PROTOKÓŁ NR 12 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 23 stycznia i 6 lutego 2014 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 12 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 23 stycznia i 6 lutego 2014 roku."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 12 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 23 stycznia i 6 lutego 2014 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto w dniu 23 stycznia o godz W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad oraz podjęto decyzję o zarządzeniu przerwy w zebraniu plenarnym i ustalono jego kontynuowanie w dniu 6 lutego 2014 roku. Zgodnie z w/w decyzja zebranie Rady Osiedla kontynuowano w dniu 6 lutego 2014 r. i ostatecznie zakończono o godz W dniu 23 stycznia w zebraniu uczestniczyło pięciu członków Rady Osiedla oraz przedstawiciele Administracji, natomiast w dniu 6 lutego 2014 r. w zebraniu udział wzięło sześciu członków Rady Osiedla oraz przedstawiciele Administracji. Lista obecności jest załącznikiem do niniejszego protokołu. Pełna wersja protokołu nagranie na płycie CD do wglądu w Administracji Osiedla. Ad. pkt 1 Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Somorowski. Z uwagi na ograniczoną frekwencję członków zaproponował przyjęcie porządku obrad i przedyskutowanie spraw bieżących, a następnie przeniesienie i kontynuację zebrania plenarnego w dniu 6 lutego 2014 r. Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla. 3. Informacje i rekomendacje poszczególnych Komisji Rady Osiedla (ewentualne podjęcie uchwał). 4. Ocena pracy Kierownictwa Administracji Osiedla Stegny Rożek. 5. Stan prac nad projektem zorganizowania i wyposażenia strefy zabaw i rekreacji dla dzieci starszych i młodzieży oraz na doposażenia/modernizacji istniejących placów zabaw dla dzieci młodszych na terenie Osiedla Stegny Rożek-informacja Administracji Osiedla. 6. Stan prac związanych z analizą dostępnych rozwiązań dotyczących podzielników ciepła a możliwości i zasadności ich zastosowania w Osiedlu Stegny Rożek. 7. Możliwe scenariusze przyszłości Osiedla Stegny Rożek. 8. Kwestia podziału pożytków z pawilonu handlowego Burgaska 2/4. 1

2 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie posiedzenia. Proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 5 członków Rady Osiedla. Ad. pkt. 2 Kontynuując obrady w dniu 6 lutego 2014 r. Członkowie Rady zwrócili uwagę na niewłaściwy kształt protokołów. Podkreślono, że powinny mieć formę podsumowania dyskutowanych kwestii, a nie formę stenogramów. Na żądanie członków Rady w protokole umieszczane mogą być pełne wypowiedzi oraz zdania odrębne. Protokół winien być sporządzony w terminie do 5 dni roboczych i przesłany niezwłocznie członkom Rady celem naniesienia poprawek (w terminie 3 dni). Protokoły z ostatnich dwóch zebrań, z wniesionymi poprawkami przyjęto w następującym głosowaniu: Protokół nr 10 z posiedzenia RO w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjęty 5 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosowało 6 członków Rady Osiedla. Protokół nr 11 z posiedzenia RO w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjęty 5 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosowało 6 członków Rady Osiedla. Ad. pkt. 3 W dniu 23 stycznia, w ramach spraw bieżących, Pan Kierownik Korpak poinformował, że wpłynęła oferta Pani Krajewskiej (sklep z oświetleniem ledowym) na wynajem kolejnego lokalu użytkowego (I piętro) oraz piwnicy. Wynajem związany jest z dużymi dostawami towaru. Lokal na I piętrze wymaga generalnego remontu. Pan Kierownik proponuje stawkę czynszu za m² na poziomie 40 zł.. Gdyby Pani Krajewska poniosła nakłady na remont można byłoby negocjować zwolnienie z jednego czy dwóch miesięcznych opłat czynszowych. Członkowie Rady poprosili o doprecyzowanie oferty, tj. podanie ceny ofertowej, konkretne przeznaczenie, ewentualny kosztorys remontu i adaptacji lokalu. W dyskusji zasugerowano stawkę wyjściową 40 zł/m² (z ewentualną negocjacją), umowę na okres równoległy z okresem trwania umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu. Poza tym powiedział Pan Korpak - wpłynęły 2 oferty na dzierżawę gruntu (teren przy Sikorskiego róg Czarnomorskiej). 2

3 1/ Firma BASCO proponuje 47,22 zł za metr ² gruntu pod reklamę jednego nośnika cena roczna 12 tys. zł.(netto). 2/ Firma STROEER proponuje niższe stawki (11 zł/m² i 15 zł/m² ), ale za 5 szt. banerów wzdłuż Sikorskiego ze stawka roczną ponad 21 tys. zł.. umowa na okres minimum 5 lat. W dyskusji członkowie Rady upoważnili Pana Kierownika Korpaka do negocjacji z oferentami, z uwzględnieniem możliwości ustawienia reklam obu firm. Kontynuując zebranie w dniu 6 lutego br. Przewodniczący Rady Pan Somorowski zaproponował przeniesienie punkt 3 porządku obrad na następne posiedzenie plenarne, tj. 20 lutego br. Ad. pkt. 4 Punkt 4 porządku obrad przeniesiony na następne zebranie. Ad. pkt. 5 Pan Kierownik Korpak wspomniał o procedurze uruchomienia przetargu dotyczącego małych placów zabaw. Niezbędnym dokumentem (według Prezesa Engelbrechta) do uruchomienia przetargu jest wyciąg z protokołu RO dot. tej sprawy. W kwestii zagospodarowania działki nr 12 natomiast, Zarząd Spółdzielni oczekuje stanowiska RO odnośnie ewentualnego wystąpienia do Gminy w tej sprawie. Członkowie Rady ustalili, że sprawa zostanie omówiona i ostatecznie zamknięta 6 lutego br. Do tego czasu Administracja wyśle do wszystkich członków Komisji Technicznej projekt firmy MBA dotyczący zagospodarowania w/w działki. Projekt uchwały: UCHWAŁA NR 2/2014 Rady Osiedla Stegny - Rożek z dnia r. w sprawie: wystąpienia do Urzędu M.St. Warszawy o wydanie zezwolenia na użyczenie Osiedlu Stegny Rożek działki ewidencyjnej o nr 12 z obrębu (dawny obręb ) 1 Rada Osiedla Stegny Rożek wnosi do Zarządu MSM Energetyka o wystąpienia do Urzędu M. St. Warszawy w sprawie wydania zezwolenia na użyczenie gruntu objętego działką o numerze ewidencyjnym 12 z obrębu

4 Niniejszy wniosek uzasadniony jest potrzebą zorganizowania na w/w terenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Osiedla. (w załączeniu oferta firmy MBA Sport i projekt wystąpienia). Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania 2 Sekretarz Rady Osiedla Jakub Grzebielec Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Somorowski oraz projekt pisma do Gminy ws. użyczenia działki nr 12 Pan Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Mokotów Ul. Rakowiecka 25/ Warszawa dotyczy: działki nr 12 z obrębu (dawny obręb ) w Warszawie. Zarząd MSM Energetyka zwraca się do Pana Burmistrza z prośbą o użyczenie naszemu Osiedlu Stegny Rożek działki o numerze ewidencyjnym 12 z obrębu , celem wykorzystania jej na zagospodarowanie pod rekreację. W załączeniu przedkładamy koncepcję zagospodarowania w/w terenu, opracowaną na nasze zlecenie przez firmę MBA Sport Michał Bański, w której przewidziano prace na terenie działki nr 12, będącej własnością M. St. Warszawy, oraz na terenie naszej działki nr 13/11 z obrębu Koszt realizacji projektu zamknie się kwotą 460 tys. złotych. Zagospodarowanie w/w terenu byłoby zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i mogłoby się odbyć na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. M. St. Warszawa użyczy swoją działkę, MSM Energetyka dokona jej zagospodarowania na własny koszt w przeciągu 2 lat. Projekt zagospodarowania w/w terenu ma poparcie mieszkańców Osiedla Stegny Rożek oraz ich przedstawicieli, tj. Rad Domów-Nieruchomości i Rady Osiedla. Prosimy o życzliwe poparcie inicjatywy naszych mieszkańców i władz Spółdzielni Energetyka. 4

5 Ad. pkt. 6 Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Czepułkowski referując temat podzielników ciepła zasygnalizował nieprzewidzianą trudność w zamierzonej kompleksowej ich wymianie we wszystkich budynkach mieszkalnych na Osiedlu. Podgrzewana woda rozprowadzana jest jednocześnie do grzejników i instalacji ciepłej wody. Planowane doposażenie instalacji ciepłej wody w liczniki miało pozwolić na oddzielenie ilości zużytego ciepła do podgrzania wody. Różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza SPEC-u zamontowanego na wejściu do budynku a wskazaniami licznika założonego na instalacji ciepłej wody w węźle byłaby wskazaniem ilość ciepła pobranego na centralne ogrzewanie. Wobec pojawiających się nowych szczegółów, (wymienniki ciepła, ciepło pobrane na potrzeby cyrkulacji) temat powinien być dokładnie zbadany przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pan Kierownik Korpak dodał, że obecnie rozliczając centralne ogrzewanie z podzielników kosztów, ich zwiększenie nie jest tak zauważalne, jak wzrost opłaty za zużycie ciepłej wody. Członkowie Rady w ogólnej dyskusji wyrazili swoje obawy czy planowane doposażenie instalacji ciepłej wody w liczniki pozwoli na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Poprosili o przygotowanie ze strony administracji materiałów technicznych dot. wad i zalet ciepłomierzy. Temat kontynuowany będzie na następnym zebraniu. Pan Ozimkiewicz poprosił o podobne, jak w przypadku energii cieplnej, wyodrębnienie w czynszu kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynków mieszkalnych. Następnie poruszono temat telewizji kablowej (sygnał podstawowy). Dotychczasowy operator UPC chce podnieść stawkę z 4,32 zł/ m-c na kwotę 10,80 zł/ m-c, za 35 kanałów, w tym 13 testowo. Na chwilę obecną UPC posiada 303 odbiorców na osiedlu. Administracja pozyskała oferty również innych operatorów: Krawarkon - oferta w dwóch wersjach: pakiet analogowy A1, 14 kanałów za kwotę 3,78 zł/m-c oraz pakiet A2, 26 kanałów za kwotę 7,56 zł m-c. VECTRA - oferta w wersji podstawowej 5 zł od lokalu miesięcznie (wg Pana Ozimkiewicza oferta zdecydowanie jednostronna). Pan Czepułkowski zgłosił propozycję przedstawienia (w postaci zestawienia z informacją dwóch ofert Krawarkonu podstawowy pakiet i pakiet rozszerzony i oferty UPC z wyszczególnieniem dostępnych kanałów i cen) mieszkańcom Osiedla, z prośba o odpowiedź w kwestii wyboru. Propozycję przyjęto jednogłośnie. Głosowało 6 członków Rady Osiedla. 5

6 Ad. pkt. 7 Punkt 7 porządku obrad przeniesiono na następne zebranie. Ad. pkt. 8 Omówienie punktu 8 porządku obrad przeniesiono na następne zebranie. Ad. pkt. 9 W dniu 23 stycznia br. ustalono, że Zebranie Osiedlowe odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz , w Szkole Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3. W związku z powyższym terminy spotkań marcowych zmieniono następująco: Prezydium Rady Osiedla - 10 marca br., Plenum Rady Osiedla - 20 marca 2014 r. Kontynuując zebranie w dniu 6 lutego Przewodniczący Rady Pan Somorowski powiedział, że otrzymał z Zarządu Spółdzielni informację o terminach posiedzeń Komisji Przetargowych dotyczących dwóch przetargów: na wymianę wodomierzy na Osiedlu oraz wymianę instalacji wodnej i wodomierzy w budynku Burgaska 6. Proponowany termin to 18 i 19 luty br. Pan Czepułkowski, jako członek Rady D-N Burgaska 6 i Przewodniczący Komisji Technicznej RO zgłosił protest przeciwko ogłoszonej procedurze przetargowej na wymianę instalacji wodnej i wodomierzy w budynku Burgaska 6. Rada D-N Burgaska 6 miała otrzymać z Zarządu kompletny projekt SIWZ do zaopiniowania, w związku ze zgłoszonymi uwagami do wstępnie przedstawionych materiałów. Mimo wielokrotnych próśb owych do Pana Pietrzaka do dziś takiego projektu nie otrzymała, nie miała więc możliwości zapoznania się z nim. Pan Korpak wyjaśnił, że postępowanie przetargowe prowadzi Zarząd. Prezes Engelbrecht prosi Radę D-N Burgaska 6 o złożenie formalnych uwag do przesłanej w dniu 5 lutego br dokumentacji. Z uwagi na przypadające, w zaproponowanym przez Zarząd terminie, ferie zimowe Członkowie Rady, niżej załączonym pismem, zwrócili się do Zarządu Spółdzielni o przesunięcie podanych terminów spotkań KP. 6

7 Zarząd MSM Energetyka ul. Zwierzyniecka 8A Warszawa W nawiązaniu do pism z dnia 4 lutego 2014 r. dotyczących posiedzenia Komisji Przetargowych w postępowaniach nr 5/2014 i nr 6/2014, Rada Osiedla pragnie wskazać na niedogodność zaproponowanych terminów spotkań Komisji przetargowych (wynika ona z okresu urlopowego związanego z obowiązującym na terenie województwa mazowieckiego ferii zimowych). W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu pierwszych spotkań Komisji na okres pomiędzy 10 a 14 marca br. Umożliwi to ewentualne dalsze konsultacje w zakresie zawartych zapisów proponowanych w projektach SIWZ i wniesienie formalnych uwag dotyczących zmian, zarówno w odniesieniu do postępowań, jak też całościowo w zakresie postępowań dotyczących wodomierzy. Członkowie Rady upoważnili Przewodniczącego RO Pana Somorowskiego do podpisania niniejszego pisma w imieniu Rady Osiedla. Do udziału w Komisjach przetargowych Rada Osiedla wstępnie zaproponowała Pana Piotra Czepułkowskiego. W dalszym ciągu obrad Pan Kierownik Korpak poinformował, że od 1 lutego br. obowiązki Gł. Księgowej oficjalnie protokołem zdawczo-odbiorczym przejęła Pani Elżbieta Arendarska. Pani Korzewska zwróciła się do Pani Arendarskiej z zapytaniem na jakim etapie przekazane zostały prace związane z zamknięciem roku? Pani Arendarska odpowiedziała, że księgowania odbywają się na bieżąco. Zamknięcia roku bilansowego dokonała Pani Grzymska. Obecnie bilans analizowany jest w Zarządzie, następnie poddany będzie badaniu przez biegłego księgowego, w czym będzie chciała uczestniczyć. Aktualnie szlifuje dość skomplikowany program księgowy i zapoznaje się ze zmienionymi od stycznia 2014 przepisami podatku VAT. Następnie Pan Kierownik Korpak zasygnalizował zaistniały na Osiedlu problem, mianowicie Straż Miejska interweniuje wyłącznie na zgłoszenia mieszkańców budynków Burgaskiej 1, 3 i 5. Po zbadaniu przez Szefa Straży Miejskiej osiedlowego projektu organizacji ruchu okazało się, że 7

8 nie przystaje on do rzeczywistości. Na terenie Osiedla postawiono tablice informacyjne (zgodnie z wymogami przepisów Kodeksu Drogowego), ale nie naniesiono ich na projekt. Aktualizacja projektu spowoduje zakaz postoju samochodów wzdłuż ulicy Neseberskiej i Burgaskiej. Aby tak się nie stało należy poszerzyć obie jezdnie. O ile jest to możliwe przy Neseberskiej (kosztem trawnika), to nie jej możliwe przy ul. Burgaskiej. W obecnej sytuacji nie możemy liczyć na jakąkolwiek interwencję ze strony Straży Miejskiej. Kolejną sprawą powiedział Pan Korpak jest temat reklam na pawilonie. Najemcy, w terminie do końca ubiegłego roku, wezwani byli do uporządkowania swoich reklam. Na wezwanie Administracji zareagowało 4 Najemców. W związku z powyższym reklamy zostały pomierzone i proponujemy przyjąć stawkę 22,50 złm² dla Najemców, którzy posiadają pozwolenie na umieszczenie reklamy oraz 45 zł/m² za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowych. Łącznie zajmowana powierzchnia reklamowa na chwilę obecną winna dać kwotę 6,5 tys. zł/miesięcznie netto. Najemcy lokali użytkowych będą wzywani do uregulowania spraw formalnych. Wsparciem dla Administracji byłoby stanowisko Rady w tej kwestii. Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie tematu na następne zebranie. Ad. pkt. 10 Zebranie ostatecznie zakończono o godz Termin następnego zebrania plenarnego Rady Osiedla zgodnie z harmonogramem przypada na dzień 20 lutego 2014 r. Sekretarz Rady Jakub Grzebielec Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Somorowski Protokół sporządziła: Elżbieta Jeżewska 8

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r.

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 06 maja 2013 r. Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo