3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie."

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, zwanym dalej Organizatorem. 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zgodnie z umową ZZO/000099/01/D z dnia 30 grudnia 2014r. 2. Projekt jest realizowany w okresie r. 3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. 4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Organizatora: Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 47a. 5. Celem głównym projektu jest aktywizacja 24 niepełnosprawnych osób (mieszkańców województwa dolnośląskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego) poprzez kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie asystenta ds. marketingu i sprzedaży lub gastro & cost controllera w branży usług gościnnych (hotelarskich, restauracyjnych itp.) 6. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w siedzibie Organizatora oraz częściowo w biurach na terenie województwa śląskiego i warmińsko-mazurskiego (dokładne adresy zostaną podane w momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji w danym województwie). 7. Uczestnikami (beneficjentami ostatecznymi) Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki: a) przedstawią Organizatorowi (na etapie rekrutacji) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Organizatora kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Organizatora i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych. Uczestnik/-czka projektu posiadający czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie uczestnictwa w projekcie, może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego orzeczenia z zastrzeżeniem, iż koszty udziału Uczestnika/-czki w projekcie mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy wydane zostanie kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (obejmujące okres korzystania ze wsparcia w projekcie). b) nie biorą udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON: ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta Uczestnik/-czka w poszczególnych projektach pokrywają się. Pod pojęciem równoczesnej realizacji projektów, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego. c) są osobami niezatrudnionymi; d) w momencie przystąpienia do udziału w projekcie nie ukończyły 60 r.ż. e) posiadają wykształcenie co najmniej średnie f) zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego/śląskiego/warmińsko mazurskiego g) posiadają podstawową znajomość obsługi komputera i programu MS Office. 8. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest na etapie rekrutacji do projektu w oparciu o:

2 a. formularz zgłoszeniowy (wraz z załącznikami) do projektu składany osobiście, pocztą tradycyjną do biura Projektu lub em. b. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności wystawiony przez właściwy organ 9. O przyjęciu do Projektu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych wymienionych w punkcie 7. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc w Projekcie (łącznie 24 osoby), Organizator utworzy listy rezerwowe. Osoby z listy rezerwowej będą mogły rozpocząć udział w Projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników/-czek wyłonionych w toku pierwotnej rekrutacji. 10. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans. Priorytetowo w procesie rekrutacji traktowane będą osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne oraz osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe/wykształcenie związane z branżą usług gościnnych. Dodatkowym kryterium będzie punktacja uzyskana w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, określająca poziom motywacji do udziału w projekcie. Za przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej odpowiedzialny jest koordynator projektu (lub upoważniona przez niego osoba) i trener pracy. 11. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy: a) zamieszczenie informacji o terminie rozpoczęcia rekrutacji na stronie internetowej b) dostarczenie przez kandydata do udziału w projekcie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami zał. nr 1, 2 c) weryfikacja formularza rekrutacyjnego pod kątem spełniania warunków formalnych uczestnictwa w projekcie d) rozmowa rekrutacyjna z trenerem pracy i koordynatorem projektu (ew. inną upoważnioną osobą) oraz krótki test umiejętności obsługi programu MS Office e) wyłonienie Uczestników/-czek projektu i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie f) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie zał. nr Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 13. Za moment zgłoszenia kandydata do udziału w projekcie przyjmuje się chwilę, w której złożone zostaną wszystkie wymagane dokumenty. Kolejność zgłoszeń rozpatrywana jest tylko w przypadku, gdy o kwalifikacji do projektu nie rozstrzygają przesłanki merytoryczne wym. w p. 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 14. Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie uważa się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. 15. Udział w projekcie jest odpłatny i wynosi 200 zł. (możliwa jest wpłata w 2 ratach, z tym że pierwsza w wysokości 100 zł. musi być dokonana w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, druga najpóźniej do dnia r.) i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nieukończenia udziału w projekcie. 16. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do systematycznego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany/-a: 1) Rozwój kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych potrzebnych na rynku pracy (warsztaty grupowe, wyjazdowe warsztaty integrująco-motywujące) - wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/czek projektu w wymiarze min. 50 godz./uczestnika/-czkę 2) Indywidualne doradztwo zawodowe, zakończenie stworzeniem Indywidualnego Planu Działania wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/-czek projektu w wymiarze min. 45 godz./uczestnika/-czkę

3 3) Kurs komputerowy (MS Word, Excell, na poziomie średniozaawansowanym, Access, Grafika menadżerska i prezentacja MS PowerPoint) wsparcie obligatoryjne dla 100 % Uczestników/- czek w wymiarze min. 80 godz. 4) Szkolenia zawodowe: 1.asystent ds. marketingu i sprzedaży lub 2.gastro & cost controller wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/-czek projektu w wymiarze min. 70 godz./uczestnika/-czkę 5) Staże zawodowe w renomowanych hotelach połączone ze wsparciem trenera pracy wsparcie obligatoryjne dla 100% Uczestników/-czek projektu w wymiarze min. 80 godz./uczestnika/-czkę 6) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze w branży usług gościnnych połączone ze wsparciem trenera pracy nieobligatoryjne, przewidziane dla min. 6. Uczestników /-czek projektu 17. Potwierdzeniem obecności Uczestnika/-czki na zajęciach jest własnoręczny podpis na liście obecności. 18. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz potwierdzenia skorzystania z poczęstunku w trakcie szkoleń i warsztatów, jak również potwierdzenia skorzystania z noclegu podczas warsztatów wyjazdowych i dojazdu o ile będzie z niego korzystać. 19. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie spowodowana może być wyłącznie: a) zaistnieniem przypadków losowych (o zasadności nieobecności z powodu przyczyn losowych rozstrzyga koordynator projektu bez możliwości odwołania), o których Uczestnik/-czka powinien/-na poinformować pisemnie Biuro Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia wypadku losowego. W przeciwnym przypadku uznaje się, iż Uczestnik/-czka przerwał/-a udział w projekcie z własnej winy. b) chorobą uniemożliwiającą pełny udział w projekcie - podstawą usprawiedliwienia nieobecności mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego przedłożone w Biurze projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia. 20. Uczestnik/-czka, który/-a z własnej winy nie ukończy udziału w projekcie jest zobowiązany/-a do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa w nim. 21. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć powoduje skreślenie z listy Uczestników. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego, pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności (o zasadności nieobecności z powodu przyczyn losowych rozstrzyga koordynator projektu bez możliwości odwołania). 22. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do udziału we wszystkich badaniach monitoringowych prowadzonych w ramach projektu, w tym do wypełnienia wszelkich ankiet i testów przedkładanych w trakcie i po zakończeniu projektu. Badania mogą także obejmować ankietę telefoniczną. 23. Uczestnik/-czka jest uprawniony/-a do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, warsztaty, kurs, szkolenie i staże w przypadku gdy miejsce zamieszkania Uczestnika/-czki znajduje poza siedzibą Organizatora. W przypadku gdy Organizator zapewni przejazd grupowy, Uczestnik/-czka uprawniony/-a jest do zwrotu kosztów dojazdu do wyznaczonego przystanku na trasie przejazdu. Ostateczna kwota zwrotu zostanie każdorazowo ustalona przez koordynatora projektu. Zwrot będzie dokonywany na podstawie przedkładanych biletów oraz oświadczenia Uczestnika/-czki o rodzaju i wysokości wydatków. Zwroty będą przyznawane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie projektu. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Uczestnika/-czki dopuszcza się możliwość zwrotu kosztu dojazdu na szkolenia prywatnym samochodem, jednakże w tym przypadku zwrot będzie dokonywany jedynie do wysokości ceny biletu za podróż najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie. W celu otrzymania zwrotu za dojazd własnym samochodem należy przedłożyć zaświadczenie od przewoźnika o cenie jednorazowego biletu na danej trasie, kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopię prawa jazdy oraz umowę użyczenia samochód w przypadku innego właściciela niż korzystający ze zwrotu kosztów dojazdu.

4 24. Uczestnik/-czka jest uprawniony/-a do otrzymania stypendium stażowego w wysokości 520 zł. brutto za okres odbywania stażu (80 godz.) Wypłata będzie dokonywana na podstawie pisemnego wniosku oraz weryfikację listy obecności Uczestnika/-czki na stażu. Wypłaty będą przyznawane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie projektu. 25. Wszelkie płatności w ramach projektu na rzecz Uczestników będą wypłacane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika/-czki. 26. Uczestnik/-czka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu przez Organizatora projektu. 27. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu. 30. Powyższy regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora oraz w Biurze projektu. 31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje Uczestników projektu poprzez komunikat na stronie ww.kson.pl oraz osobiście. 32. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji projektu, rozwiązywane będą polubownie, do czego zobowiązuje się zarówno Organizator, jak i Uczestnik/-czka Projektu. 33. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu... Miejscowość, data Podpis Uczestnika/- czki Projektu

5 Zał. nr 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a 2) moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych 3) moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych 4) wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych do PFRON 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

6 Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczenie zostało sporządzone na potrzeby projektu: Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ja niżej podpisana deklaruję, iż na dzień... jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia. Jednocześnie jestem osobą: bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w... od dnia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w.... jako osoba poszukująca pracy, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczam, że: - jestem osobą niepełnosprawną, niezatrudnioną w wieku do 60 rż. - nie wykonującą innej pracy zarobkowej, - nie zgłosiłam / zgłosiłem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - nie prowadzącą działalności gospodarczej, - nie jestem osobą ubezpieczoną w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), - zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w ww. projekcie i zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Ponadto oświadczam, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie trwania projektu zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Biura Projektu oraz zobowiązuję się do przesłania/ dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umowy..... Czytelny Podpis Uczestnika/ czki Projektu

7 Zał. nr 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ja, niżej podpisany/a... niniejszym oświadczam, iż: -wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo w projekcie oraz deklaruję gotowość udziału w formach wsparcia, do którego zostałam/zostałem zakwalifikowana/y przez Organizatora w projekcie -zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -zostałem/-am zapoznany/-a z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki, -Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w w/w. projekcie i zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Miejscowość, data... Podpis Uczestnika/- czki Projektu

8 Formularz zgłoszeniowy z danymi Uczestnika / Uczestniczki projektu: Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dane podstawowe (prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk) Nazwisko Imię ( imiona) Data urodzenia Płeć K M PESEL _ Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) Telefon kontaktowy Adres (bądź wpis: NIE POSIADAM) Adres zamieszkania (prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk) Miejscowość Kod - _ Ulica nr domu nr lokalu Województwo Powiat 1.Rodzaj i stopień niepełnosprawności/grupa inwalidzka: znaczny umiarkowany lekki I grupa inwalidzka II grupa inwalidzka III grupa inwalidzka Orzeczenie ważne do dnia /uwaga: Oryginał dokumentu należy przedłożyć do wglądu Organizatorowi, po zakwalifikowaniu do II etapu - rozmowy rekrutacyjnej/ Rodzaj (symbol, proszę krótko opisać)... 2.Wykształcenie (prosimy zakreślić odpowiednie pole): ponadgimnazjalne (średnie) pomaturalne (po zakończeniu szkoły licealnej) wyższe (uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora, a także ukończenie studiów podyplomowych) Nazwa ukończonej szkoły/uczelni, profil, kierunek: 2. Oświadczam, że jestem osobą (prosimy zakreślić odpowiednie pole lub pola): bezrobotną od. (podać miesiąc i rok) (osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona, nieucząca się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub

9 szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn); w tym długotrwale bezrobotna (pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych). nieaktywną zawodowo (prosimy zakreślić odpowiednie pole): emeryt/ka rencista/ka student/ka studiów dziennych uczeń/uczennica szkoły dziennej niepracującą, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy nieprowadzącą innej działalności zarobkowej poszukująca pracy zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 3. Oświadczam, że posiadam umiejętność obsługi komputera (w szczególności MS Office) w stopniu co najmniej podstawowym, tzn, pozwalającym mi na podjęcie nauki w ramach projektu na poziomie średniozaawansowanym. 4. Oświadczam, że: nie biorę udziału w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON biorę udział w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON: proszę wymienić tytuł projektu, okres realizacji, numer konkursu i cel programowy, Wnioskodawcę Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w ww. projekcie i zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą... Czytelny Podpis Uczestnika/ czki Projektu

Regulamin projektu. "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna" 1 - Definicje

Regulamin projektu. Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna 1 - Definicje Regulamin projektu "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna" 1 - Definicje 1. Projekt - "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna" realizowany przez PSOUU Koło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. (zwanego dalej Projektem

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością Formularz zgłoszeniowy do projektu KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNICZKA. Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA oraz ZAZNACZYĆ odpowiedni kwadracik

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNICZKA. Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA oraz ZAZNACZYĆ odpowiedni kwadracik Informacje wypełniane przez Organizatora Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Podpis osoby przyjmującej Beneficjent Consultor Sp. z o. o. Tytuł projektu Praca dla Młodych Nr projektu POWR.01.02.01-06-0133/16

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Przełam bariery realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie*

Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Deklaracja uczestnictwa w projekcie* Data przyjęcia deklaracji Numer deklaracji Lp. Nazwa 1 projekt: Uczę się i pracuję 2 Nr projektu: WND-POKL.07.04.00-02-006/12 3 4 Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W KURSIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W KURSIE , miejscowość i data Imię i nazwisko uczestnika w kursie.. DEKLARACJA UDZIAŁU W KURSIE Ja, niŝej podpisany/-a dobrowolnie zgłaszam chęć udziału w projekcie Wsparcie - podniesienie umiejętności i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt 50+ Aktywna na rynku pracy

Projekt 50+ Aktywna na rynku pracy Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA ul. Polska 8a 12-100 Szczytno Biuro u: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Priorytet 10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.02.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Szczecineccy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA... KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok... w..... Nr PESEL Nr NIP. Wiek w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Szkolenia pomagają pomagającym realizowanego w ramach Działania 8.1.1 POKL Prosimy o wypełnienie danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przystąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Ankieta rekrutacyjna. 2. Oświadczenie o posiadaniu zatrudnienia poza rolnictwem. 3. Oświadczeniu o zajmowaniu się rękodziełem lub rzemiosłem. * Prosimy o wypełnianie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA Do projektu Sięgnij po pracę

KARTA ZGŁOSZENIOWA Do projektu Sięgnij po pracę KARTA ZGŁOSZENIOWA Do projektu Sięgnij po pracę...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok... w..... Nr PESEL Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.

ANKIETA REKRUTACYJNA. Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1. ANKIETA REKRUTACYJNA Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Imię (imiona) i nazwisko Wiek - w chwili przestąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. DANE OSOBOWE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Ludzie - Praca - Kwalifikacje 1. Nazwisko 2. 3. - - Imię (imiona) Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 4. 5. - - - Numer PESEL NIP 6. miasto wieś Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny. Do Projektu Zaprzyjaźnij się z językiem!

Formularz rekrutacyjny. Do Projektu Zaprzyjaźnij się z językiem! Strona1 Formularz rekrutacyjny Do Projektu Zaprzyjaźnij się z językiem! Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Realizacja projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT Strona1 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT. godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko:... Imiona:.. Data urodzenia:.... Miejsce urodzenia:.......... Nr PESEL: _ Wiek w latach:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Wypełnia Biuro Projektu: Data wpływu: godz... Nr ewidencyjny... Przyjął:.. Formularz

Bardziej szczegółowo

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca).

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca). Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Schematom STOP!... FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Załącznik nr 1 w projekcie Wyższe kwalifikacje pewniejsza przyszłość na rynku pracy. Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Dokument tożsamości Nazwa Wydany przez Numer Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Dobry zawód pewny start Nr projektu WND-POKL /11

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Dobry zawód pewny start Nr projektu WND-POKL /11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i Regulaminu uczestnictwa. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Dobry zawód pewny start Nr projektu WND-POKL.07.02.01-26-030/11..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. sukcesu-kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży ICT w województwie dolnośląskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. sukcesu-kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży ICT w województwie dolnośląskim Załącznik nr 1. Data wpływu Formularza zgłoszeniowego:.. Godzina:. Numer rekrutacyjny:. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY L@boratorium sukcesu-kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży ICT w województwie

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA*

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA* WYPEŁNIA LOS Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy Zgłoszenie do udziału w projekcie DOBRY ZAWÓD NOWE PERSPEKTYWY Realizowanym w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA 1 Data i godzina wpływu Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... I. DANE PROJEKTU KARTA ZGŁOSZENIA Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy 2. Priorytet,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Projektu Kultura ponad granicami 1 Przepisy ogólne.

REGULAMIN REKRUTACJI Projektu Kultura ponad granicami 1 Przepisy ogólne. REGULAMIN REKRUTACJI Projektu 1 Przepisy ogólne. 1. Projekt realizowany jest przez gminę Borów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 2013,

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny. Do Projektu Aktywni i pełnosprawni

Formularz rekrutacyjny. Do Projektu Aktywni i pełnosprawni Formularz rekrutacyjny Strona 1 Do Projektu Aktywni i pełnosprawni Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Realizacja projektu jest współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny. Do Projektu Kompetentni

Formularz rekrutacyjny. Do Projektu Kompetentni Formularz rekrutacyjny Strona 1 Do Projektu Kompetentni Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Realizacja projektu jest współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami, pola oznaczone kwadratem ( ) należy wypełnić znakiem X. Adres stałego zameldowania

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami, pola oznaczone kwadratem ( ) należy wypełnić znakiem X. Adres stałego zameldowania Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie pn. Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. JA Językowa Akademia AJ Akademia Języka

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. JA Językowa Akademia AJ Akademia Języka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU JA Językowa Akademia AJ Akademia Języka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Szybki powrót na rynek pracy CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Priorytet Działanie Poddziałanie Nowy zawód nowe możliwości VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w gminie 8.1.2. Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomysł na biznes! Nr projektu RPDS /16

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomysł na biznes! Nr projektu RPDS /16 Załącznik nr 1 Data wpływu Formularza rekrutacyjnego:. Godzina: Numer rekrutacyjny:.. FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Pomysł na biznes! Nr projektu RPDS.08.03.00-02-0081/16 1. Należy wypełnić czytelnie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczestników w ramach projektu Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczestników w ramach projektu Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczestników w ramach projektu Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 Termin realizacji ścieżki wsparcia: 01.10.2014-31.05.2015 Organizator:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU. Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU. Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 1. DANE ADRESOWE/KONTAKTOWE 1.1. ADRES ZAMIESZKANIA WOJEWÓDZTWO. POWIAT.. GMINA.. MIEJSCOWOŚĆ. ULICA.. NR DOMU... KOD POCZTOWY.. POCZTA.. 1.2. KONTAKT NR TELEFONU.. E-MAIL

Bardziej szczegółowo

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00 Formularz rekrutacyjny Formularz prosimy wypełniać literami DRUKOWANYMI. Złożenie formularza na nieodpowiednim wzorze, nie wypełnienie wszystkich wymaganych punktów Formularza lub nie podpisanie wymaganych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA II REKRUTACJA OD 04 LIPIEC 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA II REKRUTACJA OD 04 LIPIEC 2013 TMS AUDIT 35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2a/48 e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA II REKRUTACJA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo