Data sporządzenia: 28 stycznia 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data sporządzenia: 28 stycznia 2011"

Transkrypt

1 1 TAX-NET S.A. Podsumowanie Memorandum Inwestycyjnego Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Kopiowanie i publikowanie tego dokumentu lub jego części wymaga pisemnej zgody GoAdvisers S.A. Przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Emitenta, inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka oraz inne informacje na temat przedmiotu i otoczenia działalności Emitenta zawarte w Memorandum Inwestycyjnym. Data sporządzenia: 8 stycznia 011 Niniejsza prezentacja została przygotowana zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej. Informacje o Spółce przygotowane są na podstawie informacji przez nią przekazanych. Autoryzowanym Doradcą jest GoAdvisers S.A.

2 1. Rynek na którym działa Emitent Emitent działa na rynku związanym ze świadczeniem usług księgowych (także w formie on-line) dla przedsiębiorstw. Usługi te obejmują prowadzenie ksiąg handlowych, księgowość uproszczoną, rozliczenia pracownicze oraz doradztwo podatkowe dla podmiotów gospodarczych. Istotną zaletą rynku, na którym działa TAX-NET S.A. jest funkcjonowanie w dużym ośrodku gospodarczym, zapewniającym stały dopływ nowych klientów. Aglomeracja śląska, na obszarze której działa Spółka, jest pod tym względem bardzo dobrym miejscem dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Rynek usług księgowych charakteryzuje się małym stopniem koncentracji podaży usług. Rozdrobnienie to pozwala przypuszczać, że rynek ten będzie w przyszłości obszarem wzmożonych działań akwizycyjnych zwiększających integrację poziomą podmiotów w branży. Bogate doświadczenie, jakie posiada TAX-NET S.A. w zakresie przejęć pozwoli na szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku i rozwój Spółki poprzez przejęcia.. Podstawowe informacje o Emitencie Spółka TAX-NET S.A. działa na rynku od 1995 roku. TAX-NET S.A. zarządzana jest przez osoby doskonale znające realia branży. Osoby te posiadają licencje doradcy podatkowego i od wielu lat zawodowo związane są z rynkiem usług księgowych i doradztwa podatkowego. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na swoim rynku. Według rankingu dziennika Rzeczpospolita z 4 czerwca 009 roku na najlepsze firmy doradztwa podatkowego TAX-NET S.A. zajęła pierwsze miejsce wśród firm doradczych z województwa śląskiego. W 007 roku Spółka otrzymała tytuł Lider Rynku Najlepsza w Polsce Firma w zakresie doradztwa podatkowego i usług biura rachunkowego, natomiast lutym 010 roku zajęła IV miejsce w rankingu firm doradztwa podatkowego opublikowanego w Gazecie Prawnej. Przez okres 15 lat działalności TAX-NET S.A. wypracowała uznaną markę na rynku i zdobyła wielu stałych klientów. W miarę rozszerzania swojej działalności Spółka w 005 roku weszła na drogę rozwoju poprzez akwizycję mniejszych podmiotów i fuzje z przedsiębiorstwami o zbliżonej wielkości. W związku z planami wejścia Spółki na NewConnect, zaszła konieczność wyodrębnienia ze struktury przedsiębiorstwa podmiotu uprawnionego do wykonywania usług doradztwa podatkowego. Funkcję tę będzie pełnić TAX-NET sp. z o.o. (podmiot w trakcie rejestracji), w której równe udziały objęło pięcioro akcjonariuszy Spółki TAX-NET S.A. (po 6 udziałów) oraz sama Spółka (70 udziałów). 3. Produkty i usługi TAX-NET S.A. to firma specjalizująca się w usługach księgowych i doradczych świadczonych w segmencie BB. Spółka od początku swojej działalności koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych, zapewniając skuteczne, sprawne i terminowe wykonanie zleconych zadań. Spółka oferuje obsługę ewidencyjno-rachunkową, obsługę zagadnień kadrowo-płacowych, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze. W ramach umów podpisanych z klientami prowadzi księgowość uproszczoną i pełną (także w formie on-line), rozliczenia pracownicze, doradza w zagadnieniach podatkowych, oferuje także outsourcing prowadzenia biura. Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży, co gwarantuje najwyższy poziom obsługi klientów TAX-NET S.A. akres usług Spółki jest skierowany głównie do podmiotów gospodarczych, tak więc ich odbiorcami są przedsiębiorstwa, a nie klient indywidualny. TAX-NET S.A. ma silnie zdywersyfikowaną grupę odbiorców, gdyż w gronie swoich klientów posiada około 800 podmiotów gospodarczych, w tym znaczną liczbę restauracji sieci franczyzowej McDonald`s. Rysunek poniżej przedstawia pełną ofertę Spółki.

3 3 Rysunek 1 Oferta usług TAX-NET S.A. Księgowość uproszczona TAX-NET S.A. Usługi wsparcia dla biznesu Księgowość pełna Rozliczenia pracownicze TAX-NET Doradcy sp. z o.o. Optymalizacja i kontroling Reorganizacja działu/firmy Tanie biuro Szkolenia Biuro tłumaczeń Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAX-NET S.A. 4. Dane finansowe Tabela 1 Dane finansowe Spółki TAX-NET S.A. podsumowanie TAX-NET SA Dane finansowe A. Bilans 1. Aktywa trwałe 510,4 687,1 19,7 400,8. Aktywa obrotowe 593, ,7 1 44, , 1. Kapitał (fundusz) własny 1 44,7 415,7 59,6 766,4. obowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 661, 1 360, 1 04,3 830,6 Suma bilansowa 3 103, , , ,0 B. Rachunek wyników 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 111, ,6 6 60, 6 137,. Koszty działalności operacyjnej 913, 3 319,6 6 49, ,0 3. ysk / strata ze sprzedaży 198,7 455,0 17,9 561, 4. ysk / strata na działalności operacyjnej 166, 384,0-15,7 64,5 5. ysk / strata brutto 164,0 371,0-17,4 595,5 ysk / strata netto 136, 31,0-97,4 506,7 C. Wskaźniki analizy finansowej I. Rentowność II. III. 1. Wskaźnik rentowności sprzedaży 6,4% 1,1% 1,9% 9,1%. Wskaźnik rentowności operacyjnej 5,3% 10,% -1,9% 10,% 3. Wskaźnik rentowności brutto (przed opodatkowaniem) 5,3% 9,8% -3,3% 9,7% 4. Wskaźnik rentowności netto 4,4% 8,5% -4,5% 8,3% Płynność 1. Current Ratio - wskaźnik ogólnej (bieżącej) płynności 0,8 1,6 1,1,0. Quick Ratio - wskaźnik szybki 0,8 1,6 1,1 1,8 Obrotowość 1. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Wskaźnik czasu rozliczenia należności handlowych Okres spłaty zobowiązań handlowych Cykl zamiany na gotówkę IV. Debt Ratio - wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,5 0,4 0,3 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta

4 4 uwagi na dokonane na początku 009 roku przejęcie spółki GRNB-Partner sp. z o.o. struktura majątkowa i finansowa TAX- NET uległy istotnej zmianie. Przychody Spółki w latach znacząco wzrosły. Na koniec 009 roku wyniosły one 6 60, tys. zł i były większe o prawie 76% w stosunku do roku 008. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu przychodów było sfinalizowane w styczniu 009 roku przejęcie spółki GRNB-Partner z Mikołowa. W 010 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 6 137, tys. zł. Nieznaczny spadek sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego był rezultatem opóźnionego wpływu pogorszenia koniunktury gospodarczej w 009 roku, które skutkowało m.in. zakończeniem w 010 roku współpracy z kilkoma klientami. ysk netto w roku 008 wyniósł 31,0 tys. zł i był o prawie 36% większy niż w roku poprzednim. Pogorszenie wyników finansowych nastąpiło w roku 009, kiedy to Spółka odnotowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 15,7 tys. zł. Główną przyczyną straty była przebudowa struktury finansowej, majątkowej i organizacyjnej spółki, związana z przejęciami. Jednak pomimo dokonanych kosztownych zmian wynik EBITDA był dodatni i wyniósł 145,6 tys. zł. W 009 roku Spółka dokonała reorganizacji majątku oraz zatrudnienia, której efektem jest bardzo przejrzysta i budżetowana struktura kosztów dająca możliwość łatwego planowania, co pozwala niskim nakładem czasu i środków finansowych przenosić model biznesowy TAX-NET S.A. na inne, przejmowanie podmioty. Skutki zmian w strukturze TAX-NET i wprowadzonego systemu kontroli kosztów widoczne są w wynikach roku 010, w którym to Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 506,7 tys. zł i był on najwyższy w dotychczasowej historii TAX- NET. 5. Strategia rozwoju, cele emisji Strategia rozwoju Spółki zakłada podejmowanie działań w celu przejęć małych i średnich podmiotów funkcjonujących w branży usług księgowych. Przyjęty sposób rozwoju pozwala uzyskać: szybki, skokowy wzrost przychodów, zwiększenie rentowności poprzez wdrożenie własnego modelu biznesowego oraz centralizację niektórych usług i procesów, lojalność klientów podmiotów przejmowanych, dzięki utrzymaniu dotychczasowego właściciela, wraz z nowym podmiotem TAX-NET przejmuje rynek i renomę, kontakty przejmowanego biura, stałą kontrolę nad jakością świadczonych usług poprzez zaangażowanie dotychczasowego właściciela przejmowanego biura w rozwój organizacji TAX-NET, strategia rozwoju jest kontrpropozycją do posiadającej wiele słabych punktów strategii franczyzowej (BlueTax) i bazuje na dotychczasowych doświadczeniach w obszarze przejęć i zakupów podmiotów z branży. W ramach realizacji strategii rozwoju Spółka jako pierwsza w Polsce planuje zaoferować swoim klientom innowacyjne rozwiązanie dla usług księgowych (e-księgowość) pod nazwą TAX-NET Direct. Nowa usługa adresowana będzie do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych szybką i sprawną obsługą księgową. Jest ona rozwinięciem obecnie świadczonych usług księgowych on-line. TAX-NET Direct towarzyszyć będzie pakiet usług doradczych oraz supermarket usług finansowych oferujący klientom szeroką gamę usług na warunkach korzystniejszych niż ogólnodostępne. Pozwoli to na uzyskanie kolejnych źródeł przychodów. Wdrożenie e-księgowości pozwoli na zniwelowanie tradycyjnych barier geograficznych obsługi klientów biura rachunkowego i umożliwić uwieńczoną sukcesem ekspansję na rynek ogólnopolski oraz sprzedaż dodatkowych, innych niż dotychczasowe, usługi i produkty. Produkt ten będzie skierowany do dużych firm, co otwiera nowy segment rynku niedostępny dla konkurencji Przed debiutem na rynku NewConnect przeprowadzona będzie emisja nowych akcji, z której środki zostaną przeznaczone na zakup biura rachunkowego. Łącznie planowane jest przejęcie dwóch biur rachunkowych. jednym z

5 5 nich arząd podpisał już list intencyjny, a drugi podpisany będzie w najbliższym czasie. W ramach podwyższenia kapitału planowane jest wyemitowanie dodatkowych 48 tys. akcji dla jednego z biur, w ramach zapłaty za przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Po finalizacji transakcji przewidywany roczny zysk netto TAX-NET SA wzrośnie do ok. 1 mln zł. Przy przejęciach lub połączeniach w kolejnych latach arząd będzie kierował się zasadą, by nie obniżać wskaźnika zysku na jedną akcję. W ten sposób chroniony będzie interes akcjonariuszy. Przyjęta strategia pozwala na osiągnięcie rzeczywistej maksymalnej rentowności przejmowanych biznesów oraz zapewnia spójną, wysoką jakość procesu konsolidacji w dowolnym czasie oraz w dowolnej sytuacji rynkowej. Strategia rozwoju Spółki zakłada, iż w kolejnych latach wypracowane zyski będą wykorzystywane do dokonywania kolejnych przejęć. W związku z tym działania podjęte w 011 pozwolą osiągnąć taki wzrost zysków, aby w kolejnych latach finansować z nich kolejne zakupy biur rachunkowych i dokonywać dalszej ekspansji. Plany rozwoju zakładają rozszerzenie działalności w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, tak aby oferta Spółki nie koncentrowała się jedynie w obszarze usług księgowych, ale obejmowała także pełne i kompleksowe usługi doradcze z zakresu podatków i prawa dla swoich klientów. W tym celu planowane jest utworzenie dwóch podmiotów zależnych, które miałyby skupić się na rozwoju w tym obszarze. Rysunek Szanse związane z przejęciami Optymalizacja kosztów Począwszy od 010 roku w Spółce wdrożony został program kontroli kosztów, którego rezultaty i skuteczność są widoczne w wynikach za 010 rok. Wdrożony z sukcesem program controlingu powoduje wykreowanie bardzo przejrzystej struktury kosztów i przychodów oraz możliwość łatwego planowania, co pozwala niskim nakładem czasu i środków finansowych przenosić model biznesowy TAX-NET na inne, przejmowane podmioty. Program optymalizacji kosztów jak również centralizacja niektórych usług i procesów pozwoli uzyskać TAX-NET jak najlepsze efekty z dokonanych przejęć. podatkowe i prawne Plany rozwoju TAX-NET zakładają powstanie dwóch podmiotów zależnych, których działalność ma skupiać się na kompleksowym doradztwie podatkowym oraz prawnym. Taki kierunek rozwoju pozwoli poszerzyć ofertę usług Grupy TAX-NET, aby jak najlepiej wykorzystać planowaną ekspansję. Plany te wynikają z dotychczasowych doświadczeń i diagnozy oczekiwań klientów Spółki, którzy często zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu usługi. większająca się w wyniku przejęć baza potencjalnych odbiorców pozwala oczekiwać, że doradztwo prawne i podatkowe może cieszyć się znacznym zainteresowaniem. Doświadczenie arząd TAX-NET SA posiada bogate doświadczenie związane z przejęciami. Wieloletnia działalność na rynku umożliwiła jego dobre rozeznanie, dzięki któremu Spółka jest w stanie skutecznie eliminować problemy oraz zagrożenia związane z procesem przejmowania podmiotów z branży. przejmowanymi biurami rachunkowymi arząd TAX-NET prowadzi już od dłuższego czasu rozmowy na temat planowanego połączenia, są to więc podmioty już poznane. Przyjęte plany rozwoju uwzględniają specyfikę każdego z tych biur jak również możliwe synergie i korzyści z ich przejęcia. W związku z powyższym ryzyko dokonania nietrafionych przejęć jest minimalne. E-Direct Nowa, innowacyjna usługa e-księgowości może zostać zaoferowana klientom przyłączanych biur, co wpłynie na zwiększenie rentowności TAX-NET. Więcej o projekcie znajduje się w memorandum. Źródło: opracowanie własne Powiększanie rynku zbytu swoich usług jak i poszerzanie oferty, wdrożona od 010 roku optymalizacja kosztów (której wyniki są widoczne w rezultatach 010 roku), która obejmie także przejmowane podmioty, będą skutkowały w dłuższym terminie wzrostem rentowności TAX-NET SA i wartości Spółki.

6 6 W efekcie zaplanowanych działań w okresie kolejnych lat zbudowana zostanie silna grupa kapitałowa oferująca kompleksowe usługi księgowe i doradcze, z przychodami sięgającymi w 013 roku kilkunastu milionów złotych. Graficznie rozwój TAX-NET S.A. przedstawia rysunek poniżej. Rysunek 3 Rozwój TAX-NET S.A TAX-NET podatkowe : 0,5 mln zł : 0,8 mln zł : 1,6 mln zł TAX-NET prawne ysk netto Przyłączane biura TAX-NET Źródło: opracowanie własne, prognoza zysku netto Najważniejszą cechą opracowanego sposobu konsolidacji jest: brak konieczności dalszego istotnego rozwadniania akcjonariatu po zrealizowaniu zaplanowanych na 011 rok przejęć oraz przeprowadzeniu emisji private placement przed debiutem na NewConnect dalsze akwizycje mogą być dokonywane z wypracowanych zysków; bezpieczeństwo inwestorów realizowane poprzez politykę ścisłego przestrzegania określonych parametrów zyskowności przejmowanych w 011 podmiotów, co nie spowoduje obniżenia wartości zysku na jedną akcję - większą liczbę akcji zneutralizuje większy zysk netto, więc C/ pozostanie stabilna; geometryczny wzrost przychodów i zysków spółki w drodze konsolidacji wyników przejętych spółek oraz poprzez efekt skali; brak zagrożeń wynikających ze spadku jakości biznesu (usług) w trakcie dynamicznego rozwoju - spółka nie buduje nowych struktur, więc ryzyko czynnika ludzkiego jest minimalizowane; brak zagrożeń wywołanych nietrafionymi polami ekspansji spółka nie wchodzi na nowe tereny bez klientów, lecz przejmuje istniejące i opanowane rynki, uzyskując z nich natychmiastowe pożytki; znacznie krótszy czas ekspansji, dzięki czemu wartość akcjonariuszy rośnie szybciej. 6. Prognozy finansowe Prognozy finansowe na lata mają ostrożny charakter. akładają one finalizację przejęć dwóch biur rachunkowych w 011 roku (z jednym z biur arząd podpisał już list intencyjny, a drugi podpisany będzie w najbliższym czasie). Na zakup jednego z biur przeznaczona będzie część środków z oferty private placement. e względu na ostrożność nie uwzględniają one wyników kolejnych biur rachunkowych, z którymi prowadzone są rozmowy i których przyłączenie może nastąpić w drugiej połowie 011. tej też przyczyny prognozowane wyniki finansowe

7 7 nie odzwierciedlają ewentualnych korzyści, jakie spółka może osiągnąć poprzez wykorzystanie efektu synergii, wdrożenie controlingu kosztów w przejętych podmiotach, zaoferowania usługi e-księgowości nowym klientom itd. Ewentualne kolejne połączenia z założenia nie mogą pogorszyć wskaźników finansowych. Spółka dbając o rozwój kieruje się w pierwszym rzędzie interesem akcjonariuszy, gdzie zysk dla akcjonariuszy (zysk na 1 akcję) jest wartością, która w procesie łączeń nie może ulec obniżeniu. Prognozy wyników TAX-NET na lata są przedstawione na rysunku poniżej. Rysunek 4 Prognoza przychodów ze sprzedaży i zysku netto, dane w mln zł 14 13, ,1 10, ,6, , p 01p 013p 0 011p 01p 013p Przychody ze sprzedaży ysk netto Źródło: TAX-NET, dane uwzględniające spółki zależne

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013 Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1 Zmiany kapitałowe 2 2 Zmiany rejestrowe w Wind Mobile 3 3 Profil Spółki 3 4 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku

Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku Nicolas Games Sp. z o.o. Memorandum Informacyjne Autoryzowanym Doradcą jest GoAdvisers Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo