Janusz Czebreszuk. Bibliografia. Monografie/Books

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Janusz Czebreszuk. Bibliografia. Monografie/Books"

Transkrypt

1 Janusz Czebreszuk Bibliografia Monografie/Books 1. Czebreszuk J., Szmyt M Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29 [The Neolithic and Early Bronze Age settlement at Dęby, Włocławek voivodeship, site 29], Poznań- Inowrocław, pp.224, 63 Plates. 2. J. Czebreszuk 1996 Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu [Kujawy Societies in the Beginning of the Bronze Age], Poznań, Wydawnictwo PSO, pp J. Czebreszuk, M. Ignaczak, J. Łoś 1997 Osadnictwo wczesnej kultury łużyckiej w Narkowie, gmina Dobre, stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim [The Settlement of Early Lusitania Culture Population in Narkowo, commune of Dobre, site 9. On the study of the Lusatian culture on the Polish Lowlands], Poznań, pp J. Czebreszuk 2001 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury [Late Neolithic and Early Bronze Age in the Southwestern Baltic Zone (the 3rd and Early 2nd Millennia BC). An Alternative Model of Culture], Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, pp J. Czebreszuk, Przybył A Osadnictwo neolityczne i protobrązowe w Smarglinie, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 22, [The Neolithic and Proto-bronze Settlement in Smarglin, Kujawy-Pomerania Province, Site 22], Poznań, pp J. Czebreszuk, D. Kozłowska-Skoczka 2008 Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim, Szczecin.

2 Redakcje/Editor 1. A. Kośko, J. Czebreszuk (eds.) 1998 Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces? [ Trzcinie cultural system or intercultural process?], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) 2001 The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 3. J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (eds.), 2001 Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., [From Neolithization to the Beginnings of the Bronze Age. Cultural transformations between Oder and Dniepr rivers from the 6th to the 2nd millennium BC] Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) 2003 The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series Archaeopress, Oxford, ss J. Czebreszuk (ed.) 2004 Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań pp J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) 2004 Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.). 7. J. Czebreszuk (red.) 2007 Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań. 8. J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) 2008 Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. 9. J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller (eds.) 2008 Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań- Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. 10. J. Czebreszuk (red.) 2009 Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) 2010 Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

3 Redakcja Serii Wydawniczej/Editor of Seria Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej Vol J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronologie of Central Europe BC. Vol J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, Band I/ Część I, Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Vol M. Furholt, Die nördlichen Badener Keramikstil im Kontext des Mitteleuropäischen Spätneolithikums ( v. Chr.), Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. Vol M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds.) The Baden Complex and the Outside World. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. Vol J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller (eds.), Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC., Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag. Vol. 6.1 i J. Müller, J. Czebreszuk, J. Kneisel (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag.

4 Artykuły/Articles 1. M. Szmyt, Czebreszuk J Pozamuzealne kolekcje zabytków archeologicznych z terenu Kujaw. Część I [Aussermuseale Sammlungen der archäologischen Funde aus dem Kujawien Gebiet. I. Teil], Fontes Archaeologici Posnaniensies, t. 34, 1985, s J. Czebreszuk 1987 Osada z połowy II tys. p.n.e. w Goszczewie, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. włocławskie, stan. 14. Z badań nad rozwojem kulturowym społeczeństw Kujaw na przełomie epok neolitu i brązu [A settlement from the middle of the secoun Millennium B.C. in Goszczewo site 14, Aleksandrów Kujawski commune, Włocławek province. A contribution to the studies of the cultural development of the Kujawy communities at the turn of the Neolithic and the Bronze Age], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.2, 1987, s J. Czebreszuk 1988 "Leśno"-wschodnioeuropejski komponent kulturowy w rozwoju schyłkowoneolitycznych społeczeństw Kujaw, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław 1988, s J. Czebreszuk 1988 Wpływ społeczeństw Kotliny Karpackiej na proces integracji kulturowej w okresach BB - BD na Kujawach, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, s J. Czebreszuk 1988 Grab von der Frühbronzezeit in Bożejewice, Gemeinde Strzelno, Woi. Bydgoszcz, Fundstelle 8, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 3, s J. Czebreszuk 1989 The Forest -East European Cultural Component in the Development of Decline Neolithic Kuiavian Communities, A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other Europeans People, Archaeologia Interregionalis, vol. 9, Warszawa, p J. Czebreszuk 1989 Influence of Carpathian Valley Communities on Cultural Integration of Decline Neolithic Kuiavian Communities, A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other Europeans People, Archaeologia Interregionalis, vol. 9, Warszawa, p J. Czebreszuk 1990 Osada ludności kręgu kultury łużyckiej w Korzeczniku, gm. Kłodawa, woj. konińskie, stan. 14 [A settlement of the Lusatian Culture Cycke at Korzecznik, Konin province, site 14], Sprawozdania Archeologiczne t. 41, s J. Czebreszuk 1990 Późny horyzont kultury amfor kulistych a inne struktury kulturowe interstadium epok neolitu i brązu. Zagadnienie dezintegracji systemu, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s Chachlikowski P., Czebreszuk J Badania osadnictwa kultury amfor kulistych w rejonie zlewni rzeki Tążyny-Kanału Parchańskiego, [Studies of the Globular Amphora culture settlement in the region of the catchment of the Tążyna river Parchański Channel], [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s Czebreszuk J., Makarowicz P.

5 1990 Badania osadnictwa kultury amfor kulistych w rejonie zlewni środkowej Bachorzy,[Studies of the Globular Amphora culture settlement in the region of the middle Bachorza river], [w:] A. Cofta- Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw, Poznań, s Czebreszuk J Late horizon of the Globular Amphorae culture versus other cultural structures of the Neolithic- Bronze Age interstage. Problem of system disintegration, [in:] A. Cofta-Broniewska (ed.), New tendencies in studies of Globular Amphorae culture, Archaeologia Interregionalis, vol.14, Warszawa-Kraków- Poznań, p Czebreszuk J Zygmunt Szmit jako badacz początków epoki brązu w strefie pogranicza polsko-białoruskiego [w:] Miżharodnaj Konferencyia Czas, Pomniki, Ludzi, Mensk, s Bokiniec A. Z., Czebreszuk J Śmiardowo i Skrzatusz na nowo odkryte, czyli: czy wyważone drzwi były otwarte? [Śmiardowo i Skrzatusz neu endeckt, oder: war die eingerannte Tür offen?], Archeologia Polski, t. 38, s Czebreszuk J., Makarowicz P The Problem of Amber Buttons with V-shaped Perforation in the Bell Beaker Culture, Actes du XIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistorigues, Bratislava, t. II, s J. Czebreszuk 1995 Problem więzi kulturowej wczesnobrązowych Kujaw z episznurowym kręgiem przykarpackim [Question of cultural links between early Bronze Age Kuiavia and the Carpathian Epi-Corded Circle], Sprawozdania Archeologiczne, t. 47, s Czebreszuk J., Makarowicz P Puchary dzwonowate. Zarys historii badań i współczesne kierunki refleksji [Bell Beakers. The outline of the history of the studies and the current directions of reflection], Przegląd Archeologiczny, t. 43, s Makarowicz P., Czebreszuk J., 1995 Ze studiów nad tradycją pucharów dzwonowatych w zachodniej strefie Niżu Polski [Studies on the tradition of the Bell Beakers in the western zone of the Polish Lowland], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.vii, s J. Czebreszuk 1996 Zagadnienie regionalizmu kujawskiego w interstadium epok neolitu i brązu [On the regionalism of the Kujawy region in the transition period between the Neolithic and the Bronz Age], [w:] A. Kośko (red.) Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań-Kruszwica-Inowrocław, s J. Czebreszuk, M. Szmyt, 1996 Kultura ceramiki sznurowej na Kujawach w świetle datowań 14 C [The Corded Ware Culture in Kujawy in the Light of 14 C Dating], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Geochronometria 14, s J. Czebreszuk, M. Szmyt, 1996 Główne kierunki badań Zakładu Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na terenie województwa włocławskiego [w:] O. Krut-Horonziak (red.) Historia ziemi wydarta - 20 lat później, Włocławek, s J. Czebreszuk, 1997 Krąg mogiłowy i popielnicowy na Kujawach. Przyczynek do badań nad regionalną zmianą kulturową,[der Hügelgräber- und der Urnenfelderkreis in Kujawian. Ein Beitrag zur Erforschung des

6 regionalen Kulturwandels], [w:] W. Blajer (red.) Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, s J. Czebreszuk, M. Ignaczak, 1997 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku 12 w Borowie, woj. włocławskie, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 11, s J. Czebreszuk, K. Przybytek, 1997 Osadnictwo neolityczne na stanowisku 16 w Narkowie, gm. Dobre, woj. włocławskie, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 11, s J. Czebreszuk, I. Hildenrandt-Radke, M. Szmyt, 1997 Krajobrazotwórcza działalność człowieka w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej w neolicie i wczesnej epoce brązu [Human Landscape-creating activity in the central part of Cuiavian Plain in the Neolithic], Folia Praehistorica Posnaniensia, t.8, s Kločko L., Czebreszuk J. 1997, Ein Beitrag zur Erforschung des Charakters der Kulturbeziehungen zwischen den Gemeinschaften Kujawiens und der Schwarzmeersteppen. Krusza Podlotowa, Wojewodschaft Bydgoszcz, Fundstelle 8, [w:] B. Gediga (red.) Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza, Wrocław - Gliwice, s J. Czebreszuk, 1998 The North-Eastern Borderland of the Bell Beakers. The Case of the Polish Lowland [w:] M. Benz, S. van Willigen (red.) Some New Approaches to the Bell Beaker Phenomenon Lost Paradies...?, BAR International Series 690, s J. Czebreszuk, M. Szmyt 1998 Der Epochenumbruch vom Neolithikum zur Bronzezeit im Polnischen Tiefland am Beispiel Kujawiens, Praehistorische Zeitschrift, Band 73, Heft 2, S J. Czebreszuk, M. Szmyt 1998 A mosaic of culture. An Example of Regional Society from the North European Plain at the Turn of the Late Neolithic and the Early Bronze Age, [w:] M. Pearce, M. Tosi (red.) Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna, Vol. I. Pre- and Protohistory, BAR International Series 717, s J. Czebreszuk, S. Kadrow 1998 Bericht von den Ausgrabungen in Bruszczewo, Gm. Śmigiel, Woj. Leszczno (Grosspolen), Fpl.5, Beiträge zum Oder-Projekt, Hf. 4, Berlin, s J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt 1998 Sieć powiązań genetycznych społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego na Kujawach, [The network of genetic ties of the Kujawy branch of the Trzcinie Cultural Circle] [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s J. Czebreszuk 1998 Trzciniec - koniec pewnej tradycji, [ Trzcinie The end of a certain tradition] [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s J. Czebreszuk 1998 Trzciniec. An alternative view, In: The Trzciniec Area of the Early Bronze Age Civilization: BC, Baltic-Pontic Studies 6 (Poznań 1998) J. Czebreszuk, M. Szmyt, 1999 Przyczynek do poznania kultury niemeńskiej na Kujawach, Gistariczna-Archealagiczny Zbornik

7 (Minsk), 14, Czebreszuk J., Łoś J Grób kultury ceramiki sznurowej w Żernikach, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, [The Grave of the Corded Ware Culture in Żerniki, Kruszwica Commune, Inowrocław District, Kujawsko- Pomorska Province, Site 27], Sprawozdania Archeologiczne, 1999, t.51 s J. Czebreszuk 2000 Animal Husbandry and Pastoralism in the Late Neolithic and Early Bronze Age [Hodowcy i pasterze u schyłku epoki kamienia i w początkach epoki brązu] [w:] M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak (red.), Pipeline of Archaelogical Treasures [Gazociąg pełen skarbów archeologicznych], Poznań, s Czebreszuk J Die Chronologie des Umbruchs zwischen dem Neolithikum und der Bronzezeit im südwestlichen Ostseeraum, Offa, 1999/2000, s Czebreszuk J., 2000 Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej [Settlement of Corded Ware Culture communities], [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy. Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s J. Czebreszuk, A. Kośko 2000 Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych/kultury ceramiki sznurowej (faza klasyczna, [Settlement of communities of the Funnel Beaker Culture/Corded Ware Culture (classic phase)] [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s Czebreszuk J., Jóźwiak B Osadnictwo społeczności kultur leśno-wschodnioeuropejskich [Settlement of communities of forest-easter European cultures], [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s Czebreszuk J., Kośko A., Makarowicz P., Szmyt M Podsumowanie, [Summing up] [w:] A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Tom III. Kujawy, Część 4. Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: /1300 przed Chr., Poznań, s J. Czebreszuk, J. Müller 2000 Vermittler am Nordrand der Aunjetitzer Kultur, Archäologie in Deutschland 2000, zeszyt 2, s Czebreszuk J., Szmyt M Working with the set of radiocarbon datings. The 3 rd Millennium BC in Kujawy in the light of 14C dates. Lietuvos Archeologija, t.19, s J. Czebreszuk, 2000 Finds of archer s wristguards in the Baltic zone, [w:] S. Kadrow (red.) A Turning of Ages. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70 th Anniversary, Kraków, s Czebreszuk J., Szmyt M The III Millennium BC in Kujawy in the light of radiocarbon dating, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf.

8 2001, s Czebreszuk J. Müller J Schlussfolgerung und Ausblick, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s Czebreszuk J Północno-wschodnia rubież oddziaływania idei Pucharów Dzwonowatych, [The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Ideas], [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s Czebreszuk J., Szmyt M The Bell Beaker influences on the North European Plain, [in:] F. Nicolis (ed.) Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe, Trento, s Czebreszuk J From Typochronology to Calendar. A Case Study: Society between Jutland and Kujawy in the 3 rd Millennium BC, [in:] J. Müller (ed.) Vom Endneolithikum zur Frühbronzezeit: Muster sozialen Wandels, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 90, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmBH, s Czebreszuk J Neolityczna ikona słońca, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno 2002, s Czebreszuk j., M. Ignaczak, P. Makarowicz 2002 Schyłek świata trzcinieckiego w Międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty, Kultura i Historia, 4, 2002, 15 pagies, 52. Czebreszuk J Amber on the Threshold of a World Career, [in:] C.W. Beck, I. Loze, J.M. Todd (eds.) Amber in the Archaeology, Riga, Czebreszuk J., Krywaltsewitsch M Der Dolch aus Mesha, nördliches Weissrussland: Glockenbechereinflüsse in Osteuropa, Archäologisches Korespondentzblatt 33/1, s Czebreszuk J Bell Beakers in the Sequence of the Cultural Changes in South-Western Baltic Area, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J., Kryvaltsevich M The North-Eastern Border of Influence of Bell Beaker Idea, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J., Szmyt M The Northeast Frontier of Bell Beakers. First Step to Outline, [in:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J.

9 2003 Corded Ware from East to West, w: P. Bogucki & P.J. Crabtree (eds.) Ancient Europe 8000 B.C. A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Charles Scribner s Sons, New York, p J. Czebreszuk 2003 Bell Beakers from West to East, w: P. Bogucki & P.J. Crabtree (eds.) Ancient Europe 8000 B.C. A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Charles Scribner s Sons, New York, p Czebreszuk J., Müller J Bruszczewo ein frühbronzezeitliche befestigte Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Grosspolen (2000 bis 1700 v. Chr.), Mitteilungen der Berliner Geselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, B. 24, S Müller J., Czebreszuk J Bruszczewo ein frühbronzezeitliche Siedlung mit Feuchtbodenerhaltung in Grosspolen. Vorbericht zu den Ausgrabungen , Germania 81, 2003, 2 Halbband, s Czebreszuk J., Szmyt M K issledovaniju sredneewropejskich faktorow w processe kulturnych peremen lesnoj zony Wostočnoj Evropy v III tys. do n.e., [w:] Gistoriczna-archealagiczny zbornik 18, Mińsk, Czebreszuk J., Szmyt M Chronology of Central-European Influences within the Western Part of the Forest Zone during the 3 rd Millennium BC, [w:] Problemy chronologii i etnokulturnych wzaimodejstwij w neolite Ewrazii, Sankt-Peterburg, Czebreszuk J Wykopaliska w Bruszczewie, Kronika Wielkopolska, nr 3 (111), s Czebreszuk J., Müller J., Silska P Forschungsgeschichte und Grabungsverlauf/Historia badań stanowiska, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Müller J Die Lage des Fundplatzes/Położenie stanowiska, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Ducke B., Müller J., Silska P Siedlungsstrukturen und Siedlungstopographie/Struktura i topografia osady, [in:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J Stratigraphie des zentralen Siedlungsareales und des Grabens/Stratygrafia strefy centralnej i fosy, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s

10 68. Czebreszuk J., Romańska A., Silska P Zur Keramiktypologie ausgewählter Befunde im zentralen Bereich der Siedlung/Analiza typologiczna wybranych zespołów z centralnej części stanowiska, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J. Müller J Zur absolutchronologischen Datierung des Siedlungsgeschehens/Chronologia bezwzględna osadnictwa pradziejowego, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Müller J Zusammenfassung und Ausblick/Zakończenie, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań- Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J Z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód: kultury pucharowe i ugrupowania leśno - wschodnioeuropejskie na przełomie epok neolitu i brązu, [From the west to the east and from the east to the west: Beaker cultures and East-European Sub-Neolithic groups on the turn of Neolithic and Bronze Age], [w:] A. Kośko, A. Kaleczyc (eds.) Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski, Warszawa, s Czebreszuk J., Müller J A Polish-German Research Project into a Bronze Age Fortified Settlement in Bruszczewo, Wielkopolska, Archaeologia Polona, T.43, p Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach [The principals of analysis of pottery from the Late Neolithic and Bronze Age in Kujawy], w: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice Wzgórze Prokopiaka, Tom I, Poznań, s Czebreszuk J Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych [Pottery from the interstage of Neolithic and Bronze Age and from later epochs], w: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice Wzgórze Prokopiaka, Tom I, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Osadnictwo późnoneolityczne, [Late Neolithic settlements] w: L. Czerniak i J. Gąssowski (red.) Osada wielokulturowa w Janowie, Gmina Piątek, Województwo Łódzkie, Pułtusk, s Czebreszuk J., Ignaczak M., Makarowicz P Horyzont późnotrzciniecki w międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty, w: H. Taras (red.) Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu, Lublin, s Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I.

11 2006 Man-made transformations of the relief at the Bruszczewo archaeological site (Wielkopolska Lakeland), Quaestiones Geographicae, Seria A. Physical Geography, vol. 26A, p Czebreszuk J Posłowie. Wychodzenie z cienia. Prorwa i wschodnia ekumena kultury ceramiki sznurowej a archeologia środkowoeuropejska [Afterword. Coming out of Shadows. Prorva and the Eastern Corded Ware Culture Oecumene Vis-à-Vis Central European Archaeology], [w:] Czebreszuk J. (red.) M. Krywalcewicz, Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań, s Czebreszuk J Amber between the Baltic and the Aegean in the 3 rd and 2 nd Millennia BC (An Outline of Major Issues), I. Galanaki, H. Tomas, R. Laffineur (eds.) Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across Borders, Aegaeum, Universitè de Liège, vol. 27, p Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M Specyfika stratyfikacyjna stanowiska oraz charakterystyka jednostek stratygraficznokulturowych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J Wytwory z bursztynu, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Cmentarzysko ludności z początków epoki brązu, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M Etapy i formy wykorzystania przestrzeni stanowiska w pradziejach, [w:] A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom II, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Neolithic and Bronze Age societies on Polish Lowland and their environment, [w:] M. Makohonienko, D. Makowiceki, J. Czerniawska (eds.) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Poznań, s Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Makowiecki D Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych mieszkańców wczesnobrązowej osady o charakterze obronnym w Bruszczewie, [w:] Środowisko i Kultura, T. 2, Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa. 87. Czebreszuk J The role of the Sambian center in creating cultural meaning of amber in the third and second millennium BC. The outline of major problems, [in:] J. Baron, I. Lasak (eds.) Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Wrocław, Czebreszuk J., Müller J, Suchowska P Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie 5, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. Wielkopolskie w sezonie 2005, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, s

12 89. Czebreszuk J Ceramika z interstadium epok neolitu i brązu oraz z czasów późniejszych, [w:] A. Kośko, M. Szmyt Opatowice, Wzgórze Prokopiaka, Tom III, Poznań. 90. Czebreszuk J., Józwiak B Ślady osadnictwa z okresu późnego neolitu, wczesnej epoki brązu i subneolitu, w: L. Czerniak (red.) Od paleolitu do nowożytności. Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa, Gdańsk, s Czebreszuk J Badania na osadzie obronnej z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, gm. Śmigiel, woj. wielkopolskie w aspekcie metodycznym, w: M. Gierlach (red.) Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Warszawa, s Czebreszuk J., Szmyt M Bell Beakers and their Role in a Settlement Evolution during the Neolithic-Bronze Transition on the Polish Lowland, [in:] M. Baioni, V. Leonini, D. Lo Vetro, F. Martini, R. Poggiani Keller, L. Sarti, (eds.), Bell Beakers in every day life. Firenze, p Czebreszuk J., Kośko A., Szmyt M The Horse, Wagon and Roads, Proischożdenie i rasprastanienie kolesniczestva, Lugansk, p Czebreszuk J Wczesna epoka brązu w Wielkopolsce. Zarys dziejów badań oraz perspektyw konserwatorskopoznawczych, w: H. Machajewski (red.) Wielkopolska w pradziejach. Archeologia o regionie, Poznań, s Budziszewski J., Czebreszuk J., Winiarska-Kabacińska M., Chachlikowski P Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, [w:] J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, s , Poznań. 96. Czebreszuk J., Szmyt M What Lies behind Import and Imitation? Case Studies from the European Late Neolithic, in: P.F. Biehl, Y. Ya Rassamakin, Import and Imitation in Archaeology, Beier&Beran, p , Langenweissbach. 97. Czebreszuk J., Szmyt M Siedlungsformen des 3. Jahrtausends v.chr. in der polnischen Fiefebene (Kulturen der Trichterbecher, Kugelamphoren und Schnurkeramik). Stand und Perspektiven der Untersuchungen. In: W. Dorfler, J. Muller (eds.) Umwelt Wirtschaft Siedlungen im dritten vorchristischen Jahrtausend Mitteleuropas und Südskandinaviens, S , Wachholz, Neumünster. 98. Jutta Kneisel, Janusz Czebreszuk, Walter Dörfler, Piet Grootes, Jean Nicolas Haas, Karl-Uwe Heußner, Sabine Karg, Helmut Kroll, Johannes Müller, Notburga Wahlmüller, Tomasz Ważny 2008 Die befestigte frühbronzezeitliche Siedlung Bruszczewo: Metallproduktion, Feuchtbodenbefunde und ökologischer Kollaps?, NAU Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie, B. 14, S Jutta Kneisel, Hans-Rudolf Bork, Janusz Czebreszuk, Walter Dörfler, Piet Grootes, Jean Nicolas Haas, Karl-Uwe Heußner, Iwona Hildebrandt-Radke, Helmut Kroll, Johannes Müller, Notburga

13 Wahlmüller, Tomasz Ważny 2008 Bruszczewo Early Bronze Defensive Settlement in Wielkopolska. Metallurgy, peat zone finds and changes in the environment, in: J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller, Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag Czebreszuk J., Jaeger M., Müller J Pudliszki, site 5. An old hypothesis revisited, in: J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller, Defense Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC, Poznań-Kiel-Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Müller J Rola stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie, w: M.K. Leniartek (red.) Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, s Czebreszuk J The Northern Section of the First Amber Trail. An Outline of Significance for Civilization Development, in: A. Palavestra, C.W. Beck, J. M. Todd (eds.) Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrad 2006, Belgrad 2009, p , Czebreszuk J Zarys pradziejowych przemian krajobrazu kulturowego na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w: I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodnicznym, Poznań, s Czebreszuk J On being rigorously consistent: comments on a paper by M. Pilar Prieto-Martinez, Norwegian Archaeological Review, 42/1, p Czebreszuk J Ways of Amber in the Northern Pontic Area. An Outline of Issues, Baltic-Pontic-Studies, vol. 14, p Hildebrandt-Radke I, Czebreszuk J., Makowiecki D Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), w: L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Z badań nad formami osadnictwa kultury ceramiki sznurowej w Polsce pόłnocnej, w: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 18. Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. Да юбілеяў У.Ф.Ісаенкі і М.М.Чарняўскага. Мінск/Mińsk, Беларуская навука, s Czebreszuk J., Szydłowski M 2010 Die Prospektionen im Umfeld von Bruszczewo/Badania powierzchniowe wokół stanowiska w Bruszczewie, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Czebreszuk J., Suchowska P Die Kulturschicht am östlichen Spornrand/Warstwa kulturowa w centralnej części stanowiska, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer

14 Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Czebreszuk J., Kneisel J., Müller J Eine Bernsteinperle aus Bruszczewo/ Paciorek bursztynowy z Bruszczewa, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s

15 Rewiews and short communications 1. J. Czebreszuk 1995 (rec.) Sławomir Kadrow, Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków 1991, ss.103 oraz 63 tabele i 48 tablic, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.7, s Czebreszuk J Trzciniec Phenomenon - A Review of Hypotheses, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September Abstracts, Forli, s Czebreszuk J. Makarowicz P The North-Eastern Border of the Reception of Bell Beaker Idea, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September Abstracts, Forli, s Czebreszuk J. Szmyt M A mosaic of culture. An Example of Multicultural Regional Society from the North European Plain at the Turn of the Late Neolithic and the Early Bronze Age, [w:] C. Peretto, C. Giunchi (red.) XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli - Italia - 8/14 September Abstracts, Forli, s J. Czebreszuk, 1997 Najnowsze badania na osadzie z początków epoki brązu w Bruszczewie, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, nr2, s J. Czebreszuk 1997 (rec.) Helle Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark, Jutland Archaeological Society Publication XXXII, 1996, Aarhus, ss.497, Biuletyn Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, nr2, s J. Czebreszuk 1997 Koniec pewnej tradycji, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. Trzciniec : system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s J. Czebreszuk, S. Kadrow, P. Silska 1997 Bruszczewo, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. Trzciniec : system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtycko-pontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M Sieć genetycznych powiązań kujawskiego Trzcińca, [w:] Międzynarodowe Sympozjum. Trzciniec : system kulturowy czy interkulturowy proces? Społeczeństwa pogranicza bałtyckopontyjskiego w początkach epoki brązu. Streszczenia referatów, Poznań-Obrzycko, s J. Czebreszuk 1998 (rec.) Bernd Zich, Studien zur regionalen und chronologischen Gliederung der nördichen Aunjetitzer Kultur, Vorgeschichtliche Forschungen, Band 20, Wydawnictwo Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1996, Przegląd Archeologiczny, t. 46, s J. Czebreszuk 1998 (rec.) Helle Vandkilde, From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark, Jutland Archaeological Society Publication XXXII, 1996, Aarhus, ss.497, Przegląd Archeologiczny, t. 46 s

16 12. A. Kosko, J. Czebreszuk 1998 Od Redakcji, [w:] A. Kośko, J. Czebreszuk (red.) Trzciniec - system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań 1998, s J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz 1998 Schyłek świata trzcinieckiego w międzyrzeczu środkowej Wisły i Warty [w:] Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego i sposoby kształtowania się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu. Streszczenia referatów, Zamość, s J. Czebreszuk, 2000 Północno-wschodnia rubież oddziaływania idei pucharów dzwonowatych, [w:] Sympozjum Międzynarodowe: Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w miedzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC, Poznań-Miński-Brześć, s Czebreszuk J. Müller J Vorwort. Słowo Wstępne, [in:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s Czebreszuk J., Müller J, Kadrow S Vorwort der Herausgeber/Od Redakcji, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) The Absolute Chronology in Central Europe BC, Poznań-Bamberg-Rahden/Westf. 2001, s Czebreszuk J., Krywalcewicz M., Makarowicz P Wstęp: archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu między Odrą i Dnieprem [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s Czebreszuk J., Krywalcewicz M., Makarowicz P Zakończenie [w:] J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczy Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s Czebreszuk J., M. Szmyt 2002 What lies behind Import and Imitation Case studies from the European Late Neolithic, [w:] 8th EAA Annual Meeting September 2002, Thessaloniki, Hellas. Abstract Book, Thessaloniki 2002, s Czebreszuk J., Kryvalcevič M., 2002 The North-Eastern Limit of the Impact of Bell Beakers Idea, [w:] The Northeast Frontier of Bell Beakers. Abstract Book, Poznań, s Czebreszuk J., Szmyt M Introduction, [w:] J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May British Archaeological Reports International Series 1155, Oxford, Czebreszuk J Kultura ceramiki sznurowej Puchary Dzwonowate - wczesna epoka brązu na Niżu Europejskim, [w:] Międzynarodowe sympozjum Nomadyzm a pastroralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu). Księga abstraktów. Obrzycko , s Czebreszuk J., Makarowicz P.

17 2003 Międzynarodowe sympozjum Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. BC, Brześć, Republika Białoruś, maja 2000 r., Folia Praehistorica Posnaniensia X/XI, Czebreszuk J Puchary Dzwonowate w strefie bałtyckiej, Przegląd EUREKA, 3 (13), s Czebreszuk J Intoduction, In:. J. Czebreszuk (ed.) Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań p Czebreszuk J Bell Beakers: an outline of present stage of research, In:. J. Czebreszuk (ed.) Similar but Different. Bell Beakers in Europe, UAM, Poznań p Czebreszuk J Przedmowa, w: M. Szydłowski, Bruszczewo. Starożytne centrum cywilizacji w okolicach Śmigla, Śmigiel, s Czebreszuk J Międzynarodowe sympozjum Północno-wschodnie pogranicze Pucharów Dzwonowatych, Poznań, maja 2002, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, s Czebreszuk J., S. Kadrow, J. Müller 2004 Vorwort der Herausgeber/Od redakcji, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań- Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J., Müller J Vorwort/Wstęp, [in:]. J. Czebreszuk, J. Müller (eds.) Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens/Badania mikroregionu z terenu Wielkopolski. Band/Tom I. Forschungsstand Erste Ergebnisse Das östliche Feuchtbodenareal/Stan badań Pierwsze wyniki Wschodnia, torfowa część stanowiska. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.), s Czebreszuk J. Müller J Bruszczewo klucz do poznania epoki brązu w Wielkopolsce, Archeologia Żywa, nr 3-4 (29-30), s Czebreszuk J Rola bursztynu w kreowaniu powiązań kulturowych między strefą nadbałtycką i egejską w III i II tys. przed Chr. (Zarys głównych problemów) [w:] Międzynarodowe sympozjum Dalekosiężna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Streszczenia referatów, Wrocław kwietnia 2005, s Müller J., Czebreszuk J Bruszczewo und Łęki Małe ein frühbronzezeitliches Machtzentrum in Grosspolen, [in:] Der Griff nach den Sternen. Wie Europas Eliten zu Macht und Reichtum kamen, Programm Internationales Symposium in Halle (Saale), s.24-25, Halle (Saale). 34. Czebreszuk J Amber between the Baltic and the Aegean in the 3 rd and 2 nd Millennia BC (An Outline of Major Issues), [in:] Between the Aegean and Baltic Seas: Prehistory across Borders, Book of Abstracts, Zagreb, p

18 35. Czebreszuk J., Jaeger M., Müller J Pudliszki the verification of an old hypothesisi, (in:) 12 th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, September 2006, p Czebreszuk J., Müller J Fortified settlement in Bruszczwo. Current stage of interpretation, (in:) 12 th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Cracow, Poland, September 2006, p Czebreszuk J., Makowiecki D., Hildebrandt I Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), w: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Streszczenie referatów, komunikatów i posterów, Łódź, września 2006, s Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I Antropogeniczne przekształcenia rzeźby na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska), w: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Forum geografów polskich, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Poznań, marca 2006, Poznań, s Czebreszuk J Przedmowa, w: [w:] Czebreszuk J. (red.) M. Krywalcewicz, Prorwa 1. Cmentarzysko z drugiej połowy III i początków II tysiąclecia przed Chrystusem nad górnym Dnieprem (Białoruś), Archeologia Bimaris, seria Monografie 2, Poznań, s Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M Słowo od redaktorów, w: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, s. 7, Poznań. 41. Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I (eds.) 2008 Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Śmigiel. 42. Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I Preface, in: Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I (eds.) Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, p.3, Śmigiel. 43. Czebreszuk J Wschodnioeuropejskie drogi bursztynu, w: M. Ignaczak, P. Suchowska (red.) Szlaki Międzymorza: Bałtyk Bug Boh Pont (od III do połowy I tys. przed Chr.). Spis abstraktów, s , Obrzycko. 44. Czebreszuk J., Szmyt M. 2008,: Bell Beakers on the Polish Lowland (poster), Spotkanie Stowarzyszenia Archeologie de Gobelet, Torres Verdas (Portugalia) J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller 2008 Preface of the Series Editors, in: M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny, E. Schalk (eds.) The Baden Complex and the Outside World, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band 4/ Tom J. Czebreszuk, S. Kadrow, J. Müller 2009 Preface of the Series Editors, in: M. Furholt, Die nördlichen Badener Keramikstil im Kontext des Mitteleuropäischen Spätneolithikums ( v. Chr.), s. 11, Bonn.

19 47 J. Czebreszuk, M. Szmyt 2009 Bell Beakers: the Signpost towards the New Kind of Society, 15 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts, Riva del Garda, p J. Czebreszuk, M.P. Pieto-Martinez, M. Szmyt 2009 Across Bell Beaker Territories and Beyond. Communities, Social Spaces and Identities. Session abstract, w: 15 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts, Riva del Garda, p M. Jaeger, K. Fischl, J. Czebreszuk 2009 Enclosed Space Open society. Contact and Exchange un the Context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe. Session abstract, w: 15 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts, Riva del Garda, p Czebreszuk J. Müller J Wstęp, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s Czebreszuk J., Szydłowski M Historia badań archeologicznych w Bruszczewie, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s Czebreszuk J., M. Jaeger, J. Kneisel 2009 Osada obronna z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, w: J. Czebreszuk, red., Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski, Śmigiel, s Müller J., Czebreszuk J., Kadrow S Od Redakcji/Vorwort der Herausgeber, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J Słowo wstępne/vorwort, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J Introduction, w: Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens/Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski, II, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 6.1; 6.2., Bonn, s

===================================================================

=================================================================== OBSZAR ZLEWNI BAŁTYKU JAKO STREFA RECEPCJI TRADYCJI PONTYJSKICH KULTUR WCZESNOBRĄZOWYCH : III 1 połowa II tysiąclecia BC Poznań Obrzycko: 1 5 października 2013 roku. PROGRAM Poniedziałek 1.10. 2013 Około

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Archeologia powszechna neolit 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim General Archaeology - Neolithic 3.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Najdawniejsze dzieje cywilizacji śródziemnomorskiej - cywilizacja minojska i mykeńska 2. Kod modułu 05-NDCS-12 3. Rodzaj modułu Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dariusz Manasterski Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego

Dariusz Manasterski Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego Dariusz Manasterski Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego KOŁOBRZEG Wczesne miasto nad Bałtykiem / pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK WYDAWNICTWO TRIO

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE. z dnia 22 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 863 OGŁOSZENIE LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim

Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim Załącznik nr 5 Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim Stanisławski Błażej 1997. The Early Medieval Slavonic Pottery from Wolin-Harbour and a Process of the Distribution of the Ceramic,

Bardziej szczegółowo

(1)Pelisiak Andrzej (2)Kopacz Jerzy, Pelisiak Andrzej (3)Pelisiak Andrzej (4)Kopacz Jerzy, Pelisiak Andrzej (5)Pelisiak Andrzej (6)Pelisiak Andrzej

(1)Pelisiak Andrzej (2)Kopacz Jerzy, Pelisiak Andrzej (3)Pelisiak Andrzej (4)Kopacz Jerzy, Pelisiak Andrzej (5)Pelisiak Andrzej (6)Pelisiak Andrzej Publications (1)Pelisiak Andrzej 1985 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stan. 1 w Dobroniu, woj. sieradzkie, w latach 1982 1983. Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tytuł tom/zeszyt stan cena

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tytuł tom/zeszyt stan cena Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (cennik uwzględnia wyłączne druki, które są lub były sprzedawane przez PMA; wydawnictwa zwarte sprzed 1990 r. oznaczono

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZM TURYSTYKI KULTUROWEJ

KOMERCJALIZM TURYSTYKI KULTUROWEJ WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA we Wrocławiu KOMERCJALIZM TURYSTYKI KULTUROWEJ Redakcja naukowa Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Wrocław 2003 Seria: Monografie Prace Zbiorowe Wyższej

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/

on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/ EWA BUGAJ - WYKAZ PUBLIKACJI - LIST OF PUBLICATIONS on-line: https://repozytorium.amu.edu.pl http://amu.academia.edu/ewabugaj http://www.researchgate.net/profile/ewa_bugaj/publications/ Monografie - Books

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry

Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE pod tytułem: Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry (Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River) and

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ oraz MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ tom V serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA. SERIES GEMINA a także elektroniczną wersję części 1. XIX tomu serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA Wydawnictwo dofinansowano

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA XI pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 SPIS TRE CI Wst p... 9 CZ I TRADYCJE I WSPÓ CZESNO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 29 30/2009 WARSZAWA SPIS TREŚCI JOANNA MANTEL-NIEĆKO (1933 2009) Non omnis moriar Laura Łykowska, Stanisław Piłaszewicz......................... 11 Pani Profesor

Bardziej szczegółowo

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi.

Gawrony. 1.1. Dawne nazwy wsi. Gawrony 1.1. Dawne nazwy wsi. Gaffarum 1499 r., Gaffarn 1511 r., Gafern 1550 r., Gaffron 1555 r., Groß Gabern 1670 r., Groß Gafren 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron 1787 r., 1818

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim

Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim Załącznik nr 4 Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim Przed doktoratem: Stanisławski Błażej, 1997a. Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska z Wolina-Portu, a procesy dystrybucji naczyń,,,materiały

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE II I ROK STUDIA DZIENNE w. wykład, ćw. ćwiczenia, k. - konwersatorium ROK AKADEMICKI 2013/2014. 8.30-10.

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE II I ROK STUDIA DZIENNE w. wykład, ćw. ćwiczenia, k. - konwersatorium ROK AKADEMICKI 2013/2014. 8.30-10. I ROK STUDIA DZIENNE w. wykład, ćw. ćwiczenia, k. - konwersatorium 7 30-9 00 Wychowanie Fizyczne ul. Piastowska 26 grupa I Źródłoznawstwo arch. 1 dr hab. K.Sobczyk, dr M.Wojenka, dr J.Dębowska-Ludwin,

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

A-1, A-2, A-8 RAPORT. 2007-2008 tom 1

A-1, A-2, A-8 RAPORT. 2007-2008 tom 1 R APORT 2007-2008 t tom 1 A-1, A-2, A-8 RAPORT 2007-2008 tom 1 Warszawa 2012 3 RAPORT 2007-2008 ( 1 ) RAPORT 2007-2008 tom 1 Warszawa 2012 Redaktor prof. dr hab. Sławomir Kadrow slawekkadrow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy. IV In memoriam

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy. IV In memoriam SPIS TREŚCI I Studia Wojciech S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. 13 Piotr Pałys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012 WYCIECZKA DYDAKTYCZNA epoka kamienia Środkowej Polski, - badania wykopaliskowe w Janisławicach 25-30 kwietnia 2012 Prowadzący - mgr Maciej Ehlert, dr Mirosław Masojć Grupy - III rok st. licencjackich,

Bardziej szczegółowo

Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa Studia nad Pradziejami Europy Środkowej Band / Tom 6

Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa Studia nad Pradziejami Europy Środkowej Band / Tom 6 Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa_ _Studia nad Pradziejami Europy Środkowej Band / Tom 6 Bruszczewo II Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens Badania

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

36-43 2 BIELCZYNY 002 355.121 95867/60529 OSADA PŚ

36-43 2 BIELCZYNY 002 355.121 95867/60529 OSADA PŚ Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu Ewidencja Nieruchomych Zabytków Archeologicznych gminy Chełmża 36-43 1 BIELCZYNY 001 355.121 95855/60512 ŚLAD OS. PŚ 36-43 2 BIELCZYNY 002 355.121

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pyżewicz, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Pyżewicz, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katarzyna Pyżewicz, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu REFERATY WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI Materiały krzemienne

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl O S T A T N I E W Y D A W N I C T W A INSTYTUTU HISTORII KULTURY MATERIALNEJ PAN Zbigniew Bukowski, Studia nad południowym i południowo-wschodnim pograniczem kultury łużyckiej, Wrocław Warszawa Kraków

Bardziej szczegółowo

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns

Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns UDK 903'12\'15(438)''634''>314.14 Documenta Praehistorica XXXIII (2006) Transformations in East-Central Europe from 6000 to 3000 BC> local vs. foreign patterns Marek Nowak Institute of Archaeology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii

Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii Ile pucharów lejkowatych mieści się w jednym komputerze? Zdjęcia lotnicze i GIS w archeologii Wojciech Mania Zakład Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Fotointerpretacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

List of publications dr Aldona Mueller-Bieniek. Publications in scientific journals

List of publications dr Aldona Mueller-Bieniek. Publications in scientific journals List of publications dr Aldona Mueller-Bieniek Publications in scientific journals 1. Bieniek Adam, Bieniek Aldona, 1998. Sezonowość w średniowiecznym rolnictwie Bliskiego Wschodu na podstawie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ MANASTERSKI, KATARZyNA JANUSZEK (PL. 17 19) 1. Wstęp. 2. Komponenty paraneolityczne w źródłach kultury trzcinieckiej

DARIUSZ MANASTERSKI, KATARZyNA JANUSZEK (PL. 17 19) 1. Wstęp. 2. Komponenty paraneolityczne w źródłach kultury trzcinieckiej światowit VIII (XLIX)/B 2009 2010 DARIUSZ MANASTERSKI, KATARZyNA JANUSZEK TRADyCJE KuLTuRoWE GRuPy LiNiN WE WCZESNEJ fazie KuLTuRy TRZCiNiECKiEJ NA MAZoWSZu W świetle MATERiAŁóW ZE STANoWiSK W RASZyNiE

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERATY DOKTORSKIE (obrony na Wydziale Historycznym UAM)

AUTOREFERATY DOKTORSKIE (obrony na Wydziale Historycznym UAM) FOLIA PRAEHISTORICA POSNAN1ENSIA T. X/XI - 2(X)2/2(X)3 INSTYTUT PRAHISTORII UAM POZNAN - ISBN 83-232-1183-3 ISSN 0239-8524 AUTOREFERATY DOKTORSKIE (obrony na Wydziale Historycznym UAM) GEN EZA KULTURY

Bardziej szczegółowo

SKARB HALSZTACKI Z MIEJSCOWOŚCI RZESZOTKOWO, POW. SIEDLCE

SKARB HALSZTACKI Z MIEJSCOWOŚCI RZESZOTKOWO, POW. SIEDLCE JACEK MIŚKIEWICZ SKARB HALSZTACKI Z MIEJSCOWOŚCI RZESZOTKOWO, POW. SIEDLCE W czerwcu 960 r. prof. Józef Mikulski z Siedlec zawiadomił Dyrekcję Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie o odkryciu

Bardziej szczegółowo

Prace archeologiczne, którymi kierował Adam Ostasz

Prace archeologiczne, którymi kierował Adam Ostasz raport 2005-2006, s. 45-57 isbn 978-83-63260-00-2 Adam Ostasz Sprawozdanie z realizacji badań ratowniczych przeprowadzonych w Bielawkach, stanowisko 6, AZP 21-44/69, gm. Pelplin, woj. pomorskie Prace archeologiczne,

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 2 Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Krasiczyn, na podstawie AZP

ANEKS nr 2 Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Krasiczyn, na podstawie AZP ANEKS nr 2 Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gminy Krasiczyn, na podstawie Lp. Rodzaj 1. Brylińce 1 (79) 110-83 2. Brylińce 2 (80) 110-83? 3. Brylińce 3 (81) 110-83 (XVI-XVII

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. BOGDAN BALCER CZŁOWIEK I BADACZ

PROF. DR HAB. BOGDAN BALCER CZŁOWIEK I BADACZ SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE 58,2006 PL ISSN 0081-3834 Stanisław Tabaczyński Członek rzecz. PAN PROF. DR HAB. BOGDAN BALCER CZŁOWIEK I BADACZ Przed bez mała pół wiekiem, do Nakła nad Notecią, gdzie wraz

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych

Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych Poznań Ostrów Lednicki, w dniach 19-21 maja 2011 organizatorzy sympozjum: Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze dr Michał Smułczyński Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego i Pracowni Skandynawistyki pok. 202 tel.: +48 71 3752 240 e-mail: michal.smulczynski@uwr.edu.pl Biogram naukowy 2002-2007 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Grodziska Pomorza Wschodniego

Grodziska Pomorza Wschodniego Jerzy Sikora Zakład Archeologii Pomorza Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Grodziska Pomorza Wschodniego Syllabus Opis przedmiotu Pomorze Wschodnie we wczesnym średniowieczu stanowi obszar stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Stanowisko nr 3 w Ludwinowie położone jest w obrębie

Stanowisko nr 3 w Ludwinowie położone jest w obrębie A-1 raport 2005-2006, s. 69-90 isbn 978-83-63260-00-2 Ireneusz Marchelak Badania ratownicze na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, w latach 2004-2006 Stanowisko nr 3 w

Bardziej szczegółowo

Palafity pod Krakowem? O badaniach Adama Honorego Kirkora w Kwaczale w 1873 roku

Palafity pod Krakowem? O badaniach Adama Honorego Kirkora w Kwaczale w 1873 roku Fotoesej Biografia Archeologii, nr 2(1), 2016, s. 53-57 DOI: 10.5281/zenodo.56304 Palafity pod Krakowem? O badaniach Adama Honorego Kirkora w Kwaczale w 1873 roku Piotr Kisiel Abstract: In 1873 in Kwalcze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

OBOZOWISKA, OSADY, WSIE. WROCŁAW WIDAWA 17

OBOZOWISKA, OSADY, WSIE. WROCŁAW WIDAWA 17 OBOZOWISKA, OSADY, WSIE. WROCŁAW WIDAWA 17 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Instytut Archeologii OBOZOWISKA, OSADY, WSIE. WROCŁAW WIDAWA 17 REDAKCJA MIROSŁAW MASOJĆ WROCŁAW 2014 Recenzent: prof. dr hab. Michał

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

ADAM WAWRUSIEWICZ, KATARZYNA JANUSZEK, DARIUSZ MANASTERSKI

ADAM WAWRUSIEWICZ, KATARZYNA JANUSZEK, DARIUSZ MANASTERSKI ADAM WAWRUSIEWICZ, KATARZYNA JANUSZEK, DARIUSZ MANASTERSKI OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA? RITUAL FEATURES OF BELL BEAKERS

Bardziej szczegółowo

kultura łużycka (epoka brązu) A - 280/70 neolit, późny okres lateński (kultura celtycka) neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze

kultura łużycka (epoka brązu) A - 280/70 neolit, późny okres lateński (kultura celtycka) neolit, wczesne średniowiecze, średniowiecze 134 stanowiska archeologiczne z obszaru Gminy Głubczyce, wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa opolskiego, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce wg stan po aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Intra-Site Analysis at Bronze Age Settlements in SW Poland

Intra-Site Analysis at Bronze Age Settlements in SW Poland ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA TOM 2 RZESZÓW 2007 Justyna Baron Intra-Site Analysis at Bronze Age Settlements in SW Poland Last years have resulted in numerous developer-funded archaeological excavations

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr hab. Anna Kołodziejczak - profesor nadzwyczajny Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate

Bardziej szczegółowo

DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014

DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014 DR LESZEK GARDEŁA CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE 2005-2014 48: Gardeła L. 2014b: Rekonstruowanie śmierci. Artystyczne wizualizacje pochówków z epoki wikingów Wykład gościnny wygłoszony

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz

Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz Wykaz ważniejszych publikacji dr hab. Magdaleny Fedorowicz 1. M. Fedorowicz, Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej a samodzielność krajowego nadzorcy. Wystąpienie i referat podlegający

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Artyku³y Spis treœci ukasz Bazañski Odrêbna w³asnoœæ w³ókna œwiat³owodowego zagadnienia ogólne... 9 Pawe³ Blajer Z historii rejestrów

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w latach 1945 2005

Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w latach 1945 2005 Dorota Tymczak Wykaz prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Instytucie Archeologii UMCS w latach 1945 2005 Wykaz zawiera zestawienie prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo