na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj. 100 000 zł"

Transkrypt

1 PROSPEKT I SERII OBLIGACJI NA OKAZICIELA SPÓŁKI GRUPA POLSKIE SKŁ ADY BUDOWLANE SPÓŁ KA AKCYJNA z siedzibą w Busku - Zdroju Weł ecz 142, Busko - Zdrój Branża według PKD: 5153B Na podstawie niniejszego Prospektu Serii Emitent oferuje w publicznym obrocie Obligacje I Serii emitowane w ramach Programu Emisji o następujących parametrach: Liczba oferowanych Obligacji 600 Wartość Nominalna jednej Obligacji Łączna wartość Nominalna Serii Seria Rodzaj Cena Emisyjna zł zł Data Emisji: 28 kwietnia 2005 r. Data Wykupu 28 kwietnia 2008 r. I na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj zł Obligacje będą przedmiotem obrotu wtórnego na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO. Obrót wtórny Obligacjami będzie mógł być dokonywany wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi zgodnie z zasadami obowiązującymi na MTS-CeTO. Subskrypcja Obligacji I Serii zostanie otwarta 27 kwietnia 2005 r., a jej zamknięcie nastąpi 28 kwietnia 2005 r. W powyższych terminach przyjmowane będą również zapisy na Obligacje I Serii z zastrzeżeniem, że w dniu 28 kwietnia 2005 r. zapisy mogą być składane wyłącznie do godz W terminach w których przyjmowane będą zapisy dokonywane powinny być również wpłaty na Obligacje I Serii. Wpłata powinna być dokonana przelewem tak, aby najpóźniej do godz.12 w dniu 28 kwietnia wpłynęła na rachunek Oferującego. Subskrypcja Obligacji poprzedzona zostanie procesem budowy Księgi Popytu w ramach którego inwestorzy zainteresowani nabyciem Obligacji I Serii będą mogli składać deklaracje zakupu w których określać będą deklarowaną do nabycia liczbę obligacji oraz Marżę z jaką zobowiązują się nabyć Obligacje I Serii objęte deklaracją. Powyższe deklaracje przyjmowane będą od 25 do 26 kwietnia 2005 r. do godziny W wyniku procesu budowy Księgi Popytu wyłonieni zostaną inwestorzy, do których wystosowane zostaną wezwania do złożenia zapisu na Obligacje I Serii. Przydział Obligacji I Serii zostanie dokonany zgodnie z ważnym zapisem złożonym w odpowiedzi na otrzymane wezwanie. Przydział Obligacji I Serii dokonany zostanie w Dacie Emisji tj. 28 kwietnia 2005 r. Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji I Serii znajdują się w Rozdziale IV niniejszego Prospektu Serii. Przeprowadzenie subskrypcji Obligacji I Serii nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Intencją Emitenta jest aby Obligacje I Serii wprowadzone zostały do obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO w terminie kilku dni roboczych po Dacie Emisji. Publiczna oferta Obligacji I Serii odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Serii. Prospekt Emisyjny w części, w jakiej nie utracił ważności oraz Prospekt Serii są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Programie, Obligacjach, ich ofercie oraz o Emitencie. Prospekt Emisyjny został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 6 kwietnia 2005 r. w siedzibie Emitenta, Oferującego, Organizatora Emisji, Centrum Informacyjnym KPWiG oraz na stronie internetowej Emitenta: Wersja elektroniczna Prospektu Emisyjnego opublikowana została jedynie w celach informacyjnych. Dom Inwestycyjny IPOPEMA Spółka Akcyjna Organizator Emisji Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna Allen & Overy, A. Siemiątkowski Sp. k. Oferujący Doradca Prawny

2 Oferującym Obligacje w publicznym obrocie jest Millennium Dom Maklerski SA, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a. Niniejszy Prospekt Serii stanowi uzupełnienie i powinien być czytany łącznie z Prospektem Emisyjnym Programu Emisji Obligacji na okaziciela z dnia 31 grudnia 2004r. w części, w jakiej Prospekt Programu nie utracił ważności. Terminy zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym zachowują to samo znaczenie w niniejszym Prospekcie Serii. Termin ważności niniejszego Prospektu Serii upływa z dniem przydziału Obligacji I Serii. Ewenetualne zmiany i uzpełnienia niniejszego Prospektu Serii podawane będą do publicznego obrotu w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny i nie stanowi zaproszenia (oferty) do nabycia papierów wartościowych Emitenta. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego terytorium, pod którego jurysdykcją może się on znajdować. Za informacje zawarte w Prospekcie Serii odpowiedzialne są następujące osoby: Osoby działające w imieniu Emitenta: Bogdan Panhirsz Dyrektor Zarządu Mirosław Lubarski Członek Zarządu Wyżej wymienione Osoby odpowiedzialne są za sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział I pkt 1-6; Rozdział II pkt 1-2; Rozdział III pkt 2-5. Dane identyfikacyjne ww. osób objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Osoby działające w imieniu Oferującego Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna: Mariusz Dąbkowski Prezes Zarządu Dorota Małgorzata Kowalczewska Członek Zarządu Wyżej wymienione Osoby są odpowiedzialne za sporządzenie Rozdziału IV. Dane identyfikacyjne ww. osób objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego Allen & Overy, A. Siemiątkowski Sp. k.: Piotr Lesiński Radca Prawny, Pełnomocnik Wyżej wymieniona Osoba odpowiedzialna jest za sporządzenie następujących części prospektu: Rozdział I pkt 2,3; Rozdział II pkt 3, Rozdział III pkt 1; Załącznik Definicje i objaśnienia skrótów. Dane identyfikacyjne ww. osoby objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Osoby działające w imieniu Organizatora Emisji Domu Inwestycyjnego IPOPEMA Spółka Akcyjna: Jacek Lewandowski Prezes Zarządu Wyżej wymieniona Osoba odpowiedzialna jest za sporządzenie następujących części prospektu: Wstęp oraz Załącznik Definicje i objaśnienia skrótów. Dane identyfikacyjne ww. osoby objęte zostały wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Osoby działające w imieniu Emitenta oświadczają, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w niniejszym Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób, nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Bogdan Panhirsz Dyrektor Zarządu Mirosław Lubarski Członek Zarządu 2

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. PODSUMOWANIE PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE EMITENTA PODSTAWA PRAWNA I PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI I SERII WSKAZANIE PRAWA, KTÓRE STOSUJE SIĘ DO REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI I SERII ORAZ USTANOWIONYCH ZABEZPIECZEŃ ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC OBLIGATARIUSZY, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z EMISJĄ OBLIGACJI INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM WARTOŚCIOWYM MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ORAZ INNYCH OPISANYCH, LECZ NIE ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM PROSPEKCIE, INFORMACJI I DANYCH ISTOTNYCH DLA REALIZACJI UPRAWNIEŃ OBLIGATARIUSZY ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ (DZIAŁALNOŚCIĄ) EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM SPÓŁKI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMISJĄ I OBROTEM OBLIGACJAMI... 9 ROZDZIAŁ III. DANE O EMISJI OPIS EMISJI OPIS WSZELKICH ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI, DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZUJE SIĘ EMITENT, ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI WARUNKI I SYTUACJE, W KTÓRYCH EMITENT JEST ZOBOWIĄZANY DO WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI I SERII PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI EMITENTA KOSZTY WPROWADZENIA OBLIGACJI DO PUBLICZNEGO OBROTU ORAZ PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY ROZDZIAŁ IV. ZASADY DYSTRYBUCJI OBLIGACJI I SERII PODMIOT OFERUJĄCY OBLIGACJE I SERII ZASADY OGÓLNE CENA EMISYJNA OBLIGACJI I SERII TERMINY OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI I SERII OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA OBLIGACJI I SERII PROCES BUDOWY KSIĘGI POPYTU ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW NA OBLIGACJE I SERII TERMIN ZWIĄZANIA ZAPISEM ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT NA OBLIGACJE I SERII PRZYDZIAŁ OBLIGACJI I SERII DOJŚCIE I NIEDOJŚCIE EMISJI OBLIGACJI I SERII DO SKUTKU ROZLICZENIE WPŁAT NA OBLIGACJE I SERII ROZDZIAŁ V. ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA ORAZ INFORMACJE ISTOTNE DLA JEJ OCENY POWSTAŁE PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE Z DNIA 31 GRUDNIA 2004R. LUB OSTATNIM RAPORCIE OKRESOWYM PRZEKAZANYM ZGODNIE PRZEPISAMI Z OBOWIĄZUJĄCYMI NA RYNKU NIEURZĘDOWYM...20 ROZDZIAŁ VI. ZAŁĄCZNIKI DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

4 Rozdział I. Podsumowanie. 1. Podstawowe dane identyfikacyjne Emitenta. Nazwa: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka Akcyjna Siedziba: Busko - Zdrój Adres: Wełecz 142, Busko-Zdrój Numer KRS: Telefon: +48 (41) Faks: +48 (41) Adres www: Podstawa prawna i podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji I Serii. Podstawą prawną emisji Obligacji jest art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Podstawą prawną wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu jest art. 61 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zgodnie z 11 Statutu Emitenta, Emitent może emitować obligacje. Organem uprawnionym do emisji obligacji jest Walne Zgromadzenie Emitenta ( 20 pkt 14 Statutu Emitenta). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 3/XI/04 z dnia 2 grudnia 2004r. wyraziło zgodę na emisję przez Emitenta obligacji niezamiennych o wartości nominalnej nieprzekraczającej łącznie zł. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 1/XII/05 z dnia 25 marca 2005 r. postanowiło, iż obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji oraz, że zostaną one wprowadzone do publicznego obrotu. W dniu 18 kwietnia 2005 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/IV/2005 w przedmiocie emisji Obligacji I Serii. Treść tej uchwały jest następująca: 1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 1/XII/05 z dnia 25 marca 2005 r. w przedmiocie emisji obligacji w ramach programu emisji oraz wprowadzenia ich do publicznego obrotu Zarząd Spółki postanawia wyemitować w publicznym obrocie obligacje I serii o następujących warunkach: 1. Liczba Wartość nominalna zł 3. Wartość emisji zł 4. Dzień emisji 28 kwietnia 2005 r. 5. Cena emisyjna zł 6. Oprocentowanie 6-miesięczny WIBOR plus Marża płatne co sześć miesięcy 7. Marża zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu 8. Dzień wykupu 28 kwietnia 2008 r. 9. Cena wykupu zł 2. Pozostałe warunki obligacji I serii określone są prospekcie emisyjnym programu z dnia 31 grudnia 2004 r. 3. Wskazanie prawa, które stosuje się do realizacji zobowiązań z Obligacji I Serii oraz ustanowionych zabezpieczeń. Realizacja zobowiązań z Obligacji będzie odbywała się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawy o Obligacjach oraz Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Emitent nie ustanowił jakichkolwiek zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji I Serii. 4

5 4. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec Obligatariuszy, które związane są z emisją Obligacji. Poza informacjami ujawnionymi w niniejszym Prospekcie nie istnieją zobowiązania Emitenta związane z emisją Obligacji, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec Obligatariuszy. 5. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym. Dotychczas Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie nadano ratingu. Emitent nie wyklucza występowania o nadanie ratingu każdej Serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji. Informacje o nadaniu ratingu zamieszczone zostaną w prospektach udostępnionych przed każdą kolejną emisją obligacji. 6. Miejsce udostępnienia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz innych opisanych, lecz nie zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, informacji i danych istotnych dla realizacji uprawnień Obligatariuszy. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta, odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w odniesieniu do Emitenta oraz treść ujednoliconego tekstu statutu Emitenta, znajdują się do wglądu w następujących miejscach: Siedziba Emitenta: Wełecz 142, Busko-Zdrój Siedziba Oferujacego: Al.Jerozolimskie 123A, Warszawa Ponadto dokumenty, o których mowa powyżej dostępne będą również na stronie internetowej Emitenta: 5

6 Rozdział II. Czynniki ryzyka. 1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją ekonomiczno-finansową (działalnością) Emitenta. Ryzyko niezrealizowania lub opóźnienia w realizacji celów emisji. Podstawowym celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację rozwoju nowych placówek detalicznych pod nazwą handlową PSB-Mrówka, który w efekcie ma zwiększyć potencjał Emitenta w wybranych strategicznych obszarach działalności. Istnieje ryzyko, że rozwój nowych placówek detalicznych pod nazwą handlową PSB-Mrówka nie zostanie zrealizowany w zakładanym harmonogramie lub zostanie zrealizowany w stopniu mniejszym niż planowany przez Emitenta. W powyższych sytuacjach może się okazać, że Emitent nie będzie w stanie wykorzystać w pełni lub częściowo środków pozyskanych z emisji Obligacji lub wykorzystanie tych środków będzie realizowane z opóźnieniem w stosunku do przewidywań, co może mieć niekorzystny wpływ na efektywność zaangażowania wolnych środków i realizację strategii rozwoju. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez ciągłą analizę rynku i staranne przygotowanie planowanych inwestycji. Na dzień sporządzania Prospektu Grupa PSB S.A. wyselekcjonowała kilka miejscowości, w których w najbliższym czasie mają zostać otwarte placówki PSB-Mrówka. Ryzyko związane z odpowiednim doborem lokalizacji placówek PSB-Mrówka. Lokalizacje placówek detalicznych PSB-Mrówka stanowią jeden z najważniejszych czynników przesądzających o poziomie wyników finansowych generowanych przez Grupę PSB S.A. z tej linii biznesowej. Emitent planuje dalsze stworzenie ponad 100 jednostek handlowych tego typu na terenie całego kraju. Realizacja planów Emitenta przewidujących znaczną rozbudowę tego segmentu działalności będzie więc uzależniona od trafności doboru lokalizacji. Należy podkreślić, że Emitent posiada kilkuletnie doświadczenie w wyborze lokalizacji placówek PSB-Mrówka. Nie można jednak wykluczyć, że nietrafione decyzje dotyczące doboru lokalizacji placówek nie będą miały miejsca. Ryzyko związane z doborem agentów dla sieci PSB-Mrówka. Emitent będzie otwierał nowe placówki wspólnie z agentem, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie danego sklepu. Rozwój działalności PSB-Mrówka i osiągane przez nią wyniki finansowe pozostają w ścisłym związku z umiejętnością doboru właściwych partnerów biznesowych, którzy w sposób lojalny i zgodnie z obowiązującymi standardami będą prowadzić placówki detaliczne PSB-Mrówka. Sukces zależeć będzie przede wszystkim od osiągniętej skali działania i konsekwencji w budowaniu marki PSB- Mrówka. Każda ze stron umowy agencyjnej, na mocy której agent prowadzi placówkę zachowuje prawo do jej rozwiązania. Wypowiedzenie umowy przez istotną liczebnie grupę agentów mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Jednak wraz z rozwojem działalności PSB-Mrówka, liczba tego typu umów wzrośnie, co znacznie zmniejszy negatywny wpływ ewentualnego wypowiedzenia umowy przez pojedynczych agentów. Pomimo, iż Emitent posiada doświadczenie w doborze agentów palcówek PSB-Mrówka, istnieje ryzyko, że w przyszłości dany agent nie spełni pokładanych w nim nadziei Zarządu Grupy PSB S.A. Emitent stara się ograniczać ryzyko związane z doborem agentów dla sieci PSB-Mrówka poprzez wybór profesjonalistów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju biznesu, z którymi współpracuje często od ponad dziesięciu lat. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. Grupa PSB S.A., w związku z silnym powiązaniem z branżą budowlano-montażową, notuje znaczną sezonowość sprzedaży objawiającą się tym, że największe przychody ze sprzedaży Emitenta generowane są w okresie od maja do października, najmniejsze zaś w okresie od listopada do lutego. Występujące sezonowo zmiany popytu na towary Emitenta zwiększają zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez efektywne prowadzenie działań logistycznych oraz poprzez centralizację sytemu zakupów, których celem jest maksymalne skrócenie czasu dostaw do klientów, a tym samym zmniejszenie cyklu obrotu zapasami. Ponadto istotnym czynnikiem ograniczającym ww. zjawisko jest rozwój sieci detalicznej PSB-Mrówka, wraz z poszerzaniem której negatywny efekt sezowości sprzedaży będzie maleć. Ryzyko związane z zadłużeniem. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004r., Grupa PSB S.A. posiadała tys. zł kredytów długoterminowych (2,4% sumy pasywów) oraz tys. zł kredytów krótkoterminowych (25,4% sumy 6

7 pasywów). Suma wszystkich linii kredytowych Emitenta włączając ww. już zaciągnięte kredyty wynosi tys. zł. W przypadku całkowitego wykorzystania linii kredytowych oraz dojścia do skutku emisji Obligacji w ramach Programu Emisji w kwocie 60 mln zł, całkowite zadłużenie odsetkowe Emitenta będzie wyższe. W przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta, istnieje ryzyko ograniczenia możliwości obsługi zadłużenia przez Emitenta. Z uwagi na program inwestycyjny Emitenta oraz konieczność bieżącej obsługi zadłużenia, proces planowania przepływów finansowych jest starannie przygotowywany i stale monitorowany. Na dzień sporządzenia Prospektu w ocenie Emitenta nie występują jednak przesłanki wskazujące na realne zagrożenie ograniczenia możliwości obsługi obecnego zadłużenia i realizacji świadczeń z Obligacji, w przypadku dojścia ich emisji do skutku. Ryzyko związane z kredytowaniem odbiorców. Działalność Emitenta polegająca na handlu towarami i materiałami budowlanymi opiera się na kredycie kupieckim. Z tego względu, znaczną część aktywów obrotowych stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej kontrahenta, zobowiązanie odbiorcy wobec Grupy PSB S.A. nie zostanie spłacone w terminie, bądź egzekucja tej należności może być utrudniona. Emitent minimalizuje ryzyko nieściągalności należności poprzez odpowiednią procedurę oceny zdolności kontrahenta do regulacji zobowiązań, systematyczne monitorowanie należności, wykorzystywanie instrumentu faktoringu oraz poprzez utrzymywanie długoterminowych umów z odbiorcami. Ryzyko to jest również ograniczane w związku z gotówkową formą płatności stosowaną w sieci sklepów detalicznych PSB-Mrówka. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników lub niepozyskania nowych pracowników. Specyficznym zagrożeniem dla Emitenta jest groźba utraty najwartościowszej kadry. Wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz kadra zarządzająca stanowią istotne aktywa Emitenta i są jednym z głównych czynników jego sukcesu. Odejście takich osób z przedsiębiorstwa Emitenta może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe. W celu minimalizacji ryzyka utraty kluczowych pracowników, Emitent prowadzi aktywną politykę motywacyjną skierowaną na pozyskanie i utrzymanie najcenniejszych pracowników. Co więcej, Spółka w sposób ciągły analizuje efektywność pracowników oraz zasady ich wynagradzania w celu zaproponowania najkorzystniejszych warunków zatrudnienia najlepszym pracownikom. Jednakże nie można wykluczyć ryzyka, że Spółka nie będzie w stanie pozyskać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub że będzie to bardzo kosztowne. Zdaniem zarządu Emitenta ryzyko to jest jednak minimalne, co potwierdzają dotychczasowe doświadczenia (w ciągu ostatnich lat w spółce nie wystąpiły przypadki rezygnaji z pracy na wniosek pracownika). Zwraca się również uwagę na fakt, że Emitent otrzymał tytuł Lwa wśród pracodawców w konkursie organizowanym przez ING Employee Benefits i Hay Group, przyznawanym pracodawcom stosującym wysokie standardy pracy i ponadnormatywną troskę o pracownika. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta. Na dzień sporządzania prospektu akcje Emitenta posiadało 359 akcjonariuszy. Wśród akcjonariuszy znajdują się zarówno odbiorcy, jak i dostawcy Grupy PSB S.A. Istnieje ryzyko, że dany akcjonariusz może zbyć posiadane akcje Emitenta, co w przypadku dostawcy może oznaczać pogorszenie się dla Emitenta warunków handlowych z danym dostawcą, natomiast w przypadku odbiorcy może to oznaczać ograniczenie współpracy i w konsekwencji obniżenie przychodów Emitenta. Emitent stara się ograniczać to ryzyko poprzez zakupy u kilku dostawców danego asortymentu. Natomiast historia pokazuje, że wśród akcjonariuszy Grupy PSB S.A. z roku na rok wzrasta liczba odbiorców firm handlowych. Z uwagi na dużą liczbę firm zajmujących się handlem materiałami budowlanymi w Polsce, które jeszcze nie są zrzeszone w żadnej grupie handlowej, istnieje potencjał wzorem rozwoju rynku handlu materiałami budowlanymi w krajach Europy Zachodniej ciągłego wzrostu liczby akcjonariuszy-odbiorców. Ponadto Grupa PSB S.A. umożliwia swoim akcjonariuszom wyjazdy szkoleniowe do hurtowni w Niemczech, Francji, Norwegii, Danii i Holandii, dzięki czemu mogą oni zdobyć bezcenną wiedzę o prowadzeniu biznesu z takich dziedzin, jak wybór asortymentu towarowego, marketing czy logistyka. Co więcej, przynależność danego akcjonariusza-odbiorcy do Grupy PSB S.A. łączy się z możliwością wynegocjonowania upustów nie tylko u producentów materiałów budowlanych, ale także u innych dostawców (samochody, telefony itp.). Akcjonariusze-odbiorcy otrzymują od Grupy PSB S.A. bonusy handlowe i marketingowe uzależnione od wyników sprzedaży, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym. Ponadto logo Grupy PSB S.A. jest już dla Akcjonariuszy PSB S.A. elementem prestiżu i pozycji rynkowej. Minister Gospodarki i Pracy oraz Krajowa Izba Gospodarcza po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej nadał Grupie Polskie Składy Budowlane SA status Założyciela Akademii Marek, 7

8 co oznacza, że zasługuje na miano Firmy Markowej. Grupa PSB znalazła się w gronie 12 nominowanych firm do Akademii Marek w 2004r., która obecnie liczy ok. 100 firm. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną. Rozwój sektora handlu materiałami budowlanymi jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, wysokość dochodów osobistych ludności, skłonność społeczeństwa do rozpoczynania remontów oraz budów, poziom inflacji, poziom cen surowców pierwotnych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, realny spadek wysokości dochodów osobistych ludności, spadek skłonności społeczeństwa do rozpoczynania remontów oraz budów, wzrost inflacji czy silne wahania cen surowców pierwotnych mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na warunki działania Emitenta, a generowane przez niego wyniki finansowe mogą okazać się niższe od oczekiwanych. Ryzyko zmiany przepisów prawa Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, odnoszące się w szczególności do prawa podatkowego, prawa z zakresu papierów wartościowych czy przepisów regulujących działanie spółek, mogą wywołać negatywne efekty dla Emitenta. W szczególności, częstym zmianom ulegają interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez ograny podatkowe odmiennej niż zakładana przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych może on liczyć się z niekorzystnymi konsekwencjami wpływającymi na jego sytuację finansową, osiągane wyniki oraz perspektywy rozwoju. Prawo polskie zawiera zasady kontroli przepływu i transferu kapitału z i do Polski. Pomimo że zasady te nie ograniczają obecnie możliwości transferu dochodów, w przypadku istotnych problemów ekonomicznych takie ograniczenia mogą być wprowadzone. Ryzyko zmian stóp procentowych. Poziom stóp procentowych, z uwagi na wielkość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych Emitenta, ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy PSB S.A. Istnieje ryzyko, że w przypadku podniesienia stóp procentowych w Polsce, Emitent może doświadczyć spadku rentowności netto poprzez wzrost kosztów odsetkowych. Ryzyko konkurencji na rynku krajowym. Polski rynek handlu materiałami i towarami budowlanymi charakteryzuje się wysokim natężeniem konkurencji. Funkcjonują na nim zarówno przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów oraz duże i średnie polskie przedsiębiorstwa obejmujące swoim zasięgiem teren całego kraju. Dodatkową konkurencję stanowią firmy o regionalnym i lokalnym znaczeniu. Grupa PSB S.A. z 15-procentowym udziałem w rynku materiałów budowlanych jest niekwestionowanym liderem tego rynku w Polsce. Istnieje jednak ryzyko, że na rynku mogą pojawić się nowi konkurenci, szczególnie na słabiej spenetrowanych rynkach lokalnych. Grupa PSB S.A. dąży do ograniczania ryzyka konkurencji poprzez stały monitoring sytuacji na rynku i badanie swojej pozycji konkurencyjnej. Zdaniem Zarządu Emitenta pozycja Grupy PSB SA, nie wydaje się być zagrożona, gdyż Emitent poprzez zakres asortymentu, upusty cenowe, sezonowe promocje, jakość obsługi klienta i efektywną logistykę jest w stanie konkurować nie tylko z lokalnymi firmami niezrzeszonymi w żadnej sieci, lecz także z międzynarodowymi koncernami dystrybuującymi materiały budowlane w Polsce. Ze względu na duże rozdrobnienie podmiotów działających w sektorze, Emitent zamierza brać aktywny udział w konsolidacji sektora, skupiając się na wyszukiwaniu atrakcyjnych podmiotów, które mogłyby być przyłączone do Grupy PSB S.A. Intencją Emitenta jest włączenie do sieci takich podmiotów, dzięki którym Grupa PSB S.A. poszerzy rynki, na których działa. Ponadto Emitent zarówno poprzez aktywną rozbudowę sieci detalicznej PSB-Mrówka, jak i promowanie dalszego rozwoju całej Grupy PSB S.A., w znacznym stopniu ogranicza ryzyko konkurencji na rynku krajowym. Zdaniem Zarządu takie działania zapewnią rozwój Spółki, a tym samym przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej. 8

9 3. Czynniki ryzyka związane z emisją i obrotem Obligacjami. Ryzyko związane z terminem wprowadzenia bądź odmową wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do obrotu na regulowanym nieurzędowym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. Zgodnie z regulaminem MTS-CeTO S.A. i upoważnieniem Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A., dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd MTS-CeTO S.A.. Zarząd MTS- CeTO S.A. obowiązany jest podjąć uchwałę w tym przedmiocie w terminie 4 tygodni od dnia złożenia przez Emitenta stosownego wniosku. Zgodnie z regulaminem MTS-CeTO S.A. papiery wartościowe mogą zostać dopuszczone do obrotu gdy: są dopuszczone do publicznego obrotu, ich zbywalność nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem, że mogą zostać dopuszczone do obrotu także papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi, w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Nie można wykluczyć ryzyka, że Zarząd MTS-CeTO S.A. nie podejmie stosownej/odpowiedniej uchwały i tym samym nie dopuści Programu Emisji do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Ponadto, istnieje ryzyko, że mimo wcześniejszego dopuszczenia Programu Emisji do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO, Zarząd MTS-CeTO S.A. nie wyrazi zgody na wprowadzenie do obrotu wtórnego danej Serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji. Zawieszenie obrotu Obligacjami na Rynku Papierów Wartościowych CeTO lub ich wykluczenie z obrotu na tym rynku W pewnych sytuacjach Zarząd MTS-CeTO S.A. może zawiesić obrót Obligacjami. W okresie zawieszenia obrót papierami wartościowymi nie jest możliwy. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach Zarząd MTS- CeTO S.A. może lub zobowiązany jest wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO W takim przypadku może dojść do utraty płynności Obligacji oraz spadku ich wartości rynkowej. Ryzyko wykluczenia Obligacji z publicznego obrotu W sytuacji, gdy Emitent nie dopełni obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, KPWiG może: wydać decyzję o wykluczeniu z publicznego obrotu papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta albo nałożyć karę pieniężną do zł, albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej. Konsekwencją wydania decyzji o wykluczeniu Obligacji z publicznego obrotu jest wycofanie Obligacji z obrotu na rynku regulowanym, co może wiązać się ze znacznym zmniejszeniem płynności Obligacji oraz znacznym spadkiem ich ceny. Ryzyko braku płynności Obligacji na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie płynności obrotu wtórnego Obligacjami na Rynku Papierów Wartościowych CeTO Istnieje potencjalne ryzyko, że inwestor, który zakupi Obligacje w ofercie publicznej, nie będzie w stanie ich sprzedać w dowolnym czasie i po zakładanej cenie. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z 19 ust. 4 Regulaminu obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO, w przypadku obrotu obligacjami wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi, wartość jednostki obrotu nie może być mniejsza niż EURO. 9

10 Rozdział III. Dane o emisji. 1. Opis Emisji. Na podstawie Prospektu Emisji oraz niniejszego Prospektu I Serii Emitent oferuje w publicznym obrocie Obligacje I Serii o następujących parametrach: Liczba emitowanych Obligacji Wartość Nominalna jednej Obligacji Łączna wartość Nominalna Serii Seria Cena Emisyjna 600 zł zł zł Dzień Emisji: 28 kwietnia 2005 r. Dzień Wykupu 28 kwietnia 2008 r. Cena Wykupu: Dni Wypłaty Odsetek: Data Ustalenia Praw: Stopa Procentowa: Stopa Referencyjna Marża: I równa wartości nominalnej tj zł wg wartości nominalnej 28 października 2005r., 28 kwietnia 2006r., 28 października 2006r., 28 kwietnia 2007r., 28 października 2007r., 28 kwietnia 2008r., z zastrzeżeniem zmian zgodnie z pkt 2.3 niniejszych Warunków Emisji Szósty Dzień Roboczy przed Dniem Wpłaty Odsetek, z zastrzeżeniem zmian wynikających z odpowiednich regulacji KDPW, a obowiązujących w Dniu Ustalenia Praw do wypłaty odstek. Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Serii, Dzień Ustalenia Praw do wypłaty odsetek wyznaczony zgodnie z powyższą zasadą przypada w następujących datach: 20 października 2005r., 20 kwietnia 2006r., 19 października 2006r., 19 kwietnia 2007r., 19 października 2007r., 18 kwietnia 2008r. Stopa Referencyjna plus Marża stopa procentowa równa żądanej stopie dla depozytów w PLN na okres sześciu miesięcy (6-miesięczny WIBOR), która ukazuje się na odpowiedniej stronie serwisu Reuters o godz. 11:00 czasu warszawskiego na sześć Dni Roboczych przed początkiem odnośnego Okresu Odsetkowego (z wyjątkiem pierwszego Okresu Odsetkowego dla którego Stopa Referencyjna zostanie ustalona w Dniu Emisji). W przypadku niedostępności tych danych Stopa Referencyjna zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna (zaokrąglona do góry do czterech miejsc po przecinku) stóp procentowych dla depozytów w PLN na okres sześciu miesięcy żądanych przez co najmniej dwa Banki Referencyjne od wiodących banków polskich. ustalona w oparciu o wyniki procesu budowy Księgi Popytu zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji tj. w dniu 26 kwietnia 2005 r. 10

11 2. Opis wszelkich świadczeń z obligacji, do których zobowiązuje się emitent, oraz zasady ich realizacji. Z tytułu Obligacji Emitent zobowiązany jest spełnić na rzecz Obligatariuszy świadczenia pieniężne w postaci: (i) (ii) wypłaty wartości nominalnej Obligacji; oraz wypłaty odsetek. 2.1 Wypłata wartości nominalnej Obligacji Termin wykupu oraz wysokość wartości nominalnej Obligacji Emitent wykupi Obligacje I Serii w Dniu Wykupu. W wyniku wykupu Obligacji, Obligatariuszom zostanie wypłacona wartość nominalna Obligacji I Serii Osoby uprawnione do otrzymania wartości nominalnej Obligacji Osobami uprawnionymi do otrzymania wartości nominalnej Obligacji I Serii będą osoby będące ich właścicielami na koniec ostatniego Dnia Ustalenia Praw Miejsce wykupu Wypłata wartości nominalnej Obligacji I Serii zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Kwota odpowiadająca iloczynowi wartości nominalnej Obligacji I Serii oraz liczby Obligacji będących przedmiotem wykupu, zostanie przekazana na rachunek Obligatariusza, na którym ww. Obligacje były zdeponowane. 2.2 Wypłata odsetek od Obligacji Termin wypłaty odsetek oraz ich wysokość Oprocentowanie Obligacji I Serii będzie naliczane od Dnia Emisji do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Wysokość Stopy Procentowej określana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Oprocentowanie Obligacji Serii I naliczane jest w Okresach Odsetkowych. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji oraz obejmuje ten dzień i kończy się w najbliższym Dniu Wypłaty Odsetek, przy czym nie obejmuje tego dnia. Każdy następny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Wypłaty Odsetek oraz obejmuje ten dzień i kończy się w następnym Dniu Wypłaty Odsetek, przy czy nie obejmuje tego dnia. Ostatni Okres Odsetkowy rozpoczyna się w przedostatnim Dniu Wypłaty Odsetek i obejmuje ten dzień i kończy się w Dniu Wykupu, przy czym nie obejmuje tego dnia. Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy obliczone będą według następującej formuły: N * O * L K = 365 gdzie: K oznacza kwotę odsetek za dany Okres Odsetkowy L oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym N oznacza wartość nominalną Obligacji O oznacza Stopę Procentową w danym Okresie Odsetkowym Emitent wypłaci Obligatariuszom odsetki z tytułu posiadania Obligacji I Serii w Dniu Wypłaty Odsetek. Emitent lub podmiot przez niego upoważniony będą przekazywać MTS-CeTO tabele odsetkowe zawierające wysokość należnych odsetek, najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, a w przypadku, gdy Obligacje I Serii nie będą znajdowały się jeszcze w obrocie, z chwilą złożenia wniosku o wprowadzenie Obligacji I Serii do obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO. 11

12 2.2.2 Osoby uprawnione do otrzymania odsetek Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji I Serii są osoby będące właścicielami Obligacji I Serii na koniec odpowiedniego Dnia Ustalenia Praw Miejsce płatności odsetek Wypłata odsetek od Obligacji I Serii zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Odsetki od Obligacji zostaną przekazane na rachunek Obligatariusza na którym należące do niego Obligacje zdeponowane były w Dniu Ustalenia Praw. 2.3 Dni Robocze Jeżeli dzień, w którym przypada płatność z Obligacji I Serii lub w którym powinna zostać dokonana inna czynność zgodnie z warunkami emisji Obligacji I Serii nie jest Dniem Roboczym, wówczas termin tej płatności lub dokonania takiej czynności będzie przypadał w pierwszym Dniu Roboczym następującym po pierwotnie ustalonym terminie. 2.4 Zmiany Regulacji KDPW lub MTS-CeTO Wszelkie zmiany regulacji KDPW lub MTS-CeTO, mające wpływ na realizację obowiązków Emitenta wynikających z Obligacji będą wiążące dla Obligatariuszy. Wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Obligacji zgodnie z nowymi regulacjami KDPW lub MTS-CeTO nie będzie stanowiło naruszenia Warunków Emisji. 3. Warunki i sytuacje, w których Emitent jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariusz może, poprzez pisemne oświadczenie złożone Emitentowi, żądać natychmiastowego wykupu Obligacji, jeżeli: (i) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości; lub (II) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego; lub (iii) Emitent złoży, w związku z trudną sytuacja finansową, propozycję lub rozpocznie negocjancie mające na celu refinansowanie swojego zadłużenia w kwocie wyższej niż złotych; lub (iv) majątek Emitenta zostanie zajęty zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym na kwotę przewyższającą złotych; lub (v) wierzyciel lub wierzyciele Emitenta zażądają spłaty przed terminem zobowiązań Emitenta w łącznej kwocie przewyższającej złotych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta umowy będącej źródłem tych zobowiązań; lub (vi) Emitent będzie w zwłoce z realizacją swoich wymagalnych, niespornych należności w kwocie wyższej niż złotych przez okres dłuższy niż miesiąc; lub (vii) Emitent zaniecha prowadzenia swojej dotychczasowej działalności gospodarczej. 4. Informacje o pierwszeństwie w spłacie zobowiązań wynikających z Obligacji I Serii przed innymi zobowiązaniami Emitenta. Obligacje I Serii stanowią niezabezpieczone, bezwarunkowe i bezpośrednie zobowiązanie Emitenta wykonywane zgodnie z Warunkami Emisji w odniesieniu do Obligacji I Serii. Obligacje I Serii mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych obligacji, bonów i innych papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań, które są zabezpieczone hipoteką, zastawem lub innym rodzajem zabezpieczenia na składniku majątkowym lub z innych względów mających pierwszeństwo przed zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z Obligacji I Serii na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 12

13 5. Koszty wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenia publicznej oferty. Zgodnie z informacją zawartą w Prospekcie Emisyjnym, całkowite koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości po uplaasowaniu Obligacji oferowanych w ramach Programu w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 13

14 Rozdział IV. Zasady dystrybucji Obligacji I Serii. 1. Podmiot oferujący Obligacje I Serii Podmiotem Oferującym Obligacje I Serii w publicznym obrocie jest: Millennium Dom Maklerski S.A Warszawa Al. Jerozolimskie 123 A 2. Zasady ogólne Na mocy niniejszego Prospektu Serii Emitent oferuje do nabycia 600 Obligacji I Serii o łącznej wartości nominalnej zł. Emitent w oparciu o wyniki procesu budowy Księgi Popytu lub wyniki subskrypcji może podjąć decyzję o przydzieleniu mniejszej od ww. liczby Obligacji I Serii, z zastrzeżeniem zasad i warunków opisanych w dalszej części niniejszego rozdziału IV. W przypadku, gdy nie wszystkie z oferowanych Obligacji I Serii zostaną przydzielone inwestorom i wyemitowane, pozostałe Obligacje będą mogły być ponownie zaoferowane przez Emitenta kolejnych seriach w terminie ważności Programu. Wszelkie decyzje Emitenta dotyczące Obligacji I Serii będą podawane do publicznej wiadomości w formie i trybie raportu bieżącego zgodnie z art. 81 ust 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 2. Cena emisyjna Obligacji I Serii Cena emisyjna Obligacje I Serii jest równa ich wartości nominalnej i wynosi zł. 3. Terminy oferty publicznej Obligacji I Serii Oferta publiczna Obligacji I Serii zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 18 kwietnia 2005 r. publikacja niniejszego Prospektu Serii 25 kwietnia 2005 r. początek procesu budowy Księgi Popytu 26 kwietnia 2005 r. godz koniec procesu budowy Księgi Popytu 26 kwietnia 2005 r. ustalenie liczby i Marży oferowanych Obligacji I Serii 27 kwietnia 2005 r. początek przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje I Serii 28 kwietnia 2005 r. godz koniec przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje I Serii 28 kwietnia 2005 r. Dzień Emisji. Emitent zastrzega sobie prawo zmiany określonych powyżej terminów realizacji oferty publicznej. W przypadku podjęcia takiej decyzji stosowna informacja podana zostanie do publicznej wiadomości przed pierwotnym terminem, którego zmiana dotyczy. Terminy realizacji emisji Obligacji I Serii mogą ulec zmianie. Nowe terminy przeprowadzenia emisji Obligacji I Serii zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w trybie raportu bieżącego zgodnie z art. 81 ust 1 i 2 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 4. Osoby uprawnione do objęcia Obligacji I Serii Uprawnionymi do zapisywania się na Obligacje I Serii są Inwestorzy Kwalifikowani będący zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.). Nierezydenci, zamierzający złożyć zapis na Obligacje I Serii winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. Zapisy na Obligacje I Serii składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych Inwestorów Kwalifikowanych. 14

15 5. Proces budowy Księgi popytu Subskrypcja Obligacji I Serii poprzedzona zostanie procesem budowy Księgi Popytu w ramach którego osoby, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału, będą mogły składać deklaracje nabycia Obligacji I Serii ( Deklaracje ). W oparciu o Deklaracje ustalona zostanie Marża Olbigacji I Serii oraz wyłonione zostanie grono inwestorów deklarujących nabycie Obligacji I Serii, którzy zostaną następnie wezwani do złożenia zapisu na Obligacje I Serii. Proces budowy Księgi Popytu przeprowadzony zostanie w dniach kwietnia 2005 r. z zastrzeżeniem, że w dniu 26 kwietnia 2005 r. Deklaracje przyjmowane będą tylko do godz W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu subskrypcji w innym terminie niż pierwotnie ustalony, wyznaczone zostaną odpowiednio nowe terminy procesu budowy Księgi Popytu poprzedzającego subskrypcję realizowaną w nowym terminie. Deklaracje będą mogły być składane w siedzibie Oferującego tj. Millennium Dom Maklerski SA w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a. Inwestor składający Deklarację powinien wypełnić formularz który udostępniany będzie przez Oferującego przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu podając m.in. liczbę Obligacji I Serii deklarowanych przez niego do nabycia oraz proponowaną Marżę z jaką inwestor zobowiązany będzie nabyć Obligacje objęte Deklaracją. Nie ma ograniczeń co do liczby Obligacji objętych jedną Deklaracją z zastrzeżeniem, że: minimalna liczba Obligacji I Serii deklarowynych do nabycia wynosi 5 sztuk; maksymalna, deklarowana do nabycia liczba nie może być większa niż liczba wszystkich oferowanych w ofercie publicznej Obligacji I Serii oferowanych do nabycia w Ofercie Publicznej. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych składające Deklaracje w imieniu własnym ale na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych mogą złożyć łączną Deklarację. W terminie przyjmowania Deklaracji inwestor ma prawo do anulowania złożonej Deklaracji. Anulowanie Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji. Deklaracja powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania inwestora, w tym do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Na podstawie Księgi Popytu zbudowanej w oparciu o złożone Deklaracje Emitent podejmie decyzję o wysokości Marży dla Obligacji I Serii, jak również dokona wyboru inwestorów do których skierowane zostaną wezwania do złożenia zapisu na określoną liczbę Obligacji I Serii ( Wezwania ). Wezwania te będą mogły być kierowane tylko do tych inwestorów, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali Marżę nie wyższą niż ostatecznie ustalona Marża dla Obligacji I Serii. Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Emitenta ani Oferującego do wystosowania do inwestora ww. Wezwania. W przypadku wystosowania do inwestora Zaproszenia, inwestor ten będzie zobowiązany dokonać zapisu na wskazaną w Wezwaniu liczbę Obligacji I Serii która będzie nie większa niż liczba obligacji deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w złożonej przez niego Deklaracji oraz dokonać wpłaty na Obligacje I Serii zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8 niniejszego rozdziału. Niewykonanie powyższego zobowiązania stanowić będzie podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec Emitenta w trybie art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym Deklaracja zawierać będzie w swojej treści zobowiązanie inwestora do złożenia i opłacenia na zasadach określonych w Prospekcie zapisu na Obligacje I Serii w liczbie nie wyższej niż liczba obligacji określona w Deklaracji, z Marżą nie niższą niż Marża wskazana w Deklaracji. W związku z zasadami przydziału Obligacji I Serii opisanymi w pkt 9 niniejszego rozdziału Wezwania do złożenia zapisu będą opiewały na 5 sztuk lub wielokrotność tej liczby. Osoby występujące w imieniu inwestora wraz ze składaną Deklaracją powinny złożyć ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach do reprezentowania inwestora oraz dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Obligacji I Serii. Nie złożenie powyższych dokumentów może spowodować, że Deklaracja danego inwestora nie będzie brana pod uwagę przy wyborze osób do których wystosowane zostaną Wezwania. 15

16 Wezwania o których mowa powyżej zostaną skierowane do inwestorów po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu jednak nie później niż do godz pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje I Serii tj. nie później niż do godz w dniu 27 kwietnia 2005 r. W przypadku nie wystosowania do inwestora Wezwania w powyższym terminie, zobowiązanie inwestora zawarte w złożonej przez niego Deklaracji wygasa. Wezwania kierowane będą do inwestorów przez Oferującego faksem na numer podany przez inwestora w złożonej przez niego Deklaracji. Księga popytu na Obligacje I Serii nie zostanie podana do publicznej wiadomości. 6. Zasady składania zapisów na Obligacje I Serii Zapisy na Obligacje I Serii przyjmowane będą od inwestorów, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału w Punkcie Obsługi Klienta Oferującego w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15. Zapisy składane przez inwestorów, mogą opiewać na dowolną liczbę obligacji, nie większą jednak niż łączna liczba oferowanych w ofercie publicznej Obligacji I Serii. W przypadku inwestorów, do których zostały wystosowane Wezwania, o których mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, liczba Obligacji I Serii na jaką zobowiązany będzie złożyć zapis inwestor powinna być równa liczbie obligacji wskazanych w wystosowanym do niego Wezwaniu. Złożenie zapisu na mniejszą liczbę obligacji niż wskazana w Wezwaniu może spowodować, że zapis uznany zostanie za nieważny. Złożenie przez inwestora zapisu w odpowiedzi na otrzymane Wezwanie, nie wyłącza możliwości składania dodatkowych zapisów na zasadach ogólnych tj. na dowolną liczbę obligacji, nie większą jednak niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji I Serii. Osoba składająca zapis na Obligacje I Serii w miejscu przyjmowania zapisu okazuje dokument tożsamości oraz wypełnia w trzech egzemplarzach formularz zapisu na Obligacje I Serii zawierający m.in. następujące informacje: a) dane o inwestorze: imię i nazwisko / nazwa; siedziba i adres adres do korespondencji; PESEL w przypadku osób fizycznych / numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej / numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych; status dewizowy (określenie czy dany inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego); b) informacja czy zapis składany jest w odpowiedzi na Wezwanie; c) liczba Obligacji I Serii na jaką składany jest zapis; d) kwota wpłaty na Obligacje I Serii i sposób zapłaty; e) informacja o formie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków w przypadku przydzielenia mniejszej liczby Obligacji I Serii niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub nie przydzielenia ich wcale. Ponadto inwestor podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z treścią Prospektu i Statutu Spółki, wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki i akceptuje warunki oferty publicznej Obligacji I Serii oraz, że zgadza się na przydzielenie Obligacji I Serii zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Prospekcie. Dodatkowo inwestor będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej emisji Obligacji I Serii, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Formularz zapisu na Obligacje I Serii dostępny będzie u Oferującego. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny najpóźniej wraz z zapisem złożyć ważne dokumenty, z których wynika status prawny inwestora, zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania inwestora jak również dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Obligacji I Serii. 16

17 Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje I Serii ponosi składający zapis. W szczególności zapis wypełniony nieprawidłowo, w tym nie zawierający wszystkich wymaganych danych może zostać uznany za nieważny. Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych/inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. Zapis na Obligacje I Serii jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres opisany w pkt 7 niniejszego rozdziału. Na dowód złożenia zapisu osoba składająca zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapis. Wraz z formularzem zapisu inwestor zapisujący się na obligacje powinien złożyć dyspozycję deponowania wszystkich Obligacji I Serii na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim albo odpowiednio banku uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Składając dyspozycję deponowania inwestor podaje numer ww. rachunku oraz nazwę prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do poinformowania POK, w którym składany jest zapis o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Zapis bez złożenia dyspozycji deponowania uznany zostanie za nieważny. Dyspozycja deponowania zawarta została na formularzu zapisu. Działanie przez pełnomocnika Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Obligacje I Serii mogą to uczynić za pośrednictwem pełnomocnika. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo szczególne w formie pisemnej, zawierające umocowanie do dokonania zapisu oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie w imieniu której składany będzie zapis na Obligacje I Serii: dla osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL w przypadku rezydentów lub numer paszportu w przypadku nierezydentów, w rozumieniu Prawa Dewizowego; dla osób prawnych: nazwę (firmę), adres, w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego, numer REGON albo numer właściwego rejestru w przypadku zagranicznych osób prawnych; dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jako osób w imieniu których składany jest zapis: nazwę, adres, oznaczenie właściwego organu rejestrowego oraz numer właściwego rejestru, a w przypadku jego braku inny numer identyfikacyjny właściwy dla danego podmiotu. Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostaje u Oferującego. Podpis inwestora na pełnomocnictwie do złożenia zapisu musi być poświadczony przez notariusza lub złożony w obecności pracownika POK przyjmującego zapis. Możliwe jest odstąpienie od wskazanych powyżej form poświadczenia podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, o ile zostanie to zaakceptowane przez Oferującego. Zwraca się uwagę osób uprawnionych do złożenia zapisu, iż na podstawie Ustawy o Opłacie Skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa. Dokument pełnomocnictwa sporządzony w języku obcym musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego chyba, że Oferujący odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku. 7. Termin związania zapisem Inwestor składający zapis na Obligacje I Serii jest nim związany od dnia złożenia zapisu do dnia przydziału przez Emitenta Obligacji I Serii, albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Obligacji I Serii do skutku. 17

18 8. Zasady dokonywania wpłat na Obligacje I Serii Warunkiem skutecznego subskrybowania obligacji jest opłacenie zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Obligacji I Serii objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Opłacenia zapisu powinno nastąpić przelewem bankowym, w złotych. Pełna wpłata powinna nastąpić tak, aby cała należna kwota wypłynęła na poniższy rachunek do godz ostatniego dnia przyjmowania zapisów: Millennium Dom Maklerski S.A. nr Bank Millennium S.A. z dopiskiem: Wpłata na Obligacje PSB imię i nazwisko lub firma Inwestora Kwalifikowanego W przypadku nie dokonania wpłaty zgodnie z powyższymi zasadami zapis na Obligacje I Serii może zostać uznany za nieważny. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis na Obligacje I Serii uznany zostanie za nieważny z zastrzeżeniem, że Emitent może uznać dany zapis za ważny w odniesieniu do liczby Obligacji I Serii wynikającej z dokonanej wpłaty. Ogólne zasady rejestrowania wpłat Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 153, poz z 2003r., z późn. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza EURO (również, gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski i bank są zobowiązane na podstawie ww. ustawy zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co, do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub w celu ukrycia działań przestępczych. Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa. Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa. Zwraca się uwagę Inwestorów Kwalifikowanych, iż wpłaty na Obligacje I Serii dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz ze zm.). 9. Przydział Obligacji I Serii Przydział Obligacji I Serii zostanie dokonany przez Emitenta w oparciu o rekomendację Organizatora Emisji w Dniu Emisji tj. 28 kwietnia 2005 r. Podstawę przydziału Obligacji I Serii inwestorowi stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii zapis na Obligacje I Serii. W pierwszej kolejności przydział zostanie dokonany na rzecz inwestorów, którzy brali udział w procesie budowy Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych Wezwań prawidłowo złożyli i opłacili zapisy. W odniesieniu do tych inwestorów Obligacje I Serii zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Dokonanie przez inwestora wpłaty niepełnej oznaczać będzie, że Emitent będzie miał prawo przydzielić 18

19 obligacje w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, jednakże nie wyłączy to odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, o której mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału. W przypadku gdy ostatecznie oferowana liczba Obligacji I Serii będzie większa od liczby obligacji przydzielonych na ww. zasadach pozostała ich część wg uznania Emitenta może zostać przydzielona inwestorom, którzy złożyli ważne zapisy, nie stanowiące odpowiedzi na Wezwania. Jeżeli liczba obligacji pozostałych do objęcia w ramach ww. puli będzie mniejsza od liczby obligacji subskrybowanych w oparciu o ww zasady, to zostaną one przydzielone na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. W każdym jednakże przypadku liczba przydzielonych jednemu inwestorowi wynosić będzie 5 sztuk albo wielokrotność tej liczby, co związane jest z wielkością pakietu jaki zgodnie z obowiązującymi zasadami może być przedmiotem obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO. Obligacje I Serii, które nie zostaną przydzielone inwestorom będą mogły być uwzględnione przez Emitenta w kolejnych ofertach obligacji realizowanych w ramach Programu. 10. Dojście i niedojście emisji Obligacji I Serii do skutku Emitent nie określił progu dojścia emisji Obligacji I Serii do skutku. W związku z powyższym emisja Obligacji I Serii dochodzi do skutku w momencie dokonania ich przydziału inwestorom pod warunkiem, że zostanie złożony co najmniej jeden zapis na co najmniej 5 sztuk. Informację o dojściu bądź nie dojściu do skutku emisji Obligacji I Serii Emitent poda do publicznej wiadomości w formie i trybie raportu bieżącego zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 11. Rozliczenie wpłat na Obligacje I Serii W przypadku, gdy inwestorowi nie zostaną przydzielone Obligacje I Serii lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji I Serii niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część wpłaconej kwoty zostanie zwrócona inwestorowi, w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu, w terminie 3 Dni Roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji I Serii albo ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. Zwrot niewykorzystanych wpłat zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy zwrot środków pienieżnych w przypadku podania przez inwestora danych uniemożliwiających terminowy zwrot środków pieniężnych (np. niepełne lub nieprawidłowe dane o rachunku na jaki zwrot powinien być dokonany). 19

20 Rozdział V. Istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz informacje istotne dla jej oceny powstałe po sporządzeniu sprawozdań finansowych zamieszczonych w Prospekcie z dnia 31 grudnia 2004r. lub ostatnim raporcie okresowym przekazanym zgodnie przepisami z obowiązującymi na rynku nieurzędowym. W ocenie Emitenta od czasu publikacji Prospektu Emisyjnego nie wystąpiły żadne istostne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta. 20

na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj. 100 000 zł

na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne równa wartości nominalnej tj. 100 000 zł PROSPEKT II SERII OBLIGACJI NA OKAZICIELA SPÓŁKI GRUPA POLSKIE SKŁ ADY BUDOWLANE SPÓŁ KA AKCYJNA z siedzibą w Busku - Zdroju Weł ecz 142, 28-100 Busko - Zdrój www.grupapsb.com.pl Branża według PKD: 5153B

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A.

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A. Aneks nr 12 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 17 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku Akcjonariusz: imię i nazwisko / firma Akcjonariusza PESEL / KRS Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3. BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3. BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3 BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (dawniej RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna) 1 Emitent BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom 1. Organizator Strzegom 27.11.2014r. Gmina Strzegom ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8 560 504 fax. (74) 8 560

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych) Jelenia Góra, dnia 07 października 2015 r. 1. Organizator Urząd Miasta Jelenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 3) lit. j) ustawy PZP

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 3) lit. j) ustawy PZP RGPOŚiI.271.16.2016 Krośnice 18.05.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 3) lit. j) ustawy PZP 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice NIP: 916-13-04-684

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A. Oferujący: 01 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, KTÓRE ZWOŁANE ZOSTAŁO NA DZIEŃ 22 MAJA 2013 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2013 w

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo