Janusz Czebreszuk. Bibliografia. Monografie/Books

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Czebreszuk. Bibliografia. Monografie/Books"

Transkrypt

1 Janusz Czebreszuk Bibliografia Monografie/Books 1. Czebreszuk J., Szmyt M Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29 [The Neolithic and Early Bronze Age settlement at Dęby, Włocławek voivodeship, site 29], Poznań- Inowrocław, pp.224, 63 Plates. 2. J. Czebreszuk 1996 Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu [Kujawy Societies in the Beginning of the Bronze Age], Poznań, Wydawnictwo PSO, pp J. Czebreszuk, M. Ignaczak, J. Łoś 1997 Osadnictwo wczesnej kultury łużyckiej w Narkowie, gmina Dobre, stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim [The Settlement of Early Lusitania Culture Population in Narkowo, commune of Dobre, site 9. On the study of the Lusatian culture on the Polish Lowlands], Poznań, pp J. Czebreszuk 2001 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury [Late Neolithic and Early Bronze Age in the Southwestern Baltic Zone (the 3rd and Early 2nd Millennia BC). An Alternative Model of Culture], Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, pp J. Czebreszuk, Przybył A Osadnictwo neolityczne i protobrązowe w Smarglinie, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 22, [The Neolithic and Proto-bronze Settlement in Smarglin, Kujawy-Pomerania Province, Site 22], Poznań, pp J. Czebreszuk, D. Kozłowska-Skoczka 2008 Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.

2 Redakcje/Editor 1. A. Kośko, J. Czebreszuk (eds.) 1998 Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces? [ Trzcinie cultural system or intercultural process?], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) 2001 The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 3. J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (eds.), 2001 Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., [From Neolithization to the Beginnings of the Bronze Age. Cultural transformations between Oder and Dniepr rivers from the 6th to the 2nd millennium BC] Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) 2003 The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series Archaeopress, Oxford, ss J. Czebreszuk (ed.) 2004 Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań pp J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) 2004 Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.). 7. J. Czebreszuk (red.) 2007 Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań. 8. J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) 2008 Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. 9. J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller (eds.) 2008 Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań- Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. 10. J. Czebreszuk (red.) 2009 Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) 2010 Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

3 Redakcja Serii Wydawniczej/Editor of Seria Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej Vol J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronologie of Central Europe BC. Vol J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, Band I/ Część I, Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Vol M. Furholt, Die nördlichen Badener Keramikstil im Kontext des Mitteleuropäischen Spätneolithikums ( v. Chr.), Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. Vol M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds.) The Baden Complex and the Outside World. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. Vol J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller (eds.), Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC., Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. Vol. 6.1 i J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

4 Artykuły/Articles 1. M. Szmyt, Czebreszuk J Pozamuzealne kolekcje zabytków archeologicznych z terenu Kujaw. Część I [Aussermuseale Sammlungen der archäologischen Funde aus dem Kujawien Gebiet. I. Teil], Fontes Archaeologici Posnaniensies, t. 34, 1985, s J. Czebreszuk 1987 Osada z połowy II tys. p.n.e. w Goszczewie, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, stan. 14. Z badań nad rozwojem kulturowym społeczeństw Kujaw na przełomie epok neolitu i brązu [A settlement from the middle of the secoun Millennium B.C. in Goszczewo site 14, Aleksandrów Kujawski commune, Włocławek province. A contribution to the studies of the cultural development of the Kujawy communities at the turn of the Neolithic and the Bronze Age], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.2, 1987, s J. Czebreszuk 1988 "Leśno"-wschodnioeuropejski komponent kulturowy w rozwoju schyłkowoneolitycznych społeczeństw Kujaw, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław 1988, s J. Czebreszuk 1988 Wpływ społeczeństw Kotliny Karpackiej na proces integracji kulturowej w okresach BB - BD na Kujawach, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, s J. Czebreszuk 1988 Grab von der Frühbronzezeit in Bożejewice, Gemeinde Strzelno, Woi. Bydgoszcz, Fundstelle 8, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 3, s J. Czebreszuk 1989 The Forest -East European Cultural Component in the Development of Decline Neolithic Kuiavian Communities, A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other Europeans People, Archaeologia Interregionalis, vol. 9, Warszawa, p J. Czebreszuk 1989 Influence of Carpathian Valley Communities on Cultural Integration of Decline Neolithic Kuiavian Communities, A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other Europeans People, Archaeologia Interregionalis, vol. 9, Warszawa, p J. Czebreszuk 1990 Osada ludności kręgu kultury łużyckiej w Korzeczniku, gm. Kłodawa, woj. konińskie, stan. 14 [A settlement of the Lusatian Culture Cycke at Korzecznik, Konin province, site 14], Sprawozdania Archeologiczne t. 41, s J. Czebreszuk 1990 Późny horyzont kultury amfor kulistych a inne struktury kulturowe interstadium epok neolitu i brązu. Zagadnienie dezintegracji systemu, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s Chachlikowski P., Czebreszuk J Badania osadnictwa kultury amfor kulistych w rejonie zlewni rzeki Tążyny-Kanału Parchańskiego, [Studies of the Globular Amphora culture settlement in the region of the catchment of the Tążyna river Parchański Channel], [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s Czebreszuk J., Makarowicz P.

5 1990 Badania osadnictwa kultury amfor kulistych w rejonie zlewni środkowej Bachorzy,[Studies of the Globular Amphora culture settlement in the region of the middle Bachorza river], [w:] A. Cofta- Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s Czebreszuk J Late horizon of the Globular Amphorae culture versus other cultural structures of the Neolithic- Bronze Age interstage. Problem of system disintegration, [in:] A. Cofta-Broniewska (ed.), New tendencies in studies of Globular Amphorae culture, Archaeologia Interregionalis, vol.14, Warszawa-Kraków- Poznań, p Czebreszuk J Zygmunt Szmit jako badacz początków epoki brązu w strefie pogranicza polsko-białoruskiego [w:] Miżharodnaj Konferencyia Czas, Pomniki, Ludzi, Mensk, s Bokiniec A. Z., Czebreszuk J Śmiardowo i Skrzatusz na nowo odkryte, czyli: czy wyważone drzwi były otwarte? [Śmiardowo i Skrzatusz neu endeckt, oder: war die eingerannte Tür offen?], Archeologia Polski, t. 38, s Czebreszuk J., Makarowicz P The Problem of Amber Buttons with V-shaped Perforation in the Bell Beaker Culture, Actes du XIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistorigues, Bratislava, t. II, s J. Czebreszuk 1995 Problem więzi kulturowej wczesnobrązowych Kujaw z episznurowym kręgiem przykarpackim [Question of cultural links between early Bronze Age Kuiavia and the Carpathian Epi-Corded Circle], Sprawozdania Archeologiczne, t. 47, s Czebreszuk J., Makarowicz P Puchary dzwonowate. Zarys historii badań i współczesne kierunki refleksji [Bell Beakers. The outline of the history of the studies and the current directions of reflection], Przegląd Archeologiczny, t. 43, s Makarowicz P., Czebreszuk J., 1995 Ze studiów nad tradycją pucharów dzwonowatych w zachodniej strefie Niżu Polski [Studies on the tradition of the Bell Beakers in the western zone of the Polish Lowland], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.vii, s J. Czebreszuk 1996 Zagadnienie regionalizmu kujawskiego w interstadium epok neolitu i brązu [On the regionalism of the Kujawy region in the transition period between the Neolithic and the Bronz Age], [w:] A. Kośko (red.) Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań-Kruszwica-Inowrocław, s J. Czebreszuk, M. Szmyt, 1996 Kultura ceramiki sznurowej na Kujawach w świetle datowań 14 C [The Corded Ware Culture in Kujawy in the Light of 14 C Dating], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Geochronometria 14, s J. Czebreszuk, M. Szmyt, 1996 Główne kierunki badań Zakładu Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na terenie województwa włocławskiego [w:] O. Krut-Horonziak (red.) Historia ziemi wydarta - 20 lat później, Włocławek, s J. Czebreszuk, 1997 Krąg mogiłowy i popielnicowy na Kujawach. Przyczynek do badań nad regionalną zmianą kulturową,[der Hügelgräber- und der Urnenfelderkreis in Kujawian. Ein Beitrag zur Erforschung des

6 regionalen Kulturwandels], [w:] W. Blajer (red.) Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, s J. Czebreszuk, M. Ignaczak, 1997 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku 12 w Borowie, woj. włocławskie, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 11, s J. Czebreszuk, K. Przybytek, 1997 Osadnictwo neolityczne na stanowisku 16 w Narkowie, gm. Dobre, woj. włocławskie, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 11, s J. Czebreszuk, I. Hildenrandt-Radke, M. Szmyt, 1997 Krajobrazotwórcza działalność człowieka w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej w neolicie i wczesnej epoce brązu [Human Landscape-creating activity in the central part of Cuiavian Plain in the Neolithic], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.8, s Kločko L., Czebreszuk J. 1997, Ein Beitrag zur Erforschung des Charakters der Kulturbeziehungen zwischen den Gemeinschaften Kujawiens und der Schwarzmeersteppen. Krusza Podlotowa, Wojewodschaft Bydgoszcz, Fundstelle 8, [w:] B. Gediga (red.) Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, Wrocław - Gliwice, s J. Czebreszuk, 1998 The North-Eastern Borderland of the Bell Beakers. The Case of the Polish Lowland [w:] M. Benz, S. van Willigen (red.) Some New Approaches to the Bell Beaker Phenomenon Lost Paradies...?, BAR International Series 690, s J. Czebreszuk, M. Szmyt 1998 Der Epochenumbruch vom Neolithikum zur Bronzezeit im Polnischen Tiefland am Beispiel Kujawiens, Praehistorische Zeitschrift, Band 73, Heft 2, S J. Czebreszuk, M. Szmyt 1998 A mosaic of culture. An Example of Regional Society from the North European Plain at the Turn of the Late Neolithic and the Early Bronze Age, [w:] M. Pearce, M. Tosi (red.) Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna, Vol. I. Pre- and Protohistory, BAR International Series 717, s J. Czebreszuk, S. Kadrow 1998 Bericht von den Ausgrabungen in Bruszczewo, Gm. Śmigiel, Woj. Leszczno (Grosspolen), Fpl.5, Beiträge zum Oder-Projekt, Hf. 4, Berlin, s J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt 1998 Sieć powiązań genetycznych społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego na Kujawach, [The network of genetic ties of the Kujawy branch of the Trzcinie Cultural Circle] [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s J. Czebreszuk 1998 Trzciniec - koniec pewnej tradycji, [ Trzcinie The end of a certain tradition] [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s J. Czebreszuk 1998 Trzciniec. An alternative view, In: The Trzciniec Area of the Early Bronze Age Civilization: BC, Baltic-Pontic Studies 6 (Poznań 1998) J. Czebreszuk, M. Szmyt, 1999 Przyczynek do poznania kultury niemeńskiej na Kujawach, Gistariczna-Archealagiczny Zbornik

7 (Minsk), 14, Czebreszuk J., Łoś J Grób kultury ceramiki sznurowej w Żernikach, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, [The Grave of the Corded Ware Culture in Żerniki, Kruszwica Commune, Inowrocław District, Kujawsko- Pomorska Province, Site 27], Sprawozdania Archeologiczne, 1999, t.51 s J. Czebreszuk 2000 Animal Husbandry and Pastoralism in the Late Neolithic and Early Bronze Age [Hodowcy i pasterze u schyłku epoki kamienia i w początkach epoki brązu] [w:] M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak (red.), Pipeline of Archaelogical Treasures [Gazociąg pełen skarbów archeologicznych], Poznań, s Czebreszuk J Die Chronologie des Umbruchs zwischen dem Neolithikum und der Bronzezeit im südwestlichen Ostseeraum, Offa, 1999/2000, s Czebreszuk J., 2000 Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej [Settlement of Corded Ware Culture communities], [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy. Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s J. Czebreszuk, A. Kośko 2000 Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych/kultury ceramiki sznurowej (faza klasyczna, [Settlement of communities of the Funnel Beaker Culture/Corded Ware Culture (classic phase)] [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s Czebreszuk J., Jóźwiak B Osadnictwo społeczności kultur leśno-wschodnioeuropejskich [Settlement of communities of forest-easter European cultures], [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s Czebreszuk J., Kośko A., Makarowicz P., Szmyt M Podsumowanie, [Summing up] [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s J. Czebreszuk, J. Müller 2000 Vermittler am Nordrand der Aunjetitzer Kultur, Archäologie in Deutschland 2000, zeszyt 2, s Czebreszuk J., Szmyt M Working with the set of radiocarbon datings. The 3 rd Millennium BC in Kujawy in the light of 14C dates. Lietuvos Archeologija, t.19, s J. Czebreszuk, 2000 Finds of archer s wristguards in the Baltic zone, [w:] S. Kadrow (red.) A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70 th Anniversary, Kraków, s Czebreszuk J., Szmyt M The III Millennium BC in Kujawy in the light of radiocarbon dating, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf.

8 2001, s Czebreszuk J. Müller J Schlussfolgerung und Ausblick, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s Czebreszuk J Północno-wschodnia rubież oddziaływania idei Pucharów Dzwonowatych, [The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Ideas], [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s Czebreszuk J., Szmyt M The Bell Beaker influences on the North European Plain, [in:] F. Nicolis (ed.) Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe, Trento, s Czebreszuk J From Typochronology to Calendar. A Case Study: Society between Jutland and Kujawy in the 3 rd Millennium BC, [in:] J. Müller (ed.) Vom Endneolithikum zur Frühbronzezeit: Muster sozialen Wandels, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 90, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmBH, s Czebreszuk J Neolityczna ikona słońca, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno 2002, s Czebreszuk j., M. Ignaczak, P. Makarowicz 2002 Schyłek świata trzcinieckiego w Międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty, Kultura i Historia, 4, 2002, 15 pagies, 52. Czebreszuk J Amber on the Threshold of a World Career, [in:] C.W. Beck, I. Loze, J.M. Todd (eds.) Amber in the Archaeology, Riga, Czebreszuk J., Krywaltsewitsch M Der Dolch aus Mesha, nördliches Weissrussland: Glockenbechereinflüsse in Osteuropa, Archäologisches Korespondentzblatt 33/1, s Czebreszuk J Bell Beakers in the Sequence of the Cultural Changes in South-Western Baltic Area, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J., Kryvaltsevich M The North-Eastern Border of Influence of Bell Beaker Idea, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J., Szmyt M The Northeast Frontier of Bell Beakers. First Step to Outline, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J.

9 2003 Corded Ware from East to West, w: P. Bogucki & P.J. Crabtree (eds.) Ancient Europe 8000 B.C. A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Charles Scribner s Sons, New York, p J. Czebreszuk 2003 Bell Beakers from West to East, w: P. Bogucki & P.J. Crabtree (eds.) Ancient Europe 8000 B.C. A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Charles Scribner s Sons, New York, p Czebreszuk J., Müller J Bruszczewo ein frühbronzezeitliche befestigte Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Grosspolen (2000 bis 1700 v. Chr.), Mitteilungen der Berliner Geselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, B. 24, S Müller J., Czebreszuk J Bruszczewo ein frühbronzezeitliche Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Grosspolen. Vorbericht zu den Ausgrabungen , Germania 81, 2003, 2 Halbband, s Czebreszuk J., Szmyt M K issledovaniju sredneewropejskich faktorow w processe kulturnych peremen lesnoj zony Wostočnoj Evropy v III tys. do n.e., [w:] Gistoriczna-archealagiczny zbornik 18, Mińsk, Czebreszuk J., Szmyt M Chronology of Central-European Influences within the Western Part of the Forest Zone during the 3 rd Millennium BC, [w:] Problemy chronologii i etnokulturnych wzaimodejstwij w neolite Ewrazii, Sankt-Peterburg, Czebreszuk J Wykopaliska w Bruszczewie, Kronika Wielkopolska, nr 3 (111), s Czebreszuk J., Müller J., Silska P Forschungsgeschichte und Grabungsverlauf/Historia badań stanowiska, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Müller J Die Lage des Fundplatzes/Położenie stanowiska, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Ducke B., Müller J., Silska P Siedlungsstrukturen und Siedlungstopographie/Struktura i topografia osady, [in:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J Stratigraphie des zentralen Siedlungsareales und des Grabens/Stratygrafia strefy centralnej i fosy, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s

10 68. Czebreszuk J., Romańska A., Silska P Zur Keramiktypologie ausgewählter Befunde im zentralen Bereich der Siedlung/Analiza typologiczna wybranych zespołów z centralnej części stanowiska, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J. Müller J Zur absolutchronologischen Datierung des Siedlungsgeschehens/Chronologia bezwzględna osadnictwa pradziejowego, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Müller J Zusammenfassung und Ausblick/Zakończenie, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań- Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J Z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód: kultury pucharowe i ugrupowania leśno - wschodnioeuropejskie na przełomie epok neolitu i brązu, [From the west to the east and from the east to the west: Beaker cultures and East-European Sub-Neolithic groups on the turn of Neolithic and Bronze Age], [w:] A. Kośko, A. Kaleczyc (eds.) Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski, Warszawa, s Czebreszuk J., Müller J A Polish-German Research Project into a Bronze Age Fortified Settlement in Bruszczewo, Wielkopolska, Archaeologia Polona, T.43, p Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach [The principals of analysis of pottery from the Late Neolithic and Bronze Age in Kujawy], w: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice Wzgórze Prokopiaka, Tom I, Poznań, s Czebreszuk J Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych [Pottery from the interstage of Neolithic and Bronze Age and from later epochs], w: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice Wzgórze Prokopiaka, Tom I, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Osadnictwo późnoneolityczne, [Late Neolithic settlements] w: L. Czerniak i J. Gąssowski (red.) Osada wielokulturowa w Janowie, Gmina Piątek, Województwo Łódzkie, Pułtusk, s Czebreszuk J., Ignaczak M., Makarowicz P Horyzont późnotrzciniecki w międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty, w: H. Taras (red.) Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu, Lublin, s Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I.

11 2006 Man-made transformations of the relief at the Bruszczewo archaeological site (Wielkopolska Lakeland), Quaestiones Geographicae, Seria A. Physical Geography, vol. 26A, p Czebreszuk J Posłowie. Wychodzenie z cienia. Prorwa i wschodnia ekumena kultury ceramiki sznurowej a archeologia środkowoeuropejska [Afterword. Coming out of Shadows. Prorva and the Eastern Corded Ware Culture Oecumene Vis-à-Vis Central European Archaeology], [w:] Czebreszuk J. (red.) M. Krywalcewicz, Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań, s Czebreszuk J Amber between the Baltic and the Aegean in the 3 rd and 2 nd Millennia BC (An Outline of Major Issues), I. Galanaki, H. Tomas, R. Laffineur (eds.) Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across Borders, Aegaeum, Universitè de Liège, vol. 27, p Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M Specyfika stratyfikacyjna stanowiska oraz charakterystyka jednostek stratygraficznokulturowych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J Wytwory z bursztynu, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Cmentarzysko ludności z początków epoki brązu, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M Etapy i formy wykorzystania przestrzeni stanowiska w pradziejach, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Neolithic and Bronze Age societies on Polish Lowland and their environment, [w:] M. Makohonienko, D. Makowiceki, J. Czerniawska (eds.) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Poznań, s Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Makowiecki D Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych mieszkańców wczesnobrązowej osady o charakterze obronnym w Bruszczewie, [w:] Środowisko i Kultura, T. 2, Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa. 87. Czebreszuk J The role of the Sambian center in creating cultural meaning of amber in the third and second millennium BC. The outline of major problems, [in:] J. Baron, I. Lasak (eds.) Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Wrocław, Czebreszuk J., Müller J, Suchowska P Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. Wielkopolskie w sezonie 2005, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, s

12 89. Czebreszuk J Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom III, Poznań. 90. Czebreszuk J., Józwiak B Ślady osadnictwa z okresu późnego neolitu, wczesnej epoki brązu i subneolitu, w: L. Czerniak (red.) Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa, Gdańsk, s Czebreszuk J Badania na osadzie obronnej z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie w aspekcie metodycznym, w: M. Gierlach (red.) Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Warszawa, s Czebreszuk J., Szmyt M Bell Beakers and their Role in a Settlement Evolution during the Neolithic-Bronze Transition on the Polish Lowland, [in:] M. Baioni, V. Leonini, D. Lo Vetro, F. Martini, R. Poggiani Keller, L. Sarti, (eds.), Bell Beakers in every day life. Firenze, p Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M The Horse, Wagon and Roads, Proischożdenie i rasprastanienie kolesniczestva, Lugansk, p Czebreszuk J Wczesna epoka brązu w Wielkopolsce. Zarys dziejów badań oraz perspektyw konserwatorskopoznawczych, w: H. Machajewski (red.) Wielkopolska w pradziejach. Archeologia o regionie, Poznań, s Budziszewski J., Czebreszuk J., Winiarska-Kabacińska M., Chachlikowski P Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, [w:] J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, s , Poznań. 96. Czebreszuk J., Szmyt M What Lies behind Import and Imitation? Case Studies from the European Late Neolithic, in: P.F. Biehl, Y. Ya Rassamakin, Import and Imitation in Archaeology, Beier&Beran, p , Langenweissbach. 97. Czebreszuk J., Szmyt M Siedlungsformen des 3. Jahrtausends v.chr. in der polnischen Fiefebene (Kulturen der Trichterbecher, Kugelamphoren und Schnurkeramik). Stand und Perspektiven der Untersuchungen. In: W. Dorfler, J. Muller (eds.) Umwelt Wirtschaft Siedlungen im dritten vorchristischen Jahrtausend Mitteleuropas und Südskandinaviens, S , Wachholz, Neumünster. 98. Jutta Kneisel, Janusz Czebreszuk, Walter Dörfler, Piet Grootes, Jean Nicolas Haas, Karl-Uwe Heußner, Sabine Karg, Helmut Kroll, Johannes Müller, Notburga Wahlmüller, Tomasz Ważny 2008 Die befestigte frühbronzezeitliche Siedlung Bruszczewo: Metallproduktion, Feuchtbodenbefunde und ökologischer Kollaps?, NAU Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie, B. 14, S Jutta Kneisel, Hans-Rudolf Bork, Janusz Czebreszuk, Walter Dörfler, Piet Grootes, Jean Nicolas Haas, Karl-Uwe Heußner, Iwona Hildebrandt-Radke, Helmut Kroll, Johannes Müller, Notburga

13 Wahlmüller, Tomasz Ważny 2008 Bruszczewo Early Bronze Defensive Settlement in Wielkopolska. Metallurgy, peat zone finds and changes in the environment, in: J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller, Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag Czebreszuk J., Jaeger M., Müller J Pudliszki, site 5. An old hypothesis revisited, in: J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller, Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Müller J Rola stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie, w: M.K. Leniartek (red.) Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, s Czebreszuk J The Northern Section of the First Amber Trail. An Outline of Significance for Civilization Development, in: A. Palavestra, C.W. Beck, J. M. Todd (eds.) Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrad 2006, Belgrad 2009, p , Czebreszuk J Zarys pradziejowych przemian krajobrazu kulturowego na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w: I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodnicznym, Poznań, s Czebreszuk J On being rigorously consistent: comments on a paper by M. Pilar Prieto-Martinez, Norwegian Archaeological Review, 42/1, p Czebreszuk J Ways of Amber in the Northern Pontic Area. An Outline of Issues, Baltic-Pontic-Studies, vol. 14, p Hildebrandt-Radke I, Czebreszuk J., Makowiecki D Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), w: L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Z badań nad formami osadnictwa kultury ceramiki sznurowej w Polsce pόłnocnej, w: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 18. Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. Да юбілеяў У.Ф.Ісаенкі і М.М.Чарняўскага. Мінск/Mińsk, Беларуская навука, s Czebreszuk J., Szydłowski M 2010 Die Prospektionen im Umfeld von Bruszczewo/Badania powierzchniowe wokół stanowiska w Bruszczewie, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Czebreszuk J., Suchowska P Die Kulturschicht am östlichen Spornrand/Warstwa kulturowa w centralnej części stanowiska, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer

14 Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Czebreszuk J., Kneisel J., Müller J Eine Bernsteinperle aus Bruszczewo/ Paciorek bursztynowy z Bruszczewa, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s

15 Rewiews and short communications 1. J. Czebreszuk 1995 (rec.) Sławomir Kadrow, Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków 1991, ss.103 oraz 63 tabele i 48 tablic, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.7, s Czebreszuk J Trzciniec Phenomenon - A Review of Hypotheses, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September Abstracts, Forli, s Czebreszuk J. Makarowicz P The North-Eastern Border of the Reception of Bell Beaker Idea, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September Abstracts, Forli, s Czebreszuk J. Szmyt M A mosaic of culture. An Example of Multicultural Regional Society from the North European Plain at the Turn of the Late Neolithic and the Early Bronze Age, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September Abstracts, Forli, s J. Czebreszuk, 1997 Najnowsze badania na osadzie z początków epoki brązu w Bruszczewie, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, nr2, s J. Czebreszuk 1997 (rec.) Helle Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark, Jutland Archaeological Society Publication XXXII, 1996, Aarhus, ss.497, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, nr2, s J. Czebreszuk 1997 Koniec pewnej tradycji, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. Trzciniec : system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s J. Czebreszuk, S. Kadrow, P. Silska 1997 Bruszczewo, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. Trzciniec : system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M Sieć genetycznych powiązań kujawskiego Trzcińca, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. Trzciniec : system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtyckopontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s J. Czebreszuk 1998 (rec.) Bernd Zich, Studien zur regionalen und chronologischen Gliederung der nördichen Aunjetitzer Kultur, Vorgeschichtliche Forschungen, Band 20, Wydawnictwo Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1996, Przegląd Archeologiczny, t. 46, s J. Czebreszuk 1998 (rec.) Helle Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark, Jutland Archaeological Society Publication XXXII, 1996, Aarhus, ss.497, Przegląd Archeologiczny, t. 46 s

16 12. A. Kosko, J. Czebreszuk 1998 Od Redakcji, [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz 1998 Schyłek świata trzcinieckiego w międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty [w:] Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego i sposoby kształtowania się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu. Streszczenia referatów, Zamość, s J. Czebreszuk, 2000 Północno-wschodnia rubież oddziaływania idei pucharów dzwonowatych, [w:] Sympozjum Międzynarodowe: Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w miedzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC, Poznań-Miński-Brześć, s Czebreszuk J. Müller J Vorwort. Słowo Wstępne, [in:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s Czebreszuk J., Müller J, Kadrow S Vorwort der Herausgeber/Od Redakcji, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s Czebreszuk J., Krywalcewicz M., Makarowicz P Wstęp: archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu między Odrą i Dnieprem [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s Czebreszuk J., Krywalcewicz M., Makarowicz P Zakończenie [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s Czebreszuk J., M. Szmyt 2002 What lies behind Import and Imitation Case studies from the European Late Neolithic, [w:] 8th EAA Annual Meeting September 2002, Thessaloniki, Hellas. Abstract Book, Thessaloniki 2002, s Czebreszuk J., Kryvalcevič M., 2002 The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Idea, [w:] The Northeast Frontier of Bell Beakers. Abstract Book, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Introduction, [w:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J Kultura ceramiki sznurowej Puchary Dzwonowate - wczesna epoka brązu na Niżu Europejskim, [w:] Międzynarodowe sympozjum Nomadyzm a pastroralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu). Księga abstraktów. Obrzycko , s Czebreszuk J., Makarowicz P.

17 2003 Międzynarodowe sympozjum Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC, Brześć, Republika Białoruś, maja 2000 r., Folia Praehistorica Posnaniensia X/XI, Czebreszuk J Puchary Dzwonowate w strefie bałtyckiej, Przegląd EUREKA, 3 (13), s Czebreszuk J Intoduction, In:. J. Czebreszuk (ed.) Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań p Czebreszuk J Bell Beakers: an outline of present stage of research, In:. J. Czebreszuk (ed.) Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań p Czebreszuk J Przedmowa, w: M. Szydłowski, Bruszczewo. Starożytne centrum cywilizacji w okolicach Śmigla, Śmigiel, s Czebreszuk J Międzynarodowe sympozjum Północno-wschodnie pogranicze Pucharów Dzwonowatych, Poznań, maja 2002, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, s Czebreszuk J., S. Kadrow, J. Müller 2004 Vorwort der Herausgeber/Od redakcji, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań- Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Müller J Vorwort/Wstęp, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J. Müller J Bruszczewo klucz do poznania epoki brązu w Wielkopolsce, Archeologia Żywa, nr 3-4 (29-30), s Czebreszuk J Rola bursztynu w kreowaniu powiązań kulturowych między strefą nadbałtycką i egejską w III i II tys. przed Chr. (Zarys głównych problemów) [w:] Międzynarodowe sympozjum Dalekosiężna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Streszczenia referatów, Wrocław kwietnia 2005, s Müller J., Czebreszuk J Bruszczewo und Łęki Małe ein frühbronzezeitliches Machtzentrum in Grosspolen, [in:] Der Griff nach den Sternen. Wie Europas Eliten zu Macht und Reichtum kamen, Programm Internationales Symposium in Halle (Saale), s.24-25, Halle (Saale). 34. Czebreszuk J Amber between the Baltic and the Aegean in the 3 rd and 2 nd Millennia BC (An Outline of Major Issues), [in:] Between the Aegean and Baltic Seas: Prehistory across Borders, Book of Abstracts, Zagreb, p

18 35. Czebreszuk J., Jaeger M., Müller J Pudliszki the verification of an old hypothesisi, (in:) 12 th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, September 2006, p Czebreszuk J., Müller J Fortified settlement in Bruszczwo. Current stage of interpretation, (in:) 12 th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, September 2006, p Czebreszuk J., Makowiecki D., Hildebrandt I Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), w: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Streszczenie referatów, komunikatów i posterów, Łódź, września 2006, s Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I Antropogeniczne przekształcenia rzeźby na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska), w: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Forum geografów polskich, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Poznań, marca 2006, Poznań, s Czebreszuk J Przedmowa, w: [w:] Czebreszuk J. (red.) M. Krywalcewicz, Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań, s Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M Słowo od redaktorów, w: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, s. 7, Poznań. 41. Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I (eds.) 2008 Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Śmigiel. 42. Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I Preface, in: Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I (eds.) Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, p.3, Śmigiel. 43. Czebreszuk J Wschodnioeuropejskie drogi bursztynu, w: M. Ignaczak, P. Suchowska (red.) Szlaki Międzymorza: Bałtyk Bug Boh Pont (od III do połowy I tys. przed Chr.). Spis abstraktów, s , Obrzycko. 44. Czebreszuk J., Szmyt M. 2008,: Bell Beakers on the Polish Lowland (poster), Spotkanie Stowarzyszenia Archeologie de Gobelet, Torres Verdas (Portugalia) J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller 2008 Preface of the Series Editors, in: M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny, E. Schalk (eds.) The Baden Complex and the Outside World, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band 4/ Tom J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller 2009 Preface of the Series Editors, in: M. Furholt, Die nördlichen Badener Keramikstil im Kontext des Mitteleuropäischen Spätneolithikums ( v. Chr.), s. 11, Bonn.

19 47 J. Czebreszuk, M. Szmyt 2009 Bell Beakers: the Signpost towards the New Kind of Society, 15 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts, Riva del Garda, p J. Czebreszuk, M.P. Pieto-Martinez, M. Szmyt 2009 Across Bell Beaker Territories and Beyond. Communities, Social Spaces and Identities. Session abstract, w: 15 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts, Riva del Garda, p M. Jaeger, K. Fischl, J. Czebreszuk 2009 Enclosed Space Open society. Contact and Exchange un the Context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe. Session abstract, w: 15 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts, Riva del Garda, p Czebreszuk J. Müller J Wstęp, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s Czebreszuk J., Szydłowski M Historia badań archeologicznych w Bruszczewie, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s Czebreszuk J., M. Jaeger, J. Kneisel 2009 Osada obronna z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s Müller J., Czebreszuk J., Kadrow S Od Redakcji/Vorwort der Herausgeber, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J Słowo wstępne/vorwort, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J Introduction, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns UDK 903'12\'15(438)''634''>314.14 Documenta Praehistorica XXXIII (2006) Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns Marek Nowak Institute of Archaeology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Polythetic classification and measures of similarity in material culture. A quantitative approach to Baden Complex material

Polythetic classification and measures of similarity in material culture. A quantitative approach to Baden Complex material A N A L E C TA A R C H A E O L O G I C A R E S S O V I E N S I A VOLUME 4 RZESZÓW 2009 (2011) Martin Furholt Polythetic classification and measures of similarity in material culture. A quantitative approach

Bardziej szczegółowo

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland)

Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) Special Volume 3 (2012), pp. 257 269 Maciej Karczewski Human Impact on the Landscape of the Masurian Lakeland in the Roman Period (NE Poland) in Wiebke Bebermeier Robert Hebenstreit Elke Kaiser Jan Krause

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje

Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Materiały metody interpretacje Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe Data methods interpretations A DO W RO ENVIRO

Bardziej szczegółowo

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie

Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA TOM 1 RZESZÓW 2006 Maciej Dębiec Terytorium eksploatowane przez ludność osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie 1. O metodzie Punktem

Bardziej szczegółowo

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OÂRODEK OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POZNA SKIE TOWARZYSTWO PREHISTORYCZNE Biskupin i co dalej? Zdj cia

Bardziej szczegółowo

Przedświt MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER

Przedświt MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER Przedświt MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER Daybreak THE Mazovian Centre of Metallurgy from the turn of the eras 1 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa i Goście Muzeum, z prawdziwą radością

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w 2013 roku

Wykaz publikacji w 2013 roku Wykaz publikacji w 13 roku A. PRACE WYDRUKOWANE 1. Artykuły naukowe Tabela A Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) Część A wykazu czasopism naukowych. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia

SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia Institute of Archaeology Rzeszów University VOLUME 6 SPACE POWER RELIGION Przestrzeń Władza Religia Rzeszów 2011 Editor Sławomir Kadrow slawekkadrow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem

Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem HISTORICAL ANNALS LXXVIII 2012 Sławomir Gawlas Peasants in Piast Poland prior to Settlement with German Law as a Historiographical Problem I 1. The history of peasants as a distinct social class within

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study CURRICULUM VITAE MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study Adam Mickiewicz University European University Viadrina

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński

Autoreferat. 1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Żabiński Dr Grzegorz Żabiński Siemianowice Śląskie, 26.01.2015 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Historii Al. Armii Krajowej 36 42-200 Częstochowa Archeo-Logos Mieszka I 30 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie roczne. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39 PL 00-540 Warszawa 2 3 Sprawozdanie roczne 2010 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39 PL 00-540 Warszawa Tel.: +48-22-525 83-00 Fax: +48-22-525 83-37 e-mail: dhi@dhi.waw.pl 2 3

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ANNA KOT e-mail address: m.kot@al.uw.edu.pl

MAŁGORZATA ANNA KOT e-mail address: m.kot@al.uw.edu.pl MAŁGORZATA ANNA KOT e-mail address: m.kot@al.uw.edu.pl EDUCATION CAREER 2013 PhD degree in the Faculty of History, University of Warsaw - dissertation title: The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leafpoints

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Tadeusz Makiewicz Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Tadeusz Makiewicz Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA ARCHAEOLOGICA 16, 1992 Tadeusz Makiewicz NIEZNANE BAGIENNE MIEJSCE OFIARNE Z OKRESU RZYM SKIEGO NA TERENIE WIELKOPOLSKI W literaturze przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

(2011) Fascykuł a. archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska

(2011) Fascykuł a. archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska Światowit Rocznik instytutu archeologii uniwersytetu warszawskiego Vol. ix (l) (2011) Fascykuł a archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska warszawa 2012 Światowit annual of the institute of archaeology

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE

KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMIŃSKIE Kwartalnik nr

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014

Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014 Teresa Bałuk-Ulewiczowa Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014 C. Principal Translations 1. Translations published for Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses Bulletin of Geography. Socio economic Series No. 22 (2013): 81 95 ISSN 1732 4254 quarterly Bulletin of Geography. Socio economic Series journal homepages: http://www.bulletinofgeography.umk.pl http://versita.com/bgss

Bardziej szczegółowo