KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0"

Transkrypt

1 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0

2 Spis treci 1. Wstp Szybki start Unikalna koncepcja Uwagi o systemie Funkcjonalno systemu...4 Ksiga główna... 6 Zasady ewidencji analitycznej... 8 Etapy prac ewidencyjnych Dokumentacja systemu Zaczynamy Uruchomienie programu Dodaj i usu firm oraz modyfikuj jej parametry Uytkownicy systemu Ksigi rachunkowe zasady pracy z modułem Plan kont Dziennik-Główna zapisy Ewidencja VAT Przegldanie i zatwierdzanie zapisów Obroty salda Raporty i deklaracje Kasa Modyfikacja danych kasy Dodanie nowej kasy Usunicie kasy Wystawianie dokumentów KP i KW Kartoteka KP i KW Słownik operacji Rozrachunki Zobowizania odbiorców wobec nas Nasze zobowizania wobec dostawców Zaległoci i nadpłaty kontrahentów wobec nas Zaległoci i nadpłaty nasze wobec kontrahentów Rónice kursowe Uzupełnienie - struktura bazy danych...36

3 1. Wstp. 1.1 Szybki start Niniejszy tekst jest ogólnym opisem modułu Ksiga Handlowa CafeFirma System, przybliajcym jego podstawowe funkcje tak, aby mona było jak najszybciej rozpocz prac. Aktualnie w skład modułu wchodz nastpujce czci: 1. Dziennik, 2. Rejestry VAT, 3. Słowniki, 4. Kasa, 5. Rozrachunki, 6. Raporty, 7. Narzdzia, 8. Konfiguracja. 1.2 Unikalna koncepcja Moduł pełnej ksigowoci w CafeFirma System został opracowany i jest rozwijany w oparciu o unikaln koncepcj powstał na bazie ponad siedemnastoletnich dowiadcze projektantów, programistów i ksigowych, skupionych wokół firmy dgcs S.A.. Zastosowane rozwizania, budowane i doskonalone w systemie FiK (DOS), nastpnie w programie Amerykanka i d2system" (Windows) i teraz CafeFirma (Windows, internet) czyni system łatwym i prostym w codziennej eksploatacji, łatwym w nauce przede wszystkim jednak niezwykle skutecznym narzdziem wspomagajcym zarzdzanie firm. Szczególnie dla biur rachunkowych, pracujcych na aplikacjach firmy dgcs S.A. (i nie tylko), pisanych dla systemu DOS, godnym rozwaenia wydaje si np. koncepcja łczca Ksig Przychodów i Rozchodów, Ksig Handlow w jeden spójny logicznie system, w sposób znaczcy redukujc nakłady na wdroenie. Te same zalety docenimy w sytuacji dynamicznego rozwoju naszej firmy, kiedy przyjdzie nam zmieni ksigowo na pełn rachunkowo. 1.3 Uwagi o systemie CafeFirma System, a w nim moduł obsługi ksig rachunkowych, został zaprojektowany tak, aby spełniał oczekiwania włacicieli małych i rednich firm oraz osób, które prowadziły bd chc prowadzi ksigowo samodzielnie i nie posiadaj duego dowiadczenia w tym zakresie. System umoliwia prowadzenie ksigowoci zarówno w formie pełnej rachunkowoci oraz (!) podatkowej ksiki przychodów i rozchodów. Pierwotnie (w systemach Amerykanka i d2system) moduł Ksiga główna" został zaprojektowany i zbudowany w oparciu o najprostsz z istniejcych form prowadzenia pełnej ksigowoci tj. o tzw. form tabelaryczn, potocznie nazywan "Amerykank". Nie oznacza to, e system nadaje si tylko do prowadzenia ksigowoci w firmach o stosunkowo prostej strukturze i małych ilociach przetwarzanych dokumentów. Zastosowane rozwizania pozwalaj na wykorzystaniu modułu w przedsibiorstwach o dowolnie skomplikowanej strukturze i duej iloci przetwarzanych dokumentów.

4 Nasze dowiadczenie pokazuje, e take osoby znajce podstawy zasad prowadzenia pełnej ksigowoci, bez znajomoci konkretnej jej formy, bez trudu radz sobie z obsług tego programu. Przyjta w CafeFirma System konstrukcja systemu sprawia, e jest on narzdziem posiadajcym due walory edukacyjne, głównie jednak narzdziem, które wietnie nadaje si do pracy w biurach rachunkowych i w samodzielnie prowadzonej firmie. Jego prostota wpływa na znaczne obnienie kosztów szkolenia pracowników majcych obsługiwa system. Uwaga! Fakt oparcia koncepcji ksigi głównej o tabelaryczn form ksigowoci w niczym nie ogranicza funkcjonalnoci systemu. Realizacja elektroniczna powoduje, e powstało rozwizanie funkcjonalnie nieodbiegajce od podobnych dostpnych na rynku systemów finansowo ksigowych. Forma tabelaryczna jest jednym ze sposobów prowadzenia ksigowoci, nieograniczajcym jego zastosowania w mniejszych firmach. Inaczej mówic: 1. Opierajc projekt na amerykance, otrzymalimy łatwy, logiczny i przejrzysty interfejs systemu; 2. Prost i łatw w opanowaniu jego struktur (filozofi); 3. Dziki realizacji informatycznej usunlimy WSZYSTKIE ograniczenia, jakie wynikaj z rcznie prowadzonej amerykanki. Tworzc ten system kładlimy głównie nacisk na takie jego przyszłe cechy jak: przejrzysto i prostot, zwart logiczn konstrukcj, łatwo obsługi, zgodno z zasadami rachunkowoci, niezawodno i bezpieczestwo danych, łatwo i elastyczno wprowadzania zmian, czy przyszłej rozbudowy, niskie koszty zakupu, wdroenia i eksploatacji. S to cechy najistotniejsze z punktu widzenia właciciela korzystajcej z niego firmy i obsługujcej program osoby. Dotychczasowi jego uytkownicy, efekty przeprowadzonych wdroe zdaj si potwierdza, e udało si w duej mierze zrealizowa powysze załoenia. 1.4 Funkcjonalno systemu Koncepcj i struktur systemu najlepiej odzwierciedla ekran dostpny po prawidłowym zalogowaniu i wybraniu Ksigi Handlowej, jako modułu, na którym chcemy aktualnie pracowa:

5 W pasku, umiejscowionym w górnej czci okna, znajduje si menu modułu. Pierwsz pozycj w menu jest plik. Zawiera nastpujce funkcje: zmiana aktualnego roku i miesica rozrachunkowego, zmian uytkownika, okrelenie waluty, uruchomienie innych modułów systemu, import danych z systemów finansowoksigowych firmy dgcs S.A., bdcych poprzednikami Ksigi Handlowej CafeFirma.

6 Kolejna pozycj jest dziennik: pozwala zatwierdza wpisy, automatycznie ksigowa dokumenty z modułów Magazynu 2 Multi oraz Delegacje. Ksiga główna Tabelaryczna forma prowadzenia ewidencji tzw. amerykanka jest jedn z najprostszych i najstarszych form ksigowoci powstał na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji. Łczy ona w jedno podstawowe urzdzenie ksigowe Dziennik i Ksig Główn zwane DZIENNIK- GŁÓWNA. Urzdzenie to umoliwia ksigowanie operacji gospodarczych równoczenie w porzdku chronologicznym (Dziennik) i systematycznym (Ksiga Główna). Przy rcznym prowadzeniu ksigowoci przybiera ona form oprawnej ksigi zawierajcej wielokolumnowe karty.

7 Pi pierwszych kolumn: 1 - Lp. (numer pozycji), 2 - data, 3 - rodzaj i numer dowodu, 4 - tre, 5 - suma ogólna, stanowi DZIENNIK, a pozostałe kolumny parami (strona WINIEN i MA), odpowiadajce kontom ze zbioru kont syntetycznych, tworz KSIG GŁÓWN. Takie powizanie Dziennika z Ksig Główn i zapisów chronologicznych z systematycznymi jest zgodne z ustaw o rachunkowoci. Uwaga! W naszym programie jednemu wierszowi z papierowej amerykanki (Dziennik-Główna) odpowiada zbiór pól przeznaczonych do wpisywania danych umieszczony na zakładce pt. "wpis". W stosunku do papierowej ksigi dodano midzy innymi kolumny zawierajce róne pole daty. Przy zastosowaniu tej formy ksigowoci, zapis ksigowy operacji gospodarczej dokonywany jest z zachowaniem nastpujcych zasad: Dla kadej operacji gospodarczej przeznaczony jest jeden wiersz ksigi Dziennik- Główna, Zapis chronologiczny operacji gospodarczej polega na wypełnieniu poszczególnych kolumn wchodzcych w skład Dziennika; Numer kolejny wpisu (Lp. lub Fot.) zapisujemy równie w prawym górnym rogu na dowodzie ksigowym, Aby zachowa właciw chronologi naley: a) własne dowody ksigowe, w tym faktury VAT, rachunki uproszczone, ksigowa z dat ich wystawienia, raporty kasowe pod dat koczc okres, którego dotycz, wycigi bankowe zgodnie z dniem którego dotycz, rozliczenie zaliczek pod dat ich rozliczenia, polecenia ksigowania (noty memoriałowe) - pod dat wskazan na dokumencie, b) obce dowody ksigowe zapisujemy pod dat ich otrzymania, z wyjtkiem tych, które otrzymamy w okresie do 14 dnia po zakoczeniu miesica (a dowód ten dotyczy minionego miesica). Dokumenty te naley zaksigowa pod dat ostatniego dnia okresu, którego dotycz. Zgodnie z ustaw o rachunkowoci uwaa si, e zapisy w ksigach rachunkowych s dokonywane na bieco, jeeli wszystkie operacje gospodarcze za dany okres, zostan ujte w ksigach rachunkowych nie póniej ni w cigu 14 dni po zakoczeniu okresu, W kolumnie suma ogólna umieszczamy warto figurujc na dowodzie ksigowym, odzwierciedlajcym operacj gospodarcz, zadekretowan zapisem prostym lub te sum wartoci obciajcych konta lub sum wartoci uznajcych dane konta w przypadku dekretu złoonego.

8 Zasady ewidencji analitycznej W stosunku do wybranych kont, dla których powinna by prowadzona ksigowo szczegółowa (ewidencja analityczna) zapisy ujte w Dzienniku-Głównej (syntetyka) musz by powtórzone na właciwych kontach analitycznych. Cho odpowiedni art. ustawy o rachunkowoci zezwala sporzdza zestawienia sald wszystkich kont ksig pomocniczych na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a na dzie inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników majtkowych, to praktyka ksigowa sprowadza si do comiesicznego uzgadniania syntetyki z analityk. Form takiego uzgodnienia stanowi zestawienie sald kont analitycznych dla właciwych kont syntetycznych. Aby konta analityczne mona było uzna za prawidłowo prowadzone, kada zaksigowana na nich operacja gospodarcza, powinna by ujta zgodnie z zasad zapisu powtórzonego oraz spełnione musz zosta trzy równania: 1. suma zapisów po stronie Winien na właciwych kontach analitycznych równa jest obrotom strony Winien odpowiedniego konta syntetycznego, 2. analogicznie jak w pkt 1 dla strony Ma, 3. suma sald kocowych kont analitycznych jest równa saldu kocowemu konta syntetycznego. Etapy prac ewidencyjnych Poniej przedstawiamy typowe etapy prac ewidencyjnych wystpujce przy wykorzystaniu techniki tabelarycznej: 1. Otwarcie ksig rachunkowych w oparciu o bilans otwarcia a) otwarcie urzdzenia ksigowego Dziennik-Główna poprzez wpisanie w pierwszym wierszu sumy bilansowej do kolumny "suma ogólna", a poszczególne wartoci odpowiadajce pozycjom aktywów i pasywów na stron Wn lub stron Ma odpowiednich kont syntetycznych, b) otwarcie urzdze analitycznych zgodnie z zasadami i szczegółowoci okrelonymi w Zakładowym Planie Kont. 2. Bieca ewidencja operacji gospodarczych a) w urzdzeniu ksigowym Dziennik-Główna zgodnie z zasad podwójnego zapisu, b) w urzdzeniach analitycznych zgodnie z zasad powtórzonego zapisu. 3. Sporzdzenie i uzgodnienie sald na koniec okresu sprawozdawczego a) zgodnie z ustaw o rachunkowoci w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych warto obrotów narastajcych od pocztku roku tego zestawienia powinna by zgodna z narastajcymi obrotami Dziennika, b) zestawienie sald kont analitycznych w celu uzgodnienia sald kont syntetycznych. 4. Zamknicie ksig rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego.

9 1.5 Dokumentacja systemu Pełna dokumentacja programu zostanie zainstalowana wraz z programem w formie elektronicznej. Aby z niej skorzysta naley zainstalowa program Adobe Reader lub inny obsługujcy format PDF. Program ten znajduje si midzy innymi na płycie instalacyjnej w katalogu Acrobat. Dokumentacj znajdujc si w programie lub na płycie mona wydrukowa. Uwaga! Dokumentacja uytkownika jest czci systemu najczciej wykonywan w kocowej fazie prac nad dan wersj. Czsto, ju po wydaniu wersji, jest ona na podstawie uwag uytkowników modyfikowana tak aby maksymalnie ułatwi korzystanie z produktu. Dlatego warto raz po raz zajrze na strony WWW firmy dgcs S.A. powicone CafeFirma, aby sprawdzi czy nie udostpniono włanie do pobrania nowej, pełniejszej wersji dokumentacji. 2. Zaczynamy. 2.1 Uruchomienie programu. Pierwsze uruchomienie programu wie si z czynnociami wstpnymi słucymi przygotowaniu i ustawienia parametrów programu. Nale do nich: zdefiniowanie firm, dla których bdzie prowadzona ksigowo/sprzeda, zdefiniowanie uytkowników programu i nadanie im odpowiednich uprawnie jednej z wczeniej zdefiniowanych grup. 2.2 Dodaj i usu firm oraz modyfikuj jej parametry. Moduł Ksiga Handlowa jak wszystkie programy firmy dgcs S.A. pozwala na obsług wielu firm w jednym systemie. Firmy tworzymy w systemie, dodajc odpowiednie dla nich bazy (analogicznie jak dla czci magazynowej). UWAGA! Poniewa CafeFirma System jest rozwizaniem w pełni sieciowym, opartym na doskonałym silniku bazy danych, umoliwiajcym jednoczesn prac wielu uytkowników, zrezygnowano w nim z rozwiza przyjtych w Amerykance i póniej w d2system, a polegajcych na moliwoci tworzenia wielu ksig, bdcych jednoczenie podrejestrami dla jednej głównej ksigi, poprzez okresowe scalanie danych. Definiowanie roku ksigowego. System dopuszcza prac z rokiem obrotowym rónym od kalendarzowego. Zezwala równie na okrelenie roku dłuszego ni 12 miesicy.

10 2.3 Uytkownicy systemu Uprawnienia dla poszczególnych uytkowników naley zacz od zdefiniowania ich grup poprzez wybór z menu: [Konfiguracja]/[Prawa dostpu]: Poprzez wybór: [Konfiguracja]/[Uytkownicy] naley zdefiniowa poszczególnych uytkowników, przypisujc ich do odpowiednich grup.

11 Uwaga! Zaleca si zmian standardowego hasła dla administratora! 3. Ksigi rachunkowe zasady pracy z modułem. 3.1 Plan kont Uwaga! Prac z danymi ksigami rachunkowymi bezwzgldnie naley rozpocz od zdefiniowania zakładowego planu kont! W tym celu, naley z menu okna głównego modułu Ksiga Handlowa wybra pozycj [Konfiguracja] nastpnie [Lata rozrachunkowe] i zdefiniowa odpowiedni okres rozliczeniowy. W kolejnym kroku naley wróci do okna głównego modułu, wybra [Plik]/[Zmie rak/miesic obrachunkowy] i wskaza właciwy okres.

12 Aby zdefiniowa plan kont naley przej do menu [Słowniki]/[Plan kont]. System umoliwia rczne definiowanie planu, wczytanie z innych lat obrachunkowych lub wczytanie planu domylnego, poprzez nacinicie przycisku Generuj plan kont Opracowany plan kont w niniejszym programie pierwotnie powstał w oparciu o publikacj J.Gierusza pt. "Plan Kont z komentarzem - handel usługi produkcja" wydanie VII, wydawnictwo ODDK Gdask 1998 r. Nastpnie został zmodyfikowany. Przedstawiony plan kont jest planem uniwersalnym i przeznaczonym dla potrzeb prowadzenia ewidencji ksigowej w podmiotach gospodarczych niezalenie od formy ich własnoci i struktury organizacyjnej oraz od rodzaju prowadzenia działalnoci gospodarczej. Zatem mog z tego planu kont korzysta firmy produkcyjne, handlowe i usługowe. Tak przygotowany plan kont umoliwia sporzdzenie sprawozdania finansowego, jakie jest zaproponowane w programie. Przyjte w niniejszym planie rozwizania ewidencji (zwłaszcza nazwy i symbole cyfrowe kont) s propozycjami i nie s obligatoryjne. Kady uytkownik moe dla swej specyfiki działalnoci rozbudowa plan kont o dowolne konta. Aby zdefiniowa własny lub zmodyfikowa dostarczony razem z programem plan kont, wybieramy z menu [Słowniki] pozycj [Plan kont]. W tej czci widoczna jest lista dostpnych kont z oznaczeniami. Podczas dodawania konta naley okreli dodatkowe jego cechy np. rodzaj analityk: a) dynamiczna - pozwala na dodawanie kont analitycznych w czasie rozksigowywania zapisów na kontach syntetycznych, b) statyczna - dla danego konta syntetycznego jest okrelona stała lista kont analitycznych, bez moliwoci jej rozbudowy, c) bez analityki - dane konto syntetyczne nie posiada kont analitycznych.

13 Rodzaje ewidencji analitycznej w programie. Konfiguracja poszczególnych kont to nadawanie im okrelonych cech. Mona okreli nastpujce rodzaje analityki dla danego konta syntetycznego: 1. Analityka DYNAMICZNA to konto, dla którego podczas rozksigowywania zapisu z Dziennika-Główna, w odpowiedniej ewidencji analitycznej, mona załoy nowe konto analityczne, np. dopisa konto dla kontrahenta, czy konto dla nowego rodka trwałego. 2. Analityka STATYCZNA - tak oznaczamy konto syntetyczne, dla którego zdefiniowalimy okrelone konta analityczne i nie przewidujemy zmian (dopisywania) podczas ksigowania np. konto rachunków bankowych. Oczywicie główny ksigowy zawsze moe dopisa nowe konto analityczne, korzystajc z zakładki plan kont. 3. Konto BEZ EWIDENCJI ANALITYCZNEJ oznaczone jako "SBA", to konto, dla którego nie bdziemy prowadzi ewidencji analitycznej. UWAGA! Nie mona w trakcie roku obrachunkowego zmieni tej cechy. Innymi słowy jeli raz oznaczymy konto, jako konto bez analityki, to po dokonaniu ksigowa nie moemy zmienia tego ustawienia, poniewa uzgodnienie obrotów i sald pomidzy ewidencj analityczn i syntetyczn stanie si niemoliwe. Kontrahenci w planie kont System umoliwia przypisanie do kadego konta kontrahenta. Mona przypisa kontrahenta wyłcznie dla konta analitycznego. UWAGI! 1. System umoliwia automatyczne dopisanie konta analitycznego kontrahenta podczas automatycznego ksigowania dokumentów z innych modułów. To, w jaki sposób ma by nadany numer konta analitycznego, mona okreli w parametrach konfiguracji. 2. System nie pozwala na załoenie wicej ni jednego konta analitycznego o takim samym numerze analitycznym dla danego kota syntetycznego, natomiast kilku kontom analitycznym mona przypisa tego samego kontrahenta np. raz jako odbiorc nastpnie jako dostawc. 3.2 Dziennik-Główna zapisy. Wszystkie rczne ksigowania rozpoczynamy od nacinicia w oknie głównym modułu Ksiga Handlowa przycisku F1 dodaj wpis. W tej czci Ksigi dokonujemy zapisów w Dzienniku-Główna i analityce. Dostpne midzy innymi pola podczas zapisu to: 1. Pola edycyjne: data ksigowa - decyduje do jakiego miesica ma by przypisany dany zapis, data VAT - zdarzenia gospodarczego, data wystawienia dowodu ksigowego, nr dowodu lub dokumentu ksigowego,

14 opis zdarzenia gospodarczego (z prawej strony tego pola znajduje si przycisk słucy do rozwijania listy z nazwami zdarzenie gospodarczych), lista dostpnych kont z miejscem na wpisanie ksigowanej kwoty po stronie Winien i stronie Ma. Opis ksigowania Aby dokona wpisu, naley okreli daty, wypełni pole z nr dowodu dokumentu i opisem zdarzenia oraz po wyborze kont wpisa po odpowiednich stronach (Winien lub Ma) ksigowan kwot. Nastpnie nacisn przycisk z napisem "Utwórz wpis...". Program dokona sprawdzenia poprawnoci ksigowania tj. sprawdzi czy pole "nr dokumentu" i "opis" zostały wypełnione oraz czy istniej zapisy na kontach. Jeli sprawdzenie nie wychwyci braku czci zapisu nastpi zapisanie okrelonych danych. Ksigowanie bilansu otwarcia - BO Aby dokona ksigowania bilansu otwarcia naley zaznaczy pole Bilans otwarcia. Wybranie tej pozycji umoliwi zaksigowanie BO oraz dokonanie wpisów z jednoczenie umieszczonymi kwotami po stronie Winien i stronie Ma.

15 3.3 Ewidencja VAT USTAWIENIA WSTPNE Prac z ewidencj VAT naley rozpocz od wykonania odpowiednich ustawie konfiguracyjnych w programie. Po instalacji program posiada pewne standardowe ustawienia umoliwiajce łatwe rozpoczcie pracy. Poniewa jednak ewidencja VAT moe mie indywidualne cechy, charakterystyczne dla danej firmy, dlatego zaleca si sprawdzenie i ewentualne dostosowanie do własnych potrzeb proponowanych ustawie. Słownik stawek VAT ustawiamy przy pomocy pozycji z menu: [Słowniki]/ [Stawki VAT] W polu Nazwa wpisujemy krótk nazw stawki podatku VAT. Nie naley stosowa zbyt długiej nazwy, poniewa przy dłuszych nazwach wydruki rejestrów staj si mniej czytelne. Najwaniejszym polem jest pole Podatek. W polu tym wprowadzamy odpowiedni stawk przeliczeniow dla wyliczanego podatku VAT. Jeeli podatek nie ma by wyliczany naley wpisa 0% (np. dla stawki zw wpisujemy podobnie jak dla 0%). Powizania stawek VAT z wybranymi rodzajami ewidencji VAT. Funkcja ta słuy do przypisania okrelonych (wczenie zdefiniowanych jw.) stawek VAT do wybranych rodzajów ewidencji. Ustawienie to optymalizuje dostpne stawki podczas ksigowania okrelonego zdarzenia gospodarczego do niezbdnego minimum, dziki czemu zmniejszamy ryzyko popełnienia błdu. Opcja ta dostpna jest w [Słowniki]/ [Powizania VAT].

16 Pole Kod słuy do literowego oznaczenia danej transakcji. Oznaczenie to bdzie wykorzystywane na wydrukach i innych zestawieniach. W polu Nazwa znajduje si pełen opis danej transakcji. Przycisk funkcyjny F2 pozwana na edycj i ewentualn modyfikacj powizanych z wybran transakcj stawek. Powiza z dan transakcj mona tylko wczeniej zdefiniowane stawki VAT. Jeeli w danej firmie nie wystpuj pewne stawki VAT to najlepiej ich nie dodawa do wybranych transakcji ograniczy to liczb dostpnych stawek w słowniku podczas ksigowania, a co za tym idzie wybranie właciwej stawki bdzie łatwiejsze. Jeeli chcemy doda nowe stawki VAT do danej transakcji to zaznaczamy j podwietleniem i naciskamy przycisk F1 a nastpnie wybieramy dowoln stawk VAT. Jeeli chcemy usun niepotrzebn stawk, która jest powizana z dan transakcj zaznaczamy wybran transakcj i po naciniciu klawisza F2 edytujemy list powizanych stawek VAT. Po zaznaczeniu właciwej, usuwamy j klawiszem F1 zgodnie z opisem u dołu okna. Powizania te mona w dowolnym czasie modyfikowa. Stawki podatku akcyzowego, dostpne podczas jego ksigowania, ustawiamy w opcji: [Słowniki] / [Podatki akcyzowe]. Dostpne funkcje opisane s u dołu okna. Program pozwala na dodanie dwóch rodzajów stawek podatku akcyzowego: stawki wyliczane procentowo (program bdzie podpowiadał wyliczone wartoci) stawki ilociowe (wartoci naley wpisywa rcznie)

17 Zgodnie z opisem klawiszem F1 dodajemy now pozycj, F2 moemy edytowa i korygowa wpisane wczeniej dane, F3 usuwamy podwietlon i zaznaczon pozycj. Przed usuniciem program spyta o potwierdzenie usunicia wybranej pozycji. Współczynnik przeliczeniowy, słucy do przeliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów słucych sprzeday opodatkowanej i sprzeday nie opodatkowanej (zw), od której nie przysługuje prawo odliczenia tego podatku, ustawiamy przy pomocy opcji: [Konfiguracja] / [Lata rozrachunkowe]. Po wejciu w t opcj klawiszem funkcyjnym F3 (zgodnie z opisem u dołu okna) ustawiamy właciwy współczynnik przeliczeniowy w formacie ułamka dziesitnego (np. 100%=1,00000; 25%=0,250000; 67,5%=0, itp.) Współczynnik ten jest zapamitywany oddzielnie dla kadego roku obrachunkowego.

18 ZAPIS W EWIDENCJI VAT Informacje ogólne Po uruchomieniu programu i wybraniu bazy, na jakiej chcemy pracowa (wybranie firmy), na ekranie mamy podgld wpisów w Dzienniku Głównym. U dołu okna znajduj si opisy wykorzystanych klawiszy funkcyjnych. Z analizy ich treci moemy zauway, e zapisy do ewidencji VAT moemy wykonywa na dwa podstawowe sposoby: F1 dodaj wpis słuy do wprowadzenia pełnej informacji o dokumencie. Z opcji tej korzystamy, gdy chcemy zarejestrowa dokument w Dzienniku Głównym, ewidencji VAT lub ewidencji podatku akcyzowego. Opcja ta daje nam najwiksze moliwoci rejestracji dokumentu poprzez dostp do wszystkich ewidencji. F6 dodaj wpis VAT słuy do wprowadzania wpisów tylko do ewidencji VAT dla istniejcego wpisu w Dzienniku Głównym. Zasady wprowadzania informacji w rejestrach VAT, w obu przypadkach s identyczne i zostały opisane poniej. Ewidencja sprzeday Po wejciu na zakładk VAT, w pierwszym polu dokonujemy wyboru rodzaju rejestru, do jakiego chcemy dokona zapisu (Sprzeda lub Zakup). Po wybraniu Sprzeda przechodzimy klawiszem ENTER lub TAB do kolejnego pola wyboru w celu wybrania jednego z czterech rodzajów sprzeday: Krajowa dotyczy sprzeday prowadzonej na terenie kraju na ogólnych zasadach (domylnie dostpne s wszystkie zdefiniowane w słownikach stawki VAT), Wewntrzwspólnotowa dostawa dotyczy sprzeday poza terytorium kraju do innego pastwa nalecego do UE. Przy tym wyborze naley pamita, e nie kada sprzeda poza terytorium kraju jest traktowana jako wewntrzwspólnotowa dostawa. Przy tym wyborze domyln, dostpn stawk VAT jest 0%. Przy

19 wyborze tej opcji pokae si kolejne okno, w celu dalszego doprecyzowania czy jest to sprzeda zwykła (typowa) czy transakcja trójstronna. Eksportowa dotyczy sprzeday poza UE. Po wybraniu tej opcji dostpna jest stawka VAT 0%, Usług poza terytorium RP dotyczy sprzeday usług dla których miejscem wiadczenia jest terytorium innego kraju ni terytorium RP. Dla tej opcji domylnie ustawiona stawk jest np. nie podlega podatkowi VAT. Po tych ustawieniach przechodzimy do kolejnego pola Data VAT. W polu tym wpisujemy dat, z jak dokument ma by rozliczony w rejestrach VAT i deklaracji podatkowej VAT. Data ta nie musi by zgodna z dat dokumentu. UWAGA!!! Data ta decyduje o terminie w jakim dokument ten ma by rozliczony Kolejnym polem, jakie musimy wypełni (wybra z listy słownika), jest pole Stawka VAT. W zalenoci od wczeniejszych ustawie, w polu tym dostpna bdzie powizana z dan transakcj lista stawek VAT ( patrz pkt I 2) ). Jeeli która ze stawek nie jest dostpna to naley j doda do słownika: [Słowniki ]/ [Stawki VAT] i [Powizania VAT] Kolejnym etapem rejestrowania dokumentu jest wprowadzenie właciwych kwot netto i ewentualne skorygowanie wyliczonych kwot podatku VAT i brutto. Jeeli na dokumencie, który aktualnie rejestrujemy, znajduj si róne stawki VAT, to musimy doda kolejne wiersze przyciskiem Dodaj wiersz. Po wpisaniu wszystkich stawek przechodzimy na kolejn zakładk przyciskiem PgUp przejcie w lewo lub PgDn - przejcie w prawo. Przyciski: F3-przejcie do tabeli słuy do przejcia do tabeli z wpisanymi poszczególnymi stawkami VAT danego dokumentu w celu np. jego usunicia Del, F4-przejcie do wiersza słuy do powrotu z pola tabeli do linii wiersza wprowadzania danych dla danej stawki VAT. UWAGA!!! Program posiada automatyczne słowniki, które po wybraniu okrelonego kontrahenta, wczeniej zaewidencjonowanego, podpowiadaj kolejne pola takie, jakie najczciej s zwizane z wybranym kontrahentem. Rozwizanie takie znacznie przyspiesza proces ksigowania. Przy rejestrowaniu pierwszej transakcji zwizanej z nowym kontrahentem naley zwróci szczególn uwag przy dokonywaniu właciwych wyborów z dostpnych słowników. Ewidencja zakupu Ewidencj dokumentu zakupu rozpoczynamy na zakładce VAT, od wyboru w pierwszym polu tego okna Rodzaju ewidencji VAT Zakup.

20 W nastpnym polu wybieramy rodzaj zakupu: Krajowa dostpne s wszystkie zdefiniowane w słownikach stawki VAT. Opcje t wybieramy dla typowych transakcji krajowych, Wewntrzwspólnotowe nabycia słuy do rejestracji wewntrzwspólnotowych naby towarów. Po wyborze takiej transakcji dostpna bdzie stawka VAT 0%. Po wpisaniu kwoty nabycia, program umoliwi jednoczesne przypisanie do tej transakcji odpowiedniej stawki VAT, jaka obowizuje na tego rodzaju towary w kraju i naliczenie podatku nalenego od tej transakcji. W tej samej linii (z kwotami), program zaproponuje kwot podatku VAT do odliczenia w wysokoci podatku nalenego. Kwoty te mona rcznie skorygowa. W polu: - Netto wpisujemy kwot nabycia przeliczon na PLN, - VAT przy stawce 0% program nie wyliczy podatku, - Brutto program wpisze warto brutto, - Stawka VAT dla VAT-u nalenego ustawiamy właciwa dla danego towaru stawk VAT jaka obowizuje w kraju, - Kwota VAT nie podl. odliczeniu wpisujemy ewentualn kwot podatku jakiej nie moemy odliczy. Dla wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego o wartoci nabycia ,00 zł, kwota podatku nalenego wyniesie 22% z ,00zł co daje kwot 2.200,00zł. Kwota podatku naliczonego do odliczenia, zgodnie z obowizujcymi przepisami przysługuje prawo odliczenia w wysokoci 60% ale nie wicej ni 6.000,00zł wynosi:

21 60% z 2.200,00zł = 1.320,00 Czyli nie mona odliczy 2.200, ,00 = 880,00zł Dla tej opcji dostpne s nastpujce moliwoci: Zwykłe Handlowe Pozostałe Inwestycyjne Dla wszystkich tych rodzajów naley dodatkowo ustawi w kolejnych polach wielko odliczanego podatku VAT - Przysługuje prawo odliczenia naliczony podatek VAT bdzie w 100% odliczony od nalenego podatku VAT, - Przysł. i nie przysł. prawo odlicz. naliczony podatek VAT bdzie przeliczony współczynnikiem ustawionym w: [Konfiguracja] / [Lata rozrachunkowe] (opis w I 4) ). Opcja ta dotyczy zakupów opodatkowanych słucych sprzeday opodatkowanej i nieopodatkowanej ( zw ). Podatek VAT po przeliczeniu współczynnikiem, bdzie czciowo odliczony od podatku nalenego. Transakcja trójstronna zwizana jest z zakupami rozliczanymi na zasadach transakcji trójstronnej. Po wybraniu tej opcji program zaproponuje, zgodnie z obowizujcymi przepisami, 0% podatku VAT. Import usług słuy do ewidencjonowania importu usług, które podobnie jak wewntrzwspólnotowe nabycie musi by rozliczone naliczony podatek VAT zgodnie z obowizujcymi w kraju stawkami oraz wykazanie właciwej kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Zasady rozliczania s identyczne jak opisane wyej przy transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia. Po wpisaniu kwoty nabycia (program zaproponuje stawk nabycia np. nie podlega podatkowi VAT) w polu Stawka VAT dla VAT-u nalenego naley ustawi właciw stawk podatku, obowizujc dla tego typu usług w kraju. Program automatycznie naliczy dla tej stawki podatek naleny (nasze zobowizanie do budetu pastwa) oraz w tej samej wysokoci przyjmie podatek naliczony VAT do odliczenia (podatki zbilansuj si). Jeeli z jakiego powodu nie przysługuje nam prawo do pełnego odliczenia podatku VAT to w polu Kwota VAT nie podl. odliczeniu naley wpisa wysoko kwoty jakiej nie moemy odliczy (UWAGA!!! Nie dotyczy to czci wyliczanej współczynnikiem). Dostawa tow. dla kt. podat. jest nab. dotyczy transakcji nabycia towaru dla którego podatnikiem jest nabywca i nie wymienionego wyej. Zasady rozliczania i ksigowania s identyczne, jak przy wewntrzwspólnotowym nabyciu i imporcie usług. Rozrónienie tych transakcji wynika głównie z konstrukcji deklaracji VAT-7 ( VAT- 7k) i koniecznoci właciwego wykazania na niej kwot netto i podatku VAT. Raporty VAT

22 Wszystkie dostpne raporty zwizane z ewidencj VAT znajduj si w opcji: [Raporty] / [VAT]. W czci tej moemy automatycznie sporzdzi i wydrukowa raporty dotyczce ewidencji VAT za dowolny okres. Po wybraniu jednego z dostpnych rejestrów lub zestawie pokae si okno słuce do wybrania odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Po naciniciu przycisku OK. program wygeneruje odpowiedni raport na ekranie który moemy dowolnie wydrukowa. Rejestry VAT Opcja Rejestry VAT znajdujc si na pasku górnego menu słuy do przegldania i korygowania zapisów w rejestrach VAT. Po wybraniu właciwego rejestru VAT (zakupu lub sprzeday) na ekranie otworzy si okno z zapisami w wybranej ewidencji. Klikajc na nazwach kolumn moemy sortowa zapis w oknie rosnco lub malejco według typów pól które kliknlimy. Sortowanie to nie wpływa na kolejno zapisów na wydrukach rejestrów VAT. Funkcja ta słuy łatwemu wyszukiwaniu okrelonych dokumentów. Zgodnie z opisem klawiszy funkcyjnych znajdujcym si u dołu okna klawisz: F2-edytuj zapis VAT słuy do edycji wskazanego poprzez podwietlenie dokumentu w celu jego korekty lub sprawdzenia szczegółów, F3-usu zapis VAT słuy do usuwania wskazanych zapisów. Szablony ksigowa Inn moliwo przyspieszenia procesu ksigowania oraz ograniczenia ewentualnej pomyłki daje uycie szablonów (wzorców ksigowania). Zadaniem ich jest ułatwienie i przyspieszenie typowych, najczciej powtarzajcych si w danej firmie ksigowa. Szablon taki moe zosta zdefiniowany przez głównego ksigowego firmy i by wykorzystywany przez mniej dowiadczonego operatora. Szablony definiuje si, korzystajc z opcji menu: [Słowniki]/[Wzorce ksigowania]. Podczas ksigowania operacji gospodarczej, mona skorzysta z wczeniej zdefiniowanego szablonu wybierajc odpowiedni pozycj menu. Szablon pozostaje aktywny do jego wyłczenia. 3.4 Przegldanie i zatwierdzanie zapisów Wszystkie dokonane zapisy mona przeglda bezporednio z okna głównego modułu Ksiga Handlowa oraz otwierajc dodatkowe okno uywajc pozycji menu [Rejestry VAT] Kady zapis ma moliwy jeden z dwu statutów: "Zatwierdzony" i "Nie zatwierdzony!" Zapis "Zatwierdzony!" to taki który został ostatecznie zatwierdzony przez ksigowego i ju nie moe zosta usunity ani zmieniony. Zapis o statusie "Nie zatwierdzony!" moe zosta usunity. Wszystkie zapisy zarówno z Dziennika-Głównej, jak i z ewidencji analitycznej, mona wydrukowa korzystajc z opcji menu [Raporty] u góry ekranu. Sortowanie zapisów

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Szybki start... 4 2. Unikalna koncepcja... 4 3. Uwagi o systemie... 4 4.Funkcjonalność systemu...

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów

CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów Wersja 5.00 www.cafefirma.pl m2m@dgcs.biz I. Wprowadzenie Uwaga! CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów jest programem w trakcie stałego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Complex Computers S.A. ul. Targowa 18, VI pitro ; 25-520 Kielce tel. (41) 368 06 01 fax. (41) 368 25 02 e-mail: cdn@complex.com.pl http://www.complex.com.pl Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Wersja 2.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.20 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 3 FAKTURY WEWNTRZNE WNT...3 FAKTURY ZALICZKOWE...5 PALIWA NIE PODLEGAJCE ODLICZENIU VAT...9 KWARTALNE INFORMACJE PODSUMOWUJCE...10

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 76 Spis treści Praca z Programem... 4 Instalacja... 5 Instalacja na innej wersji... 10 Lokalizacja Programu... 10 Pierwsze Uruchomienie... 10 Aktualizacja Starszych Wersji...

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 89 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Zmiany w programie... 5 Praca z Programem... 7 Instalacja... 8 Instalacja na innej wersji... 13 Lokalizacja Programu... 13 Pierwsze Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 5 Charakterystyka modułu... 7 Dokumenty księgowe... 11 Zbiory danych... 15 Schemat eksploatacji modułu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl KSIĘGA HANDLOWA cz. I Spis treści

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo