T E C H N I C Z N Y. 1. Założenia. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja centralnego ogrzewania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T E C H N I C Z N Y. 1. Założenia. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja centralnego ogrzewania"

Transkrypt

1 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla pomieszczeń socjalnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SCCS w Zabrzu (budynek B, segment G, parter) 1. Założenia Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: - umowa zawartą z Inwestorem - podkłady architektoniczno-budowlane w skali 1:50 - uzgodnienia branżowe - obowiązujące normy PN i przepisy - inne materiały. 2. Dane ogólne Tematem niniejszego opracowania są instalacje sanitarne wod-kan i c.o. dla pomieszczeń socjalnych na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej SCCS w Zabrzu (budynek B, segment G, I parter). Inwestycja stanowiąca przedmiot opracowania zlokalizowana jest na terenie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w budynku B, segment G, na kondygnacji parteru. Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje demontaż wybranych przyborów sanitarnych oraz włączenie nowo projektowanych urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach objętych opracowaniem do istniejącej instalacji wodnej, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Istniejące instalacje grzewcze pracują w układzie zamkniętym na parametrach: dla przygotowania centralnej ciepłej wody 70/55 C dla ogrzewania grzejnikowego 70/55 C 3. Instalacja centralnego ogrzewania Opis instalacji c.o. grzejnikowego Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacją dwururową pompową z rozdziałem dolnym z zamkniętym obiegiem wodnym, pracująca na parametrach wynoszących 70/55 C. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe PURMO, typ Hygiene Ventilo z wbudowanym zaworem termostatycznym. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego w obrębie zakresu 3

2 opracowania w całości wykonana została ze stabilizowanych rur PP zabezpieczonych termicznie pianką izolacyjną miękką. Projektowana zmiana w instalacji obejmuje demontaż istniejącego grzejnika płytowego w pomieszczeniu nr 0.G.4 oraz wykorzystanie go w nowo projektowanym fragmencie instalacji w tym samym pomieszczeniu na przeciwległej ścianie. Projektowany fragment instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w całości wykonany zostanie ze stabilizowanych rur PP, prowadzonych w bruzdach podłogowych.. Dla przewodów należy zastosować izolację Thermafex FRZ gr 13 mm z płaszczem ochronnym z folii z tworzywa sztucznego. Podejście do projektowanego grzejnika dolne. Przebieg projektowanego fragmentu instalacji grzewczej pokazany został na rzucie fragmentu nr 2 budynku. Grzejniki W pomieszczeniu nr 0.G.4 przewidziano demontaż istniejącego grzejnika płytowego PURMO, typ HV20 o wymiarach 900/600 i wykorzystanie go w projektowanym fragmencie instalacji na przeciwległej ścianie pomieszczenia. Jest to grzejnik zaworowy (z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego). Podejście do grzejnika dolne. Odstępy minimalne grzejnika od ściany za grzejnikiem 6cm, odstęp minimalny od podłogi - 10cm. Grzejnik należy montować na wspornikach systemowych i mocować do ściany uchwytami. Armatura Grzejnik zaworowy typu HV wyposażony jest we wbudowany zawór termostatyczny. Wykorzystać istniejącą wkładkę firmy Danfoss z głowicą termostatyczną. Odpowietrzenie i odwodnienie Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normą PN-91/B Zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne, poprzez odpowietrzniki na grzejnikach. Próby instalacji centralnego ogrzewania Próby przeprowadzić po ułożeniu instalacji grzejnikowej. Dla instalacji: napełnić i odpowietrzyć instalację wytworzyć ciśnienie 6 bar po dwóch godzinach należy ponownie wytworzyć ciśnienie (spadek ciśnienia możliwy jest na skutek rozszerzalności rur) czas próby 24h instalacja jest szczelna, kiedy w żadnym miejscu instalacji nie wypłynęła woda, a ciśnienie kontrolne nie spadło więcej niż o 0,1 bar na godzinę Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania szczelności na zimno całej instalacji na ciśnienie próbne Ppr = 0,6MPa, stosując manometr o średnicy tarczy min. 150mm o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wynik badania szczelności można uznać za pozytywny jeżeli: W ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia, Nie stwierdzono przecieków ani roszeń szczególnie na połączeniach, szwach. Badanie szczelności na gorąco można prowadzić po pozytywnym wyniku próby na zimno. Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła przy najwyższych parametrach możliwych do osiągnięcia w dniu próby. Czas trwania próby 72h. W czasie trwania 4

3 próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. Szczelność eksploatacyjną uważa się za spełniającą wymogi jeżeli uzupełnienie w czasie 3 dobowej obserwacji nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. Wykonawstwo i odbiór końcowy Całość robót montażowych i odbiór techniczny wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-montaż. cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe" W-wa 88r., z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją budowlaną i obowiązującymi przepisami, w tym PN i BN, Wymagania Techniczne. Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania muszą być zgłoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości. Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji. Żadne zmiany dotyczące zakresu robót oraz materiałowe po podpisaniu kontraktu nie będą rozpatrywane. Wykonawca na koszt własny sporządzi dokumentację powykonawczą z naniesioną rzeczywistą trasą przewodów rurowych (ew. dokumentacja fotograficzna) oraz ewentualnymi zmianami. Dostarczy także dokumenty i zezwolenia konieczne jako załączniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie. Wszystkie zastosowane maszyny, urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane prawem dokumenty uprawniające do stosowania w budownictwie na terenie R.P. 4. Instalacja wody zimnej Przewiduje się zasilanie projektowanych przyborów sanitarnych w wodę z istniejącej instalacji wodnej. Zaplanowano instalację wewnętrzną z rozdziałem dolnym. Projektowana instalacja zaopatruje obiekt w wodę zimną do celów socjalno-bytowych. Główne przewody rozdzielcze zasilające poprowadzono w posadzce, piony zasilające podejścia pod armaturę czerpalną poprowadzono w bruzdach ściennych. Instalację wody zimnej projektuje się z rur PP, Dn20. Trasowanie przewodów wody przyjęto z układu funkcjonalnego pomieszczeń i wymaganego wyposażenia w przybory sanitarne oraz dogodnej ich eksploatacji. Przewody układać w kierunkach prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian, ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji a także możliwość jej odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne. Podejście do baterii czerpalnej prowadzić tak, aby przewód z zimną wodą znajdował się po prawej stronie. Minimalne odległości przewodów instalacji wodociągowej od zewnętrznej powierzchni rury lub jej otuliny od instalacji elektrycznej powinna wynosić co najmniej: 0,5 m przy układaniu równoległym, i 0,05 m w miejscu skrzyżowań. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między rura a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. Dla przewodów należy zastosować izolację Thermacompact IS gr 13 mm z płaszczem ochronnym z folii z tworzywa sztucznego. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej została zaprojektowana zgodnie z PN-81/B i wynosi odpowiednio: - zawory czerpalne do zlewów 25 35cm - baterie ścienne do umywalek cm Średnice przewodów wody zimnej zostały dobrane na podstawie wykonanych obliczeń metodą PN. 5

4 Rozprowadzenie instalacji wodnej w pomieszczeniu pokazane zostało na załączonym rzucie fragmentu budynku. 5. Instalacja wody ciepłej Trasa rozprowadzenia przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej przebiega równolegle z przewodami wody zimnej. Zasilanie projektowanych przyborów sanitarnych w wodę ciepłą i cyrkulacyjną zostanie zapewnione z istniejącej instalacji wodnej. Trasowanie przewodów wody przyjęto z układu funkcjonalnego pomieszczeń i wymaganego wyposażenia w przybory sanitarne oraz dogodnej ich eksploatacji. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonana zostanie ze stabilizowanych rur PP, Dn20. Dla przewodów należy zastosować izolację Thermacompact IS gr 13 mm z płaszczem ochronnym z folii z tworzywa sztucznego. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między rura a tuleją wypełnić materiałem elastycznym Po wykonaniu całość poddać płukaniu i próbie szczelności. Podejścia pod baterie i piony prowadzić w bruzdach ściennych. Układanie rur tworzywowych wykonać zgodnie z instrukcja montażu z zachowanie prawidłowych odległości kompensatorów, punktów stałych i przesuwnych. Rozprowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniu pokazane zostało na załączonym rzucie fragmentu budynku. 6. Instalacja kanalizacji sanitarnej Zużyte wody z przyborów sanitarnych oraz urządzeń przekazywane będą poprzez armaturę odpływową do istniejących podejść kanalizacyjnych. Ze względu na brak możliwości dokładnego zlokalizowania pionów zakładamy orientacyjne długości podejść kanalizacyjnych. Dla zespołu umywalek we fragmencie nr 2 zaprojektowano pion kanalizacyjny z zaworem napowietrzającym, który sprowadzony zostanie pod posadzką pomieszczenia nr 0.G.10 do istniejącego pionu kanalizacyjnego w w-w pomieszczeniu. Całość instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PCV, dn0,05 odpowiednio uszczelnionych.. Przy przekraczaniu kanalizacją przegród budowlanych i ław fundamentowych należy stosować rury ochronne z PCV. Materiały użyte w instalacji kanalizacyjnej winne być użyte zgodnie z Polską normą i atestem, tak samo w przypadku urządzeń sanitarnych. Lokalizacja przyborów w pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z PN-88/B Przyjęte w projekcie wysokości montażu przyborów sanitarnych są zgodne zarówno z wymogami producentów, jak też z normą PN-81/B

5 7. Wytyczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano instalacyjnych Pomieszczenia sanitarne powinny posiadać wentylację nawiewno-wywiewną. Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, wydzielonych ustępów winno być zapewnione przez otwory w dolnych częściach drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m 2. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek i wc powinny zapewnić otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Ściany tych pomieszczeń powinny mieć co najmniej do wysokości 2,0 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Przed nałożeniem fliz trzeba na surowej ścianie wykonać narzut cementowy z dodatkiem wodouszczelniajacym. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i antypoślizgowa, z odpowiednim spadkiem w kierunku wpustu podłogowego (od 0,5 1,0 % w zależności od powierzchni). Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć szerokość co najmniej 80 cm w świetle ościeżnicy. Pomieszczenie łazienki powinno posiadać odpowiednie wymiary powierzchni użytkowej przed przyborami, gwarantujące niezbędną przestrzeń ruchową użytkownika oraz dostateczne oświetlenie elektryczne, zaprojektowane zgodnie z przepisami. 8. Zestawienie materiałów Kanalizacja sanitarna: Rury kanalizacyjne: 1 rury kanalizacyjne kielichowe PVC prow. w bruzdach Φ 0.05 mb 17 2 zawór napowietrzający typ durgo Φ 0.05 szt 1 3 włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego szt 3 Przybory sanitarne 1 umywalka fajansowa duża + półpostument KOŁO szt 3 2 stelaż lekki natynkowy kpl 3 3 zlewozmywak 1 komorowy z blachy nierdzewnej z ociekaczem szt 1 4 natrysk+kabina kpl 1 5 stanowisko do mycia niemowląt szt 1 6 próba szczelności Bruzdy i przebicia woda i kanalizacja : 1 bruzda w murze z cegły pełnej o gr 12 cm wym 10 x10 cm mb 17 zamurowanie bruzd Instalacje wodne : 1 rury PP np. UPONOR AQUATHERM typ StabiGlass, REHAU PP Φ 20 mm mb 26 2 izolacja piankowa np THERMAFLEX typ Thermacompact dla rur, gr 13mm Φ 20 mm mb 26 3 bateria umywalkowa jednouchwytowa Φ 15 mm szt 4

6 4 bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa Φ 15 mm szt 1 5 bateria czerpalna natryskowa Φ 15 mm szt 1 6 włączenie do istniejącej instalacji wodnej szt 4 7 płukanie i próby szczelności Bruzdy i przebicia : 1 bruzdy w posadzce z płytek gresowych mb 9 zamurowanie bruzd 2 przebicie przez mur ceglany o wym 10 * 10 cm szt 1 Instalacja centralnego ogrzewania 1 rury PP zgrzewane Φ 16 mm mb 2 Φ 20 mm mb 5 2 izolacja piankowa np THERMAFLEX typ Thermacompact dla rur, gr 13mm dz Φ 16 mb 2 dz Φ 20 mb 5 3 włączenie do istniejącej instalacji dn 20 szt 1 4 włączenie do istniejącej instalacji dn16 szt 1 5 płukanie i próby szczelności na zimno i ciepło Bruzdy i przebicia : 1 bruzdy w posadzce z płytek gresowych mb 6 zamurowanie bruzd

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo