Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od r. do r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.)"

Transkrypt

1 Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od r. do r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, które dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 4. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 5. Pozostałe elementy raportu kwartalnego 6. Oświadczenie Zarządu Lublin, 14 listopad 2014 roku 1

2 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Informacje o Spółce Firma BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Adres ul. Uniwersytecka 10, Lublin Telefon Faks Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej KRS Kapitał zakładowy Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS zł (całkowicie opłacony), składający się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Zarząd Waldemar Sierocki Prezes Zarządu Źródło: Emitent 2

3 1.2 Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej) na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. (w tym TOTAL FIZ) ,03% 14,72% Waldemar Sierocki ,82% 13,47% Przemysław Sierocki ,25% 13,10% Stanisław Bogdański* ,16% 15,30% Wiktor Napióra* ,16% 15,30% Dariusz Kucowicz** ,16% 15,30% Pozostali ,44% 12,81% SUMA ,00% 100,00% *z podmiotami zależnymi **pośrednio poprzez spółkę zależną Medicare Sp. z o.o. Źródło: Emitent 1.3 Przedmiot działalności Spółki BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Działalność produkcyjna Spółki jest zorganizowana w 10 wydziałach produkcyjnych. Kluczowe dla działalności podstawowej Emitenta są preparaty produkowane na: Wydziale Probiotyków (produkty z grupy Lakcid - w różnych opakowaniach ampułki, fiolki, saszetki, tabletki, kapsułki), Wydziale Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Onko BCG), Wydziale Distreptazy i Czopków (Distreptaza), Wydziale Krwiopochodnych (Gamma anty-hbs, Gamma anty-d, Histaglobulina). 3

4 Spółka posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla działu badań kontroli jakości, dla Wydziału Distreptazy i Czopków, Wydziału Probiotyków, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych. Od grudnia 2011 r. Spółka dysponuje także certyfikatem GMP na produkty krwiopochodne, a od lipca 2012 na produkty wytwarzana na Wydziale Szczepionek. Zauważyć więc można, że Spółka posiada GMP dla wszystkich wydziałów, na których powstają kluczowe dla Spółki produkty. Posiadanie certyfikatu GMP potwierdza spełnienie przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi sprzedaż produktów za granicami kraju. Spółka większość swoich produktów sprzedaje hurtowniom farmaceutycznym 44% przychodów ze sprzedaży. Znaczącym odbiorcą jest też Ministerstwo Zdrowia, na którego rzecz sprzedawana jest szczepionka przeciwgruźlicza BCG oraz Gamma anty-d. Pozostałymi odbiorcami są m. in. szpitale, stacje sanitarne, akademie medyczne. Warto podkreślić, że Spółka systematycznie zwiększa wartość i udział eksportu. W III półroczu 2014 roku eksport stanowił 34% przychodów ze sprzedaży produktów. W tym okresie krajami docelowymi eksportu były: Ukraina, Uzbekistan, Kazachstan i Urugwaj. Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego immunoglobuliny specyficzne (Gamma anty-d, Gamma anty-hbs) i Histaglobulinę. W 2009 roku Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym stanowiące bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB Biomedicaments Francja. W sierpniu 2014 roku rozpoczął się proces frakcjonowania polskiego osocza w LFB we Francji, co będzie miało bardzo istotny wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Emitenta w przyszłych okresach sprawozdawczych, począwszy już od przełomu 2014 i 2015 roku. Według stanu na koniec września w zakładzie LFB we Francji rozpoczęto proces frakcjonowania ponad 17 tys. litrów osocza. Spółka spodziewa się, że pierwsze produkty osoczopochodne trafią do sprzedaży na rynku polskim w I kwartale 2015r. Na dzień roku Spółka posiada zapas osocza w ilości 93 tyś. litrów, z czego 25 tyś. litrów osocza znajduje się w magazynach LFB we Francji. Powyższe zapasy zostaną sukcesywnie poddane procesowi frakcjonowania. 4

5 1.4 Zatrudnienie Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, w BIOMED-LUBLIN wyniosło 222 etaty na koniec września 2014 i było niższe o 3 etaty w stosunku do stanu na koniec czerwca 2014 roku. 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI 2.1 Informacje na temat przyjętych zasad przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny BIOMED-LUBLIN został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 2.2 Informacje na temat przyjętych zasad rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Spółka posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości. Oto zasady rachunkowości obecnie stosowane przez Spółkę: Środki trwałe wyceniane były według nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji oraz przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych przejętych w leasing od Skarbu Państwa. Do trwałych składników majątkowych zaliczono składniki majątkowe powyżej zł. Składniki majątkowe poniżej zł są zaliczane jednorazowo w koszty. 5

6 Wartości niematerialne i prawne zasady wyceny i amortyzacji są analogiczne jak środków trwałych. Na dzień bilansowy wyceniono je wg wartości netto tj. z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących ich wartość. Środki trwałe w budowie wyceniane są w cenie nabycia lub w kwocie wytworzenia z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono w wartości nominalnej. Zapasy materiałów, towarów, produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wyroby gotowe wyceniono wg technicznego kosztu wytworzenia przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny. Należności wycenione zostały w kwocie należnej od kontrahentów. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane objęto odpisami aktualizującymi ich wartość. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa ujęte są w bilansie w wartości nominalnej. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ustalone na podstawie zaliczonej do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych wg typów działalności (konta zespołu 4 i 5). 2.3 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Tabela 1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki za III kwartał 2014r. wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2013r. (w zł). Wyszczególnienie Narastająco 2013r. (od r. do r.) III kw. 2013r. (od r. do r.) Narastająco 2014r. (od r. do r.) III kw. 2014r. (od r. do r.) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Źródło: Emitent 6

7 Wyniki uzyskane przez Spółkę w po trzech kwartałach 2014 r. nie są porównywalne z wynikami osiągniętymi po trzech kwartałach 2013 r., ze względu na to, iż przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi narastająco na koniec września 2013r. zostały podwyższone o kwotę 665 tys. PLN w wyniku wykorzystania rezerw na wymianę sprzedanych w 2012r. produktów z krótkim terminem ważności (produkt Lakcid). W celu zapewnienia porównywalności danych, zostały zamieszczone poniżej skorygowane dane finansowe po trzech kwartałach 2013 r., które nie uwzględniają wpływu na sprawozdanie finansowe jednorazowego zdarzenia opisanego powyżej. Wyszczególnienie Narastająco 2013r. (od r. do r.) korekty Narastająco 2013r. po korektach Narastająco 2014r. (od r. do r.) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto W 2014 roku Spółka poniosła koszty, które spowodowały obniżenie bieżącego wyniku finansowego w kwocie tyś. PLN. W większości złożyły się na tą kwotę koszty jednorazowe, pośród których można wyszczególnić: niższe przychody z tytułu sprzedaży wyrobów krwiopochodnych na kwotę 1,5 mln PLN, co wynikało z dużej konkurencji i spadku cen tych produktów w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. odpisy aktualizujące wyroby gotowe na łączną kwotę 860 tyś. PLN dotyczące głównie Lakcidu w kapsułkach. Ze względu na ciepłą zimę na początku 2014 roku oraz z niższą liczbą zachorowań, a co za tym idzie mniejszą skalą kuracji antybiotykowych we wrześniu 2014 roku Spółka nie zrealizowała zakładanych planów w zakresie przychodów ze sprzedaży probiotyków, koszty amortyzacji oraz odsetek od leasingu nieruchomości i urządzeń w Mielcu łączenie 7

8 507 tyś. PLN. W czerwcu 2014 roku w związku z rozpoczęciem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu nieruchomości oraz urządzenia zostały przyjęte na stan środków trwałych, koszty zmiany banku obsługującego Spółkę z Alior Bank S. A. na Millenium S.A w kwocie łącznej 493 tyś. PLN. Koszty te obejmowały również koszty związane za zmianą umów kredytowych i faktoringowych, koszty związane z uruchomieniem akredytywy, uruchomionej wcelu zabezpieczenia kosztów frakcjonowania osocza w zakładach LFB we Francji wyniosły 150 tyś. PLN, 2.4 Wybrane dane finansowe z bilansu Tabela 3 Wybrane dane z bilansu Spółki według stanu na dzień r. oraz r. wraz z danymi porównywalnymi na analogiczne okresy 2013 roku (w zł) Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Wyszczególnienie r r r r. Aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent 8

9 2.5 Rachunek zysków i strat Narastająco 2013r. (od r. do r.) III kw. 2013r. (od r. do r.) Narastająco 2014r. (od r. do r.) III kw. 2014r. (od r. do r.) A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym I.Przychody netto ze sprzedaży produktów II.Zmiana stanu produktów III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B.Koszty działalności operacyjnej I.Amortyzacja II.Zużycie materiałów i energii III.Usługi obce IV.Podatki i opłaty V.Wynagrodzenia VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII.Pozostałe koszty rodzajowe VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów C.Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) D.Pozostałe przychody operacyjne I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II.Dotacje III.Inne przychody operacyjne E.Pozostałe koszty operacyjne I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III.Inne koszty operacyjne F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G.Przychody finansowe II.Odsetki III.Zysk ze zbycia inwestycji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V.Inne H.Koszty finansowe I.Odsetki II.Strata ze zbycia inwestycji III.Aktualizacja wartości inwestycji IV.Inne I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K.Zysk (strata) brutto (I+J) L.Podatek dochodowy M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku N.Zysk (strata) netto Źródło: Emitent 9

10 2.6 Bilans Aktywa Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień r r r r. A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe Srodki trwałe a)grunty b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c)urządzenia techniczne i maszyny d)środki transportu e)inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III.Należności długoterminowe Od powiązanych jednostek Od pozostałych jednostek IV.Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B.Aktywa obrotowe I.Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy II.Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a)z tytułu dostaw i usług b)inne Należności od pozostałych jednostek a)z tytułu dostaw i usług b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III.Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a)udziały lub akcje b)inne papiery wartościowe c)udzielone pożyczki d)inne krótkoterminowe aktywa finansowe e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

11 Pasywa Stan na dzień r. Stan na dzień r. Stan na dzień r. Stan na dzień r. A. Kapitał (fundusz) własny I.Kapitał podstawowy II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III.Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał zapasowy V.Kapitał z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały rezerwowe VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII.Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania Rezerwy z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe długoterminowe krótkoterminowe II.Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a)kredyty i pożyczki b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c)inne zobowiązania finansowe d)inne III.Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a)z tytułu dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek a)kredyty i pożyczki b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d)z tytułu dostaw i usług e)zaliczki otrzymane na dostawy f)zobowiązania wekslowe g)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h)z tytułu wynagrodzeń i)inne Fundusze specjalne IV.Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe Pasywa razem Źródło: Emitent 11

12 2.7 Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Narastająco 2013r. (od r. do r.) III kw. 2013r. (od r. do r.) Narastająco 2014r. (od r. do r.) III kw. 2014r. (od r. do r.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) Źródło: Emitent

13 2.8 Zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Narastająco 2013r. (od r. do r.) III kw. 2013r. (od r. do r.) Narastająco 2014r. (od r. do r.) III kw. 2014r. (od r. do r.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO ) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO ), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie Udziały akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Źródło: Emitent 13

14 3 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYWNA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W III kwartale 2014 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości ok. 1,99 mln PLN, wobec osiągniętego zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości ok. 1,13 mln PLN. Spółka osiągnęła w III kwartale 2014r., wyższą o 35% w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Było to wypadkową wzrostu w pozycji zmiana stanu produktów (o ok. 3,72 mln PLN do ok. 4,76 mln PLN w III kw roku co wynika między innymi z prezentacji w tej pozycji wartości osocza przyjętego na produkcję w LFB BIOMEDICAMENTS w wysokości ok. 4,29 mln PLN do końca września było to ponad 17 tyś. litrów osocza) oraz wzrostu kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby (o 292 tyś. PLN, tj. o 160%) przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży produktów (o 897 tyś. PLN, tj. 11,8%). Koszty operacyjne w okresie czerwiec-wrzesień 2014r. były wyższe o 75,9% w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w analogicznym okresie roku 2013 (ok. 12,77 mln PLN w 2014 roku w porównaniu do ok. 7,26 mln PLN w 2013 roku). Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki to konsekwencja: wyższych kosztów zużycia materiałów i energii (o ok. 4,42 mln PLN, tj. o 192%) co dotyczy głównie kosztów zużycia materiałów wynikającego z rozpoczęcia frakcjonowania osocza o wartości ok. 4,29 mln PLN; wyższych kosztów wynagrodzeń o ok. 786 tyś. PLN, co wynika ze zatrudnienia nowych pracowników, którzy wcześniej byli zatrudnieni w firmie, która świadczyła usługi na rzecz Spółki; wyższych kosztów amortyzacji o ok. 224 tyś. PLN, co wynika głównie z rozpoczęcia amortyzacji nieruchomości w Mielcu w III kwartale 2014 roku. 14

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za IV kwartał 2012r. (od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.)

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za IV kwartał 2012r. (od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.) Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za IV kwartał 2012r. (od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne o Emitencie. 2. Dane finansowe Emitenta. 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok Lublin, 16 kwietnia 2015 roku 1 Spis treści 1 Informacje o Spółce... 5 2 Działalność Spółki w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 roku 43-100 Tychy, ul.turyńska 101 NIP: 954-00-09-883 REGON: 272285799 KRS: 0000395229 Raport za II kwartał 2014 tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014 Opublikowany w dniu 14.08.2014 został sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo