1. Przedmiot i zakres opracowania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot i zakres opracowania."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/ Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) w powiązaniu z zdecentralizowanym przygotowaniem ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe, mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 31/33. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, strat ciepła ogrzewanych pomieszczeń, dobór grzejników, określenie tras prowadzenia przewodów oraz obliczenia hydrauliczne wraz z doborem średnic rurociągów instalacji i nastaw zaworów termostatycznych. Część rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementów instalacji centralnego ogrzewania oraz trasy przewodów instalacji. 2. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ul. Majowa 15 w Tomaszowie Mazowieckim - Projekt architektoniczno-budowlany - Obowiązujące normy i normatywy - materiały techniczne firmy KAN-therm - wytyczne producentów zastosowanych urządzeń 3. Opis ogólny obiektu Obiekt, w którym zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym. 4-ro klatkowym. W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze oraz piwnice lokatorskie. Na parterze i na pozostałych kondygnacjach znajduje się 36 lokali mieszkalnych. Budynek wyposaŝony będzie w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, c.w.u., centralnego ogrzewania, elektryczną oraz w węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Konstrukcja budynku murowana, ściany zewnętrzne z cegły na parterze i I piętrze z cegły pełnej, na II piętrze z cegły kratówki, natomiast na III piętrze z pgs-u, dach z płyt Ŝelbetowych, ocieplony styropianem. 4. Źródło ciepła Źródłem ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku jest jednofunkcyjny kompaktowy wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Węzeł będzie przygotowywał czynnik grzejny dla mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma, które będą zaopatrywały mieszkania w czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowywały ciepłą wodę uŝytkową. Węzeł zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Pomieszczenie węzła ma zapewnioną wentylację nawiewną i wywiewną zgodnie z normą PN-B Projekt węzła nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2 5. Instalacja centralnego ogrzewania 5 W budynku zaprojektowano instalacje cieplną w systemie mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma - Saturn firmy MEIBES. Logotermy spełniają dwie funkcje: regulacji instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej dla poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Urządzenie przystosowane jest do wbudowania ciepłomierza i wodomierza, dzięki którym kaŝdy uŝytkownik moŝe być indywidualnie rozliczany za zimną wodę oraz ciepło zuŝyte do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody sanitarnej. Zalety systemu: - niskie koszty eksploatacji - moŝliwość indywidualnego rozliczenia zuŝycia ciepła i wody uŝytkowej - moŝliwość odrębnej regulacji centralnego ogrzewania w funkcji czasu i temperatury dla kaŝdego uŝytkownika - brak potrzeby budowania instalacji cyrkulacji ciepłej wody uŝytkowej - brak potrzeby instalowania wymienników, podgrzewaczy lub zasobników na ciepłą wodę uŝytkową - prosty sposób regulacji układu i źródła ciepła. W budynku, dla kaŝdego mieszkania dla przygotowania c.w.u. i regulacji c.o. zaprojektowano logotermę SATURN firmy MEIBES, które zlokalizowano w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Do regulacji temperatury dla kaŝdej logotermy zaprojektowano regulator temperatury RAA02 firmy MEIBES. Istotnym elementem prawidłowego działania ogrzewania w lokalu jest lokalizacja mieszkaniowego regulatora temperatury. Nie powinny one być montowane w łazience, w kuchni, na ścianie zewnętrznej obiektu czy w naroŝniku pokoju. Do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do stacji projektuje się przy kaŝdej logotermie ciepłomierz kompaktowy CQM-II-K z gniazdem zdalnego odczytu GZO firmy APATOR S.A.- Toruń, zamontowany na przewodzie powrotnym. Kompaktowa wersja ciepłomierzy tego typu posiada zespolony w jednej obudowie licznik ciepła LQM-II-K oraz przepływomierz wirnikowy z wyjściem impulsowym, do których dołączona jest para czujników temperatury typu PT500. Czujniki temperatury czynnika naleŝy zamontować na przewodzie zasilającym oraz na przewodzie powrotnym wody sieciowej. Zaprojektowano przepływomierze typu JS90 0,6NE Dn 15, dla przepływu 0,6 m 3 /h. W budynku zaprojektowano instalację cieplną jako dwururową, pompową z rozdziałem dolnym, pracującą w systemie zamkniętym. Zabezpieczenie instalacji poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze zgodnie z projektem węzła. Dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego pomieszczeń oraz maksymalnej trwałości rur ustawiono parametry pracy instalacji c.o. na t z /t p = 80/60 o C. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania dla poszczególnych pomieszczeń i mieszkań (grup pomieszczeń) przy temperaturze zewnętrznej 20 o C, określono na podstawie obliczeń wg programu firmy Meibes i wynosi 105,59 kw. Poziome przewody rozprowadzające instalacji w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych zaprojektowano z rur z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie i poprowadzono pod stropem piwnicy, piony w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych. Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane w najwyŝszych punktach na pionach, odwodnienie poprzez zawory na pionach oraz węźle cieplnym. Rozprowadzenie instalacji c.o. od logoterm do poszczególnych grzejników zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych systemu KAN-therm w układzie dwururowym z rur LPE ( PE-RT ) z osłoną antydyfuzyjną i poprowadzono w warstwie wylewki betonowej podłogi.

3 6 Przewody w warstwach podłogowych prowadzić w karbowanej rurze osłonowej peszel, zgodnie z wytycznymi producenta systemu KAN-therm. Ze względu na konieczność chowania trójników w podłodze naleŝy stosować złącza zaciskowe z pełnym pierścieniem osadzonym przy pomocy praski. Umieszczenie przewodu w rurze peszel zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. ułoŝenie się przewodu oraz spełnia równieŝ rolę izolacji termicznej. Przy prowadzeniu rur do grzejników w podłodze naleŝy unikać układania ich w linii prostej, lepszym rozwiązaniem jest podchodzenie lekkim łukiem. Zwiększa to efekt układania się rury, szczególnie przy długich odcinkach. Przebieg przewodów instalacji c.o. pokazano na rysunkach. W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje się grzejniki płytowe, stalowe Purmo V firmy Rettig Heating. Grzejniki te charakteryzują się małą pojemnością wodną, a co za tym idzie małą bezwładnością cieplną, co pozwala na sprawną regulację ogrzewania za pomocą zaworów termostatycznych. Grzejniki te mają wbudowany korpus zaworu termostatycznego oraz odpowietrznik indywidualny. Podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejnika poprzez zawór odcinający RLV-KS firmy Danfoss, który pozwala na odcięcie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowe, drabinkowe ze stali typu Gł-Standard firmy Instal-Projekt. Grzejniki wyposaŝone są w odpowietrzniki manualne. Przy tych grzejnikach zaprojektowano zawory f-my Danfoss RTD-N z głowicami termostatycznymi (6-26 o C) na zasileniu, oraz zawory odcinające RLV na gałązkach powrotnych. Podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejników. Odpowietrzanie instalacji c.o. odpowietrznikami zainstalowanymi przy grzejnikach, odwodnienie w najniŝszych punktach instalacji. Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-82/B Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano zgodnie z normą PN-94/B Dane ilościowe o zapotrzebowaniu ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i mieszkań (grup pomieszczeń ) zamieszczono w części obliczeniowej niniejszego opracowania. Część rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementów instalacji c.o. Obliczenia hydrauliczne systemu regulacji instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) w powiązaniu z zdecentralizowanym przygotowaniem ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe, mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma wykonano za pomocą programu firmy MEIBES. 6. Wykonanie instalacji 6.1 Wykonanie instalacji z rur stalowych Poziome przewody rozprowadzające instalacji, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie. Łuki gięte, minimalny promień gięcia R=3D. Po wykonaniu instalacji naleŝy ją dokładnie przepłukać wodą o prędkości min.2 m/s, poprzez dwukrotne jej napełnianie i jak najszybsze spuszczanie. Instalację naleŝy płukać przed montaŝem zaworów i ich regulacją. Po stwierdzeniu czystości instalacji naleŝy wykonać próby szczelności na zimno oraz próbę działania instalacji na gorąco. Czas trwania próby na zimno minimum 30 min, na gorąco 72 godziny.

4 6.2 Wykonanie instalacji z rur systemu KAN-therm 7 Rozprowadzenia instalacji w poszczególnych mieszkaniach zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych systemu KAN-therm z rur LPE ( PE-RT ) z osłoną antydyfuzyjną. MontaŜ przewodów polipropylenowych oraz ich spajanie naleŝy wykonywać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Pracownicy winni mieć przeszkolenie w zakresie montaŝu instalacji z tworzyw sztucznych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Po wykonaniu instalacji i przed zalaniem posadzek naleŝy poddać ją próbom zgodnie z: - Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe - wytycznymi producenta systemu KAN-therm - Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Po zmontowaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niŝ ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Podczas próby szczelności, ze względu na pracę termiczną rury oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, mogą występować spadki ciśnienia. W związku z tym próbę naleŝy przeprowadzać jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej naleŝy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniŝyć się więcej niŝ o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŝ 0,2bara. Podczas próby szczelności naleŝy równieŝ wizualnie sprawdzić szczelność złączy. Przy prowadzeniu rur w posadzkach podłóg, podczas ich zalewania betonem, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary zalecane 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane moŝliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych wylewania posadzek, łatwego wykrycia i szybkiego usunięcia ewentualnych uszkodzeń. Wylewki podłogowe zakrywające przewody wolno wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników prób. Minimalna wysokość wylewki wynosi 4 cm nad rurę. Po wykonaniu rozprowadzeń w warstwach podłogowych naleŝy dokonać inwentaryzacji powykonawczej, którą naleŝy udostępnić właścicielowi obiektu. 6.3 MontaŜ Logoterm. Ze względu na dostępność do urządzeń pomiarowych zabudowywanych w Logotermie, ich montaŝ zaleca się na klatkach schodowych w pobliŝu pionów c.o. Odejścia od pionów na trójnikach, a połączenia przewodami rurowymi o minimalnej średnicy nominalnej DN 20. Odstęp pomiędzy Logotermami powinien umoŝliwić swobodne podejście niezbędnego orurowania. Ze względu na prawdopodobieństwo kumulacji rozbiorów c.w.u. na jednej kondygnacji, nie zaleca się wpinania urządzeń do pionów czwórnikami. Nie dopuszczalne jest : - podłączanie Logoterm naprzemiennie na tej samej wysokości wpięcia w pion ze względu na powstawanie znacznych oporów miejscowych, - podłączanie Logoterm do pionów przewodami stalowymi o średnicy nominalnej mniejszej niŝ DN 20 ze względu na znaczny wzrost oporów liniowych przyłącza podczas rozbiorów c.w.u. Schemat rozwinięcia obliczeń symulacyjnych przedstawia optymalny sposób i średnicę wpięcia stacji do pionu,

5 8 - przewodami stalowymi o długości większej niŝ wynikająca z obliczeń symulacyjnych, bez ponownego ich przeprowadzenia dla nowego wariantu podejścia stacji do pionu - stosowanie jakichkolwiek filtrów na zasilaniu i powrocie z Logotermy (jeŝeli nie zostały one ujęte w obliczeniach). Przy wykonywaniu trójnika podłączeniowego Logotermy w pionie metodą wspawania mufy DN20 w pion, zaleca się w spawanie "w otwór" wywiercony, lub wytopiony w pionie, ze względu na zachowanie maksymalnie duŝego przekroju otworu odejścia od pionu. Wspawywanie nypla DN 20 lub mufy DN 20 w pion metodą "na otwór" nie jest zalecane ze względu na prawdopodobieństwo powstania przewęŝenia miejscowego. Izolację podłączeń instalacyjnych Logotermy naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, w technologii na to pozwalającej. 6.4 Regulacja instalacji Regulacja ilości czynnika grzejnego dopływająca do kaŝdego z punktów odbioru dokonana zostanie poprzez nastawy wstępne w zaworach grzejnikowych, temperatura pomieszczeń utrzymywana będzie przez głowice termostatyczne. Regulacja parametrów wody instalacyjnej realizowana jest na poziomie źródła ciepła. Stabilizacja ciśnienia instalacji poprzez regulatory róŝnicy ciśnień STAP z zaworami równowaŝąco - impulsowymi STAD firmy Tour&Andersson. Po wykonaniu wszystkich prac montaŝowych, przyłączeniu Logoterm, elementów czerpalnych c.w.u., napełnieniu instalacji, jej odpowietrzeniu i uruchomieniu źródła ciepła całość układu naleŝy poddać regulacji. 1. Źródło ciepła naleŝy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania instalacji minimum 60 C. 2. Pompy w segmentach instalacji naleŝy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia przy ciśnieniu zgodnym z obliczeniami. 3. Pod pionami znajdują się regulatory ciśnienia, naleŝy tak dobrać ich nastawy, aby ciśnienia na pionach pokrywały wartości wynikające z załączonych obliczeń. 4. W Logotermach, na poszczególnych kondygnacjach naleŝy wykonać regulację nastaw zaworów strefowych zgodnie z wartościami wynikającymi z obliczeń. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe w obliczeniach wartość nastawy określona jest według numeracji na elemencie regulacyjnym zaworu od punktu całkowitego zamknięcia przepływu. Jeśli Logoterma wyposaŝona jest w ciepłomierz ( przy maksymalnie otwartych lub zdjętych głowicach termostatycznych z grzejników w mieszkaniu), posługując się odczytem przepływu chwilowego przez mieszkaniową instalację c.o. i wartościami wynikającymi z obliczeń, nastawę zaworu strefowego moŝna dobrać empirycznie. W trakcie regulacji nastawy zaworu strefowego nie wolno dokonywać mieszkaniowych rozbiorów c.w.u. Ewentualne wartości nastaw zaworów termostatycznych w mieszkaniu nie są przedmiotem niniejszej instrukcji i powinny być wykonane przed regulacją nastawy zaworu strefowego. 5. Kolejnym etapem jest regulacja punktu zamknięcia napędu zaworu strefowego. W tym celu, po podłączeniu napędu do regulatora pokojowego ( wg jego instrukcji montaŝu i regulacji) naleŝy przeprowadzić proces adaptacyjny napędu i zaworu. 6. Po wykonaniu prac regulacyjnych wszystkich zaworów strefowych w obrębie pionu naleŝy przystąpić do regulacji c.w.u. w poszczególnych mieszkaniach. Czynność ta polega na takim zdławieniu przepływu wody sanitarnej przez wymiennik, aby jej temperatura osiągnęła zadaną wartość (~55 o C na wylewce baterii wanny).

6 7. Zabezpieczenie antykorozyjne 9 Rurociągi stalowe nie izolowane po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystości malować farbą olejną podkładową na pyle cynkowym przeciwrdzewną "Cynkol" o symbolu , a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu xxx. Rurociągi stalowe izolowane czyścić do 2-go stopnia czystości, a następnie malować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu xxx. 8. Izolacja termiczna Przewody rozprowadzające instalacji poziome, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości: zasilanie - 30 mm, powrót - 20 mm. 9. Uwagi ogólne Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi firmy MEIBES. Elementy wbudowywane winny posiadać aktualny atest i być zgodnie z nim uŝyte.

7 10. Obliczenia instalacji c.o. 10 Wydruki z programu obliczenia zapotrzebowania ciepła firmy Meibes OZC Strony 10-15

8 11

9 12

10 13

11 14

12 15

13 Wytyczne konfiguracji źródła ciepła Źródłem ciepła dla instalacji w budynku będzie jednofunkcyjny, wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Dane do projektu węzła wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji: L.p. Parametr Wartość Jednostka 1. Obliczeniowa temperatura dla instalacji c.o. 80/60 o C 2. Dyspozycja ciśnienia 59,2 kpa 3. Pojemność instalacji 1648,2 dm 3 4. Moc źródła ciepła w zimie 165,7 kw 5. Moc źródła ciepła w lecie 120,0 kw W projekcie węzła cieplnego naleŝy zaprojektować: - wymiennik zapewniający osiągnięcie obliczeniowych parametrów wody grzewczej, uwzględniający odpowiednie schłodzenie wody grzewczej dla okresu letniego (35-40 o C) i zimowego (25 o C-28 o C), - automatykę sterującą, zapewniającą ograniczenie min. temperatury zasilania instalacji 60 o C, - elementy wykonawcze automatyki zapewniające krótki czas reakcji na zmienne obciąŝenie instalacji, - pompę zasilającą obieg grzewczy z regulacją elektroniczną, pracującą w charakterystyce stałego ciśnienia dyspozycyjnego - przy doborze średnicy obiegu pompowego naleŝy zachować średnice wyznaczone w obliczeniach

14 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr4b - Tomaszów Maz. ul. Stolarska 31/33 1 Dane geometryczne budynku Kubatura ogrzewana, m 3 V= 4416 Pole powierzchni przegród zewnętrznych, m 2 A= 3202 Współczynnik kształtu A/V= 0,73 2 Sezonowe straty ciepła przez przenikanie Q z, kwh/a Q t =Q z +Q o +Q d +Q p +Q pg +Q sg +Q sp Rodzaj przegrody A i U i MnoŜnik Ai Ui mnoŝnik m 2 W/(m 2 K) stały kwh/a Ściany zewnętrzne S 609,5 0, W 270,3 0, N 615,3 0, E 281,8 0, Okna S 154,5 1, W 35,6 1, N 90,8 1, E 58,2 1, Stropodach 580,4 0, Strop nad piwnicą nieogrzewaną 505,6 0, Ściany oddzielające pomieszczenia 70 ogrzewane od nieogrzewanych Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 100 ogrzewanych - strefa 1 Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 70 ogrzewanych - strefa 2 Ściany pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy 100 stykające się z gruntem Strop nad przejazdem 100 Razem sezonowe straty ciepła przez przenikanie Qt, kwh/a Sezonowe straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Q v, kwh/a Ilość Ilość Ilość oddzielnych kuchni I k łazienek I ł WC I wc Strumień powietrza wentylacyjnego ψ, m 3 /h ψ=i k 70+I ł 50+I wc 30= 4320 Sezonowe straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Q v, kwh/a Q v =38 ψ= Sezonowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego Qs, kwh/a Orientacja Pole powierzchni okien A oi Współczynnik TR i Suma promieniow ania całkowitego S i A oi TR i S i m 2 kwh/(m 2 a) kwh/a S 154,5 0, W 35,6 0, N 90,8 0, E 58,2 0, Razem sezonowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego ΣA οι S i TR i, kwh/a

15 5 Wewnętrzne sezonowe zyski ciepła Qi, kwh/a Liczba osób N 80 N Liczba 275 L m 18 5,3 (80 N+275 L m) mieszkań L m kwh/a Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h, kwh/a Q h =Q t +Q v -0,9 (Q s +Q i )= Sprawdzenie wymagań 7.1 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku kwh/(m 3 a) E=Q h /V= 30,0 7.2 Wymagania Współczynnik kształtu Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło A/V do ogrzewania E 0 kwh/(m 3 a) A/V<=0,20 E 0 =29 m -1 0,20<A/V<0,90 E 0 =26,6+12 A/V= 35,3 A/V>=0,90 E 0 =37,4 Wskaźnik E= 30,0 < 35,3 =E 0

16 13. Zestawienie materiałów Zestawienie grzejników 1. Grzejnik stalowy drabinkowy łazienkowy firmy INSTAL-PROJEKT symbol L [m] H [m] Ilość szt. dn Gł 0 Standard 0,52 0, Gł 1 Standard 0,52 0, Gł 2 Standard 0,52 1, Gł 3 Standard 0,52 1, Grzejnik stalowy płytowy firmy Rettig-Purmo Grzejnik stalowy płytowy Rettig-Purmo, typ V, H = 600 mm lub H = 900 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym typu firmy Oventrop L [m] Ilość szt. dn Symbol: V11-60 Producent: PURMO V V V V V V Symbol: V22-60 Producent: PURMO V V V V V V Symbol: V33-60 Producent: PURMO V V V V V

17 13.2 Zestawienie rur systemu KAN-TERM Rury stalowe Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H Dn. L (m) , , , , ,0 80 1,0 2. Rury systemu KAN-TERM Rury polietylenowe LPE (Dowlex PE-MD-O) z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa. Połączenia zaciskowe. Dz. L (m) 14x2 1800,0 18x2 680,0 25x3,5 50, Zestawienie armatury i urządzeń 1. Logotermy Producent: MEIBES Mieszkaniowe stacje wymiennikowe Logotermy typu SATURN szt. 36 z regulatorem temperatury RAA02 2. Ciepłomierze kompaktowe CQM-II-K Producent APATOR S.A.- Toruń. Licznik ciepła LQM-II-K z gniazdem zdalnego odczytu GZO, przepływomierz JS90-0,6NE Dn 15, czujniki temperatury PT 500 kpt Zawór strefowy Producent: MEIBES Ilość sztuk Symbol 36 V117D 4. Zawory podpionowe Symbol: STAD Producent: TOUR&ANDERSSON Zawór odcinający prosty z nastawą wstępną, z odwodnieniem, pomiar spadku ciśnienia. Dn. Ilość sztuk Symbol Symbol: STAP Producent: TOUR&ANDERSSON Regulator róŝnicy ciśnienia, utrzymuje stałą róŝnicę ciśnienia w zakresie dp = kpa. Dn. Ilość sztuk Symbol

18 5. Zawory grzejnikowe Symbol: RTD-N-P Producent: DANFOSS Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, wykonanie standardowe lub z długimi końcówkami (niplami). Dn Ilość szt Nr katalogowy L Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS Zawór odcinający prosty z końcówką spustową, montowany na gałązkach powrotnych grzejników, umoŝliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Dn Ilość szt Nr katalogowy L0144 Symbol: RLV-KS-P Producent: DANFOSS Zawór odcinający prosty do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umoŝliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji Dn Ilość szt Nr katalogowy L Głowica termostatyczna Producent: DANFOSS Dn Ilość szt Zawór kulowy gwintowany Dn Ilość szt Odpowietrznik automatyczny Producent: Honeywell typ E121 1/2A szt. 8

19 bipro-bumar sp. z o. o. rok załoŝenia 1948 IN-272 Inwestor Tytuł inwestycji i adres Obiekt/Wydział Faza projektowa Tytuł opracowania Numery PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. ul. Nawrot Łódź tel.: , , tel./fax (0-42) adres Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Nr 4B przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim Obręb 23, Dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Nr 4B ul. Stolarska 31-33, Tomaszów Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz technologia węzła cieplnego z AKPiA i instalacją elektryczną w węźle cieplnym Opracowania CP Imię i nazwisko Data Podpis Projektanci inŝ. Paweł Bańczak upr. bud. nr LOD/0309/PWOS/05 w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej r. Asystenci Sprawdzający inŝ. Bogumił Szymczak upr. bud. nr 360/60 w specjalności instalacyjnej r. Prezes Przedsiębiorstwa mgr inŝ. Zbigniew Lipczyński r.

20 bipro-bumar sp. z o. o. rok załoŝenia 1948 IN-272 Inwestor Tytuł inwestycji i adres Obiekt/Wydział Faza projektowa Tytuł opracowania Numery PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. ul. Nawrot Łódź tel.: , , tel./fax (0-42) adres Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Nr 4B przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim Obręb 23, Dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Nr 4B ul. Stolarska 31-33, Tomaszów Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji centralnego ogrzewania Opracowania CP CZĘŚĆ I Imię i nazwisko Data Podpis Projektanci inŝ. Paweł Bańczak upr. bud. nr LOD/0309/PWOS/05 w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej r. Asystenci Sprawdzający inŝ. Bogumił Szymczak upr. bud. nr 360/60 w specjalności instalacyjnej r. Prezes Przedsiębiorstwa mgr inŝ. Zbigniew Lipczyński r.

21 "BIPRO BUMAR" Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/33 Str. 3 Zlecenie IN-272 S P I S T R E Ś C I W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr Str OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY OBIEKTU ŹRÓDŁO CIEPŁA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONANIE INSTALACJI WYKONANIE INSTALACJI Z RUR STALOWYCH WYKONANIE INSTALACJI Z RUR SYSTEMU KAN-therm MONTAś LOGOTERM REGULACJA INSTALACJI ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE IZOLACJA TERMICZNA UWAGI OGÓLNE OBLICZENIA INSTALACJI C.O. WYTYCZNE KONFIGURACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OPINIA FIRMY MEIBES

22 BIPRO BUMAR" Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/33 Str. 2 Zlecenie IN-272 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI L.p. T r e ś ć Ilość ark. Nr opracowania lub rysunku U w a g i OPIS TECHNICZNY CP RYSUNKI 1. Rzut piwnic instalacja c.o. C Rzut parteru instalacja c.o. C Rzut I piętra instalacja c.o. C Rzut II piętra instalacja c.o. C Rzut III piętra instalacja c.o. C Schemat rozwinięcia instalacji c.o. piony P1 i P2 C Schemat rozwinięcia instalacji c.o. piony P3 i P4 C

23

24

25

26

27

28

29

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny, 16-300 Augustów, ul. Komunalna 2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy instalacja c.o. skala 1:50 rys. nr Sc.o./1

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA... 2 STRONA 1 I. OPIS TECHNICZNY: S P I S T R E Ś C I : 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA... 2 3.1 ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA...5 3.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne B. Instalacja wewn. c.o.

A. Dane ogólne B. Instalacja wewn. c.o. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI I. CZĘŚĆ OPISOWA A. Dane ogólne B. Instalacja wewn. c.o. I. Opis techniczny II. Karta czołowa obliczeń zał. nr 1 III. Zestawienie współczynników przenikania ciepła "U" zał. nr 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja c.o. 4.2. Bilans ciepła

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - C

PROJEKT BUDOWLANY. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - C PROJEKT BUDOWLANY Instalacja c.o. wraz z mieszkaniowymi węzłami c.o. i c.wu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - C Adres inwestycji: ul. Broniewskiego dz. ewid. 123/9,212/1,124/7,214/1,125/7,215/1,126/7,216/1,127/12,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel , PROJEKT WYKONAWCZY. Zespół Szkół w Sędziszowie

Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel , PROJEKT WYKONAWCZY. Zespół Szkół w Sędziszowie Biiuro Projektów PROINSBUD 28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Obiekt: Zespół Szkół w Sędziszowie Adres: Inwestor: 28-340 Sędziszów;

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - D

PROJEKT BUDOWLANY. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - D PROJEKT BUDOWLANY Instalacja c.o. wraz z mieszkaniowymi węzłami c.o. i c.wu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - D Adres inwestycji: ul. Broniewskiego dz. ewid. 123/9,212/1,124/7,214/1,125/7,215/1,126/7,216/1,127/12,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CO. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji co w modernizowanym budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA CO. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji co w modernizowanym budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str co1-co5 2. Rysunki: Instalacja co rzut piwnicy Rys nr-co1 Instalacja co rzut parteru Rys nr-co2 Instalacja co rzut 1 piętra Rys nr-co3 Instalacja co

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Tytuł opracowania: Projekt budowlano- wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku Wyższej Szkoły Handlowej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI SŁUPSK ul. LUTOSŁAWSKIEGO 18 tel PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE:

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI SŁUPSK ul. LUTOSŁAWSKIEGO 18 tel PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE: USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI 76-200 SŁUPSK ul. LUTOSŁAWSKIEGO 18 tel. 605 564682 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE: instalacja c.o. instalacja c.w.u. i cyrkulacja c.w.u. OBIEKT :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 2 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres opracowania 2 3. Źródło ciepła 2 4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2 4.1. Informacje ogólne 2 4.2. Przewody instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.W.U. I INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.W.U. I INSTALACJI C.O. 1 USŁUGI PROJEKTOWE INSTALACYJNE mgr inż. HELENA HAWRUS 16-300 Augustów ul. Obr. Westerplatte 5/39 tel. 64-45-292 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.W.U. I INSTALACJI C.O. OBIEKT : ADRES : INWESTOR : Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c. ul. Jana Kurczaba 25, 30-868 Kraków tel. 12 651 20 15, 12 651 20 16 e-mail: biuro@lokumsc.pl tel./fax. 12 659 19 08 http:// www.lokumsc.pl PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

INWESTPROJEKT - LUBLIN S.A. PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNA TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO NOWY DOM W LUBLINIE. inŝ.

INWESTPROJEKT - LUBLIN S.A. PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNA TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO NOWY DOM W LUBLINIE. inŝ. INWESTPROJEKT - LUBLIN S.A. PRZEDMIAR ROBÓT BRANśA: SANITARNA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY NR 9 PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA W LUBLINIE CPV 452340-4 TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV- 453300-7 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo