3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie."

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, zwanym dalej Organizatorem. 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zgodnie z umową ZZO/000099/01/D z dnia 30 grudnia 2014r. 2. Projekt jest realizowany w okresie r. 3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. 4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Organizatora: Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 47a. 5. Celem głównym projektu jest aktywizacja 24 niepełnosprawnych osób (mieszkańców województwa dolnośląskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego) poprzez kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie asystenta ds. marketingu i sprzedaży lub gastro & cost controllera w branży usług gościnnych (hotelarskich, restauracyjnych itp.) 6. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w siedzibie Organizatora oraz częściowo w biurach na terenie województwa śląskiego i warmińsko-mazurskiego (dokładne adresy zostaną podane w momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji w danym województwie). 7. Uczestnikami (beneficjentami ostatecznymi) Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki: a) przedstawią Organizatorowi (na etapie rekrutacji) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Organizatora kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Organizatora i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych. Uczestnik/-czka projektu posiadający czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie uczestnictwa w projekcie, może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego orzeczenia z zastrzeżeniem, iż koszty udziału Uczestnika/-czki w projekcie mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy wydane zostanie kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (obejmujące okres korzystania ze wsparcia w projekcie). b) nie biorą udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON: ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta Uczestnik/-czka w poszczególnych projektach pokrywają się. Pod pojęciem równoczesnej realizacji projektów, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego. c) są osobami niezatrudnionymi; d) w momencie przystąpienia do udziału w projekcie nie ukończyły 60 r.ż. e) posiadają wykształcenie co najmniej średnie f) zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego/śląskiego/warmińsko mazurskiego g) posiadają podstawową znajomość obsługi komputera i programu MS Office. 8. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest na etapie rekrutacji do projektu w oparciu o:

2 a. formularz zgłoszeniowy (wraz z załącznikami) do projektu składany osobiście, pocztą tradycyjną do biura Projektu lub em. b. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności wystawiony przez właściwy organ 9. O przyjęciu do Projektu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych wymienionych w punkcie 7. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc w Projekcie (łącznie 24 osoby), Organizator utworzy listy rezerwowe. Osoby z listy rezerwowej będą mogły rozpocząć udział w Projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników/-czek wyłonionych w toku pierwotnej rekrutacji. 10. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans. Priorytetowo w procesie rekrutacji traktowane będą osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne oraz osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe/wykształcenie związane z branżą usług gościnnych. Dodatkowym kryterium będzie punktacja uzyskana w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, określająca poziom motywacji do udziału w projekcie. Za przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej odpowiedzialny jest koordynator projektu (lub upoważniona przez niego osoba) i trener pracy. 11. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy: a) zamieszczenie informacji o terminie rozpoczęcia rekrutacji na stronie internetowej b) dostarczenie przez kandydata do udziału w projekcie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami zał. nr 1, 2 c) weryfikacja formularza rekrutacyjnego pod kątem spełniania warunków formalnych uczestnictwa w projekcie d) rozmowa rekrutacyjna z trenerem pracy i koordynatorem projektu (ew. inną upoważnioną osobą) oraz krótki test umiejętności obsługi programu MS Office e) wyłonienie Uczestników/-czek projektu i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie f) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie zał. nr Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 13. Za moment zgłoszenia kandydata do udziału w projekcie przyjmuje się chwilę, w której złożone zostaną wszystkie wymagane dokumenty. Kolejność zgłoszeń rozpatrywana jest tylko w przypadku, gdy o kwalifikacji do projektu nie rozstrzygają przesłanki merytoryczne wym. w p. 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 14. Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie uważa się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 15. Udział w projekcie jest odpłatny i wynosi 200 zł. (możliwa jest wpłata w 2 ratach, z tym że pierwsza w wysokości 100 zł. musi być dokonana w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, druga najpóźniej do dnia r.) i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nieukończenia udziału w projekcie. 16. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do systematycznego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany/-a: 1) Rozwój kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych potrzebnych na rynku pracy (warsztaty grupowe, wyjazdowe warsztaty integrująco-motywujące) - wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/czek projektu w wymiarze min. 50 godz./uczestnika/-czkę 2) Indywidualne doradztwo zawodowe, zakończenie stworzeniem Indywidualnego Planu Działania wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/-czek projektu w wymiarze min. 45 godz./uczestnika/-czkę

3 3) Kurs komputerowy (MS Word, Excell, na poziomie średniozaawansowanym, Access, Grafika menadżerska i prezentacja MS PowerPoint) wsparcie obligatoryjne dla 100 % Uczestników/- czek w wymiarze min. 80 godz. 4) Szkolenia zawodowe: 1.asystent ds. marketingu i sprzedaży lub 2.gastro & cost controller wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/-czek projektu w wymiarze min. 70 godz./uczestnika/-czkę 5) Staże zawodowe w renomowanych hotelach połączone ze wsparciem trenera pracy wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/-czek projektu w wymiarze min. 80 godz./uczestnika/-czkę 6) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze w branży usług gościnnych połączone ze wsparciem trenera pracy nieobligatoryjne, przewidziane dla min. 6. Uczestników /-czek projektu 17. Potwierdzeniem obecności Uczestnika/-czki na zajęciach jest własnoręczny podpis na liście obecności. 18. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz potwierdzenia skorzystania z poczęstunku w trakcie szkoleń i warsztatów, jak również potwierdzenia skorzystania z noclegu podczas warsztatów wyjazdowych i dojazdu o ile będzie z niego korzystać. 19. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie spowodowana może być wyłącznie: a) zaistnieniem przypadków losowych (o zasadności nieobecności z powodu przyczyn losowych rozstrzyga koordynator projektu bez możliwości odwołania), o których Uczestnik/-czka powinien/-na poinformować pisemnie Biuro Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia wypadku losowego. W przeciwnym przypadku uznaje się, iż Uczestnik/-czka przerwał/-a udział w projekcie z własnej winy. b) chorobą uniemożliwiającą pełny udział w projekcie - podstawą usprawiedliwienia nieobecności mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego przedłożone w Biurze projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia. 20. Uczestnik/-czka, który/-a z własnej winy nie ukończy udziału w projekcie jest zobowiązany/-a do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa w nim. 21. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć powoduje skreślenie z listy Uczestników. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego, pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności (o zasadności nieobecności z powodu przyczyn losowych rozstrzyga koordynator projektu bez możliwości odwołania). 22. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do udziału we wszystkich badaniach monitoringowych prowadzonych w ramach projektu, w tym do wypełnienia wszelkich ankiet i testów przedkładanych w trakcie i po zakończeniu projektu. Badania mogą także obejmować ankietę telefoniczną. 23. Uczestnik/-czka jest uprawniony/-a do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, warsztaty, kurs, szkolenie i staże w przypadku gdy miejsce zamieszkania Uczestnika/-czki znajduje poza siedzibą Organizatora. W przypadku gdy Organizator zapewni przejazd grupowy, Uczestnik/-czka uprawniony/-a jest do zwrotu kosztów dojazdu do wyznaczonego przystanku na trasie przejazdu. Ostateczna kwota zwrotu zostanie każdorazowo ustalona przez koordynatora projektu. Zwrot będzie dokonywany na podstawie przedkładanych biletów oraz oświadczenia Uczestnika/-czki o rodzaju i wysokości wydatków. Zwroty będą przyznawane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie projektu. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Uczestnika/-czki dopuszcza się możliwość zwrotu kosztu dojazdu na szkolenia prywatnym samochodem, jednakże w tym przypadku zwrot będzie dokonywany jedynie do wysokości ceny biletu za podróż najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie. W celu otrzymania zwrotu za dojazd własnym samochodem należy przedłożyć zaświadczenie od przewoźnika o cenie jednorazowego biletu na danej trasie, kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopię prawa jazdy oraz umowę użyczenia samochód w przypadku innego właściciela niż korzystający ze zwrotu kosztów dojazdu.

4 24. Uczestnik/-czka jest uprawniony/-a do otrzymania stypendium stażowego w wysokości 520 zł. brutto za okres odbywania stażu (80 godz.) Wypłata będzie dokonywana na podstawie pisemnego wniosku oraz weryfikację listy obecności Uczestnika/-czki na stażu. Wypłaty będą przyznawane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie projektu. 25. Wszelkie płatności w ramach projektu na rzecz Uczestników będą wypłacane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika/-czki. 26. Uczestnik/-czka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu przez Organizatora projektu. 27. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu. 30. Powyższy regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora oraz w Biurze projektu. 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje Uczestników projektu poprzez komunikat na stronie ww.kson.pl oraz osobiście. 32. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji projektu, rozwiązywane będą polubownie, do czego zobowiązuje się zarówno Organizator, jak i Uczestnik/-czka Projektu. 33. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu... Miejscowość, data Podpis Uczestnika/- czki Projektu

5 Zał. nr 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a 2) moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych 3) moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych 4) wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych do PFRON 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

6 Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczenie zostało sporządzone na potrzeby projektu: Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ja niżej podpisana deklaruję, iż na dzień... jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia. Jednocześnie jestem osobą: bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w... od dnia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w.... jako osoba poszukująca pracy, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczam, że: - jestem osobą niepełnosprawną, niezatrudnioną w wieku do 60 rż. - nie wykonującą innej pracy zarobkowej, - nie zgłosiłam / zgłosiłem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - nie prowadzącą działalności gospodarczej, - nie jestem osobą ubezpieczoną w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), - zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w ww. projekcie i zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Ponadto oświadczam, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie trwania projektu zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Biura Projektu oraz zobowiązuję się do przesłania/ dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umowy..... Czytelny Podpis Uczestnika/ czki Projektu

7 Zał. nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ja, niżej podpisany/a... niniejszym oświadczam, iż: -wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo w projekcie oraz deklaruję gotowość udziału w formach wsparcia, do którego zostałam/zostałem zakwalifikowana/y przez Organizatora w projekcie -zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -zostałem/-am zapoznany/-a z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki, -Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w w/w. projekcie i zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data... Podpis Uczestnika/- czki Projektu

8 Formularz zgłoszeniowy z danymi Uczestnika / Uczestniczki projektu: Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane podstawowe (prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk) Nazwisko Imię ( imiona) Data urodzenia Płeć K M PESEL _ Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) Telefon kontaktowy Adres (bądź wpis: NIE POSIADAM) Adres zamieszkania (prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk) Miejscowość Kod - _ Ulica nr domu nr lokalu Województwo Powiat 1.Rodzaj i stopień niepełnosprawności/grupa inwalidzka: znaczny umiarkowany lekki I grupa inwalidzka II grupa inwalidzka III grupa inwalidzka Orzeczenie ważne do dnia /uwaga: Oryginał dokumentu należy przedłożyć do wglądu Organizatorowi, po zakwalifikowaniu do II etapu - rozmowy rekrutacyjnej/ Rodzaj (symbol, proszę krótko opisać)... 2.Wykształcenie (prosimy zakreślić odpowiednie pole): ponadgimnazjalne (średnie) pomaturalne (po zakończeniu szkoły licealnej) wyższe (uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora, a także ukończenie studiów podyplomowych) Nazwa ukończonej szkoły/uczelni, profil, kierunek: 2. Oświadczam, że jestem osobą (prosimy zakreślić odpowiednie pole lub pola): bezrobotną od. (podać miesiąc i rok) (osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona, nieucząca się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub

9 szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn); w tym długotrwale bezrobotna (pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). nieaktywną zawodowo (prosimy zakreślić odpowiednie pole): emeryt/ka rencista/ka student/ka studiów dziennych uczeń/uczennica szkoły dziennej niepracującą, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy nieprowadzącą innej działalności zarobkowej poszukująca pracy zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 3. Oświadczam, że posiadam umiejętność obsługi komputera (w szczególności MS Office) w stopniu co najmniej podstawowym, tzn, pozwalającym mi na podjęcie nauki w ramach projektu na poziomie średniozaawansowanym. 4. Oświadczam, że: nie biorę udziału w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON biorę udział w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON: proszę wymienić tytuł projektu, okres realizacji, numer konkursu i cel programowy, Wnioskodawcę Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w ww. projekcie i zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą... Czytelny Podpis Uczestnika/ czki Projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo