Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza"

Transkrypt

1 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza Warszawa Tel.: wew. 115 i 154 Faks: Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 20/P/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno - technicznych, z których każde będzie zawierać 90 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Kurs odbędą się w okresie: styczeń 2013 r. czerwiec 2013 r. Przeszkolonych będzie około od 10 do 40 uczestników projektu pt. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty realizowanego na podstawie umowy. Kurs skierowane są do nauczycieli/ek oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych i zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć osób. Zamawiający zapewnia sale wykładowe, wydruk materiałów oraz niezbędny sprzęt do prawidłowej realizacji szkoleń. I Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 1

2 Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie koncepcji i zakresu merytorycznego kursu, zawierającego: a) Zakres tematyczny w podziale na dni, godziny i bloki tematyczne oraz sposób organizacji kursu; b) Szczegółowy program kursu uwzględniający m.in. zastosowanie nowoczesnego sprzętu i metod w pracy nauczyciela jak np. tablica interaktywna, pakiet MS Office i inne, metod aktywizujących np. metody integracyjne, hierarchizacji, definiowania pojęć, metody diagnostyczne; metody dyskusyjne; metody rozwijające twórcze myślenie; metody grupowego podejmowania decyzji; metody planowania; metody przyśpieszonego uczenia; gry dydaktyczne; metody ewaluacyjne; środki dydaktyczne wspomagające pracę nauczyciela, itp. Program kursu musi zawierać propozycję ilości godzin na dany blok tematyczny, zagadnienia realizowane w jego ramach oraz dokładny program zajęć wraz z opisem realizacji zajęć praktycznych w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Program kursu powinien być tak skonstruowany aby w 70% polegał na realizacji zajęć praktycznych. Łączna ilość godzin objęta programem kursu musi wynosić 90 h dydaktycznych. c) Wykaz materiałów dodatkowych i stosowanych metod; d) Sposób weryfikacji efektów kursu; 2. Opracowanie i przygotowanie materiałów, środków i pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia od 1 do 4 szkoleń pt. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno - technicznych, w tym: a) prezentację w programie Microsoft Office Power Point/książkę/broszurę na każde z realizowanych szkoleń, 2

3 b) spis literatury dodatkowej dla uczestników, c) pozycje literatury z w/w zakresu stanowiące propozycję materiału szkoleniowego do zakupu przez Zamawiającego. Wykonawca opracowuje i przekazuje Zleceniodawcy wszelkie materiały, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia danego kurs na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem. 3. Przeprowadzenie szkoleń. Jeden kurs obejmuje 90 godzin szkoleniowych. Kursy będą prowadzone w wymiarze średnio 8-9 godzin dzień szkoleniowy (1h szkoleniowa = 45 min) przez dni w systemie sobotnio-niedzielnym lub w godzinach popołudniowych w dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu liczby dni szkoleniowych z Wykonawcą. Zajęcia na poszczególnych kursach powinny odbywać się według harmonogramu ustalonego wspólnie z Zamawiającym poza godzinami pracy uczestników projektu, na terenie województwa mazowieckiego (miejsca poszczególnych szkoleń zostaną podane do wiadomości na 2 tygodnie przed ich realizacją). 4. Opracowanie i przedstawienie raportu podsumowującego efekty osiągnięte przez uczestników kurs (min. 2 standardowe strony A4). III Forma współpracy: Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawarta umowa cywilnoprawna na czas trwania szkoleń. IV Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi szkoleniowe V Termin wykonania zamówienia: Realizacja cyklu szkoleń przewidziana jest na okres styczeń 2013 czerwiec 2013r. (planowana liczba grup szkoleniowych od 1 do 4). VI Opis warunków udziału w postępowaniu: 3

4 1. Wykonawcą może zostać osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod warunkiem wykonania zlecenia samodzielnie. 2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości zlecania realizacji zamówienia w całości lub w części podwykonawcom. 3. W toku postępowania niniejszego zapytania ofertowego zostanie wyłoniony jeden Wykonawca. 4. Wykonawca powinien posiadać: a. niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, b. stosowne uprawnienia, c. wykształcenie i doświadczenie szkoleniowe w ramach prezentowanego tematu, wynikające z wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji, d. wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdza oświadczeniem (w zał. nr 1). VII Kryteria oceny ofert: 1) Doświadczenie będzie oceniane w skali 0-25 pkt. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od liczby zrealizowanych zajęć (liczonych jako 1 zakończony kurs, co najmniej 8 godzin szkoleniowych) z zakresu stosowania nowoczesnych technik w nauczaniu m.in. Pakiet MS Office, tablica interaktywna oraz metod aktywizujących w nauczaniu. W celu udokumentowania doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonywanych usług opisany w punkcie VIII pkt. 1. Punkty za kryterium doświadczenie zostaną przyznane odpowiednio za przeprowadzenie: powyżej 15 zajęć 25 punktów, od 11 do 15 zajęć 15 punktów, od 5 do 10 zajęć 10 punktów, 4

5 poniżej 5 zajęć 0 punktów, Dodatkowe 5 punktów będzie przyznawane Wykonawcy posiadającemu doświadczenie w realizacji/obsłudze minimum trzech szkoleń tematyce objętej zapytaniem, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z podaniem nazw projektów oraz rodzaju i ilości przeprowadzonych w ramach nich szkoleń wraz z załączonym referencjami 2) Program szkoleń będzie oceniany w skali 0-20 pkt. Program musi być zgodny z wymogami w pkt. II ppkt b. Punkty za kryterium program szkoleń zostaną przyznane w następujący sposób: 20 punktów otrzyma oferta zawierająca program w pełni dostosowany do potrzeb Zamawiającego, zgodny z zapisami pkt. II, realny do realizacji w czasie kursu, uwzględniający różne metody prowadzenia kursu, itp. 10 punktów otrzyma oferta zawierająca program kursu częściowo adekwatny do potrzeb Zamawiającego, 0 punktów otrzyma oferta zawierająca program kursu nieadekwatny do potrzeb Zamawiającego. 3) Wykształcenie będzie oceniane w skali 0-25 pkt. Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego CV: 10 punktów wykształcenie wyższe, posiadanie tytułu magistra w zakresie związanym tematyką szkoleń, np. z pedagogiki, informatyki, zarządzania itp. lub inne pokrewne; 5 punktów posiadanie wykształcenia uzupełniającego z ww. zakresu, np. studia podyplomowe, ukończone kursy, stopień trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) lub inny ukończony kurs trenerski, kurs pedagogiczny lub szkolenie z psychoedukacji, itp. 5

6 Dodatkowe 10 punktów będzie przyznawane Wykonawcy przyznawane Wykonawcy, który posiada minimum 2 letni staż pracy w roli trenera pracy warsztatowej metodami aktywizującymi. 4) Cena będzie oceniana w skali 0-30 pkt. Cena musi być adekwatna do zleconych do wykonania zadań. Powinna zostać podana w kwocie brutto w przeliczeniu na 1 szkolenie trwające 90 godzin szkoleniowych przy założeniu, że 1 wykonawca zrealizuje od 1 do 4 szkoleń. Oferty zawierające rażąco niską cenę będą odrzucane. Cena powinna uwzględniać koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu dla trenera. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium/kryteria: cena najniższa spośród oferowanych 30 punktów, cena najwyższa 0 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. Podstawa wyliczenia proporcji jest następująca: Cena najniższej złożonej oferty Punkty za cenę =. x 30 pkt Cena oferty badanej W przypadku przekroczenia budżetu kurs zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. VIII Forma i termin składania ofert: Oferty powinny zawierać: 1. Wykaz ilości zrealizowanych kursów/szkoleń/warsztatów/zajęć dydaktycznych (zwanych dalej zajęciami) z zakresu tematyki stosowania nowoczesnych technik 6

7 w nauczaniu m.in. Pakiet MS Office, tablica interaktywna oraz metod aktywizujących w nauczaniu., z dokładnym podaniem tematu, daty, miejsca, wielkości grupy, czasu trwania (w godzinach/dniach). Przykładowe zestawienie poniżej. Rodzaj Temat Miejsce Ilość godzin Wielkość grupy Czas trwania (dni/godziny) Warsztaty Szkolenia Kursy Zajęcia dydaktyczne 2. Szczegółowy program kursu, zgodny z zakresem zamówienia. 3. CV Wykonawcy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie np. referencje. 4. Cenę brutto za przygotowanie i opracowanie treści merytorycznych oraz za przeprowadzenie 1 kursu. W ofercie prosimy o podanie ceny brutto zawierającej przygotowanie, opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie 1 kursu w wymiarze 90 godzin dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 10 osób zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, przy założeniu, że jeden Wykonawca zorganizuje od 1 do 4 szkoleń. Cena powinna uwzględniać koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania Wykonawcy. 5. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej POKL wszystkie kupowane w ramach PO KL kurs powinny być traktowane jako zakup usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i w sytuacji, w której są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, są one zwolnione z VAT. Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ 7

8 Mazowsza jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa. 6. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców (załącznik nr 1). Wszystkie dokumenty powinny zawierać oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i klauzulę o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań. Komplet dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres W temacie a należy wpisać Kurs metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych Podniesienie oraz podać imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego składającego ofertę. Dopuszczalne jest również złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, pokój 103, Warszawa. Termin złożenia oferty do dnia: 9 stycznia 2013r. do godziny 16:00. IX Opis sposobu przygotowania ofert: W odpowiedzi na zamówienie: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2) Ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim, drogą ową lub osobiście w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 3) Oferta Wykonawcy wraz z kompletem dokumentów musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zeskanowane 8

9 i przesłane na adres lub dostarczone osobiście do siedziby Zleceniodawcy (ul. Smocza 27, pokój 103, Warszawa). 4) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy mogą wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być zawarte w treści a, natomiast w temacie należy podać tytuł zapytania - Kurs metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno technicznych - Podniesienie, datę poprzednio złożonej oferty oraz dopisek ZMIANA lub WYCOFANIE. 5) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 6) Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji, oryginały dokumentów, które uprzednio zostały przesłane w wersji elektronicznej. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem podpisania umowy. W opisanym przypadku pod uwagę będzie brana kolejna oferta z najwyższą ilością punktów. 7) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 8) Minimalny czas związania ofertą wynosi 30 dni. 9) Nie przewiduje się możliwości zadawania dodatkowych pytań. 10) Nie przewiduje się udostępniania wyników konkurencyjnych ofert. Każdy z Wykonawców usługi zostanie poinformowany o przyznanej mu liczbie punktów i o wybraniu lub niewybraniu jego oferty. 11) W przypadku, gdy cena zaproponowana przez Wykonawcę, który otrzymał najwyższą liczbę punktów, przekroczy budżet kurs zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli 9

10 wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnymi Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. X Unieważnienie postępowania: Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad, 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. XI Osoba do kontaktów: Pani Marzena Osińska tel. (22) wew. 154 lub Pani Magdalena Jastrzębska-Karwat tel. (22) wew. 160, Wykaz załączników: 1. Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 10

11 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że Wykonawca spełnia następujące warunki podmiotowe ubiegania się o zamówienie: a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem oferty, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczam, że wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym (Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, i w szczególności: nie uczestniczy w spółce jako wspólnik; nie posiada udziałów lub co najmniej 10% akcji; nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia. Data i podpis osoby upoważnionej 11

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 15/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 15/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 19.07.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Średniomiesięcznie oczekuje się od konsultantów realizacji min. dwóch 21 godzinnych usług doradczych.

Zapytanie ofertowe. Średniomiesięcznie oczekuje się od konsultantów realizacji min. dwóch 21 godzinnych usług doradczych. Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 11 wew. 140 Faks: 22 838 02 61 www.fund.org.pl, magdalena.weremczuk@fund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Znak sprawy: 1/PPP/NS/Lublin/2014 Lublin, dnia 21.03.2014r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (Zad. 1, poz. 1,2) realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo