Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV kwartał / 2008 kwartał / rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV kwartał / 2008 kwartał / rok"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY ZA OKRESY KWARTALNE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

2 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV kwartał / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za IV kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od roku do roku, zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (PLN) oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (PLN). dnia 2 marca 2009 roku (data przekazania) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (pełna nazwa emitenta) PGNIG (skrócona nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Kasprzaka 25 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON)

3 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 I. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 6 SKONSOLIDOWANY BILANS... 7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 8 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM... 9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podatek odroczony Odpisy aktualizujące Rezerwy Przychody ze sprzedaży Wpływy związane z umową leasingu systemu przesyłowego Koszty operacyjne Podatek dochodowy Rzeczowe aktywa trwałe w podziale na grupy Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY BILANS JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podatek odroczony Odpisy aktualizujące Rezerwy Przychody ze sprzedaży Wpływy związane z umową leasingu systemu przesyłowego Koszty operacyjne Podatek dochodowy Rzeczowe aktywa trwałe w podziale na grupy Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi III. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA CZWARTY KWARTAŁ 2008 ROKU Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie Przyjęte zasady rachunkowości Wpływ nowych standardów i interpretacji na sprawozdanie finansowe Grupy Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty działalności Strona 3 z 38

4 IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU Informacje ogólne dotyczące emitenta i jego Grupy Kapitałowej Opis organizacji Grupy Kapitałowej wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanej przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki zależnej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość (zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tysięcy euro, a które nie są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Strona 4 z 38

5 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastająco/ 2008 okres od do narastająco/ 2007 okres od do narastająco/ 2008 okres od do narastająco/ 2007 okres od do w tysiącach złotych w tysiącach EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk z działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ( ) ( ) (45 015) ( ) IX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04 X. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04 Stan na 31 grudnia 2008 Stan na 31 grudnia 2007 Stan na 31 grudnia 2008 Stan na 31 grudnia 2007 XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XIII. Zobowiązania długoterminowe XIV. Zobowiązania krótkoterminowe XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,52 3,56 0,84 0,99 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,52 3,56 0,84 0,99 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,19 0,17 0,05 0,05 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego narastająco/ 2008 okres od do narastająco/ 2007 okres od do narastająco/ 2008 okres od do narastająco/ 2007 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk z działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ( ) ( ) (69 952) ( ) IX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 0,37 0,03 0,10 X. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 0,37 0,03 0,10 Stan na 31 grudnia 2008 Stan na 31 grudnia 2007 Stan na 31 grudnia 2008 Stan na 31 grudnia 2007 XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XIII. Zobowiązania długoterminowe XIV. Zobowiązania krótkoterminowe XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,92 3,02 0,70 0,84 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,92 3,02 0,70 0,84 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,19 0,17 0,05 0,05 Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku). Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu EUR obowiązującego na koniec okresu (31 grudnia 2008 roku), ustalonego przez NBP. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP 31 grudnia grudnia 2007 średni kurs w okresie 3,5321 3,7768 najniższy kurs w okresie 3,2026 3,5699 najwyższy kurs w okresie 4,1848 3,9385 kurs na koniec okresu 4,1724 3,5820 Strona 5 z 38

6 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe I. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 2008 okres od do narastająco/2008 okres od do kwartał / 2007 okres od do narastająco/2007 okres od do nie badane zbadane Przychody ze sprzedaży Zużycie surowców i materiałów ( ) ( ) ( ) ( ) Świadczenia pracownicze ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) ( ) ( ) Usługi obce ( ) ( ) ( ) ( ) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby Pozostałe koszty operacyjne netto ( ) ( ) ( ) Koszty operacyjne razem ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe (27 475) (78 019) (9 850) (90 492) Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (16 026) Zysk przed opodatkowaniem ( ) ( ) Podatek dochodowy (82 124) (86 663) Zysk netto ( ) ( ) Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej ( ) ( ) Udziałowcom mniejszościowym (327) ( ) ( ) Zysk na jedną akcję przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej. - średnia ważona liczba akcji (w szt.) podstawowy z zysku netto (0,05) 0,16 (0,08) 0,16 - rozwodniony z zysku netto (0,05) 0,16 (0,08) 0,16 Strona 6 z 38

7 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS stan na koniec 4 kwartału / 2008 nie badane stan na koniec poprze. roku / 2007 zbadane AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa finansowe Aktywa tytułu podatku odroczonego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa trwałe (długoterminowe) razem Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku bieżącego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem Suma Aktywów PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy (akcyjny) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (66 041) (44 525) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartość nominalnej Inne kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na podatek odroczony Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania krótkoterminowe razem Suma Zobowiązań Suma Pasywów Strona 7 z 38

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco/2008 okres od do nie badane narastająco/2007 okres od do zbadane Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (221) Amortyzacja Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto ( ) ( ) Zysk/strata na działalności inwestycyjnej (95 596) Podatek dochodowy bieżącego okresu Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Pozostałe pozycje netto (17 316) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego Zmiana stanu kapitału obrotowego: Zmiana stanu należności netto ( ) ( ) Zmiana stanu zapasów ( ) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (9 567) (48 806) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją - - Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych Nabycie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych ( ) ( ) Nabycie udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją (78 000) (12) Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych - - Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Wpływy z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pozycje netto Środki pieniężne netto na działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Finansowej Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek (37 470) ( ) Wpływy z emisji papierów dłużnych - - Wykup papierów dłużnych - - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (34 661) (39 836) Wpływy z tytułu transakcji terminowych Wydatki z tytułu transakcji terminowych (50 435) (101) Wypłacone dywidendy ( ) ( ) Zapłacone odsetki (9 737) (43 337) Pozostałe pozycje netto (3 569) (16 103) Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ) Zmiana stanu środków pieniężnych netto ( ) ( ) Różnice kursowe netto Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Strona 8 z 38

9 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy (akcyjny) Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Inne kapitały rezerwowe Zyski (straty) zatrzymane Razem Kapitały mniejszości Kapitał własny razem Stan na (44 525) Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - (21 516) (21 516) - (21 516) Wycena instrumentów finansowych (40 759) - (40 759) - (40 759) Wypłata dywidendy przez jednostkę stowarzyszoną konsolidowaną metodą praw własności (868) (868) - (868) Pozostałe zmiany (3) (3) 2 (1) Przeniesienia ( ) Wypłata dywidendy właścicielom ( ) ( ) (106) ( ) Zysk netto Stan na koniec 4 kwartału 2008 roku (66 041) Stan na (15 609) Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - (28 916) (28 916) - (28 916) Wypłata dywidendy przez jednostkę stowarzyszoną konsolidowaną metodą praw własności (15 729) (15 729) - (15 729) Pozostałe zmiany Przeniesienia ( ) Wypłata dywidendy właścicielom ( ) ( ) (15) ( ) Zysk netto Stan na koniec 4 kwartału (44 525) Strona 9 z 38

10 Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podatek odroczony Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia (31 176) ( ) Stan podatku odroczonego na koniec okresu Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia ( ) ( ) Stan podatku odroczonego na koniec okresu Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące aktywa Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Nieruchomośc i inwestycyjne Inne aktywa finansowe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży długoterminowe Zapasy Należności krótkotermin owe Część wymagalna pożyczek długotermino wych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - krótkotermin owe Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia - - (1 873) c) zmniejszenia ( ) (575) (233) (19 960) (21 844) (23 265) ( ) (57 343) (315) ( ) Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia - - (4 647) c) zmniejszenia ( ) (15) (1 265) - (632) (2 966) ( ) (77 444) - ( ) Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu Razem Strona 10 z 38

11 Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3. Rezerwy Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Rezerwa na deputaty gazowe Rezerwa na osłony socjalne Pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Razem Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia c) zmniejszenia (88 285) (21 349) (14 526) (65 588) ( ) Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu: Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia (4 869) - c) zmniejszenia (85 702) (24 038) (5 635) (10 921) ( ) Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu: Rezerwy pozostałe Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów Rezerwa na karę UOKiK Rezerwy związane z ochroną środowiska Rezerwa na potencjalne zobowiązanie z tytułu usługi przesyłowej Centralny Fundusz Restrukturyzacji Pozostałe Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia (293) (293) c) zmniejszenia (79 395) (2 000) (2 736) - (780) (20 697) ( ) Stan pozostałych rezerw na koniec okresu: Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia - - (481) c) zmniejszenia ( ) (2 068) (879) - (2 200) (62 459) ( ) Stan pozostałych rezerw na koniec okresu: Razem Strona 11 z 38

12 4. Przychody ze sprzedaży Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Gaz wysokometanowy Gaz zaazotowany Ropa naftowa Hel Gaz propan butan Gazolina Gaz LNG Usługi geofizyczno - geologiczne Usługi poszukiwawcze Towary i materiały Pozostała sprzedaż produktów i usług Razem Wpływy związane z umową leasingu systemu przesyłowego narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Rata odsetkowa Rata kapitałowa Razem Koszty operacyjne Zużycie surowców i materiałów narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Zakup gazu ( ) ( ) Zużycie pozostałych surowców i materiałów ( ) ( ) Razem ( ) ( ) Usługi obce narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Zakup usług przesyłowych ( ) ( ) Pozostałe usługi obce ( ) ( ) Razem ( ) ( ) 7. Podatek dochodowy Nota narastająco/2008 okres od do narastająco/2007 okres od do Wynik brutto (skonsolidowany) Obowiązująca w okresie stawka podatkowa 19% 19% Podatek według obowiązującej stawki podatkowej ( ) ( ) Podatek od różnic trwałych pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (82 124) (86 663) Bieżący podatek dochodowy 7a ( ) ( ) Odroczony podatek dochodowy 7b Efektywna stopa podatkowa 8% 9% Strona 12 z 38

13 7.a. Bieżący podatek dochodowy Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastająco/2008 okres od do narastająco/2007 okres od do Wynik brutto (skonsolidowany) Korekty konsolidacyjne Różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu ( ) ( ) Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, nie zaliczane do kosztów księgowych ( ) ( ) Odliczenia od dochodu (42 503) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Stawka podatkowa w danym okresie 19% 19% Podatek dochodowy ( ) ( ) Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku (27 927) (16 093) Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu ( ) ( ) Bieżący podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat ( ) ( ) 7.b. Odroczony podatek dochodowy narastająco/2008 okres od do narastająco/2007 okres od do Powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych z tytułu ujemnych różnic przejściowych* (33 625) Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych (3 852) (3 990) Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych (6 955) Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych (2 823) 344 Rezerwa na niewykorzystane urlopy Rezerwa na likwidację odwiertów (13 177) Odpisy aktualizujące środki trwałe Odpisy aktualizujące udziały i akcje (643) (96) Odpisy aktualizujące na odsetki od należności Wycena transakcji terminowych (3 365) (3 552) Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i - (19 217) ryzyko stopy procentowej Ujemne różnice kursowe Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 33 (953) Opłata przyłączeniowa Strata podatkowa (4 562) Niewypłacone wynagrodzenia Koszty dotyczące sprzedaży z obowiązkiem podatkowym w następnym - (29 599) miesiącu Hiperinflacyjne przeszacowanie RMP (1 027) (1 027) Ulgi inwestycyjne (Norwegia) Pozostałe (24 207) Powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych z tytułu dodatnich różnic przejściowych Dodatnie różnice kursowe od kredytów i lokat (3 263) 426 Naliczone odsetki od pożyczek (2 055) (968) Naliczone odsetki od należności 16 (498) Wycena instrumentów finansowych (29 984) 852 Przychody z tytułu obowiązku podatkowego w następnym miesiącu Różnica pomiędzy wartością podatkową i rachunkową aktywów trwałych Pozostałe (1 812) (15 854) Odroczony podatek dochodowy wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat * Bez zmiany podatku odroczonego w kwocie tysięcy złotych ujmowanej bezpośrednio w kapitałach. Strona 13 z 38

14 Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Rzeczowe aktywa trwałe w podziale na grupy Stan na koniec 4 kwartału / 2008 Stan na koniec poprze. roku / 2007 Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu i pozostałe Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. Spółka dokonała zmiany w rachunku zysków i strat za IV kwartał 2007 roku w celu doprowadzenia danych za okres poprzedni do porównywalności z okresem bieżącym. Spółka w poprzednich kwartałach 2008 roku dokonała zmiany w prezentacji kosztów finansowych z tytułu wyceny i rozliczenia transakcji pochodnych zabezpieczających kurs walutowy przy zakupie gazu z importu. Różnice kursowe oraz koszty związane z wyceną i rozliczeniem transakcji pochodnych zgodnie z MSR, powinny korygować te pozycje rachunku wyników, których dotyczą. Taka prezentacja kosztów daje czytelny obraz Spółki, która w kosztach finansowych prezentuje jedynie koszty związane z zaciąganiem, bądź udzielaniem kredytów i pożyczek, natomiast w kosztach działalności operacyjnej koszty które są z nią bezpośrednio związane, np. zrealizowane różnice kursowe z tytułu zakupu walut obcych w celu zapłaty za gaz z importu. Zatem, zmiana ta jest spójna z dotychczasową prezentacją różnic kursowych od rozrachunków handlowych, które prezentowane były i są w działalności operacyjnej. W związku z tym spółka dokonała w rachunku zysków i strat za IV kwartał 2007 reklasyfikacji przychodów i kosztów dotyczących rozrachunków z tytułu zobowiązań handlowych (w tym dotyczących zobowiązań z tytułu zakupu gazu) oraz wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających zobowiązania handlowe (zakupu gazu), przenosząc je z pozycji przychodów lub kosztów finansowych do pozycji Pozostałe koszty operacyjne netto. W wyniku tego zmianie uległy wyniki operacyjne w obydwu prezentowanych w raporcie okresach porównawczych. Wynik przed opodatkowaniem oraz wynik netto nie uległy zmianie. Spółka w poprzednim kwartale 2008 roku wprowadziła zmianę prezentacji wyceny i rozliczenia transakcji pochodnych zabezpieczających aktywa zagraniczne. Dotychczas wycena i rozliczenia tych transakcji były prezentowane w działalności finansowej a różnice kursowe dotyczące zabezpieczonych aktywów były wykazywane w działalności operacyjnej. W związku z tym, że pozycje zabezpieczające dotyczą aktywów wykorzystywanych w działalności operacyjnej, Spółka prezentuje je obecnie w rachunku zysków i strat w działalności operacyjnej. W związku z tym Spółka dokonała również odpowiednią reklasyfikację w rachunku zysków i strat za IV kwartał 2007 roku. Zmiana ta w ocenie Spółki pozwala na lepsze odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym wyników na działalności operacyjnych i na działalności finansowej Grupy. Spółka dodatkowo zmieniła prezentację ujęcia dyskonta dotyczącego rezerw na likwidację środków trwałych. Dotychczas zmiany tej rezerwy w części dotyczącej dyskonta były prezentowane w działalności finansowej w rachunku zysków i strat. Obecnie jest ona prezentowana w działalności operacyjnej łącznie z innymi zmianami dotyczącymi tej rezerwy. W związku z tym Spółka dokonała również odpowiednią reklasyfikację w rachunku zysków i strat za IV kwartał 2007 roku. Wynik przed opodatkowaniem oraz wynik netto nie uległy zmianie. Wartość korekty przeszacowania o hiperinflację rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących nieodpłatnie przyjętej infrastruktury w latach , zaprezentowana w poniższej tabeli, wynika tylko z rozliczenia zmiany tej korekty dla III kwartału 2007 roku. Strona 14 z 38

15 Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zmiany wyniku operacyjnego i wyniku netto wynikające z wprowadzenia powyższych korekt zostały przedstawione w poniższej tabeli. 4 kwartał / 2007 okres od narastająco/2007 okres od do do Zysk z działalności operacyjnej - przed zmianami ( ) Zmiana korekty przeszacowania o hiperinflację rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących nieodpłatnie przyjętej infrastruktury w latach * Reklasyfikacja różnic kursowych oraz wyceny i rozliczenia instrumentów pochodnych związanych z zakupem gazu** (26 632) (7 930) Reklasyfikacja wyceny i rozliczenia instrumentów pochodnych związanych z aktywami zagranicznymi*** Reklasyfikacja dyskonta dotyczącego rezerw na likwidację środków trwałych*** Zysk z działalności operacyjnej - po zmianach ( ) Zysk netto - przed zmianami ( ) Zmiana korekty przeszacowania o hiperinflację rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących nieodpłatnie przyjętej infrastruktury w latach Zysk netto - po zmianach ( ) * Zmiana ta ma wpływ na segment dystrybucji. ** Zmiana ta ma wpływ na segment obrotu i magazynowania. *** Zmiana ta ma wpływ na segment poszukiwanie i wydobycie. Ponadto Spółka tak samo jak w poprzednim kwartale dokonała reklasyfikacji nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w sprawozdaniu z segmentów działalności za IV kwartały 2007 roku. Z segmentu obrót i magazynowanie została przeniesiona do segmentu poszukiwanie i wydobycie wartość poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie dotycząca nakładów na odwierty w kwocie tysięcy złotych. Nakłady te ewidencjonowane są w segmencie obrotu ale w rzeczywistości po przyjęciu na środki trwałe majątek ten będzie wykorzystywany w segmencie wydobycie. W związku z tym Spółka wykazała te nakłady w IV kwartale 2008 roku w segmencie poszukiwanie i wydobycie i dokonała odpowiedniej korekty danych porównawczych za IV kwartał 2007 roku. Spółka dokonała również korekty prezentacji zawyżonych obrotów w segmencie poszukiwanie i wydobycie w sprawozdaniu z działalności segmentów za IV kwartał 2007 roku. Korekta polega na przesunięciu takiej samej kwoty tysięcy złotych z pozycji sprzedaży między segmentami i pozycji pozostałych kosztów segmentu poszukiwanie i wydobycie do kolumny eliminacji, w związku z tym zmiana ta nie ma wpływu na wynik tego segmentu ani na pozostałe kwoty sprawozdania. Kwota korekty wynika z ujęcia po stronie kosztów i przychodów kwoty eliminacji wewnętrznych w wysokości ,5 tysięcy złotych z przeciwnym znakiem. Strona 15 z 38

16 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 2008 okres od do narastająco/2008 okres od do nie badane 4 kwartał / 2007 okres od do narastająco/2007 okres od do zbadane Przychody ze sprzedaży Zużycie surowców i materiałów ( ) ( ) ( ) ( ) Świadczenia pracownicze ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) ( ) ( ) Usługi obce ( ) ( ) ( ) ( ) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby Pozostałe koszty operacyjne netto ( ) ( ) Koszty operacyjne razem ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk z działalności operacyjnej ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe ( ) (90 480) ( ) Zysk przed opodatkowaniem ( ) Podatek dochodowy (34 991) ( ) Zysk netto ( ) Zysk na jedna akcję przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej. - średnia ważona liczba akcji (w szt.) podstawowy z zysku netto (0,08) 0,11 0,08 0,37 - rozwodniony z zysku netto (0,08) 0,11 0,08 0,37 Strona 16 z 38

17 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe JEDNOSTKOWY BILANS stan na koniec 4 kwartału / 2008 nie badane stan na koniec poprze. roku / 2007 zbadane AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inne aktywa finansowe Aktywa tytułu podatku odroczonego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa trwałe (długoterminowe) razem Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku bieżącego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem Suma Aktywów PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy (akcyjny) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (582) (1 510) Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartość nominalnej Inne kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na podatek odroczony Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania krótkoterminowe razem Suma Zobowiązań Suma Pasywów Strona 17 z 38

18 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco/2008 okres od do nie badane narastająco/2007 okres od do zbadane Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto ( ) ( ) Zysk/strata na działalności inwestycyjnej ( ) Podatek dochodowy bieżącego okresu Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Pozostałe pozycje netto (3 330) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego Zmiana stanu kapitału obrotowego: Zmiana stanu należności netto ( ) ( ) Zmiana stanu zapasów ( ) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (8 228) (20 906) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach nie objętych konsolidacją Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych Nabycie rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych ( ) ( ) Nabycie udziałów w jednostkach powiązanych (30 000) ( ) Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych - - Wpływy z tytułu spłat pożyczek Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek ( ) ( ) Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Wpływy z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pozycje netto (79 540) (1 673) Środki pieniężne netto na działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Finansowej Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Wpływy z tytułu zaciągnięcie kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek - ( ) Wpływy z emisji papierów dłużnych - - Wykup papierów dłużnych - - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 388) (109) Wpływy z tytułu transakcji terminowych Wydatki z tytułu transakcji terminowych (50 435) (101) Wypłacone dywidendy ( ) ( ) Zapłacone odsetki (153) (35 618) Pozostałe pozycje netto (1 745) (9 561) Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ) Zmiana stanu środków pieniężnych netto ( ) ( ) Różnice kursowe netto (62) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Strona 18 z 38

19 ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Kapitał podstawowy (akcyjny) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Inne kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Stan na (1 510) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena instrumentów finansowych (40 759) - (40 759) Zysk netto Wypłata dywidendy właścicielowi ( ) ( ) Przeniesienia ( ) - Inne Stan na koniec 4 kwartału / (582) Stan na Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (1 972) (1 972) Zwiększenia z tytułu połączenia jednostek Zysk netto Wypłata dywidendy właścicielowi ( ) ( ) Przeniesienia ( ) - Inne Stan na koniec 4 kwartału / (1 510) Razem Strona 19 z 38

20 Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podatek odroczony Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia (12 427) ( ) Stan podatku odroczonego na koniec okresu Stan na początek okresu: a) zwiększenia z tytułu połączenia Spółek b) zwiększenia inne c) zmniejszenia (86 174) ( ) Stan podatku odroczonego na koniec okresu Odpisy aktualizujące Odpisy aktualizujące aktywa Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe (pożyczki długoterminowe) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży długoterminowe Zapasy Należności krótkotermin owe Część wymagalna pożyczek długotermino wych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - krótkoterminowe Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia - - (4 049) c) zmniejszenia ( ) (575) (229) (31 630) (19 944) ( ) (59 543) (270) ( ) Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) przeniesienia - - (8 116) c) zmniejszenia ( ) (15) (6 915) (632) - ( ) ( ) - ( ) Stan odpisów aktualizujących aktywa na koniec okresu Razem Strona 20 z 38

21 Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego 3. Rezerwy Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Rezerwa na deputaty gazowe Rezerwa na osłony socjalne Pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Razem Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia (19 721) (21 349) (11 612) (61 031) ( ) Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu: Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia (22 645) (24 037) (2 540) (32 514) (81 736) Stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu: Rezerwy pozostałe Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów Rezerwa na karę UOKiK Rezerwy związane z ochroną środowiska Rezerwa na potencjalne zobowiązanie z tytułu usługi przesyłowej Centralny Fundusz Restrukturyzacji Pozostałe Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia (79 395) (2 000) (398) - (780) (2 823) (85 396) Stan pozostałych rezerw na koniec okresu: Stan na początek okresu: a) zwiększenia b) zmniejszenia ( ) (2 068) - - (2 200) (17 041) ( ) Stan pozostałych rezerw na koniec okresu: Razem Strona 21 z 38

22 4. Przychody ze sprzedaży Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Gaz Ropa naftowa Hel Gaz propan butan Gazolina Gaz rozprężony LNG Usługi geofizyczno - geologiczne Towary i materiały Pozostała sprzedaż produktów i usług Razem Wpływy związane z umową leasingu systemu przesyłowego narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Rata odsetkowa Rata kapitałowa Razem Koszty operacyjne Zużycie surowców i materiałów narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Zakup gazu ( ) ( ) Zużycie pozostałych surowców i materiałów ( ) ( ) Razem ( ) ( ) Usługi obce narastająco / 2008 okres od do narastająco / 2007 okres od do Zakup usług przesyłowych i dystrybucyjnych ( ) ( ) Pozostałe usługi obce ( ) ( ) Razem ( ) ( ) 7. Podatek dochodowy Nota narastająco/2008 okres od do narastająco/2007 okres od do Wynik brutto Obowiązująca w okresie stawka podatkowa 19% 19% Podatek według obowiązującej stawki podatkowej ( ) ( ) Podatek od różnic trwałych pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (34 991) ( ) Bieżący podatek dochodowy 7a ( ) ( ) Odroczony podatek dochodowy 7b Efektywna stopa podatkowa 5% 11% Strona 22 z 38

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III kwartał / 2008 kwartał / rok

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III kwartał / 2008 kwartał / rok RAPORT OKRESOWY ZA OKRESY KWARTALNE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU ORAZ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr III kwartał / 2008 kwartał / rok (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr II kwartał / 2008 kwartał / rok

Skonsolidowany raport kwartalny QSr II kwartał / 2008 kwartał / rok RAPORT OKRESOWY ZA OKRESY KWARTALNE ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2007 ROKU KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr II kwartał / 2008 kwartał / rok (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I kwartał / 2009 kwartał / rok

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I kwartał / 2009 kwartał / rok RAPORT OKRESOWY ZA OKRESY KWARTALNE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2009 ROKU ORAZ 31 MARCA 2008 ROKU KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr I kwartał / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo