Kurs ECDL Moduł 3. Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word Autor: Piotr Dębowski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs ECDL Moduł 3. Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl"

Transkrypt

1 Kurs ECDL Moduł 3 Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski

2 Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór tworzyć utwory zależne Na następujących warunkach: Uznanie autorstwa - Musisz przypisać Korespondencja seryjna w programie Microsoft Office Word 2003 do Piotr Dębowski (http://piotrdebowski.blogspot.com). Użycie niekomercyjne - Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. Na tych samych warunkach - Jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. Ze świadomością, że: Zrzeczenie - Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich. Public Domain - Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny. Inne prawa - Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa: Uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste autora; Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności. Uwaga - W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do korespondencji seryjnej Omówienie Jak to działa? Dokument z danymi Korespondencja seryjna adresowanie listu - metoda Krok 1: Wybór rodzaju dokumentu (list / koperta) Krok 2: Wybór dokumentu początkowego Krok 3: Wybieranie listy adresatów Krok 4: Wstawianie pól automatycznego adresowania Krok 5: Przeglądanie listów Krok 6: Ukończenie scalania Korespondencja seryjna adresowanie listu - metoda Po co? O co chodzi? Włączanie paska narzędzi korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Krok Krok Krok Krok Krok 5: Przeglądanie listów / adresatów Krok 6: Kończenie scalania Adresowanie kopert Wybór rodzaju dokumentu koperta Wybór wielkości koperty Wprowadzanie adresu

4 1. Wprowadzenie do korespondencji seryjnej Korespondencja seryjna jest to narzędzie program Word umożliwiające automatyzację i znaczne usprawnienie pracy w przypadku konieczności zaadresowania wielu listów czy kopert (przy założeniu, że pozostała część dokumentu pozostaje niezmienna). Narzędzie to można również z powodzeniem zastosować w wielu innych sytuacjach np. wypełnianie pola Dla na dyplomach gratulacyjnych, certyfikatach itp. 2. Omówienie 2.1. Jak to działa? Wykorzystanie narzędzia korespondencji seryjnej polega na przygotowaniu dwóch oddzielnych dokumentów: Dokument główny jest to wzór dokumentu do którego będą wstawiane nazwisko adresata czy dane adresowe. Dokument zawierający zbiór danych opisujących adresata. Następnie na ich podstawie możemy rozpocząć konstruowanie pojedynczego dokumentu, w którym znajdą się pola automatycznie pobierające dane z tabeli z danymi adresata. Po czym następuje utworzenie serii dokumentów w każdym z nich znajda się dane innego adresata Dokument z danymi Poniżej przedstawiam zawartość przykładowego dokumentu z danymi adresowymi (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Po wprowadzeniu danych plik taki należy zapisać na dysku twardym (ja zapisałem w Moje dokumenty pod nazwą dane_adresowe.doc)

5 Tabela 1. Przykładowa zawartość pliku dane_adresowe.doc LP Zwrot Imię Nazwisko Ulica Nr domu Kod Miasto Nazwa firmy 1. Pan Jan Kowalski Błotna Moria Meble sp. z o.o. 2. Pan Adam Nowak Drewniana Stara Caldera Rowery i spółka 3. Pani Joanna Iksińska Odciętych Kartezy Matematyka dla domu. SC. 4. Pan Roman Igrekowski Rzędnych Jańskie Piękny ogród. Tak przygotowany dokument może zawierać nawet setki linii (rekordów) i stanowi bazę danych, którą można wykorzystywać wielokrotnie jako źródło danych adresowych Korespondencja seryjna adresowanie listu - metoda 1 Rozpoczynamy od utworzenia nowego dokumentu i wprowadzenia treści listu. Na tym etapie miejsca gdzie będziemy wprowadzali dane adresata należy pozostawić puste (lub tez możemy wpisać słowo Imię Nazwisko czy adres tak aby potem łatwiej odnaleźć te miejsca w dokumencie) (Rysunek 1). Następnie uruchamiamy kreator korespondencji seryjnej (Rysunek 2). i od tego miejsca rozpoczynamy opracowywanie dokumentu automatyzującego adresowanie

6 Rysunek 1. Przykładowa zawartość listu od której zaczynamy. Rysunek 2. Uruchamianie kreatora korespondencji seryjnej

7 Krok 1: Wybór rodzaju dokumentu (list / koperta) Po uruchomieniu kreatora po prawej stronie ekranu otrzymujemy panel w którym wykonujemy kolejne operacje. Część panelu oznaczona 1 (Rysunek 3) umożliwia wybieranie dostępnych opcji. Częśc oznaczona jako 2 pozwala na przechodzenie do kolejnego/poprzedniego kroku procesu adresowania. Rysunek 3. Okno kreatora (1- dostępne opcje; 2 kolejne kroki operacji)

8 W pierwszym kroku wybieramy rodzaj dokumentu jaki będzie tworzony zwykle będzie to list (Rysunek 4) lub koperta. Rysunek 4. Krok 1 wybieramy rodzaj dokumentu. Na dole okna (Rysunek 3) przełączamy do kolejnego kroku (Rysunek 5). Rysunek 5. Przejście do kolejnego kroku - 7 -

9 Krok 2: Wybór dokumentu początkowego Po wybraniu listu jako dokumentu głównego wybieramy źródło dokumentu początkowego (Rysunek 6). w naszym przypadku będzie to bieżący dokument. Inne możliwości to rozpoczęcie od gotowego szablonu listu albo wskazanie na dysku istniejącego już listu. Rysunek 6. Wybór dokumentu początkowego. Przechodzimy dalej (na dole okna kreatora

10 Krok 3: Wybieranie listy adresatów Kolejnym krokiem jest wybranie listy adresatów (Rysunek 7) tutaj po naciśnięciu Przeglądaj wskazujemy utworzony wcześniej plik z danymi adresowymi - dane_adresowe.doc (Rysunek 8). Rysunek 7. Wybieranie listy adresatów

11 Rysunek 8. Wybieranie pliku z danymi adresowymi. Po wskazaniu pliku zawierającego dane adresowe otworzy się kolejne okno (Rysunek 9) w którym możemy dokonać korekty listy adresowej, poprzez odznaczenie osób (rekordów) do których tym razem nie piszemy listu. Rysunek 9. Na tym etapie możemy odznaczyć osoby do których nie chcemy pisać listu

12 Krok 4: Wstawianie pól automatycznego adresowania Kolejnym krokiem jest wstawienie do dokumentu (w odpowiednie miejsca pól łączących tworzony list z odpowiednimi danymi zawartymi w bazie adresów (Rysunek 10). Ustawiamy kursor w odpowiednim miejscu dokumentu (tam gdzie chcemy wstawiać dane). Następnie klikamy w opcję Więcej elementów i wstawiamy pożądane pola w takiej kolejności jak maja być ułożone w dokumencie np. <<nazwa firmy>> <<zwrot>> <<Imię>> <<Nazwisko>> <<ulica>> <<nr domu>> <<kod>> <<Miasto>> UWAGA: Możemy albo dwukrotnie klikać na każdym z pól albo zaznaczać myszką i klikać wstaw Rysunek 10. Wstawianie do dokumentu pól automatycznego adresowania

13 Po wstawieniu Pol adresowych należy ustawić w odpowiedniej kolejności wstawiając we właściwych miejscach spacje oraz przenosząc do następnej linii enterem. Jeżeli w liście pola te chcemy wstawić w różnych miejscach dokumentu to operację ta należy powtórzyć wybierając właściwe pola przypisane danym z tabeli dokumentu: dane_adresowe.doc. Rysunek 11. Wygląd dokumentu po wstawieniu pól adresowych Krok 5: Przeglądanie listów W tym momencie należy przejrzeć wszystkie listy (Rysunek 12) w celu weryfikacji poprawności danych i ich ułożenia co jest szczególnie istotne w przypadku długich nazw (część nazwy może przeskoczyć do kolejnej linijki). Możemy tutaj wprowadzić konieczne zmiany czy nawet wykluczyć adresata. Następnie przechodzimy do kolejnego kroku ukończenia scalania

14 Rysunek 12. Przeglądanie kolejnych listów Krok 6: Ukończenie scalania Następna czynnością jest ukończenie scalania. Na tym etapie zamiast przejść bezpośrednio do drukowania dobrze jest wybrać opcję Edytuj poszczególne listy (Rysunek 13) co spowoduje wygenerowanie nowego dokumentu zawierającego wszystkie listy do wszystkich adresatów wybranych na liście. Rysunek 13. Ukończenie scalania / edycja poszczególnych listów. Plik taki można jeszcze raz przejrzeć w celu znalezienia ewentualnych błędów. Należy go zapisać i można przystąpić do drukowania

15 3. Korespondencja seryjna adresowanie listu - metoda Po co? Chcę być profesjonalistą 3.2. O co chodzi? Metoda ta opisuje te same operacje jakie zostały przedstawione w metodzie 1. Jednak nie za pomocą kreatora lecz bezpośrednio z wykorzystaniem narzędzi paska korespondencja seryjna Włączanie paska narzędzi korespondencja seryjna W celu pokazania paska narzędzi korespondencja seryjna klikamy prawym klawiszem myszy (RMB) na wolnym miejscu górnego paska zawierającego ikony programy Word. (Lub z menu widok wybieramy Paski narzędzi) i zaznaczamy Pole korespondencja seryjna (Rysunek 14). Rysunek 14. Dodawanie paska ikon korespondencji seryjnej

16 Rysunek 15. Pasek narzędzia Korespondencja seryjna

17 3.4. Korespondencja seryjna Przygotowanie listu z wykorzystaniem narzędzia korespondencja seryjna zostanie opisane w skondensowanej formie ponieważ szczegóły zostały pokazane w opisie metody 1 (kreatora korespondencji seryjnej Rozdział 2) Krok 1 Rysunek 16. Wybór typu dokumentu

18 Krok 2 Rysunek 17. Wybór pliku z danymi Krok 3 Rysunek 18. Wybór adresatów

19 Krok 4 Rysunek 19. Wstawianie pól korespondencji seryjnej Rysunek 20. Przykładowy układ pól adresu korespondencji seryjnej

20 Krok 5: Przeglądanie listów / adresatów Uwaga: Zaznaczenie opcji jak na Rysunek 21 spowoduje zastąpienie pól korespondencji seryjnej danymi Odznaczenie tej opcji przywraca widok z polami czyli <<imię>> <<nazwisko>> itd. Rysunek 21. Przeglądanie listów / danych

21 Krok 6: Kończenie scalania Rysunek 22. Kończenie scalania Rysunek 23. Uzyskany wynik po przeprowadzeniu scalania Nowy dokument tóry powstał w wyniku przeprowadzenia scalania zapisujemy i ewentualnie drukujemy

22 4. Adresowanie kopert 4.1. Wybór rodzaju dokumentu koperta Cały proce jest bardzo podobny do opisanego powyżej (niezależnie od wybranej metody. koperty Różnica polega na tym że po wybraniu tworzenia koperty (Rysunek 24) musimy jeszcze wybrać wielkość Rysunek 24. Adresowanie kopert (za pomocą kreatora lub za pomocą narzędzia korespondencja seryjna)

23 Wybór wielkości koperty Wprowadzanie adresu Reszta procesu adresowania koperty jest analogiczna jak w przypadku adresowania listu: wybieramy plik z adresatami a następnie wstawiamy dane adresowe (Rysunek 25) przy czym należy zwrócić uwagę że na kopercie (w jej dolnej części) mamy już wstawione pole tekstowe, w którym umieszczamy pola korespondencji seryjnej

24 Rysunek 25. Wstawianie danych adresowych do pola tekstowego Reszta procesu adresowania koperty jest identyczna do adresowania listu

25 Spis ilustracji: Rysunek 1. Przykładowa zawartość listu od której zaczynamy Rysunek 2. Uruchamianie kreatora korespondencji seryjnej Rysunek 3. Okno kreatora (1- dostępne opcje; 2 kolejne kroki operacji) Rysunek 4. Krok 1 wybieramy rodzaj dokumentu Rysunek 5. Przejście do kolejnego kroku Rysunek 6. Wybór dokumentu początkowego Rysunek 7. Wybieranie listy adresatów Rysunek 8. Wybieranie pliku z danymi adresowymi Rysunek 9. Na tym etapie możemy odznaczyć osoby do których nie chcemy pisać listu Rysunek 10. Wstawianie do dokumentu pól automatycznego adresowania Rysunek 11. Wygląd dokumentu po wstawieniu pól adresowych Rysunek 12. Przeglądanie kolejnych listów Rysunek 13. Ukończenie scalania / edycja poszczególnych listów Rysunek 14. Dodawanie paska ikon korespondencji seryjnej Rysunek 15. Pasek narzędzia Korespondencja seryjna Rysunek 16. Wybór typu dokumentu Rysunek 17. Wybór pliku z danymi Rysunek 18. Wybór adresatów Rysunek 19. Wstawianie pól korespondencji seryjnej Rysunek 20. Przykładowy układ pól adresu korespondencji seryjnej Rysunek 21. Przeglądanie listów / danych Rysunek 22. Kończenie scalania Rysunek 23. Uzyskany wynik po przeprowadzeniu scalania Rysunek 24. Adresowanie kopert (za pomocą kreatora lub za pomocą narzędzia korespondencja seryjna) Rysunek 25. Wstawianie danych adresowych do pola tekstowego Spis tabel: Tabela 1. Przykładowa zawartość pliku dane_adresowe.doc

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl SPIS TREŚCI Działania...3 Szczegóły zadania...4 Powiadomienia...5

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty w programie Kancelaria MADAR. Instrukcja obsługi

Obsługa poczty w programie Kancelaria MADAR. Instrukcja obsługi Obsługa poczty w programie Kancelaria MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo