PROJEKT BUDOWLANY- BUDOWA BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA DZIAŁCE NR 19/15 OBR. 47 PODGÓRZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY- BUDOWA BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA DZIAŁCE NR 19/15 OBR. 47 PODGÓRZE"

Transkrypt

1 Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/ Kraków tel./fax (012) , kom REGON NIP INWESTOR: ZLECENIODAWCA: OBIEKT: TEMAT: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SA KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SA KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., wentylacji, CO, elektycznymi, urządzeniami budowlanymi wraz z przyłączem kan., CO oraz drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze, oraz przebudową dwóch zjazdów i chodnika na działkach nr 19/15, 27/8, 28/2, 29/3, 30/2 obr. 47 Podgórze, oraz na działkach nr 835 i 831 obr. 49 Podgórze przy ul. W.Sławkaw Krakowie.. INSTALACJA WEWNĘTRZNA co Dz.nr 19/15 obr. 47 Podgórze PROJEKT BUDOWLANY Projektował: Sprawdzał: Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis mgr inż. Jacek Ślusarczyk w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 78/ mgr inż. Marek Zapart upr. Nr MAP/0270/POOS/ Nr zlecenia/umowa TI/223-10/2/2012 Faza PB Nr opisu 500 Format A4 Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM Dokumentacja jest kompletna w części budowlanej i wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy technicznobudowlane i wytyczne zawarte w normach. Praca projektowa może być skierowana do wykorzystania. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ I OPISOWA: CZĘŚĆ II - RYSUNKOWA Nr rys. Tytuł rysunku skala 501 Instalacja C.O. Do grzejników Rzut 1: Instalacja C.T. do central Wentylacyjnych Rzut 1: Instalacja C.O. do grzejników Rzut dachu 1: Instalacja C.O. Rozwinięcie - CZĘŚĆ III INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2

3 CZĘŚĆ I OPISOWA 1.0.Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., wentylacji, CO, elektycznymi, urządzeniami budowlanymi wraz z przyłączem kan., CO oraz drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze, oraz przebudową dwóch zjazdów i chodnika na działkach nr 19/15, 27/8, 28/2, 29/3, 30/2 obr. 47 Podgórze, oraz na działkach nr 835 i 831 obr. 49 Podgórze przy ul. W.Sławka w Krakowie. Projektowane przyłącze CO zlokalizowane jest na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze. Dla w/w inwestycji obowiązuję decyzja nr AU-2/6730.2/2399/2013 ustalająca warunki zabudowy z dnia Zakres opracowania obejmuje branżę instalacyjną w zakresie wewnętrznej instalacji CO. 2.0.Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem nr TI/223-10/2/2012 z dnia Wizja w terenie, Mapa sytuacyjno-wysokościowa jedn. ewid. Podgórze obręb nr 47 nr sekcji , w skali 1:500 Prawo Budowlane z dnia wraz z późniejszymi zmianami, Uzgodnienia z inwestorem, Wizja w terenie, 3.0.Dane ogólne a. Nazwa, adres obiektu budowlanego. Nazwa: Stacja kontroli pojazdów `przy ul. W.Sławka w Krakowie Adres: działka nr 19/15 obr. 47 Podgórze b. Nazwa inwestycji Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., wentylacji, CO, elektycznymi, urządzeniami budowlanymi wraz z przyłączem kan., CO oraz drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze, oraz przebudową dwóch zjazdów i chodnika na działkach nr 19/15, 27/8, 28/2, 29/3, 30/2 obr. 47 Podgórze, oraz na działkach nr 835 i 831 obr. 49 Podgórze przy ul. W.Sławkaw Krakowie. c. Lokalizacja inwestycji Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach 19/15, 27/10, 27/6, 27/8, 28/2, 29/3, 29/4, 30/2, 32/2, obr. 47 Podgórze, oraz na działkach nr 835 i 831 obr. 49 Podgórze. Właścicielem działki nr 19/15 obr. 47 Podgórze ( użytkownikiem wieczystym) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Pozostałe działki należą do Gminy Kraków. Działki są we władaniu ZIKIT. Instalacja kanalizacji deszczowej zlokalizowana będzie w całości na dz. 19/15 obr. 47 Podgórze. 3

4 d. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Inwestor: Jednostka projektowa: 4.0 Stan istniejący. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A Kraków ul. Św. Wawrzyńca 13 Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/ Kraków W chwili obecnej teren na którym Zamawiający, MPK S.A. w Krakowie, przewiduje budowę stacji kontroli pojazdów ( SKP) jest zajmowany przez nieczynną stację paliw będącą własnością Zamawiającego. Dojazd do stacji realizowany jest bezpośrednio z ul. Walerego Sławka. Stacja znajduje się na dz. nr19/5 obr.47 Podgórze będącej w posiadaniu Zamawiającego. Od strony Stacji Obsługi Autobusów teren stacji jest ogrodzony. Na terenie stacji paliw w chwili obecnej znajdują się: Dwa podziemne stalowe zbiorniki o pojemności litrów każdy Budynek obsługi z toaletą Szambo Zadaszenie nad nieczynnymi dwoma stanowiskami tankowania pojazdów Fundament zbiornika dla LPG Teren stacji jest częściowo wybetonowany. Dojazd do dystrybutorów jest utwardzony nawierzchnią betonową. Pozostała cześć terenu jest wyrównana nasypem piaszczystoziemnym. Do budynku obsługi doprowadzona jest woda z wewnętrznej sieci Stacji Obsługi Autobusów. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do szamba. Zasilanie energetyczne stacji z wewnętrznej sieci Stacji Obsługi Autobusów. Przez teren stacji paliw przebiegają sieci CO, wody, elektryczne i telekomunikayjne. Odprowadzenie wód opadowych następuje poprzez istniejące kratki ściekowe i wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej. Inwestor posiada umowę nr U-MPK /2007 na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 5.0 Stan projektowany. 5.1 Instalacja centralnego ogrzewania Zapotrzebowanie ciepła Projektowany budynek zlokalizowany jest w strefie klimatycznej III. Do obliczeń założono: - temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego tz = -20 oc zgodnie z PN-82/B temperatury ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - obliczenia strat cieplnych wg. PN-EN

5 5.1.2 Instalacja, obieg do grzejników W celu ogrzewania projektowanej hali zaprojektowano systemem centralnego ogrzewania wodnego dwururowego, zamkniętego o parametrach wody 70/50 º C zmiennych. Obliczone zapotrzebowanie ciepła wynosi 30 kw Instalacja, obieg do central wentylacyjnych Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w ciepło projektuje się z rozdzielacza odrębnym obiegiem. Obieg do nagrzewnicy zaprojektowano jako wodny dwururowy, zamknięty o parametrach wody 70/50 C stałych. Obliczone zapotrzebowanie ciepła wynosi 70 kw Przy każdej centrali zamontowany zostanie układ regulacyjny z zaworem mieszającym trójdrogowym i pompą. Układ dostarcza dostawca centrali Grzejniki Do ogrzewania pomieszczeń dobrano grzejniki zintegrowane typu Profil V ( FTV) firmy Kermi lub równoważne zasilane od dołu ze ściany. Jako armatura podłączeniowa zastosowane będą zawory odcinające RLV KS kątowe. Jako głowice termostatyczne zastosowane będą głowice typu RTS Everis lub równoważne. Grzejniki wyposażone zostaną w odpowietrzniki ręczne. Montaż grzejników należy wykonać za pomocą typowych zestawów montażowych firmy Wykonanie Instalacja zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PEX-B /AL/ PE-HD łączonych metoda zaciskową. Przewody poziome będą prowadzone w bruzdach ściennych oraz w posadzce poszczególnych pomieszczeń. Przewody prowadzić ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku armatury odwadniającej Piony prowadzone będą w bruzdach ściennych. Podejścia do grzejników zostaną wykonane od ściany. Połączenia rurociągów z armaturą wykonać jako gwintowane uszczelnione taśmą teflonową. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych podpór i uchwytów producenta rur. Odwodnienie instalacji będzie możliwe za pomocą zaworów kulowych ze złączką do węża zlokalizowanych w najniższych punktach instalacji c.o. Odpowietrzenie instalacji będzie możliwe za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających typu TACO firmy Herz lub równoważnych zamontowanych w najwyższych punktach i na końcówkach pionów oraz ręcznych zaworów odpowietrzających zamontowanych na grzejnikach. Kompensację wydłużeń termicznych należy zapewnić poprzez samokompensację i odpowiednie rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych zalecane przez producenta rur. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane nie stanowiące oddzielenia ppoż należy wykonać w tulejach ochronnych z PCV ( obejmujących przewód z izolacją ) średnicy o dwie dymensje większej, końcówki tulei ochronnej obustronnie uszczelnić pianką PE. 5

6 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ppoż należy wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak przegrody. Przejścia te należy zabezpieczyć masami w przypadku przejść rurami niepalnymi i kasetami w przypadku przejść rurami palnymi fitmy Hilti Próby szczelności Po wykonaniu należy instalację c.o. i urządzenia przepłukać wodą. Podczas płukania przez instalację powinna przepływać woda o prędkości przepływu 1,5 m/s przez około 30 min. Po wypłukaniu należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 MPa zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, podczas próby instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła oraz innych urządzeń jak naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa. Czas próby powinien wynosić 30 minut. Próbę uważa się za pozytywną o ile manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po wykonaniu próby instalację należy wyregulować hydraulicznie poprzez dokonanie nastaw wstępnych (montażowych ) oraz eksploatacyjnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych oraz instrukcją producenta. Następnie należy dokonać uruchomienia instalacji i wykonać próbę na ciepło Izolacja cieplna Instalacje należy zaizolować termicznie. Rurociągi prowadzone po wierzchu ścian zaizolować izolacją firmy Thermaflex typ FZR a rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych i pod posadzką izolacją firmy Thrmaflex typ Thermacompact S. Grubość izolacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K)1) Przewody o średnicy wewnętrznej do 22 mm 20 mm Przewody o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm 30 mm Przewody o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub 1/2 wymagań w/w stropy, skrzyżowania przewodów Przewody ułożone w komponentach budowlanych 1/2 wymagań w/w między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników Przewody ułożone w podłodze 6 mm 6

7 Woda w instalacji pod względem jakości powinna odpowiadać wymaganiom PN-85/C Węzeł cieplny Projektuje się węzeł cieplny który będzie źródłem ciepła dla projektowanego budynku, zasilanie węzła cieplnego odbędzie się za pomocą przyłącza cieplnego. Parametry pracy węzła. Zgodnie z Warunkami Technicznymi uzyskanymi z MPEC SA w Krakowie węzeł cieplny pracował będzie na następujących parametrach: - temperatura sieciowa w sezonie grzewczym 135 / 6 5 C - temperatura sieciowa poza sezonem grzewczym 70 / 30 C - temperatura instalacji c.o. 70/50 C - temperatura instalacji ciepła do nagrzewnic 70/50 C 5.3 Technologia węzła cieplnego. Projektuje się węzeł cieplny wymiennikowy pracujący w układzie równoległym produkowany przez MPEC S.A. w Krakowie. Węzeł zasilać będzie instalację c.o. oraz ciepła dla nagrzewnic wentylacyjnych Ten układ wybrano ze względu na jego prostotę w wykonawstwie i sterowaniu. Węzeł zostanie wyposażony w licznik ciepła podający zużycie energii dla celów c.o. i c.t. Dla prawidłowej pracy węzła i instalacji c.o. i c.t. węzeł wyposażony jest w automatyczną regulację pogodową serii Danfoss ECL. Regulator ten optymalizuje pracę wymienników c.o. i c.t. ustalając właściwy dla danych warunków przepływ wody sieciowej dla każdego wymiennika oddzielnie (za pomocą zaworów regulacyjnych). W celu zabezpieczenia wymienników c.o. i c.t., automatyki i licznika ciepła przed zanieczyszczeniami, które mogą być niesione przez wodę sieciową, projektuje się na zasilaniu filtroodmulnik FOM 50 z siatką o gęstości 100, a na powrocie filtr siatkowy z żeliwa sferoidalnego. Jako organy zamykające projektuje się zawory kulowe do wspawania Vexve serii 100 oraz na zasilaniu zawór kulowy regulacyjny Vexve. Orurowanie wykonać z rur czarnych, przewodowych, bez szwu łączonych poprzez spawania. Połączenia armatury kołnierzowe z uszczelkami klingerytowymi lub z polonitu, lub gwintowane z uszczelnieniem taśmami teflonowymi lub konopiami czesanymi na smarze uszczelniającym. Uzupełnianie zładu wodą sieciową poprzez wodomierz do wody ciepłej. W najwyższych punktach odpowietrzenia dn=15 mm, a w najniższych odwodnienia dn=20 mm. 7

8 5.4 Funkcje regulatora pogodowego. Dla prawidłowej pracy węzła i instalacji c.o. i c.t. projektuje się automatyczną regulację pogodową serii Danfoss ECL. Regulator ten optymalizuje pracę wymienników c.o. i c.t. ustalając właściwy dla danych warunków przepływ wody sieciowej dla każdego wymiennika oddzielnie (za pomocą zaworów regulacyjnych). Program wewnętrzny regulatora typowy stosowany w MPEC S.A. z uwzględnieniem zasobników ciepła. Tak zaprogramowany regulator powinien realizować następujące funkcje: - pogodową regulację temperatury wody na zasilaniu dla jednego obwodu grzewczego z dynamicznym dostosowaniem do temperatury zewnętrznej, - algorytm przeciwzamrożeniowy, - sterowanie pomp w zależności od zapotrzebowania, - optymalizację funkcji załączania i wyłączania, - ograniczenie temperatury zasilania oddziaływujące na zawór obwodu sieciowego. - programy czasowe dzienne, tygodniowe, roczne dla każdego obwodu grzewczego. - podłączenie do sieci cieplnej poprzez dwa wymienniki ciepła, sygnał zapotrzebowania na ciepło oddziaływuje na zawory w obwodzie pierwotnym. - stałe ograniczenie max. temperatury powrotnej do miejskiej sieci cieplnej. - regulację wody dla obiegu c.o. i c.t. poprzez wymiennik. 5.5 Wyposażenie węzła wg oddzielnych opracowań. - instalacja elektryczna zasilana z oddzielnego obwodu z własnym licznikiem energii, - drzwi stalowe (100x200 cm) otwierane na zewnątrz, - kratka kanalizacyjna 1 sztuka ze studzienką schładzającą zgodnie z obowiązującymi przepisami - wentylację mechaniczna nawiewna - zlew z zaworem czerpalnym ze złączką do węża dn 20 mm. - izolacja termiczna zgodnie z obowiązującymi normami. 8

9 CZĘŚĆ III INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Podstawa opracowania Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pt. Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., wentylacji, CO, elektycznymi, urządzeniami budowlanymi, przyłączami energetycznym, wod.-kan., CO, oraz miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze,drogami dojazdowymi oraz przebudową dwóch zjazdów i chodnika na działkach nr 19/15, 27/10, 27/6, 27/8, 28/2, 29/3, 29/4, 30/2, 32/2, obr. 47 Podgórze, oraz na działkach nr 835 i 831 obr. 49 Podgórze przy ul. W.Sławka w Krakowie. 2. Zakres robót Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem budowę budynku kontroli pojazdów < i > 3.5 ton. Zakres robót obejmuje instalacje wewnętrzną CO. 3. Istniejące obiekty budowlane Inwestycja związana jest z istniejącymi obiektami budowlanymi takimi jak ciąg komunikacyjny ulic W. Sławka i ruch pojazdów na terenie Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka. 4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Czynna zajezdnia autobusowa. Ruch samochodowy- ruch kołowy w ulicy W.Sławka. Nie wykazana na mapie infrastruktura podziemna. Istniejące linie kablowe niskiego napięcia. Dla bezpiecznej realizacji zamierzenia należy: - Opracować projekt organizacji ruchu, - Ogrodzić teren w sposób trwały. Teren na noc oświetlić w przypadku pasa drogowego kolorem żółtym, - Terem robót oznakować tablicami informacyjnymi z ostrzeżeniem: Teren budowywstęp wzbroniony, Uwaga głębokie wykopy. 9

10 5. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. Prowadzenie wszystkich etapów realizacji obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy i poruszających się pojazdów. Niezależnie od tego istnieje zagrożenie dla ludzi podczas wykonywania: wykopu pod komory przepychowe dla poprowadzenia instalacji i energetycznej, wykopu pod fundamenty budynku, wykopu pod studnię kanalizacyjną, załadunku wybranej ziemi na samochód, operowania dźwigu podczas montażu kontenera, podłączania instalacji elektrycznej. Roboty związane z pracami elektrycznymi. Przy robotach związanych z podłączeniem projektowanych linii energetycznych do istniejących urządzeń elektrycznych istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym pracowników przy niestosowaniu się ściśle do przepisów BHP. 6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przy robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych, robotach ziemnych mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie bhp. Przy pracy w pobliżu istniejących linii energetycznych NN przy napięciu znamionowym do 1 kv, w odległości do 3 m od skrajnego przewodu nie dopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk i urządzeń budowlanych. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych, tj. przy pracach montażowo-łączeniowych w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych mogą pracować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne BHP. 7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - należy stosować się do zaleceń zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) - prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane, - jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać zejście do wykopu - wykop powinien być zabezpieczony barierką, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. - operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. - wykopy w pobliżu istniejących kabli energetycznych, w miejscach podpięcia kabli projektowanych należy wykonać ręcznie pod nadzorem służb ZE-Kraków, lub innego użytkownika linii kablowej. 10

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kotłowni wodnej niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-50 o mocy nominalnej 47,7 kw i wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA temat tytuł opracowania i obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową nazwa i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo