Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego"

Transkrypt

1

2 Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego Pod redakcją: Anny Lewandowskiej Zespół autorski: Anna Lewandowska Grzegorz Humenny Michał Janas Rzeszów, grudzień 2008

3 Recenzent: dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. nadzw. SGH Współpraca: Małgorzata Janiec Projekt okładki Anna Lewandowska, Paweł Pikor Zdjęcia na okładce: woj. podkarpackie Dolina lotnicza, autor SGPPL "Dolina Lotnicza" woj. lubelskie Azoty Puławy, autor Sławomir Kłak woj. podlaskie SM MLEKOVITA, autor SM MLEKOVITA Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu pt. Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. ISBN Copyright by IG WSIiZ w Rzeszowie Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Wydawca: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2; Rzeszów tel. (0-17) , fax (0-17) Druk i oprawa: Drukarnia offsetowa - MARLEX Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2a, Stalowa Wola tel. (0-15)

4 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego SPIS TREŚCI... str. Wstęp... 5 Rozdział 1. Uwagi metodologiczne Przedmiot badań empirycznych i dobór próby badawczej Metoda i narzędzie badawcze. Organizacja i przebieg badań Charakterystyka społeczno-gospodarcza badanego obszaru Rozdział 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny Definicja i rola małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym Sektor MŚP w Strategiach rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego Rozdział 3. Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec MŚP Uwarunkowania polityki regionalnej UE Cele oraz zasady polityki regionalnej UE wobec sektora MŚP Instrumenty finansowania polityki regionalnej Metody finansowego wspierania MŚP w krajach UE Rozdział 4. System wdrażania funduszy strukturalnych na lata Fundusze strukturalne w Polsce w latach podstawy wsparcia Najważniejsze źródła finansowania firm w świetle programów operacyjnych Ogólne zasady przygotowania projektów Największe bariery w dostępie do funduszy. Formalizacja procesu i niezrozumienie celów poszczególnych działań Rozdział 5. Oddziaływanie funduszy strukturalnych na rozwój sektora MŚP i regionów na podstawie prowadzonych badań Problemy badawcze i metodologia Charakterystyka przedsiębiorstw biorących udział w badaniu Korzystanie z funduszy strukturalnych Plany firm dotyczące funduszy strukturalnych na lata Wnioski z badań Podsumowanie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

5

6 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego Wstęp Głównym celem realizowanego projektu było zbadanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które polegały na: określeniu stopnia wiedzy oraz ocena umiejętności pozyskiwania środków pomocowych z Unii przez przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego; identyfikacji i analizie obszarów problemowych związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych; ustaleniu kierunków inwestowania wspieranych środkami Unii; określeniu stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych na potrzeby rozwoju regionalnego poprzez wspieranie MŚP. Projekt polegał na przeprowadzeniu badań nt. wpływu wsparcia przez fundusze strukturalne małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju MŚP oraz w rozwoju województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Badania były prowadzone z wykorzystaniem wielu metod badań, gwarantując tym samym najpełniejszą charakterystykę relacji między funduszami strukturalnymi dla MŚP a rozwojem regionalnym województw: podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Przedmiotem badań empirycznych był sektor małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województw: podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Badaniami zostało objętych 400 przedsiębiorstw z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa oraz charakteru prowadzonej działalności. 5

7

8 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego Rozdział 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Przedmiot badań empirycznych i dobór próby badawczej. Anna Lewandowska Badania były prowadzone z wykorzystaniem wielu metod badań, gwarantujących najpełniejszą charakterystykę relacji między funduszami strukturalnymi na lata dla MŚP a rozwojem regionalnym województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Przedmiotem badań empirycznych był sektor małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Badaniami zostało objętych 400 przedsiębiorstw z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz sektora działalności (EKD). W celu uzyskania próby reprezentatywnej zastosowano dobór warstwowy 1. Jest to metoda pozwalającą na zwiększenie reprezentatywności poprzez obniżenie możliwego błędu z próby 2. Aby uzyskać taką próbę populacja podzielona została na trzy grupy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), następnie zaś z każdej warstwy losowano niezależne próby. W tym celu pozyskano z GUS-u z trzech województw dane o przedsiębiorstwach z uwzględnieniem wielkości i charakteru prowadzonej działalności. Dobór przedsiębiorstw został dokonany w oparciu o: wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) charakter prowadzonej działalności (EKD). Następnie zebrano dane o udziale MŚP w tworzeniu produktu krajowego brutto, który w 2005r. wyniósł 47,7%, z tego mikroprzedsiębiorstw - 30,7%, małych przedsiębiorstw - 7,5%, a średnich - 9,5%. Wielkości te uwzględniają szacunki działalności ukrytej 1 W teorii doboru próby w przypadku doboru warstwowego błąd z próby jest redukowany przez czynnik związany z próbą, czyli z populacji homogenicznej otrzymujemy próby obciążone mniejszym błędem niż te, które otrzymujemy z populacji heterogenicznej. Badacz gwarantuje, że w próbie znajdzie się odpowiednia liczba elementów wylosowanych z homogenicznych podzbiorów tej populacji, zamiast zdawać się na losowanie próby z całej populacji. Ostatecznym celem warstwowania (stratyfikacji) jest uporządkowanie populacji w homogeniczne podzbiory, a potem wylosowanie odpowiedniej liczby elementów z każdego z nich. 2 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s

9 (tzw. szarej strefy) 3. W dalszej części badań wykonano ponumerowany spis wszystkich grup, osobno dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw i wylosowano konieczne liczebności proporcjonalnie do udziału przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto w poszczególnych warstwach. W ten sposób przebadano łącznie 400 przedsiębiorstw (w tym: 256 mikroprzedsiębiorstwa, 63 małych i 81 średnich firm), co umożliwiło wnioskowanie z błędem nie większym niż +/- 5%. W analizie statystycznych związków i zależności zastosowano test niezależności chi-kwadrat i współczynnik C Pearsona 4. Ponadto zastosowano współczynnik tau-b Kendalla 5. Innych współczynników statystycznych nie stosowano, z uwagi na tendencję odchodzenia od nurtu uprawiania badań empirycznych w socjologii, przejawiających się w stosowaniu wielu współczynników statystycznych. Stosowanie wielu współczynników statystycznych zmniejszyłoby znacznie czytelność całości wywodów z uwagi na wielkość i różnorodność uwzględnionych materiałów Metoda i narzędzie badawcze. Organizacja i przebieg badań. W badaniu oceny relacji pomiędzy rozwojem regionalnym województw Polski Wschodniej (podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego) a wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze strukturalne na lata wykorzystane zostały dwa rodzaje kryteriów: ilościowe i jakościowe. Wykorzystywanie funduszy strukturalnych, jako źródła finansowania przedsiębiorstw w sensie wzrostu konkurencyjności polega na umiejętnym posługiwaniu się tymi kryteriami oceny działań przedsiębiorstw. 3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s Należy pamiętać, że na podstawie wielkości wartości testu chi-kwadrat możemy wnioskować tylko o niezależności zmiennych na określonym poziomie istotności i nie wolno nam wnioskować o sile tej zależności. Siłę związku badanych zmiennych można określić na podstawie współczynnika kontyngencji C, który pokazuje siłę zależności bez kierunku tej zależności. Zob. Cz. Lewicki, E. Obodyńska, M. Obodyński, Wybrane metody statystyczne w naukach o wychowaniu fizycznym i sporcie. Przykłady zastosowań, Rzeszów 1998, ss oraz Tau b Kendalla opiera się na różnicy między prawdopodobieństwem tego, że dwie zmienne układają się w tym samym porządku w obrębie obserwowanych danych a prawdopodobieństwem, że ich uporządkowanie się różni. Może być interpretowany jako prawdopodobieństwo, że dowolny przypadek j ma wyższą rangę niż przypadek i w zakresie zmiennej zależnej gdy ma on wyższą rangę w zakresie zmiennej niezależnej. Zmienność od 1 do +1 jednak wartości skrajne osiąga tylko dla tabel kwadratowych. Wartość dodatnia oznacza, że liczba zgodnych uporządkowań przewyższa liczbę niezgodnych wartość ujemna odwrotną sytuację. 8

10 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego W ramach analizy ilościowej przeprowadzone zostały badania na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw. Rolę kryteriów ilościowych stanowiły: istnienie i stopień wykorzystania funduszy strukturalnych. W wyniku badań ilościowych wyselekcjonowane zostały przedsiębiorstwa, które były odzwierciedleniem głównych typów firm (np. typ charakteryzujący się dużym doświadczeniem w wykorzystaniu funduszy strukturalnych na przestrzeni lat oraz kierunek wykorzystania funduszy, zbieżny z celami określanymi w strategii rozwoju województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego). Do badań jakościowych zostały wybrane firmy analizowane w badaniach ilościowych i zaklasyfikowane do typu charakteryzującego się dużym doświadczeniem w wykorzystaniu funduszy strukturalnych na lata Celem tej techniki badawczej było poznanie motywów działania i poglądów oraz opinii zwykle na co dzień nieuświadamianych przez respondentów. Z tego też względu byłoby bardzo trudno poznać je za pomocą innej techniki gromadzenia danych 6. Zogniskowany wywiad grupowy (od ang. Fokus Group Interview - FGI) jest badaniem opartym na bezpośrednim kontakcie i ma charakter twórczej, zbiorowej dyskusji, poświęconej konkretnej tematyce. O zastosowaniu jakościowej metody badawczej zadecydował przede wszystkim fakt, że metoda ta, ze względu na swą miękkość i mniejszą standaryzację, pozwoliła poznać w jaki sposób przedsiębiorcy postrzegają badaną rzeczywistość związaną z pomocą unijną. Ponadto wywiady FGI znajdują zastosowanie w badaniach, gdzie problem wymaga znacznie głębszego poznania poglądów i postaw badanych, niż jest to możliwe przy użyciu standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego. Są one niezastąpione w badaniach liderów opinii czy osób trudno dostępnych, jak np. przedsiębiorców. Istotnym problemem podnoszonym na tym etapie było określenie faktu, czy pomoc miała charakter dodatkowy czy była niezbędna do uzyskania rzeczywistych efektów gospodarczych przez przedsiębiorstwa, czy też również bez tej pomocy firmy zrealizowałyby swoje przedsięwzięcia. Należy przyjąć, że prowadząca do kompleksowych wniosków analiza wpływu funduszy strukturalnych na lata skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionalny województw leżących na ścianie wschodniej Polski musi uwzględniać następujące elementy: przedmiot (zakres) wsparcia, sposób realizacji danego 6 L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s

11 programu, rodzaj (charakter) programu, w którym zawarta jest pomoc, struktura rynku objętego działaniem programów dla małych i średnich przedsiębiorstw, charakterystyka rynku województwa podkarpackiego. Dobór przedsiębiorstw został dokonany z rejestru REGON: wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), sektor działalności. Istotne w planowanych badaniach było wyodrębnienie przedsiębiorstw różniących się stopniem wiedzy oraz umiejętnością pozyskiwania środków pomocowych z Unii, które oparte zostały na stosunku badanych do następujących grup zagadnień: 1) deklaracjach o stosunku do funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw; 2) uzyskanie informacji o tym, jak przedsiębiorcy oceniają dostępność funduszy strukturalnych i jaki jest ich poziom wiedzy o możliwych do uzyskania w ich ramach środków finansowych; 3) oceny korzyści i strat płynących dla przedsiębiorców z dotychczasowej współpracy z UE (w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych). Badania składały się z dwóch zasadniczych etapów: 1) Określenie typu charakteryzującego się dużym doświadczeniem w wykorzystaniu funduszy strukturalnych przedsiębiorstw wobec możliwości absorpcji funduszy strukturalnych. Ich charakterystyka społeczno-ekonomiczno-demograficzna za pomocą reprezentacyjnych badań ankietowych (badania ilościowe). Badania te przeprowadzone zostały przy pomocy metody CATI (Computer Aided Telephone Interwiew wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) zawierającej pytania zamknięte spełniające warunki, rzetelności i trafności. Ogółem przebadano 400 firm, co umożliwiło wnioskowanie z błędem nie większym niż +/- 5%. Na podstawie badań ilościowych wyselekcjonowano typy przedsiębiorstw odzwierciedlających możliwości absorpcji funduszy strukturalnych. 2) Jakościowa weryfikacja wniosków płynących z etapu pierwszego nastąpiła poprzez przeprowadzenie 3 badań focusowych 7 (zogniskowane wywiady grupowe - FGI) 7 Focus group interviews, focus group lub focus to różne nazwy określające ten sam sposób zdobywania danych. Odpowiednikiem angielskich terminów jest wyrażenie zogniskowany wywiad. 10

12 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego wśród celowo wybranych firm reprezentujących wyodrębniony homogeniczny typ przedsiębiorstw, charakteryzujących się największym stopniem absorpcji funduszy strukturalnych.. Badania ankietowe przeprowadzono w sierpniu 2008 roku wśród przedsiębiorstw na obszarze województwa podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa oraz udziału w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Zrealizowanie badań wśród małych i średnich przedsiębiorstw, miało na celu ukazanie znaczenia funduszy strukturalnych na lata dla MŚP w rozwoju przedsiębiorstw oraz w rozwoju regionalnym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety pt. Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionalny, opracowany w Instytucie Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kwestionariusz ankiety składał się z 22 pytań, w tym 6 pytań metryczkowych. Najobszerniej zostały potraktowane sprawy związane z zagadnieniem wykorzystania funduszy strukturalnych. Część pytań dotyczyła motywów ubiegania się o dotację, zakresu wsparcia oraz efektów jakie to przyniosło dla danego przedsiębiorstwa. Ostatnia część narzędzia badawczego zawierała pytania dotyczące zamiaru ubiegania się w przyszłości o fundusze strukturalne oraz powody takiej decyzji. Kwestionariusz ankiety pozwolił na uchwycenie spectrum możliwości i efektów wykorzystania funduszy strukturalnych na lata Wszystkie pytania sondujące opinie i poglądy respondentów były pytaniami zamkniętymi 8. Wypełnienie kwestionariusza poprzedzało krótkie wprowadzenie omawiające charakter, cel i metodę przeprowadzanych badań. Część respondentów odmówiła wzięcia udziału w badaniach, jednak w takiej sytuacji kontaktowano się z przedsiębiorstwem z listy rezerwowej. Generalnie należy podkreślić, że kwestionariusz ankiety został przychylnie przyjęty przez przedsiębiorców. Nie zanotowano lekceważącego podejścia respondentów 8 Pytanie jest zamknięte, gdy respondentowi podany jest zbiór możliwych odpowiedzi. Alternatywnie dopuszczone odpowiedzi stanowią część pytania, ukierunkowują bowiem odpowiedzi. Ponadto łatwiej jest odpowiadać na pytania zamknięte, a ilościowe ujęcie odpowiedzi jest prostsze. Wadą zamkniętych pytań jest to, że odpowiedzi nie są spontaniczne nigdy nie wiemy, co respondenci powiedzieliby sami od siebie. Narzucając im skończony zbiór odpowiedzi, stawiamy ich wobec alternatywy, która być może nie przyszłaby im samym do głowy. Zob. A. N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s

13 do ankiety, tylko w niektórych przypadkach zaobserwowano brak zainteresowania problematyką badań. W dalszej części badań przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe, zwane również focusami (od ang. fokus group interview). Celem tej techniki badawczej było poznanie motywów działania i poglądów oraz opinii zwykle na co dzień nieuświadamianych przez respondentów. Z tego też względu byłoby bardzo trudno poznać je za pomocą innej techniki gromadzenia danych 9. Zakres tematów obejmował między innymi: doświadczenie w korzystaniu z funduszy strukturalnych na lata , ocena znaczenia dotacji z funduszy strukturalnych na lata dla przedsiębiorstw biorących udział w programie, efekty programów finansowanych z funduszy strukturalnych na lata , system wdrażania programów, trwałość efektów projektu, plany na przyszłość dot. ubiegania się o dotację z funduszy strukturalnych na lata Wywiady te były realizowane według opracowanego scenariusza problemowego dla badania pogłębionego z określoną kolejnością poruszanych problemów. Wywiady były realizowane w niewielkich (ok. 3-osobowych) grupach 10 i polegały na kreatywnej dyskusji, doprowadzonej do konstruktywnych wniosków. Wszystkie wywiady zrealizowane zostały w Rzeszowie, z celowo wybranymi przedstawicielami przedsiębiorstw. Postępowanie takie jest efektem przyjętej metody zgodnie, z którą badania te nie są reprezentatywne. Służą one do weryfikacji hipotez natury egzystencjalnej (będących podstawą do konstruowania narzędzi ilościowych) lub (jak w omawianym przypadku) pogłębiania wyników badań ilościowych. Za każdym razem mają doprowadzić do lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień, a nie do weryfikacji hipotez ilościowych. Nad kierunkiem dyskusji czuwał moderator, który jednocześnie miał za zadanie łagodzić pojawiające się ewentualne wewnątrz grupy antagonizmy, które ewentualnie mogłyby 9 L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s Badanie to w warunkach europejskich i amerykańskich przybiera nieco odmienny kształt. Dotyczy to przede wszystkim liczebności grupy (3-7 osób) oraz czasu trwania badania. 12

14 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego zagrozić merytorycznej dyskusji. Wyrażane w trakcie dyskusji opinie stopniowo doprowadzały jej uczestników do wniosków będących wynikiem (celem) badania. Czas trwania jednego seansu nie przekraczał 2 godzin 11. Na początku wywiadu moderator wyjaśnił cel wywiadu oraz zapewnił uczestników o poufności i dyskrecji oraz zasadach prowadzenia wywiadu 12. Do analizy problemu tą techniką wykorzystano materiał z 3 grup dyskusyjnych. Ostateczną analizę materiału badawczego przeprowadził moderator wraz z innym badaczem nie biorącym udziału w seansach dyskusyjnych. W celu zapewnienia odpowiednich możliwości analizy zogniskowany wywiad grupowy był udokumentowany za pomocą techniki audio Charakterystyka społeczno-gospodarcza badanego obszaru Województwo podkarpackie utworzone zostało na mocy reformy samorządowej państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. Powstało w wyniku połączenia byłych województw: rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego oraz częściowo tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Całość tych obszarów, z małymi wyjątkami, tworzyła w latach stare województwo rzeszowskie. Pomimo, że przez ostatnie 25 lat obszary te rozwijały się oddzielnie, to dzięki wykształconym uprzednio więzom można uznać, że posiadają one cechy typowe dla regionu ekonomicznego. Wszystkie ziemie, które weszły do województwa podkarpackiego, mają ten sam profil rolno-przemysłowy, stąd też wynikają dla nich wspólne problemy, istnieje poczucie wspólnoty tradycji i tożsamości kulturowej, a przede wszystkim funkcjonują w świadomości społecznej 13. Powierzchnia województwa wynosi km 2 (9. miejsce w kraju). Obszar ten zamieszkuje 2, 98 mln osób (5,5 % ludności kraju) w 45 miastach, miejscowościach wiejskich, które tworzą z kolei sołectwa, 159 gmin i 21 powiatów. Największymi miastami regionu są: Rzeszów (158,5 tys.), Stalowa Wola (66 tys.), Przemyśl (66,9 tys.), Mielec (61 tys.), Tarnobrzeg (50 tys.) i Krosno (47 tys.) 14. Od 1999 r. liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o ok. 1,4%. W 2004 r. 11 P. Kisiel, Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996, s M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata Aktualizacja na lata , Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, Rzeszów, kwiecień 2004 r., s Dane Głównego Urzędu Statystycznego stan na 31 grudnia 2005 r. 13

15 podkarpackie było jednym z 6 województw, w których zanotowano przyrost liczby ludności o 727, podczas gdy w kraju liczba ludności spadła o prawie 17 tys. Miejsce województwa podkarpackiego w dużym stopniu w porównaniu do innych centrów w kraju determinowane jest poprzez pozycję stolicy regionu. W koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju miasto Rzeszów określone zostało jako potencjalny europol i metropolia 15. Obserwacje porównawcze wskazują jednocześnie, że województwa, na obszarze których znajdują się obecne lub potencjalne metropolie, osiągają z reguły wyższe wskaźniki rozwoju 16. Podstawową rolą centrów regionalnych jest organizowanie rozwoju regionu. Jest to pełnienie wielu funkcji o charakterze ponadregionalnym, głównie w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki, kultury, sądownictwa, administracji czy wyspecjalizowanego lecznictwa. Rzeszów, dysponując podobnym potencjałem jak Olsztyn, w hierarchii metropolii polskich zalicza się do grupy czwartej, najniższej wymagającej szczególnego wzmocnienia, tak by móc właściwie wypełniać powyższe funkcje. Położenie Rzeszowa u zbiegu granicy południowej i wschodniej Polski zobowiązuje go dodatkowo do organizowania współpracy transgranicznej. Należy to postrzegać szczególnie w perspektywie sąsiedztwa Lwowa, którego funkcje, od czasów powojennych, w pewnej mierze przejmuje miasto Rzeszów. Uwzględniając powyższe, uzasadnione jest postrzeganie Rzeszowa jako ośrodka równoważenia rozwoju wschodniej części Polski, co znalazło wyraz w koncepcji polityki 15 Europole to ośrodki rozwoju społeczno-gospodarczego, o znaczeniu europejskim, które tworzą silne węzły przedsiębiorczości i innowacji oddziaływujące na polską i europejską przestrzeń. Są cztery kryteria główne zaliczenia miasta do europolu. Wśród nich są między innymi, liczba studentów oraz posiadanie lotniska regionalnego o określonym standardzie. W przypadku metropolii kryterium stanowi wskaźnik ludnościowy tysięcy mieszkańców dla metropolii. Zob. Serwis samorządowy PAP SA Metropolie posiadają dominującą pozycję w systemie osadniczym zarówno jako centra regionalne, jak i główne elementy systemu krajowego. To ośrodki o największym potencjale i dużej dynamice gospodarczej i naukowo-technologicznej, a także społecznej i kulturalnej. Stanowią czynnik stabilności gospodarki kraju. Decyduje o tym ilość (gęstość) powiązań gospodarczych, wielkość obrotów w sieci międzynarodowej, relatywnie mało zależnych od bieżącej sytuacji politycznej i finansowej państwa. Zob. J. Lendzion, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, grudzień Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata , op. cit., s

16 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego przestrzennego zagospodarowania kraju 17. Na tej podstawie można stwierdzić, iż warunkiem osiągnięcia przez Rzeszów statusu faktycznej stolicy regionu jest umieszczenie funkcji metropolitalnych Rzeszowa we wszystkich priorytetach zawartych w strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Podstawowe wskaźniki społeczno - ekonomiczne sytuują województwo podkarpackie w grupie województw słabiej rozwiniętych. Obrazują to, wybrane wskaźniki syntetyczne 18 : Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca 15. pozycja w kraju, stopa bezrobocia 10. pozycja w kraju, przeciętna płaca 16. pozycja w kraju, spółki z udziałem kapitału zagranicznego na 1000 mieszkańców 13. pozycja w kraju. Reasumując, województwo podkarpackie zajmuje w układzie regionalnym kraju niską pozycję strategiczną. W grupie województw Polski wschodniej jest to pozycja porównywalna z województwami lubelskim i warmińsko mazurskim, podczas gdy w obszarze Polski południowej z województwem opolskim. W otoczeniu województw będących bezpośrednimi sąsiadami, województwo podkarpackie zajmuje niską pozycję strategiczną, wspólnie z województwami: lubelskim i świętokrzyskim. Dzieli je natomiast znaczny dystans konkurencyjny do województwa małopolskiego, którego pozycja oscyluje między średnią i wysoką pozycją strategiczną w kraju. By dystans regionu - w porównaniu do najlepszych - nie ulegał dalszemu zwiększeniu, konieczne jest wzmacnianie tendencji rozwojowych, ucieczki do przodu, co znalazło odzwierciedlenie w wizji rozwoju zawartej w strategii województwa. Województwo podkarpackie cechuje jedna z najniższych w kraju liczba podmiotów MŚP w relacji do liczby ludności. Ponadto bardzo niska była w 2004 roku efektywność małych i średnich firm regionu zarówno w ujęciu wpływów ze sprzedaży innowacji na firmę, jak i wydajności pracy. Bardzo niskie w skali kraju były też nakłady na innowacje 17 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, opracowana przez CUP pod kierunkiem prof. Jerzego Kołodziejskiego, przyjęta w dniu 5 października 1999 r. przez Radę Ministrów oraz w dniu 17 listopada 2000 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Mon. Pol. Nr 26 z dnia 16 sierpnia 2001 r. poz. 432). 18 Dane Głównego Urzędu Statystycznego stan na 31 grudnia 2005 r. 15

17 w przeliczeniu na podmiot w 2004 roku. Mocną stroną jest jednak działalność badawcza MŚP w ujęciu nakładów na podmiot. Innowacyjność MŚP regionu w postaci odsetka firm innowacyjnych była w latach dosyć wysoka. Najwyższy w kraju był też udział małych firm innowacyjnych, które posiadały w tym okresie porozumienia o współpracy w procesie innowacyjnym. Jednak w grupie średnich firm współpraca w procesie innowacyjnym była bardzo słaba. Stosunkowo małe było też znaczenie MŚP w regionalnych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz rynku pracy 19. Województwo lubelskie położone jest we wschodniej części kraju. Obejmuje obszar ponad 25tys. km 2 i liczy 2191tys. mieszkańców. Region jest jednym z największych w kraju zajmuje 3 pozycję pod względem powierzchni, ale jednocześnie najsłabiej zaludnionym i zurbanizowanym z województw w Polsce. Województwo lubelskie graniczy od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa z województwem podkarpackim, od zachodu z województwem świętokrzyskim i mazowieckim, które jest też sąsiednim regionem od północy. Na krótkim czterokilometrowym odcinku, Lubelszczyzna graniczy przez rzekę Bug z województwem podlaskim. Obszar województwa w całości leży w dorzeczu Wisły. Istotnym problemem strukturalnym, przez którym stoi region, jest duże zróżnicowanie wewnętrzregionalne pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W latach liczba bezrobotnych wzrastała we wszystkich podregionach województwa. Stopa bezrobocia w województwie kształtowała się na poziomie 17,8% (w kraju 19,1%) z tym, że w podregionie lubelskim w 2003 roku wskaźnik ten był najniższy (14,7%), w bialskopodlaskim wynosił 16,1%, a najwyższy był w podregionie chełmsko-zamojskim (16,4%). Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w województwie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 773 zł (kraj zł). Analiza nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w układzie podregionów wykazała, że na pierwszym miejscu uplasował się podregion lubelski zł/m, na drugim chełmsko zamojski 477 zł/m, a na ostatnim bialskopodlaski 368zł/M. We wszystkich podregionach najwięcej 19 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s

18 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego inwestowano w sekcji przemysł, odpowiednio: 52,9%, 56,1 % i 42,2 %, najmniej w rolnictwo: 0,9%, 0,5 % i 3,5% 20. W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, województwo lubelskie jest oceniane jako jedno z najmniej atrakcyjnych regionów (15 miejsce w kraju). Inwestorzy poza kompleksową makroekonomiczną oceną klimatu inwestycyjnego dokonują waloryzacji tylko niektórych aspektów charakteryzujących region (tzw. mikroklimatów), na które składają się: biznesu, transformacja gospodarki, atrakcyjność turystyczna i stan środowiska przyrodniczego. Województwo podlaskie położone jest w północno wschodniej Polsce. Zajmuje obszar km 2 (6,4% powierzchni kraju 6 miejsce) i jest zamieszkane przez 1224 tys. mieszkańców. Ludność województwa stanowi 3,2% ludności Polski, co daje 14 miejsce w kraju. Ponad 700 tys. ludności, czyli 57,3% populacji, to mieszkańcy miast. Niski stopień urbanizacji regionu powoduje, że wskaźnik liczby ludności na 1 km 2 jest najniższy w kraju i wynosi 61 osób (średnia w Polsce - 124). Podlaskie sąsiaduje z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim, a od wschodu graniczy z Białorusią i Litwą. Województwo podlaskie podzielone jest na 14 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu, 118 gmin oraz 3275 sołectw. Sieć osadniczą stanowi 36 miast i 3950 wsi. Stolicą województwa i największym miastem jest Białystok (283 tys. mieszkańców). Spośród pozostałych miast przeważają ośrodki małe (do 20 tys. mieszkańców), a tylko 2 miasta - Suwałki i Łomża są miastami średniej wielkości, liczącymi powyżej 60 tys. mieszkańców. Aktualnie w województwie podlaskim zarejestrowanych jest ponad 88,9 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 85,7 tys. to jednostki prywatne. Wśród podmiotów prywatnych przeważa własność osób fizycznych ponad 71,5 tys. podmiotów, które jako małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą określony potencjał rozwojowy regionu. Sektor MŚP pozwala na wchłanianie części osób odchodzących z rolnictwa, co utrzymuje stosunkowo niski, jak na region typowo wiejski, poziom bezrobocia. Rośnie liczba spółek prawa handlowego - zarejestrowanych było tego typu podmiotów. 20 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata , Zarząd Województwa Lubelskiego, lipiec 2005, s Dane GUS stan na 2006 r. 17

19 Największy udział w strukturze powstawania dochodów gospodarki województwa mają usługi rynkowe (40,9%) oraz przemysł (21,8%). W usługach nierynkowych wytworzone było 18%, a w budownictwie 5,6%. Na rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo przypada 13,7% wytworzonej wartości dodanej brutto 22. Konkurencyjność firm w regionie podlaskim nie jest duża. Jest to wynik długiego okresu niedoinwestowania, w rezultacie czego wiele lokalnych przedsiębiorstw nie może sprostać swym konkurentom, nie tylko z Europy, ale także z innych, słabiej rozwiniętych regionów Polski. Barierą w osiągnięciu sukcesu w obszarze nowych technologii jest niewątpliwie szczupłość posiadanych środków finansowych. Duże znaczenie ma tworzenie pozabankowych źródeł zewnętrznego zasilania finansowego przedsięwzięć gospodarczych (fundusze, gwarancje, dotacje, itp) 23. W celu zwiększenia aktywności MŚP uważa się również zapewnienie możliwości łatwiejszego uzyskania wsparcia edukacyjnego m.in. w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem wzrostu aktywności i przyspieszenia rozwoju gospodarczego jest dostęp do nowych technologii i innowacji, dający szansę na podniesienie konkurencyjności. Innowacje wsparte inwestycjami w kapitał ludzki i wiedzę biznesową stworzą podstawy pomyślnego rozwoju dla małej i średniej przedsiębiorczości. Liczba firm (w 1997r , w 1998r , 1999r , 2006r ) oraz tempo ich przybywania nie odbiegają znacząco od średniej krajowej. Najwięcej podmiotów gospodarczych skupia białostocka aglomeracja miejska ok. 33,7 tys. (41,1%), następnie zespół miejski suwalsko-augustowski ok. 9,3 tys. (11,4%) i zespół miejski łomżyńsko-zambrowski ok. 7,5 tys. (9,2%), zespół bielsko-hajnowsko-siemiatycki skupia ok. 5,3 tys. (6,5%) podmiotów gospodarczych. Głównymi problemami sektora MŚP są m.in. brak kapitału, niewystarczająca ilość instytucji otoczenia biznesu, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, nowych technologii oraz nowoczesnych systemów informacyjnych. Działania niwelujące wyżej wymienione trudności mają prowadzić do pełnego wykorzystania możliwości funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych. Potencjał podlaskiego przemysłu sytuuje to województwo na ostatnim, szesnastym miejscu w kraju. Udział podlaskiego w PKB (produkt krajowy brutto) jest najniższy ze 22 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010, Zarząd Województwa Podlaskiego, wrzesień 2003, s jw. 18

20 Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego wszystkich województw i wynosi 2,4%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wartość PKB wynosi 80% średniej krajowej. 19

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI pt.

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI pt. RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI pt. Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo