OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? tak Numer ogłoszenia w BZP: nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? tak Numer ogłoszenia w BZP: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 2 Miejscowość: Będzin Tel.: (0-32) Kod pocztowy: Faks: (0-32) Województwo: śląskie I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, Sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): 1/7

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi organizacji szkolenia dla uczestników projektu Start w samodzielność realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie w zakresie Księgowość w małej i średniej firmie. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 1. Zakres usługi. 1) Przeprowadzenie szkolenia w formie kursu stacjonarnego w zakresie Księgowość w małej i średniej firmie. 2) Szkoleniem będzie objętych 22 osób - uczestników projektu pn. Start w samodzielność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4 niniejszego punktu ogłoszenia. 3) Usługa szkoleniowa przeprowadzona zostanie w dwóch grupach liczących po 11 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 niniejszego punktu ogłoszenia, w następującym terminie: 1) rozpoczęcie: w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, nie później jednak niż roku, 2) zakończenie - nie później niż roku. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) zmniejszenia liczby osób planowanych do objęcia szkoleniem w ramach każdej edycji szkolenia o nie więcej niż 3 osoby w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. choroba uczestnika projektu, sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny, utrata statusu uczestnika projektu, niezgłoszenie się po skierowanie na szkolenie, itp.), 2) zwiększenia liczby osób planowanych do objęcia szkoleniem w ramach każdej edycji szkolenia o nie więcej niż 3 osoby. 2. Każda edycja szkolenia musi obejmować 215 godzin zajęć szkoleniowych, w tym 70 godzin zajęć teoretycznych, 145 godzin zajęć praktycznych, przy czym jedna godzina zegarowa zajęć praktycznych każdej edycji szkolenia liczy 60 minut, a jedna godzina zegarowa zajęć teoretycznych każdej edycji szkolenia liczy 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. Długość przerw może być ustalana elastycznie. 3. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w przedziale czasowym od 8 00 do z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia (dziennie) wyniesie 8 godzin zegarowych, a tygodniowo obejmować będzie 40 godzin zegarowych zajęć szkoleniowych. 4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o program szkolenia, który musi spełniać wymagania określone w 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 5. Każda edycja szkolenia musi być przeprowadzona w oparciu o jednakowy program szkolenia, który musi zawierać zagadnienia z zakresu: 1) małe i średnie przedsiębiorstwa, 2) podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, 4) podstawowe zasady otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, 5) dokumentacja zasad prowadzenia rachunkowości przy użyciu komputera, 6) zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, 7) charakterystyka i ewidencja księgowa aktywów trwałych, 8) charakterystyka i ewidencja księgowa aktywów obrotowych, 9) charakterystyka i ewidencja księgowa kosztów i przychodów, 10) podatkowa księga przychodów i rozchodów w przedsiębiorstwie, podatek VAT, 11) kapitały w przedsiębiorstwie, 12) zamknięcie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, 13) współpraca przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu PŁATNIK, 14) wykorzystanie programów komputerowych w zakresie ewidencji księgowej w małych i średnich przedsiębiorstwach: 2/7

3 a) obsługa edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz obsługa Internetu, b) obsługa komputera z wykorzystaniem programów wspomagających finanse i księgowość oraz kadry i place - SYMFONIA. 6. Część praktyczna szkolenia będzie obejmować: 1) zajęcia z wykorzystaniem komputera w firmie - obsługę edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz Internetu w łącznym wymiarze 20 godzin zegarowych, 2) zajęcia z obsługi komputera z wykorzystaniem programów wspomagających finanse i księgowość oraz kadry i płace - SYMFONIA, współpraca przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu PŁATNIK, dokumentacja zasad prowadzenia rachunkowości przy użyciu komputera w łącznym wymiarze 80 godzin zegarowych, 3) ćwiczenia z zakresu zagadnień wymienionych w ust. 5 pkt 1-12 niniejszego punktu ogłoszenia, w tym gry symulacyjne w łącznym wymiarze 45 godzin zegarowych. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom każdej edycji szkolenia dokładny rozkład zajęć odpowiadający harmonogramowi szkolenia z podanymi tematami wynikającymi z programu szkolenia, który będzie wydany każdemu uczestnikowi w dniu rozpoczęcia szkolenia. 8. Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone na terenie Powiatu Będzińskiego, miasta Sosnowiec, miasta Dąbrowa Górnicza lub miasta Katowice z zastrzeżeniem, że czas dojazdu i powrotu uczestników szkolenia z siedziby Zamawiającego do miejsca i z miejsca szkolenia, w którym zgodnie z programem szkolenia odbywać się będą zajęcia szkoleniowe nie może przekraczać łącznie 3 godzin dziennie. Wykonawca zapewni równoległą realizację szkolenia dla obu grup (edycji), co oznacza, iż do każdej grupy (edycji) szkolenia wyznaczony zostanie minimum 1 trener przyporządkowany tylko do 1 grupy. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej obsługi technicznej szkoleń poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej (osoba ta nie może być jednocześnie trenerem) między innymi za: 1) otwarcie sal przynajmniej na 20 minut przed szkoleniem, 2) wietrzenie sal, 3) poczęstunek, napoje, oraz naczynia jednorazowe, 4) codzienne raportowanie o stanie realizacji szkolenia, 5) rozwieszenie i stałe monitorowanie wizualizacji projektu oraz odpowiednich informacji o umiejscowieniu sal szkoleniowych i współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 6) wykonywanie dokumentacji fotograficznej poczęstunku, rozmieszczenia wizualizacji sal szkoleniowych; 7) zaopatrzenie toalet w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręczniki), 8) uruchomienie sprzętu technicznego przed szkoleniem. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłego kontaktu osoby, o której mowa w ust. 9 niniejszego punktu ogłoszenia z biurem projektu Zamawiającego polegającego między innymi na: wyznaczeniu bezpośredniego numeru kontaktowego oraz adresu do osoby upoważnionej, przygotowaniu dziennych raportów z realizacji szkolenia przesyłanych następnie na adresy podane przez Zamawiającego (raport powinien zawierać informację o czasie trwania każdej edycji szkolenia, przerwach, ilości uczestników biorących udział w danym dniu w szkoleniu, dokumentację fotograficzną przedstawiającą oznakowanie miejsc szkoleń, sale szkoleniowe, poczęstunek dla uczestników) najpóźniej do godziny 9:00 dnia roboczego następującego po dniu, którego dotyczy raport. 11. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie do osobistego przedstawienia raportu końcowego osobie wyznaczonej przez Zamawiającego z przeprowadzonych szkoleń oraz osobistego stawienia się każdorazowo na bezpośrednie telefoniczne, pisemne, przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem wezwanie ze strony Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w uzgodnionym terminie, nie później niż do godziny 10:00 dnia następującego po dniu wezwania. 12. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić uczestnikom szkolenia w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 13. Szkolenie powinno odbywać się w dwóch salach: 1) jedna o wielkości dostosowanej do liczby 14 uczestników, odpowiednio wyposażona w: a) miejsca siedzące i stoliki lub biurka dla 14 uczestników oraz jedno krzesło lub fotel dla osoby monitorującej szkolenie z ramienia Zamawiającego lub instytucji kontrolujących, b) 14 indywidualnych stanowisk komputerowych (bezpośredni dostęp do komputera dla każdego uczestnika) oraz odpowiednią ilość licencji na oprogramowanie, c) okno (z możliwością otwarcia i zaciemnienia), d) sztuczne oświetlenie, e) dostęp do zaplecza sanitarnego, f) rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, 2) druga o wielkości dostosowanej do liczby 14 uczestników, odpowiednio wyposażona w: a) miejsca siedzące i stoliki lub biurka dla 14 uczestników oraz jedno krzesło lub fotel dla osoby monitorującej szkolenie z ramienia Zamawiającego lub instytucji kontrolujących, b) 14 indywidualnych stanowisk komputerowych (bezpośredni dostęp do komputera dla każdego uczestnika) 3/7

4 oraz odpowiednią ilość licencji na oprogramowanie, c) okno (z możliwością otwarcia i zaciemnienia), d) sztuczne oświetlenie, e) dostęp do zaplecza sanitarnego, f) rzutnik multimedialny, ekran, flipchart. Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce prowadzenia szkolenia poprzez zamieszczenie informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacja ta winna zostać opatrzona logiem Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 14. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować mieszaną metodykę prowadzenia szkolenia - wykorzystywanie aktywnych form prowadzenia zajęć (łączenie wykładów, ćwiczeń, dyskusji, burze mózgów, odwoływanie się do doświadczeń uczestników). 15. Wykonawca zapewni dodatkowo uczestnikom szkolenia każdego dnia na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem właściwego szkolenia grupowego możliwość odbycia fakultatywnych, indywidualnych konsultacji z trenerami poszczególnych obszarów tematycznych. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej ewidencji niniejszej formy wsparcia zawierającej co najmniej następujące dane: obszar tematyczny konsultacji, imię i nazwisko oraz podpis osoby świadczącej usługę fakultatywnych konsultacji, data usługi, czas trwania usługi w minutach, imię i nazwisko uczestnika objętego usługą, podpis uczestnika objętego usługą. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom konieczne materiały szkoleniowe - zgodne z tematyką szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają na własność od Wykonawcy komplet materiałów dydaktycznych składających się z literatury przedmiotu szkolenia (minimum 1 podręcznik dotyczący obszaru tematycznego - księgowość w małej i średniej firmie) oraz z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez poszczególnych trenerów szkolenia - w formie papierowej - zbindowane oraz w formie elektronicznej na nośniku typu pendrive, a także notatnik (minimum format A5 60-kartkowy) i przybory do pisania. Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, nieużywanie, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi są: akty prawne, wzory dokumentów i formularzy z zakresu objętego tematem szkolenia. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą zostać opatrzone stosowną wizualizacją oraz informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy to również książek, które winny zostać opatrzone naklejkami samoprzylepnymi ze stosowną wizualizacją i informacją. Wykonawca zobowiązuje się przekazać jeden komplet materiałów dydaktycznych Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia w przypadku materiałów trenerskich i maksymalnie do 5-tego dnia szkolenia w przypadku podręczników. Materiały szkoleniowe powinny być przekazane uczestnikom szkolenia na początku szkolenia. Na materiałach szkoleniowych muszą znaleźć się informacje o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej wymagane logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu w pełnym brzmieniu. 17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia, w każdym dniu szkolenia, bezpłatne zaplecze socjalne (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka) oraz obiadokolację składającą się z zupy i drugiego dania, tj. ziemniaki lub frytki lub ryż, mięso lub ryba i dwa rodzaje surówek lub sałatek lub warzyw - minimum 200 g i deser (wyroby cukiernicze), serwis gastronomiczny (zastawa, przygotowanie i sprzątanie). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas każdego dnia szkoleniowego dla każdej grupy poczęstunku i napojów w ilości co najmniej: 30 butelek niegazowanej wody mineralnej o pojemności od 0,3 do 0,7 litra; 30 butelek gazowanej wody mineralnej o pojemności od 0,3 do 0,7 litra; 300 g kawy rozpuszczalnej; 40 torebek herbaty ekspresowej; wrzątek do przygotowania kawy i herbaty w ilości co najmuje 10 litrów; 0,5 kg pierników w czekoladzie; 0,5 kg biszkoptów z dodatkiem galaretki owocowej w polewie czekoladowej; 0,5 kg ciastek kruchych; 0,5 kg wafli cukierniczych przekładanych masą; 0,5 kg paluszków (solone), minimum 50 kubków jednorazowych przystosowanych do napojów gorących. 18. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin sprawdzający poziom wiedzy uczestników szkolenia. 19. Wykonawca zobowiązany jest wystawić każdemu uczestnikowi szkolenia po pozytywnym zakończeniu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz certyfikat ukończenia szkolenia oznaczony zgodnie z wymogami wytycznych o promocji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Certyfikat zostanie wydrukowany przez Wykonawcę (na białym papierze, format A4, +/- 200g/m2, połyskującym, drukiem kolorowym). Na certyfikacie muszą znaleźć się informacje o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej wymagane logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu w pełnym brzmieniu. 20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności uwzględniającą podpisy uczestników szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokół z egzaminu, rejestr wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, 4/7

5 potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych i obiadokolacji Wykonawca zobowiązany jest do wydania formularzy poświadczających wykonanie usługi doradczo - szkoleniowej (zgodnie ze wzorem określonym w Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim) zbiorczo za cały okres szkolenia bezpośrednio po jego zakończeniu. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt z Wykonawcą w dni robocze w godzinach od 7:00 do Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia szczegółowy harmonogram zajęć dostosowany do zakresu tematycznego szkolenia. 23. Harmonogram, o którym mowa w ust. 22 niniejszego punktu ogłoszenia może ulec zmianie (po uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym i uzyskaniu zgody na zmianę przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego) w czasie trwania szkolenia (w terminie realizacji zamówienia) w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem do potrzeb uczestników pod warunkiem, że zmiany niniejsze nie będą wiązały się z obniżeniem standardu szkolenia w zakresie wyposażenia i komfortu sal oraz kompetencji, wykształcenia i doświadczenia kadry dydaktycznej. Po zatwierdzeniu zmian w harmonogramie przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przekazać podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zmienioną wersję harmonogramu na następny dzień roboczy po zatwierdzeniu zmiany (faksem) oraz najpóźniej na 2 dni robocze po zatwierdzeniu zmiany oryginał pocztą lub osobiście. 24. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu oryginałów list obecności wraz z podpisami uczestników szkolenia nie później niż 2 dni po zakończeniu miesiąca jeśli jego ukończenie nie przypada na koniec miesiąca oraz 2 dni po zakończeniu szkolenia, a po zakończeniu każdej edycji szkolenia dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności wraz z podpisami uczestników szkolenia, protokół z egzaminu, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, potwierdzenie wydania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych i obiadokolacji oraz ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia służące do jego oceny, oznakowane zgodnie z ust. 16 niniejszego punktu ogłoszenia. 25. Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: i aktualizować w tej bazie informację o każdym szkoleniu organizowanym w ramach projektu Start w samodzielność nie rzadziej niż raz w miesiącu. II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak wskazać projekt/program: nie Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Start w samodzielność współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników 5/7

6 i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 011 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: /02/2012 (dd/mm/rrrr) IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Agencja Rozwoju Lokalnego S. A. Adres pocztowy: ul. Teatralna 9 Miejscowość: Sosnowiec IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość ,33 PLN Kod pocztowy: Kraj/województwo: Polska / śląskie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) : ,00 Oferta z najniższą ceną 5) : ,00 / Oferta z najwyższą ceną 5) : ,10 Waluta: PLN (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 2) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. (podpis Zamawiającego) 6/7

7 ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Podstawa prawna wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 39 ustawy Prawo zamówien publicznych, zgodnie z którym przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy oraz art. 10 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.. (podpis Zamawiającego) 7/7

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów, szkolenia uwierz w siebie oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oława: przeprowadzenie kursów zawodowych z podziałem na 3 części: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs obsługi komputera i Internetu

Oława: przeprowadzenie kursów zawodowych z podziałem na 3 części: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs obsługi komputera i Internetu 1 z 7 2013-08-14 08:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: przeprowadzenie kursów zawodowych z podziałem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo