ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD"

Transkrypt

1 Warszawa, 23/09/2105 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15) oraz BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT (Nr projektu: POIR /15) współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące: Zaopatrzenia dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne oraz żel krzemionkowy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: Część 1: Rozpuszczalniki organiczne Część 2: Rozpuszczalniki do UHPLC Część 3: Rozpuszczalniki deuterowane Część 4: Odczynniki nieorganiczne Część 5: Żel krzemionkowy I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ul. JJ. Rostafińskich Warszawa NIP: II. TRYB ZAMÓWIENIA: II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). II.2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. II.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. II.4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Dostawców oraz opublikuje informacje na swojej stronie internetowej. II.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. II.6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi

2 II.7. Therapeutics Sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert. II.8. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. do zawarcia umowy. II.9. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej. II.10. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych. III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zaopatrzenie dwóch laboratoriów chemicznych (w Łodzi i w Warszawie), w rozpuszczalniki organiczne, odczynniki nieorganiczne, żel krzemionkowy oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 1 roku od daty podpisania umowy Laboratorium w Łodzi Ul. Al. Piłsudskiego Łódź Laboratorium w Warszawie Ul. Rydygiera Warszawa Numer CPV: CPV odczynniki Część 1: Rozpuszczalniki organiczne Rozpuszczalnik, informacja o czystości Ilość w litrach Aceton, cz L lub 20L lub 25L 6900 Aceton, cz.d.a ,5L 78 Acetonitryl bezwodny, (max % wody), butelka zabezpieczona septum 2 Acetonitryl, cz.d.a ,5L 490 Benzen, cz.d.a L 1 t-butanol, cz.d.a ,5L lub 1L 12 2-Butanon, cz.d.a L 10 Chloroform, cz.d.a ,5L 54 Cykloheksan, cz.d.a ,5L 600 Dichlorometan bezwodny (max % wody), butelka zabezpieczona septum 4 Dichlorometan, cz.d.a ,5L ,2-Dichloroetan, cz.d.a L 25

3 1,4-dioksan, cz.d.a L 20 DMF, bezwodny (max % wody), butelka zabezpieczona septum DMF, cz.d.a L 25 DMSO, cz.d.a L 10 Eter dietylowy, cz.d.a L lub 2,5L Eter diizopropylowy, cz.d.a L 10 Eter naftowy (zakres temp. wrzenia 40-60), cz.d.a ,5L 700 Etanol, cz.d.a. >99.8% ,5L lub 1L 25 Etanol 95-97%, skażony (substancjami lotnymi np. ketonem metylowo etylowym (MEK) lub eterem dietylowym lub MTBE L lub 2,5L lub 5L 54 lub aceton lub heksan), cz.d.a. Heksan >95%, cz.d.a. (izomery) lub n- heksan >95% cz.d.a ,5L 1500 Heptan, 99%, cz.d.a ,5L 35 Ksylen cz.d.a. (mieszanina izomerów) L lub 2,5L 7 Kwas octowy stężony, cz.d.a L 20 Metanol, bezwodny, butelka zabezpieczona septum 2 Metanol, cz.d.a ,5L 490 N-Metylopirolidon, cz.d.a L 8 Eter metylowo tert-butylowy, cz.d.a ,5L lub 25L 205 Octan izopropylu, cz.d.a L 5 Octan etylu, cz.d.a ,5L 2100 Pirydyna, cz.d.a L 5 2-Propanol, cz.d.a L 15 1-Propanol, cz.d.a L 8 2-Metylotetrahydrofuran L 5 Tetrahydrofuran, bezwodny (max % wody) ,5L lub 1L 60 Tetrahydrofuran, bezwodny (max % wody), butelka zabezpieczona septum Tetrahydrofuran, cz.d.a ,5L 75 Toluen bezwodny, (max % wody), butelka zabezpieczona septum Toluen, cz.d.a L 30 5

4 Część 2:Rozpuszczalniki do UHPLC Rozpuszczalnik, informacja o czystości Ilość w litrach Acetonitryl, gradient grade, do UHPLC L lub 2,5L 15 n-heksan, gradient grade, do UHPLC L lub 2,5L 20 Metanol, gradient grade do UHPLC L lub 2,5 L 7 Eter metylowo tert-butylowy, gradient grade, do UHPLC L 2 2-Propanol, gradient grade, do UHPLC L lub 2,5L 7 Woda, gradient grade, do UHPLC L 90 Część 3: Rozpuszczalniki deuterowane Rozpuszczalnik, informacja o czystości Ilość opakowań Tlenek deuteru, min 99,8% ml lub25g 28 DMSO-d6, min 99,8% ml lub25g 60 Chloroform-d, min 99,8%, stabilizowany srebrem, zawierający 0,03 % (v/v) TMS ml lub 100g 15 Benzen-d6, min 99,8% ml lub25g 2 Metanol-d4, min 99,8% ml lub25g 20 Część 4: Odczynniki nieorganiczne Odczynnik, informacja o czystości Ilość w litrach lub kilogramach Kwas solny stężony, cz.d.a L 200 Kwas siarkowy stężony95-96%, cz.d.a L 30 Kwas azotowy stężony, cz.d.a L 7 Kwas bromowodorowy stężony, cz.d.a L 2 Azotyn sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Bromek potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2

5 Jodek potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Chlorek baru dwuwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Siarczan magnezu (pył), bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 45 Siarczan magnezu (granulki), bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Wodorosiarczan potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 8 Kwas cytrynowy jednowodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 5 Węglan potasu, bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 15 Chlorek wapnia, bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 5 Chlorek amonu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 4 Woda amoniakalna 25%, cz.d.a L 2 Ditionian sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Siarczan sodu, bezwodny, cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Chlorek sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg lub 2,5kg 140 Wodorowęglan potasu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Węglan sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 2 Tiosiarczan sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Wodorowęglan sodu, cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Wodorotlenek potasu (płatki lub granulki), cz.d.a ,5kg lub 1kg 10 Wodorotlenek sodu (płatki lub granulki), cz.d.a ,5kg lub 1kg 70 Część 5: Żel krzemionkowy Artykuł Rozmiar opakowań Liczba opakowań Żel krzemionkowy do chromatografii kolumnowej; rozmiar porów 60 Å, rozmiar cząstek mesh (40-63 μm) 25kg 6 Płytki TLC Silica gel 60 F254; arkusze aluminiowych 200x200 Płytki TLC z żelem krzemionkowym 60A, szklane 50x100MM Płyty preparatywne szklane; PLC 60 F x200; grubość żelu 1 mm Płyty preparatywne szklane; PLC 60 F x200; grubość żelu 0,5 mm *Prosimy o podanie informacji o ilości arkuszy/płytek w opakowaniu op.* 10 op.* 24 op.* 5 op.* 5

6 IV. KRYTERIA OCENY: Cena waga: 100 %pkt. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium. V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: V.1. Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Dostawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. V.2. Zamówienie dotyczy dwóch odrębnych projektów realizowanych przez Zamawiającego. V.3. Umowy będą mieć charakter ramowy i będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. V.4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość składania zamówień tylko na poszczególne pozycje z wymienionych w tabeli oraz zamawiane ilości mogą ulec zmianie w wyniku realizacji projektu. V.5. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia - dostawcy, którzy na swój koszt 2 x w miesiącu będą odbierać butelki po rozpuszczalnikach z 2 laboratoriów (Warszawa/Łódź) - zagwarantują niezbędne minimalne stany magazynowe w ilości półmiesięcznego szacowanego zapotrzebowania (na podstawie ilości zawartych w zapytaniu ofertowym) - zobowiązują się dostarczyć towar bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu przez przedstawiciela Zamawiającego ( Warszawa/Łódź) w terminie od 3 do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2) V.6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert. V.7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Dostawcy, którzy są z OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. powiązani osobowo lub kapitałowo (Oświadczenie stanowi załącznik nr 3). VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: VI.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

7 VI.2. VI.3. VI.4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. VI.5. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia do godz: 17:00. VI.6. Oferty należy składać: przesyłając je drogą elektroniczną na adres VI.7. VI.8. VI.9. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazaną w punkcie VI adres . Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. VI.10. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres lub telefonicznie pod nr tel do dnia 01/10/2015 do godz: 17:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Joanna Lipner. VI.11. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego). VII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez . ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT: 1. Wzór formularza ofertowego 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww. zaproszenia. 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 IPF Łódź, 23/11/2105 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 5/2015 IPF W związku z realizacją projektu: Opracowanie kandydata na lek first-in-class w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 STRATEGMED/IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 STRATEGMED/IBD/IPF Warszawa, 18/03/2106 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2016 STRATEGMED/IBD/IPF W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED - Opracowanie nowych terapii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/ IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/ IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2017 - IBD/STRATEGMED/MMP-9/PRECIOUS Warszawa, dnia 30/08/2017 I. ZAMAWIAJACY OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27

Bardziej szczegółowo

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 Proponowani producenci Cena jednostkowa brutto w PLN (za 1 litr, 1 kilogram, 1 opakowanie) Wartość (kolumna 5 x kolumna 6) Nazwa i czystość Opakowanie Przewidywane

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice dn.10.12.2013 UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ LOGISTYKI 40-007 KATOWICE, Ul. Bankowa 12 W związku z planowanym zakupem uprzejmie proszę o przysłanie na nasz adres oferty dotyczącej dostawy odczynników

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 IBD/IPF Warszawa, 18.03.2016. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 16/2016 IBD/IPF W związku z realizacją projektów BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD PRODUKTU WZORCOWEGO NR KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO. Reag. 2,5 dm3 MERCK ,34 zł 155,40 zł

PRZYKŁAD PRODUKTU WZORCOWEGO NR KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO. Reag. 2,5 dm3 MERCK ,34 zł 155,40 zł A FORMULARZ CENOWY DO UMOWY NR DZI-271-29/15 ZADANIE 1 Lp. NAZWA ODCZYNNIKA STOPIEŃ CZYSTOŚCI WIELKOŚĆ OPAKOW. PRZYKŁAD PRODUKTU WZORCOWEGO NR KATALOGOWY PRODUKTU WZORCOWEGO CENA JEDNOSTKO WA NETTO CENA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Załącznik Nr 1 do SIWZ * Uwaga. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wyspecyfikowanej przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Chorzów, 24 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach I Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia 14 kwietnia 2010 roku. nr sprawy WIW.AG.3231/15/2010

Siedlce, dnia 14 kwietnia 2010 roku. nr sprawy WIW.AG.3231/15/2010 nr sprawy WIW.AG.3231/15/2010 Siedlce, dnia 14 kwietnia 2010 roku WYKONAWCY wszyscy Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 11/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/MMP9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 11/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/MMP9 Warszawa, dnia 09/03/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 11/2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/MMP9 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: 4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności. 5) Warunki udziału:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: 4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności. 5) Warunki udziału: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40 Warszawa, dnia 14/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 21/2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics Sp. SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/O/NoteSzHD z dnia 17.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH L.p. Nazwa Producent / nr katalogowy Produkt równoważny: Producent / nr katalogowy Podstawowa jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] (kol.6 x 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2,2,2-Trifluoroetanol

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A) Nr katalogowy Producent Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.76.2016.DW SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A) Opis oferowanego odczynnika Cena netto w PLN Kwota VAT Lp. Produkt

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości określony w kolumnie 6.

Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości określony w kolumnie 6. WSSE DEA OZPA SZP.272.02.2016. /pieczęć adresowa Wykonawcy/ Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet A: Odczynniki chemiczne klasy czystości cz.d.a Uwaga: Wykonawca musi dostarczyć wraz z Towarem kartę charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/ YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/ YKL-40 Warszawa, dnia 10/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/2017 - YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 25/2017 IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 25/2017 IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40 Warszawa, dnia 26/04/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 25/2017 IBD/IPF/STRATEGMED/YKL40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr sprawy: 75699/2015 Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 45/2017/M/DISK z dnia 16.10.2017r. dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Nowa terapia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/G/207 z dnia 4.02.207r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert. DATA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/O/JAK1 z dnia 11.01.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Selektywny

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE z dnia dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/ROCZNE z dnia dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0/07/ROCZNE z dnia 08.0.07 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W związku z realizacją projektów: Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2017 ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2017 ARG Warszawa, dnia 16/06/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 31/2017 ARG I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Odczynniki do analiz instrumentalnych

KALKULACJA CENY OFERTY Odczynniki do analiz instrumentalnych AGZ.272.27.2015 Załącznik 5 do siwz KALKULACJA CENY OFERTY Odczynniki do analiz instrumentalnych L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis 1. Acetonitryl MERCK Sp. z o.o., nr kat. 1.00030 zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 6A Bank:VW BANK Direct: 97213000042001022681590001 WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII

39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 6A Bank:VW BANK Direct: 97213000042001022681590001 WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII CHEMILAB Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych NIP 867-000-03-83 tel/fax 015 8222105, 8229261 tel. Kom. 0604 480827 www.chemilab.pl, e-mail: bozena.gladysz@chemilab.pl, chemilab@chemilab.pl 39-400

Bardziej szczegółowo

Odczynniki chemiczne nieorganiczne i organiczne

Odczynniki chemiczne nieorganiczne i organiczne Odczynniki chemiczne nieorganiczne i organiczne L.p. Nazwa Producent/nr katalogowy lub równoważny Produkt równoważny: Producent / nr katalogowy Podstawowa jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia W/67664 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr sprawy: 67664, 67630,

Bardziej szczegółowo

Nazwa odczynnika Jm. Ilość planowana Nazwa Nr katalogowy producenta. załącznik nr 1 do siwz. Stawka podatku VAT. Ilość opakowań. Cena jedn.

Nazwa odczynnika Jm. Ilość planowana Nazwa Nr katalogowy producenta. załącznik nr 1 do siwz. Stawka podatku VAT. Ilość opakowań. Cena jedn. załącznik nr 1 do siwz Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla projektu pt." Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych" nr UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-05

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów filtracyjnych, nr PN-151/08 Numer ogłoszenia: 260315-2008; data zamieszczenia: 10.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2017/O/JAK1 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2017/O/JAK1 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2017/O/JAK1 z dnia 15.02.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projektu pod nazwą Selektywny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2017. S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2017. S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) Projekt współfinansowany w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/05/2017

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2017/M/NoteSzHD z dnia 06.03.2017 dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. W ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED II, projektu pod

Bardziej szczegółowo

Odporność chemiczna. Chemikalia 20 C 50 C Aceton 100% - - Żywica poliestrowa

Odporność chemiczna. Chemikalia 20 C 50 C Aceton 100% - - Żywica poliestrowa Aceton 100% - - kwas adypinowy, wszystkie konc.. + 0 Ałun,wszystkie konc. + 0 Alkohol (butylowy-), 100% + - Alkohol (etylowy), 10% + 0 Alkohol (etylowy), 50% + 0 Alkohol (etylowy), 100% 0 - Alkohol (metylowy),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 Warszawa, 20.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO.

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-11/2015 OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/G/2017 z dnia 01.09.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII. Numer asortymentu

WYKAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ DO NAUKI CHEMII. Numer asortymentu CHEMILAB Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych NIP 867-000-03-83 tel/fax 015 8222105, 8229261 tel. Kom. 0604 480827 www.chemilab.pl, e-mail: bozena.gladysz@chemilab.pl, chemilab@chemilab.pl 39-400

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 42/ STRATEGMED

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 42/ STRATEGMED I. ZAMAWIAJACY ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 42/2017 - STRATEGMED Warszawa, dnia 20/07/2017 OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. zawartość: min. 99 %; stopień czystości: czda.

Jednostka miary. zawartość: min. 99 %; stopień czystości: czda. AGZ.272.13.2012 KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Odczynniki do analiz rutynowych Załącznik 5 do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Wartość

Bardziej szczegółowo

TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o. Ul. Kocjana 1 lokal U Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o. Ul. Kocjana 1 lokal U Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 01.12.2015r. TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o. Ul. Kocjana 1 lokal U4 01-473 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy urządzenia skanera optycznego planowanej do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 10 STRATEGMED/IBD/IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 10 STRATEGMED/IBD/IPF Warszawa, 29.02.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 10 STRATEGMED/IBD/IPF W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED - Opracowanie nowych terapii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający FLC Pharma sp. z o.o., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

Zapytanie ofertowe. Zamawiający FLC Pharma sp. z o.o., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław Projekt realizowany w ramach Programu INNOTECH w ścieżce programowej Hi-Tech Narodowego Centrum Badao i Rozwoju przez,umowa Nr INNOTECH- K3/HI3/22/228303/NCBR/14 pt. "Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego

Zaproszenie. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego Bytom 12 grudnia 2012 Zaproszenie W związku z realizacją projektu Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/NCBR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/NCBR Pszczyna, dn. 29.08. 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/NCBR W związku z realizacją projektu Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane.,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 58/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 58/ IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 58/2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG Warszawa, dnia 04/10/2017 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA Osoba do kontaktu z Wykonawcami: ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 3/2015 - STRATEGMED

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 3/2015 - STRATEGMED Warszawa, 07/10/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 3/2015 - STRATEGMED W związku z realizacją projektu PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED. (Nr projektu STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO.

OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-9/2015 OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2017 z dnia roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2017 z dnia roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2017 z dnia 05-02-2017 roku Dotyczy dostawy materiałów zużywalnych - odczynniki chemiczne W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY WYBRANI DO REALIZACJI DOSTAWY NOWYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO ICSO "BLACHOWNIA" W 2015 ROKU

WYKONAWCY WYBRANI DO REALIZACJI DOSTAWY NOWYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO ICSO BLACHOWNIA W 2015 ROKU L.p Nazwa odczynnika Wielkość opakowania WYBRANA ofera 1 Środek osuszający z indykatorem wilgoci 3-7 mm 1.00 kg CHEMLAND 2 (R)-3-chloro-1,2-propandiol cz.d.a. 25.00 gram TRIMEN 3 1-benzotifen cz.d.a. 10.00

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/2017 z dnia dostawa rozpuszczalników do prac laboratoryjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/2017 z dnia dostawa rozpuszczalników do prac laboratoryjnych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/2017 z dnia 13-10-2017 - dostawa rozpuszczalników do prac laboratoryjnych Dotyczy dostawy rozpuszczalników do prac laboratoryjnych W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów

Bardziej szczegółowo

Dostawa odczynników chemicznych

Dostawa odczynników chemicznych Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55 Tel. 022 6978700 Fax. 022 6206223 Warszawa: do Ośrodków Badawczych Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie i Krakowie.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2016- IBD / IPF / STRATEGMED

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2016- IBD / IPF / STRATEGMED Warszawa, dnia 15/12/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 52/2016- IBD / IPF / STRATEGMED I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/G/2017 z dnia r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/G/2017 z dnia 28.03.2017r. Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/in/zp406/preview/5246f5df-1e57-486f-be4a-f036412d3b1a

https://bzp.uzp.gov.pl/in/zp406/preview/5246f5df-1e57-486f-be4a-f036412d3b1a Strona 1 z 7 Formularz Ogłoszenie nr 500001754-N-2017 z dnia 30-06-2017 r. Sosnowiec: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta i nr katalogowy 1 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów <1 ppb

Nazwa producenta i nr katalogowy 1 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów <1 ppb Formularz asosrtymentowo - cenowy Załącznik Nr 6 Pakiet I - Odczynniki chemiczne 1 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011. Katowice, dn. 28.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2011. Katowice, dn. 28.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2011 Katowice, dn. 28.07.2011r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: DZ-A30-240-1-12/17 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta i nr katalogowy 1 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów <1 ppb

Nazwa producenta i nr katalogowy 1 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów <1 ppb Formularz asosrtymentowo - cenowy Załącznik Nr 6 Pakiet I - Odczynniki chemiczne 1 2,2,4 trimetylopentan (izooktan) do GC do analiz środowiskowych zawartość trihalometanów

Bardziej szczegółowo

Warsaw, ul. Wóycickiego 1/3 tel. (48)

Warsaw, ul. Wóycickiego 1/3 tel. (48) Warszawa, dn. 22.02.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7/MSMKE/2017 dotyczy usługi na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych w ramach projektu Studia podyplomowe: Monitoring Środowiskowy i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 27/12/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 27/12/2017 Macierzysz, dnia 2017-12-05 Zamawiający: Nazwa /firma/: Adres /siedziba/: Adres korespondencyjny: ZAPYTANIE OFERTOWE 27/12/2017 BIOTON S.A. ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa Macierzysz, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 45 / IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 45 / IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG Warszawa, dnia 22/08/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 45 /2017 - IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę magnesów neodymowych spiekanych

Zapytanie ofertowe na dostawę magnesów neodymowych spiekanych Zapytanie ofertowe na dostawę magnesów neodymowych spiekanych 12.04.2016 Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert: do dnia 22-05-2016 do godziny 23-59-59 Nazwa zamawiającego PRO2 SP. Z O.O. Numer

Bardziej szczegółowo

Owczarska 66 I Wroclaw Poland

Owczarska 66 I Wroclaw Poland XTPL S.A. ul. Owczarska 66 54-020 Wrocław Wrocław, 26.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/7/Wolter/2016. z dnia 1 lipca 2016 roku. dot. sprzedaży i dostawy materiałów i odczynników chemicznych (CPV: )

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/7/Wolter/2016. z dnia 1 lipca 2016 roku. dot. sprzedaży i dostawy materiałów i odczynników chemicznych (CPV: ) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej NIP: 6750001857, REGON: 000326374 www.imim.pl, e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl 1. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/7/Wolter/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 521995-N-2017 z dnia 2017-05-31 r. Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa odczynników chemicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 10/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 29/ ARG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 29/ ARG Warszawa, dnia 29/05/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 29/2017 - ARG I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 46/2013 na: dostawę odczynników chemicznych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 46/2013 na: dostawę odczynników chemicznych. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 46/2013 na: dostawę odczynników chemicznych. Nysa, 11.04.2013 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Osoba

Bardziej szczegółowo

Centra Medyczne MEDYCEUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dąbrowa 6A, Konstantynów Łódzki ZAPYTANIE OFERTOWE

Centra Medyczne MEDYCEUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dąbrowa 6A, Konstantynów Łódzki ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 25.08.2016r. Centra Medyczne MEDYCEUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dąbrowa 6A, 90-050 Konstantynów Łódzki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

Bardziej szczegółowo

TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o. Ul. Kocjana 1 lokal U Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8

TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o. Ul. Kocjana 1 lokal U Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Warszawa, dnia 21.07.2016. TIZ-IMPLEMENTS Sp. z o.o. Ul. Kocjana 1 lokal U4 01-473 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Dotyczy zatrudnienia technologa (umowa zlecenie) w ramach projektu pn. System Ekspercki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Cena netto Wartość VAT Cena brutto Wartość brutto. Jednostka miary. Ilość. L.p. Nazwa odczynnika. Bufor octanowy ph 4,5.

FORMULARZ CENOWY. Cena netto Wartość VAT Cena brutto Wartość brutto. Jednostka miary. Ilość. L.p. Nazwa odczynnika. Bufor octanowy ph 4,5. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WA.2600.63.205 Na dostawę odczynników chemicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku FORMULARZ CENOWY L.p. Nazwa odczynnika Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 12/2017- IPF/IBD/Strategmed/YKL-40

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 12/2017- IPF/IBD/Strategmed/YKL-40 Warszawa, dnia 22/03/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 12/2017- IPF/IBD/Strategmed/YKL-40 I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 27/2017 IPF

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 27/2017 IPF Warszawa, dnia 22/05/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 27/2017 IPF I. ZAMAWIAJĄCY: OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248 Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2017/O/JAK1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2017/O/JAK1 Kiełpin, 8 marca 07 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR /07/O/JAK dotyczące dostawy odczynników chemicznych, rozpuszczalników, materiałów do chromatografii i materiałów zużywalnych. W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2/04/NSz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2/04/NSz Kielce, dn. 07.04.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2/04/NSz W związku z realizacją projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region, nr RPSW.08.05.01-26-0045/15, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Warszawa, dn. 23 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Zaproszenie do składania ofert, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Wdrożenie do praktyki klinicznej w Polsce i Europie innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa artykułów biurowych do Przedszkola Publicznego w Grębocicach i Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy w roku 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa artykułów biurowych do Przedszkola Publicznego w Grębocicach i Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy w roku 2015 Przedszkole Publiczne ul. Kościelna 18A 59-150 Grębocice Grębocice, dnia 21.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Przedszkole Publiczne, ul Kościelna 18A, 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016 Warszawa, 08.04.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016 W związku planowaną realizacją projektu, który zakłada badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nową terapią antynowotworową w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszy do drukarki Epson WF-3620 dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszy do drukarki Epson WF-3620 dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tuszy do drukarki Epson WF-3620 dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego I. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na materiały informacyjno-rekrutacyjne w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r. Wrocław, 06.02.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 06.02.2017 r. Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm Łódź, 09.04.2015 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Zakład Usługowo-Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 2015-03-20 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl Płock: Dostawa odczynników chemicznych na doposażenie pracowni

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem

Oświadczenie. Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem Załącznik nr 2C (wzór) do SIWZ DZP.381.57.2016.DW Dotyczy części A postępowania: Oświadczenie Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy Ulica, nr domu / nr lokalu: Adres Wykonawcy: Miejscowość i kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 21.02.2012 r. Znak postępowania: 3/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 STRATEGMED/IPF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 STRATEGMED/IPF Warszawa, dnia 26.01.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 STRATEGMED/IPF W związku z realizacją projektów PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED. (Nr projektu STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15),

Bardziej szczegółowo