KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 10 Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych cz.1 Dr inż. Mariusz Makuchowski

2 Planowanie systemu informatycznego 2

3 Model procesu projektowania systemu informacyjnego (Gościński) 3 A. Michalski, Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, Politechnika Śląska, Gliwice 1999, s. 17.

4 Planowanie systemu informatycznego Założeniem realizacji fazy planowania SI jest osiągnięcie następujących celów: stworzenie systemu informatycznego skutecznie wspomagającego strategiczne cele firmy zaangażowanie kierownictwa firmy w proces planowania i projektowania, a następnie użytkowania systemu informatycznego Proces planowania systemu informatycznego składa się z trzech etapów [10]: studium misji gospodarczej, określenia architektury systemu, identyfikacji i oceny obszarów zastosowań 4

5 Planowanie systemu informatycznego Pierwszy etap studium misji gospodarczej to analiza i ocena procesów gospodarczych danej firmy, tj: misja gospodarcza, plan strategiczny firmy, biznesplan pod kątem przyszłego systemu informatycznego. Podstawowe zadania tego etapu to: analiza czynników powodzenia, analiza konkurencyjności firmy, analiza zwiększenia wartości wyrobu w cyklu produkcyjnym 5

6 Planowanie systemu informatycznego Drugi etap - określenie architektury systemu polega na określeniu: zasobów danych, rodzaju zastosowań, infrastruktury technicznej i sieciowej w aspekcie procesów gospodarczych firmy. Podstawowym sposobem definiowania architektury systemu są macierzowe (np. metoda BSP - Business Systems Planning) zależności pomiędzy: 6 zasobami danych, funkcjami i procesami realizowanymi w firmie, komórkami organizacyjnymi firmy, Zastosowaniami

7 Planowanie systemu informatycznego Trzeci etap - identyfikacja i ocena obszarów zastosowań ma na celu integrację poszczególnych składników systemu w całość wspomagającą misję gospodarczą firmy w aspekcie: procesów gospodarczych i powiązań między nimi, baz danych, sieci komputerowej, sprzętu i oprogramowania 7

8 Strategie informatyzacji Strategia informatyzacji polega na określeniu roli systemów informatycznych w działalności danego przedsiębiorstwa. Ma na celu wspieranie podstawowych procesów biznesowych realizowanych w danym przedsiębiorstwie. Wyróżnia się trzy strategie informatyzacji zarządzania: budowa nowego systemu od podstaw realizowane są wszystkie fazy tworzenia systemu informatycznego integracja istniejących systemów informatycznych wdrażanie istniejących, wcześniej zbudowanych i zaadaptowanych systemów. 8

9 Strategia informatyzacji Strategia tworzenia systemu komputerowego to zbiór zasad i wskazówek, które mają wspomóc planowanie budowy systemu, który będzie optymalny w danych warunkach. Istnieją różne rodzaje strategii: Strategia deterministyczna o znanej z góry liczbie etapów budowy systemu i kolejności ich wykonania Strategia indeterministyczna o nieznanej z góry liczbie etapów 9

10 Strategia informatyzacji - infoplan Formułowanie strategii informatyzacji firmy to tworzenie planu strategicznego informatyzacji (infoplanu) zależnego od: specyfiki działalności firmy, kontekstu technologicznego, stylu zarządzania struktury organizacyjnej Formułowanie infoplanu to realizowanie trzech procesów: analitycznego oceniającego twórczego Przebiegają równolegle i wywierają na siebie wzajemny wpływ 10

11 Proces analityczny Proces analityczny jego rolą jest identyfikacja planów i celów gospodarczych, na podstawie których definiowane są wspomagające je potrzeby informatyczne. Proces ten polega na przeprowadzeniu zstępującej procedury transformacji tj. tłumaczenia działalności gospodarczej na systemy i technologię informatyczną W realizacji tego procesu biorą udział: kierownicy szczebla strategicznego, taktycznego i operacyjnego przy udziale kierownictwa służb informatycznych Działalność zostaje opisana w postaci celów gospodarczych, biznesplanów lub gospodarczych planów strategicznych 11

12 Znaczenie gospodarcze WYSOKIE NISKIE Proces oceniający Zaawansowanie technologiczne NISKIE Zaprzestanie użytkowania Modyfikacja WYSOKIE Ponowna ocena Użytkowania i doskonalenie Proces oceniający polega na ocenie eksploatowanego systemu według odpowiednich kryteriów, z których najważniejsze to: Zaawansowanie technologiczne systemu poziom zaawansowania określają specjaliści informatycy Znaczenie gospodarcze systemu ocena należy do jego użytkowników 12

13 Proces twórczy Proces twórczy jego celem jest identyfikacja szans czyli odpowiedź na postawione pytanie: Czy możliwości oferowane przez aktualne trendy rozwoju technologii informatycznej pozwolą podnieść konkurencyjność firmy lub stworzyć nowe opcje strategiczne dla niej? Proces ten realizowany jest w trzech etapach: 13 Badaniu (analizowaniu) nowych, innowacyjnych pomysłów i rozwiązań z dziedziny technologii informatycznej, Specyfikacji przesłanek o charakterze organizacyjnym i kadrowym, sprzyjających wdrożeniu nowatorskich rozwiązań Opracowaniu planu informatyzacji opartego na innowacyjnych rozwiązaniach, w wymiarze organizacyjnego i technologicznego środowiska

14 Formułowanie strategii informatyzacji Proces analityczny Proces oceniający Proces twórczy Cele i plany gospodarcze Metodologia Praca zespołowa Użytkowane systemy Badania i oceny Użytkownicy i specjaliści Możliwości Technologii informatycznej Techniki, procesy Otoczenie 14 PLAN INFORMATYZACJI - INFOPLAN

15 Planowanie informatyzacji a strategia gospodarcza Planowanie informatyzacji jest ściśle związane z planowaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Planowanie informatyzacji stanowi część strategii gospodarczej firmy a infoplan jest składnikiem biznesplanu STRATEGICZNE PLANOWANIE GOSPODARCZE BIZNESPLAN PLANOWANIE STRATEGII INFORMATYZACJI INFOPLAN 15

16 Strategia gospodarcza a informatyczna co? STRATEGICZNE PLANOWANIE GOSPODARCZE jak? cele gospodarcze Informacja ZASOBY FIRMY Kapitał Zasoby pracy Materiały i energia Środki trwałe co? jak? 16 cele informatyzacji, kryteria jakości, przyszłe systemy Źródło: Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania Struktura organizacyjna, kadry informatyczne Ocena bieżącego systemu INFOPLAN Architektura projektowanego systemu, zasoby danych Sprzęt, oprogramowanie Sieć komputerowa

17 Infoplan Treść infoplanu uzależniona jest od dwóch czynników: Strategii, misji i celów gospodarczych firmy Rozwoju technologii informatycznej Czynniki te ulegają szybkim zmianom, co powoduje, że konieczna jest stała aktualizacja planu informatyzacji. Przy obecnym tempie zmian utrzymuje on swoja aktualność 2-3 lata 17

18 Metody i techniki analizy sytuacyjnej Istnieje wiele metod identyfikowania tych obszarów działalności, których informatyzacja może sprzyjać rozwojowi firmy, skutecznemu wdrażaniu strategii rynkowej oraz podnoszeniu jej konkurencyjności. Do metod tych należą m.in.: sesja MataPlan sesja SWOT analiza Istotnych Czynników Powodzenia model spójności dynamiki Broekstry metoda BSP (Business Systems Planning) 18

19 Sesja MetaPlan Metoda ta pozwala na prowadzenie dyskusji z udziałem moderatora. Ma charakter warsztatów, przeprowadzonych dla grupy pracowników danej organizacji w skład której wchodzą przedstawiciele kierownictwa, eksperci, przyszli użytkownicy. Grupa zostaje podzielona na kilka zespołów, które realizują następującą procedurę: kilkadziesiąt sekund dyskusji nad postawionym problemem, opracowanie indywidualnych propozycji rozwiązań na oddzielnych kartkach papieru, dyskusja kartkowa, przyjęcie priorytetów i wybranie najbardziej racjonalnych rozwiązań Po przedstawieniu problemu i krótkiej dyskusji, uczestnicy przedstawiają własne odpowiedzi, pomysły rozwiązań i opinie. 19

20 MetaPlan Głównym celem takiej sesji jest wskazanie systemów informatycznych, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie celów i uniknięcie zagrożeń w rozwoju organizacji. Najczęściej analizowanymi problemami są: cele firmy, zagrożenia działania dla osiągnięcia celów, działania dla uniknięcia zagrożeń, specyfikacja systemów informatycznych. 20

21 Metoda SWOT, Analiza ICP Metoda SWOT - polega na określeniu mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń. Na ich podstawie następuje sprecyzowanie oczekiwań wobec systemów informatycznych. Analiza Istotnych Czynników Powodzenia ICP czynniki te odpowiadają obszarom działalności gospodarczej firmy, których pozytywny rezultat gwarantuje jej pomyślne funkcjonowanie na rynku. Identyfikacja Istotnych Czynników Powodzenia następuje poprzez: 21 przeprowadzenie warsztatów na których określane są cele i priorytety firmy, a następnie zostaje opracowana i przeprowadzona ankieta wśród kierownictwa firmy Zapoznanie się członków kierownictwa z wynikami ankiety, przeprowadzenie kolejnego warsztatu w celu ustalenia ostatecznej listy ICP

22 Model spójności Broekstry Model spójności Broekstry przeznaczony jest do analizy wpływu zmian dokonanych w jednym rodzaju czynniku na inne rodzaje czynników funkcjonowania firmy. Wyróżnionych zostało pięć podstawowych rodzajów czynników występujących w każdej organizacji: Kombinacja produkt-rynek Technologia Organizacja Kadry Dominująca koalicja (formalne i nieformalne grupy mające wpływ na strategię działania firmy) 22

23 Model spójności Broekstry Kombinacja produkt - rynek Technologia Dominująca koalicja Kadry Organizacja 23 Zmiana któregokolwiek czynnika powoduje zmiany pozostałych, co powoduje, że zmiany stają się przewidywalne a zatem można przewidzieć wystąpienie np. ewentualnych negatywnych skutków. Np.: skutki wdrożenia systemu informatycznego (technologia) na kombinację rynek-produkt, organizację oraz grupy pracownicze.

24 Metoda BSP Metoda BSP to IBM-owska metoda do definiowania architektury systemu informatycznego. Polega na określeniu macierzowych zależności występujących w organizacji pomiędzy procesami gospodarczymi, komórkami organizacyjnymi (funkcjami), grupami danych (encjami) oraz zastosowaniami (podsystemami informatycznymi) macierz INFOCROSS WSPOMAGANIE PRZEZ SYSTEMY INFORMATYCZNE ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODSYSTEMY INFORMATYCZNE PROCESY GOSPODZRCZE GRUPY DANYCH (ENCJE) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (FUNKCJE) ARCHITEKTURA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH INFORMATYCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 24

25 Zarząd Kier. centrum informatyki Kier. działu kadr Kier. działu kontroli produkcji Kier. działu produkcji Kier. działu gospodarki materiałowej Kier. działu sprzedaży Kier. działu dostaw Kier. działu marketingu Kier. działu planowania strategicznego Dyrektor finansowy Dyrektor Metoda BSP macierz procesy gospodarcze/jednostki organizacyjne FUNKCJE FUNKCJE PROCESY Strategia X O O X X Marketing O - X - X O - O Wytwarzanie zasobów O X X X O Analiza rynku O X X - Przetwarzanie zamówień sprzedaży O X - O 25 Kontrola produkcji X O O - Produkcja O X O O Kontakt z dostawcami O O X O Przetwarzanie zamówień zakupu O - X - - Sterowanie zapasami O X O O - Dystrybucja O - X O - - Fakturowanie X O Przetwarzanie płatności O - - X Kontrola użytkowania zasobów X O PROCESY X odpowiedzialny; O powiązany; - słabo powiązany

26 Zarząd Dział marketingu Plan wykorzystania zasobów Rynek Klient Produkt Plan sprzedaży Plan produkcji Dział produkcji Dostawca Zamówienia Dostawa Zapas Harmonogram Wyrób Faktura Płatność Zasób Metoda BSP macierz procesy gospodarcze/encje ENCJE PROCESY ENCJE Strategia C U U U U Marketing U C U U U Wytwarzanie zasobów U U C U U Analiza rynku U C C U U U Przetwarzanie zamówień sprzedaży U U C U U 26 Kontrola produkcji U C C U U U U Produkcja U U U C U U Kontakt z dostawcami U U C U U Przetwarzanie zamówień zakupu U U U U C Sterowanie zapasami U U U U C U Dystrybucja U U C C Fakturowanie U U U U U U U U C U Przetwarzanie płatności U U U C Kontrola użytkowania zasobów U U U C PROCESY U użytkowanie; C tworzenie;

27 Zarząd Dział marketingu Plan wykorzystania zasobów Rynek Klient Produkt Plan sprzedaży Plan produkcji Dział produkcji Dostawca Zamówienia Dostawa Zapas Harmonogram Wyrób Faktura Płatność Zasób Metoda BSP grupy tematyczne związki między nimi ZWIĄZKI ENCJE Strategia C U U U U Marketing U C U U U Wytwarzanie zasobów U U C U U Analiza rynku C C U U U Przetwarzanie zamówień sprzedaży U U C U U Kontrola produkcji U C C U U U U Produkcja U U U C U U Kontakt z dostawcami U U C U U Przetwarzanie zamówień zakupu U U U U C 27 Sterowanie zapasami U U U U C U Dystrybucja U U C C Fakturowanie U U U U U U U U C U Przetwarzanie płatności U U U C Kontrola użytkowania zasobów U U U C PROCESY U użytkowanie; C tworzenie;

28 Zarząd Dział marketingu Plan wykorzystania zasobów Rynek Klient Produkt Plan sprzedaży Plan produkcji Dział produkcji Dostawca Zamówienia Dostawa Zapas Harmonogram Wyrób Faktura Płatność Zasób Metoda BSP grupy tematyczne związki między nimi ZWIĄZKI ENCJE Strategia Marketing Wytwarzanie zasobów Analiza rynku Przetwarzanie zamówień sprzedaży PLANO- WANIE SPRZEDAŻ Kontrola produkcji Produkcja Kontakt z dostawcami Przetwarzanie zamówień zakupu PROD ZAKUPY 28 Sterowanie zapasami Dystrybucja Fakturowanie Przetwarzanie płatności Kontrola użytkowania zasobów PROCESY PROD produkcja; SZ sterowanie zasobami; DYS dystrybucja; GZ gospodarka zasobami SZ DYS FIN GZ

29 Cykl projektowania systemu informacyjnego (Kirk) 29 A. Michalski, Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, Politechnika Śląska, Gliwice 1999, s. 30.

30 Metodyki tworzenia systemu informatycznego 30

31 Metodologia projektowania Dlaczego mówimy o metodologii projektowania systemów informatycznych zamiast przystąpić do projektowania? Jak wygląda rzeczywistość? Tylko niespełna połowa projektów odbiega od poniższego schematu 1. Klient zamawia 2. Analityk rozumie 3. Projektant opisuje 4. Programista realizuje Po wdrożeniu jest 6. Klient płaci za 7. Klient potrzebował 8. Praktyczne zastosowanie Źródło: materiały dr inż. Leszek Kłodziński, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa

32 32 Źródło błędu przy tworzeniu SI

33 Metodyka tworzenia systemów informatycznych (metodyka TSI) Metodyka tworzenia systemów informatycznych (metodyka TSI) to [10] - spójny, logicznie uporządkowany zestaw procedur o charakterze technicznym i organizatorskim, umożliwiających zespołowi wykonawczemu realizowanie cyklu życia systemu. Metodyka obejmuje wszelkie działania począwszy od etapu przygotowania projektu, aż po fazę postimplementacyjnego testowania wdrożonego systemu. W procedurze wdrażania systemu największe wartość mają: wiedza, doświadczenie 33 kompetencje osób zaangażowanych we wdrażanie,

34 Metodyka tworzenia systemów informatycznych (metodyka TSI) Metodyka jest tym narzędziem, które wspomaga i syntetyzuje ich pracę. Metodyka jest planem działania, na podstawie którego przebiegają prace wdrożeniowe. Podstawowym zadaniem metodyki jest uporządkowanie oraz usystematyzowanie prac związanych z wdrożeniem systemu. Uporządkowanie prac ma szczególnie ważne znaczenie w przypadku, gdy kadra zarządzająca oraz informatycy mają małe doświadczenie w pracy z systemami zintegrowanymi. Jest ono tym większe, im mniejsze jest doświadczenie tych ludzi. 34

35 Metodyka tworzenia systemów informatycznych (metodyka TSI) Typowymi składnikami takiej metodyki są [10]: modele opisu rzeczywistości, czyli dziedziny przedmiotowej, jej statyki i dynamiki, zwane modelami konceptualnymi; strukturyzacja procesu TSI w postaci sekwencji etapów, podetapów i poszczególnych zadań (w postaci cyklu życia systemu); szczegółowe metody i techniki TSI, czyli jego dokumentowanie wraz z odpowiednia symbolika; narzędzia wspomaganego komputerowo TSI, określane mianem CASE (Computer Aided Systems Engineering); specyfikacja wymagań merytorycznych wobec zespołów projektowowykonawczych; kryteria oceny jakości projektu i systemu wraz z mechanizmami jej kontroli. 35

36 Powiązania między składnikami metodyki TSI 36 Narzędzia zespołu projektującego Modele DP metody techniki CASE Kierowanie projektami Zespół projektujący Dziedzina przedmiotowa DP Analizy, cele, problemy, Tworzenie potrzeby systemu Tworzenie systemu Korekty i modyfikacje informatycznego TSI NIE Prezentacja i eksploatacja ocena System Akceptacja? informatyczny SI TAK

37 Klasyfikacja metodyki budowy systemów informatycznych Klasyfikacja metodyki budowy systemów informatycznych opiera się na następujących kryteriach oceny: Podejście do budowy SI Metodyka techniczna Metodyka społeczna Metodyka techniczno-społeczna Definiowanie danych lub procesów w budowie SI Oddziaływanie SI na dziedzinę przedmiotową Kierunek budowy SI Metodyka zorientowana na dane Metodyka zorientowana na procesy Metodyka zorientowana na dane i procesy Metodyka pasywna organizacyjnego odwzorowania Metodyka aktywna organizacyjnego sterowania Metodyka zstępująca Metodyka wstępująca 37

38 Podejścia metodologiczne do budowy SI Rola fazy analizy w procesie budowy SI Metodyka diagnostyczna Metodyka prognostyczna Sposób strukturalizacji systemu Podejście strukturalne Podejście obiektowe 38 Zakres komputerowego wspomagania procesu budowy SI Metodyka tradycyjna Metodyka wspomagana komputerowo

39 Metodyki budowy SI Metodyka diagnostyczna podstawą tworzenia SI jest identyfikacja czyli badanie aktualnego stanu rzeczy, opis istniejącego systemu a następnie analiza i wyciągnięcie wniosków, które są podstawą do tworzenia nowego systemu. Końcowym etapem jest ocena. Metodyka ta oparta jest na triadzie: analiza synteza - ocena 39 Metodyka prognostyczna - za punkt wyjścia przyjmuje się wizję organizacji w przyszłości - stan obecny nie jest istotny. Tworzone są warianty systemu informatycznego, które następnie poddawane są analizie. Metodyka ta jest metodyką efektowniejszą od metodyki diagnostycznej, gdyż pozwala na znalezienie rozwiązań bardziej nowatorskich. Metodyka ta oparta jest na triadzie: synteza analiza - ocena

40 Metodyki budowy SI Metodyka strukturalna - polegająca na tworzeniu uporządkowanego systemu o hierarchicznej strukturze, którego składniki stanowią dobrze zdefiniowane moduły funkcji i danych. System budowany jest pod kątem jego podstawowych struktur: funkcjonalnej, informacyjnej, technicznej i przestrzennej. Metodyka ta jest obecnie powszechnie stosowana. Metodyka obiektowa - opierające się na wyodrębnieniu obiektu (bytu, rzeczy, pojęcia), mającego przypisane znaczenie w kontekście rozwiązywania problemu w danej dziedzinie przedmiotowej. Zaletami tej metodyki są; 40 Uproszczenie procesu projektowania systemu Obniżenie kosztów opracowania oprogramowania Ułatwienie konserwacji i rozbudowy systemu

41 Metodyki budowy SI Metodyka tradycyjna - kolejne etapy prac są realizowane manualnie Metodyka wspomagana komputerowo - realizacja cząstkowych procesów prac budowy systemu informatycznego jest wspomagana komputerowo. Tworzenie systemów informatycznych jest wspomagane narzędziami typu CASE (Computer Aided Software Engineering) wspomaganej komputerowo inżynierii oprogramowania, do których należą m.in.: narzędzia specyfikacji i interpretacji opisu systemu generatory struktur baz danych generatory programów wykonawczych programy modyfikujące kolejne wersje systemu 41

42 Metodyki budowy SI Na potrzeby wdrażania systemów zintegrowanych klasy MRP II stworzonych zostało kilka metodyk wdrożeniowych. Praktycznie każdy duży producent i firma świadcząca usługi wdrożeniowe systemów tej klasy dysponuje własną metodyką. W każdej z metodyk wyróżnione są fazy działania, które w zależności od metodyki obejmują różny zakres czynności wchodzących w ich skład. Zależnie od metodyki jest to od trzech do jedenastu faz. Fazy te mogą przebiegać sekwencyjnie, nachodzić na siebie lub być prowadzone równolegle. Każdy z producentów (integratorów) posiada także inne (często własne) narzędzia wspomagające proces wdrożenia systemu. 42

43 Metodyki budowy SI Żadna z metodyk nie gwarantuje udanego oraz bezproblemowego wdrożenia. Systematyzacja prac wraz z ich podziałem na poszczególne części jest sposobem zapewnienia kontroli nad przebiegiem wdrożenia. Metodyka Target Enterprise - jest stosowana przy wdrożeniu systemu BAAN IV przez firmę Ernst & Young. Składa się ona z następujących etapów: odwzorowanie, pilotaż, migracja. 43 Fazy wdrożenia następują kolejno po sobie, forma płatności regulowana jest każdorazowo w oparciu o umowę.

44 Metodyki budowy SI Metodyka BASIS - metodyka ta została opracowana przez amerykańską firmę SSA (System Software Associates Inc.) dla potrzeb wdrażania systemu BPCS. Wykorzystywana jest przez firmy ISA oraz Deliotte & Touche i obejmuje 5 faz: definicja projektu, przygotowanie wdrożenia, wykonanie zmian i ich weryfikację, wdrożenie, przegląd oraz optymalizację działania systemu. Fazy projektu 1,2,3 mogą częściowo na siebie nachodzić. Każda faza rozliczana jest oddzielnie. 44

45 Metodyki budowy SI Metodyka Implex - jest to opracowana przez firmę Intentia metodyka, w oparciu o którą wdrażany jest system Movex. W Polsce w oparciu o tę metodykę system Movex wdrażany jest przez firmę Intentia-Vimex. Większość wdrożeń systemu zostało zrealizowanych w oparciu właśnie o metodykę Implex. Metodyka ta składa się z pięciu etapów: Definiowanie projektu Projektowanie rozwiązania Wdrożenie rozwiązania Konfiguracja rozwiązania Rozruch eksploatacyjny 45 W metodyce IMPLEX poszczególne fazy realizowane są na ogół kolejno, choć niekiedy mogą się pokrywać. Regulowanie należności odbywa się po wykonaniu określonego etapu lub upływie okresu.

46 46 Analiza systemów informatycznych

47 Analiza systemów informatycznych Analiza systemów informatycznych, zwana również analizą potrzeb użytkownika przedmiotem analizy jest dziedzina przedmiotowa wybrana do informatyzacji a jej rezultatem jest definicja potrzeb użytkownika. Podstawowe czynności fazy analizy to: 47 Identyfikacja i charakterystyka problemów i celów, Studium dziedziny przedmiotowej opis istniejącego systemu, Studium wykonalności systemu informatycznego, Definicja i ustalenie priorytetów zidentyfikowanych potrzeb użytkownika; Dokumentacja potwierdzająca wykonanie powyższych czynności jest podstawą do zainicjonowania projektowania systemu.

48 Metody analizy SI ANALIZA SYSTEMU Analiza sytuacyjna Modelowanie i prototypowanie systemów Metody tradycyjne Metody nowoczesne Podejście strukturalne Podejście obiektowe - wywiad - Kwestionariusz - Obserwacja - Analiza dokumentów - Burza mózgów - SWOT - sesja MetaPlanu - JAD Podejście strukturalne 48 W przypadku złożonych dziedzin przedmiotowych analizę potrzeb użytkownika przeprowadza się przy pomocy komplementarnego stosowania zarówno metod sytuacyjnych jak i modelowania i prototypowania.

49 Analiza systemów informatycznych Identyfikacja i charakterystyka problemów i celów identyfikacja problemów gospodarczych, organizacyjnych i menadżerskich, przy udziale kierownictwa firmy. Zidentyfikowane problemy pozwalają na określenie celów systemu informatycznego. Studium dziedziny przedmiotowej - przeprowadzane jest za pomocą wielu metod, wśród których przeważają diagramy przepływów danych oraz diagramy związków encji. Punktem wyjścia opisu systemu jest diagram kontekstowy, rozwijany do szczegółowej prezentacji danych i procesów. Studium wykonalności systemu informatycznego opracowywane na podstawie dokonanych wcześniej czynności tj. identyfikacji występujących w przedsiębiorstwie problemów i opisu dziedziny przedmiotowej 49

50 Analiza systemów informatycznych W studium tym ocenia się wykonalność systemu pod względem: technicznym (sprzęt, oprogramowanie, sieci komputerowe), Organizacyjnym (ocena potrzeb zmian struktur organizacyjnych i kwalifikacji pracowników), prawnym (zgodność z przepisami prawa) i ekonomicznym (trudne do określenia, kontrowersyjne skuteczność przedsięwzięć informatycznych należy oceniać przez podniesienie konkurencyjności firmy na rynku, utrzymania lub podniesienia jej zyskowności Definicja i ustalenie priorytetów zidentyfikowanych potrzeb użytkownika określane są na podstawie wielu metod tradycyjnych i heurystycznych 50

51 51 Projektowanie

52 Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie to przygotowanie zmiany, która ma być wprowadzona w określonym obszarze rzeczywistości i w określonym czasie. Projektowanie systemów informatycznych polega na: ocenie opracowanych w fazie analizy wariantów rozwiązań opracowaniu struktury funkcjonalnej opracowaniu szczegółowych specyfikacji informatycznej dla wybranej wersji systemu (specyfikacja to projekt systemu określający wejścia i wyjścia systemu, pliki, bazy danych, procesy, interfejs użytkownika,...) Istnieją dwie fazy projektowania: 52 Projektowanie ogólne (zwane logicznym albo wstępnym) Projektowanie techniczne (zwane także fizycznym)

53 Fazy projektowania 53 Projektowanie ogólne Niezależny od sprzętu i oprogramowania ocena i wybór wersji systemu projekt struktury funkcjonalnej (koncepcję systemu) projekt wejść i wyjść systemu (formatki i zestawienia) projekt interfejsu użytkownika projekt logicznej bazy danych integrację składników z kontrolą spójności i kompletności projektu Projektowanie techniczne Przekształcenie technologiczne niezależnych specyfikacji projektu ogólnego w specyfikacje dopasowane do wybranej technologii informatycznej uwzględniającej sprzęt, oprogramowanie, bazę danych, sieć komputerową projekt fizyczny bazy danych i plików projekt struktury oprogramowania projekt dostępności zasobów danych i oprogramowania w sieci informatycznej

54 Projekt ogólny Wszystkie czynności projektowania ogólnego tworzone są przez własny zespół albo przez firmę-zleceniobiorcę (outsourcing). Wybór jednej z wersji systemu jest podstawą do przyjęcia koncepcji systemu, której podstawowymi składnikami są: Dekompozycja funkcjonalna systemu Projekt modeli danych Projekt modeli procesów Projekt ogólny systemu jest opracowaniem całościowej, modularnej struktury projektowanego systemu, wykorzystującym wdrażalne modele danych i procesów. Podstawowymi składnikami projektu ogólnego są: 54 Projektowanie wejść i wyjść systemu Interfejs użytkownika Model bazy danych

55 Analiza systemów informatycznych Prace projektowe poprzedza ocena opracowanych wersji systemu. Ostateczny wybór opiera się na ocenie wykonalności proponowanych wersji.kryteria wykonalności można rozpatrywać w czterech płaszczyznach jako: wykonalność techniczną techniczne i kadrowe możliwości realizacji projektu funkcjonalną ocena stopnia realizacji specyfikacji potrzeb sformułowanych w fazie analizy ekonomiczną określenie efektywności rozpatrywanego wariantu terminową szczegółowe terminy wykonania zadań cząstkowych, zasady kierowania i harmonogramowania prac 55 Zespół projektowy zleca do wykonania najlepsze rozwiązanie przy uwzględnieniu różnych kryteriów i tak powstaje koncepcja systemu.

56 Bibliografia [1] Adam Nowicki, Komputerowe wspomaganie biznesu (2006) [2] Karol Kukuła, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (2002) [3] Czesław Smutnicki, Algorytmy szeregowania (2002) [4] Ryszard Knosyla i Zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem Nowe metody i systemy (2007) [5] Zbigniew Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne (2004) [6] M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Logistyka i zarządzanie produkcją nowe wyzwania i odległe granice (2007) [7] S. Zieliński Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka (2000) [8] Adamczewski, Piotr. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Warszawa, PWN, 2005 [9] Szejko, Stanisław (Redakcja naukowa). Metody wytwarzania oprogramowania, Warszawa, PWN,

57 Bibliografia [10] Lausen, Georgie; Vossen, Gottfried. Obiektowe bazy danych. Modele danych i języki, Warszawa, WNT, 2004 [11] Miłosz, Marek (Redakcja naukowa). Bezpieczeństwo informacji, Warszawa, PWN, 2005 [12] Dolińska, Małgorzata. Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem, Warszawa, Agencja Wydawnicza "Placet", [13] Cheesman, John; Daniels, John. Komponenty w UML. Warszawa, WNT 2004 [14] Szyjewski, Zdzisław. Zarządzanie projektami informatycznymi, metodyka tworzenia systemów informatycznych. Warszawa, Agencja Wydaw. Placet, (Biblioteka Biznesmena) [15] Leyland, Valerie. EDI Elektroniczna wymiana dokumentacji. Warszawa, WNT, 2003 [16] Orłowski, Cezary. Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomagania zarządzania, Wydaw. Politech. Gdańskiej,

58 Bibliografia [17] M.Jurczyk, R.Knosala - Terminowość i efektywność realizacji zleceń w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym [18] Jacek Florek, Edward Klimasara - Uwarunkowania tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych (2002) [19] Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Rozwój metodyk budowy systemów informatycznych w organizacjach [20] Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania 58

59 Dziękuję za uwagę.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 8 Narzędzia zarządzania informacją cz. 2 Dr inż. Mariusz Makuchowski Baza wiedzy Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych

Uwarunkowania tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych zintegrowanych systemów informatycznych Jacek Florek Przedstawiono najważniejsze problemy metodyczne oraz realizacyjne tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie obiektem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 9 Cykl życia systemu informatycznego Dr inż. Mariusz Makuchowski Cykl życia systemu informatycznego Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć określoną

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarzadzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: mgr Sławomir Kotylak EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - ćwiczenia PODSTAWOWE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/VI Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 11 Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych cz.2 Dr inż. Mariusz Makuchowski Analiza systemu W procesie analizy istnieją do osiągnięcia dwa cele: 1. stworzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15

Spis treści. str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15 Spis treści str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15 Część pierwsza Planowanie Systemów Informacyjnych 17 Skuteczne wykorzystanie planowania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. A. Przedsięwzięcie informatyczne. B. Systemowa analiza wymagań. C. Proces specyfikacji wymagań D. Sesje panelowe - workshop

Wykład 3. A. Przedsięwzięcie informatyczne. B. Systemowa analiza wymagań. C. Proces specyfikacji wymagań D. Sesje panelowe - workshop A. PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE Wykład 3 A. Przedsięwzięcie informatyczne w zarządzaniu B. Systemowa analiza wymagań informacyjnych C. Proces specyfikacji wymagań D. Sesje panelowe - workshop Warianty

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Diagramy przepływu danych I

Diagramy przepływu danych I Literatura bazowa: Projektowanie systemów informatycznych Zajęcia: Diagramy przepływu danych I E.Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996 J.Roberston, S.Robertson, Pełna analiza systemowa,

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 4 Systemy informatyczne ERP Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne ERP Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP (Enterprise resource Planning)

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WDRAŻANIE PROJEKTÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI NADAL JEST NIE LADA WYZWANIEM Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modele, perspektywy, diagramy UML Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 grudnia 2009 Spis treści 1 Modele, perspektywy, diagramy Czym jest model? Do czego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu

Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu Przedsięwzięcia Informatyczne w Zarządzaniu 2005/06 dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura GHJ 1 LITERATURA 1. Praca zbiorowa p.r. Górski J., Inżynieria oprogramowania, MIKOM, W-wa, 2000 2. Jaszkiewicz A.,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Przedmiot kierunkowy

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Przedmiot kierunkowy SYLLABUS na rok akademicki 0113/014 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/VI Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo