Część IV SIWZ wzór umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część IV SIWZ wzór umowy"

Transkrypt

1 Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną (uprzednio działającą pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna), używającą nazwy skróconej: PSE S.A., z siedzibą w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał w całości wpłacony, NIP: , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: i..z siedzibą w., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez... w pod numerem KRS, NIP:., o kapitale zakładowym w wysokości.., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Stronami a odrębnie Stroną. Definicje 1 Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały poniższe znaczenie: 1. System lub System EOD - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, będący przedmiotem dostaw, wdrożenia i wsparcia serwisowego, określonych w Umowie; 2. Produkty Dokumentacja, Oprogramowanie lub Sprzęt dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę i będące wynikiem realizacji Umowy; 3. Usługi usługi projektowe, wdrożeniowe, serwisowe lub inne usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy; 4. Dokumentacja Dokumentacja Systemu, Dokumentacja projektowa, Dokumentacja powykonawcza oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy; Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 1

2 5. Dokumentacja Systemu dostarczone przez Wykonawcę w postaci papierowej lub elektronicznej instrukcje oraz wszelkie inne opracowania opisujące System oraz sposób jego działania, użytkowania, konfiguracji, rozwijania i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji Systemu; 6. Dokumentacja projektowa plan wdrożenia Systemu, projekt techniczny wdrożenia Systemu oraz projekt funkcjonalny wdrożenia Systemu - jest to dokumentacja powstała w celu wdrożenia Systemu w organizacji; 7. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja opisująca System po jego wdrożeniu, obejmująca między innymi aktualizacje Dokumentacji Systemu, Dokumentacji projektowej, kody źródłowe wykonanych modyfikacji systemu oraz Model eksploatacji i rozwoju Systemu; 8. Model eksploatacji i rozwoju Systemu dokumentacja opisująca zasady, role i odpowiedzialności osób uczestniczących w eksploatacji i rozwoju Systemu; 9. Oprogramowanie - programy komputerowe wchodzące w skład Systemu, dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, które dzieli się na: 1) Oprogramowanie standardowe standardowe moduły Oprogramowania, 2) Oprogramowanie dedykowane moduły lub modyfikacje Oprogramowania wykonane przez Wykonawcę dla Zamawiającego; 10. Sprzęt - urządzenia i sprzęt komputerowy lub sieciowy niezbędny do uruchomienia Systemu, w tym dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy; 11. Oprogramowanie systemowe - System operacyjny i związane z nim programy zarządzania zasobami Systemu; 12. Oprogramowanie narzędziowe - programy firm trzecich, których uruchomienie jest niezbędne do prawidłowego działania Systemu; 13. Platforma sprzętowo-systemowa - Sprzęt i Oprogramowanie systemowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu; 14. Platforma sprzętowo-narzędziowa - Sprzęt, Oprogramowanie systemowe i Oprogramowanie narzędziowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu; 15. Wada uszkodzenie lub inne nieprawidłowe działanie Produktów dostarczonych przez Wykonawcę; 16. Czas naprawy czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu naprawy lub wymiany uszkodzonego Sprzętu lub usunięcia Awarii; 17. Rozwiązanie Zastępcze - tymczasowa funkcjonalność Systemu, zapewniająca możliwość korzystania z Systemu w przypadku wystąpienia Wady; 18. Dni robocze - termin oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy; 19. Grupa Kapitałowa PSE PSE S.A. oraz spółki, w których PSE S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji oraz - na potrzeby realizacji niniejszej Umowy - Kancelaria Prawnicza Energo-Lex S.C.; 20. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym, sektorowym na Dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (nr postępowania: ); 21. Oferta Wykonawcy oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu publicznym, sektorowym na Dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (nr postępowania: ), której rezultatem wyboru przez Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 2

3 Zamawiającego jest niniejsza Umowa. Przedmiot Umowy 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Systemu, w zakresie, na warunkach i w sposób określony w niniejszej Umowie wraz z Załącznikami. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami). 3. Sposób realizacji prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 2 (Sposób realizacji wymagań) oraz Załącznik nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami). 4. Wykonawca zobowiązuje się, że System będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie oraz SIWZ, a w szczególności w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia). 5. Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących Etapach: A. Etap I: Uruchomienie Systemu przez Wykonawcę, w tym: 1) Zadanie 1 Opracowanie Dokumentacji projektowej: a) Plan Wdrożenia Systemu EOD, b) Projekt Funkcjonalny wdrożenia Systemu EOD w tym projekt Obiegów Dokumentów Elektronicznych, c) Projekt Techniczny wdrożenia Systemu EOD; 2) Zadanie 2 Dostawa Systemu, wraz z niezbędnymi licencjami i Dokumentacją, oraz instalacja Systemu; 3) Zadanie 3 Uruchomienie i wdrożenie Systemu oraz integracja z systemami Zamawiającego wraz z wymaganymi funkcjonalnościami, interfejsami, formularzami i repozytoriami dokumentów oraz obiegami dokumentów elektronicznych, określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, w pkt. 2.2 ppkt. 2), oraz przeprowadzenie instruktaży; 4) Zadanie 4 Opracowanie Dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie Modelu Rozwoju i Eksploatacji Systemu; B. Etap II: Udzielenie przez Wykonawcę wsparcia Zamawiającemu w dalszym wdrażaniu i rozwoju Systemu, w tym: 5) Zadanie 5 wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu Obiegów dokumentów elektronicznych lub grup funkcjonalnych, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, w pkt. 2.2 ppkt 5), w tym: a) konsultacje w zakresie analizowania, optymalizacji oraz modelowania w Systemie obiegów dokumentów elektronicznych, b) konsultacje techniczne w zakresie monitorowania, diagnozowania stanu systemu oraz jego wydajności i pojemności, c) rozwiązywanie problemów technicznych związanych z połączeniami (interfejsami) Systemu do systemów dziedzinowych oraz usług technologicznych. W ramach każdego ww. Etapu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Produkty zgodnie ze specyfikacją i zakresem określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 3

4 6. Po odebraniu Projektu Funkcjonalnego i Technicznego, prace będą realizowane w oparciu o te Projekty. Podstawą do dokonania odbioru jakościowego Systemu będzie należyte wykonanie prac zgodnie z odebranymi Projektami. 7. Zadanie 2 Dostawa Systemu, wraz z niezbędnymi licencjami i Dokumentacją oraz instalacja Systemu, może zostać rozpoczęte po odebraniu Projektu Technicznego. 8. Zakres dostaw i prac niezbędnych do realizacji Umowy oraz Produktów wdrożeniowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może być doprecyzowany na etapie opracowania Planu wdrożenia Systemu, przy czym powyższe doprecyzowanie nie stanowi zmiany przedmiotu Umowy, o ile nie spowoduje zmiany zakresu określonego w niniejszym paragrafie. 9. Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia, przedstawiający listę wszystkich zadań realizowanych przez Wykonawcę oraz Produktów tych zadań, wraz z terminami ich zgłaszania do odbioru, będzie stanowić element protokolarnie odebranego przez Zamawiającego Planu wdrożenia Systemu. 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć System w takiej wersji oraz przeprowadzić prace projektowe, wdrożeniowe, instalacyjne i konfiguracyjne w taki sposób, aby Zamawiający mógł w przyszłości bez konieczności zakupu dodatkowych, względem określonych w Umowie, licencji oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej objąć Systemem podmioty Grupy Kapitałowej PSE, zapewniając: 1) możliwość niezależnej obsługi dokumentów elektronicznych należących do różnych podmiotów Grupy Kapitałowej PSE i 2) separację danych oraz transakcji przynależnych do różnych podmiotów Grupy Kapitałowej PSE. 11. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą także dostawy i prace, które nie zostały wprost określone w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia), a których konieczność wykonania doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie SIWZ, podejmując się wykonania pracy, o której mowa w ust Przedmiotem Umowy objęte jest także prawo opcji, polegające na tym, iż na odrębne żądanie (wniosek) Zamawiającego złożony każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje na korzystanie z Systemu EOD dla kolejnych maksymalnie 1200 użytkowników Systemu EOD (poza licencjami dla 800 użytkownków, które podlegają dostarczeniu w zakresie podstawowych zobowiązań Wykonawcy z Umowy) z Grupy Kapitałowej PSE, tj. przy spełnieniu warunku, że System EOD zapewniać powinien możliwość korzystania z Systemu przez maksymalnie 2000 użytkowników. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, jednakże w granicach ww. limitu, w okresie do upływu terminu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wdrożony System EOD. Cena jednostkowa licencji na korzystanie z Systemu EOD nabywanych w ramach skorzystania z prawa opcji, nie przekroczy ceny jednostkowej licencji dla użytkowników Systemu EOD (które podlegają dostarczeniu w zakresie podstawowych zobowiązań Wykonawcy z Umowy). Wykonawca dostarczy licencje w związku z wykonaniem przez Zamawiającego prawa opcji w liczbie wskazanej każdorazowo we właściwym zamówieniu skierowanym przez Zamawiającego. Prawo opcji w postaci prawa nabycia dodatkowych maksymalnie 1200 licencji na korzystanie z Systemu EOD nie oznacza zobowiązania Zamawiającego do dokonania takiego zakupu. Szczegółowy opis prawa opcji zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia). Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 4

5 Termin realizacji Umowy 3 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 104 (stu czterech) tygodni od daty zawarcia Umowy, przy czym z zachowaniem terminów szczegółowych określonych poniżej: 1) Etap I: a) Zadanie 1 zostanie zrealizowane w terminie 14 tygodni od daty zawarcia Umowy, b) Zadanie 2 zostanie zrealizowane w terminie 26 tygodni od daty zawarcia Umowy, c) Zadanie 3 zostanie zrealizowane w terminie 50 tygodni od daty zawarcia Umowy, d) Zadanie 4 zostanie zrealizowane w terminie 52 tygodni od daty zawarcia Umowy, 2) Etap II: e) Zadanie 5 zostanie zrealizowane w terminie od daty zakończenia Etapu I do dnia upływu 104 tygodni, liczonych od daty zawarcia Umowy. 2. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Plan wdrożenia Systemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wejścia w życie Umowy. Plan wdrożenia Systemu podlega zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący Umowy. 3. Rozpoczęcie i zakończenie przez Wykonawcę prac w ramach poszczególnych zadań nastąpi wg terminów określonych w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, który stanowić będzie integralną część Planu wdrożenia Sytemu. 4. Produkty prac zostaną zrealizowane i przedstawione do odbioru przez Zamawiającego w terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, stanowiącym integralny element Planu wdrożenia Systemu. Zobowiązania Wykonawcy 4 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki organizacyjne, aby zrealizować przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą starannością umożliwiającą spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych i funkcjonalnych określonych w Umowie. 2. Wykonawca oświadcza, że: 1) cel, dla jakiego zostało mu powierzone wykonanie przedmiotu Umowy, jak też sposób jego wykorzystania przez Zamawiającego, jest Wykonawcy wiadomy, 2) realizacja przedmiotu Umowy nie będzie naruszać w jakikolwiek sposób majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich (fizycznych i prawnych). 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osiągnięcie możliwie najlepszych dla Zamawiającego rezultatów świadczonych na podstawie Umowy usług, poprzez zorganizowanie odpowiednich zespołów realizacyjnych (własnych lub zespołów złożonych z podwykonawców) i zapewnienie bieżącego nadzoru wykonywanych przez nie prac, w tym kontroli jakości, przy czym Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca, dla zapewnienia wymaganej przez Zamawiającego wydajności i pojemności Systemu, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 5

6 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia), jest zobowiązany, własnym staraniem i na własny koszt, do rozbudowy Platformy sprzętowo-programowej, udostępnionej dla potrzeb Systemu przez Zamawiającego. 6. W przypadku, określonym w ust. 5 powyżej, Wykonawca dostarczy w ramach Umowy i wynagrodzenia umownego fabrycznie nowy Sprzęt w ilości i o parametrach, które zapewnią osiągnięcie wymaganej przez Zamawiającego wydajności i pojemności Systemu, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia). Wraz ze Sprzętem Wykonawca: 1) dostarczy niezbędne licencje na Oprogramowanie systemowe, które pozwoli w pełni wykorzystać nowe składniki sprzętowe i dokonać ich pełnej integracji z istniejącą zbudowaną przez Zamawiającego Platformą sprzętowo-systemową, 2) dostarczy niezbędne licencje na Oprogramowanie narzędziowe oraz usługi instalacji i konfiguracji Platformy sprzętowo-narzędziowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowej, zgodnej z Umową, pracy Systemu. 7. Dostarczony przez Wykonawcę w ramach Umowy Sprzęt będzie fabrycznie nowy oraz będzie posiadał co najmniej 3-letnią gwarancję producenta. Pozostałe warunki gwarancji określa W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do użycia takiego Sprzętu i Oprogramowania do realizacji przedmiotu Umowy, dla którego producenci i dostawcy gwarantują wsparcie techniczne i możliwość rozbudowy zakupionego Sprzętu w okresie co najmniej 5 (pięciu) lat od daty Odbioru Końcowego. 9. Całą korespondencję z Zamawiającym dotyczącą realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie uzgodnienia ustne i pisemne, Wykonawca będzie prowadził w języku polskim. 10. Wykonawca realizując Umowę zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego zasad, regulaminów i procedur. 11. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane osobie wskazanej w 6 ust. 3 Umowy. Zamawiający podejmie działania w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. 12. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadający odpowiednie do przedmiotu spraw uprawnienia, są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach projektowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na każde wezwanie przedstawicieli Zamawiającego. Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do udzielania informacji nt. realizowanego przedmiotu Umowy zgodnie ze stanem faktycznym oraz swoją najlepszą wiedzą. 13. Wykonawca jest zobowiązany przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych swoich pracowników i/lub innych osób, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165, do przekazywania w formie pisemnej pracownikom i/lub innym osobom, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165, następującej informacji: Dane osobowe pracowników Wykonawcy i/lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165, w zakresie: imię i nazwisko, fotografia, nazwa firmy, zostaną udostępnione PSE S.A. do przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w Konstancinie Jeziornie, ul. Warszawska 165 oraz zabezpieczenia mienia będącego własnością Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 6

7 użytkowników obiektu przed utratą bądź uszkodzeniem. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. PSE S.A. nie przewiduje udostępnienia ww. danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu powyższej ustawy.. Zobowiązania Zamawiającego 5 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy Platformę sprzętowo-systemową, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do Umowy (SIWZ cz. II Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia), w terminie określonym w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia. 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do eksploatowanych i administrowanych systemów teleinformatycznych oraz specjalistycznego sprzętu Zamawiającego w zakresie i w terminach wymaganych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy, w tym w uzasadnionych i uzgodnionych między Stronami przypadkach, również poza godzinami pracy Zamawiającego, dokonując zgłoszenia prac na minimum 24 godziny przed ich wykonaniem. Zamawiający zapewnia również, że Wykonawca będzie mógł przy realizacji Umowy współpracować z delegowanymi pracownikami Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym między Stronami i na zasadach określonych w Planie Wdrożenia Systemu. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2. niniejszego paragrafu, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do opracowań tematycznych, materiałów, danych i innych informacji niezbędnych dla realizacji Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego, w terminach wymaganych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o każdej istotnej zmianie w dokumentach powołanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminach wymaganych do prawidłowego wykonania postanowień Umowy. 5. W ramach współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zapewni udział w pracach projektowych pracowników Zamawiającego lub pracowników Grupy Kapitałowej PSE, na zasadach określonych w Planie wdrożenia Systemu. Przedstawiciele Stron. Zespół realizacyjny 6 1. Dla celów zarządzania pracami realizowanymi w ramach Umowy, lecz bez prawa dokonywania zmian Umowy, Strony powołują strukturę organizacyjną, składającą się z: a) Kierowników Projektów każdej ze Stron, b) Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdej ze Stron, c) Zespołów Realizacyjnych każdej ze Stron. 2. Ustalenia podejmowane na posiedzeniach Komitetu Sterującego będą wiążące dla obu Stron w zakresie określonym Umową. 3. Zamawiający powołuje na Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego (KPZ) p.., tel., który w imieniu Zamawiającego będzie prowadzić sprawy związane z realizacją niniejszej Umowy. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 7

8 4. Wykonawca powołuje na Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy (KPW) p.., tel., który w imieniu Wykonawcy będzie prowadzić sprawy związane z realizacją niniejszej Umowy. 5. Zamawiający powołuje w skład Komitetu Sterującego następujących przedstawicieli: a) p.., tel. Przewodniczący Komitetu Sterującego, b) p.., tel. Członek Komitetu Sterującego. 6. Wykonawca powołuje w skład Komitetu Sterującego następujących przedstawicieli: a) p.., tel. Członek Komitetu Sterującego, b) p.., tel. Członek Komitetu Sterującego. 7. Każda ze Stron ma prawo zmienić osoby wymienione w ust. 3, 4, 5 lub 6 powiadamiając drugą Stronę na piśmie na 3 dni robocze przed planowaną zmianą, bez wymogu sporządzania Aneksu do niniejszej Umowy. 8. Kierownicy Projektów wzajemnie zobowiązani są udzielać niezbędnych wyjaśnień oraz przekazywać informacje konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 2 Dni Roboczych liczonych od dnia otrzymania pisemnego wniosku o złożenie wyjaśnień lub informacji. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Kierowników Projektów nie jest możliwe dotrzymanie ww. terminu, zobowiązani są oni do niezwłocznego ustalenia nowego, możliwe najkrótszego terminu tak, by nie zakłócić procesu realizacji Umowy. 9. Zakres uprawnień Kierowników Projektu: 1) KPZ - odpowiada za realizację projektu ze strony Zamawiającego. Nadzoruje udział pracowników Zamawiającego w pracach, oraz koordynuje działania z KPW. KPZ jest głównym pośrednikiem między organizacjami Zamawiającego, a strukturą projektu po stronie Zamawiającego oraz pośredniczy w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów na tej linii. KPZ odpowiada za współpracę z przyszłymi użytkownikami Systemu i nadzoruje przepływ informacji oraz uzyskiwanie niezbędnych danych z organizacji Zamawiającego; 2) KPW - odpowiada za realizację projektu ze strony Wykonawcy w obszarze określonym przedmiotem Umowy i wynikających z niego zadań. Nadzoruje wszystkie prace zespołów Wykonawcy oraz koordynuje działania z KPZ. Jego rolą jest dbanie o poprawność metodyczną, poprawne działanie procedur projektowych, planowanie pracy, opracowywanie harmonogramów szczegółowych, nadzór nad dokumentacją projektową, zarządzanie ryzykami w obszarze przedmiotu Umowy, śledzenie budżetu Umowy. 10. Zamawiający upoważnia niniejszym KPZ do wydłużenia, bądź skrócenia w uzasadnionych przypadkach - terminu realizacji wybranych zadań w ramach poszczególnych Etapów, w formie pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy, oraz pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują łącznie: 1) zmiany terminu realizacji Umowy, 2) zmiany terminu realizacji Etapów, 3) zmiany wartości lub zakresu rzeczowego któregokolwiek z Etapów. 11. Wykonawca powołał Zespół realizacyjny do wykonania przedmiotu Umowy. Skład (wykaz osób) Zespołu realizacyjnego oraz dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie osób wchodzących w jego skład, stanowią łącznie Załącznik nr 5 do Umowy (Skład i kompetencje Zespołu Realizacyjnego Wykonawcy). Zmiana osób wchodzących w skład Zespołów realizacyjnych Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w Planie Wdrożenia Systemu. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 8

9 12. Zespoły realizacyjne Zamawiającego będą powoływane w celu udziału w realizacji prac projektowych na zasadach określonych w Planie Wdrożenia Systemu. Wynagrodzenie. Warunki płatności 7 1. Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości [...] zł (słownie: [...] ), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie [...] zł (słownie złotych: [...] tj. łącznie brutto: [...] zł (słownie złotych: [...]). 2. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie prace, usługi, dostawy oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z określonymi w 2 wymaganiami, w tym, choć niewyłącznie: projektowanie, dostawy sprzętu, oprogramowania, oraz instalacje urządzeń, oprogramowania, testowanie i pełne uruchomienie Systemu, instruktaże, a także opłaty za dostarczone licencje na oprogramowanie, gwarancje jakości, ubezpieczenia, podatki, cła oraz dostawy i instalacje realizowane zgodnie z 4 ust Tabela cenowa stanowiąca Załącznik nr 4 (Tabela cenowa) do Umowy zawiera ceny Produktów realizowanych i dostarczanych przez Wykonawcę w ramach Umowy. 4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust.1, w częściach, płatnych na następujących zasadach: 1) za wykonanie Zadania 1 kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, 2) za wykonanie Zadania 2 kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, 3) za wykonanie Zadania 3 kwotę stanowiącą 35% wynagrodzenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, 4) za wykonanie Zadania 4 kwotę stanowiącą 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, 5) za wykonanie Zadania 5 kwotę stanowiącą 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy powyższe wynagrodzenie za poszczególne Zadania będzie wyższe od sumy cen produktów danego Zadania, ustalonej na podstawie Załącznika nr 4 do Umowy (Tabela cenowa), w terminie wynikającym z Protokołu odbioru danego Zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości sumy cen Produktów danego Zadania. Różnica pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem, a wartością Produktów Umowy, ustaloną na podstawie Tabeli cenowej, zostanie zapłacona po wykonaniu ostatniego Zadania i protokolarnym Odbiorze Końcowym. 5. Płatności wynagrodzenia, w częściach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą dokonywane na podstawie faktur VAT, wystawionych na podstawie protokołów pozytywnego odbioru wszystkich kończących się w ramach Zadania prac i Produktów, przeprowadzonych zgodnie z 10 Umowy, przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Niezrealizowanie w terminie któregokolwiek z kończących się w ramach Zadania prac lub Produktów, z zastrzeżeniem postanowień 13 Umowy, skutkuje wstrzymaniem płatności za całe Zadanie do czasu zakończenia realizacji tego Zadania, potwierdzonego protokołem jego pozytywnego odbioru przeprowadzonego zgodnie z 10 Umowy. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 9

10 6. Warunkiem koniecznym dokonania płatności wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej szczegółową specyfikację Produktów danego Zadania wraz z ich cenami zgodnie z treścią Tabeli 1 w Załączniku nr 4 (Tabela cenowa). Dokumentacja 8 1. Dokumentacja Systemu zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z Produktami wykonywanymi w ramach poszczególnych Zadań, zgodnie z Tabelą nr 2 Załącznika nr 3 (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 2. Wszystkie robocze dokumenty projektowe przekazane Zamawiającemu do zapoznania, zaopiniowania lub zaakceptowania będą sporządzone w języku polskim i przekazane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym ich edycję. 3. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu do odbioru, będzie sporządzona w języku polskim i przekazana przez Wykonawcę w postaci wydrukowanej (1 egzemplarz) oraz w postaci elektronicznej na dyskach DVD lub CD, w formacie umożliwiającym jej edycję oraz w formacie PDF. 4. Materiały instruktażowe, służące do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych, będą dostarczone w formie wydrukowanej i w ilości zgodnej z liczbą uczestników instruktażu, oraz w postaci elektronicznej, w formacie umożliwiającym ich edycję 5. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej, nie może posiadać żadnych zabezpieczeń przed drukowaniem i kopiowaniem treści. Wdrożenie użytkowników 9 1. Wykonawca przeprowadzi instruktaże dla użytkowników Systemu EOD, określone w Załączniku nr 3 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 2. Instruktaże odbędą się w następujących fazach: 1) w fazie I prezentacje ogólne Systemu wszystkim użytkownikom Systemu, 2) w fazie II instruktaże dla administratorów w zakresie konfigurowania i administrowania Systemem, instruktaże dla użytkowników zaawansowanych w zakresie projektowania i modelowania obiegów dokumentów, 3) w fazie III instruktaże użytkowników Systemu w zakresie poszczególnych wdrażanych obiegów. 3. W ramach fazy I Wykonawca przygotuje i przeprowadzi prezentację Sytemu w auli głównej Zamawiającego dla wszystkich użytkowników Systemu. Liczba prezentacji zostanie ustalona w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia. 4. Warunkiem przeprowadzenia instruktaży w fazach II i III będzie uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego zakresu tematycznego instruktaży wraz z liczbą uczestników poszczególnych instruktaży, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem instruktaży użytkowników. 5. Wykonawca oświadcza, iż instruktaże będą przeprowadzone w ilości i zakresie pozwalającym uzyskać niezbędną wiedzę do samodzielnego użytkowania, konfigurowania, administrowania oraz Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 10

11 projektowania i modelowania obiegów dokumentów w dostarczonym Systemie w zakresie użytkowym i eksploatacyjnym, a także, iż instruktaże będą przeprowadzone w sposób profesjonalny, przez odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów. 6. Instruktaże odbędą się w języku polskim w obrębie Warszawy lub Konstancina-Jeziorny i w terminach przewidzianych w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, stanowiącym element Planu wdrożenia Systemu. 7. Na zakończenie każdego instruktażu Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi świadectwo ukończenia instruktażu o określonej tematyce (certyfikat). 8. Wykonawca oświadcza, iż cała logistyka instruktaży, w tym, choć niewyłącznie, zapewnienie: miejsca instruktaży, sprzętu komputerowego dla uczestników szkolenia, materiałów i pomocy instruktażowych, cateringu itp., obciąża Wykonawcę i została uwzględniona w wynagrodzeniu za wykonanie Umowy, określonym w 7. Procedury odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu do odbioru Zadania lub Produkty określone w Załączniku nr 3 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru) w terminach określonych w 3 oraz w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia stanowiącym integralny element Planu wdrożenia Systemu, w formie pisemnej do Kierownika Projektu Zamawiającego (KPZ), zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr Każdy zgłaszany przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego Produkt musi spełniać kryteria określone w Załączniku nr 3 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru). 3. Warunkiem pozytywnego odbioru Zadania 3 jest przekazanie Zamawiającemu kodów Oprogramowania dedykowanego i podpisanie Protokołu przekazania (wydania) kodu źródłowego. 4. Zamawiający dokona czynności odbioru poszczególnych Zadań lub Produktów w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Odbioru zgłoszonego Zadania lub Produktu dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Odbioru z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. O dacie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę. Za dzień dokonania odbioru uznaje się dzień zatwierdzenia Protokołu Odbioru Zadania/Produktu przez Zamawiającego. Komisja Odbioru dokona odbioru Zadania/Produktu i podpisze Protokół Odbioru Zadania/Produktu, oraz przekaże go do zatwierdzenia upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego albo zawiadomi Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach. Wzór protokołu Odbioru Zadania/Produktu określa Załącznik nr 6 do Umowy. 5. W przypadku stwierdzenia Wad lub konieczności wprowadzenia uwag i zaleceń, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do usunięcia Wad lub wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym ustępie. Termin usunięcia Wad lub wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego nie jest nowym terminem wykonania prac i stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie 13 Umowy. 6. Jeżeli Komisja Odbioru nie podpisze Protokołu Odbioru Zadania/Produktu i zarazem nie poinformuje Wykonawcy o stwierdzonych Wadach lub konieczności wprowadzenia uwag i zaleceń, w terminach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wówczas wykonanie Zadania/Produktu będzie uważane za zakończone w terminie, w którym Komisja Odbioru powinna podpisać Protokół Odbioru Zadania/Produktu oraz nastąpią skutki, jakie Umowa wiąże z podpisaniem przez Komisje Odbioru Protokołu Odbioru Zadania/Produktu. Powyższe stosuje się Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 11

12 odpowiednio w sytuacji, jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Protokołu Odbioru Zadania/Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania od Komisji Odbioru podpisanego Protokołu Odbioru Zadania/Produktu celem jego zatwierdzenia. 7. Odbiór ostatniego Produktu z Tabeli 2 Załącznika nr 3 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru) będzie stanowił podstawę zgłoszenia przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Warunkiem przystąpienia Komisji Odbioru do Odbioru Końcowego będzie pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia realizacji całości prac objętych przedmiotem Umowy, do którego Wykonawca załączy zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru bez wad lub zastrzeżeń, wszystkich Zadań oraz Produktów, określonych w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia. 8. Zakończenie Odbioru Końcowego, potwierdzające należyte wykonanie całości prac objętych przedmiotem Umowy, poświadczone zostanie Protokółem Odbioru Końcowego. 9. Wykonawca 30 dni przed upływem terminu gwarancji jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do Odbioru Pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7. Do zawiadomienia załączone będzie oświadczenie Wykonawcy o usunięciu wszystkich Wad lub wykaz Wad stwierdzonych na dzień zawiadomienia. 10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca usunął wszystkie Wady stwierdzone na dzień zawiadomienia, to nie później niż w ciągu 7 dni od upływu terminu gwarancji jakości podpisze Protokół Odbioru Pogwarancyjnego, który wywoła skutki, jakie Umowa wiąże z podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego. W przeciwnym przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych Wadach, nie później niż w dniu upływu terminu gwarancji jakości. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych Wad na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego i ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru Pogwarancyjnego, zgodnie z ust.9. Wzór Protokół Odbioru Pogwarancyjnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 11. Nie usunięcie przez Wykonawcę Wad do dnia upływu terminu gwarancji uprawnia Zamawiającego do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu. 12. W przypadku gdy Strony uzgodnią pisemnie, iż usunięcie Wad stwierdzonych do momentu upływu gwarancji jakości lub stwierdzonych w trakcie Odbioru Pogwarancyjnego nastąpi po upływie terminu gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości, która będzie niezbędna do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem Wad. 13. Jeżeli Zamawiający nie podpisze w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego i zarazem nie poinformuje Wykonawcy o stwierdzonych Wadach lub Zamawiający nie zgłosi Wad do momentu upływu gwarancji, wówczas będzie to równoznaczne z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy, co oznacza, iż nastąpią skutki, jakie Umowa wiąże z podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego. 14. Dokonanie odbioru jakiegokolwiek Zadania lub Produktu w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za tę część lub cały przedmiot Umowy. Gwarancja jakości Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany System jako całość, w tym dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie oraz Dokumentację, na okres 60 miesięcy, chyba, że gwarancja producenta sprzętu lub oprogramowania przewiduje okres dłuższy (wtedy w zakresie Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 12

13 gwarancji w przedłużonym okresie obowiązują warunki gwarancji producenta sprzętu lub oprogramowania). Powyższe okresy gwarancji jakości liczone są od daty protokolarnego pozytywnego odbioru Zadania 4. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zapewnia: 1.1 funkcjonowanie Systemu jako całości zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 (Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II)) do Umowy oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu, 1.2 wydajność i pojemność systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 (Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II)) do Umowy, 1.3 usuwanie Wad, 1.4 że realizacja prac mających na celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej funkcjonalności Systemu oraz innych systemów Zamawiającego powiązanych z Systemem, 1.5 przekazywanie kolejnych wersji Oprogramowania Systemu (Upgrade), lub ich uzupełnień (Update, Service Pack, Patch), bezzwłocznie po ich wejściu do obrotu (udostępnienia na rynku), 1.6 udzielanie pomocy technicznej dotyczącej: instalacji, konfiguracji i funkcjonowania Oprogramowania Systemu między innymi w postaci konsultacji telefonicznych i mailowych, 1.7 udzielanie pomocy technicznej dotyczącej zasad tworzenia nowych aplikacji i rozwijania funkcjonalności Systemu przez Zamawiającego w ramach dostępnych interfejsów i metod, jak również integracji Systemu z innymi programami i platformami sprzętowymi, 1.8 dostęp poprzez Internet do bazy wiedzy producenta Oprogramowania Systemu, zawierającej m.in. informacje i porady techniczne, wykazy najczęściej spotykanych problemów i sposoby ich rozwiązywania. 2. Wykonawca w okresie gwarancji jakości będzie usuwał Wady na swój koszt. 3. Jeśli dostarczone Produkty nie nadają się do uzgodnionego celu lub zawierają Wady, to wówczas Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej poprzez usunięcie Wady lub w uzgodnionych przypadkach poprzez podanie procedury pozwalającej na jej wyeliminowanie, lub poprzez wymianę Produktu na nowy, przy czym wybór sposobu usunięcia Wady należy do Zamawiającego. 4. Jeżeli dostarczony System nie będzie spełniał wymaganej wydajności lub pojemności, to sytuacja taka będzie uważana za Wadę Systemu i usuwana na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale. 5. Po upływie okresu gwarancji jakości Oprogramowanie Systemu będzie licencjonowane bez jakichkolwiek dalszych gwarancji w takim stanie, w jakim ono będzie ( as is ). Wady, zgłoszone w okresie gwarancji jakości, będą usuwane na koszt Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym paragrafie, pomimo upływu terminu gwarancji jakości. 6. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach Umowy jest nowy. Wykonawca udziela gwarancji jakości obejmującej usuwanie Wad sprzętu, które mogą ujawnić się w trakcie normalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji jakości wymienionym w ustępie 1 niniejszego paragrafu. W przypadku sprzętu, gdy warunki gwarancji jakości producenta sprzętu są korzystniejsze dla Zamawiającego, niż warunki gwarancji jakości opisane w niniejszej Umowie, obowiązują warunki gwarancji producenta sprzętu. 7. Wykonawca gwarantuje, że nośniki, na których przekazane zostanie Oprogramowanie Systemu będą wolne od jakichkolwiek wad, zarówno prawnych, jak i fizycznych. Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostanie stwierdzona wada nośników, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić wadliwy nośnik na nośnik wolny od wad. 8. Części uszkodzone i wymienione w ramach gwarancji jakości przechodzą na własność Wykonawcy z wyłączeniem nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 13

14 9. Ustala się następujące priorytety i maksymalne czasy usunięcia Wad (Czasy naprawy) w okresie gwarancji jakości, liczone od momentu zgłoszenia Wady przez Zamawiającego: 1) dla zgłoszeń o priorytecie Krytycznym, oznaczającym przerwę w pracy Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiającą obsługę części lub całości procesu biznesowego w Systemie lub w systemach połączonych interfejsami - 1 Dzień roboczy; 2) dla zgłoszeń o priorytecie Wysokim, oznaczającym ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesu biznesowego w Systemie oraz w systemach połączonych interfejsami - 5 Dni roboczych; 3) dla pozostałych zgłoszeń, określonych jako zgłoszenia o priorytecie Niskim - 21 dni kalendarzowych. 10. Wykonawca gwarantuje usuwanie Wad dla uruchomionych obiegów dokumentów elektronicznych od dnia uruchomienia poszczególnych obiegów do dnia zakończenia okresu gwarancji. 11. W przypadku wystąpienia Wad o priorytetach Krytycznym lub Wysokim, niemożliwych do usunięcia w terminach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie Zamawiającego, proponując Rozwiązanie Zastępcze. Pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej, przesłanej faksem, na zaproponowane Rozwiązanie Zastępcze, Wykonawca wdroży Rozwiązanie Zastępcze w czasach odpowiednio jak dla Wad o priorytetach krytycznym oraz wysokim, określonych w ust. 9, od dnia otrzymania Zgłoszenia Wady. W przypadku takiego rozwiązania czas całkowitego usunięcia Wad o priorytecie Wysokim oraz Krytycznym nastąpi w terminie określonym jak dla Wad o priorytecie Niskim. Jeżeli usunięcie Wady będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgodnią termin i tryb postępowania. Korespondencja w zakresie określonym w niniejszym ustępie może odbywać się w drodze elektronicznej ( ), jednakże dla wywołania skutków prawnych wymaga potwierdzenia w formie pisemnej nadanej do adresata w tym samym dniu, co wiadomość wysłana drogą elektroniczną. 12. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wady lub nie usunie Wad w terminach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania mające na celu usunięcie Wad, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie. 13. W przypadku Wady spowodowanej winą Zamawiającego, bądź przez korzystanie z Systemu przez Zamawiającego niezgodnie z Dokumentacją Systemu lub działanie Siły Wyższej, Wykonawca dokona naprawy w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu za dodatkową opłatą, której wysokość zostanie uzgodniona pisemnie pomiędzy Stronami. Postanowienia 11 ust. 11 stosuje się odpowiednio, z tym, że Zamawiający nie może odmówić zgody na Rozwiązanie Zastępcze bez uzasadnionej przyczyny. 14. Wady będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres [...] lub telefonicznie na numer [...], wraz z krótkim opisem zaistniałej Wady, opisem warunków w których Wada wystąpiła oraz w zakresie, w jakim będzie to możliwe, dostarczeniem próbki reprezentatywnej wprowadzonych danych dla celów powtórzenia oraz analizy Wady. O każdej zmianie danych, o których mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego nie później niż 7 dni przed jej wprowadzeniem. 15. Po otrzymaniu Zgłoszenia Wady, Wykonawca w czasie nie dłuższym, niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu od dnia otrzymania zgłoszenia poinformuje Zamawiającego o sposobie usunięcia Wady, uzgadniając możliwy termin usunięcia Wady, przy czym czas uzgadniania nie wydłuża terminu usunięcia Wady określonego w ust W ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, jest obowiązany do złożenia, w każym czasie w okresie gwarancji jakości, lecz nie później niż na 30 dni Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 14

15 przed upływem okresu gwarancji jakości, do złożenia Zamawiającemu pisemnegooświadczenia, czy na rynku polskim więcej, niż jeden podmiot jest uprawniony do i świadczy usługi serwisowe dla Oprogramowania standardowego. W przypadku, gdy na rynku polskim mniej, niż dwa podmioty są uprawnione do i świadczą usługi serwisowe dla Oprogramowania standardowego, to Wykonawca obowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, w terminie nie później, niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, odrębną umowę w sprawie złożenia na przechowanie (zdeponowania) kodów źródłowych dostarczonego Oprogramowania standardowego u uzgodnionego przez Strony przechowawcy (którym może być Zamawiający), w szczególności zawierającą upoważnienie dla Zamawiającego do wydobycia i dalszego wykorzystania kodów źródłowych Oprogramowania standardowego (w tym zlecenia świadczenia usług serwisowych Oprogramowania standardowego osobie trzeciej) w określonych przypadkach, a w szczególności: 1) zagrożenia niewypłacalnością lub otwarciem likwidacji przez Wykonawcę, 2) zaprzestania świadczenia usług wsparcia dla Oprogramowania standardowego przez Wykonawcę, 3) zaniechania rozwoju Oprogramowania standardowego przez Wykonawcę, 4) w sytuacji, w której Wykonawca lub osoba trzecia stanie się jedynym podmiotem, uprawnionym do świadczenia na rynku polskim usług serwisowych Oprogramowania standardowego. Własność intelektualna Wykonawca, niniejszą Umową stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90. poz. 631 z późn. zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, najpóźniej w dniu protokolarnego Odbioru Końcowego, prawa do korzystania (licencji) z Systemu (tj. licencji na dostarczone Oprogramowanie standardowe i licencji na dostarczone Oprogramowanie narzędziowe) oraz autorskich praw majątkowych do wykonanego w ramach realizacji niniejszej Umowy Oprogramowania dedykowanego wraz z kodami źródłowymi, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 74 ust. 4 powyższej ustawy. 2. W zakresie dotyczącym Dokumentacji Systemu oraz dokumentacji powstającej w trakcie prac projektowych i realizacji Systemu, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego w dniu protokolarnego odbioru Zadania 4 autorskich praw majątkowych do rozporządzania ww. dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy powołanej w ust. 1, a w szczególności do: 1) korzystania z pracy na własny użytek, 2) wielokrotnego publikowania pracy, 3) rozpowszechniania, 4) wielokrotnej modyfikacji wedle potrzeb własnych, 5) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 6) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera. 3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia ww. autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. 5. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust.1, 2, 3 i 4 nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 15

16 6. Zapłata wynagrodzenia określonego w 7 Umowy zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do prac określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 8. Wykonawca uzyska dla Zamawiającego i dostarczy licencje, niezbędnie do wdrożenia i korzystania z Systemu, w tym licencje na dostarczone Oprogramowanie standardowe, licencje na dostarczone Oprogramowanie narzędziowe oraz licencje na Oprogramowanie systemowe dostarczane wraz ze Sprzętem. Wszelkie opłaty za licencje oprogramowania dostarczone przez Wykonawcę uwzględnione są w wynagrodzeniu, określonym w 7 Umowy. Licencje będą co najmniej: udzielone na okres pięciu lat od dnia odbioru danego Zadania lub Produktu/Produktów (Okres Wstępny). Po upływie Okresu Wstępnego licencje, o których mowa w zdaniu poprzednim, stają się licencjami udzielonymi na czas nieokreślony, przy czym w takim wypadku Licencjodawca może ją wypowiedzieć za pięcioletnim okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec roku kalendarzowego, a jeżeli wypowiedzenie licencji nastąpi w okresie 15 lat po upływie Okresu Wstępnego, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania wedle wyboru Zamawiającego: w wysokości równej wynagrodzeniu za udzielenie licencji, które wypowiedziano, zapłaconemu uprzednio przez Zamawiającego Wykonawcy, lub w wysokości równej aktualnej cenie sprzedaży licencji, które zastąpią licencje wypowiedziane. Odszkodowanie jest płatne w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania w tym przedmiocie. Licencje będą nadto zawierały prawo Zamawiającego, za uprzednim pisemnym powiadomieniem licencjodawcy, do przeniesienia całości praw licencyjnych na podmiot z Grupy Kapitałowej PSE. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na inne, niż powyższe, warunki określonych licencji na Oprogramowanie systemowe dostarczane wraz ze Sprzętem lub określonych licencji na dostarczone Oprogramowanie narzędziowe. 9. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy i korzystania z Systemu najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru Zadania lub Produktu/Produktów, w ramach którego Wykonawca zrealizował dostawę oprogramowania lub sprzętu. 10. Wszelkie licencje dostarczone przez Wykonawcę będą udzielone przez oficjalny kanał dystrybucji licencjodawcy. 11. Kody źródłowe Oprogramowania dedykowanego zostaną przekazane (wydane) Zamawiającemu na podstawie Protokołu przekazania (wydania) kodu źródłowego, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, w terminie nie później niż w dacie Odbioru końcowego Zadania 3. Kary umowne W przypadku zwłoki Wykonawcy w: a) wykonaniu któregokolwiek z Zadań lub Produktów, określonych w Załączniku nr 3 do Umowy (Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru), za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w Umowie lub w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia netto należnego za realizacje tego Zadania lub Produktu, określonego w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia, nie więcej jednak niż 30% tego wynagrodzenia; b) usuwaniu Wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów, określonych jako maksymalny czas usunięcia Wady, przewidzianych w 11 ust. 9 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia netto Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 16

17 określonego w 7 ust. 4 ppkt 2), łącznie nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia netto określonego w 7 ust Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w okresie od rozpoczęcia realizacji Umowy do Odbioru Końcowego - spowoduje istotne zakłócenie systemów informatycznych Zamawiającego trwające dłużej niż 4 godziny i rozumiane jako zakłócenie uniemożliwiające realizację funkcji systemu i polegające na: przerwie w pracy systemu lub ograniczeniu wydajności systemu lub ograniczeniu funkcjonalności systemu, to Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia opłaty gwarancyjnej w kwocie ,00 zł za każde istotne zakłócenie. Łączna wysokość opłat gwarancyjnych z tego tytułu jest ograniczona do 30% wynagrodzenia netto określonego w 7 ust. 1 Umowy. Warunkiem powstania obowiązku zapłaty przez Wykonawcę opłaty gwarancyjnej jest zgłoszenie powstania szkody w formie pisemnej, zawierającego opis przyczynowo-skutkowy. W przypadku naliczenia opłaty gwarancyjnej, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia opłaty gwarancyjnej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub któregokolwiek z Zadań lub Produktów przekroczy 60 (sześćdziesiąt) dni w stosunku do terminów określonych 3 Umowy, Zamawiający ma prawo, zawiadamiając na piśmie Wykonawcę, odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego po dacie odstąpienia. 4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od odstąpienia, zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w 7 ust. 1 Umowy. 5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy. 6. Niezależenie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem poniższych zasad. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w majątku ruchomym i nieruchomym, szkody na osobie, szkody z tytułu naruszenia praw autorskich przez Dokumentację, która to odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach ogólnych prawa cywilnego, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy związana z Umową, włączywszy w to kary umowne, nie przekroczy wysokości łącznego wynagrodzenia netto określonego w 7 ust. 1 Umowy. Jednakże Wykonawca: 1) nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści, szkody nie pozostające w bezpośrednim normalnym związku przyczynowym z jego działaniem lub zaniechaniem, ani utratę lub uszkodzenie danych, 2) nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń regresowych, które mógłby zgłosić Zamawiający w stosunku do Wykonawcy na skutek roszczeń zgłoszonych do Zamawiającego przez inne podmioty, za wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw autorskich przez Dokumentację. 7. Całkowita suma kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów na podstawie 13 Umowy nie przekroczy łącznie 100 % wysokości wynagrodzenia netto, określonego w 7 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy złożyć (wnieść, ustanowić) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy brutto, określonej w 7 ust. 1 Umowy. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 17

18 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie ustanowione w wysokości [ ] zł (słownie: [ ]), w formie: [..określa cz. I SIWZ.], z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej. 3. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostaje zwolniona w ciągu 30 dni po Odbiorze Końcowym Systemu wolnego od wad, potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostaje zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie 60 miesięcy okresu rękojmi za wady prawne, z zastrzeżeniem, że jeżeli Odbiór Pogwarancyjny wykaże wady prawne, zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunięciu. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy Zamawiającemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy, w tym opłaty gwarancyjnej określonej w 13 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie odpowiednio przedłużone. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) utrzymywania ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez okres do 30- go dnia włącznie po Odbiorze Końcowym przedmiotu Umowy wolnego od wad, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek opóźnienie w terminie Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia o przewidywany okres opóźnienia, 2) utrzymywania ważności zabezpieczenia, w części stanowiącej 30% jego wysokości, przez okres od 31-go dnia włącznie po Odbiorze Końcowym przedmiotu Umowy wolnego od wad do 15-go dnia włącznie po Odbiorze Pogwarancyjnym przedmiotu Umowy wolnego od wad, z zastrzeżeniem, że wystąpienie jakichkolwiek wad w okresie rękojmi powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia o przewidywany okres ich usunięcia, 7. Terminem wniesienia zabezpieczenia jest: 1) w przypadku środków pieniężnych - data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 2) w przypadku pozostałych form zabezpieczenia - wpłynięcie oryginału dokumentu zabezpieczenia do siedziby Zamawiającego. 8. W odniesieniu do zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wniesienia zabezpieczenia zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego wzorem zabezpieczenia (określonym w Części III SIWZ), 2) uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian w treści zabezpieczenia, w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzorem. 9. Uchybienie obowiązkom, o których mowa w niniejszym 14 ust. 1 lub ust. 5, stanowi naruszenie postanowień Umowy w sposób istotny i uprawnia Zamawiającego do: 1) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet zabezpieczenia, dotyczy to również niezwróconego Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 18

19 wadium wniesionego w formie środków pieniężnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia zabezpieczenia, 3) wystąpienia z żądaniem zapłaty z zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy, 4) odstąpienia od Umowy w trybie 16 ust. 4 i naliczenia kary umownej na podstawie 13. Rękojmia za wady prawne Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne produktów dostarczonych lub wykonanych w związku z realizacją Umowy co najmniej przez okres lat 10-ciu licząc od daty Odbioru Końcowego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne wykonanego przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu. 3. Niezależnie od powyższego, Wykonawca w każdym przypadku i czasie - zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw patentowych, znaku towarowego lub podobnych praw własności stron trzecich, które to roszczenia mogłyby powstać w rezultacie dostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji, oprogramowania i sprzętu oraz ich używania przez Zamawiającego na podstawie Umowy. Ponadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z roszczeniami z tytułu naruszenia wyżej opisanych praw. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższych roszczeniach oraz udzieli mu wszelkich znanych Zamawiającemu informacji niezbędnych do prowadzenia obrony przed nimi oraz odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego. W przypadku, gdy wskutek wad prawnych dostarczonej Dokumentacji, oprogramowania lub sprzętu brak jest po stronie Zamawiającego możliwości legalnego korzystania z Systemu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na swój koszt takich przeszkód poprzez dostarczenie stosownych licencji lub przedsięwzięcie innych środków zaradczych. 4. Strony niniejszym wyłączają instytucję rękojmi za wady fizyczne Produktów dostarczonych w ramach realizacji Umowy. Odstąpienie od Umowy W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, powiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 2. Z chwilą otrzymania powiadomienia Wykonawca przerwie realizację Umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie prace i dostawy do chwili ich przerwania, w wysokości ustalonej proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, w oparciu o udokumentowane nakłady pracy z Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 19

20 uwzględnieniem postanowień Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich produktów wykonanych do chwili przerwania realizacji prac, w tym sprzętu, oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych i dostarczenia licencji w adekwatnym zakresie. 3. Zamawiający pokryje również udokumentowane i uzgodnione przez Strony zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich, związane bezpośrednio z realizacją Umowy. 4. Poza przypadkami określonymi w pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca naruszy jej postanowienia w sposób istotny. 5. Odstąpienie od Umowy musi być dokonane na piśmie i jest skuteczne w dniu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drugiej Stronie. 6. Z chwilą otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca wstrzyma wszelkie realizowane prace i dostawy. 7. Naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę w sposób istotny obejmuje, choć nie wyłącznie, następujące przypadki: 1) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy w terminie umownym albo przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, jest zagrożony niewypłacalnością lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub dokonał ogłoszenia o wszczęciu postępowania naprawczego; 2) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wady, a Wykonawca nie usunął Wady w terminie określonym w 11 ust. 9 Umowy, z zastrzeżeniem przypadku kiedy usunięcie Wady w powyższym terminie nie będzie możliwe z powodów technicznych lecz nie dłuższym niż 15 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o konieczności usunięcia Wady, z wyłączeniem przypadków, gdy Wada jest niemożliwa do usunięcia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub jest nieusuwalna przy stanie technologii informatycznej na dzień powstania Wady (jednakże wyłączenie nie dotyczy Wad, które powodują brak możliwości realizacji funkcji biznesowych Systemu); 3) wydane zostało zarządzenie tymczasowe dotyczące mienia oraz praw Wykonawcy, mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich lub wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Umowy; 4) Wykonawca niewykonał lub wykonał nienależycie Projekt Funkcjonalny lub Projekt Techniczny, tj. wykonał je niezgodnie z SIWZ lub niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie, lub niezgodnie z obowiązującymi normami, lub niezgodnie ze sztuką inżynierską oraz najlepszą wiedzą i praktykami w dziedzinie systemów elektronicznego obiegu dokumentów. 8. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania pisemnej informacji o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół stopnia zaawansowania prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt. 9. W wypadku odstąpienia od Umowy z powodu naruszenia jej postanowień w sposób istotny przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w wysokości zgodnej z postanowieniami Umowy, za zrealizowane i odebrane do daty odstąpienia prace, w tym za sprzęt po jego odebraniu przez Zamawiającego, jeżeli w dacie odstąpienia od Umowy Wykonawca dokonał jego zakupu. Egzemplarz 1 z 2 dla PSE S.A. 20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo