KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0"

Transkrypt

1 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0

2 Spis treci 1. Wstp Szybki start Unikalna koncepcja Uwagi o systemie Funkcjonalno systemu...4 Ksiga główna... 6 Zasady ewidencji analitycznej... 8 Etapy prac ewidencyjnych Dokumentacja systemu Zaczynamy Uruchomienie programu Dodaj i usu firm oraz modyfikuj jej parametry Uytkownicy systemu Ksigi rachunkowe zasady pracy z modułem Plan kont Dziennik-Główna zapisy Ewidencja VAT Przegldanie i zatwierdzanie zapisów Obroty salda Raporty i deklaracje Kasa Modyfikacja danych kasy Dodanie nowej kasy Usunicie kasy Wystawianie dokumentów KP i KW Kartoteka KP i KW Słownik operacji Rozrachunki Zobowizania odbiorców wobec nas Nasze zobowizania wobec dostawców Zaległoci i nadpłaty kontrahentów wobec nas Zaległoci i nadpłaty nasze wobec kontrahentów Rónice kursowe Uzupełnienie - struktura bazy danych...36

3 1. Wstp. 1.1 Szybki start Niniejszy tekst jest ogólnym opisem modułu Ksiga Handlowa CafeFirma System, przybliajcym jego podstawowe funkcje tak, aby mona było jak najszybciej rozpocz prac. Aktualnie w skład modułu wchodz nastpujce czci: 1. Dziennik, 2. Rejestry VAT, 3. Słowniki, 4. Kasa, 5. Rozrachunki, 6. Raporty, 7. Narzdzia, 8. Konfiguracja. 1.2 Unikalna koncepcja Moduł pełnej ksigowoci w CafeFirma System został opracowany i jest rozwijany w oparciu o unikaln koncepcj powstał na bazie ponad siedemnastoletnich dowiadcze projektantów, programistów i ksigowych, skupionych wokół firmy dgcs S.A.. Zastosowane rozwizania, budowane i doskonalone w systemie FiK (DOS), nastpnie w programie Amerykanka i d2system" (Windows) i teraz CafeFirma (Windows, internet) czyni system łatwym i prostym w codziennej eksploatacji, łatwym w nauce przede wszystkim jednak niezwykle skutecznym narzdziem wspomagajcym zarzdzanie firm. Szczególnie dla biur rachunkowych, pracujcych na aplikacjach firmy dgcs S.A. (i nie tylko), pisanych dla systemu DOS, godnym rozwaenia wydaje si np. koncepcja łczca Ksig Przychodów i Rozchodów, Ksig Handlow w jeden spójny logicznie system, w sposób znaczcy redukujc nakłady na wdroenie. Te same zalety docenimy w sytuacji dynamicznego rozwoju naszej firmy, kiedy przyjdzie nam zmieni ksigowo na pełn rachunkowo. 1.3 Uwagi o systemie CafeFirma System, a w nim moduł obsługi ksig rachunkowych, został zaprojektowany tak, aby spełniał oczekiwania włacicieli małych i rednich firm oraz osób, które prowadziły bd chc prowadzi ksigowo samodzielnie i nie posiadaj duego dowiadczenia w tym zakresie. System umoliwia prowadzenie ksigowoci zarówno w formie pełnej rachunkowoci oraz (!) podatkowej ksiki przychodów i rozchodów. Pierwotnie (w systemach Amerykanka i d2system) moduł Ksiga główna" został zaprojektowany i zbudowany w oparciu o najprostsz z istniejcych form prowadzenia pełnej ksigowoci tj. o tzw. form tabelaryczn, potocznie nazywan "Amerykank". Nie oznacza to, e system nadaje si tylko do prowadzenia ksigowoci w firmach o stosunkowo prostej strukturze i małych ilociach przetwarzanych dokumentów. Zastosowane rozwizania pozwalaj na wykorzystaniu modułu w przedsibiorstwach o dowolnie skomplikowanej strukturze i duej iloci przetwarzanych dokumentów.

4 Nasze dowiadczenie pokazuje, e take osoby znajce podstawy zasad prowadzenia pełnej ksigowoci, bez znajomoci konkretnej jej formy, bez trudu radz sobie z obsług tego programu. Przyjta w CafeFirma System konstrukcja systemu sprawia, e jest on narzdziem posiadajcym due walory edukacyjne, głównie jednak narzdziem, które wietnie nadaje si do pracy w biurach rachunkowych i w samodzielnie prowadzonej firmie. Jego prostota wpływa na znaczne obnienie kosztów szkolenia pracowników majcych obsługiwa system. Uwaga! Fakt oparcia koncepcji ksigi głównej o tabelaryczn form ksigowoci w niczym nie ogranicza funkcjonalnoci systemu. Realizacja elektroniczna powoduje, e powstało rozwizanie funkcjonalnie nieodbiegajce od podobnych dostpnych na rynku systemów finansowo ksigowych. Forma tabelaryczna jest jednym ze sposobów prowadzenia ksigowoci, nieograniczajcym jego zastosowania w mniejszych firmach. Inaczej mówic: 1. Opierajc projekt na amerykance, otrzymalimy łatwy, logiczny i przejrzysty interfejs systemu; 2. Prost i łatw w opanowaniu jego struktur (filozofi); 3. Dziki realizacji informatycznej usunlimy WSZYSTKIE ograniczenia, jakie wynikaj z rcznie prowadzonej amerykanki. Tworzc ten system kładlimy głównie nacisk na takie jego przyszłe cechy jak: przejrzysto i prostot, zwart logiczn konstrukcj, łatwo obsługi, zgodno z zasadami rachunkowoci, niezawodno i bezpieczestwo danych, łatwo i elastyczno wprowadzania zmian, czy przyszłej rozbudowy, niskie koszty zakupu, wdroenia i eksploatacji. S to cechy najistotniejsze z punktu widzenia właciciela korzystajcej z niego firmy i obsługujcej program osoby. Dotychczasowi jego uytkownicy, efekty przeprowadzonych wdroe zdaj si potwierdza, e udało si w duej mierze zrealizowa powysze załoenia. 1.4 Funkcjonalno systemu Koncepcj i struktur systemu najlepiej odzwierciedla ekran dostpny po prawidłowym zalogowaniu i wybraniu Ksigi Handlowej, jako modułu, na którym chcemy aktualnie pracowa:

5 W pasku, umiejscowionym w górnej czci okna, znajduje si menu modułu. Pierwsz pozycj w menu jest plik. Zawiera nastpujce funkcje: zmiana aktualnego roku i miesica rozrachunkowego, zmian uytkownika, okrelenie waluty, uruchomienie innych modułów systemu, import danych z systemów finansowoksigowych firmy dgcs S.A., bdcych poprzednikami Ksigi Handlowej CafeFirma.

6 Kolejna pozycj jest dziennik: pozwala zatwierdza wpisy, automatycznie ksigowa dokumenty z modułów Magazynu 2 Multi oraz Delegacje. Ksiga główna Tabelaryczna forma prowadzenia ewidencji tzw. amerykanka jest jedn z najprostszych i najstarszych form ksigowoci powstał na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji. Łczy ona w jedno podstawowe urzdzenie ksigowe Dziennik i Ksig Główn zwane DZIENNIK- GŁÓWNA. Urzdzenie to umoliwia ksigowanie operacji gospodarczych równoczenie w porzdku chronologicznym (Dziennik) i systematycznym (Ksiga Główna). Przy rcznym prowadzeniu ksigowoci przybiera ona form oprawnej ksigi zawierajcej wielokolumnowe karty.

7 Pi pierwszych kolumn: 1 - Lp. (numer pozycji), 2 - data, 3 - rodzaj i numer dowodu, 4 - tre, 5 - suma ogólna, stanowi DZIENNIK, a pozostałe kolumny parami (strona WINIEN i MA), odpowiadajce kontom ze zbioru kont syntetycznych, tworz KSIG GŁÓWN. Takie powizanie Dziennika z Ksig Główn i zapisów chronologicznych z systematycznymi jest zgodne z ustaw o rachunkowoci. Uwaga! W naszym programie jednemu wierszowi z papierowej amerykanki (Dziennik-Główna) odpowiada zbiór pól przeznaczonych do wpisywania danych umieszczony na zakładce pt. "wpis". W stosunku do papierowej ksigi dodano midzy innymi kolumny zawierajce róne pole daty. Przy zastosowaniu tej formy ksigowoci, zapis ksigowy operacji gospodarczej dokonywany jest z zachowaniem nastpujcych zasad: Dla kadej operacji gospodarczej przeznaczony jest jeden wiersz ksigi Dziennik- Główna, Zapis chronologiczny operacji gospodarczej polega na wypełnieniu poszczególnych kolumn wchodzcych w skład Dziennika; Numer kolejny wpisu (Lp. lub Fot.) zapisujemy równie w prawym górnym rogu na dowodzie ksigowym, Aby zachowa właciw chronologi naley: a) własne dowody ksigowe, w tym faktury VAT, rachunki uproszczone, ksigowa z dat ich wystawienia, raporty kasowe pod dat koczc okres, którego dotycz, wycigi bankowe zgodnie z dniem którego dotycz, rozliczenie zaliczek pod dat ich rozliczenia, polecenia ksigowania (noty memoriałowe) - pod dat wskazan na dokumencie, b) obce dowody ksigowe zapisujemy pod dat ich otrzymania, z wyjtkiem tych, które otrzymamy w okresie do 14 dnia po zakoczeniu miesica (a dowód ten dotyczy minionego miesica). Dokumenty te naley zaksigowa pod dat ostatniego dnia okresu, którego dotycz. Zgodnie z ustaw o rachunkowoci uwaa si, e zapisy w ksigach rachunkowych s dokonywane na bieco, jeeli wszystkie operacje gospodarcze za dany okres, zostan ujte w ksigach rachunkowych nie póniej ni w cigu 14 dni po zakoczeniu okresu, W kolumnie suma ogólna umieszczamy warto figurujc na dowodzie ksigowym, odzwierciedlajcym operacj gospodarcz, zadekretowan zapisem prostym lub te sum wartoci obciajcych konta lub sum wartoci uznajcych dane konta w przypadku dekretu złoonego.

8 Zasady ewidencji analitycznej W stosunku do wybranych kont, dla których powinna by prowadzona ksigowo szczegółowa (ewidencja analityczna) zapisy ujte w Dzienniku-Głównej (syntetyka) musz by powtórzone na właciwych kontach analitycznych. Cho odpowiedni art. ustawy o rachunkowoci zezwala sporzdza zestawienia sald wszystkich kont ksig pomocniczych na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a na dzie inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników majtkowych, to praktyka ksigowa sprowadza si do comiesicznego uzgadniania syntetyki z analityk. Form takiego uzgodnienia stanowi zestawienie sald kont analitycznych dla właciwych kont syntetycznych. Aby konta analityczne mona było uzna za prawidłowo prowadzone, kada zaksigowana na nich operacja gospodarcza, powinna by ujta zgodnie z zasad zapisu powtórzonego oraz spełnione musz zosta trzy równania: 1. suma zapisów po stronie Winien na właciwych kontach analitycznych równa jest obrotom strony Winien odpowiedniego konta syntetycznego, 2. analogicznie jak w pkt 1 dla strony Ma, 3. suma sald kocowych kont analitycznych jest równa saldu kocowemu konta syntetycznego. Etapy prac ewidencyjnych Poniej przedstawiamy typowe etapy prac ewidencyjnych wystpujce przy wykorzystaniu techniki tabelarycznej: 1. Otwarcie ksig rachunkowych w oparciu o bilans otwarcia a) otwarcie urzdzenia ksigowego Dziennik-Główna poprzez wpisanie w pierwszym wierszu sumy bilansowej do kolumny "suma ogólna", a poszczególne wartoci odpowiadajce pozycjom aktywów i pasywów na stron Wn lub stron Ma odpowiednich kont syntetycznych, b) otwarcie urzdze analitycznych zgodnie z zasadami i szczegółowoci okrelonymi w Zakładowym Planie Kont. 2. Bieca ewidencja operacji gospodarczych a) w urzdzeniu ksigowym Dziennik-Główna zgodnie z zasad podwójnego zapisu, b) w urzdzeniach analitycznych zgodnie z zasad powtórzonego zapisu. 3. Sporzdzenie i uzgodnienie sald na koniec okresu sprawozdawczego a) zgodnie z ustaw o rachunkowoci w zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych warto obrotów narastajcych od pocztku roku tego zestawienia powinna by zgodna z narastajcymi obrotami Dziennika, b) zestawienie sald kont analitycznych w celu uzgodnienia sald kont syntetycznych. 4. Zamknicie ksig rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego.

9 1.5 Dokumentacja systemu Pełna dokumentacja programu zostanie zainstalowana wraz z programem w formie elektronicznej. Aby z niej skorzysta naley zainstalowa program Adobe Reader lub inny obsługujcy format PDF. Program ten znajduje si midzy innymi na płycie instalacyjnej w katalogu Acrobat. Dokumentacj znajdujc si w programie lub na płycie mona wydrukowa. Uwaga! Dokumentacja uytkownika jest czci systemu najczciej wykonywan w kocowej fazie prac nad dan wersj. Czsto, ju po wydaniu wersji, jest ona na podstawie uwag uytkowników modyfikowana tak aby maksymalnie ułatwi korzystanie z produktu. Dlatego warto raz po raz zajrze na strony WWW firmy dgcs S.A. powicone CafeFirma, aby sprawdzi czy nie udostpniono włanie do pobrania nowej, pełniejszej wersji dokumentacji. 2. Zaczynamy. 2.1 Uruchomienie programu. Pierwsze uruchomienie programu wie si z czynnociami wstpnymi słucymi przygotowaniu i ustawienia parametrów programu. Nale do nich: zdefiniowanie firm, dla których bdzie prowadzona ksigowo/sprzeda, zdefiniowanie uytkowników programu i nadanie im odpowiednich uprawnie jednej z wczeniej zdefiniowanych grup. 2.2 Dodaj i usu firm oraz modyfikuj jej parametry. Moduł Ksiga Handlowa jak wszystkie programy firmy dgcs S.A. pozwala na obsług wielu firm w jednym systemie. Firmy tworzymy w systemie, dodajc odpowiednie dla nich bazy (analogicznie jak dla czci magazynowej). UWAGA! Poniewa CafeFirma System jest rozwizaniem w pełni sieciowym, opartym na doskonałym silniku bazy danych, umoliwiajcym jednoczesn prac wielu uytkowników, zrezygnowano w nim z rozwiza przyjtych w Amerykance i póniej w d2system, a polegajcych na moliwoci tworzenia wielu ksig, bdcych jednoczenie podrejestrami dla jednej głównej ksigi, poprzez okresowe scalanie danych. Definiowanie roku ksigowego. System dopuszcza prac z rokiem obrotowym rónym od kalendarzowego. Zezwala równie na okrelenie roku dłuszego ni 12 miesicy.

10 2.3 Uytkownicy systemu Uprawnienia dla poszczególnych uytkowników naley zacz od zdefiniowania ich grup poprzez wybór z menu: [Konfiguracja]/[Prawa dostpu]: Poprzez wybór: [Konfiguracja]/[Uytkownicy] naley zdefiniowa poszczególnych uytkowników, przypisujc ich do odpowiednich grup.

11 Uwaga! Zaleca si zmian standardowego hasła dla administratora! 3. Ksigi rachunkowe zasady pracy z modułem. 3.1 Plan kont Uwaga! Prac z danymi ksigami rachunkowymi bezwzgldnie naley rozpocz od zdefiniowania zakładowego planu kont! W tym celu, naley z menu okna głównego modułu Ksiga Handlowa wybra pozycj [Konfiguracja] nastpnie [Lata rozrachunkowe] i zdefiniowa odpowiedni okres rozliczeniowy. W kolejnym kroku naley wróci do okna głównego modułu, wybra [Plik]/[Zmie rak/miesic obrachunkowy] i wskaza właciwy okres.

12 Aby zdefiniowa plan kont naley przej do menu [Słowniki]/[Plan kont]. System umoliwia rczne definiowanie planu, wczytanie z innych lat obrachunkowych lub wczytanie planu domylnego, poprzez nacinicie przycisku Generuj plan kont Opracowany plan kont w niniejszym programie pierwotnie powstał w oparciu o publikacj J.Gierusza pt. "Plan Kont z komentarzem - handel usługi produkcja" wydanie VII, wydawnictwo ODDK Gdask 1998 r. Nastpnie został zmodyfikowany. Przedstawiony plan kont jest planem uniwersalnym i przeznaczonym dla potrzeb prowadzenia ewidencji ksigowej w podmiotach gospodarczych niezalenie od formy ich własnoci i struktury organizacyjnej oraz od rodzaju prowadzenia działalnoci gospodarczej. Zatem mog z tego planu kont korzysta firmy produkcyjne, handlowe i usługowe. Tak przygotowany plan kont umoliwia sporzdzenie sprawozdania finansowego, jakie jest zaproponowane w programie. Przyjte w niniejszym planie rozwizania ewidencji (zwłaszcza nazwy i symbole cyfrowe kont) s propozycjami i nie s obligatoryjne. Kady uytkownik moe dla swej specyfiki działalnoci rozbudowa plan kont o dowolne konta. Aby zdefiniowa własny lub zmodyfikowa dostarczony razem z programem plan kont, wybieramy z menu [Słowniki] pozycj [Plan kont]. W tej czci widoczna jest lista dostpnych kont z oznaczeniami. Podczas dodawania konta naley okreli dodatkowe jego cechy np. rodzaj analityk: a) dynamiczna - pozwala na dodawanie kont analitycznych w czasie rozksigowywania zapisów na kontach syntetycznych, b) statyczna - dla danego konta syntetycznego jest okrelona stała lista kont analitycznych, bez moliwoci jej rozbudowy, c) bez analityki - dane konto syntetyczne nie posiada kont analitycznych.

13 Rodzaje ewidencji analitycznej w programie. Konfiguracja poszczególnych kont to nadawanie im okrelonych cech. Mona okreli nastpujce rodzaje analityki dla danego konta syntetycznego: 1. Analityka DYNAMICZNA to konto, dla którego podczas rozksigowywania zapisu z Dziennika-Główna, w odpowiedniej ewidencji analitycznej, mona załoy nowe konto analityczne, np. dopisa konto dla kontrahenta, czy konto dla nowego rodka trwałego. 2. Analityka STATYCZNA - tak oznaczamy konto syntetyczne, dla którego zdefiniowalimy okrelone konta analityczne i nie przewidujemy zmian (dopisywania) podczas ksigowania np. konto rachunków bankowych. Oczywicie główny ksigowy zawsze moe dopisa nowe konto analityczne, korzystajc z zakładki plan kont. 3. Konto BEZ EWIDENCJI ANALITYCZNEJ oznaczone jako "SBA", to konto, dla którego nie bdziemy prowadzi ewidencji analitycznej. UWAGA! Nie mona w trakcie roku obrachunkowego zmieni tej cechy. Innymi słowy jeli raz oznaczymy konto, jako konto bez analityki, to po dokonaniu ksigowa nie moemy zmienia tego ustawienia, poniewa uzgodnienie obrotów i sald pomidzy ewidencj analityczn i syntetyczn stanie si niemoliwe. Kontrahenci w planie kont System umoliwia przypisanie do kadego konta kontrahenta. Mona przypisa kontrahenta wyłcznie dla konta analitycznego. UWAGI! 1. System umoliwia automatyczne dopisanie konta analitycznego kontrahenta podczas automatycznego ksigowania dokumentów z innych modułów. To, w jaki sposób ma by nadany numer konta analitycznego, mona okreli w parametrach konfiguracji. 2. System nie pozwala na załoenie wicej ni jednego konta analitycznego o takim samym numerze analitycznym dla danego kota syntetycznego, natomiast kilku kontom analitycznym mona przypisa tego samego kontrahenta np. raz jako odbiorc nastpnie jako dostawc. 3.2 Dziennik-Główna zapisy. Wszystkie rczne ksigowania rozpoczynamy od nacinicia w oknie głównym modułu Ksiga Handlowa przycisku F1 dodaj wpis. W tej czci Ksigi dokonujemy zapisów w Dzienniku-Główna i analityce. Dostpne midzy innymi pola podczas zapisu to: 1. Pola edycyjne: data ksigowa - decyduje do jakiego miesica ma by przypisany dany zapis, data VAT - zdarzenia gospodarczego, data wystawienia dowodu ksigowego, nr dowodu lub dokumentu ksigowego,

14 opis zdarzenia gospodarczego (z prawej strony tego pola znajduje si przycisk słucy do rozwijania listy z nazwami zdarzenie gospodarczych), lista dostpnych kont z miejscem na wpisanie ksigowanej kwoty po stronie Winien i stronie Ma. Opis ksigowania Aby dokona wpisu, naley okreli daty, wypełni pole z nr dowodu dokumentu i opisem zdarzenia oraz po wyborze kont wpisa po odpowiednich stronach (Winien lub Ma) ksigowan kwot. Nastpnie nacisn przycisk z napisem "Utwórz wpis...". Program dokona sprawdzenia poprawnoci ksigowania tj. sprawdzi czy pole "nr dokumentu" i "opis" zostały wypełnione oraz czy istniej zapisy na kontach. Jeli sprawdzenie nie wychwyci braku czci zapisu nastpi zapisanie okrelonych danych. Ksigowanie bilansu otwarcia - BO Aby dokona ksigowania bilansu otwarcia naley zaznaczy pole Bilans otwarcia. Wybranie tej pozycji umoliwi zaksigowanie BO oraz dokonanie wpisów z jednoczenie umieszczonymi kwotami po stronie Winien i stronie Ma.

15 3.3 Ewidencja VAT USTAWIENIA WSTPNE Prac z ewidencj VAT naley rozpocz od wykonania odpowiednich ustawie konfiguracyjnych w programie. Po instalacji program posiada pewne standardowe ustawienia umoliwiajce łatwe rozpoczcie pracy. Poniewa jednak ewidencja VAT moe mie indywidualne cechy, charakterystyczne dla danej firmy, dlatego zaleca si sprawdzenie i ewentualne dostosowanie do własnych potrzeb proponowanych ustawie. Słownik stawek VAT ustawiamy przy pomocy pozycji z menu: [Słowniki]/ [Stawki VAT] W polu Nazwa wpisujemy krótk nazw stawki podatku VAT. Nie naley stosowa zbyt długiej nazwy, poniewa przy dłuszych nazwach wydruki rejestrów staj si mniej czytelne. Najwaniejszym polem jest pole Podatek. W polu tym wprowadzamy odpowiedni stawk przeliczeniow dla wyliczanego podatku VAT. Jeeli podatek nie ma by wyliczany naley wpisa 0% (np. dla stawki zw wpisujemy podobnie jak dla 0%). Powizania stawek VAT z wybranymi rodzajami ewidencji VAT. Funkcja ta słuy do przypisania okrelonych (wczenie zdefiniowanych jw.) stawek VAT do wybranych rodzajów ewidencji. Ustawienie to optymalizuje dostpne stawki podczas ksigowania okrelonego zdarzenia gospodarczego do niezbdnego minimum, dziki czemu zmniejszamy ryzyko popełnienia błdu. Opcja ta dostpna jest w [Słowniki]/ [Powizania VAT].

16 Pole Kod słuy do literowego oznaczenia danej transakcji. Oznaczenie to bdzie wykorzystywane na wydrukach i innych zestawieniach. W polu Nazwa znajduje si pełen opis danej transakcji. Przycisk funkcyjny F2 pozwana na edycj i ewentualn modyfikacj powizanych z wybran transakcj stawek. Powiza z dan transakcj mona tylko wczeniej zdefiniowane stawki VAT. Jeeli w danej firmie nie wystpuj pewne stawki VAT to najlepiej ich nie dodawa do wybranych transakcji ograniczy to liczb dostpnych stawek w słowniku podczas ksigowania, a co za tym idzie wybranie właciwej stawki bdzie łatwiejsze. Jeeli chcemy doda nowe stawki VAT do danej transakcji to zaznaczamy j podwietleniem i naciskamy przycisk F1 a nastpnie wybieramy dowoln stawk VAT. Jeeli chcemy usun niepotrzebn stawk, która jest powizana z dan transakcj zaznaczamy wybran transakcj i po naciniciu klawisza F2 edytujemy list powizanych stawek VAT. Po zaznaczeniu właciwej, usuwamy j klawiszem F1 zgodnie z opisem u dołu okna. Powizania te mona w dowolnym czasie modyfikowa. Stawki podatku akcyzowego, dostpne podczas jego ksigowania, ustawiamy w opcji: [Słowniki] / [Podatki akcyzowe]. Dostpne funkcje opisane s u dołu okna. Program pozwala na dodanie dwóch rodzajów stawek podatku akcyzowego: stawki wyliczane procentowo (program bdzie podpowiadał wyliczone wartoci) stawki ilociowe (wartoci naley wpisywa rcznie)

17 Zgodnie z opisem klawiszem F1 dodajemy now pozycj, F2 moemy edytowa i korygowa wpisane wczeniej dane, F3 usuwamy podwietlon i zaznaczon pozycj. Przed usuniciem program spyta o potwierdzenie usunicia wybranej pozycji. Współczynnik przeliczeniowy, słucy do przeliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów słucych sprzeday opodatkowanej i sprzeday nie opodatkowanej (zw), od której nie przysługuje prawo odliczenia tego podatku, ustawiamy przy pomocy opcji: [Konfiguracja] / [Lata rozrachunkowe]. Po wejciu w t opcj klawiszem funkcyjnym F3 (zgodnie z opisem u dołu okna) ustawiamy właciwy współczynnik przeliczeniowy w formacie ułamka dziesitnego (np. 100%=1,00000; 25%=0,250000; 67,5%=0, itp.) Współczynnik ten jest zapamitywany oddzielnie dla kadego roku obrachunkowego.

18 ZAPIS W EWIDENCJI VAT Informacje ogólne Po uruchomieniu programu i wybraniu bazy, na jakiej chcemy pracowa (wybranie firmy), na ekranie mamy podgld wpisów w Dzienniku Głównym. U dołu okna znajduj si opisy wykorzystanych klawiszy funkcyjnych. Z analizy ich treci moemy zauway, e zapisy do ewidencji VAT moemy wykonywa na dwa podstawowe sposoby: F1 dodaj wpis słuy do wprowadzenia pełnej informacji o dokumencie. Z opcji tej korzystamy, gdy chcemy zarejestrowa dokument w Dzienniku Głównym, ewidencji VAT lub ewidencji podatku akcyzowego. Opcja ta daje nam najwiksze moliwoci rejestracji dokumentu poprzez dostp do wszystkich ewidencji. F6 dodaj wpis VAT słuy do wprowadzania wpisów tylko do ewidencji VAT dla istniejcego wpisu w Dzienniku Głównym. Zasady wprowadzania informacji w rejestrach VAT, w obu przypadkach s identyczne i zostały opisane poniej. Ewidencja sprzeday Po wejciu na zakładk VAT, w pierwszym polu dokonujemy wyboru rodzaju rejestru, do jakiego chcemy dokona zapisu (Sprzeda lub Zakup). Po wybraniu Sprzeda przechodzimy klawiszem ENTER lub TAB do kolejnego pola wyboru w celu wybrania jednego z czterech rodzajów sprzeday: Krajowa dotyczy sprzeday prowadzonej na terenie kraju na ogólnych zasadach (domylnie dostpne s wszystkie zdefiniowane w słownikach stawki VAT), Wewntrzwspólnotowa dostawa dotyczy sprzeday poza terytorium kraju do innego pastwa nalecego do UE. Przy tym wyborze naley pamita, e nie kada sprzeda poza terytorium kraju jest traktowana jako wewntrzwspólnotowa dostawa. Przy tym wyborze domyln, dostpn stawk VAT jest 0%. Przy

19 wyborze tej opcji pokae si kolejne okno, w celu dalszego doprecyzowania czy jest to sprzeda zwykła (typowa) czy transakcja trójstronna. Eksportowa dotyczy sprzeday poza UE. Po wybraniu tej opcji dostpna jest stawka VAT 0%, Usług poza terytorium RP dotyczy sprzeday usług dla których miejscem wiadczenia jest terytorium innego kraju ni terytorium RP. Dla tej opcji domylnie ustawiona stawk jest np. nie podlega podatkowi VAT. Po tych ustawieniach przechodzimy do kolejnego pola Data VAT. W polu tym wpisujemy dat, z jak dokument ma by rozliczony w rejestrach VAT i deklaracji podatkowej VAT. Data ta nie musi by zgodna z dat dokumentu. UWAGA!!! Data ta decyduje o terminie w jakim dokument ten ma by rozliczony Kolejnym polem, jakie musimy wypełni (wybra z listy słownika), jest pole Stawka VAT. W zalenoci od wczeniejszych ustawie, w polu tym dostpna bdzie powizana z dan transakcj lista stawek VAT ( patrz pkt I 2) ). Jeeli która ze stawek nie jest dostpna to naley j doda do słownika: [Słowniki ]/ [Stawki VAT] i [Powizania VAT] Kolejnym etapem rejestrowania dokumentu jest wprowadzenie właciwych kwot netto i ewentualne skorygowanie wyliczonych kwot podatku VAT i brutto. Jeeli na dokumencie, który aktualnie rejestrujemy, znajduj si róne stawki VAT, to musimy doda kolejne wiersze przyciskiem Dodaj wiersz. Po wpisaniu wszystkich stawek przechodzimy na kolejn zakładk przyciskiem PgUp przejcie w lewo lub PgDn - przejcie w prawo. Przyciski: F3-przejcie do tabeli słuy do przejcia do tabeli z wpisanymi poszczególnymi stawkami VAT danego dokumentu w celu np. jego usunicia Del, F4-przejcie do wiersza słuy do powrotu z pola tabeli do linii wiersza wprowadzania danych dla danej stawki VAT. UWAGA!!! Program posiada automatyczne słowniki, które po wybraniu okrelonego kontrahenta, wczeniej zaewidencjonowanego, podpowiadaj kolejne pola takie, jakie najczciej s zwizane z wybranym kontrahentem. Rozwizanie takie znacznie przyspiesza proces ksigowania. Przy rejestrowaniu pierwszej transakcji zwizanej z nowym kontrahentem naley zwróci szczególn uwag przy dokonywaniu właciwych wyborów z dostpnych słowników. Ewidencja zakupu Ewidencj dokumentu zakupu rozpoczynamy na zakładce VAT, od wyboru w pierwszym polu tego okna Rodzaju ewidencji VAT Zakup.

20 W nastpnym polu wybieramy rodzaj zakupu: Krajowa dostpne s wszystkie zdefiniowane w słownikach stawki VAT. Opcje t wybieramy dla typowych transakcji krajowych, Wewntrzwspólnotowe nabycia słuy do rejestracji wewntrzwspólnotowych naby towarów. Po wyborze takiej transakcji dostpna bdzie stawka VAT 0%. Po wpisaniu kwoty nabycia, program umoliwi jednoczesne przypisanie do tej transakcji odpowiedniej stawki VAT, jaka obowizuje na tego rodzaju towary w kraju i naliczenie podatku nalenego od tej transakcji. W tej samej linii (z kwotami), program zaproponuje kwot podatku VAT do odliczenia w wysokoci podatku nalenego. Kwoty te mona rcznie skorygowa. W polu: - Netto wpisujemy kwot nabycia przeliczon na PLN, - VAT przy stawce 0% program nie wyliczy podatku, - Brutto program wpisze warto brutto, - Stawka VAT dla VAT-u nalenego ustawiamy właciwa dla danego towaru stawk VAT jaka obowizuje w kraju, - Kwota VAT nie podl. odliczeniu wpisujemy ewentualn kwot podatku jakiej nie moemy odliczy. Dla wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego o wartoci nabycia ,00 zł, kwota podatku nalenego wyniesie 22% z ,00zł co daje kwot 2.200,00zł. Kwota podatku naliczonego do odliczenia, zgodnie z obowizujcymi przepisami przysługuje prawo odliczenia w wysokoci 60% ale nie wicej ni 6.000,00zł wynosi:

21 60% z 2.200,00zł = 1.320,00 Czyli nie mona odliczy 2.200, ,00 = 880,00zł Dla tej opcji dostpne s nastpujce moliwoci: Zwykłe Handlowe Pozostałe Inwestycyjne Dla wszystkich tych rodzajów naley dodatkowo ustawi w kolejnych polach wielko odliczanego podatku VAT - Przysługuje prawo odliczenia naliczony podatek VAT bdzie w 100% odliczony od nalenego podatku VAT, - Przysł. i nie przysł. prawo odlicz. naliczony podatek VAT bdzie przeliczony współczynnikiem ustawionym w: [Konfiguracja] / [Lata rozrachunkowe] (opis w I 4) ). Opcja ta dotyczy zakupów opodatkowanych słucych sprzeday opodatkowanej i nieopodatkowanej ( zw ). Podatek VAT po przeliczeniu współczynnikiem, bdzie czciowo odliczony od podatku nalenego. Transakcja trójstronna zwizana jest z zakupami rozliczanymi na zasadach transakcji trójstronnej. Po wybraniu tej opcji program zaproponuje, zgodnie z obowizujcymi przepisami, 0% podatku VAT. Import usług słuy do ewidencjonowania importu usług, które podobnie jak wewntrzwspólnotowe nabycie musi by rozliczone naliczony podatek VAT zgodnie z obowizujcymi w kraju stawkami oraz wykazanie właciwej kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Zasady rozliczania s identyczne jak opisane wyej przy transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia. Po wpisaniu kwoty nabycia (program zaproponuje stawk nabycia np. nie podlega podatkowi VAT) w polu Stawka VAT dla VAT-u nalenego naley ustawi właciw stawk podatku, obowizujc dla tego typu usług w kraju. Program automatycznie naliczy dla tej stawki podatek naleny (nasze zobowizanie do budetu pastwa) oraz w tej samej wysokoci przyjmie podatek naliczony VAT do odliczenia (podatki zbilansuj si). Jeeli z jakiego powodu nie przysługuje nam prawo do pełnego odliczenia podatku VAT to w polu Kwota VAT nie podl. odliczeniu naley wpisa wysoko kwoty jakiej nie moemy odliczy (UWAGA!!! Nie dotyczy to czci wyliczanej współczynnikiem). Dostawa tow. dla kt. podat. jest nab. dotyczy transakcji nabycia towaru dla którego podatnikiem jest nabywca i nie wymienionego wyej. Zasady rozliczania i ksigowania s identyczne, jak przy wewntrzwspólnotowym nabyciu i imporcie usług. Rozrónienie tych transakcji wynika głównie z konstrukcji deklaracji VAT-7 ( VAT- 7k) i koniecznoci właciwego wykazania na niej kwot netto i podatku VAT. Raporty VAT

22 Wszystkie dostpne raporty zwizane z ewidencj VAT znajduj si w opcji: [Raporty] / [VAT]. W czci tej moemy automatycznie sporzdzi i wydrukowa raporty dotyczce ewidencji VAT za dowolny okres. Po wybraniu jednego z dostpnych rejestrów lub zestawie pokae si okno słuce do wybrania odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Po naciniciu przycisku OK. program wygeneruje odpowiedni raport na ekranie który moemy dowolnie wydrukowa. Rejestry VAT Opcja Rejestry VAT znajdujc si na pasku górnego menu słuy do przegldania i korygowania zapisów w rejestrach VAT. Po wybraniu właciwego rejestru VAT (zakupu lub sprzeday) na ekranie otworzy si okno z zapisami w wybranej ewidencji. Klikajc na nazwach kolumn moemy sortowa zapis w oknie rosnco lub malejco według typów pól które kliknlimy. Sortowanie to nie wpływa na kolejno zapisów na wydrukach rejestrów VAT. Funkcja ta słuy łatwemu wyszukiwaniu okrelonych dokumentów. Zgodnie z opisem klawiszy funkcyjnych znajdujcym si u dołu okna klawisz: F2-edytuj zapis VAT słuy do edycji wskazanego poprzez podwietlenie dokumentu w celu jego korekty lub sprawdzenia szczegółów, F3-usu zapis VAT słuy do usuwania wskazanych zapisów. Szablony ksigowa Inn moliwo przyspieszenia procesu ksigowania oraz ograniczenia ewentualnej pomyłki daje uycie szablonów (wzorców ksigowania). Zadaniem ich jest ułatwienie i przyspieszenie typowych, najczciej powtarzajcych si w danej firmie ksigowa. Szablon taki moe zosta zdefiniowany przez głównego ksigowego firmy i by wykorzystywany przez mniej dowiadczonego operatora. Szablony definiuje si, korzystajc z opcji menu: [Słowniki]/[Wzorce ksigowania]. Podczas ksigowania operacji gospodarczej, mona skorzysta z wczeniej zdefiniowanego szablonu wybierajc odpowiedni pozycj menu. Szablon pozostaje aktywny do jego wyłczenia. 3.4 Przegldanie i zatwierdzanie zapisów Wszystkie dokonane zapisy mona przeglda bezporednio z okna głównego modułu Ksiga Handlowa oraz otwierajc dodatkowe okno uywajc pozycji menu [Rejestry VAT] Kady zapis ma moliwy jeden z dwu statutów: "Zatwierdzony" i "Nie zatwierdzony!" Zapis "Zatwierdzony!" to taki który został ostatecznie zatwierdzony przez ksigowego i ju nie moe zosta usunity ani zmieniony. Zapis o statusie "Nie zatwierdzony!" moe zosta usunity. Wszystkie zapisy zarówno z Dziennika-Głównej, jak i z ewidencji analitycznej, mona wydrukowa korzystajc z opcji menu [Raporty] u góry ekranu. Sortowanie zapisów

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI RACHUNKOWE TWOJA FIRMA ŚWIATOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA

KSIĘGI RACHUNKOWE TWOJA FIRMA ŚWIATOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA str 1 z 55 CafeFirma KSIĘGI RACHUNKOWE TWOJA FIRMA ŚWIATOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA Wersja 5.0 1 str 2 z 55 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja... 3 1.3 Uwagi o systemie...

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Szybki start... 4 2. Unikalna koncepcja... 4 3. Uwagi o systemie... 4 4.Funkcjonalność systemu...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon

Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Complex Computers S.A. ul. Targowa 18, VI pitro ; 25-520 Kielce tel. (41) 368 06 01 fax. (41) 368 25 02 e-mail: cdn@complex.com.pl http://www.complex.com.pl Instrukcja obsługi programu Opt!Kon Wersja 2.6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2 Forte Finanse i Księgowość 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego dokumentu

Bardziej szczegółowo