ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów. Zarówno poszczególne państwa, jak też organizacje międzynarodowe podejmują różnego rodzaju inicjatywy, wprowadzają nowe narzędzia mające na celu ochronę środowiska. Na szczeblu mikroekonomicznym organizacje chcąc być proekologicznymi zaczynają coraz częściej wprowadzać narzędzia zarządzania środowiskowego, które pozwalają im na zmniejszanie ich uciążliwości środowiskowej. Przedsiębiorstwa jako podmioty gospodarcze nastawione zgodnie z koncepcją neoklasyczną na maksymalizację zysku, coraz częściej dostrzegają, że bycie proekologicznym wymaga oczywiście ponoszenia określonych kosztów ale przynosi także szereg wymiernych korzyści. Chcąc istnieć, rozwijać się na każdym rynku należy patrzeć perpektywicznie, długofalowo. Dziś już widać, że problematyka środowiskowa będzie odgrywać coraz większą rolę w działalności każdego przedsiębiorstwa, tak więc im szybciej przedsiębiorstwa zdecydują się na bycie proekologicznymi, tym szybciej będą czerpać z tego tytułu korzyści. Koncepcja rozwoju zrównoważonego- płaszczyzna makro- i mikroekonomiczna Koncepcja rozwoju zrównoważonego 1 daje światu możliwość zachowania istniejących walorów środowiskowych. Przyczynia się ona w znacznym stopniu do ograniczenia zanieczyszczenia, degradacji środowiska przyrodniczego, które w wieku XX zostało przez człowieka bardzo naruszone. Jej realizacja z jednej strony jest wymogiem czasu, z drugiej zaś świadczy o naszej odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Mimo wieloletniej dyskusji samo pojęcie rozwoju zrównoważonego nie jest do tej pory precyzyjnie zdefiniowane. Często przyjmuje się, że jest ono intuicyjnie oczywiste. Oznacza bowiem rozwój lub wzrost społeczno - gospodarczy uwzględniający wymogi ekologiczne. Spośród wielu istniejących definicji rozwoju zrównoważonego najpopularniejszą i najczęściej przytaczaną jest ta umieszczona w raporcie Brundtland - rozwój zrównoważony to "rozwój gospodarczy i społeczny, który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnej generacji bez ryzyka, że przyszłe pokolenia nie będą mogły zaspokoić swoich potrzeb, pozwalając jej na wybór stylu życia ( Wortmann, 2002, s. 95). Należy zwrócić szczególną uwagę na trzy podstawowe wymiary ekorozwoju ( Grapp, 2001, s ): ekologiczny (zachowanie środowiska i jego naturalnych zasobów), ekonomiczny (rozwój gospodarczy, który nie będzie hamowany ale stymulowany przez postęp technologiczny i wzrost efektywności wykorzystania surowców, materiałów i pracy ludzkiej), 1 W literaturze polskiej możemy spotkać się z określeniem rozwoju zrównoważonego, jako trwały rozwój ekorozwój (ang. sustainable development).

2 Zarządzanie proekologiczne- ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa 63 społeczny (poprawa warunków życia i bezpieczeństwa wszystkich ludzi). Koncepcja zrównoważonego rozwoju znalazła swój wyraz w pracach wielu organizacji, ujęta została w wielu dokumentach (np. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, Globalny program działań Agenda 21 (Sebaldt, 2002, s.42)), była tematem wiodącym konferencji ONZ. Podczas szczytu w Dublinie w czerwcu 1990 roku zrównoważony rozwój stał się zasadą ustrojową Unii Europejskiej i jednym z podstawowych zadań UE, którego realizacja wymaga prowadzenia polityki ochrony środowiska (V Program UE dotyczący ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Strategia Ku zrównoważonemu rozwojowi )(Paczuski, 1999, s.52). Konsekwencją tego wydaje się być uznanie postanowienia o zrównoważonym rozwoju za zadanie całej Unii Europejskiej, co zamieszczono w Traktacie Amsterdamskim z 2 października 1997 roku, który wszedł w życie 1 maja 1999 roku. Zdecydowanie popierać społeczny i gospodarczy postęp swoich ludów, uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą w ramach realizowanego rynku wewnętrznego ma być wzmacniana spójność i ochrona środowiska oraz realizowana polityka zapewniająca, aby postępowi w integracji gospodarczej towarzyszył równoległy postęp w innych dziedzinach (Calster, Berwin, Deketelaere, 1998, s. 14). Wiele krajów świata przyjęło koncepcję zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej polityki ekologicznej- dotyczy to także Polski. Świadczyć o tym może fakt, iż w Polityce ekologicznej państwa przyjętej przez Sejm w 1991 roku (Uchwała Sejmu RP, 1991) oraz w Programie wykonawczym do polityki ekologicznej państwa do 2000 roku (Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa do 2000 roku, 1994), przyjętym przez Sejm w 1995 roku, jak też w II Polityce ekologicznej państwa podstawę stanowi rozwój zrównoważony. Również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znaleźć można szereg postanowień, które w sposób bezpośredni odnoszą się do ochrony środowiska ( np. art. 31 ust. 3, art. 68 ust. 4, art. 78 ust. 232 i inne).w tym przypadku największe znaczenie ma jednak art. 5 Konstytucji RP, który stanowi, iż Rzeczpospolita Polska (...), strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizacja rozwoju zrównoważonego w Polsce wymaga podejmowania działań, propozycji rozwiązań i przeznaczania określonych sum na inwestycje w poszczególnych sektorach gospodarki. Koniecznym więc jest wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, programów proekologicznych, poszukiwanie i tworzenie techniczno - ekonomicznych warunków wykorzystywania alternatywnych surowców oraz odnawialnych źródeł energii. Cele polityki ekologicznej muszą więc być osiągane przede wszystkim poprzez zachęcanie zanieczyszczających do zmiany swoich zachowań w stosunku do środowiska, lub poprzez redystrybucję środków finansowych gromadzonych na specjalnych funduszach. Widać zatem, że pomimo, iż koncepcja rozwoju zrównoważonego rozpatrywana jest najczęściej w skali makroekonomicznej, to jednak jej realizacja wymaga przede wszystkim prośrodowiskowej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem. To właśnie przedsiębiorstwa wywierają bezpośredni wpływ na komponenty środowiska i wykorzystują jego zasoby. Rozpatrywanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa oznaczać powinno obniżenie materiałochłonności, energochłonności produkcji, podnoszenie produktywności wykorzystania zasobów środowiska oraz redukowanie poziomu zanieczyszczeń przy równoczesnym osiąganiu celów ekonomicznych, jak i społecznych. Wiąże się to zatem z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ochroną środowiska. Narzędziami, które to umożliwiają są między innymi systemy zarządzania środowiskowego ( rys. 1).

3 64 Ewa Mazur-Wierzbicka Rysunek 1. Transformacja koncepcji zrównoważonego rozwoju do poziomu przedsiębiorstwa ŻĄDANIA EKOLOGICZNE Poszanowanie surowców Zachowanie stanu przyrody Jakość życia Ochrona jakości wody, powietrza, gleby Kontrolowanie pozostałości odpadów Strefy wypoczynku ŻĄDANIA EKONOMICZNE Rentowność Zdolność konkurencyjna Produktywność Zadowolenie, satysfakcja konsumentów Wzrost gospodarczy Efektywność produkcji KONFLIKT EKOLOGIA- EKONOMIA Zmiana potrzeb konsumentów Państwowa ingerencja i zakazy Przyrost dodatkowych kosztów Spiętrzenie inwestycji Wzrost strat Podwyższenie kosztów Procesy sądowe Likwidacja miejsc pracy Utrata Image Sposoby rozwiązania konfliktu Koncepcja zrównoważonego rozwoju POZIOM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Uwzględnienie misji poszanowania środowiska w filozofii przedsiębiorstwa Zmiana relacji odniesienia celów: rentowność a ochrona środowiska Formułowanie strategii prośrodowiskowej przedsiębiorstwa Źródło: J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków 2001, s. 31. Z punktu widzenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie największe znaczenie ma ta zasada zrównoważonego rozwoju, która dotyczy zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i innych obciążeń środowiska w czasie każdej działalności i na każdym etapie procesów wytwórczych z uszeregowaniem ważności podejmowanych czynności. Odnosi się ona głównie do: unikania tworzenia zanieczyszczeń w procesach technologicznych, stosowania recyklingu, instalowania urządzeń ochronnych wychwytujących i neutralizujących zanieczyszczenia. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie środowiskowe najprościej zdefiniować można jako zarządzanie tymi działaniami przedsiębiorstwa, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko. Głównym celem zarządzania środowiskowego jest zachowanie surowców naturalnych, ograniczenie

4 Zarządzanie proekologiczne- ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa 65 emisji zanieczyszczeń środowiskowych oraz ochrona zdrowia pracowników i mieszkańców. Ponieważ przedsiębiorstwa decydują się na ponoszenie dodatkowych koszów związanych z wprowadzaniem zarządzania środowiskowego musi być to dla nich opłacalne. Każde bowiem racjonalnie działające przedsiębiorstwo, chce osiągnąć jak największy zysk - zgodnie z neoklasycznym ujęciem przedsiębiorstwa głównym celem działalności firmy jest maksymalizacja zysku. Nie da się jednak oddzielić podejmowanych działań ekonomicznych od zagadnień dotyczących problematyki środowiskowej. Jest tak, ponieważ działania ekonomiczne mogą mieć znaczący wpływ na środowisko z kilku powodów. I tak np.: proces produkcyjny nie jest możliwy bez wykorzystania surowców naturalnych, zużycia wody, energii; czynności takie jak: pakowanie, transport, konserwacja mają znaczący wpływ na środowisko; wytworzone produkty po ich konsumpcji stają się odpadami wymagającymi składowania, co w większości przypadków ma negatywny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa aktywne środowiskowo, kierują się maksymą, która dowodzi, że ochrona środowiska leży w interesie samych przedsiębiorstw bez względu na ich rozmiar, branżę w jakich działają. Zachowanie proekologiczne to nie tylko obowiązek zachowania niezmienionego stanu środowiska dla przyszłych pokoleń- zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, ale również duża szansa na dodatkowe oszczędności lub potencjalne źródło zysku dzięki powstaniu nowych produktów i rynków. Chcąc stosować narzędzia zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwa mają do wyboru zarówno te bardziej skomplikowane, jak i te prostsze. Spośród wielu narzędzi stosowanych w Polsce do najpopularniejszych należą: Czystsza Produkcja, której celem jest zmniejszenie marnotrawstwa, wycieków, wynajdywanie okazji do oszczędności. Jest to ciągłe stosowanie prewencyjnej strategii ochrony środowiska, aby zminimalizować występowanie zagrożeń dla ludzi i środowiska, jakie niosą procesy produkcyjne i wyroby. Produkty ekologiczne przedsiębiorstwa decydować się mogą na produkcję tzw. produktów ekologicznych, czyli takich, które spełniają takie same funkcje użytkowe jak inne produkty tego typu, jednak o wiele mniej obciążają środowisko. Produkty te są tak projektowane, aby w każdej fazie ich żywotności ( od wydobycia surowca do ich produkcji, aż po usunięcie produktu) minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Bardzo często produkty ekologiczne mają odpowiednie oznakowanie na opakowaniu tzw. ekoznaki, świadczące o tym, iż dany produkt jest tak zaprojektowany, aby w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczać środowisko. Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ): o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO ( SZŚ wg normy ISO 14001) o EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) 3. Stosowane przez przedsiębiorstwa systemy zarządzania środowiskowego składają się następujących po sobie etapów: 1. określenie polityki ekologicznej 2. wstępny przegląd wpływów i aspektów środowiskowych 3. przegląd i dostosowanie się do wymogów prawnych 4. ustalenie programu działań środowiskowych i jego konkretnych celów 5. określenie zadań i wyznaczenie osób za nie odpowiedzialnych 6. programy, szkolenia i uświadamiania dla wszystkich pracowników 7. odpowiednia dokumentacja 2 Standard międzynarodowy, w Polsce PN-EN ISO 14001: Prawo UE, ( Rozporządzenie 761/2001)

5 66 Ewa Mazur-Wierzbicka 8. pomiary, stały monitoring, mechanizmy usprawniające 9. wewnętrzne i zewnętrzne audyty, weryfikacja 10. wewnętrzny i zewnętrzny obieg informacji, komunikacja publiczna, deklaracja środowiskowa ( w przypadku EMAS). System zarządzania środowiskowego to część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej (Rozporządzenie (WE) Nr 761/20 01, 2001). Celem systemów zarządzania środowiskowego jest ciągłe, zmniejszanie uciążliwości środowiskowej przedsiębiorstwa. Wymogi obecnie obowiązującego EMAS są zbliżone do wymogów stawianych przez normę ISO 14001, tylko w niektórych aspektach nieco bardziej zaostrzone, co przedstawia rysunek nr 2. Rysunek 2. Schemat ISO a EMAS + udział pracowników + informowanie opinii publicznej ISO /EN ISO ciągła poprawa działalności + zgodność z prawem EMAS Źródło: opracowanie własne Należy pamiętać, iż obecnie narzędzia z zakresu zarządzania środowiskowego stosowane są przez przedsiębiorstwa dobrowolnie, z czasem jednak, ze względu na coraz większe wymogi środowiskowe wynikające z postępującego zanieczyszczenia środowiska mogą stać się obowiązkowymi. Już teraz pomimo ich dobrowolności przedsiębiorstwa zaczynają je stosować nie z przymusu prawnego lecz pod wpływem kontrahentów, organizacji ekologicznych, klientów, giełdy. Korzyści ze stosowania Systemów Zarządzania Środowiskowego Systemy zarządzania środowiskowego według normy ISO mogą być wdrażane od 1996 roku. W Polsce w 1997 roku funkcjonowało tylko 7 przedsiębiorstw, które posiadały certyfikat na zgodność z normą ISO 14001, zaś w grudniu 2003 roku certyfikat na zgodność z wymogami normy ISO posiadało 434 przedsiębiorstw. Obecnie ( stan na V rok) certyfikat na zgodność z normą ISO posiada już 1493 organizacji (www.ekonet.pl ). Od momentu członkostwa Polski w UE polskie organizacje mogą wdrażać również EMAS, który stanowi realną alternatywę w stosunku do uzyskania certyfikatu na zgodność z normą ISO Niestety do tej pory ( stan na III rok) jedynie dwie organizacje w Polsce mogą poszczycić się rejestracją w systemie EMAS. Są to: 1. BOT Elektrownia Opole- rejestracja wrzesień 2005 rok 2. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy- rejestracja wrzesień 2006 rok.

6 Zarządzanie proekologiczne- ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa 67 Jak pokazuje statystyka, polskie podmioty zainteresowane są głównie wdrażaniem SZŚ wg normy ISO Niewątpliwie wpływa na to możliwość uzyskania szeregu korzyści z wdrożonego SZŚ wg normy ISO Korzyści jakie wynikają ze stosowania przez przedsiębiorstwa narzędzi zarządzania środowiskowego można przyporządkować do kilku grup. Z całą pewnością jednymi z najistotniejszych korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa z działalności proekologicznej są korzyści ekonomiczne, inne to te, związane z polepszeniem relacji przedsiębiorstwo- władza, umocnieniem pozycji na rynku, bądź zdobyciem nowego rynku, wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa, nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, gwarancją dostarczania odbiorcy odpowiedniego poziomu jakości produktów i usług, rozwojem technologicznym i wprowadzaniem innowacji przez przedsiębiorstwo, lepszymi relacjami z instytucjami finansowymi i firmami ubezpieczeniowymi, wzrostem identyfikacji pracownika z przedsiębiorstwem, wzrostem motywacji pracowników, polepszeniem relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. Tak więc korzyści te możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: korzyści dla samego przedsiębiorstwa oraz korzyści dla otoczenia. Należy jednak zauważyć, że korzyści jakie odnosi otoczenie w końcowym efekcie są także korzyściami dla samego przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo dba o środowisko jest pozytywne postrzegane przez władze, społeczność lokalną. Zyskuje tym samym pozytywny wizerunek, przychylność władz, co może skutkować np. pomocą finansową, udogodnieniami administracyjnymi (Mazur- Wierzbicka, 2006, 40-42); (Mazur- Wierzbicka, 2007, ). Omawiając szczegółowiej wyżej wymienione korzyści należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na fakt, iż wdrożenie narzędzi zarządzania środowiskowego pozwala na racjonalizację zużycia surowców, wody i energii, jak również poprzez zastosowanie recyklingu przedsiębiorstwa mogą zredukować koszty a także znaleźć nowe możliwości oszczędzania. Zmniejszenie objętości i toksyczności odpadów, ścieków i emisji gazów nie tylko minimalizuje obciążenie na środowisko ale i związane z tym grzywny, opłaty oraz koszty porządkowania i usuwania odpadów. W najbliższej przyszłości przedsiębiorstwa podejmujące dobrowolnie działania prośrodowiskowe będą nagradzane hojniej przez władze, co zmniejszy ich obciążenia administracyjne. Wprowadzenie SZŚ zwiększy zatem szanse na dostęp do publicznych subsydiów i źródeł finansowych. Ułatwi także przystosowanie się i utrzymywanie zgodności z ostrzejszymi wymaganiami prawnymi. Należy również zauważyć, że obecnie coraz większego znaczenia zaczyna nabierać problematyka ochrony środowiska na świecie. Tendencja ta będzie prawdopodobnie się utrzymywała zważywszy na np. duże zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne itp. Z czasem coraz więcej instytucji publicznych i większych przedsiębiorstw będzie wymagać od swoich dostawców dowodów dbania o środowisko. Ci, którzy nie staną na wysokości zadania zostaną wyparci z rynku. Z kolei klienci odpowiedzialni i dbający o środowisko będą wyszukiwać te usługi i produkty, które mają potwierdzoną i wiarygodną jakość ekologiczną. Istotne jest również to, że zastosowanie zarządzania środowiskowego może przyczynić się do zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa w razie fuzji, przejęcia, czy sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo wartość przedsiębiorstwa zależy od proekologicznego wizerunku. W ramach korzyści tzw. administracyjnych dobrze funkcjonujący SZŚ, tak jak inne systemy zarządzania, wspomaga zbieranie i ocenę istotnych i aktualnych danych. Dzięki SZŚ wszystkie dokumenty potrzebne do dobrej komunikacji z pracownikami i partnerami biznesowymi stają się łatwiej dostępne. Jest to wynikiem realizacji kolejnych etapów wdrażania SZŚ: Dokumentacja, Nadzór nad dokumentacją. Działania podjęte przez przedsiębiorstwa i ich własne inicjatywy mające na celu poprawę działalności środowiskowej powodują reakcje i nowe postawy. Ich wynikiem często są innowacyjne produkty i usługi. Kolejną korzyścią z posiadania SZŚ to możliwość łatwiejszego dostępu do finansowania

7 68 Ewa Mazur-Wierzbicka zewnętrznego i korzystniejszych stawek ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwo, które może wykazać, że podjęło wszelkie możliwe kroki w celu zniwelowania szkód środowiskowych jest traktowane przychylniej w razie wypadku, czy katastrofy. SZŚ wymaga zaangażowania pracowników, jak też przeprowadzania szkoleń, co ma przyczynić się również do podniesienia świadomości ekologicznej pracowników. Dzięki temu pracownicy chętniej będą się identyfikować z pracodawcą znanym ze swojej troski o środowisko. Istotnym jest także to, że odpowiedzialna postawa wobec niebezpiecznych materiałów i produktów ma bezpośredni korzystny wpływ na warunki pracy i stan lokalnego środowiska. Systematyczne zarządzanie środowiskowe ułatwia harmonijną koegzystencję z okolicą i jej mieszkańcami. Przedsiębiorstwo może łatwiej uniknąć sytuacji konfliktowych, stać się aktywnym i brać udział w otwartej komunikacji (Szydłowski, Engel, Ociepa, 2005, s. 4-5). Oprócz szeregu korzyści wynikających z proekologicznej działalności przedsiębiorstw nie sposób nie odnieść się do ponoszonych w związku z tym przedsięwzięciem kosztów. W tabeli poniżej przedstawiono przybliżone koszty wdrażania SZŚ wg normy ISO Oczywiście koszty te mogą się różnić nie tylko w zależności od wielkości firmy, ale także od branży, w której ona działa (Mazur- Wierzbicka, 2006, s ). Ponieważ EMAS wymaga wprowadzenia dodatkowych elementów, koszt jego wdrożenia i weryfikacji może być nieco wyższy. Tabela 1.Koszty wdrażania SZŚ wg normy ISO Wielkość firmy Konsulting SZŚ Weryfikacja SZŚ Mała firma ( 1-49) ok PLN ok PLN Średnia firma ( ) ok PLN ok PLN Duża firma (ponad 250) ponad PLN ponad PLN. Źródło: M. Szydłowski, H.W. Engel, A. Ociepa, Po prostu EMAS, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2005, s. 19. Warto także przyjrzeć się jakie są najczęstsze przyczyny wdrażania SZŚ, czym kieruje się kierownictwo przedsiębiorstw przy podejmowaniu decyzji o wdrażaniu u siebie SZŚ. Badania, które zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego pokazują, że przedsiębiorstwa decydując się na wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO (SZŚ wg normy ISO 14001) liczyły głównie na: poprawę wizerunku badanych przedsiębiorstw u opinii publicznej, wzrost samokontroli i odpowiedzialności pracowników, podniesienie efektywności zużywanych zasobów i procesów technologicznych, poprawę pozycji rynkowej, wzrost zaufania do produktu (Mazur- Wierzbicka, 2005, s ). Zakończenie Niewątpliwie podejmowana przez przedsiębiorstwa działalność proekologiczna przejawiająca się np. wdrażaniem SZŚ przynosi przedsiębiorstwom więcej korzyści niż wymaga ponoszenia kosztów. W obecnej dobie, kiedy to problematyka zanieczyszczenia środowiska jest coraz bardziej zauważalna od przedsiębiorstw wymagać się będzie spełniania przez nie coraz bardziej rygorystycznych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Nie jest również wykluczone, że obecnie dobrowolne narzędzia zarządzania środowiskowego staną się obligatoryjnymi przynajmniej dla niektórych przedsiębiorstw, które należą do najbardziej uciążliwych środowiskowo sektorów gospodarki. Póki co podejmowane przez przedsiębiorstwa dobrowolne działania proekologiczne pozwalają im na uzyskiwanie

8 Zarządzanie proekologiczne- ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa 69 znacznych oszczędności wynikających z racjonalnego gospodarowania zasobami, zmniejszonymi opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorstwa te stosują technologie przyjazne środowisku, czyli najnowsze. To pozwala im na wytwarzanie wysokiej jakości dóbr, które doceniane są zarówno przez kontrahentów, jak i przez klientów. Działalność proekologiczna pozwala również na stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, pomaga budować dobre relacje z władzą, organizacjami ekologicznymi, społecznością lokalną. Wszystkie te elementy sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstwa i decydują o jego sukcesie rynkowym. Działalność ekonomiczna powinna służyć nie tylko krótkodystansowym celom zarobkowym, ale również pomagać w poprawianiu warunków życia i jakości życia przyszłych pokoleń. Dlatego musimy być bardziej odpowiedzialni w gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ostrożni co do odpadów i zanieczyszczeń umieszczanych w środowisku naturalnym. BIBLIOGRAFIA 1. Adamczyk J., (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków 2. Grapp T., ( 2001), w: Nachhaltigkeit und Kooperation, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main- Berlin- Bern- Bruxelles- New York- Oxford- Wien 3. Mazur- Wierzbicka E., (2005), Zarządzanie proekologiczne a działalność marketingowa przedsiębiorstw, w: Polska gospodarka w UE, innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangsy- Kania, G. Szczodrowski, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 4. Paczuski R., ( 1999), Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 5. Sebaldt M., (2002), Von den Zinsen leben, nicht von der Substanz: Problemhintergrund und Entwicklung der Idee der Nachhaltigkeit, w: Sustainable Development - Utopie oder realistische Vision?, M. Sebaldt ( Hg.), Verlag Kovac, Hamburg 6. Szydłowski M., Engel H.W., Ociepa A., ( 2005), Po prostu EMAS, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 7. Van Calster G., Berwin S. J., Deketelaere K., Amsterdam, ( 1998), The Intergovernmental Conference and Greening the EU Treaty; European Environmental Law Review" 8. Wortmann D., (2002), Von der Vision zur Strategie: Grundelemente und Entwicklungsmuster einer Politik der Nachhaltichkeit, w: Sustainable Development- Utopie oder realistische Vision?, M. Sebaldt ( Hg.), Verlag Kovac, Hamburg 9. Mazur- Wierzbicka E., (2006), Ile kosztuje zarządzanie proekologiczne, Przegląd Organizacji, nr 3, s Mazur- Wierzbicka, E., (2007), Wpływ SZŚ na osiągane przez przedsiębiorstwa efekty rzeczowe i ekologiczne, Problemy ekologii, nr 1, s Mazur- Wierzbicka, E., ( 2006), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5, s ; 12. Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa do 2000 roku. Synteza. MOŚZNiL, Warszawa Rozporządzenie (WE) Nr 761/20 01 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 19 marca 2001 r., art. 2, k. 14. Uchwała Sejmu RP w sprawie polityki ekologicznej z 10 maja 1991 roku, Monitor Polski 1991, nr 18, poz www. eko-net.pl

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Wprowadzenie Istotną cechą samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Informacje o firmie... 5 3. 10 zasad Global Compact w działalności

Bardziej szczegółowo

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 Management and Business Administration. Central Europe 4/2012 (117): s. 92 106, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Transformacja w kierunku zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo