PROTOKÓŁ NR 12 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 23 stycznia i 6 lutego 2014 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 12 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 23 stycznia i 6 lutego 2014 roku."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 12 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 23 stycznia i 6 lutego 2014 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto w dniu 23 stycznia o godz W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad oraz podjęto decyzję o zarządzeniu przerwy w zebraniu plenarnym i ustalono jego kontynuowanie w dniu 6 lutego 2014 roku. Zgodnie z w/w decyzja zebranie Rady Osiedla kontynuowano w dniu 6 lutego 2014 r. i ostatecznie zakończono o godz W dniu 23 stycznia w zebraniu uczestniczyło pięciu członków Rady Osiedla oraz przedstawiciele Administracji, natomiast w dniu 6 lutego 2014 r. w zebraniu udział wzięło sześciu członków Rady Osiedla oraz przedstawiciele Administracji. Lista obecności jest załącznikiem do niniejszego protokołu. Pełna wersja protokołu nagranie na płycie CD do wglądu w Administracji Osiedla. Ad. pkt 1 Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jacek Somorowski. Z uwagi na ograniczoną frekwencję członków zaproponował przyjęcie porządku obrad i przedyskutowanie spraw bieżących, a następnie przeniesienie i kontynuację zebrania plenarnego w dniu 6 lutego 2014 r. Proponowany porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla. 3. Informacje i rekomendacje poszczególnych Komisji Rady Osiedla (ewentualne podjęcie uchwał). 4. Ocena pracy Kierownictwa Administracji Osiedla Stegny Rożek. 5. Stan prac nad projektem zorganizowania i wyposażenia strefy zabaw i rekreacji dla dzieci starszych i młodzieży oraz na doposażenia/modernizacji istniejących placów zabaw dla dzieci młodszych na terenie Osiedla Stegny Rożek-informacja Administracji Osiedla. 6. Stan prac związanych z analizą dostępnych rozwiązań dotyczących podzielników ciepła a możliwości i zasadności ich zastosowania w Osiedlu Stegny Rożek. 7. Możliwe scenariusze przyszłości Osiedla Stegny Rożek. 8. Kwestia podziału pożytków z pawilonu handlowego Burgaska 2/4. 1

2 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie posiedzenia. Proponowany porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 5 członków Rady Osiedla. Ad. pkt. 2 Kontynuując obrady w dniu 6 lutego 2014 r. Członkowie Rady zwrócili uwagę na niewłaściwy kształt protokołów. Podkreślono, że powinny mieć formę podsumowania dyskutowanych kwestii, a nie formę stenogramów. Na żądanie członków Rady w protokole umieszczane mogą być pełne wypowiedzi oraz zdania odrębne. Protokół winien być sporządzony w terminie do 5 dni roboczych i przesłany niezwłocznie członkom Rady celem naniesienia poprawek (w terminie 3 dni). Protokoły z ostatnich dwóch zebrań, z wniesionymi poprawkami przyjęto w następującym głosowaniu: Protokół nr 10 z posiedzenia RO w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjęty 5 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosowało 6 członków Rady Osiedla. Protokół nr 11 z posiedzenia RO w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjęty 5 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosowało 6 członków Rady Osiedla. Ad. pkt. 3 W dniu 23 stycznia, w ramach spraw bieżących, Pan Kierownik Korpak poinformował, że wpłynęła oferta Pani Krajewskiej (sklep z oświetleniem ledowym) na wynajem kolejnego lokalu użytkowego (I piętro) oraz piwnicy. Wynajem związany jest z dużymi dostawami towaru. Lokal na I piętrze wymaga generalnego remontu. Pan Kierownik proponuje stawkę czynszu za m² na poziomie 40 zł.. Gdyby Pani Krajewska poniosła nakłady na remont można byłoby negocjować zwolnienie z jednego czy dwóch miesięcznych opłat czynszowych. Członkowie Rady poprosili o doprecyzowanie oferty, tj. podanie ceny ofertowej, konkretne przeznaczenie, ewentualny kosztorys remontu i adaptacji lokalu. W dyskusji zasugerowano stawkę wyjściową 40 zł/m² (z ewentualną negocjacją), umowę na okres równoległy z okresem trwania umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu. Poza tym powiedział Pan Korpak - wpłynęły 2 oferty na dzierżawę gruntu (teren przy Sikorskiego róg Czarnomorskiej). 2

3 1/ Firma BASCO proponuje 47,22 zł za metr ² gruntu pod reklamę jednego nośnika cena roczna 12 tys. zł.(netto). 2/ Firma STROEER proponuje niższe stawki (11 zł/m² i 15 zł/m² ), ale za 5 szt. banerów wzdłuż Sikorskiego ze stawka roczną ponad 21 tys. zł.. umowa na okres minimum 5 lat. W dyskusji członkowie Rady upoważnili Pana Kierownika Korpaka do negocjacji z oferentami, z uwzględnieniem możliwości ustawienia reklam obu firm. Kontynuując zebranie w dniu 6 lutego br. Przewodniczący Rady Pan Somorowski zaproponował przeniesienie punkt 3 porządku obrad na następne posiedzenie plenarne, tj. 20 lutego br. Ad. pkt. 4 Punkt 4 porządku obrad przeniesiony na następne zebranie. Ad. pkt. 5 Pan Kierownik Korpak wspomniał o procedurze uruchomienia przetargu dotyczącego małych placów zabaw. Niezbędnym dokumentem (według Prezesa Engelbrechta) do uruchomienia przetargu jest wyciąg z protokołu RO dot. tej sprawy. W kwestii zagospodarowania działki nr 12 natomiast, Zarząd Spółdzielni oczekuje stanowiska RO odnośnie ewentualnego wystąpienia do Gminy w tej sprawie. Członkowie Rady ustalili, że sprawa zostanie omówiona i ostatecznie zamknięta 6 lutego br. Do tego czasu Administracja wyśle do wszystkich członków Komisji Technicznej projekt firmy MBA dotyczący zagospodarowania w/w działki. Projekt uchwały: UCHWAŁA NR 2/2014 Rady Osiedla Stegny - Rożek z dnia r. w sprawie: wystąpienia do Urzędu M.St. Warszawy o wydanie zezwolenia na użyczenie Osiedlu Stegny Rożek działki ewidencyjnej o nr 12 z obrębu (dawny obręb ) 1 Rada Osiedla Stegny Rożek wnosi do Zarządu MSM Energetyka o wystąpienia do Urzędu M. St. Warszawy w sprawie wydania zezwolenia na użyczenie gruntu objętego działką o numerze ewidencyjnym 12 z obrębu

4 Niniejszy wniosek uzasadniony jest potrzebą zorganizowania na w/w terenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Osiedla. (w załączeniu oferta firmy MBA Sport i projekt wystąpienia). Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania 2 Sekretarz Rady Osiedla Jakub Grzebielec Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Somorowski oraz projekt pisma do Gminy ws. użyczenia działki nr 12 Pan Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Mokotów Ul. Rakowiecka 25/ Warszawa dotyczy: działki nr 12 z obrębu (dawny obręb ) w Warszawie. Zarząd MSM Energetyka zwraca się do Pana Burmistrza z prośbą o użyczenie naszemu Osiedlu Stegny Rożek działki o numerze ewidencyjnym 12 z obrębu , celem wykorzystania jej na zagospodarowanie pod rekreację. W załączeniu przedkładamy koncepcję zagospodarowania w/w terenu, opracowaną na nasze zlecenie przez firmę MBA Sport Michał Bański, w której przewidziano prace na terenie działki nr 12, będącej własnością M. St. Warszawy, oraz na terenie naszej działki nr 13/11 z obrębu Koszt realizacji projektu zamknie się kwotą 460 tys. złotych. Zagospodarowanie w/w terenu byłoby zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i mogłoby się odbyć na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. M. St. Warszawa użyczy swoją działkę, MSM Energetyka dokona jej zagospodarowania na własny koszt w przeciągu 2 lat. Projekt zagospodarowania w/w terenu ma poparcie mieszkańców Osiedla Stegny Rożek oraz ich przedstawicieli, tj. Rad Domów-Nieruchomości i Rady Osiedla. Prosimy o życzliwe poparcie inicjatywy naszych mieszkańców i władz Spółdzielni Energetyka. 4

5 Ad. pkt. 6 Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Czepułkowski referując temat podzielników ciepła zasygnalizował nieprzewidzianą trudność w zamierzonej kompleksowej ich wymianie we wszystkich budynkach mieszkalnych na Osiedlu. Podgrzewana woda rozprowadzana jest jednocześnie do grzejników i instalacji ciepłej wody. Planowane doposażenie instalacji ciepłej wody w liczniki miało pozwolić na oddzielenie ilości zużytego ciepła do podgrzania wody. Różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza SPEC-u zamontowanego na wejściu do budynku a wskazaniami licznika założonego na instalacji ciepłej wody w węźle byłaby wskazaniem ilość ciepła pobranego na centralne ogrzewanie. Wobec pojawiających się nowych szczegółów, (wymienniki ciepła, ciepło pobrane na potrzeby cyrkulacji) temat powinien być dokładnie zbadany przed podjęciem ostatecznej decyzji. Pan Kierownik Korpak dodał, że obecnie rozliczając centralne ogrzewanie z podzielników kosztów, ich zwiększenie nie jest tak zauważalne, jak wzrost opłaty za zużycie ciepłej wody. Członkowie Rady w ogólnej dyskusji wyrazili swoje obawy czy planowane doposażenie instalacji ciepłej wody w liczniki pozwoli na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Poprosili o przygotowanie ze strony administracji materiałów technicznych dot. wad i zalet ciepłomierzy. Temat kontynuowany będzie na następnym zebraniu. Pan Ozimkiewicz poprosił o podobne, jak w przypadku energii cieplnej, wyodrębnienie w czynszu kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynków mieszkalnych. Następnie poruszono temat telewizji kablowej (sygnał podstawowy). Dotychczasowy operator UPC chce podnieść stawkę z 4,32 zł/ m-c na kwotę 10,80 zł/ m-c, za 35 kanałów, w tym 13 testowo. Na chwilę obecną UPC posiada 303 odbiorców na osiedlu. Administracja pozyskała oferty również innych operatorów: Krawarkon - oferta w dwóch wersjach: pakiet analogowy A1, 14 kanałów za kwotę 3,78 zł/m-c oraz pakiet A2, 26 kanałów za kwotę 7,56 zł m-c. VECTRA - oferta w wersji podstawowej 5 zł od lokalu miesięcznie (wg Pana Ozimkiewicza oferta zdecydowanie jednostronna). Pan Czepułkowski zgłosił propozycję przedstawienia (w postaci zestawienia z informacją dwóch ofert Krawarkonu podstawowy pakiet i pakiet rozszerzony i oferty UPC z wyszczególnieniem dostępnych kanałów i cen) mieszkańcom Osiedla, z prośba o odpowiedź w kwestii wyboru. Propozycję przyjęto jednogłośnie. Głosowało 6 członków Rady Osiedla. 5

6 Ad. pkt. 7 Punkt 7 porządku obrad przeniesiono na następne zebranie. Ad. pkt. 8 Omówienie punktu 8 porządku obrad przeniesiono na następne zebranie. Ad. pkt. 9 W dniu 23 stycznia br. ustalono, że Zebranie Osiedlowe odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz , w Szkole Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3. W związku z powyższym terminy spotkań marcowych zmieniono następująco: Prezydium Rady Osiedla - 10 marca br., Plenum Rady Osiedla - 20 marca 2014 r. Kontynuując zebranie w dniu 6 lutego Przewodniczący Rady Pan Somorowski powiedział, że otrzymał z Zarządu Spółdzielni informację o terminach posiedzeń Komisji Przetargowych dotyczących dwóch przetargów: na wymianę wodomierzy na Osiedlu oraz wymianę instalacji wodnej i wodomierzy w budynku Burgaska 6. Proponowany termin to 18 i 19 luty br. Pan Czepułkowski, jako członek Rady D-N Burgaska 6 i Przewodniczący Komisji Technicznej RO zgłosił protest przeciwko ogłoszonej procedurze przetargowej na wymianę instalacji wodnej i wodomierzy w budynku Burgaska 6. Rada D-N Burgaska 6 miała otrzymać z Zarządu kompletny projekt SIWZ do zaopiniowania, w związku ze zgłoszonymi uwagami do wstępnie przedstawionych materiałów. Mimo wielokrotnych próśb owych do Pana Pietrzaka do dziś takiego projektu nie otrzymała, nie miała więc możliwości zapoznania się z nim. Pan Korpak wyjaśnił, że postępowanie przetargowe prowadzi Zarząd. Prezes Engelbrecht prosi Radę D-N Burgaska 6 o złożenie formalnych uwag do przesłanej w dniu 5 lutego br dokumentacji. Z uwagi na przypadające, w zaproponowanym przez Zarząd terminie, ferie zimowe Członkowie Rady, niżej załączonym pismem, zwrócili się do Zarządu Spółdzielni o przesunięcie podanych terminów spotkań KP. 6

7 Zarząd MSM Energetyka ul. Zwierzyniecka 8A Warszawa W nawiązaniu do pism z dnia 4 lutego 2014 r. dotyczących posiedzenia Komisji Przetargowych w postępowaniach nr 5/2014 i nr 6/2014, Rada Osiedla pragnie wskazać na niedogodność zaproponowanych terminów spotkań Komisji przetargowych (wynika ona z okresu urlopowego związanego z obowiązującym na terenie województwa mazowieckiego ferii zimowych). W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu pierwszych spotkań Komisji na okres pomiędzy 10 a 14 marca br. Umożliwi to ewentualne dalsze konsultacje w zakresie zawartych zapisów proponowanych w projektach SIWZ i wniesienie formalnych uwag dotyczących zmian, zarówno w odniesieniu do postępowań, jak też całościowo w zakresie postępowań dotyczących wodomierzy. Członkowie Rady upoważnili Przewodniczącego RO Pana Somorowskiego do podpisania niniejszego pisma w imieniu Rady Osiedla. Do udziału w Komisjach przetargowych Rada Osiedla wstępnie zaproponowała Pana Piotra Czepułkowskiego. W dalszym ciągu obrad Pan Kierownik Korpak poinformował, że od 1 lutego br. obowiązki Gł. Księgowej oficjalnie protokołem zdawczo-odbiorczym przejęła Pani Elżbieta Arendarska. Pani Korzewska zwróciła się do Pani Arendarskiej z zapytaniem na jakim etapie przekazane zostały prace związane z zamknięciem roku? Pani Arendarska odpowiedziała, że księgowania odbywają się na bieżąco. Zamknięcia roku bilansowego dokonała Pani Grzymska. Obecnie bilans analizowany jest w Zarządzie, następnie poddany będzie badaniu przez biegłego księgowego, w czym będzie chciała uczestniczyć. Aktualnie szlifuje dość skomplikowany program księgowy i zapoznaje się ze zmienionymi od stycznia 2014 przepisami podatku VAT. Następnie Pan Kierownik Korpak zasygnalizował zaistniały na Osiedlu problem, mianowicie Straż Miejska interweniuje wyłącznie na zgłoszenia mieszkańców budynków Burgaskiej 1, 3 i 5. Po zbadaniu przez Szefa Straży Miejskiej osiedlowego projektu organizacji ruchu okazało się, że 7

8 nie przystaje on do rzeczywistości. Na terenie Osiedla postawiono tablice informacyjne (zgodnie z wymogami przepisów Kodeksu Drogowego), ale nie naniesiono ich na projekt. Aktualizacja projektu spowoduje zakaz postoju samochodów wzdłuż ulicy Neseberskiej i Burgaskiej. Aby tak się nie stało należy poszerzyć obie jezdnie. O ile jest to możliwe przy Neseberskiej (kosztem trawnika), to nie jej możliwe przy ul. Burgaskiej. W obecnej sytuacji nie możemy liczyć na jakąkolwiek interwencję ze strony Straży Miejskiej. Kolejną sprawą powiedział Pan Korpak jest temat reklam na pawilonie. Najemcy, w terminie do końca ubiegłego roku, wezwani byli do uporządkowania swoich reklam. Na wezwanie Administracji zareagowało 4 Najemców. W związku z powyższym reklamy zostały pomierzone i proponujemy przyjąć stawkę 22,50 złm² dla Najemców, którzy posiadają pozwolenie na umieszczenie reklamy oraz 45 zł/m² za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowych. Łącznie zajmowana powierzchnia reklamowa na chwilę obecną winna dać kwotę 6,5 tys. zł/miesięcznie netto. Najemcy lokali użytkowych będą wzywani do uregulowania spraw formalnych. Wsparciem dla Administracji byłoby stanowisko Rady w tej kwestii. Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie tematu na następne zebranie. Ad. pkt. 10 Zebranie ostatecznie zakończono o godz Termin następnego zebrania plenarnego Rady Osiedla zgodnie z harmonogramem przypada na dzień 20 lutego 2014 r. Sekretarz Rady Jakub Grzebielec Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Somorowski Protokół sporządziła: Elżbieta Jeżewska 8

PROTOKÓŁ NR 13 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 20 lutego i 6 marca 2014 roku.

PROTOKÓŁ NR 13 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 20 lutego i 6 marca 2014 roku. PROTOKÓŁ NR 13 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 20 lutego i 6 marca 2014 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto w dniu 20 lutego o godz. 18.30. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad oraz podjęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 18 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

PROTOKÓŁ NR 18 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 29 sierpnia 2011 roku. PROTOKÓŁ NR 18 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 29 sierpnia 2011 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 21.00. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 7 listopada 2013 roku.

PROTOKÓŁ NR 9 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 7 listopada 2013 roku. PROTOKÓŁ NR 9 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 7 listopada 2013 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.30 i ostatecznie zakończono o godz. 22.00. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 20 września 2012 roku.

PROTOKÓŁ NR 5 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 20 września 2012 roku. PROTOKÓŁ NR 5 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 20 września 2012 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 22.00. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 23.11.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 24 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 16 stycznia 2012 roku.

PROTOKÓŁ NR 24 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 16 stycznia 2012 roku. PROTOKÓŁ NR 24 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 16 stycznia 2012 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 21.00. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 14 czerwca 2012 roku.

PROTOKÓŁ NR 2 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 14 czerwca 2012 roku. PROTOKÓŁ NR 2 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 14 czerwca 2012 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 21.30 W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 14.09.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 6 czerwca 2013 roku.

PROTOKÓŁ NR 3 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 6 czerwca 2013 roku. PROTOKÓŁ NR 3 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 6 czerwca 2013 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 22.00. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad. W

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r.

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r. Wrocław, 13.09.2007 Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06 i 13 września 2007r. Zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu wzięli udział: Przwodnicząca Rady Nadzorczej p. Anna Zawadzka, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

OD DO Do wiadomości: Rada Domu Burgaska 6 MSM Energetyka, Osiedle Stegny Rożek. Kierownik Administracji Osiedla Stegny Rożek

OD DO Do wiadomości: Rada Domu Burgaska 6 MSM Energetyka, Osiedle Stegny Rożek. Kierownik Administracji Osiedla Stegny Rożek Warszawa, 12.09.2013 OD DO Do wiadomości: Rada Domu Burgaska 6 MSM Energetyka, Osiedle Stegny Rożek Kierownik Administracji Osiedla Stegny Rożek Z-ca Kierownika Administracji Osiedla Stegny Rożek Temat:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 5 lipca 2012 roku.

PROTOKÓŁ NR 3 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 5 lipca 2012 roku. PROTOKÓŁ NR 3 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 5 lipca 2012 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 21.30 W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 23.10.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 22 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 8 grudnia 2011 roku.

PROTOKÓŁ NR 22 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 8 grudnia 2011 roku. PROTOKÓŁ NR 22 z zebrania Plenum Rady Osiedla w dniu 8 grudnia 2011 roku. Zebranie Plenarne rozpoczęto o godz. 18.00 i ostatecznie zakończono o godz. 22.00. W trakcie zebrania przyjęto porządek obrad.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium. 1 PROTOKÓŁ z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 25.02.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 /2015. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r.

Protokół nr 14 /2015. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. Bocianek odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r. Protokół nr 14 /2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 17 grudnia 2015 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 9)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna Wachowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 32/12/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2015 roku, protokół nr 07/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 06/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r.

Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Protokół nr 6 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 15 maja 2014r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.)

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁA Nr 81/10/2009 Rady Nadzorczej MSM GRABÓW" z dnia 08-10-2009 r. Stosownie do 26 ust. 2 pkt 5 statutu MSM Grabów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R.

PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 02.10.2013 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 18/10/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W KRYTEJ PŁYWALNI W ZĄBKACH. 1. Organizator i cel konkursu

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI W KRYTEJ PŁYWALNI W ZĄBKACH. 1. Organizator i cel konkursu Prezes Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o. ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w krytej pływalni w Ząbkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Z dnia

Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Z dnia Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie wszystkich członkiń Rady, łącznie 3 osoby, lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

REGULAMIN. Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 1 REGULAMIN Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 2 Regulamin Rady Osiedla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /2016 z dnia 14 września 2016r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /2016 z dnia 14 września 2016r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /2016 z dnia 14 września 2016r. Regulamin dotyczący zasad: instalowania reklam, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garażu i miejsc postojowych pozostających

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 09 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 09 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 09 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 12.09.2016 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady dysponowania powierzchnią nieruchomości wspólnej.

Zasady dysponowania powierzchnią nieruchomości wspólnej. Zasady dysponowania powierzchnią nieruchomości wspólnej. I. Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszych zasad obowiązują użytkowników lokali (członków spółdzielni i niebędących członkami spółdzielni),

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie 2 Członków Rady, lista obecności w załączeniu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 47/2010 z dnia r.

Protokół Nr 47/2010 z dnia r. Protokół Nr 47/2010 z dnia 23.11.2010 r. Protokół Nr 47/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 23.11.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo