Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego"

Transkrypt

1 Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa Płock, marzec 2007 rok 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy III. Dokumenty programowe samorządów IV. Perspektywy rozwoju rynku pracy według dokumentów programowych V. Główne problemy rynku pracy na podstawie wywiadu w gminach VI. Wnioski Załącznik Nr 1 2

3 I. WSTĘP Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej realizuje projekt badawczy Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Społecznego (Nr projektu Z/2.14/II/2.1/15/250/06). Celem nadrzędnym projektu jest dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego do wymogów rynku pracy. Proces badawczy został podzielony na pięć modułów badawczych: I. Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców Subregionu Płockiego II. Oferty szkoleniowe dostępne na rynku pracy Subregionu Płockiego III. Oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców Subregionu Płockiego IV. Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego V. Kierunki szkoleń dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy na zawody i kwalifikacje odpowiadające potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku pracy. Wyniki analiz i badań przeprowadzonych w każdy z w/w obszarów badawczych zostały zebrane w formie Raportów. Niniejsze opracowanie, zgodnie z założeniami programowymi projektu, stanowi podsumowanie badania umożliwiającego identyfikację kierunków rozwoju obszarów wiejskich gmin Subregionu Płockiego determinujących przyszłe potrzeb rynku pracy. Rozwój i produktywne zatrudnienie zasobów ludzkich stanowi jeden z głównych elementów i celów strategii społeczno - gospodarczej także lokalnej. Rozwój ludzkich talentów i uzdolnień, wiedzy i umiejętności jest warunkiem poprawy jakości życia ludzi, ponadto zasoby ludzkie są najważniejszym motorem rozwoju gospodarczego. W gospodarce rynkowej miarą wykorzystania zasobów ludzkich jest poziom bezrobocia, im ten 3

4 poziom jest wyższy, tym niższy stopień produktywnego wykorzystania zasobów pracy. Wydajność, sprawność, efekty pracy zależą od czynników: wiedzy, wykształcenia i umiejętności ludzi, motywacji do pracy wydajnej i innowacji, materialnych i społecznych warunków pracy. Szanse wzrostu zatrudnienia i ogólnego rozwoju powiatów najlepiej określa wskaźnik poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. W powiatach będących przedmiotem niniejszej analizy kształtował się on średnio na poziomie 670 zł. Rozpiętość inwestycji na mieszkańca w Subregionie Płockim między obszarami wiejskimi, a miejskimi (Płock) wynosi 1: 24. Aby scenariusz rozwojowy (zwiększenie liczby miejsc pracy, zmniejszenie poziomu bezrobocia) mógł być realizowany niezbędne jest opracowanie kompleksowych programów promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych powiatach i gminach. Priorytetowe znaczenie w tych programach odgrywa m.in. zwiększenie środków na aktywne programy rynku pracy, a także poprawa ich efektywności, w czym może być pomocna niniejsza Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego. II. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY Analizowany obszar Subregionu Płockiego obejmuje trzy powiaty i 27 gmin, w tym 2 miasta i 2 gminy miejsko wiejskie. Zbiorowość pracujących (poza rolnictwem indywidualnym) w tym rejonie wynosiła osób i stanowiła 10,6% stanu ludności. Dla przykładu w aglomeracji miejskiej Płocka pracujący stanowili 34,6%. W obszarze wiejskim większość osób pracujących stanowiły kobiety - 53%. Większy udział mężczyzn odnotowano wśród mieszkańców powiatu grodzkiego 57,2%. 4

5 Na stopień zaangażowania zawodowego i pozycję osoby na rynku pracy ma wpływ poziom wykształcenia. W analizowanym obszarze struktura wykształcenia przedstawiała się następująco (NSP 2002r.): wykształcenie wyższe posiadało 4% ludności, średnie 17%, podstawowe 33%. Większość mieszkańców legitymuje się wykształceniem zasadniczym i podstawowym. Dla porównania w mieście Płocku osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 12% mieszkańców miasta. Wskaźnik zatrudnienia dla obszaru Subregionu w 2005 r. wynosił 17,5%, najwyższy charakteryzował powiat gostyniński 24%, najniższy powiat płocki 13%. Poziom ogólnego rozwoju powiatów najlepiej określa wskaźnik nakłady inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. W powiatach będących przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu kształtował się on następująco (2005r.): - powiat płocki - 398zł, - powiat gostyniński - 776zł, - powiat sierpecki - 836zł. Dla porównania w mieście Płocku wskaźnik wynosił 9.426zł. W stosunku do 2002 roku nastąpił wzrost wartości wskaźnika w powiecie gostynińskim i sierpeckim odpowiednio o 31% i 70% oraz spadek w powiecie płockim o 43%. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje silna polaryzacja rynku pracy. Najniższą stopą bezrobocia na koniec 2006 roku wynoszącą 23,2% charakteryzował się powiat sierpecki. W stosunku do 2005 r. w powiecie odnotowano spadek średnio o 3%. Także wielkość stopy bezrobocia dla miasta Płocka - 19,2% była wyższa od średniej dla województwa mazowieckiego 13,8%. Według danych statystycznych w obszarze trzech analizowanych powiatów zarejestrowanych było bezrobotnych. Stopa bezrobocia przewyższająca na obszarach wiejskich średnią dla Polski i województwa jest uwarunkowaniem o charakterze systemowym, które wiąże się z problemem bezrobocia na wsi, gdzie dodatkowo występuje bezrobocie ukryte. Sytuacja ta powinna znaleźć 5

6 odzwierciedlenie w odpowiedniej dywersyfikacji zamierzeń strategicznych władz samorządowych. Tabela 1. Dane ogólne dotyczące ludności Subregionu Plockiego Powiat Ludność ogółem Ludność w wieku produkcyjnym Pracujący ogółem Pracujące kobiety Stopa bezrobocia (w %) Sierpecki ,2 Gostyniński ,6 Płocki ,0 Tabela 2. Poziom wykształcenia i nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach Powiat Ludność ogółem Nakłady inwestycyjne Poziom wykształcenia w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (w zł) Wyższe Średnie Podstawowe 2002 r r. Sierpecki Gostyniński Płocki

7 III. DOKUMENTY PROGRAMOWE SAMORZĄÓW W celu określenia możliwości wykorzystania potencjalnych zasobów ludzkich (lub stopnia ich włączenia do sfery pracy) przeanalizowano gminne i powiatowe dokumenty programowe w układzie: mocnych stron, misji (celu nadrzędnego), celów strategicznych oraz działań (kierunków rozwoju) próbując na tej podstawie wnioskować o sposobach uaktywnienia rynku pracy i preferowanych rodzajach działalności. W miarę dokładnej analizie podlegały głównie strategie rozwoju gmin i powiatów (16 dokumentów), plany rozwoju lokalnego (9 dokumentów), strategie rozwiązywania problemów społecznych (2 dokumenty) oraz inne dokumenty dotyczące progresji rozwoju (5 dokumentów). Nie wszystkie gminy posiadają dokumenty programujące ich rozwój, niektóre posiłkowały się strategiami opracowanymi dla obszarów funkcjonalnych np. gmin turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Gąbińsko- Włocławskiego). Także zawartość tych dokumentów oraz rozpiętość okresów czasowych, które obejmowały, była zróżnicowana, tak jak i wyłaniające się z lektury i wywiadu w gminach, różnice w poziomie rozwoju gospodarki oraz warunkach i jakości życia ludzi. Analizowany Subregion mimo wielu jednorodnych cech rozwoju społeczno - ekonomicznego jest obszarem o znacznych zróżnicowaniach wewnętrznych. Z jednej strony to bogatsze i rozwinięte miasta i gminy podmiejskie, z drugiej strony gminy peryferyjnie położone, gdzie problemem jest nierozwinięty rynek pracy, ubóstwo, czy bezrobocie. Należy też zwrócić uwagę na charakter analizowanego obszaru -jest to przede wszystkim rejon, gdzie potencjał gospodarczy skupia się zdecydowanie wokół rolnictwa. 7

8 IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PRACY WEDŁUG DOKUMENTOW PROGRAMOWYCH Jednym z instrumentów przeciwdziałania bezrobociu winna być lokalna polityka pobudzania przedsiębiorczości, prowadząca do powstania nowych miejsc pracy. Strategia przezwyciężania problemów społecznych obejmować powinna głównie kwestie dotyczące zmiany mentalności społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych oraz prawidłowego wykorzystania środków na realizację zadań. Z analizy w/w dokumentów wynika, że samorządy za swoje mocne strony uważają rolnictwo, dostępność komunikacyjną oraz walory turystyczne, a jako główne kierunki rozwoju gminy wskazują zespół działań w zakresie: rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, obsługi rolnictwa, rozwoju turystyki, infrastruktury społecznej. Są to działania przekładające się na inwestycje w sferze materialnej, które powodują wzrost majątku gminy. Z działań w sferze niematerialnej dotyczących głównie zasobów ludzkich gminy preferują edukację, informatyzację społeczeństwa, rekreację, sport, rozwój kultury. Właśnie w tych kierunkach chcą się rozwijać, i te obszary mają generować miejsca pracy. Poniżej w układzie powiatów przedstawiono najczęściej wskazywane działania uaktywniające rynek pracy. Powiat sierpecki - rozwój rzemiosła i usług, - organizacja prac publicznych i interwencyjnych. - opracowanie zasad pozyskiwania potencjalnych inwestorów, - promocja gminy (wydawnictwa), - utworzenie i działanie ośrodka informacji, marketingu, i doradztwa w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności rolniczej - rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego, produkcji zdrowej żywności, 8

9 - aktywizacja społeczności wiejskiej. - programy edukacyjne dla dorosłych i dzieci w tym ekologiczne, edukacja pozaszkolna, - ochrona środowiska naturalnego (organizacja imprez promujących działania sprzyjające, - bezpieczeństwo publiczne: działania prewencyjne policji i doskonalenie organizacji działań straży pożarnej, - działania zabezpieczające przed skutkami klęsk żywiołowych. - doskonalenie usług medycznych, usługi zdrowia i rehabilitacji, - medyczne programy edukacyjne, poprawa kultury zdrowotnej, kreowanie wśród mieszkańców /szczególnie wśród dzieci i młodzieży/ zdrowego stylu życia, - doskonalenie opieki socjalnej. - budowa zaplecza sportowego szkół, budowa obiektów rekreacyjnych, - ochrona dóbr kultury materialnej, wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, - oferta kulturalna (rozszerzenie działalności bibliotek, kultywowanie tradycji, - wspólne przedsięwzięcia organizatorów turystyki wiejskiej. - budowa bazy noclegowej i gastronomicznej, - inspirowanie tworzenia lokalnych sieci internetowych. - wdrażanie w szkołach gimnazjalnych programu nauczania przedsiębiorczości z uwzględnienie lokalnej specyfiki, - usługi rekreacji, sportu, realizacja cyklicznych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowo rekreacyjnych - wspieranie działań służących restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw towarowych i specjalistycznych oraz podniesienia konkurencyjności produkcji rolnej, - wspieranie, doradztwo, animowanie tworzenia grup producenckich, a szczególnie pomoc organizacyjno - prawna dla nowopowstających grup producenckich, - integracja zakładów przetwórczych z gospodarstwami i grupami producenckimi, - obsługa rolnictwa (skupy), - stworzenie zintegrowanego programu rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych w 9

10 oparciu o naturalne zasoby (organizacja i obsługa ruchu turystycznego), - wykorzystanie atrakcji środowiska przyrodniczego do celów rekreacyjnych i turystycznych (wykreowanie atrakcji turystycznych), centra informacji turystycznej, agroturystyka, wypromowanie lokalnych przedsiębiorców turystycznych, - rozwój usług publicznych - szkolenia z przedsiębiorczości, - rozwiązanie problemów infrastrukturalnych obszarów wiejskich, usługi infrastruktury komunalnej (technicznej, drogowej), budowa i modernizacja dróg, - rozwój działalności dydaktycznej i rozrywkowej związanej z wykorzystaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży - projekty dotyczące zakresu edukacji muzycznej, teatralnej, sportu, rekreacji, nauczania języków obcych. - zagospodarowanie turystyczno religijno -rekreacyjne doliny rzeki Sierpienicy, okolic Klasztoru i skansenu sierpeckiego, - poprawa mobilności mieszkańców gminy, - stworzenie możliwości odejścia od pracy w rolnictwie (m.in. propagowanie możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem), - tworzenie silnie ekonomicznych prywatnych przedsiębiorstw rolnych - inwestowanie w kapitał ludzi na terenie gminy, - rozwój przedsiębiorstw rolnych dostosowanych do specyfiki produkcji rolnej gminy. Powiat płocki Jest jednym z największych obszarowo powiatów w Polsce i województwie mazowieckim, a jednocześnie słabo zaludnionym terenem o charakterze rolniczym położonym wokół Płocka powiatu grodzkiego będącego ośrodkiem kulturowym, gospodarczym (rozwinięty przemysł), turystycznym Mazowsza zachodniego. Z tego względu zaznaczają się dysproporcje w 10

11 rozwoju społeczno - gospodarczym gmin sąsiadujących z Płockiem i pozostałych tworzących powiat ziemski. Gminy podmiejskie (Słupno, Łąck, Stara Biała, Radzanowo) - rozwój: usług, handlu, turystyki, tworzenie stref wypoczynku, budowa ośrodków wypoczynkowych i leczniczo rehabilitacyjnych, - rozwój infrastruktury gminnej w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, wraz z rozwojem instytucji wspierających przemiany i tworzenie rynku usług około turystycznych, wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji i obsługi ruchu turystycznego, (Regionalne Centrum Turystyki), - przygotowanie kadry obsługi turystyki, - organizacja szlaków turystycznych, - Mazowieckie Centrum Sportów w Łącku (prowadzenia szkoleń i treningów, organizowanie spotkań i imprez sportowo rekreacyjnych), - rozwój edukacji sportowej - powołanie własnego ośrodka rozwoju rolnictwa, - tworzenie warunków do sprawnej obsługi przedsiębiorców (Zintegrowane Centrum Informacji Gospodarczych), - kultywowanie lokalnych tradycji - zwłaszcza w zakresie drobnego rzemiosła, w tym artystycznego i twórczości ludowej, - organizacja szkoleń dla liderów lokalnych: nauczycieli, przedsiębiorców, administracji samorządowej, radnych z zakresu szeroko rozumianej wiedzy ekologicznej (imprez propagujących zachowanie proekologiczne), - szkolenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktualnych trendów w turystyce na obszarach chronionych, - stworzenie rynku pracy poza rolnictwem, inicjatywy agroturystyczne, nietypowych hodowli i upraw. - promocja obszarów i możliwości inwestowania, w szczególności w takich dziedzinach jak 11

12 np. usługi około- rolnicze, infrastruktura obsługi rekreacji i turystyki, drobny przemysł, rzemiosło, itp. - intensyfikacja działań w obszarze obsługi rolników, pobudzania ich do tworzenia grup producenckich oraz dystrybucji żywności własnymi kanałami do okolicznych miast, - zorientowanie inwestycji pod konkretne grupy potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców, przyszłych mieszkańców lub turystów. Wymaga to profesjonalnego podejścia, kontaktów, konsekwentnego kreowania nowego wizerunku gminy. Wszystkie działania promocyjne powinny być realizowane pod hasłem, logo lub tytułem sztandarowej atrakcji, - terapeuci dla osób niepełnosprawnych zaburzonych psychicznie, edukacja i psychoterapia osób niepełnosprawnych, rehabilitacja, - specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo zawodowe, kursy pisania na komputerze, praca wychowawcza w świetlicach środowiskowych (program terapeutyczno-profilaktyczny, edukacyjny), punkt konsultacyjny uzależnień, - Centrum Integracji Społecznej (indywidualne programy zatrudnienia socjalnego kierowcy, fryzjer, sprzedawca, opiekun osób starszych), działania edukacyjne. Podsumowując uaktywnienie rynku pracy wiązane jest z działalnością w zakresie: infrastruktury komunalnej (drogi, gaz, woda, kanalizacja, reelektryfikacja), rozwój usług turystycznych, obsługa ruchu turystycznego, infrastruktury turystycznej /baza noclegowa, turystyczna, urządzanie tras/, produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa (przetwórstwo, zdrowa żywność), usługi kultury, edukacji, szkolenia z przedsiębiorczości, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ NA POTRZEBY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW MIASTA, usługi medycyny specjalistycznej, opieki medycznej, pielęgnacyjnej, organizacji wolnego czasu młodzieży, kształtowania atrakcyjnej przestrzeni /mała architektura/ 12

13 obsługi komunikacyjnej ( komunikacji zbiorowej), Informatyzacja społeczeństwa. Gminy rolnicze - wspieranie rozwoju rolnictwa (szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego, specjalizacji w rolnictwie, upowszechnianie intensywnego ogrodnictwa, nietypowe hodowle), - tworzenie grup producenckich, - promowanie lokalnych produktów, - rozbudowa systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, - edukacja ekologiczna, rozwój oświaty (rozwój kształcenia na odległość), usług sportu i rekreacji, - rozwój bazy agroturystycznej, - rozwinięcie systemu szkoleń i przekwalifikowań zawodowych dorosłych, - zorganizowanie powszechnego doradztwa gospodarczego dla osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą, - rozwój drobnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, - wdrażanie programów branżowych, - utworzenie i wspieranie bazy przetwórstwa rolno spożywczego, - MODERATORZY I TRENERZY W ZAKRESIE ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY, - usługi opieki społecznej i działań integracyjnych, - opracowanie interesującej oferty rekreacyjno-turystycznej adresowanej zwłaszcza do mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz Płocka, - oferta inwestycyjna przygotowania terenów i obiektów inwestycyjnych, folder/oferta turystyczna opracowania produktów turystycznych itd. - prowadzenie szkoleń informatycznych adresowanych do różnych grup społecznych; - wsparcie dla innowacyjności w zakresie ICT w przedsiębiorstwach; - rozwój usług elektronicznych na terenie 13

14 - WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK Z GMINAMI PARTNERSKIMI W ZAKRESIE INFORMATYZACJI, - uprawa zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i roślin przemysłowych. - wzmocnienie produkcji zwierzęcej, chów bydła oraz trzody chlewnej, - przyciągnięcie inwestorów i powstawanie większej ilości małych i średnich przedsiębiorstw, które generować będą nowe miejsca pracy poza rolnictwem, - promocja, system szkoleń, doradztwo ekonomiczne są szansą na ożywienie i poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, - zwiększenia usług medycznych specjalistycznych (pediatrycznych i ginekologicznych). - rozwój usług o charakterze socjalno opiekuńczym, - usługi turystyczne, rekreacji, wypoczynku (turystyka kwalifikowana, informacja turystyczna, ścieżki rowerowe, organizacja miejsc noclegowych i gastronomicznych), - pozyskanie inwestora strategicznego - powołanie w miastach punktu informacji gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców,. - promocję inwestycyjną należy zorientować pod konkretne grupy potencjalnych inwestorów. - podniesienie atrakcyjności Starego Rynku w Gąbinie (zagospodarowanie i odnowienie centrum dziedzictwa kulturowego i rozwoju publicznego): stworzenie małej infrastruktury turystycznej, organizacja imprez, - inicjowanie rozwoju form obsługi turystyki: pobytowych, gastronomicznych i innych związanych z obsługą ruchu, jak też kreowanie atrakcyjności poprzez promocję form pozwalających na identyfikację niepowtarzalnych (innych niż tradycyjne) atrakcji turystycznych.. Podsumowując uaktywnienie rynku pracy wiązane jest z działalnością w zakresie: organizacji ruchu turystycznego i rozwoju usług turystycznych, rekreacji i wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, hotelarstwo w zespołach dworsko-parkowych, rozwoju infrastruktury sportowej i usług rekreacyjno-sportowych dla młodzieży, 14

15 infrastruktury komunalnej, produkcji rolniczej (tworzenie gospodarstw specjalistycznych, ekologicznych), rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i dystrybucji produktów rolnych, rozwoju usług kultury i edukacji, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju usług publicznych, usługi związane z bezpieczeństwem publicznym, Usługi dla osób starszych i opieki socjalnej. Strategia powiatu Zakłada koordynowanie - w obszarze powiatu - działań ujętych w programach przekształceń strukturalnych wsi poprzez inicjowanie i wspieranie działań aktywizujących przemiany w zakresie:. - modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, - modernizacji i budowy dróg powiatowych, - budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej, - edukacja i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze usług teleinformatycznych. - wspieranie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o niewielkim areale i potencjale produkcji rolnej, - wdrażania systemu standaryzacji i jakości żywności, wprowadzanie systemu HACCP, - postępu biologicznego i zootechnicznego, - inicjowanie powstawania grup producenckich, - organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników podejmujących się produkcji żywności technologicznej, - wspieranie tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej, - organizacja szkoleń i kursów w ramach przekwalifikowania rolników, 15

16 - współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania miejsc pracy, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów, - inspirowanie do tworzenia rodzinnej przedsiębiorczości, - szkolne programy promujące przedsiębiorczość i regionalne konkursy wiedzy o przedsiębiorczości, - propagowania kształcenia ustawicznego, - udziału w organizacji giełd rolnych i targów, kojarzenia partnerów gospodarczych poprzez giełdy, targi, fora gospodarcze, - inicjowanie współpracy zagranicznej z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, - tworzenia systemów informacji dla inwestorów w językach obcych, - tworzenia parków technologicznych przy instytutach naukowych na bazie uczelni płockich, - wspierania działań na rzecz modernizacji zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego - promocji walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych powiatu, tworzenie warunków do rozwoju turystyki, - wspieranie imprez kulturalnych i turystycznych podejmowanych przez gminy, rozwoju bazy hotelowej, agroturystyki, - współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie określania preferencyjnych kierunków uruchamiania przez bezrobotnych własnej działalności gospodarczej, - pozyskiwania i bieżącej analiza informacji o rynku pracy, - pomocy w organizowaniu Powiatowych Punktów Konsultacyjnych - ustawicznego kształcenia kadry pedagogicznej, - tworzenia sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego liceów profilowanych i szkół zawodowych odpowiadających aspiracjom młodzieży i potrzebom rynku pracy, - organizowania spotkań z dziećmi i młodzieżą - profilaktyka uzależnień, - koordynacji przewozów kolejowych i autobusowych. - monitorowanie i stała analiza potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką, - dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki i terapii chorób wysokiego ryzyka, - wdrażania programów prozdrowotnych, organizacji badań profilaktycznych w gminach 16

17 powiatu poprzez wyspecjalizowane instytucje zdrowia, - doradztwa metodycznego dla OPS i pracowników socjalnych. - porozumienia Zarządu Powiatu i Związku Gmin Regionu Płockiego o wspólnej realizacji zadań prowadzących do: - utworzenia powiatowego systemu unieszkodliwiania odpadów - rekultywacji wyeksploatowanych składowisk, - działań na rzecz budowy składowiska eternitu. - budowy sieci kanalizacyjnej i nowych oczyszczalni ścieków, - wdrożenia systemu informacji o środowisku i jego ochronie, - WSPIERANIE FOLKLORU ORAZ ZANIKAJĄCYCH ZAWODÓW, - budowania systemu komunikowania się ze społecznością lokalną. - wspieranie twórczości środowisk kulturalnych na rzecz regionu, powiatu, gminy, rozwijanie świadomości i tożsamości kulturowej. Powiat gostyniński - stworzenie i umocnienie organizacji branżowych i stowarzyszeń producentów, które będą dysponowały kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, działających w sposób profesjonalny. - utworzenie komórki obsługującej grupy producenckie. Marketing rynku. - stworzenie instytucjonalnych podstaw dla rozwoju agroturystyki. - wspieranie osób chcących rozpocząć działalność agroturystyczną. - rozwój kultury fizycznej. - obsługa ruchu turystycznego m.in.. urządzanie kwater dla turystów, baza informacji turystycznej, rozwój turystyki kwalifikowanej, ekoturystyki /krajoznawczej, wypoczynkowej, przygodowej/, rozwój turystyki zrównoważonej /podglądanie zwierząt/. - bezpieczeństwo publiczne, szkolenie strażaków, program bezpieczne miasto. 17

18 - giełda towarowo rolno -spożywcza, - stworzenie centrum handlowego, zespołów handlowo-usługowych na osiedlach - zagospodarowanie wolnych terenów i obiektów (nowe przedsiębiorstwa), uzbrajanie terenów, - imprezy miejskie, - racjonalizacja i estetyzacja zabudowy centrum miasta, - organizowanie robót publicznych przez miasto i samodzielne podmioty gospodarcze, - segregacja odpadów, - utrzymanie terenów zielonych i ich powiększanie - termomodernizacja budynków, - budowa parkingów, modernizacja chodników, - rozbudowa sieci teleinformatycznej, - profesjonalne szkolenia dla pracowników administracji, oświaty, - organizacja konkursów ekologicznych i wiedzy o samorządzie, - organizowanie badań profilaktycznych, - wyposażanie terenów osiedlowych i szkolnych w urządzenia sportowe, organizowanie zajęć i imprez sportowych, - rekonstrukcja obiektów wzgórza zamkowego jako bazy hotelowo-konferencyjnej, - organizowanie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, opieka pedagogiczna dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, - promowanie i wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, - promowanie i wspieranie indywidualnej aktywności gospodarczej mieszkańców, szukanie zatrudnienia i prowadzenie działalności gospodarczej (w ramach działalności Sannickiego Centrum Informacji), - poprawa warunków produkcji rolniczej 18

19 Podsumowując uaktywnienie rynku pracy wiązane jest z następującymi zawodami: Pracownicy ochrony osób i mienia, Pracownicy handlu, Moderatorzy działalności kulturalnej, sportowej, Pracownicy komunalni (m.in. ogrodnicy), Pracownicy budowlani, Informatycy, Pracownicy administracji i opieki społecznej oraz z działalnością w zakresie: poprawy stanu czystości środowiska naturalnego infrastruktury komunalnej, produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa, rozwoju usług kultury, edukacji szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Strategia powiatu Zakłada koordynowanie, inicjowanie i wspieranie działań aktywizujących przemiany w zakresie - przekwalifikowania zawodowego, doskonalenia kadr (kursy), - praktycznej nauki zawodu, - organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży uczącej się, - upowszechniania metod Indywidualnego Planu Działania, - programy z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej, - budowy oczyszczalni ścieków, ponad powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów, sieci gazociągowej, - budowa i modernizacji dróg. 19

20 V. GŁÓWNE PROBLEMY RYNKU PRACY NA PODSTAWIE WYWIADU W GMINACH Skuteczność w walce z bezrobociem zależy od gotowości osób poszukujących zatrudnienia do podejmowania pracy oferowanej, z czym może się wiązać konieczność zdobycia nowych kwalifikacji. Problemem na analizowanym rynku pracy jest mobilność przestrzenna i zawodowa pracowników. Zasób informacji o lokalnym rynku pracy gromadzony w ramach statystyki państwowej jest niezwykle szczupły. O ile w zakresie niezrealizowanej podaży pracy, urzędy pracy dysponują rejestrami bezrobotnych, a w zakresie niezrealizowanego popytu na pracę informacjami o ofertach (część wakatów), brakuje informacji o pracujących (zrealizowana część popytu i podaży). Po części braki te wypełniają dane uzyskane w sondażu w gminach: pozwalają ocenić część rynku pracy od strony siły roboczej oraz podejmowane działania na rzecz zatrudnienia. Powiat gostyniński roboty publiczne, interwencyjne, szkolenia pod kątem zakładu komunalnego (robotnik budowlany, glazurnik), szkolenia z obsługi turystyki, małej gastronomii, usług agroturystycznych, Edukacja ekologiczna: przy szkołach, drobna przedsiębiorczość dla rolników z małych gospodarstw, organizacja wystaw dla twórców kultury, opieka socjalna (warsztaty, terapeutyka) w ramach powiatu Powiat płocki rozwój hodowli, rozwój przedsięwzięć z zakresu usług, 20

21 rozwój małej przedsiębiorczości, preferowane przez osoby bezrobotne zawody to: sekretarka, magazynier, pracownik administracyjny, handlowiec, agent ochrony, kierowca, elektryk, sprzedawca, sprzątaczka, robotnik budowlany, brak wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, mała aktywność w poszukiwaniu pracy, projekty szkoleniowe pod przedsiębiorców (gmina ma kontakty z przedsiębiorcami) realizowany program informatyzacji gminy (świetlice wiejskie), szkolenia komputerowe, projekt transfer wiedzy tworzona baza danych, organizacja czasu wolnego młodzieży (koła zainteresowań), szkolenia dla rolników: księgowość komputerowa, kierowcy, spawacze, obsługa maszyn budowlanych (firmy zgłaszają zapotrzebowanie), przygotowanie terenów pod strefę ekonomiczną (Reczyn w Gm. Bodzanów), POWSTAJĄCE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE, przetwórstwo rzepaku biopaliwa, tłocznia rzepaku w Brudzeniu, kilka grup producenckich, szkolenia organizowane przez pracodawców (telewizory LG Mława), szkolenia bezrobotnych w porozumieniu z pracodawcami, dojazdy do pracy do Warszawy, Płocka, Roboty interwencyjne, publiczne, Handel obwoźny, Roboty wykończeniowe w budownictwie, Obsługa ruchu turystycznego, Rękodzieło ludowe, Słaby rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, Kurs chemizacyjny, kursy językowe, Partnerstwo ożywienia lokalnego, 21

22 Inicjatywy na rzecz przyciągnięcia inwestorów, Zapotrzebowanie na szkolenia dla kobiet, dla grupy młodzieży po szkołach średnich, która nie podjęła dalszej edukacji, z przedsiębiorczości, Mieszkańcy dojeżdżają do pracy w usługach, na budowach Szkolenia zabezpieczają: POP, ODR, partnerstwo publiczno- prywatne na potrzeby szkoleń bezrobotnych, organizacja zajęć integracyjnych, Przepływ informacji: pracodawca - chętni do pracy, Spółdzielnia wikliniarska, Szkolenia z obsługi kas fiskalnych, Organizacja programów dla kobiet uaktywnienie na rynku pracy, Agroturystyka nie ma zainteresowania w gminach podmiejskich, Spółdzielnia socjalna: prace domowe (sprzątanie, prace ogrodowe), Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, Zorganizowany dostęp do komputera i nauka wykorzystania technik informatycznych Bliskość miasta Płocka dojazdy do pracy, Prace interwencyjne, Szkolenia dla rolników i osób bezrobotnych; księgowość, administracja, obsługa kasy fiskalnej, wyjazdy do pracy do Płocka i Warszawy, Wykupywanie starych gospodarstw przez warszawiaków, Dorywcza praca przy inwestycjach infrastrukturalnych, Powiat sierpecki jest trochę przedsięwzięć pozarolniczych, działalność rolnicza szkolenia ODR, 22

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo