Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823"

Transkrypt

1 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Polska Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: Osoba do kontów: Grzegorz Stefaniak, tel Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

2 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

3 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zaprojektowa, wykona i wdroże Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr07 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa, Polska Kod NUTS PL127 Zamówienia publicznego Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Zawarcia umowy ramowej Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): : 3 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

4 Operacyjny II.1.5) Krótki opis Infrastruktura zamówienia lub i Środowisko. zakupu(ów) Celem Systemu oraz oczekiwam Zamawiającego jest otrzyma rozwiązań informatycznych mających wspomagać wspólne zarządza całym portfelem wniosków, dokumentów i projektów w sektorze środowisko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

5 Operacyjny II.1.6) Wspólny Infrastruktura Słownik Zamówień i Środowisko. (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Celem Systemu oraz oczekiwam Zamawiającego jest otrzyma rozwiązań informatycznych mających wspomagać wspólne zarządza całym portfelem wniosków, dokumentów i projektów w sektorze środowisko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Narzędzie będzie zbierało i rejestrowało dane od Beneficjentów (głów za pośrednictwem Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 18 instytucji), monitorowało i agregowało je w celu analizy, zbędnej sprawozdawczości oraz zasilania danymi Krajowego Systemu Informatycznego, zwanego dalej KSI, o którym mowa w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (M.P. z 13 lutego 2008 nr 13, poz. 138). Najważjsze cele Lokalnego Systemu Informatycznego, zwanego dalej LSI, to: a) wspomaga wspólnego zarządzania rejestrowanymi wnioskami, umowami; b) zbiorcze analizy efektywności projektów wnioskowanych o dofinansowa i realizowanych przez Beneficjentów; c) śledze budżetów, harmonogramów rzeczowo finansowych, stanu posionych wydatków; d) aktualizacja danych; e) wspomaga komunikacji między Użytkownikami, wspomaga jednolitego raportowania, tworzenia statystyk; f) wspomaga jednolitych standardów informacji o projektach dla Użytkowników, raportów tabelarycznych i wizualnych. System LSI powin utrzymywać wspólne repozytorium dokumentów dla wszystkich wniosków/projektów realizowanych przez Beneficjentów, dostarczać mechanizmów komunikacji wewnętrznej oraz wspierać zarządza i utrzymywa Systemu przez Administratorów Zamawiającego. Realizację przedmiotu zamówienia planuje się podzielić na etapy, których ostateczny zakres ustalony zosta w trakcie dialogu, lecz zakres ten powin znacząco odbiegać od etapowości zaproponowanej przez Zamawiającego: I Etap - Analiza, wdroże platformy technologicznej, przygotowa infrastruktury Systemu LSI. II Etap - Wdroże obsługi: rejestracji wniosków i dokumentów dotyczących weryfikacji, akceptacji, sprawozdawczości, transferu danych do KSI, oraz podstawowej administracji Systemu LSI. III Etap - Wdroże obsługi: rejestracji, weryfikacji i akceptacji pozostałych dokumentów. IV Etap - Wdroże obszarów: komunikacji wewnętrznej, zarządzania dokumentami, ze szczególnym uwzględm realizacji usług utrzymaniowych. 5 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

6 Operacyjny Zamawiający zastrzega Infrastruktura sobie prawo i Środowisko. wprowadzenia zmian, w szczególności co do ilości etapów i ich zakresu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata , z których realizacja części przypadającej na rok 2010 uzależniona jest od zapewnia środków w budżecie na rok Istotne postanowienia umowy w tym zakresie zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagane jest: aby wyłoniony Wykonawca realizował przedmiot zamówienia zgod z metodyką PRINCE2, PMBOK lub równoważną. aby otrzymany produkt spełniał wymogi audytu informatycznego, stawiane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla LSI zgod z elementami metodyki COBIT. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta: PLN Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 12 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 6 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

7 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium w wysokości PLN na etapie składania ofert, tj. przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zosta wybrana jako najkorzystjsza, wsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Realizacja projektu przewidziana jest na lata , z których realizacja części przypadającej na rok 2010 uzależniona jest od zapewnia środków w budżecie na rok Istotne postanowienia umowy w tym zakresie zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Grupa wykonawców zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia. W przypadku gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarial. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp: 1. Posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia publicznego. Ocena spełnia warunków wymaganych od wykonawców zosta dokonana wg formuły spełnia / spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonego wniosku. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacz, iż podane warunki Wykonawca spełnił. Niespeł warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. W celu potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć: 1. Oświadcze potwierdzające speł przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr1)*. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 7 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

8 Operacyjny 5. Aktualne zaświadcze Infrastruktura właściwego i Środowisko. naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z uiszczam podatków bądź opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 6. Aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległości lub wstrzyma w całości wykonania decyzji organu wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 2, 4, 5 oraz 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; b) zalega z uiszczem podatków, opłat składek na ubezpiecze społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu; c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. W przypadku dokumentu wymienionego w pkt 3, Wykonawca zagraniczny składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy występujący wspól: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 1 6 powinny być złożone przez każdy podmiot; b) zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszcze do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia. Warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, doświadczenia oraz posiadania odpowiedgo potencjału kadrowego uznane zostaną za spełnione przez wykonawców występujących wspól, w przypadku, gdy przynajmj jeden z nich będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącz. Wszystkie kopie dokumentów, które Wykonawca dołączy do wniosku muszą być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem na każdej stro przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. * Wzór wniosku oraz dokumenty pomocnicze (załaczniki) do złożenia wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, a w szczególności: Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacz, iż podane warunki Wykonawca spełnił. Niespeł warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. 8 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

9 Operacyjny przedstawią polisę Infrastruktura ubezpieczenia i Środowisko. odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej Warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest zamówienia, doświadczenia oraz posiadania ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w odpowiedgo potencjału kadrowego uznane zakresie prowadzonej działalności, w wysokości zostaną za spełnione przez wykonawców minimum PLN. występujących wspól, w przypadku, gdy Ocena spełnia warunków wymaganych od przynajmj jeden z nich będzie spełniał wymagane wykonawców zosta dokonana wg formuły warunki bądź warunki te będą spełniali łącz. spełnia / spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonego wniosku. Wszystkie kopie dokumentów, które Wykonawca Z treści załączonych dokumentów musi wynikać dołączy do wniosku muszą być kopiami jednoznacz, iż podane warunki Wykonawca potwierdzonymi za zgodność z oryginałem na każdej spełnił. Niespeł warunków skutkować będzie stro przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykluczem Wykonawcy z postępowania. wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć: 1. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości, co najmj PLN. Wykonawcy występujący wspól dokument ten składają wspól. * Wzór wniosku oraz dokumenty pomocnicze (załaczniki) do złożenia wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego 2ogloszenia/zamowienia_publiczne/index.shtml III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a szczególności: a) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonują usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmj 3 zamówienia o wartości minimum PLN brutto każde, polegające na świadczeniu usługi obejmującej zaprojektowa i stworze systemu bazodanowego (bez sprzętu i licencji oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę) i udokumentują to poprzez poda ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie i przynajmj jedno ze wskazanych przez Wykonawcę zamówień powinno dotyczyć utrzymania portalu internetowego, dla Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacz, iż podane warunki Wykonawca spełnił. Niespeł warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. Warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, doświadczenia oraz posiadania odpowiedgo potencjału kadrowego uznane zostaną za spełnione przez wykonawców występujących wspól, w przypadku, gdy przynajmj jeden z nich będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącz. Wszystkie kopie dokumentów, które Wykonawca dołączy do wniosku muszą być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem na każdej stro przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 9 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

10 Operacyjny którego wskaźnik Infrastruktura miesięczny poziomu i Środowisko. dostępności portalu wynosił lub wynosi, co najmj 99,5% oraz który charakteryzuje się średnią liczbą, co najmj otwieranych stron miesięcz w okresie ostatnich 12 miesięcy świadczenia usługi; b) dysponują zespołem wykonawczym składającym się min. z 3 osób (w tym kierownikiem projektu), które posiadają następujące wykształce i doświadcze: wykształce wyższe o profilu informatycznym, doświadcze zawodowe minimum 5 lat, doświadcze w realizacji projektów informatycznych z zakresu baz danych (programowa, analiza) minimum 3 lata, wiedza z zakresu programowania / analizy baz danych w tym Oracle, MS SQL,.NET, C#, Java lub równoważne, płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dodatkowo kierownik projektu musi wykazać się: co najmj 12 miesięcznym doświadczem w prowadzeniu projektów informatycznych w charakterze kierownika zespołu projektu informatycznego lub innym równoważnym zgod z metodyką PRINCE 2, PMBOK, lub równoważną. Ocena spełnia warunków wymaganych od wykonawców zosta dokonana wg formuły spełnia / spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonego wniosku. W celu potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć 1. Informacja o osobach, które będą skierowane do wykonania zamówienia (załącznik nr 2)*. 2. Informacja o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy. Do wykazu muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie zamówienia / prace zostały wykonane należycie (załącznik nr 3)*. Wykaz ten wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykona zamówienia obejmować powin rówż prace o których mowa w sekcji IV.1.2 Wykonawcy występujący wspól dokumenty określone w pkt 1 i 2 składają wspól. * Wzór wniosku oraz dokumenty pomocnicze (załaczniki) do złożenia wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego 2ogloszenia/zamowienia_publiczne/index.shtml 10 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

11 Operacyjny III.2.4) Zamówienia Infrastruktura zastrzeżone i (jeżeli Środowisko. dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi 11 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

12 Operacyjny SEKCJA IV: PROCEDURA Infrastruktura i Środowisko. IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający będzie kwalifikował wykonawców według następującej zasady: a) za każdą zrealizowaną pracę w ramach wykazanego doświadczenia Wykonawcy, spełniającą warunek określony w pkt III.2.3, Wykonawca uzyska: za każde wykazane zamówie o wartości, co najmj PLN brutto 1 punkt; za każde wykazane zamówie o wartości, co najmj PLN brutto 2 punkty; jeżeli projekt zrealizowany był w jednostce administracji publicznej przyznane punkty, za dane zamówie, liczone będą podwój. Oce będzie podlegało maksymal 8 zrealizowanych zamówień. W przypadku wskazania w wykazie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, więcej niż 8 zamówień tj. prac zrealizowanych przez Wykonawcę, oce podlegać będzie tylko 8 pierwszych usług. Jeżeli 2 lub więcej wykonawców uzyska jednakową liczbę punktów uprawniającą do zaproszenia, do kolejnego etapu postępowania, zamawiający zaprosi do złożenia ofert wszystkich wykonawców z najlepszym wynikiem, nawet jeżeliby to prowadziło do przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć wykaz potwierdzający speł przez Wykonawcę warunków określonych powyżej (załącznik nr3)*. Zamawiający przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert. * Wzór wniosku oraz dokumenty pomocnicze (załaczniki) do złożenia wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu można pobrać ze strony internetowej zamawiającego IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) 12 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

13 Operacyjny Zastosowa procedury Infrastruktura etapowej i Środowisko. w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert 13 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

14 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga 1. cena termin realizacji zamówienia Prototyp przykładowych ekranów do rejestracji danych, ogólna estetyka, intuicyjność interfejsu Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) DPOIŚ/119/09 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne 14 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 01/06/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 16:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:

15 Operacyjny Warunki i sposób Infrastruktura płatności: i Środowisko. 15 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

16 Operacyjny IV.3.4) Termin składania Infrastruktura ofert lub i Środowisko. wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 01/06/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 16:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: lub dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) 16 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

17 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Zamówie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko XV oś priorytetowa Pomoc Techniczna-Fundusz Spójności. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Jana Christiana Szucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (0-22) Faks: (0-22) Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: 17 / 21 SIMAP2_dpoiis :14 AM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID:2010-025449 Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo