na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj. 100 000 zł"

Transkrypt

1 PROSPEKT I SERII OBLIGACJI NA OKAZICIELA SPÓŁKI GRUPA POLSKIE SKŁ ADY BUDOWLANE SPÓŁ KA AKCYJNA z siedzibą w Busku - Zdroju Weł ecz 142, Busko - Zdrój Branża według PKD: 5153B Na podstawie niniejszego Prospektu Serii Emitent oferuje w publicznym obrocie Obligacje I Serii emitowane w ramach Programu Emisji o następujących parametrach: Liczba oferowanych Obligacji 600 Wartość Nominalna jednej Obligacji Łączna wartość Nominalna Serii Seria Rodzaj Cena Emisyjna zł zł Data Emisji: 28 kwietnia 2005 r. Data Wykupu 28 kwietnia 2008 r. I na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj zł Obligacje będą przedmiotem obrotu wtórnego na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO. Obrót wtórny Obligacjami będzie mógł być dokonywany wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi zgodnie z zasadami obowiązującymi na MTS-CeTO. Subskrypcja Obligacji I Serii zostanie otwarta 27 kwietnia 2005 r., a jej zamknięcie nastąpi 28 kwietnia 2005 r. W powyższych terminach przyjmowane będą również zapisy na Obligacje I Serii z zastrzeżeniem, że w dniu 28 kwietnia 2005 r. zapisy mogą być składane wyłącznie do godz W terminach w których przyjmowane będą zapisy dokonywane powinny być również wpłaty na Obligacje I Serii. Wpłata powinna być dokonana przelewem tak, aby najpóźniej do godz.12 w dniu 28 kwietnia wpłynęła na rachunek Oferującego. Subskrypcja Obligacji poprzedzona zostanie procesem budowy Księgi Popytu w ramach którego inwestorzy zainteresowani nabyciem Obligacji I Serii będą mogli składać deklaracje zakupu w których określać będą deklarowaną do nabycia liczbę obligacji oraz Marżę z jaką zobowiązują się nabyć Obligacje I Serii objęte deklaracją. Powyższe deklaracje przyjmowane będą od 25 do 26 kwietnia 2005 r. do godziny W wyniku procesu budowy Księgi Popytu wyłonieni zostaną inwestorzy, do których wystosowane zostaną wezwania do złożenia zapisu na Obligacje I Serii. Przydział Obligacji I Serii zostanie dokonany zgodnie z ważnym zapisem złożonym w odpowiedzi na otrzymane wezwanie. Przydział Obligacji I Serii dokonany zostanie w Dacie Emisji tj. 28 kwietnia 2005 r. Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji I Serii znajdują się w Rozdziale IV niniejszego Prospektu Serii. Przeprowadzenie subskrypcji Obligacji I Serii nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Intencją Emitenta jest aby Obligacje I Serii wprowadzone zostały do obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO w terminie kilku dni roboczych po Dacie Emisji. Publiczna oferta Obligacji I Serii odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Serii. Prospekt Emisyjny w części, w jakiej nie utracił ważności oraz Prospekt Serii są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Programie, Obligacjach, ich ofercie oraz o Emitencie. Prospekt Emisyjny został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 6 kwietnia 2005 r. w siedzibie Emitenta, Oferującego, Organizatora Emisji, Centrum Informacyjnym KPWiG oraz na stronie internetowej Emitenta: Wersja elektroniczna Prospektu Emisyjnego opublikowana została jedynie w celach informacyjnych. Dom Inwestycyjny IPOPEMA Spółka Akcyjna Organizator Emisji Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Allen & Overy, A. Siemiątkowski Sp. k. Oferujący Doradca Prawny

2 Oferującym Obligacje w publicznym obrocie jest Millennium Dom Maklerski SA, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a. Niniejszy Prospekt Serii stanowi uzupełnienie i powinien być czytany łącznie z Prospektem Emisyjnym Programu Emisji Obligacji na okaziciela z dnia 31 grudnia 2004r. w części, w jakiej Prospekt Programu nie utracił ważności. Terminy zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym zachowują to samo znaczenie w niniejszym Prospekcie Serii. Termin ważności niniejszego Prospektu Serii upływa z dniem przydziału Obligacji I Serii. Ewenetualne zmiany i uzpełnienia niniejszego Prospektu Serii podawane będą do publicznego obrotu w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny i nie stanowi zaproszenia (oferty) do nabycia papierów wartościowych Emitenta. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego terytorium, pod którego jurysdykcją może się on znajdować. Za informacje zawarte w Prospekcie Serii odpowiedzialne są następujące osoby: Osoby działające w imieniu Emitenta: Bogdan Panhirsz Dyrektor Zarządu Mirosław Lubarski Członek Zarządu Wyżej wymienione Osoby odpowiedzialne są za sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział I pkt 1-6; Rozdział II pkt 1-2; Rozdział III pkt 2-5. Dane identyfikacyjne ww. osób objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Osoby działające w imieniu Oferującego Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna: Mariusz Dąbkowski Prezes Zarządu Dorota Małgorzata Kowalczewska Członek Zarządu Wyżej wymienione Osoby są odpowiedzialne za sporządzenie Rozdziału IV. Dane identyfikacyjne ww. osób objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego Allen & Overy, A. Siemiątkowski Sp. k.: Piotr Lesiński Radca Prawny, Pełnomocnik Wyżej wymieniona Osoba odpowiedzialna jest za sporządzenie następujących części prospektu: Rozdział I pkt 2,3; Rozdział II pkt 3, Rozdział III pkt 1; Załącznik Definicje i objaśnienia skrótów. Dane identyfikacyjne ww. osoby objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Osoby działające w imieniu Organizatora Emisji Domu Inwestycyjnego IPOPEMA Spółka Akcyjna: Jacek Lewandowski Prezes Zarządu Wyżej wymieniona Osoba odpowiedzialna jest za sporządzenie następujących części prospektu: Wstęp oraz Załącznik Definicje i objaśnienia skrótów. Dane identyfikacyjne ww. osoby objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Osoby działające w imieniu Emitenta oświadczają, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w niniejszym Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Bogdan Panhirsz Dyrektor Zarządu Mirosław Lubarski Członek Zarządu 2

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. PODSUMOWANIE PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE EMITENTA PODSTAWA PRAWNA I PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI I SERII WSKAZANIE PRAWA, KTÓRE STOSUJE SIĘ DO REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI I SERII ORAZ USTANOWIONYCH ZABEZPIECZEŃ ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC OBLIGATARIUSZY, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z EMISJĄ OBLIGACJI INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM WARTOŚCIOWYM MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ORAZ INNYCH OPISANYCH, LECZ NIE ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM PROSPEKCIE, INFORMACJI I DANYCH ISTOTNYCH DLA REALIZACJI UPRAWNIEŃ OBLIGATARIUSZY ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ (DZIAŁALNOŚCIĄ) EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM SPÓŁKI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMISJĄ I OBROTEM OBLIGACJAMI... 9 ROZDZIAŁ III. DANE O EMISJI OPIS EMISJI OPIS WSZELKICH ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI, DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZUJE SIĘ EMITENT, ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI WARUNKI I SYTUACJE, W KTÓRYCH EMITENT JEST ZOBOWIĄZANY DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI I SERII PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI EMITENTA KOSZTY WPROWADZENIA OBLIGACJI DO PUBLICZNEGO OBROTU ORAZ PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY ROZDZIAŁ IV. ZASADY DYSTRYBUCJI OBLIGACJI I SERII PODMIOT OFERUJĄCY OBLIGACJE I SERII ZASADY OGÓLNE CENA EMISYJNA OBLIGACJI I SERII TERMINY OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI I SERII OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA OBLIGACJI I SERII PROCES BUDOWY KSIĘGI POPYTU ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW NA OBLIGACJE I SERII TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT NA OBLIGACJE I SERII PRZYDZIAŁ OBLIGACJI I SERII DOJŚCIE I NIEDOJŚCIE EMISJI OBLIGACJI I SERII DO SKUTKU ROZLICZENIE WPŁAT NA OBLIGACJE I SERII ROZDZIAŁ V. ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA ORAZ INFORMACJE ISTOTNE DLA JEJ OCENY POWSTAŁE PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2004R. LUB OSTATNIM RAPORCIE OKRESOWYM PRZEKAZANYM ZGODNIE PRZEPISAMI Z OBOWIĄZUJĄCYMI NA RYNKU NIEURZĘDOWYM...20 ROZDZIAŁ VI. ZAŁĄCZNIKI DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

4 Rozdział I. Podsumowanie. 1. Podstawowe dane identyfikacyjne Emitenta. Nazwa: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka Akcyjna Siedziba: Busko - Zdrój Adres: Wełecz 142, Busko-Zdrój Numer KRS: Telefon: +48 (41) Faks: +48 (41) Adres www: Podstawa prawna i podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji I Serii. Podstawą prawną emisji Obligacji jest art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Podstawą prawną wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu jest art. 61 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zgodnie z 11 Statutu Emitenta, Emitent może emitować obligacje. Organem uprawnionym do emisji obligacji jest Walne Zgromadzenie Emitenta ( 20 pkt 14 Statutu Emitenta). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 3/XI/04 z dnia 2 grudnia 2004r. wyraziło zgodę na emisję przez Emitenta obligacji niezamiennych o wartości nominalnej nieprzekraczającej łącznie zł. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 1/XII/05 z dnia 25 marca 2005 r. postanowiło, iż obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji oraz, że zostaną one wprowadzone do publicznego obrotu. W dniu 18 kwietnia 2005 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/IV/2005 w przedmiocie emisji Obligacji I Serii. Treść tej uchwały jest następująca: 1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 1/XII/05 z dnia 25 marca 2005 r. w przedmiocie emisji obligacji w ramach programu emisji oraz wprowadzenia ich do publicznego obrotu Zarząd Spółki postanawia wyemitować w publicznym obrocie obligacje I serii o następujących warunkach: 1. Liczba Wartość nominalna zł 3. Wartość emisji zł 4. Dzień emisji 28 kwietnia 2005 r. 5. Cena emisyjna zł 6. Oprocentowanie 6-miesięczny WIBOR plus Marża płatne co sześć miesięcy 7. Marża zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu 8. Dzień wykupu 28 kwietnia 2008 r. 9. Cena wykupu zł 2. Pozostałe warunki obligacji I serii określone są prospekcie emisyjnym programu z dnia 31 grudnia 2004 r. 3. Wskazanie prawa, które stosuje się do realizacji zobowiązań z Obligacji I Serii oraz ustanowionych zabezpieczeń. Realizacja zobowiązań z Obligacji będzie odbywała się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawy o Obligacjach oraz Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Emitent nie ustanowił jakichkolwiek zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji I Serii. 4

5 4. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec Obligatariuszy, które związane są z emisją Obligacji. Poza informacjami ujawnionymi w niniejszym Prospekcie nie istnieją zobowiązania Emitenta związane z emisją Obligacji, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec Obligatariuszy. 5. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym. Dotychczas Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie nadano ratingu. Emitent nie wyklucza występowania o nadanie ratingu każdej Serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji. Informacje o nadaniu ratingu zamieszczone zostaną w prospektach udostępnionych przed każdą kolejną emisją obligacji. 6. Miejsce udostępnienia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz innych opisanych, lecz nie zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, informacji i danych istotnych dla realizacji uprawnień Obligatariuszy. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta, odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w odniesieniu do Emitenta oraz treść ujednoliconego tekstu statutu Emitenta, znajdują się do wglądu w następujących miejscach: Siedziba Emitenta: Wełecz 142, Busko-Zdrój Siedziba Oferujacego: Al.Jerozolimskie 123A, Warszawa Ponadto dokumenty, o których mowa powyżej dostępne będą również na stronie internetowej Emitenta: 5

6 Rozdział II. Czynniki ryzyka. 1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją ekonomiczno-finansową (działalnością) Emitenta. Ryzyko niezrealizowania lub opóźnienia w realizacji celów emisji. Podstawowym celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację rozwoju nowych placówek detalicznych pod nazwą handlową PSB-Mrówka, który w efekcie ma zwiększyć potencjał Emitenta w wybranych strategicznych obszarach działalności. Istnieje ryzyko, że rozwój nowych placówek detalicznych pod nazwą handlową PSB-Mrówka nie zostanie zrealizowany w zakładanym harmonogramie lub zostanie zrealizowany w stopniu mniejszym niż planowany przez Emitenta. W powyższych sytuacjach może się okazać, że Emitent nie będzie w stanie wykorzystać w pełni lub częściowo środków pozyskanych z emisji Obligacji lub wykorzystanie tych środków będzie realizowane z opóźnieniem w stosunku do przewidywań, co może mieć niekorzystny wpływ na efektywność zaangażowania wolnych środków i realizację strategii rozwoju. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez ciągłą analizę rynku i staranne przygotowanie planowanych inwestycji. Na dzień sporządzania Prospektu Grupa PSB S.A. wyselekcjonowała kilka miejscowości, w których w najbliższym czasie mają zostać otwarte placówki PSB-Mrówka. Ryzyko związane z odpowiednim doborem lokalizacji placówek PSB-Mrówka. Lokalizacje placówek detalicznych PSB-Mrówka stanowią jeden z najważniejszych czynników przesądzających o poziomie wyników finansowych generowanych przez Grupę PSB S.A. z tej linii biznesowej. Emitent planuje dalsze stworzenie ponad 100 jednostek handlowych tego typu na terenie całego kraju. Realizacja planów Emitenta przewidujących znaczną rozbudowę tego segmentu działalności będzie więc uzależniona od trafności doboru lokalizacji. Należy podkreślić, że Emitent posiada kilkuletnie doświadczenie w wyborze lokalizacji placówek PSB-Mrówka. Nie można jednak wykluczyć, że nietrafione decyzje dotyczące doboru lokalizacji placówek nie będą miały miejsca. Ryzyko związane z doborem agentów dla sieci PSB-Mrówka. Emitent będzie otwierał nowe placówki wspólnie z agentem, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie danego sklepu. Rozwój działalności PSB-Mrówka i osiągane przez nią wyniki finansowe pozostają w ścisłym związku z umiejętnością doboru właściwych partnerów biznesowych, którzy w sposób lojalny i zgodnie z obowiązującymi standardami będą prowadzić placówki detaliczne PSB-Mrówka. Sukces zależeć będzie przede wszystkim od osiągniętej skali działania i konsekwencji w budowaniu marki PSB- Mrówka. Każda ze stron umowy agencyjnej, na mocy której agent prowadzi placówkę zachowuje prawo do jej rozwiązania. Wypowiedzenie umowy przez istotną liczebnie grupę agentów mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Jednak wraz z rozwojem działalności PSB-Mrówka, liczba tego typu umów wzrośnie, co znacznie zmniejszy negatywny wpływ ewentualnego wypowiedzenia umowy przez pojedynczych agentów. Pomimo, iż Emitent posiada doświadczenie w doborze agentów palcówek PSB-Mrówka, istnieje ryzyko, że w przyszłości dany agent nie spełni pokładanych w nim nadziei Zarządu Grupy PSB S.A. Emitent stara się ograniczać ryzyko związane z doborem agentów dla sieci PSB-Mrówka poprzez wybór profesjonalistów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju biznesu, z którymi współpracuje często od ponad dziesięciu lat. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. Grupa PSB S.A., w związku z silnym powiązaniem z branżą budowlano-montażową, notuje znaczną sezonowość sprzedaży objawiającą się tym, że największe przychody ze sprzedaży Emitenta generowane są w okresie od maja do października, najmniejsze zaś w okresie od listopada do lutego. Występujące sezonowo zmiany popytu na towary Emitenta zwiększają zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez efektywne prowadzenie działań logistycznych oraz poprzez centralizację sytemu zakupów, których celem jest maksymalne skrócenie czasu dostaw do klientów, a tym samym zmniejszenie cyklu obrotu zapasami. Ponadto istotnym czynnikiem ograniczającym ww. zjawisko jest rozwój sieci detalicznej PSB-Mrówka, wraz z poszerzaniem której negatywny efekt sezowości sprzedaży będzie maleć. Ryzyko związane z zadłużeniem. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004r., Grupa PSB S.A. posiadała tys. zł kredytów długoterminowych (2,4% sumy pasywów) oraz tys. zł kredytów krótkoterminowych (25,4% sumy 6

7 pasywów). Suma wszystkich linii kredytowych Emitenta włączając ww. już zaciągnięte kredyty wynosi tys. zł. W przypadku całkowitego wykorzystania linii kredytowych oraz dojścia do skutku emisji Obligacji w ramach Programu Emisji w kwocie 60 mln zł, całkowite zadłużenie odsetkowe Emitenta będzie wyższe. W przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta, istnieje ryzyko ograniczenia możliwości obsługi zadłużenia przez Emitenta. Z uwagi na program inwestycyjny Emitenta oraz konieczność bieżącej obsługi zadłużenia, proces planowania przepływów finansowych jest starannie przygotowywany i stale monitorowany. Na dzień sporządzenia Prospektu w ocenie Emitenta nie występują jednak przesłanki wskazujące na realne zagrożenie ograniczenia możliwości obsługi obecnego zadłużenia i realizacji świadczeń z Obligacji, w przypadku dojścia ich emisji do skutku. Ryzyko związane z kredytowaniem odbiorców. Działalność Emitenta polegająca na handlu towarami i materiałami budowlanymi opiera się na kredycie kupieckim. Z tego względu, znaczną część aktywów obrotowych stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej kontrahenta, zobowiązanie odbiorcy wobec Grupy PSB S.A. nie zostanie spłacone w terminie, bądź egzekucja tej należności może być utrudniona. Emitent minimalizuje ryzyko nieściągalności należności poprzez odpowiednią procedurę oceny zdolności kontrahenta do regulacji zobowiązań, systematyczne monitorowanie należności, wykorzystywanie instrumentu faktoringu oraz poprzez utrzymywanie długoterminowych umów z odbiorcami. Ryzyko to jest również ograniczane w związku z gotówkową formą płatności stosowaną w sieci sklepów detalicznych PSB-Mrówka. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników lub niepozyskania nowych pracowników. Specyficznym zagrożeniem dla Emitenta jest groźba utraty najwartościowszej kadry. Wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz kadra zarządzająca stanowią istotne aktywa Emitenta i są jednym z głównych czynników jego sukcesu. Odejście takich osób z przedsiębiorstwa Emitenta może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe. W celu minimalizacji ryzyka utraty kluczowych pracowników, Emitent prowadzi aktywną politykę motywacyjną skierowaną na pozyskanie i utrzymanie najcenniejszych pracowników. Co więcej, Spółka w sposób ciągły analizuje efektywność pracowników oraz zasady ich wynagradzania w celu zaproponowania najkorzystniejszych warunków zatrudnienia najlepszym pracownikom. Jednakże nie można wykluczyć ryzyka, że Spółka nie będzie w stanie pozyskać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub że będzie to bardzo kosztowne. Zdaniem zarządu Emitenta ryzyko to jest jednak minimalne, co potwierdzają dotychczasowe doświadczenia (w ciągu ostatnich lat w spółce nie wystąpiły przypadki rezygnaji z pracy na wniosek pracownika). Zwraca się również uwagę na fakt, że Emitent otrzymał tytuł Lwa wśród pracodawców w konkursie organizowanym przez ING Employee Benefits i Hay Group, przyznawanym pracodawcom stosującym wysokie standardy pracy i ponadnormatywną troskę o pracownika. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta. Na dzień sporządzania prospektu akcje Emitenta posiadało 359 akcjonariuszy. Wśród akcjonariuszy znajdują się zarówno odbiorcy, jak i dostawcy Grupy PSB S.A. Istnieje ryzyko, że dany akcjonariusz może zbyć posiadane akcje Emitenta, co w przypadku dostawcy może oznaczać pogorszenie się dla Emitenta warunków handlowych z danym dostawcą, natomiast w przypadku odbiorcy może to oznaczać ograniczenie współpracy i w konsekwencji obniżenie przychodów Emitenta. Emitent stara się ograniczać to ryzyko poprzez zakupy u kilku dostawców danego asortymentu. Natomiast historia pokazuje, że wśród akcjonariuszy Grupy PSB S.A. z roku na rok wzrasta liczba odbiorców firm handlowych. Z uwagi na dużą liczbę firm zajmujących się handlem materiałami budowlanymi w Polsce, które jeszcze nie są zrzeszone w żadnej grupie handlowej, istnieje potencjał wzorem rozwoju rynku handlu materiałami budowlanymi w krajach Europy Zachodniej ciągłego wzrostu liczby akcjonariuszy-odbiorców. Ponadto Grupa PSB S.A. umożliwia swoim akcjonariuszom wyjazdy szkoleniowe do hurtowni w Niemczech, Francji, Norwegii, Danii i Holandii, dzięki czemu mogą oni zdobyć bezcenną wiedzę o prowadzeniu biznesu z takich dziedzin, jak wybór asortymentu towarowego, marketing czy logistyka. Co więcej, przynależność danego akcjonariusza-odbiorcy do Grupy PSB S.A. łączy się z możliwością wynegocjonowania upustów nie tylko u producentów materiałów budowlanych, ale także u innych dostawców (samochody, telefony itp.). Akcjonariusze-odbiorcy otrzymują od Grupy PSB S.A. bonusy handlowe i marketingowe uzależnione od wyników sprzedaży, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym. Ponadto logo Grupy PSB S.A. jest już dla Akcjonariuszy PSB S.A. elementem prestiżu i pozycji rynkowej. Minister Gospodarki i Pracy oraz Krajowa Izba Gospodarcza po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej nadał Grupie Polskie Składy Budowlane SA status Założyciela Akademii Marek, 7

8 co oznacza, że zasługuje na miano Firmy Markowej. Grupa PSB znalazła się w gronie 12 nominowanych firm do Akademii Marek w 2004r., która obecnie liczy ok. 100 firm. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną. Rozwój sektora handlu materiałami budowlanymi jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, wysokość dochodów osobistych ludności, skłonność społeczeństwa do rozpoczynania remontów oraz budów, poziom inflacji, poziom cen surowców pierwotnych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, realny spadek wysokości dochodów osobistych ludności, spadek skłonności społeczeństwa do rozpoczynania remontów oraz budów, wzrost inflacji czy silne wahania cen surowców pierwotnych mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na warunki działania Emitenta, a generowane przez niego wyniki finansowe mogą okazać się niższe od oczekiwanych. Ryzyko zmiany przepisów prawa Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, odnoszące się w szczególności do prawa podatkowego, prawa z zakresu papierów wartościowych czy przepisów regulujących działanie spółek, mogą wywołać negatywne efekty dla Emitenta. W szczególności, częstym zmianom ulegają interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez ograny podatkowe odmiennej niż zakładana przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych może on liczyć się z niekorzystnymi konsekwencjami wpływającymi na jego sytuację finansową, osiągane wyniki oraz perspektywy rozwoju. Prawo polskie zawiera zasady kontroli przepływu i transferu kapitału z i do Polski. Pomimo że zasady te nie ograniczają obecnie możliwości transferu dochodów, w przypadku istotnych problemów ekonomicznych takie ograniczenia mogą być wprowadzone. Ryzyko zmian stóp procentowych. Poziom stóp procentowych, z uwagi na wielkość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych Emitenta, ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy PSB S.A. Istnieje ryzyko, że w przypadku podniesienia stóp procentowych w Polsce, Emitent może doświadczyć spadku rentowności netto poprzez wzrost kosztów odsetkowych. Ryzyko konkurencji na rynku krajowym. Polski rynek handlu materiałami i towarami budowlanymi charakteryzuje się wysokim natężeniem konkurencji. Funkcjonują na nim zarówno przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów oraz duże i średnie polskie przedsiębiorstwa obejmujące swoim zasięgiem teren całego kraju. Dodatkową konkurencję stanowią firmy o regionalnym i lokalnym znaczeniu. Grupa PSB S.A. z 15-procentowym udziałem w rynku materiałów budowlanych jest niekwestionowanym liderem tego rynku w Polsce. Istnieje jednak ryzyko, że na rynku mogą pojawić się nowi konkurenci, szczególnie na słabiej spenetrowanych rynkach lokalnych. Grupa PSB S.A. dąży do ograniczania ryzyka konkurencji poprzez stały monitoring sytuacji na rynku i badanie swojej pozycji konkurencyjnej. Zdaniem Zarządu Emitenta pozycja Grupy PSB SA, nie wydaje się być zagrożona, gdyż Emitent poprzez zakres asortymentu, upusty cenowe, sezonowe promocje, jakość obsługi klienta i efektywną logistykę jest w stanie konkurować nie tylko z lokalnymi firmami niezrzeszonymi w żadnej sieci, lecz także z międzynarodowymi koncernami dystrybuującymi materiały budowlane w Polsce. Ze względu na duże rozdrobnienie podmiotów działających w sektorze, Emitent zamierza brać aktywny udział w konsolidacji sektora, skupiając się na wyszukiwaniu atrakcyjnych podmiotów, które mogłyby być przyłączone do Grupy PSB S.A. Intencją Emitenta jest włączenie do sieci takich podmiotów, dzięki którym Grupa PSB S.A. poszerzy rynki, na których działa. Ponadto Emitent zarówno poprzez aktywną rozbudowę sieci detalicznej PSB-Mrówka, jak i promowanie dalszego rozwoju całej Grupy PSB S.A., w znacznym stopniu ogranicza ryzyko konkurencji na rynku krajowym. Zdaniem Zarządu takie działania zapewnią rozwój Spółki, a tym samym przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej. 8

9 3. Czynniki ryzyka związane z emisją i obrotem Obligacjami. Ryzyko związane z terminem wprowadzenia bądź odmową wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do obrotu na regulowanym nieurzędowym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. Zgodnie z regulaminem MTS-CeTO S.A. i upoważnieniem Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A., dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd MTS-CeTO S.A.. Zarząd MTS- CeTO S.A. obowiązany jest podjąć uchwałę w tym przedmiocie w terminie 4 tygodni od dnia złożenia przez Emitenta stosownego wniosku. Zgodnie z regulaminem MTS-CeTO S.A. papiery wartościowe mogą zostać dopuszczone do obrotu gdy: są dopuszczone do publicznego obrotu, ich zbywalność nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem, że mogą zostać dopuszczone do obrotu także papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi, w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Nie można wykluczyć ryzyka, że Zarząd MTS-CeTO S.A. nie podejmie stosownej/odpowiedniej uchwały i tym samym nie dopuści Programu Emisji do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Ponadto, istnieje ryzyko, że mimo wcześniejszego dopuszczenia Programu Emisji do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO, Zarząd MTS-CeTO S.A. nie wyrazi zgody na wprowadzenie do obrotu wtórnego danej Serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji. Zawieszenie obrotu Obligacjami na Rynku Papierów Wartościowych CeTO lub ich wykluczenie z obrotu na tym rynku W pewnych sytuacjach Zarząd MTS-CeTO S.A. może zawiesić obrót Obligacjami. W okresie zawieszenia obrót papierami wartościowymi nie jest możliwy. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach Zarząd MTS- CeTO S.A. może lub zobowiązany jest wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO W takim przypadku może dojść do utraty płynności Obligacji oraz spadku ich wartości rynkowej. Ryzyko wykluczenia Obligacji z publicznego obrotu W sytuacji, gdy Emitent nie dopełni obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, KPWiG może: wydać decyzję o wykluczeniu z publicznego obrotu papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta albo nałożyć karę pieniężną do zł, albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej. Konsekwencją wydania decyzji o wykluczeniu Obligacji z publicznego obrotu jest wycofanie Obligacji z obrotu na rynku regulowanym, co może wiązać się ze znacznym zmniejszeniem płynności Obligacji oraz znacznym spadkiem ich ceny. Ryzyko braku płynności Obligacji na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie płynności obrotu wtórnego Obligacjami na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Istnieje potencjalne ryzyko, że inwestor, który zakupi Obligacje w ofercie publicznej, nie będzie w stanie ich sprzedać w dowolnym czasie i po zakładanej cenie. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z 19 ust. 4 Regulaminu obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO, w przypadku obrotu obligacjami wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi, wartość jednostki obrotu nie może być mniejsza niż EURO. 9

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII NS1 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. www.best.com.pl

BEST S.A. www.best.com.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI BEST S.A. www.best.com.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Gdynia, listopad

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE I PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

MEMORANDUM INFORMACYJNE I PROGRAM EMISJI OBLIGACJI MEMORANDUM INFORMACYJNE MIKROKASA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI I PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 8.000.000 zł Oferujący Doradca ds. oferty publicznej Ventus Asset Management S.A.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLONEA INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stępinie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C do obrotu na Catalyst prowadzony jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE VENO S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 16 października 2014 roku strona 1 z 125 Wstęp Emitent Firma: VENO Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna spółki

Nota Informacyjna spółki Nota Informacyjna- 1 Nota Informacyjna spółki Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa sporządzona na potrzeby wprowadzenia 13.224 obligacji serii I o łącznej wartości

Bardziej szczegółowo

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK NINIEJSZY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego: 30 maja 2014 r. Wstęp MEMORANDUM INFORMACYJNE I. Dane Emitenta Firma: Stopklatka S.A. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6 www.koelner.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa, Aktywa Funduszu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku

MEMORANDUM INFORMACYJNE. LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku MEMORANDUM INFORMACYJNE LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku sporządzone w związku z ofertą publiczną 7.000 Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i cenie emisyjnej jednej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A.

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo