Kalwaria Zebrzydowska, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.01.2015 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia na Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kalwaria Zebrzydowska, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia na: Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka I. Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II Kalwaria Zebrzydowska NIP REGON: II. Tytuł projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska III. Program, Priorytet, Działanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2 Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. IV. Nazwa przedmiotu zamówienia Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 60 osób z gospodarstw domowych. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje co najmniej: 1) podstawową obsługę komputera z systemem Windows 8.1: a) podstawowe informacje o sposobie użytkowania komputera oraz zasady BHP, b) zarządzanie plikami i folderami, c) organizację zapisu i przechowywania danych na dysku komputera, instalowanie oprogramowania, d) zabezpieczenie komputera programami antywirusowymi na przykładzie programu GDATA ANTYWIRUS, e) podstawy pracy w programach pakietu biurowego MS OFFICE 2013: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, podstawy tworzenia prezentacji, 2) wykorzystanie Internetu: a) obsługę przeglądarek internetowych, aktualizacja, wtyczki, b) dostęp do portali informacyjnych, c) naukę podstawowej obsługi poczty elektronicznej, w tym tworzenie kont poczty elektronicznej , wysyłanie i odbiór korespondencji elektronicznej, d) wyszukiwanie informacji: tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, e) aktywne poszukiwanie pracy, f) komunikatory internetowe - komunikacja bezpośrednia, fora internetowe i blogi, g) bezpieczeństwo w sieci, h) netykietę. 2 Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób do przeszkolenia, Wykonawca przeprowadzi zapisy na szkolenia i dokona podziału uczestników na grupy, w sposób umożliwiający uczestnictwo w szkoleniach wszystkim uczestnikom. 3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w 6 grupach po 10 osób. Każda grupa zostanie przeszkolona w dwa dni po 8 godzin dydaktycznych (45 minut) dziennie. W każdym dniu szkolenia muszą być zaplanowane minimum 3 przerwy. 4. Wykonawca opracuje harmonogram szkoleń uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 8 godzin dydaktycznych, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. Do czasu zajęć dydaktycznych nie wlicza się czasu trwania przerw. Zajęcia powinny się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 20: Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram oraz program szkoleń w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. 6. Wykonawca zapewni przeprowadzenie zajęć na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska.

3 7. Wykonawca zapewni salę wykładową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 8. Wykonawca zagwarantuje kadrę szkoleniową dysponującą doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do realizacji szkoleń. 9. Wykonawca wyposaży salę wykładową w minimum 10 zestawów komputerowych komputer z monitorem, klawiatura, mysz lub laptop z myszą oraz minimum jedną drukarkę podłączoną do wszystkich zestawów, z możliwością korzystania z Internetu oraz oprogramowania umożliwiającego naukę obsługi poszczególnych programów (w języku polskim) oraz rzutnik multimedialny do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca zapewnia dostęp do sieci Internet na czas trwania szkoleń. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości szkolenia dwóch lub więcej uczestników szkolenia przy jednym stanowisku komputerowym. 11. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe: skrypt tematyczny lub podręcznik odpowiadający treści szkolenia (minimum 15 stron A4) w wersji papierowej dla każdego uczestnika szkolenia oraz w wersji elektronicznej, które będą udostępnione na stronie internetowej projektu, notes (brulion zrywany A5 w kratkę, minimum 32 kartkowy). 12. Wykonawca zapewni podczas każdego dnia szkolenia wyżywienie dla każdego uczestnika kursu w postaci: pełnego posiłku obiadowego, ciastek, paluszków, kawy, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, wody mineralnej, soków. Przez pełen posiłek obiadowy rozumieć należy dostarczenie w każdym dniu szkolenia świeżych, gorących posiłków dla wszystkich uczestników szkolenia. Pełne posiłki obiadowe powinny spełniać następujące wymogi: 1) zupa minimum 300 ml, 2) drugie danie minimum 450 g (np. kotlet mielony, schabowy, drobiowy, filet rybny 150 g, ziemniaki 200 g, surówka, warzywa 100 g (w piątki dania rybne). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji jadłospis w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zapewni naczynia oraz sztućce, poporcjuje i wyda obiady, zapewni porządek pomieszczenia po spożyciu posiłków. Poza posiłkiem obiadowym: - kawa, herbata, sok jabłkowy, sok pomarańczowy po minimum 200 ml z każdego produktu na osobę - woda mineralna (butelka 0, 5 l/os) - paluszki minimum 100 g na osobę - ciastka kruche (mieszanka) minimum 100 g na osobę 13. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować szkolenie w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz 1024) i co za tym idzie przetwarzanie danych osobowych uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. 14. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi kursu po jego zakończeniu certyfikat ukończenia kursu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na zakończenie kursu ankietę ewaluacyjną, określającą poziom zadowolenia uczestników z odbytego kursu, przydatność omawianych zagadnień. Wzór w/w ankiety należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 16. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na zakończenie kursu następujące dokumenty: 1) imienne listy obecności na szkoleniach,

4 2) harmonogramy przeprowadzonych szkoleń, 3) listę z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych przez wszystkich uczestników szkolenia, 4) rejestr wydanych certyfikatów, 5) dokumentację fotograficzną zamówienia w formie elektronicznej na nośniku CD (min. 1 fotografia każdej grupy), 6) 1 egzemplarz materiału szkoleniowego przekazanego uczestnikom szkolenia oraz 1 wzór certyfikatu do dokumentacji projektu, 7) ankiety ewaluacyjne, o których mowa w pkt Wszystkie dokumenty muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, w tym oznakowane logotypami i nazwą projektu. 18. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pomieszczeń, w których realizowane będą szkolenia zgodnie z przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. VI. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 12 marca 2015 r. Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru. VII. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty Wykazie usług, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, wykonał: co najmniej 2 usługi szkoleniowe z zakresu obsługi komputera i Internetu dla minimum 40 osób każda usługa. Spełnienie warunku Wykonawca wykaże przedkładając Wykaz usług (zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załączeniem dowodów dotyczących głównych usług określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Za główne usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być: 1) poświadczenie, 2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1) powyżej.

5 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących głównych usług potwierdzających należyte wykonanie. 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedstawionym do oferty Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, że ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu. Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając Wykaz osób (zał. nr 3 do zapytania ofertowego). VIII. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. IX. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia. X. Opis przygotowania oferty Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć wymagane w pkt. VII dokumenty. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT. XI. Kryteria wyboru oferty Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. XII. Miejsce i termin składania ofert

6 Termin składania ofert upływa r. do godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać: 1. listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska 2. osobiście w biurze podawczym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska 3. za pośrednictwem faksu pod nr (33) lub poczty elektronicznej w formie skanu formularza ofertowego oraz załączników jako plik załączonego do korespondencji na adres: pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również wykonawcy, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie). XIV. Dane do kontaktu: Urszula Rogalewskatel.: (33) , (33) , Ksenia Podlaszewska tel. (33) Fax: (33) , XV. Pozostałe informacje: Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, - zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Pytanie 1: Mam pytanie odnośnie: Warunków udziału w postępowaniu pkt. 2 "Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie

7 w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu." Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże osobę -nauczyciela informatyki (wykształcenie wyższe kierunkowe), uczącego w szkole przedmiotu "informatyka" tygodniowo: 21 h, około 300 uczniów? Odpowiedź na pytanie 1: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przedstawionym przypadku. Kalwaria Zebrzydowska, r. Kalwaria Zebrzydowska, dnia r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na zamówienie pn. Kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę: EURO INFO GROUP Sp. z o. o. ul. Nowy Świat Warszawa cena wybranej oferty: 7 500,00 zł brutto słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100 kryteria oceny cena 100 % W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych 17 ofert, których zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy cena oferty brutto [zł]

8 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości ul. Zielona Janowiec Wielkopolski EURO INFO GROUP Sp. z o. o. ul. Nowy Świat Warszawa EDU-PASJA Sp. z o. o. ul. Górki 15 B/ Poznań Agencja Rozwoju Edukacji ul. Grzybowska Częstochowa Stowarzyszenie HUMANEO ul. Mikołaja Reja Nowy Sącz Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek ul. Małachowskiego 2b Chodzież Centrum Szkoleniowe CAAT Anna Ciechoń os. Avia 6/ Kraków Akademia Rozwoju Zawodowego sp. z o.o. ul. Przemysłowa Andrychów INVENTUM Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A Nowy Sącz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie ul. Rynek Andrychów ETMA Sp. z o.o. ul. Opolska Katowice PRINCIPIS Sp. z o. o. ul. Mokra 34 B Błonie , , , , , , , , , , , ,00

9 13. Skrobisz Consulting Krzysztof Skrobisz ul. Okrzei 8/14 lok Żyrardów , WENTIM Aleksander Kasperek ul. Żwirki i Wigury 77/ Andrychów ITszkolenia Jarosław Kapusta Wrocław ul. Św. Jadwigi 12 Akademia Komputerowa Tomasz Kościański ul. Górna Wilda 95/ Poznań Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak ul. Żwirki 1C/ Łódź , , , ,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska Dotacje na innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość Załączniki Zapytanie ofertowe Data: :50:15 Rozmiar: k Załączniki 1-3 w wersji edytowalnej Data: :50:44 Rozmiar: 171k Liczba odwiedzin: 4139 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Ochman Dorota Pocztowska Czas wytworzenia: :42:33 Czas publikacji: :21:54 Data przeniesienia do archiwum: Brak

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oława: przeprowadzenie kursów zawodowych z podziałem na 3 części: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs obsługi komputera i Internetu

Oława: przeprowadzenie kursów zawodowych z podziałem na 3 części: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs obsługi komputera i Internetu 1 z 7 2013-08-14 08:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: przeprowadzenie kursów zawodowych z podziałem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

(wartość do 14 000 )

(wartość do 14 000 ) Żmigród, 09.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (wartość do 14 000 ) dotyczące dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. Edukacja inwestycją w przyszłość (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo