Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki w 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki w 2007 roku"

Transkrypt

1 S T O W A R Z Y S Z E N I E BANK DRUGIEJ RĘKI O R G A N I Z A C J A P O Ż Y T K U P U B L I C Z N E G O Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki w 2007 roku 1) Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki ul. Księcia Ziemowita 51a, Warszawa , Data wpisu do rejestru Stowarzyszenie uzyskało status OPP Numer KRS REGON NIP Członkowie zarządu: Dżemila Kinga Sulkiewicz-Nowicka prezes zarządu Anna Justyna Kwiatkiewicz skarbnik Ewa Zofia Albińska członek zarządu Jan Jakub Wygnański członek zarządu Michał Grzegorz Mach członek zarządu 2) Misja stowarzyszenia Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki wspiera organizacje i inicjatywy działające na rzecz pożytku publicznego. Zapewnia skuteczne funkcjonowanie takich organizacji i inicjatyw poprzez wsparcie rzeczowe oraz zwiększanie dostępu do technologii. 3) Cele statutowe stowarzyszenia 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Działalność charytatywna. 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 6. Działalność wspomagająca rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 7. Działalność wspomagająca rozwój ekologii. 8. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. 10. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe, instytucje i środowiska działające na rzecz celów wymienionych w punktach Cele stowarzyszenia są zgodne z działalnością wymienioną w art. 17 pkt.1 Ustawy z dn. 15 lutego 1992 (z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności obejmują działalność oświatową, w zakresie ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 4) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1. Pozyskiwanie i przekazywanie używanych i nowych darów rzeczowych na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji i środowisk realizujących cele zgodne z celami stowarzyszenia określonymi w 2 pkt.1-10.

2 Gromadzenie i serwisowanie używanego i nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego, poligraficznego oraz wszelkich urządzeń mogących pomóc w wyrównywaniu dostępu do nowoczesnych technologii i rozwiązań. 3. Dystrybucję i wypożyczanie tego sprzętu organizacjom pozarządowym, instytucjom i środowiskom działającym na rzecz celów zgodnych z celami stowarzyszenia określonymi w 2 pkt Tworzenie, adaptowanie i udostępnianie oprogramowania wspomagającego prace wymienionych instytucji, organizacji i środowisk. 5. Organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej propagującej cele stowarzyszenia. 6. Wspieranie działań i tworzenie rozwiązań systemowych zmierzających do ograniczenia marnotrawstwa. 7. Promocja działań zmierzających do wtórnego, niekomercyjnego użycia sprzętu i innych darów rzeczowych pomocnych w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, instytucji i środowisk działających na rzecz celów zgodnych z celami stowarzyszenia określonymi w 2 pkt Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. 9. Współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania. 10. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 5) Działalność gospodarcza Zgodnie z 35 statutu, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: Sprzedaży używanych, nowych lub uszkodzonych towarów Serwisowania używanego i nowego sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, poligraficznego oraz wszelkich urządzeń mogących pomóc w wyrównywaniu dostępu do nowoczesnych technologii i rozwiązań Wypożyczania używanego i nowego sprzętu komputerowego, sprzętu i wyposażenia biurowego, poligraficznego oraz wszelkich urządzeń mogących pomóc w wyrównywaniu dostępu do nowoczesnych technologii i rozwiązań Instalowania, tworzenia, adaptowania i udostępniania oprogramowania Gospodarowania odpadami Organizowania szkoleń Prowadzenia działalności wydawniczej Konsultacji, doradztwa i ekspertyz w zakresie prowadzonej działalności Transportu towarów Działań promocyjno-reklamowych. W 2007 roku Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki prowadziło działalność gospodarczą w zakresie udostępniania taniego oprogramowania i sprzętu sieciowego polskim organizacjom pozarządowym w ramach współpracy z Microsoft, MKS Sp. z o.o., LeftHand oraz Cisco, a także w bardzo ograniczonym zakresie serwisowania używanego sprzętu komputerowego. 6) Informacja o uzyskanych przychodach w 2007 roku: Przychody z działalności stowarzyszenia wyniosły ,36 PLN, w tym: - przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ,80 PLN - przychody z działalności gospodarczej ,89 PLN - pozostałe przychody (dary rzeczowe) ,67 PLN Przychody finansowe (różnice kursowe) 1400,68 PLN Przychody finansowe (odsetki bankowe) 1877,73 PLN 7) Informacja o poniesionych kosztach w 2007 roku: Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ,46 PLN Koszty z działalności gospodarczej ,80 PLN Pozostałe koszty (dary rzeczowe) ,14 PLN Koszty finansowe (różnice kursowe) 4419,48 PLN 8) Dane o: a) przeciętna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 3

3 - 3 - b) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło): ,48PLN, w tym wynagrodzenie z tytułu umów zleceń związanych z działalnością gospodarczą: ,80 PLN c) wynagrodzenia dla członków zarządu i innych organów nie dotyczy d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: PLN e) udzielone pożyczki nie dotyczy f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: PLN lokata bankowa, Kredyt Bank IV o/warszawa g) nabyte obligacje nie dotyczy h) nabyte nieruchomości nie dotyczy i) nabyte środki trwałe wszystkie nabyte środki trwałe miały wartość netto poniżej 3500 PLN. Były to: - komputer przenośny - projektor. 9) Opis działalności prowadzonej w roku 2007 Swoją misję Stowarzyszenie realizowało poprzez: a) pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych b) promowanie internetowego serwisu c) kontakt z trzema organizacjami realizującymi Projekt Bank Drugiej Ręki poza Mazowszem d) udostępnianie taniego oprogramowania e) organizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu a) pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych Jest to jeden z głównych kierunków stowarzyszenia, który wiąże się ze zdobywaniem darów: mebli, środków czystości, zabawek a przede wszystkim sprzętu komputerowego od firm i przekazywaniem ich na potrzeby organizacji i placówek non-profit, które działają na terenie województwa mazowieckiego a niekiedy także poza nim. To całoroczne zadanie stowarzyszenia wiąże się z wieloma konkretnymi systematycznymi działaniami: - pozyskiwaniem wszelkich darów rzeczowych od firm głównie sprzętu komputerowego, mebli, zabawek, środków czystości i wszystkich innych rzeczy, których firmy nie spożytkują, a które szkoda wyrzucić - oglądaniem oferowanych nam rzeczy i ustalaniem trybu współpracy z darczyńcą - transportem do magazynu BDR - wyceną, policzeniem, segregacją, przyjęciem na stan - technicznym serwisem w przypadku sprzętu komputerowego - obsługą bazy magazynowej - odbieraniem zgłoszeń od organizacji i placówek non-profit - powiadamianiem odbiorców o możliwości otrzymania darów - wydaniem darów i odpowiednich dokumentów - przygotowywaniem miesięcznych remanentów bazy magazynowej - stałym kontaktem z księgowym w zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej. W sumie w 2007 roku BDR przekazał dary 180 organizacjom i placówkom na terenie całego kraju o wartości ,97 zł. Projekt dofinansował: - Urząd Miasta st. Warszawy (umowa wieloletnia) - Mazowiecki Urząd Wojewódzki b) promowanie internetowego serwisu W roku 2007 dużo czasu poświęciliśmy na promocję serwisu którego jesteśmy twórcą i administratorem. Umożliwia on osobom prywatnym z całej Polski przekazanie używanych przedmiotów na rzecz potrzebujących organizacji. Celem naszych działań było rozpowszechnienie wiedzy o serwisie wśród jak największej liczby potencjalnych darczyńców i potrzebujących organizacji.

4 - 4 - Największym naszym osiągnięciem związanym z tym serwisem było wyprodukowanie reklamy społecznej, którą można obejrzeć w Internecie na stronie Ten spot reklamowy emitowany był w 23 kinach sieci Ciemna City w całej Polsce oraz sieci taksówek Elle Taxi w Warszawie. Udało się to nam dzięki społecznemu zaangażowaniu firm: New Age Media, Kodak, WFDiF, Studio Telewizyjne TPS. Równolegle do kampanii w kinach rozesłaliśmy informacje do portali internetowych, prasy, radia i telewizji. W konsekwencji informacja o serwisie darów ukazała się między innymi w: dzienniku Metro, Dzienniku Pomorskim, tygodniku Newsweek, magazynie Media&Marketing, PR1 Polskiego Radia oraz TVP3 Warszawa oraz TVP3 Szczecin. Ulotki promujące serwis były eksponowane w środkach komunikacji miejskiej w Łodzi(1000 sztuk) oraz dystrybuowane przez Ośrodki SPLOT sztuk plakatów zostało rozesłanych do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w całej Polsce. Poza tym ukazały się bannery internetowe promujące serwis na portalu głównym i portalach regionalnych ngo.pl. Rezultatem tych promocyjnych działań było wejść na stronę w 2007 roku. Zamieszczenie tam 800 ogłoszeń przez darczyńców oraz 683 przez organizacje i placówki non-profit. c) kontakt z trzema organizacjami realizującymi Projekt Bank Drugiej Ręki poza Mazowszem Organizacje, które na podstawie umowy z 2006 roku realizowały Projekt Bank Drugiej Ręki w 2007 roku to: - Towarzystwo Integracji Społecznej województwo lubuskie - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" województwo łódzkie - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Centrum Pomocy Bliźniemu województwo wielkopolskie Współpraca między nimi a Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki w 2007 roku opierała się głównie na pomocy w redystrybucji darów. Organizacjom tym przekazaliśmy głównie sprzęt komputerowy oraz środki czystości, aby one mogły przekazać je potrzebującym organizacjom ze swojego województwa. Docelowo chcieliśmy jednak dążyć do usamodzielnienia tych organizacji w pozyskiwaniu i redystrybucji darów rzeczowych. 13 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie z tymi trzema organizacjami podsumowujące Projekty Bank Drugiej Ręki w ich województwach. Wniosek ze spotkania był taki, że organizacje te mają trudności z pozyskiwaniem darów rzeczowych od firm w swoim środowisku. Rozdają głównie to co dostaną od naszego stowarzyszenia. Jedynie gnieźnieński Caritas posiada własny samochód i program księgowy, jest więc przygotowany do zajmowania się darami rzeczowymi. Co z resztą robi jako, że jest to również misja samej organizacji - Centrum Pomocy Bliźniemu. d) udostępnianie taniego oprogramowania Ten kierunek realizujemy dzięki prowadzeniu Programu Technologie non-profit. W ramach programu organizacje mogą skorzystać ze sprzętu sieciowego Cisco, oprogramowania Microsoft, oprogramowania antywirusowego MKS_Vir oraz oprogramowania księgowego firmy LeftHand. Największym zainteresowaniem cieszy się Program Microsoft dla non-profit. Produkty firmy Microsoft przekazywane są organizacjom za darmo natomiast uprawnione organizacje płacą jedynie za jego obsługę (opłata administracyjna). Dzięki temu organizacje mogą zaoszczędzić nawet od 85 do 96 % w stosunku do wartości rynkowej produktów. W 2007 przekazaliśmy 4755 licencji 442 organizacjom na produkty Microsoft na łączną kwotę wartości rynkowej około 4mln 960tys (przy średnim kursie dolara 2,85). Większość produktów organizacje mogą zamawiać wyłącznie drogą internetową. Wyjątkowy jest Program Microsoft Authorized Refurbisher (MAR), który polega na wgrywaniu na używanych komputerach systemu operacyjnego Windows Instalacja odbywa się w siedzibie BDR. e) organizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu Zorganizowaliśmy cykl czterodniowych szkoleń w pięciu miejscowościach na Mazowszu, tj. w Bieżuniu(powiat żuromiński), Janikowie (powiat kozienicki), Sierpcu (powiat sierpecki), Korczewie i Wiśniewie w powiecie siedleckim. Celem szkoleń było upowszechnienie umiejętności korzystania komputera i Internetu dla celów edukacyjnych wśród osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. W konsekwencji przeszkolone zostały 41 osoby z małych miejscowości na Mazowszu, które na co dzień pracują z dziećmi (w świetlicach, szkołach czy stowarzyszeniach). Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone po zakończonym cyklu szkoleniowym pozwoliły nam stwierdzić,

5 - 5 - że w odczuciu wszystkich uczestników szkoleń ich poziom wiedzy znacznie się podniósł, przełamany został opór przed korzystaniem z komputera. Osoby te będą potrafiły wykorzystać Internet w pracy z młodzieżą. Projekt dofinansował Mazowiecki Urząd Wojewódzki Podsumowanie: projekty realizowane w 2007 roku 1) Bank Drugiej Ręki pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych styczeń grudzień 2007 dofinansowanie: Urząd m.st. Warszawy (78769 zł) 3) Bank Drugiej Ręki pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych na rzecz mazowieckich organizacji i placówek działających w sferze pomocy społecznej. styczeń grudzień 2007 dofinansowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki ( zł) 7) Organizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu dla celów edukacyjnych w małych miastach i środowisku wiejskim na Mazowszu czerwiec grudzień 2006 dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu ( zł) 8) Program Technologie non-pofit Środki pochodzące z opłat za obsługę administracyjną Programu i sprzedaż oprogramowania. Prezes zarządu: Dżemila Sulkiewicz-Nowicka Członkowie zarządu: Anna Kwiatkiewicz Ewa Albińska Jan Jakub Wygnański Michał Mach

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Warszawa Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa 12 ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Ten tytuł wymaga kilku słów wyjaśnienia Co to jest ekonomia społeczna?

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa Tel/fax: 0 22 58 42 289, 58 42 288 Fax: 0 22 62 93 362 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo