Ważny przykład oscylator harmoniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ważny przykład oscylator harmoniczny"

Transkrypt

1 Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej: V x = kx. Potencjał ten określa siłę ziałającą na oscylator V x F x = = kx, 6. x zgoną z prawem Hooke a. Zwróćmy w tym miejscu uwagę, że wiele potencjałów mających minimum, można w okolicach tego minimum przybliżyć potencjałem typu oscylatora. Jeżeli potencjał φx ma minimum w punkcie x 0, to można go w otoczeniu tego punktu rozwinąć w szereg Taylora φx = φx 0 + φx! x x=x0 x x W rozwinięciu tym nie ma pierwszej pochonej, bo z założenia potencjał φx ma w x 0 minimum, więc φ x x=x0 = 0, zaś ruga pochona φ x x=x0 > 0. Dokonując zamiany zmiennych y = x x 0, przeskalowując energie tak aby było φx 0 = 0, oraz kłaąc φ x x=x0 = k sprowazamy problem w przybliżeniu o potencjału kwaratowego. Jest to jeen z powoów, la których oscylator harmoniczny jest rzeczywiście ważnym przykłaem. Równanie ruchu oscylatora newtonowskie ma postać mẍ + kx = 0, które można też zapisać w postaci ẍ + ω k x = 0, gzie ω = m. 6.5 Nietruno jest też skonstruować klasyczny hamiltonian oscylatora: H kl = p m + kx = p m + x 6.6 Klasyczny oscylator co łatwo pokazać ma energię całkowitą niezależną o czasu stałą ruchu, bowiem czas jest zmienną cykliczną nie występuje jawnie w hamiltonianie 6.6. Ponato klasyczny ruch oscylatora jest przestrzennie ograniczony x A, A, gzie A amplitua. 6.7 S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 73

2 Ważny przykła oscylator harmoniczny 7 6. Stacjonarne równanie Schröingera la oscylatora harmonicznego W poprzenich rozziałach stwierziliśmy, że rozwiązanie równania Schröingera w gruncie rzeczy sprowaza się o znalezienia rozwiązań tzw. stacjonarnego równania Schröingera, czyli o zaganienia własnego la hamiltonianu rozważanego ukłau fizycznego. Operator Hamiltona la kwantowo-mechanicznego oscylatora harmonicznego skonstruujemy za pomocą zasay opowieniości. Bierzemy hamiltonian klasyczny 6.6, w którym pę i współrzęne zastępujemy operatorami położenia i pęu. Otrzymujemy więc operator Ĥ = ˆp m + ˆx = m x + ˆx, 6.8 bowiem ˆp = i/x, mamy tu przypaek jenowymiarowy, zaś ziałanie operatora położenia ˆx polega na mnożeniu funkcji falowej przez opowienią funkcję. Wobec tego stacjonarne równanie Schröingera la oscylatora ma postać m ψx x + x ψx = Eψx. 6.9 Ponieważ ograniczamy się o jenego wymiaru, więc funkcja falowa w problemie stacjonarnym zależy jeynie o współrzęnej x. Uwaga. Na gruncie kwantowo mechanicznym nie ma a priori żanego powou ograniczać obszar zmienności współrzęnej x. A więc mamy x R. Równanie 6.9 jest równanie różniczkowym, można więc owołać się o teorii równań różniczkowych i okonać ogólnej yskusji hamiltonianu 6.8 i rozwiązań zaganienia własnego 6.9. Nie bęziemy jenak tego robić. Poprzestaniemy na stwierzeniu wóch faktów. Wartości własne energii są oatnie, co wynika także z analogii klasycznej. Wynik ten otrzymamy zresztą jako rezultat bezpośrenich obliczeń. Funkcje własne hamiltonianu 6.8 mają określoną parzystość, tzn. funkcje własne są albo parzyste albo nieparzyste. Zbiór funkcji własnych rozpaa się na wie klasy. Fakt ten jest konsekwencją parzystości potencjału V x = kx. Ta własność równania Schröingera omawiana jest w Uzupełnieniach. Rozwiązanie zaganienia własnego 6.9 pozielimy na etapy. Szukamy rozwiązań następującego równania różniczkowego, ψx me x + m ω x ψx = 0, 6.0 które w oczywisty sposób wynika z 6.9. Funkcje falowe spełniające to równanie muszą spełniać warunki fizyczne, jakim jest na przykła żąanie aby funkcje te były normowalne w kwaracie interpretacja probabilistyczna. 6.. Zamiana zmiennych Dyskutując różne zaganienia fizyczne wielokrotnie potrzebujemy określenia, czy ana wielkość fizyczna jest uża czy mała. Aby móc coś takiego stwierzić musimy mieć opowienią skalę porównawczą. Stwierzenie, że masa atomu jest mała nie barzo ma sens, bowiem jest ona rzeczywiście mała w porównania z pyłkiem kurzu, lecz uża w porównaniu z masą elektronu. Ewientnie potrzebujemy skali porównawczej. Jenym ze sposobów jest znalezienie skal, naturalnych S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 7

3 Ważny przykła oscylator harmoniczny 75 la anego problemu fizycznego. Omówimy to na przykłazie skali ługości naturalnej la kwantowo-mechanicznego oscylatora harmonicznego opisywanego równaniem Schröingera 6.9 lub 6.0. Oscylator jest scharakteryzowany trzema parametrami: m, ω i mechanika kwantowa!. Z tych trzech parametrów konstruujemy wielkość o wymiarze ługości. Musimy więc mieć [ług.] = m a ω b c, 6. gzie wykłaniki a, b i c są liczbami rzeczywistymi. Ponieważ [m] = kg, [ω] = kg m, [] = J s = s s 6. więc warunek 6. sprowaza się o [ług.] b kg m = kg a c = kg a+c m c s b c. 6.3 s s Żąamy zgoności wymiarów, ską wynika ukła równań na wykłaniki a + c = 0, b c = 0 c =. 6. Stą zaś mamy o razu c =, a = i b =. Wracając o równania 6. otrzymujemy [ług.] = m / ω /b / =. 6.5 Jest to właśnie poszukiwana naturalna "jenostka" ługości charakteryzująca kwantowo-mechaniczny oscylator harmoniczny. Wprowazamy nową, bezwymiarową zmienną ξ = x. 6.6 Wynikają stą wie korzyści. Po pierwsze, teorie matematyczne a więc i teoria równań różniczkowych otyczą zmiennych bezwymiarowych. Po rugie, nabierają teraz sensu stwierzenia typu ξ, co oznacza, że opowienia współrzęna x przyjmuje wartości znacznie większe niż naturalna jenostka 6.5. Szukamy rozwiązania w funkcji nowej zmiennej. Z efinicji 6.6 wynikają relacje x = ξ x x = x ξ = x = ξ x ξ ξ, ξ = ξ. 6.7a 6.7b Posługując się powyższymi relacjami w równaniu 6.0 i skracając pojawiający się czynnik /, otrzymujemy równanie w zmiennej ξ ψξ ξ + E ξ ψξ = 0, 6.8 gzie wprowaziliśmy oznaczenie la energii przeskalowanej o wielkości bezwymiarowej E = E ω. 6.9 S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 75

4 Ważny przykła oscylator harmoniczny 76 Wizimy więc, że naturalną jenostką energii la oscylatora jest więc iloczyn ω. Oczywiście równanie 6.8 ma naal strukturę zaganienia własnego, tyle że w zmiennych bezwymiarowych. Poszukiwane funkcje falowe w zmiennej x wyrażają się teraz w myśl okonanej zamiany zmiennych wzorem ψx = ψξ = ψ x, 6.0 o czym należy pamiętać, bowiem zmierzamy o konstrukcji funkcji falowych jako funkcji współrzęnej x. 6.. Zachowanie asymptotyczne Funkcje falowe, bęące rozwiązaniami równania Schröingera muszą być całkowalne w kwaracie, oczekujemy więc, że la użych bezwzglęnych wartości argumentu powinny zbiegać o zera. Aby to zbaać rozważymy równanie 6.8 la użych wartości zmiennej, tzn. la takich, że ξ E, gy wartość własna Ew równaniu 6.8 jest zaniebywalna. Wobec tego, w przybliżeniu, mamy równanie ψξ ξ ξ ψξ Łatwo jest zganąć przybliżone rozwiązanie tego równania. Mianowicie ψξ exp ± ξ, 6. jest takim rozwiązaniem. Istotnie, przez proste różniczkowanie mamy ψξ ξ = ± ξψξ, ψξ ξ = ± ψξ + ξ ψξ. 6.3 Dla użych ξ pierwszy człon w rugiej pochonej jest zaniebywalny w porównaniu z rugim. Funkcja 6. spełnia więc w przybliżeniu asymptotyczne równanie 6.. Funkcja falowa musi być normowalna. Wobec tego, matematycznie opuszczalne rozwiązanie exp+ξ /, jest fizycznie nie o przyjęcia. A zatem, jako przybliżone rozwiązanie la użych ξ przyjmujemy ψξ exp ξ, 6. które można unormować. Funkcja 6. jest rozwiązaniem przybliżonym, zaowalającym la użych ξ. Potrzebujemy rozwiązania ścisłego. Postulujemy więc rozwiązanie równania 6.8 w postaci ψξ = exp ξ fξ, 6.5 gzie fξ jest funkcją, którą trzeba znaleźć. Zanim przystąpimy o poszukiwania fξ, poczynimy na jej temat pewne uwagi. Funkcja falowa musi być normowalna, a więc funkcja fξ musi być taka, aby ξ exp ξ fξ <. 6.6 Skoro funkcja falowa ψx ma być normowalna, to to samo otyczy normowalności w zmiennej ξ, bowiem obie zmienne są wzajemnie proporcjonalne. Wnioskujemy więc, że funkcja fξ musi S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 76

5 Ważny przykła oscylator harmoniczny 77 być "przyzwoita". Wiaomo, że funkcja exp ξ / wygasza la ostatecznie użych ξ owolny wielomian. Można by więc z góry żąać, aby fξ była wielomianem. Wykażemy alej, że tak jest istotnie, bez żanych założeń wstępnych. Zauważmy jeszcze, że może się wyawać, iż matematycznie poprawne rozwiązanie asymptotyczne exp+ ξ zostało orzucone. Jak się okaże, wcale ono nie "znikło". Rzeczywiście efinitywne ograniczenie się o rozwiązań należących o klasy funkcji normowalnych nastąpi później. Postulat 6.5 traktujemy więc jako pomocniczy Równanie la funkcji fξ Funkcja 6.5 ma ściśle spełniać równanie 6.8. Postawiamy więc 6.5 o 6.8. Różniczkując, otrzymujemy prim oznacza pochoną wzglęem argumentu ψ ξ = exp [ ξfξ ξ + f ξ ], 6.7a ψ ξ = exp [ ] ξ ξ fξ fξ ξf ξ + f ξ. 6.7b Po postawieniu obliczonych pochonych o równania 6.8, uproszczeniu wspólnego czynnika wykłaniczego i elementarnym skróceniu, otrzymujemy f ξ ξf ξ + E fξ = 0, 6.8 które stanowi poszukiwane równanie la nieznanej funkcji fξ. Onotujmy jeszcze, że "wyjściowa" funkcja falowa ψx, wyrażona w zmiennej ξ za pomocą wzoru 6.0, przyjmuje teraz postać ψx = exp x f x. 6.9 Dalsze kroki rozwiązania można przeprowazić na różne sposoby. Przestawimy tutaj jeen z nich. Drugi sposób znaleźć można w Uzupełnieniach. 6.3 Rozwiązanie via konfluentna funkcja hipergeometryczna 6.3. Konfluentne równanie hipergeometryczne. Rozwiązanie Dalej analizując równanie 6.8 wprowazimy jeszcze jeną zmienną pomocniczą y = ξ = ξ = y ξ y Dla rugiej pochonej analogicznie otrzymujemy ξ = ξ ξ = ξ = ξ ξ y ξ y + y = ξ y = ξ y ξ y + y = ξ y + y = y y + y. 6.3 Po okonaniu takiej zamiany zmiennych równanie 6.8 przybiera postać y y + fy ξ ξ fy + E fy = y y S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 77

6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 78 Uporząkowanie tego równania prowazi o y y fy + y E fy + y które ma okłanie postać konfluentnego równania hipergeometrycznego fy = 0, 6.33 z uz z + c z uz auz = 0, 6.3 z Postawowe własności tego równania omówione są w Doatkach matematycznych, a więc nie ma potrzeby ich tu powtarzać. Dla skrócenia notacji, oznaczymy konfluentną funkcję hipergeometryczną jako Φa, c, z F a, c, z Porównując równanie 6.33 z ogólnym równaniem stwierzamy, że parametry naszego równania hipergeometrycznego są następujące a = E = E, c =, niecałkowite Możemy więc, korzystając z ogólnych wzorów, zapisać rozwiązania równania 6.33 za pomocą funkcji Φ. Zauważmy przy tym, że c =, a c + = E A zatem ogólne rozwiązanie równania 6.33 la fy to kombinacja liniowa E 3 E fy = C Φ,, y + D y / 3 Φ,, y, 6.38 gzie C i D stanowią stałe owolne na razie nieokreślone. Oczywiście uzyskane wyniki wymagają alszej yskusji o barziej fizycznym charakterze a także normowania Dyskusja rozwiązań Wracając w ogólnym rozwiązaniu 6.38 o zmiennej ξ mamy więc E 3 E fξ = C Φ,, 3 ξ + D ξ Φ,, ξ Zwróćmy o razu uwagę, że skoro funkcja Φa, c, z jest określona za pomocą rozwinięcia w szereg, to pierwszy skłanik w 6.39 proporcjonalny o C jest funkcją parzystą argumentu ξ, zaś rugi proporcjonalny o D jest funkcją nieparzystą. Przypominamy, że szukamy funkcji falowej w postaci ψx = exp ξ /fξ, gzie ξ = / x. Asymptotyczne własności konfluentnej funkcji hipergeometrycznej sprawiają, że rozwiązania la ξ zachowują się z okłanością o stałej jak fξ exp ξ ξ a c, 6.0 ξ przy czym w pierwszym członie a = E/ oraz c = /, natomiast w rugim a = 3 E/ oraz c = 3/. Ponieważ funkcją falową otrzymujemy mnożąc fξ przez exp ξ /, więc wizimy, że otrzymane funkcje są nienormowalne, bowiem znów pojawia się asymptotyczne uże ξ rozwiązanie postaci exp+ ξ. Uniknięcie tej truności jest możliwe tylko wtey, gy szeregi przestawiające funkcję Φ urywają się, a więc reukują się o wielomianów, co zachozi wtey, gy pierwszy parametr funkcji Φ jest ujemną liczbą całkowitą. Potencjał oscylatora jest funkcją parzystą, a więc funkcje własne hamiltonianu tworzą wie klasy: funkcji parzystych i nieparzystych. Rozważymy więc wa ozielne przypaki. S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 78

7 Ważny przykła oscylator harmoniczny 79 Rozwiązania parzyste Rozwiązania parzyste "siezą" w pierwszych członie funkcji Przyjmiemy więc C 0 oraz D = 0, i wówczas mamy E fξ = C Φ,, ξ. 6. Szereg się urywa, jeżeli spełniony jest warunek E = n, n =,, 3,, Wobec tego oczywiście mamy E = n +. Weług oznaczenia 6.9 otrzymujemy E n ω = n + = E = ω +, 6.3 co oczywiście stanowi warunek kwantowania energii. Rozwiązania nieparzyste Rozwiązanie nieparzyste to rugi skłanik w Przyjmiemy teraz C = 0 oraz D 0. W tym przypaku mamy 3 E 3 fξ = D ξ Φ,, ξ. 6. I teraz szereg się urywa, jeżeli spełniony jest warunek 3 E = n, n =,, 3,, Tym razem więc mamy E = n + 3. Ponownie w/g oznaczeń 6.9 ostajemy E n ω = n + 3 = E = ω + +, 6.6 co oczywiście stanowi rugi warunek kwantowania energii. Posumowanie Posumowując możemy stwierzić, że uzyskaliśmy rozwiązania stacjonarnego równania Schröingera zaganienia własnego la energii la oscylatora harmonicznego ψx = exp ξ fξ gzie ξ = x. 6.7 Funkcje falowe i energia la rozwiązań parzystych ψ N x = ψ n x = C exp ξ Φ E N n, 3, ξ, 6.8a = ω N +, N = n, n =,, b Funkcje falowe i energia la rozwiązań nieparzystych ψ N x = ψ n+ x = D ξ exp ξ E N Φ n,, ξ, 6.9a = ω N +, N = n +, n =,, b S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 79

8 Ważny przykła oscylator harmoniczny 80 Wielomiany Hermite Występujące tu konfluentne funkcje hipergeometryczne można powiązać z wielomianami Hermite a Φ n,, z = n n! n! H nz, 6.50a z Φ n, 3, z = n n! n +! H n+z. 6.50b Włączając współczynniki liczbowe o stałych normalizacyjnych które obliczymy później możemy rozwiązania parzyste i nieparzyste zapisać opowienio w postaci ψ n x = N n exp H n ξ, E n = ω n +, 6.5a ξ ψ n+ x = N n+ exp H n+ ξ, E n+ = ω n + + ξ 6.5b Oczywiście rozwiązania te możemy połączyć, kłaąc k = n la rozwiązań parzystych i k = n+ la nieparzystych. Mamy wtey ψ k x = N k exp E k = ω k + ξ H k ξ, 6.5a 6.5b gzie k =,,......, a także ξ = x /. Zwróćmy uwagę, że zbiór wartości własnych energii tworzy "rabinkę" równooległych poziomów, a oległości pomięzy nimi są równe ω. Nieprzypakowo więc iloczyn ω stanowi naturalną jenostkę energii oscylatora. Oczywiście rezultaty uzyskane tu, są w pełni zgone z wynikami otrzymanymi w Uzupełnieniach za pomocą zupełnie innych meto rachunkowych Wielomiany Hermite a. Funkcje własne Hipergeometryczna funkcja konfluentna, choć pożyteczna w obliczeniach, mniej przemawia o wyobraźni niż wielomiany Hermite a. Dlatego też w alszej yskusji konsekwentnie posługujemy się tymi wielomianami. Najważniejsze własności wielomianów Hermite a są przestawione w Doatkach matematycznych. Poamy tu tylko kilka faktów, z których bęziemy korzystać. Wielomiany Hermite a spełniają la n relacje rekurencyjne H n+ x = x H n x n H n x, 6.53a x H nx = n H n x. 6.53b Spełniają także następującą relację ortogonalności x e x H n xh m x = n n! π δ nm. 6.5 S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 80

9 Ważny przykła oscylator harmoniczny 8 Nietruno jest też sprawzić, że wielomiany Hermite a spełniają równanie różniczkowe f ξ ξf ξ + nfξ = 0, la fx = H n x Równanie to jest formalnie ientyczne z naszym równaniem 6.8, w którym zamiast parametru E położyć trzeba n n całkowite, zgonie z warunkiem 6.5b. Moglibyśmy o razu żąać, aby rozwiązaniem równania 6.8 były wielomiany. Jest to możliwe tylko wtey, gy E = n. A więc moglibyśmy w ten sposób otrzymać zarówno poszukiwane funkcje falowe ψ n ξ, jak i warunek kwantowania. Postępowanie takie jest jenak mało eleganckie. O funkcji fξ spełniającej równanie 6.8 wiemy, że musi spełniać warunek normowalności 6.6, z czego nie wynika jenoznacznie, że fξ jest wielomianem. Normowanie funkcji falowych Funkcje falowe 6.5a w zmiennej x mają postać ψx = ψ n x = N n exp x H n x Pozostaje określić stałą N n, którą wyznaczymy z warunku normowania = x ψx Przypominamy, że całkowanie obywa się po całej przestrzeni, nie ma tu bowiem żanych ograniczeń na zmienną x. Wstawiamy więc funkcję falową 6.56 o warunku 6.57 i musimy obliczyć całkę = N n x exp x H n x H n x Wprowazamy nową zmienną całkowania y = x /. Zatem z 6.58 mamy = N n y e y H n y H n y Całka po prawej, to nic innego niż całka ortogonalizacyjna wielomianów Hermite a 6.5, wobec tego otrzymujemy = N n n n! π, = N n = Wybierając fazę równą zeru, otrzymujemy finalnie N n = π n n! [ ] / π n n! Posumowanie: funkcje i energie własne oscylatora Hamiltonian 6.8 jenowymiarowego kwantowo-mechanicznego oscylatora harmonicznego ma następujące funkcje własne ψ n x = / π n n! exp x H n x. 6.6 S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 8

10 Ważny przykła oscylator harmoniczny 8 Funkcje te opowiaają energiom E n = ω n +, 6.63 gzie n =,, 3,.... Przypomnijmy, że kwantowanie energii jest warunkiem otrzymania normowalnych, a więc fizycznie akceptowalnych, rozwiązań stacjonarnego równania Schröingera. Kwantowanie energii jest więc konsekwencją narzucenia warunków fizycznych na matematycznie możliwe o otrzymania rozwiązania. Ogólna funkcja falowa oscylatora harmonicznego jest kombinacją liniową stanów własnych 6.6, które tworzą bazę w przestrzeni stanów. Wobec tego, la owolnego stanu oscylatora mamy funkcję falową ψx = n=0 c n ψ n x, n=0 c n =. 6.6 Współczynniki c n są na ogół zespolone. Drugie równanie stanowi więc warunek unormowania owolnej funkcji falowej. Wielkości c n są amplituami prawopoobieństwami tego, że w wyniku pomiaru energii oscylatora opisanego funkcją falową 6.6, otrzymamy energię E n aną wzorem Pewne zastosowania Oscylator harmoniczny jest często tylko przybliżonym moelem wielu ukłaów fizycznych. Otrzymane co ważniejsze ścisłe rozwiązania stacjonarnego równania Schröingera la oscylatora harmonicznego są więc często pożyteczne. Przestawimy tu obliczenia pewnych elementów macierzowych operatorów związanych z oscylatorem. 6.. Element macierzowy operatora położenia Obliczymy element macierzowy operatora położenia, który z efinicji, any jest całką k x n = x ψ kx x ψ n x Biorąc z 6.6 funkcje własne oscylatora harmonicznego, otrzymujemy k x n = x π k k! n exp n! x H k x x H n x Dokonujemy zamiany zmiennych y = x x = y, zatem y = x 6.67 wobec czego całka powyższa przyjmuje postać k x n = y H ky y H n y π k k! n n! e y 6.68 S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 8

11 Ważny przykła oscylator harmoniczny 83 Zwróćmy uwagę, że prze całą pojawia się naturalna ługość 6.5, a funkcja pocałkowa jest bezwymiarowa. Obliczenia elementu macierzowego operatora położenia la oscylatora harmonicznego sprowaziliśmy więc o gzie I kn k x n = oznacza całkę I kn = π k k! n n! I kn, 6.69 y H k y H n y y e y, 6.70 Obliczenia powyższej całki są przestawione w Doatkach matematycznych. Na postawie formuły B.39 lub B. korzystając z własności elt Kroneckera otrzymujemy π k x n = [ n n +! δ n,k π k k! n n! ] + n n! δ n,k+ = = = = n n + n! k k! δ n,k + n n! k k! δ n,k+ [ n n +! n + n+ δ n,k n +! ] + n n! n n! δ n,k+ [ ] n + n δ n,k + δ n,k+ n n + δ k, n + δ k, n+,, 6.7 co stanowi końcowy rezultat. Wartość oczekiwana położenia la oscylatora znajującego się w stanie własnym energii ψ n, wynikająca z powyższego wzoru wynosi x = n x n = x ψ nx x ψ n x = 0, 6.7 czego mnożna by o razu oczekiwać, bowiem funkcje ψ n x mają określoną parzystość, zatem funkcja pocałkowa jest nieparzysta, więc całka musi znikać. 6.. Element macierzowy operatora pęu W tym wypaku, bezpośrenio z efinicji mamy k p n = x ψ kx ˆp ψ n x. = i x ψ kx x ψ nx Postawiamy funkcje własne oscylatora harmonicznego z 6.6 i ostajemy k p n = i π k k! n x exp x n! [ H k x ] exp x H n x. 6.7 x S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 83

12 Ważny przykła oscylator harmoniczny 8 Ponownie okonujemy zamiany zmiennej całkowania zgonie z Wobec tego k p n = i π k k! n y n! exp y H k y [ exp ] y y H n y = i π k k! n n! y e y H k y [ y H n y + H ] ny y Na mocy relacji rekurencyjnej 6.53b eliminujemy pochoną wielomianu Hermite a k p n = i π k k! n y e y H k y n! [ y H n y n H n y ] Jest to suma wóch całek. Pierwszą z nich rozpoznajemy jako całkę I kn obliczoną w B.39, ruga zaś to po prostu całka ortogonalizacyjna 6.5. Wobec tego piszemy k p n = i [ n δ k,n + n π k k! n n! n + δ k,n+ π k k! δ k,n ] Porząkujemy czynnik w trzecim skłaniku korzystając z elty Kroneckera n k k! n n n! δ k,n = n n δ k,n = δ k,n Wobec tego z 6.77 otrzymujemy k p n = i [ n + δ k,n+ ] n δ k,n, 6.79 co stanowi poszukiwany element macierzowy operatora pęu. Zwróćmy uwagę, że otrzymany rezultat jest czysto urojony, co może wyawać się niepokojące, bowiem pę jest obserwablą fizyczną. Nie ma jenak powou o niepokoju, bowiem element macierzowy nie jest wielkością mierzalną. Taką jest wartość oczekiwana n p n, która, ze wzglęu na obecność elt Kroneckera, zeruje się. Można się o tym przekonać także w inny sposób. Wartość oczekiwana pęu la oscylatora w stanie własnym energii ana jest jako p = n p n = i x ψ nx x ψ nx = 0, 6.80 bowiem ψ n x i jej pochona mają owrotne parzystości. Funkcja pocałkowa jest znów nieparzysta i całka znika. S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 8

13 Ważny przykła oscylator harmoniczny Elementy macierzowe k ˆx n oraz k ˆp n Elementy te można obliczyć posługując się tymi samymi metoami rachunkowymi, które stosowaliśmy powyżej. Ze wzglęu na kwaraty położenia i pęu obliczenia są nieco barziej żmune, choć nie powinny przestawiać truności koncepcyjnych. Na przykła obliczając k ˆx n regułę rekurencyjną 6.53a trzeba zastosować wukrotnie. Nie bęziemy tu przestawiać niezbęnych obliczeń, a jeynie poamy końcowe rezultaty. Element macierzowy kwaratu operatora położenia ma postać k ˆx n = n + δ k, n + + nn n + n + δ k, n δ k, n+ Natomiast element macierzowy kwaratu operatora pęu to k ˆp n = n + nn δ k, n n + n + δ k, n δ k, n+ 6.. Zasaa nieoznaczoności i energia stanu postawowego Dyskutując zasaę nieoznaczoności położenie-pę stwierziliśmy, że nie istnieją takie stany kwantowo-mechaniczne, w których znikają jenocześnie yspersje położenia i pęu. Zbaajmy sytuację la oscylatora harmonicznego znajującego się w jenym ze stanów własnych ψ n x. Wykazaliśmy por. 6.7 i 6.80, że wartości oczekiwane położenia i pęu wówczas znikają, tj. n x n = n p n = 0. I alej, na postawie wzorów 6.8 i 6.8, w których kłaziemy k = n, mamy kolejne wartości oczekiwane n x n = n +, n p n = n Łatwo obliczamy yspersje σ nx = x x = σ np = p p = Wobec tego ich iloczyn wynosi n + n + 6.8a. 6.8b σ nx σ np = n +, 6.85 gzie ineks n mówi, że rozważamy stan własny ψ n energii hamiltonianu oscylatora harmonicznego. Ponieważ n 0, więc wizimy, że la oscylatora znajującego się w stanie własnym energii zachozi nierówność σ nx σ np, 6.86 S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 85

14 Ważny przykła oscylator harmoniczny 86 co oznacza, że spełniona jest zasa nieoznaczoności. Ponato, z relacji 6.85 jasno wynika, że w stanie postawowym n = 0 jest ona minimalizowana. Co więcej, łatwo obliczamy wartość oczekiwaną energii w stanie ψ n : E = n Ĥ n = m n ˆp n + n ˆx n = ω + n = E n Nie jest to wynik nieoczekiwany, bo stan ψ n jest stacjonarnym stanem własnym opowiaającym właśnie energii własnej E n. Wiemy zaś. że energia ukłau fizycznego znajującego się w stanie stacjonarnym nie ulega zmianom. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że stanowi postawowemu ψ 0 oscylatora opowiaa energia E 0 = ω 0. Energia stanu postawowego nie może być równa zeru. Gyby tak było, oznaczałoby to, że wartości oczekiwane x i p są także równe zeru. Zeru byłyby równe opowienie yspersje, a to awałoby σ xσ p = 0, co jest jawnie sprzeczne z zasaą nieoznaczoności, która stwierza, że takie stany nie istnieją. Możemy więc powiezieć, że fakt iż E 0 0 jest konsekwencją zasay nieoznaczoności. W Uzupełnieniach pokazujemy, że tak istotnie jest. Zasaa nieoznaczoności wymaga, aby energie stanów własnych oscylatora spełniały warunek E ω. A więc minimalna energia stan postawowy n = 0 to właśnie ω. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * S.Kryszewski MECHANIKA KWANTOWA 86

Wielomiany Hermite a i ich własności

Wielomiany Hermite a i ich własności 3.10.2004 Do. mat. B. Wielomiany Hermite a i ich własności 4 Doatek B Wielomiany Hermite a i ich własności B.1 Definicje Jako postawową efinicję wielomianów Hermite a przyjmiemy wzór Roriguesa n H n (x)

Bardziej szczegółowo

(U.6) Oscylator harmoniczny

(U.6) Oscylator harmoniczny 3.0.004 7. U.6 Oscylator harmoniczny 47 Rozdział 7 U.6 Oscylator harmoniczny 7. Rozwiązanie przez rozwinięcie w szereg W głównej części wykładu rozwiązanie zagadnienia własnego dla hamiltonianu kwantowo-mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie całkowe Fouriera

Przekształcenie całkowe Fouriera Przekształcenie całkowe Fouriera Postać zespolona szeregu Fouriera Niech ana bęzie funkcja f spełniająca w przeziale [, ] warunki Dirichleta. Wtey szereg Fouriera tej funkcji jest o niej zbieżny, tj. przy

Bardziej szczegółowo

(U.5) Zasada nieoznaczoności

(U.5) Zasada nieoznaczoności 3.0.2004 26. (U.5) Zasaa nieoznaczoności 42 Rozział 26 (U.5) Zasaa nieoznaczoności 26. Pakiet falowy minimalizujący zasaę nieoznaczoności 26.. Wyprowazenie postaci pakietu Stan kwantowo-mechaniczny (lub

Bardziej szczegółowo

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX.1. OPERACJE OBSERWACJI. a) klasycznie nie ważna kolejność, w jakiej wykonujemy pomiary. AB = BA A pomiar wielkości A B pomiar wielkości B b) kwantowo wartość obserwacji

Bardziej szczegółowo

Chemia teoretyczna. Postulaty mechaniki kwantowej. Katarzyna Kowalska-Szojda

Chemia teoretyczna. Postulaty mechaniki kwantowej. Katarzyna Kowalska-Szojda Chemia teoretyczna Postulaty mechaniki kwantowej Katarzyna Kowalska-Szoja Spis treści 1 Postulaty mechaniki kwantowej 2 1.1 Postulat pierwszy.......................... 2 1.2 Postulat rugi.............................

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Nieskończona jednowymiarowa studnia potencjału

Nieskończona jednowymiarowa studnia potencjału Nieskończona jednowymiarowa studnia potencjału Zagadnienie dane jest następująco: znaleźć funkcje własne i wartości własne operatora energii dla cząstki umieszczonej w nieskończonej studni potencjału,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z teorii liczb

Przykładowe zadania z teorii liczb Przykładowe zadania z teorii liczb I. Podzielność liczb całkowitych. Liczba a = 346 przy dzieleniu przez pewną liczbę dodatnią całkowitą b daje iloraz k = 85 i resztę r. Znaleźć dzielnik b oraz resztę

Bardziej szczegółowo

1 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych

1 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych Definicja. Równaniem różniczkowym o rozdzielonych zmiennych nazywamy równanie postaci p(y) = q() (.) rozwiązanie równania sprowadza się do postaci

Bardziej szczegółowo

Wielomiany Legendre a, itp.

Wielomiany Legendre a, itp. 3.0.2004 Dod. mat. D. Wieomiany Legendre a, itp. 25 Dodatek D Wieomiany Legendre a, itp. Wieomiany Legendre a i stowarzyszone z nimi funkcje są szeroko omawiane w wieu podręcznikach fizyki matematycznej.

Bardziej szczegółowo

27. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE

27. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE 27. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE 27.1. Wiadomości wstępne Równaniem różniczkowym cząstkowym nazywamy związek w którym występuje funkcja niewiadoma u dwóch lub większej liczby zmiennych niezależnych i

Bardziej szczegółowo

5 Reprezentacje połozeniowa i pedowa

5 Reprezentacje połozeniowa i pedowa 5 Reprezentacje połozeniowa i pedowa 5.1 Reprezentacja położeniowa W poprzednim rozdziale znaleźliśmy jawną postać operatora Ĥ w przedstawieniu położeniowym. Co to znaczy? W przedstawieniu położeniwym

Bardziej szczegółowo

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m.

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m. Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji f ( x) = x + mx + m 1 jest zbiór liczb rzeczywistych? We wzorze funkcji f(x) pojawia się funkcja kwadratowa, jednak znajduje się ona pod pierwiastkiem.

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2 Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych Równania sprowadzalne do równań o zmiennych rozdzielonych Niech f będzie funkcją ciągłą na przedziale (a, b), spełniającą na

Bardziej szczegółowo

Równanie Schrödingera

Równanie Schrödingera 3.10.2004 4. Równanie Schröingera 52 Rozział 4 Równanie Schröingera Równanie Schröingera jest postulatem mechaniki kwantowej określającym tzw. ynamikę. Zaaje ono (przy opowienio obranym warunku początkowym)

Bardziej szczegółowo

1 Całki funkcji wymiernych

1 Całki funkcji wymiernych Całki funkcji wymiernych Definicja. Funkcją wymierną nazywamy iloraz dwóch wielomianów. Całka funkcji wymiernej jest więc postaci: W (x) W (x) = an x n + a n x n +... + a x + a 0 b m x m + b m x m +...

Bardziej szczegółowo

Z52: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania, zagadnienie brzegowe.

Z52: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania, zagadnienie brzegowe. Z5: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania zagadnienie brzegowe Dyskretne operatory różniczkowania Numeryczne obliczanie pochodnych oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26 Spis treści Zamiast wstępu... 11 1. Elementy teorii mnogości... 13 1.1. Algebra zbiorów... 13 1.2. Iloczyny kartezjańskie... 15 1.2.1. Potęgi kartezjańskie... 16 1.2.2. Relacje.... 17 1.2.3. Dwa szczególne

Bardziej szczegółowo

15 Potencjały sferycznie symetryczne

15 Potencjały sferycznie symetryczne z ϕ θ r y x Rysunek : Definicje zmiennych we współrzędnych sferycznych r, θ, ϕ) 5 Potencjały sferycznie symetryczne 5. Separacja zmiennych Do tej pory omawialiśmy problemy jednowymiarowe, które służyły

Bardziej szczegółowo

Relacje Kramersa Kroniga

Relacje Kramersa Kroniga Relacje Kramersa Kroniga Relacje Kramersa-Kroniga wiążą ze sobą część rzeczywistą i urojoną każej funkcji, która jest analityczna w górnej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej. Pozwalają na otrzymanie części

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej

Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej Jacek Izdebski 5 stycznia roku Zadanie 1 Funkcja falowa Ψ(x) = A n sin( πn x) jest zdefiniowana jedynie w obszarze

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A. RÓWNANIA RZĘDU PIERWSZEGO Uwagi ogólne Równanie różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego zawiera. Poza tym może zawierać oraz zmienną. Czyli ma postać ogólną Na przykład

Bardziej szczegółowo

Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości

Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości Funkcją pierwotną funkcji w przedziale nazywamy funkcję taką, że dla każdego punktu z tego przedziału zachodzi Różnica dwóch funkcji pierwotnych w przedziale danej

Bardziej szczegółowo

Całki niewłaściwe. Całki w granicach nieskończonych

Całki niewłaściwe. Całki w granicach nieskończonych Całki niewłaściwe Całki w granicach nieskończonych Wiemy, co to jest w przypadku skończonego przedziału i funkcji ograniczonej. Okazuje się potrzebne uogólnienie tego pojęcia w różnych kierunkach (przedział

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Grupy cykliczne

Wyk lad 3 Grupy cykliczne Wyk la 3 Grupy cykliczne Definicja 3.1. Niech a bezie elementem grupy (G,, e). Jeżeli istnieje liczba naturalna k taka, że a k = e, to najmniejsza taka liczbe naturalna k nazywamy rzeem elementu a. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe Metoda najmn. kwadr. - funkcje nieliniowe Metoda najmniejszych kwadratów Funkcje nieliniowe Procedura z redukcją kroku iteracji Przykłady zastosowań Dopasowanie funkcji wykładniczej Dopasowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej. Całki nieoznaczone

Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej. Całki nieoznaczone Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Całki nieoznaczone 1. Definicja całki nieoznaczonej Definicja 1. Funkcja F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, jeżeli F (x) =

Bardziej szczegółowo

Analityczne metody kinematyki mechanizmów

Analityczne metody kinematyki mechanizmów J Buśkiewicz Analityczne Metoy Kinematyki w Teorii Mechanizmów Analityczne metoy kinematyki mechanizmów Spis treści Współrzęne opisujące położenia ogniw pary kinematycznej Mechanizm korowo-wozikowy (crank-slier

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów

Bardziej szczegółowo

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny Funkcja Falowa Postulat 1 Dla każdego układu istnieje funkcja falowa (funkcja współrzędnych i czasu), która jest ciągła, całkowalna w kwadracie,

Bardziej szczegółowo

Równanie przewodnictwa cieplnego (I)

Równanie przewodnictwa cieplnego (I) Wykład 4 Równanie przewodnictwa cieplnego (I) 4.1 Zagadnienie Cauchy ego dla pręta nieograniczonego Rozkład temperatury w jednowymiarowym nieograniczonym pręcie opisuje funkcja u = u(x, t), spełniająca

Bardziej szczegółowo

Zasada nieoznaczoności

Zasada nieoznaczoności 3.10.2004 5. Zasada nieoznaczoności 63 Rozdział 5 Zasada nieoznaczoności 5.1 Formalna zasada nieoznaczoności 5.1.1 Średnie i dyspersje. Pojęcia wstępne Niech Â, ˆB oraz Ĉ będą operatorami hermitowskimi

Bardziej szczegółowo

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 2006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Rezonansowe oddziaływanie układu atomowego z promieniowaniem "! "!! # $%&'()*+,-./-(01+'2'34'*5%.25%&+)*-(6

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe

Przestrzenie wektorowe Rozdział 4 Przestrzenie wektorowe Rozważania dotyczące przestrzeni wektorowych rozpoczniemy od kilku prostych przykładów. Przykład 4.1. W przestrzeni R 3 = {(x, y, z) : x, y, z R} wprowadzamy dwa działania:

Bardziej szczegółowo

II. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU. Janusz Adamowski

II. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU. Janusz Adamowski II. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU Janusz Adamowski 1 1 Przestrzeń Hilberta Do opisu stanów kwantowych używamy przestrzeni Hilberta. Przestrzenią Hilberta H nazywamy przestrzeń wektorową

Bardziej szczegółowo

Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja), Równania różniczkowe, wartości własne, funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L

Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja), Równania różniczkowe, wartości własne, funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja) Równania różniczkowe wartości własne funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L Wszelkie pytania oraz uwagi o błędach proszę kierować na przemek.majewski@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Całki nieoznaczone. 1 Własności. 2 Wzory podstawowe. Adam Gregosiewicz 27 maja a) Jeżeli F (x) = f(x), to f(x)dx = F (x) + C,

Całki nieoznaczone. 1 Własności. 2 Wzory podstawowe. Adam Gregosiewicz 27 maja a) Jeżeli F (x) = f(x), to f(x)dx = F (x) + C, Całki nieoznaczone Adam Gregosiewicz 7 maja 00 Własności a) Jeżeli F () = f(), to f()d = F () + C, dla dowolnej stałej C R. b) Jeżeli a R, to af()d = a f()d. c) Jeżeli f i g są funkcjami całkowalnymi,

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Wykład z równań różnicowych

Wykład z równań różnicowych Wykład z równań różnicowych 1 Wiadomości wstępne Umówmy się, że na czas tego wykładu zrezygnujemy z oznaczania n-tego wyrazu ciągu symbolem typu x n, y n itp. Zamiast tego pisać będziemy x (n), y (n) itp.

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

Całkowanie numeryczne

Całkowanie numeryczne Całkowanie numeryczne Poniżej omówione zostanie kilka metod przybliżania operacji całkowania i różniczkowania w szczególności uzależnieniu pochodnej od jej różnic skończonych gdy równanie różniczkowe mamy

Bardziej szczegółowo

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a) PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.

Bardziej szczegółowo

1 Równania różniczkowe drugiego rzędu

1 Równania różniczkowe drugiego rzędu Równania różniczkowe drugiego rzędu Najpierw zajmiemy się równaniami różniczkowymi rzędu drugiego, w których y nie występuje w sposób jawny, tzn. F (x, y, y ) = 0 (.) Równanie takie rozwiązujemy poprzez

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE. Wiele obiektywnych prawidłowości przyrodniczych udaje się zapisać w postaci równości formalnej

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE. Wiele obiektywnych prawidłowości przyrodniczych udaje się zapisać w postaci równości formalnej RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Wiele obiektywnych prawidłowości przyrodniczych udaje się zapisać w postaci równości formalnej F (x, y(x), y (1) (x), y () (x),..., y (n) (x)) = 0, gdzie y (k) (x) to k ta

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych

Rozdział 8: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych 183 Rozział 8: ostawowe zaania geoezyjne z rachunku współrzęnych 8.1. Orientacja pomiarów geoezyjnych W rozziale 1 przestawiliśmy krótką charakterystykę ukłaów współrzęnych stosowanych w geoezji, w tym

Bardziej szczegółowo

gęstością prawdopodobieństwa

gęstością prawdopodobieństwa Funkcja falowa Zgodnie z hipotezą de Broglie'a, cząstki takie jak elektron czy proton, mają własności falowe. Własności falowe cząstki (lub innego obiektu) w mechanice kwantowej opisuje tzw. funkcja falowa(,t)

Bardziej szczegółowo

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych.

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Jarosław Wróblewski Matematyka dla Myślących, 008/09. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. 15 listopada 008 r. Uwaga: Przyjmujemy,

Bardziej szczegółowo

Układy równań i równania wyższych rzędów

Układy równań i równania wyższych rzędów Rozdział Układy równań i równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych zwyczajnych Wprowadzenie W poprzednich paragrafach zajmowaliśmy się równaniami różniczkowymi y = f(x, y), których rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

3. Macierze i Układy Równań Liniowych

3. Macierze i Układy Równań Liniowych 3. Macierze i Układy Równań Liniowych Rozważamy równanie macierzowe z końcówki ostatniego wykładu ( ) 3 1 X = 4 1 ( ) 2 5 Podstawiając X = ( ) x y i wymnażając, otrzymujemy układ 2 równań liniowych 3x

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów. 7. Całkowanie numeryczne

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów. 7. Całkowanie numeryczne Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 7. Całkowanie numeryczne 7.1. Całkowanie numeryczne 7.2. Metoda trapezów 7.3. Metoda Simpsona 7.4. Metoda 3/8 Newtona 7.5. Ogólna postać wzorów kwadratur

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44

Spis treści. Rozdział I. Wstęp do matematyki Rozdział II. Ciągi i szeregi... 44 Księgarnia PWN: Ryszard Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej Spis treści Rozdział I. Wstęp do matematyki... 13 1.1. Elementy logiki i teorii zbiorów... 13 1.1.1. Rachunek zdań... 13 1.1.2. Reguły

Bardziej szczegółowo

Wykład Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

Wykład Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna Wykła 5 5. Pole magnetyczne, inukcja elektromagnetyczna Prawo Ampera Chcemy teraz znaleźć pole magnetyczne wytwarzane przez powszechnie występujące rozkłay prąów, takich jak przewoniki prostoliniowe, cewki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ

V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ V. RÓWNANIA MECHANIKI KWANTOWEJ 1 1 Postulaty mechaniki kwantowej Istota teorii kwantowej może być sformułowana za pomocą postulatów, których spełnienie postulujemy i których nie można wyprowadzić z żadnych

Bardziej szczegółowo

Normalizacja funkcji falowej

Normalizacja funkcji falowej Normalizacja funkcji falowej Postulaty mechaniki kwantowej Zadanie. Wyznacz stałą normalizacyjną i podaj postać funkcji unormowanej: Ψ = Ncosαx) dla x [, a] Opis sposobu rozwiązania zadania krok po kroku:.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Wstęp

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA Proporcjonalnością prostą nazywamy zależność między dwoma wielkościami zmiennymi x i y, określoną wzorem: y = a x Gdzie a jest

Bardziej szczegółowo

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a);

Ciała i wielomiany 1. przez 1, i nazywamy jedynką, zaś element odwrotny do a 0 względem działania oznaczamy przez a 1, i nazywamy odwrotnością a); Ciała i wielomiany 1 Ciała i wielomiany 1 Definicja ciała Niech F będzie zbiorem, i niech + ( dodawanie ) oraz ( mnożenie ) będą działaniami na zbiorze F. Definicja. Zbiór F wraz z działaniami + i nazywamy

Bardziej szczegółowo

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych)

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Funkcja uwikłana (równanie nieliniowe) jest to funkcja, która nie jest przedstawiona jawnym przepisem, wzorem wyrażającym zależność wartości

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW Zał 1 instr Nr02/01 str. 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Twierdzenia całkowe. 5.1 Twierdzenie o potencjale. Będziemy rozpatrywać całki krzywoliniowe liczone wzdłuż krzywej C w przestrzeni

Rozdział 5. Twierdzenia całkowe. 5.1 Twierdzenie o potencjale. Będziemy rozpatrywać całki krzywoliniowe liczone wzdłuż krzywej C w przestrzeni Rozdział 5 Twierdzenia całkowe 5.1 Twierdzenie o potencjale Będziemy rozpatrywać całki krzywoliniowe liczone wzdłuż krzywej w przestrzeni trójwymiarowej, I) = A d r, 5.1) gdzie A = A r) jest funkcją polem)

Bardziej szczegółowo

(U.16) Dodawanie momentów pędu

(U.16) Dodawanie momentów pędu .0.004 7. (U.6) Dodawanie momentów pędu 5 Rozdział 7 (U.6) Dodawanie momentów pędu 7. Złożenie orbitalnego momentu pędu i spinu / 7.. Przejście do bazy sprzężonej W praktycznych zastosowaniach potrzebujemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Analiza fourierowska. 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera

Rozdział 8. Analiza fourierowska. 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera Rozdział 8 Analiza fourierowska 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera Rozważmy funkcję rzeczywistą f określoną na okręgu o promieniu jednostkowym. Parametryzując okrąg przy pomocy kąta φ [, π] otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

(U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie

(U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie 3.10.2004 31. (U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie 81 Rozdział 31 (U.10) Ewolucja układów kwantowych w czasie 31.1 Równanie Schrödingera i operator ewolucji 31.1.1 Podstawowe definicje Gdy układ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązaniem jest zbiór (, ] (5, )

Rozwiązaniem jest zbiór (, ] (5, ) FUNKCJE WYMIERNE Definicja Miech L() i M() będą niezerowymi wielomianami i niech D { R : M( ) 0 } Funkcję (*) D F : D R określoną wzorem F( ) L( ) M( ) nazywamy funkcją wymierną Funkcja wymierna, to iloraz

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x)

po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x) Stan czastki określa funkcja falowa Ψ zależna od wspó lrzȩdnych określaj acych po lożenie cz astki i od czasu (t). Dla cz astki, która może poruszać siȩ tylko w jednym wymiarze (tu x) Wartości funkcji

Bardziej szczegółowo

Zapisujemy:. Dla jednoczesnego podania funkcji (sposobu przyporządkowania) oraz zbiorów i piszemy:.

Zapisujemy:. Dla jednoczesnego podania funkcji (sposobu przyporządkowania) oraz zbiorów i piszemy:. Funkcja Funkcją (stosuje się też nazwę odwzorowanie) określoną na zbiorze o wartościach w zbiorze nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi dokładnie jednego elementu. nazywamy argumentem, zaś wartością

Bardziej szczegółowo

Elektrodynamika. Część 2. Specjalne metody elektrostatyki. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Elektrodynamika. Część 2. Specjalne metody elektrostatyki. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM Elektroynamika Część 2 Specjalne metoy elektrostatyki Ryszar Tanaś Zakła Optyki Nieliniowej, UAM http://zon8.phys.amu.eu.pl/\~tanas Spis treści 3 Specjalne metoy elektrostatyki 3 3. Równanie Laplace a....................

Bardziej szczegółowo

2 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych

2 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych 2. Równania o rozdzielonych zmiennych 2 1 2 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych Równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu o rozdzielonych zmiennych nazywamy równanie różniczkowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17 Rachunek różniczkowy i całkowy 26/7 Zadania domowe w pakietach tygodniowych Tydzień 3-7..26 Zadanie O. Czy dla wszelkich zbiorów A, B i C zachodzą następujące równości: (A B)\C = (A\C) (B\C), A\(B\C) =

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD NR 3 OPIS DRGAŃ NORMALNYCH UJĘCIE KLASYCZNE I KWANTOWE.

WYKŁAD NR 3 OPIS DRGAŃ NORMALNYCH UJĘCIE KLASYCZNE I KWANTOWE. 1 WYKŁAD NR 3 OPIS DRGAŃ NORMALNYCH UJĘCIE KLASYCZNE I KWANTOWE. Współrzędne wewnętrzne 2 F=-fq q ξ i F i =-f ij x j U = 1 2 fq2 U = 1 2 ij f ij ξ i ξ j 3 Najczęściej stosowaną metodą obliczania drgań

Bardziej szczegółowo

2. Liczby pierwsze i złożone, jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność.

2. Liczby pierwsze i złożone, jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. 2. Liczby pierwsze i złożone, jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. 11 października 2008 r. 19. Wskazać takie liczby naturalne m,

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 10. Ruch drgający tłumiony i wymuszony. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 10. Ruch drgający tłumiony i wymuszony.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 1. Ruch drgający tłumiony i wymuszony Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html Siły oporu (tarcia)

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe

Przestrzenie liniowe Rozdział 4 Przestrzenie liniowe 4.1. Działania zewnętrzne Niech X oraz F będą dwoma zbiorami niepustymi. Dowolną funkcję D : F X X nazywamy działaniem zewnętrznym w zbiorze X nad zbiorem F. Przykład 4.1.

Bardziej szczegółowo

Notacja Diraca. Rozdział Abstrakcyjna przestrzeń wektorów stanu

Notacja Diraca. Rozdział Abstrakcyjna przestrzeń wektorów stanu 3.10.2004 7. Notacja Diraca 84 Rozdział 7 Notacja Diraca 7.1 Abstrakcyjna przestrzeń wektorów stanu Do tej pory posługiwaliśmy się postulatem, że stan układu fizycznego jest w mechanice kwantowej w pełni

Bardziej szczegółowo

Twierdzenia Rolle'a i Lagrange'a

Twierdzenia Rolle'a i Lagrange'a Twierdzenia Rolle'a i Lagrange'a Zadanie 1 Wykazać, że dla dowolnych zachodzi. W przypadku nierówność (a właściwie równość) w treści zadania spełniona jest w sposób oczywisty, więc tego przypadku nie musimy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Rozwiazywanie równań algebraicznych. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Rozwiazywanie równań algebraicznych. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Rozwiazywanie równań algebraicznych P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2010 Co to znaczy rozwiazać równanie? Przypuśmy, że postawiono przed nami problem rozwiazania

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 1

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 1 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 1 Przedmiot realizowany w układzie wykład 2 godz. tygodniowo ćwiczenia 2 godz. tygodniowo Regulamin zaliczeń www.mini.pw.edu.pl/~figurny 2 Program zajęć Równania różniczkowe

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5 Dystrybucje Marcin Orchel Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Dystrybucje................................... 1 1.2 Pochodna dystrybucyjna............................ 3 1.3 Przestrzenie...................................

Bardziej szczegółowo

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ Problem Jak rozwiązać podany układ równań? 2x + 5y 8z = 8 4x + 3y z = 2x + 3y 5z = 7 x + 8y 7z = Definicja Równanie postaci a x + a 2 x 2 + + a n x n = b gdzie a, a 2, a

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych Temat 7 Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych Rozważmy płaski obszar R 2 ograniczony krzywą. la równania Laplace a (Poissona) stawia się trzy podstawowe zagadnienia brzegowe. Zagadnienie irichleta

Bardziej szczegółowo

KADD Minimalizacja funkcji

KADD Minimalizacja funkcji Minimalizacja funkcji Poszukiwanie minimum funkcji Foma kwadratowa Metody przybliżania minimum minimalizacja Minimalizacja w n wymiarach Metody poszukiwania minimum Otaczanie minimum Podział obszaru zawierającego

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

1 Renty życiowe. 1.1 Podstawowe renty życiowe

1 Renty życiowe. 1.1 Podstawowe renty życiowe Renty życiowe Renta życiowa jest serią płatności okonywanych w czasie życia ubezpieczonego Jej wartość teraźniejsza jest zienną losową (bo zależy o przyszłego czasu życia T, oznaczaną Y Postawowe renty

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;(

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;( Zad Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej Przykład y = ( x ) + 5 (postać kanoniczna) FUNKCJA KWADRATOWA Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;( a 0) Aby ją uzyskać pozbywamy się

Bardziej szczegółowo

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa.

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Monotoniczność i różnowartościowość. Definicja 1 Niech f : X R, X R. Funkcję f nazywamy rosnącą w

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl System dziesiętny 7 * 10 4 + 3 * 10 3 + 0 * 10 2 + 5 *10 1 + 1 * 10 0 = 73051 Liczba 10 w tym zapisie nazywa się podstawą systemu liczenia. Jeśli liczba 73051 byłaby zapisana w systemie ósemkowym, co powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11 Mechanika kwantowa : teoria nierelatywistyczna / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Ludwik Dobrzyński, Andrzej Pindor. - Wyd. 3. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa redaktora do wydania

Bardziej szczegółowo

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.

Bardziej szczegółowo

II. RÓŻNICZKOWANIE I CAŁKOWANIE NUMERYCZNE Janusz Adamowski

II. RÓŻNICZKOWANIE I CAŁKOWANIE NUMERYCZNE Janusz Adamowski II. RÓŻNICZKOWANIE I CAŁKOWANIE NUMERYCZNE Janusz Adamowski 1 1 Różniczkowanie numeryczne Rozważmy funkcję f(x) określoną na sieci równoodległyc węzłów. Funkcja f(x) może być dana za pomocą wzoru analitycznego

Bardziej szczegółowo