Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego"

Transkrypt

1 Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa Płock, marzec 2007 rok 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy III. Dokumenty programowe samorządów IV. Perspektywy rozwoju rynku pracy według dokumentów programowych V. Główne problemy rynku pracy na podstawie wywiadu w gminach VI. Wnioski Załącznik Nr 1 2

3 I. WSTĘP Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej realizuje projekt badawczy Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Społecznego (Nr projektu Z/2.14/II/2.1/15/250/06). Celem nadrzędnym projektu jest dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego do wymogów rynku pracy. Proces badawczy został podzielony na pięć modułów badawczych: I. Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców Subregionu Płockiego II. Oferty szkoleniowe dostępne na rynku pracy Subregionu Płockiego III. Oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców Subregionu Płockiego IV. Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego V. Kierunki szkoleń dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy na zawody i kwalifikacje odpowiadające potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku pracy. Wyniki analiz i badań przeprowadzonych w każdy z w/w obszarów badawczych zostały zebrane w formie Raportów. Niniejsze opracowanie, zgodnie z założeniami programowymi projektu, stanowi podsumowanie badania umożliwiającego identyfikację kierunków rozwoju obszarów wiejskich gmin Subregionu Płockiego determinujących przyszłe potrzeb rynku pracy. Rozwój i produktywne zatrudnienie zasobów ludzkich stanowi jeden z głównych elementów i celów strategii społeczno - gospodarczej także lokalnej. Rozwój ludzkich talentów i uzdolnień, wiedzy i umiejętności jest warunkiem poprawy jakości życia ludzi, ponadto zasoby ludzkie są najważniejszym motorem rozwoju gospodarczego. W gospodarce rynkowej miarą wykorzystania zasobów ludzkich jest poziom bezrobocia, im ten 3

4 poziom jest wyższy, tym niższy stopień produktywnego wykorzystania zasobów pracy. Wydajność, sprawność, efekty pracy zależą od czynników: wiedzy, wykształcenia i umiejętności ludzi, motywacji do pracy wydajnej i innowacji, materialnych i społecznych warunków pracy. Szanse wzrostu zatrudnienia i ogólnego rozwoju powiatów najlepiej określa wskaźnik poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. W powiatach będących przedmiotem niniejszej analizy kształtował się on średnio na poziomie 670 zł. Rozpiętość inwestycji na mieszkańca w Subregionie Płockim między obszarami wiejskimi, a miejskimi (Płock) wynosi 1: 24. Aby scenariusz rozwojowy (zwiększenie liczby miejsc pracy, zmniejszenie poziomu bezrobocia) mógł być realizowany niezbędne jest opracowanie kompleksowych programów promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych powiatach i gminach. Priorytetowe znaczenie w tych programach odgrywa m.in. zwiększenie środków na aktywne programy rynku pracy, a także poprawa ich efektywności, w czym może być pomocna niniejsza Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego. II. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY Analizowany obszar Subregionu Płockiego obejmuje trzy powiaty i 27 gmin, w tym 2 miasta i 2 gminy miejsko wiejskie. Zbiorowość pracujących (poza rolnictwem indywidualnym) w tym rejonie wynosiła osób i stanowiła 10,6% stanu ludności. Dla przykładu w aglomeracji miejskiej Płocka pracujący stanowili 34,6%. W obszarze wiejskim większość osób pracujących stanowiły kobiety - 53%. Większy udział mężczyzn odnotowano wśród mieszkańców powiatu grodzkiego 57,2%. 4

5 Na stopień zaangażowania zawodowego i pozycję osoby na rynku pracy ma wpływ poziom wykształcenia. W analizowanym obszarze struktura wykształcenia przedstawiała się następująco (NSP 2002r.): wykształcenie wyższe posiadało 4% ludności, średnie 17%, podstawowe 33%. Większość mieszkańców legitymuje się wykształceniem zasadniczym i podstawowym. Dla porównania w mieście Płocku osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 12% mieszkańców miasta. Wskaźnik zatrudnienia dla obszaru Subregionu w 2005 r. wynosił 17,5%, najwyższy charakteryzował powiat gostyniński 24%, najniższy powiat płocki 13%. Poziom ogólnego rozwoju powiatów najlepiej określa wskaźnik nakłady inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. W powiatach będących przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu kształtował się on następująco (2005r.): - powiat płocki - 398zł, - powiat gostyniński - 776zł, - powiat sierpecki - 836zł. Dla porównania w mieście Płocku wskaźnik wynosił 9.426zł. W stosunku do 2002 roku nastąpił wzrost wartości wskaźnika w powiecie gostynińskim i sierpeckim odpowiednio o 31% i 70% oraz spadek w powiecie płockim o 43%. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje silna polaryzacja rynku pracy. Najniższą stopą bezrobocia na koniec 2006 roku wynoszącą 23,2% charakteryzował się powiat sierpecki. W stosunku do 2005 r. w powiecie odnotowano spadek średnio o 3%. Także wielkość stopy bezrobocia dla miasta Płocka - 19,2% była wyższa od średniej dla województwa mazowieckiego 13,8%. Według danych statystycznych w obszarze trzech analizowanych powiatów zarejestrowanych było bezrobotnych. Stopa bezrobocia przewyższająca na obszarach wiejskich średnią dla Polski i województwa jest uwarunkowaniem o charakterze systemowym, które wiąże się z problemem bezrobocia na wsi, gdzie dodatkowo występuje bezrobocie ukryte. Sytuacja ta powinna znaleźć 5

6 odzwierciedlenie w odpowiedniej dywersyfikacji zamierzeń strategicznych władz samorządowych. Tabela 1. Dane ogólne dotyczące ludności Subregionu Plockiego Powiat Ludność ogółem Ludność w wieku produkcyjnym Pracujący ogółem Pracujące kobiety Stopa bezrobocia (w %) Sierpecki ,2 Gostyniński ,6 Płocki ,0 Tabela 2. Poziom wykształcenia i nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach Powiat Ludność ogółem Nakłady inwestycyjne Poziom wykształcenia w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (w zł) Wyższe Średnie Podstawowe 2002 r r. Sierpecki Gostyniński Płocki

7 III. DOKUMENTY PROGRAMOWE SAMORZĄÓW W celu określenia możliwości wykorzystania potencjalnych zasobów ludzkich (lub stopnia ich włączenia do sfery pracy) przeanalizowano gminne i powiatowe dokumenty programowe w układzie: mocnych stron, misji (celu nadrzędnego), celów strategicznych oraz działań (kierunków rozwoju) próbując na tej podstawie wnioskować o sposobach uaktywnienia rynku pracy i preferowanych rodzajach działalności. W miarę dokładnej analizie podlegały głównie strategie rozwoju gmin i powiatów (16 dokumentów), plany rozwoju lokalnego (9 dokumentów), strategie rozwiązywania problemów społecznych (2 dokumenty) oraz inne dokumenty dotyczące progresji rozwoju (5 dokumentów). Nie wszystkie gminy posiadają dokumenty programujące ich rozwój, niektóre posiłkowały się strategiami opracowanymi dla obszarów funkcjonalnych np. gmin turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Gąbińsko- Włocławskiego). Także zawartość tych dokumentów oraz rozpiętość okresów czasowych, które obejmowały, była zróżnicowana, tak jak i wyłaniające się z lektury i wywiadu w gminach, różnice w poziomie rozwoju gospodarki oraz warunkach i jakości życia ludzi. Analizowany Subregion mimo wielu jednorodnych cech rozwoju społeczno - ekonomicznego jest obszarem o znacznych zróżnicowaniach wewnętrznych. Z jednej strony to bogatsze i rozwinięte miasta i gminy podmiejskie, z drugiej strony gminy peryferyjnie położone, gdzie problemem jest nierozwinięty rynek pracy, ubóstwo, czy bezrobocie. Należy też zwrócić uwagę na charakter analizowanego obszaru -jest to przede wszystkim rejon, gdzie potencjał gospodarczy skupia się zdecydowanie wokół rolnictwa. 7

8 IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PRACY WEDŁUG DOKUMENTOW PROGRAMOWYCH Jednym z instrumentów przeciwdziałania bezrobociu winna być lokalna polityka pobudzania przedsiębiorczości, prowadząca do powstania nowych miejsc pracy. Strategia przezwyciężania problemów społecznych obejmować powinna głównie kwestie dotyczące zmiany mentalności społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych oraz prawidłowego wykorzystania środków na realizację zadań. Z analizy w/w dokumentów wynika, że samorządy za swoje mocne strony uważają rolnictwo, dostępność komunikacyjną oraz walory turystyczne, a jako główne kierunki rozwoju gminy wskazują zespół działań w zakresie: rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, obsługi rolnictwa, rozwoju turystyki, infrastruktury społecznej. Są to działania przekładające się na inwestycje w sferze materialnej, które powodują wzrost majątku gminy. Z działań w sferze niematerialnej dotyczących głównie zasobów ludzkich gminy preferują edukację, informatyzację społeczeństwa, rekreację, sport, rozwój kultury. Właśnie w tych kierunkach chcą się rozwijać, i te obszary mają generować miejsca pracy. Poniżej w układzie powiatów przedstawiono najczęściej wskazywane działania uaktywniające rynek pracy. Powiat sierpecki - rozwój rzemiosła i usług, - organizacja prac publicznych i interwencyjnych. - opracowanie zasad pozyskiwania potencjalnych inwestorów, - promocja gminy (wydawnictwa), - utworzenie i działanie ośrodka informacji, marketingu, i doradztwa w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności rolniczej - rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego, produkcji zdrowej żywności, 8

9 - aktywizacja społeczności wiejskiej. - programy edukacyjne dla dorosłych i dzieci w tym ekologiczne, edukacja pozaszkolna, - ochrona środowiska naturalnego (organizacja imprez promujących działania sprzyjające, - bezpieczeństwo publiczne: działania prewencyjne policji i doskonalenie organizacji działań straży pożarnej, - działania zabezpieczające przed skutkami klęsk żywiołowych. - doskonalenie usług medycznych, usługi zdrowia i rehabilitacji, - medyczne programy edukacyjne, poprawa kultury zdrowotnej, kreowanie wśród mieszkańców /szczególnie wśród dzieci i młodzieży/ zdrowego stylu życia, - doskonalenie opieki socjalnej. - budowa zaplecza sportowego szkół, budowa obiektów rekreacyjnych, - ochrona dóbr kultury materialnej, wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, - oferta kulturalna (rozszerzenie działalności bibliotek, kultywowanie tradycji, - wspólne przedsięwzięcia organizatorów turystyki wiejskiej. - budowa bazy noclegowej i gastronomicznej, - inspirowanie tworzenia lokalnych sieci internetowych. - wdrażanie w szkołach gimnazjalnych programu nauczania przedsiębiorczości z uwzględnienie lokalnej specyfiki, - usługi rekreacji, sportu, realizacja cyklicznych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowo rekreacyjnych - wspieranie działań służących restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw towarowych i specjalistycznych oraz podniesienia konkurencyjności produkcji rolnej, - wspieranie, doradztwo, animowanie tworzenia grup producenckich, a szczególnie pomoc organizacyjno - prawna dla nowopowstających grup producenckich, - integracja zakładów przetwórczych z gospodarstwami i grupami producenckimi, - obsługa rolnictwa (skupy), - stworzenie zintegrowanego programu rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych w 9

10 oparciu o naturalne zasoby (organizacja i obsługa ruchu turystycznego), - wykorzystanie atrakcji środowiska przyrodniczego do celów rekreacyjnych i turystycznych (wykreowanie atrakcji turystycznych), centra informacji turystycznej, agroturystyka, wypromowanie lokalnych przedsiębiorców turystycznych, - rozwój usług publicznych - szkolenia z przedsiębiorczości, - rozwiązanie problemów infrastrukturalnych obszarów wiejskich, usługi infrastruktury komunalnej (technicznej, drogowej), budowa i modernizacja dróg, - rozwój działalności dydaktycznej i rozrywkowej związanej z wykorzystaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży - projekty dotyczące zakresu edukacji muzycznej, teatralnej, sportu, rekreacji, nauczania języków obcych. - zagospodarowanie turystyczno religijno -rekreacyjne doliny rzeki Sierpienicy, okolic Klasztoru i skansenu sierpeckiego, - poprawa mobilności mieszkańców gminy, - stworzenie możliwości odejścia od pracy w rolnictwie (m.in. propagowanie możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem), - tworzenie silnie ekonomicznych prywatnych przedsiębiorstw rolnych - inwestowanie w kapitał ludzi na terenie gminy, - rozwój przedsiębiorstw rolnych dostosowanych do specyfiki produkcji rolnej gminy. Powiat płocki Jest jednym z największych obszarowo powiatów w Polsce i województwie mazowieckim, a jednocześnie słabo zaludnionym terenem o charakterze rolniczym położonym wokół Płocka powiatu grodzkiego będącego ośrodkiem kulturowym, gospodarczym (rozwinięty przemysł), turystycznym Mazowsza zachodniego. Z tego względu zaznaczają się dysproporcje w 10

11 rozwoju społeczno - gospodarczym gmin sąsiadujących z Płockiem i pozostałych tworzących powiat ziemski. Gminy podmiejskie (Słupno, Łąck, Stara Biała, Radzanowo) - rozwój: usług, handlu, turystyki, tworzenie stref wypoczynku, budowa ośrodków wypoczynkowych i leczniczo rehabilitacyjnych, - rozwój infrastruktury gminnej w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, wraz z rozwojem instytucji wspierających przemiany i tworzenie rynku usług około turystycznych, wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji i obsługi ruchu turystycznego, (Regionalne Centrum Turystyki), - przygotowanie kadry obsługi turystyki, - organizacja szlaków turystycznych, - Mazowieckie Centrum Sportów w Łącku (prowadzenia szkoleń i treningów, organizowanie spotkań i imprez sportowo rekreacyjnych), - rozwój edukacji sportowej - powołanie własnego ośrodka rozwoju rolnictwa, - tworzenie warunków do sprawnej obsługi przedsiębiorców (Zintegrowane Centrum Informacji Gospodarczych), - kultywowanie lokalnych tradycji - zwłaszcza w zakresie drobnego rzemiosła, w tym artystycznego i twórczości ludowej, - organizacja szkoleń dla liderów lokalnych: nauczycieli, przedsiębiorców, administracji samorządowej, radnych z zakresu szeroko rozumianej wiedzy ekologicznej (imprez propagujących zachowanie proekologiczne), - szkolenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktualnych trendów w turystyce na obszarach chronionych, - stworzenie rynku pracy poza rolnictwem, inicjatywy agroturystyczne, nietypowych hodowli i upraw. - promocja obszarów i możliwości inwestowania, w szczególności w takich dziedzinach jak 11

12 np. usługi około- rolnicze, infrastruktura obsługi rekreacji i turystyki, drobny przemysł, rzemiosło, itp. - intensyfikacja działań w obszarze obsługi rolników, pobudzania ich do tworzenia grup producenckich oraz dystrybucji żywności własnymi kanałami do okolicznych miast, - zorientowanie inwestycji pod konkretne grupy potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców, przyszłych mieszkańców lub turystów. Wymaga to profesjonalnego podejścia, kontaktów, konsekwentnego kreowania nowego wizerunku gminy. Wszystkie działania promocyjne powinny być realizowane pod hasłem, logo lub tytułem sztandarowej atrakcji, - terapeuci dla osób niepełnosprawnych zaburzonych psychicznie, edukacja i psychoterapia osób niepełnosprawnych, rehabilitacja, - specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo zawodowe, kursy pisania na komputerze, praca wychowawcza w świetlicach środowiskowych (program terapeutyczno-profilaktyczny, edukacyjny), punkt konsultacyjny uzależnień, - Centrum Integracji Społecznej (indywidualne programy zatrudnienia socjalnego kierowcy, fryzjer, sprzedawca, opiekun osób starszych), działania edukacyjne. Podsumowując uaktywnienie rynku pracy wiązane jest z działalnością w zakresie: infrastruktury komunalnej (drogi, gaz, woda, kanalizacja, reelektryfikacja), rozwój usług turystycznych, obsługa ruchu turystycznego, infrastruktury turystycznej /baza noclegowa, turystyczna, urządzanie tras/, produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa (przetwórstwo, zdrowa żywność), usługi kultury, edukacji, szkolenia z przedsiębiorczości, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ NA POTRZEBY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW MIASTA, usługi medycyny specjalistycznej, opieki medycznej, pielęgnacyjnej, organizacji wolnego czasu młodzieży, kształtowania atrakcyjnej przestrzeni /mała architektura/ 12

13 obsługi komunikacyjnej ( komunikacji zbiorowej), Informatyzacja społeczeństwa. Gminy rolnicze - wspieranie rozwoju rolnictwa (szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego, specjalizacji w rolnictwie, upowszechnianie intensywnego ogrodnictwa, nietypowe hodowle), - tworzenie grup producenckich, - promowanie lokalnych produktów, - rozbudowa systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, - edukacja ekologiczna, rozwój oświaty (rozwój kształcenia na odległość), usług sportu i rekreacji, - rozwój bazy agroturystycznej, - rozwinięcie systemu szkoleń i przekwalifikowań zawodowych dorosłych, - zorganizowanie powszechnego doradztwa gospodarczego dla osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą, - rozwój drobnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, - wdrażanie programów branżowych, - utworzenie i wspieranie bazy przetwórstwa rolno spożywczego, - MODERATORZY I TRENERZY W ZAKRESIE ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY, - usługi opieki społecznej i działań integracyjnych, - opracowanie interesującej oferty rekreacyjno-turystycznej adresowanej zwłaszcza do mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz Płocka, - oferta inwestycyjna przygotowania terenów i obiektów inwestycyjnych, folder/oferta turystyczna opracowania produktów turystycznych itd. - prowadzenie szkoleń informatycznych adresowanych do różnych grup społecznych; - wsparcie dla innowacyjności w zakresie ICT w przedsiębiorstwach; - rozwój usług elektronicznych na terenie 13

14 - WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK Z GMINAMI PARTNERSKIMI W ZAKRESIE INFORMATYZACJI, - uprawa zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i roślin przemysłowych. - wzmocnienie produkcji zwierzęcej, chów bydła oraz trzody chlewnej, - przyciągnięcie inwestorów i powstawanie większej ilości małych i średnich przedsiębiorstw, które generować będą nowe miejsca pracy poza rolnictwem, - promocja, system szkoleń, doradztwo ekonomiczne są szansą na ożywienie i poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, - zwiększenia usług medycznych specjalistycznych (pediatrycznych i ginekologicznych). - rozwój usług o charakterze socjalno opiekuńczym, - usługi turystyczne, rekreacji, wypoczynku (turystyka kwalifikowana, informacja turystyczna, ścieżki rowerowe, organizacja miejsc noclegowych i gastronomicznych), - pozyskanie inwestora strategicznego - powołanie w miastach punktu informacji gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców,. - promocję inwestycyjną należy zorientować pod konkretne grupy potencjalnych inwestorów. - podniesienie atrakcyjności Starego Rynku w Gąbinie (zagospodarowanie i odnowienie centrum dziedzictwa kulturowego i rozwoju publicznego): stworzenie małej infrastruktury turystycznej, organizacja imprez, - inicjowanie rozwoju form obsługi turystyki: pobytowych, gastronomicznych i innych związanych z obsługą ruchu, jak też kreowanie atrakcyjności poprzez promocję form pozwalających na identyfikację niepowtarzalnych (innych niż tradycyjne) atrakcji turystycznych.. Podsumowując uaktywnienie rynku pracy wiązane jest z działalnością w zakresie: organizacji ruchu turystycznego i rozwoju usług turystycznych, rekreacji i wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, hotelarstwo w zespołach dworsko-parkowych, rozwoju infrastruktury sportowej i usług rekreacyjno-sportowych dla młodzieży, 14

15 infrastruktury komunalnej, produkcji rolniczej (tworzenie gospodarstw specjalistycznych, ekologicznych), rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i dystrybucji produktów rolnych, rozwoju usług kultury i edukacji, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju usług publicznych, usługi związane z bezpieczeństwem publicznym, Usługi dla osób starszych i opieki socjalnej. Strategia powiatu Zakłada koordynowanie - w obszarze powiatu - działań ujętych w programach przekształceń strukturalnych wsi poprzez inicjowanie i wspieranie działań aktywizujących przemiany w zakresie:. - modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, - modernizacji i budowy dróg powiatowych, - budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej, - edukacja i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze usług teleinformatycznych. - wspieranie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o niewielkim areale i potencjale produkcji rolnej, - wdrażania systemu standaryzacji i jakości żywności, wprowadzanie systemu HACCP, - postępu biologicznego i zootechnicznego, - inicjowanie powstawania grup producenckich, - organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników podejmujących się produkcji żywności technologicznej, - wspieranie tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej, - organizacja szkoleń i kursów w ramach przekwalifikowania rolników, 15

16 - współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania miejsc pracy, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów, - inspirowanie do tworzenia rodzinnej przedsiębiorczości, - szkolne programy promujące przedsiębiorczość i regionalne konkursy wiedzy o przedsiębiorczości, - propagowania kształcenia ustawicznego, - udziału w organizacji giełd rolnych i targów, kojarzenia partnerów gospodarczych poprzez giełdy, targi, fora gospodarcze, - inicjowanie współpracy zagranicznej z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, - tworzenia systemów informacji dla inwestorów w językach obcych, - tworzenia parków technologicznych przy instytutach naukowych na bazie uczelni płockich, - wspierania działań na rzecz modernizacji zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego - promocji walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych powiatu, tworzenie warunków do rozwoju turystyki, - wspieranie imprez kulturalnych i turystycznych podejmowanych przez gminy, rozwoju bazy hotelowej, agroturystyki, - współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie określania preferencyjnych kierunków uruchamiania przez bezrobotnych własnej działalności gospodarczej, - pozyskiwania i bieżącej analiza informacji o rynku pracy, - pomocy w organizowaniu Powiatowych Punktów Konsultacyjnych - ustawicznego kształcenia kadry pedagogicznej, - tworzenia sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego liceów profilowanych i szkół zawodowych odpowiadających aspiracjom młodzieży i potrzebom rynku pracy, - organizowania spotkań z dziećmi i młodzieżą - profilaktyka uzależnień, - koordynacji przewozów kolejowych i autobusowych. - monitorowanie i stała analiza potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką, - dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki i terapii chorób wysokiego ryzyka, - wdrażania programów prozdrowotnych, organizacji badań profilaktycznych w gminach 16

17 powiatu poprzez wyspecjalizowane instytucje zdrowia, - doradztwa metodycznego dla OPS i pracowników socjalnych. - porozumienia Zarządu Powiatu i Związku Gmin Regionu Płockiego o wspólnej realizacji zadań prowadzących do: - utworzenia powiatowego systemu unieszkodliwiania odpadów - rekultywacji wyeksploatowanych składowisk, - działań na rzecz budowy składowiska eternitu. - budowy sieci kanalizacyjnej i nowych oczyszczalni ścieków, - wdrożenia systemu informacji o środowisku i jego ochronie, - WSPIERANIE FOLKLORU ORAZ ZANIKAJĄCYCH ZAWODÓW, - budowania systemu komunikowania się ze społecznością lokalną. - wspieranie twórczości środowisk kulturalnych na rzecz regionu, powiatu, gminy, rozwijanie świadomości i tożsamości kulturowej. Powiat gostyniński - stworzenie i umocnienie organizacji branżowych i stowarzyszeń producentów, które będą dysponowały kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, działających w sposób profesjonalny. - utworzenie komórki obsługującej grupy producenckie. Marketing rynku. - stworzenie instytucjonalnych podstaw dla rozwoju agroturystyki. - wspieranie osób chcących rozpocząć działalność agroturystyczną. - rozwój kultury fizycznej. - obsługa ruchu turystycznego m.in.. urządzanie kwater dla turystów, baza informacji turystycznej, rozwój turystyki kwalifikowanej, ekoturystyki /krajoznawczej, wypoczynkowej, przygodowej/, rozwój turystyki zrównoważonej /podglądanie zwierząt/. - bezpieczeństwo publiczne, szkolenie strażaków, program bezpieczne miasto. 17

18 - giełda towarowo rolno -spożywcza, - stworzenie centrum handlowego, zespołów handlowo-usługowych na osiedlach - zagospodarowanie wolnych terenów i obiektów (nowe przedsiębiorstwa), uzbrajanie terenów, - imprezy miejskie, - racjonalizacja i estetyzacja zabudowy centrum miasta, - organizowanie robót publicznych przez miasto i samodzielne podmioty gospodarcze, - segregacja odpadów, - utrzymanie terenów zielonych i ich powiększanie - termomodernizacja budynków, - budowa parkingów, modernizacja chodników, - rozbudowa sieci teleinformatycznej, - profesjonalne szkolenia dla pracowników administracji, oświaty, - organizacja konkursów ekologicznych i wiedzy o samorządzie, - organizowanie badań profilaktycznych, - wyposażanie terenów osiedlowych i szkolnych w urządzenia sportowe, organizowanie zajęć i imprez sportowych, - rekonstrukcja obiektów wzgórza zamkowego jako bazy hotelowo-konferencyjnej, - organizowanie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opieka pedagogiczna dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, - promowanie i wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, - promowanie i wspieranie indywidualnej aktywności gospodarczej mieszkańców, szukanie zatrudnienia i prowadzenie działalności gospodarczej (w ramach działalności Sannickiego Centrum Informacji), - poprawa warunków produkcji rolniczej 18

19 Podsumowując uaktywnienie rynku pracy wiązane jest z następującymi zawodami: Pracownicy ochrony osób i mienia, Pracownicy handlu, Moderatorzy działalności kulturalnej, sportowej, Pracownicy komunalni (m.in. ogrodnicy), Pracownicy budowlani, Informatycy, Pracownicy administracji i opieki społecznej oraz z działalnością w zakresie: poprawy stanu czystości środowiska naturalnego infrastruktury komunalnej, produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa, rozwoju usług kultury, edukacji szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Strategia powiatu Zakłada koordynowanie, inicjowanie i wspieranie działań aktywizujących przemiany w zakresie - przekwalifikowania zawodowego, doskonalenia kadr (kursy), - praktycznej nauki zawodu, - organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży uczącej się, - upowszechniania metod Indywidualnego Planu Działania, - programy z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej, - budowy oczyszczalni ścieków, ponad powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów, sieci gazociągowej, - budowa i modernizacji dróg. 19

20 V. GŁÓWNE PROBLEMY RYNKU PRACY NA PODSTAWIE WYWIADU W GMINACH Skuteczność w walce z bezrobociem zależy od gotowości osób poszukujących zatrudnienia do podejmowania pracy oferowanej, z czym może się wiązać konieczność zdobycia nowych kwalifikacji. Problemem na analizowanym rynku pracy jest mobilność przestrzenna i zawodowa pracowników. Zasób informacji o lokalnym rynku pracy gromadzony w ramach statystyki państwowej jest niezwykle szczupły. O ile w zakresie niezrealizowanej podaży pracy, urzędy pracy dysponują rejestrami bezrobotnych, a w zakresie niezrealizowanego popytu na pracę informacjami o ofertach (część wakatów), brakuje informacji o pracujących (zrealizowana część popytu i podaży). Po części braki te wypełniają dane uzyskane w sondażu w gminach: pozwalają ocenić część rynku pracy od strony siły roboczej oraz podejmowane działania na rzecz zatrudnienia. Powiat gostyniński roboty publiczne, interwencyjne, szkolenia pod kątem zakładu komunalnego (robotnik budowlany, glazurnik), szkolenia z obsługi turystyki, małej gastronomii, usług agroturystycznych, Edukacja ekologiczna: przy szkołach, drobna przedsiębiorczość dla rolników z małych gospodarstw, organizacja wystaw dla twórców kultury, opieka socjalna (warsztaty, terapeutyka) w ramach powiatu Powiat płocki rozwój hodowli, rozwój przedsięwzięć z zakresu usług, 20

21 rozwój małej przedsiębiorczości, preferowane przez osoby bezrobotne zawody to: sekretarka, magazynier, pracownik administracyjny, handlowiec, agent ochrony, kierowca, elektryk, sprzedawca, sprzątaczka, robotnik budowlany, brak wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, mała aktywność w poszukiwaniu pracy, projekty szkoleniowe pod przedsiębiorców (gmina ma kontakty z przedsiębiorcami) realizowany program informatyzacji gminy (świetlice wiejskie), szkolenia komputerowe, projekt transfer wiedzy tworzona baza danych, organizacja czasu wolnego młodzieży (koła zainteresowań), szkolenia dla rolników: księgowość komputerowa, kierowcy, spawacze, obsługa maszyn budowlanych (firmy zgłaszają zapotrzebowanie), przygotowanie terenów pod strefę ekonomiczną (Reczyn w Gm. Bodzanów), POWSTAJĄCE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE, przetwórstwo rzepaku biopaliwa, tłocznia rzepaku w Brudzeniu, kilka grup producenckich, szkolenia organizowane przez pracodawców (telewizory LG Mława), szkolenia bezrobotnych w porozumieniu z pracodawcami, dojazdy do pracy do Warszawy, Płocka, Roboty interwencyjne, publiczne, Handel obwoźny, Roboty wykończeniowe w budownictwie, Obsługa ruchu turystycznego, Rękodzieło ludowe, Słaby rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, Kurs chemizacyjny, kursy językowe, Partnerstwo ożywienia lokalnego, 21

22 Inicjatywy na rzecz przyciągnięcia inwestorów, Zapotrzebowanie na szkolenia dla kobiet, dla grupy młodzieży po szkołach średnich, która nie podjęła dalszej edukacji, z przedsiębiorczości, Mieszkańcy dojeżdżają do pracy w usługach, na budowach Szkolenia zabezpieczają: POP, ODR, partnerstwo publiczno- prywatne na potrzeby szkoleń bezrobotnych, organizacja zajęć integracyjnych, Przepływ informacji: pracodawca - chętni do pracy, Spółdzielnia wikliniarska, Szkolenia z obsługi kas fiskalnych, Organizacja programów dla kobiet uaktywnienie na rynku pracy, Agroturystyka nie ma zainteresowania w gminach podmiejskich, Spółdzielnia socjalna: prace domowe (sprzątanie, prace ogrodowe), Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, Zorganizowany dostęp do komputera i nauka wykorzystania technik informatycznych Bliskość miasta Płocka dojazdy do pracy, Prace interwencyjne, Szkolenia dla rolników i osób bezrobotnych; księgowość, administracja, obsługa kasy fiskalnej, wyjazdy do pracy do Płocka i Warszawy, Wykupywanie starych gospodarstw przez warszawiaków, Dorywcza praca przy inwestycjach infrastrukturalnych, Powiat sierpecki jest trochę przedsięwzięć pozarolniczych, działalność rolnicza szkolenia ODR, 22

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice XI. ZAŁĄCZNIKI Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice Uwagi ogólne: 1. Moderator wyjaśnił uczestnikom, że oczekiwane są odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Diagnoza (analiza SWOT)

Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Diagnoza (analiza SWOT) Rynek Pracy na Dolnym Śląsku Diagnoza (analiza SWOT) Rynek pracy - definicje potoczna miejsce, na którym oferuje się stanowiska pracy właściwa miejsce, na którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Wielickim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Wielickim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Wielickim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Wielickiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo