1. Przedmiot i zakres opracowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot i zakres opracowania."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/ Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) w powiązaniu z zdecentralizowanym przygotowaniem ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe, mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 31/33. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, strat ciepła ogrzewanych pomieszczeń, dobór grzejników, określenie tras prowadzenia przewodów oraz obliczenia hydrauliczne wraz z doborem średnic rurociągów instalacji i nastaw zaworów termostatycznych. Część rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementów instalacji centralnego ogrzewania oraz trasy przewodów instalacji. 2. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ul. Majowa 15 w Tomaszowie Mazowieckim - Projekt architektoniczno-budowlany - Obowiązujące normy i normatywy - materiały techniczne firmy KAN-therm - wytyczne producentów zastosowanych urządzeń 3. Opis ogólny obiektu Obiekt, w którym zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym. 4-ro klatkowym. W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze oraz piwnice lokatorskie. Na parterze i na pozostałych kondygnacjach znajduje się 36 lokali mieszkalnych. Budynek wyposaŝony będzie w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, c.w.u., centralnego ogrzewania, elektryczną oraz w węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Konstrukcja budynku murowana, ściany zewnętrzne z cegły na parterze i I piętrze z cegły pełnej, na II piętrze z cegły kratówki, natomiast na III piętrze z pgs-u, dach z płyt Ŝelbetowych, ocieplony styropianem. 4. Źródło ciepła Źródłem ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku jest jednofunkcyjny kompaktowy wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Węzeł będzie przygotowywał czynnik grzejny dla mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma, które będą zaopatrywały mieszkania w czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowywały ciepłą wodę uŝytkową. Węzeł zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Pomieszczenie węzła ma zapewnioną wentylację nawiewną i wywiewną zgodnie z normą PN-B Projekt węzła nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2 5. Instalacja centralnego ogrzewania 5 W budynku zaprojektowano instalacje cieplną w systemie mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma - Saturn firmy MEIBES. Logotermy spełniają dwie funkcje: regulacji instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej dla poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Urządzenie przystosowane jest do wbudowania ciepłomierza i wodomierza, dzięki którym kaŝdy uŝytkownik moŝe być indywidualnie rozliczany za zimną wodę oraz ciepło zuŝyte do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody sanitarnej. Zalety systemu: - niskie koszty eksploatacji - moŝliwość indywidualnego rozliczenia zuŝycia ciepła i wody uŝytkowej - moŝliwość odrębnej regulacji centralnego ogrzewania w funkcji czasu i temperatury dla kaŝdego uŝytkownika - brak potrzeby budowania instalacji cyrkulacji ciepłej wody uŝytkowej - brak potrzeby instalowania wymienników, podgrzewaczy lub zasobników na ciepłą wodę uŝytkową - prosty sposób regulacji układu i źródła ciepła. W budynku, dla kaŝdego mieszkania dla przygotowania c.w.u. i regulacji c.o. zaprojektowano logotermę SATURN firmy MEIBES, które zlokalizowano w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Do regulacji temperatury dla kaŝdej logotermy zaprojektowano regulator temperatury RAA02 firmy MEIBES. Istotnym elementem prawidłowego działania ogrzewania w lokalu jest lokalizacja mieszkaniowego regulatora temperatury. Nie powinny one być montowane w łazience, w kuchni, na ścianie zewnętrznej obiektu czy w naroŝniku pokoju. Do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do stacji projektuje się przy kaŝdej logotermie ciepłomierz kompaktowy CQM-II-K z gniazdem zdalnego odczytu GZO firmy APATOR S.A.- Toruń, zamontowany na przewodzie powrotnym. Kompaktowa wersja ciepłomierzy tego typu posiada zespolony w jednej obudowie licznik ciepła LQM-II-K oraz przepływomierz wirnikowy z wyjściem impulsowym, do których dołączona jest para czujników temperatury typu PT500. Czujniki temperatury czynnika naleŝy zamontować na przewodzie zasilającym oraz na przewodzie powrotnym wody sieciowej. Zaprojektowano przepływomierze typu JS90 0,6NE Dn 15, dla przepływu 0,6 m 3 /h. W budynku zaprojektowano instalację cieplną jako dwururową, pompową z rozdziałem dolnym, pracującą w systemie zamkniętym. Zabezpieczenie instalacji poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze zgodnie z projektem węzła. Dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego pomieszczeń oraz maksymalnej trwałości rur ustawiono parametry pracy instalacji c.o. na t z /t p = 80/60 o C. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania dla poszczególnych pomieszczeń i mieszkań (grup pomieszczeń) przy temperaturze zewnętrznej 20 o C, określono na podstawie obliczeń wg programu firmy Meibes i wynosi 105,59 kw. Poziome przewody rozprowadzające instalacji w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych zaprojektowano z rur z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie i poprowadzono pod stropem piwnicy, piony w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych. Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane w najwyŝszych punktach na pionach, odwodnienie poprzez zawory na pionach oraz węźle cieplnym. Rozprowadzenie instalacji c.o. od logoterm do poszczególnych grzejników zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych systemu KAN-therm w układzie dwururowym z rur LPE ( PE-RT ) z osłoną antydyfuzyjną i poprowadzono w warstwie wylewki betonowej podłogi.

3 6 Przewody w warstwach podłogowych prowadzić w karbowanej rurze osłonowej peszel, zgodnie z wytycznymi producenta systemu KAN-therm. Ze względu na konieczność chowania trójników w podłodze naleŝy stosować złącza zaciskowe z pełnym pierścieniem osadzonym przy pomocy praski. Umieszczenie przewodu w rurze peszel zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. ułoŝenie się przewodu oraz spełnia równieŝ rolę izolacji termicznej. Przy prowadzeniu rur do grzejników w podłodze naleŝy unikać układania ich w linii prostej, lepszym rozwiązaniem jest podchodzenie lekkim łukiem. Zwiększa to efekt układania się rury, szczególnie przy długich odcinkach. Przebieg przewodów instalacji c.o. pokazano na rysunkach. W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje się grzejniki płytowe, stalowe Purmo V firmy Rettig Heating. Grzejniki te charakteryzują się małą pojemnością wodną, a co za tym idzie małą bezwładnością cieplną, co pozwala na sprawną regulację ogrzewania za pomocą zaworów termostatycznych. Grzejniki te mają wbudowany korpus zaworu termostatycznego oraz odpowietrznik indywidualny. Podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejnika poprzez zawór odcinający RLV-KS firmy Danfoss, który pozwala na odcięcie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowe, drabinkowe ze stali typu Gł-Standard firmy Instal-Projekt. Grzejniki wyposaŝone są w odpowietrzniki manualne. Przy tych grzejnikach zaprojektowano zawory f-my Danfoss RTD-N z głowicami termostatycznymi (6-26 o C) na zasileniu, oraz zawory odcinające RLV na gałązkach powrotnych. Podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejników. Odpowietrzanie instalacji c.o. odpowietrznikami zainstalowanymi przy grzejnikach, odwodnienie w najniŝszych punktach instalacji. Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-82/B Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano zgodnie z normą PN-94/B Dane ilościowe o zapotrzebowaniu ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i mieszkań (grup pomieszczeń ) zamieszczono w części obliczeniowej niniejszego opracowania. Część rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementów instalacji c.o. Obliczenia hydrauliczne systemu regulacji instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) w powiązaniu z zdecentralizowanym przygotowaniem ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe, mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma wykonano za pomocą programu firmy MEIBES. 6. Wykonanie instalacji 6.1 Wykonanie instalacji z rur stalowych Poziome przewody rozprowadzające instalacji, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie. Łuki gięte, minimalny promień gięcia R=3D. Po wykonaniu instalacji naleŝy ją dokładnie przepłukać wodą o prędkości min.2 m/s, poprzez dwukrotne jej napełnianie i jak najszybsze spuszczanie. Instalację naleŝy płukać przed montaŝem zaworów i ich regulacją. Po stwierdzeniu czystości instalacji naleŝy wykonać próby szczelności na zimno oraz próbę działania instalacji na gorąco. Czas trwania próby na zimno minimum 30 min, na gorąco 72 godziny.

4 6.2 Wykonanie instalacji z rur systemu KAN-therm 7 Rozprowadzenia instalacji w poszczególnych mieszkaniach zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych systemu KAN-therm z rur LPE ( PE-RT ) z osłoną antydyfuzyjną. MontaŜ przewodów polipropylenowych oraz ich spajanie naleŝy wykonywać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Pracownicy winni mieć przeszkolenie w zakresie montaŝu instalacji z tworzyw sztucznych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Po wykonaniu instalacji i przed zalaniem posadzek naleŝy poddać ją próbom zgodnie z: - Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe - wytycznymi producenta systemu KAN-therm - Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Po zmontowaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niŝ ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Podczas próby szczelności, ze względu na pracę termiczną rury oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, mogą występować spadki ciśnienia. W związku z tym próbę naleŝy przeprowadzać jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej naleŝy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniŝyć się więcej niŝ o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŝ 0,2bara. Podczas próby szczelności naleŝy równieŝ wizualnie sprawdzić szczelność złączy. Przy prowadzeniu rur w posadzkach podłóg, podczas ich zalewania betonem, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary zalecane 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane moŝliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych wylewania posadzek, łatwego wykrycia i szybkiego usunięcia ewentualnych uszkodzeń. Wylewki podłogowe zakrywające przewody wolno wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników prób. Minimalna wysokość wylewki wynosi 4 cm nad rurę. Po wykonaniu rozprowadzeń w warstwach podłogowych naleŝy dokonać inwentaryzacji powykonawczej, którą naleŝy udostępnić właścicielowi obiektu. 6.3 MontaŜ Logoterm. Ze względu na dostępność do urządzeń pomiarowych zabudowywanych w Logotermie, ich montaŝ zaleca się na klatkach schodowych w pobliŝu pionów c.o. Odejścia od pionów na trójnikach, a połączenia przewodami rurowymi o minimalnej średnicy nominalnej DN 20. Odstęp pomiędzy Logotermami powinien umoŝliwić swobodne podejście niezbędnego orurowania. Ze względu na prawdopodobieństwo kumulacji rozbiorów c.w.u. na jednej kondygnacji, nie zaleca się wpinania urządzeń do pionów czwórnikami. Nie dopuszczalne jest : - podłączanie Logoterm naprzemiennie na tej samej wysokości wpięcia w pion ze względu na powstawanie znacznych oporów miejscowych, - podłączanie Logoterm do pionów przewodami stalowymi o średnicy nominalnej mniejszej niŝ DN 20 ze względu na znaczny wzrost oporów liniowych przyłącza podczas rozbiorów c.w.u. Schemat rozwinięcia obliczeń symulacyjnych przedstawia optymalny sposób i średnicę wpięcia stacji do pionu,

5 8 - przewodami stalowymi o długości większej niŝ wynikająca z obliczeń symulacyjnych, bez ponownego ich przeprowadzenia dla nowego wariantu podejścia stacji do pionu - stosowanie jakichkolwiek filtrów na zasilaniu i powrocie z Logotermy (jeŝeli nie zostały one ujęte w obliczeniach). Przy wykonywaniu trójnika podłączeniowego Logotermy w pionie metodą wspawania mufy DN20 w pion, zaleca się w spawanie "w otwór" wywiercony, lub wytopiony w pionie, ze względu na zachowanie maksymalnie duŝego przekroju otworu odejścia od pionu. Wspawywanie nypla DN 20 lub mufy DN 20 w pion metodą "na otwór" nie jest zalecane ze względu na prawdopodobieństwo powstania przewęŝenia miejscowego. Izolację podłączeń instalacyjnych Logotermy naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, w technologii na to pozwalającej. 6.4 Regulacja instalacji Regulacja ilości czynnika grzejnego dopływająca do kaŝdego z punktów odbioru dokonana zostanie poprzez nastawy wstępne w zaworach grzejnikowych, temperatura pomieszczeń utrzymywana będzie przez głowice termostatyczne. Regulacja parametrów wody instalacyjnej realizowana jest na poziomie źródła ciepła. Stabilizacja ciśnienia instalacji poprzez regulatory róŝnicy ciśnień STAP z zaworami równowaŝąco - impulsowymi STAD firmy Tour&Andersson. Po wykonaniu wszystkich prac montaŝowych, przyłączeniu Logoterm, elementów czerpalnych c.w.u., napełnieniu instalacji, jej odpowietrzeniu i uruchomieniu źródła ciepła całość układu naleŝy poddać regulacji. 1. Źródło ciepła naleŝy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania instalacji minimum 60 C. 2. Pompy w segmentach instalacji naleŝy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia przy ciśnieniu zgodnym z obliczeniami. 3. Pod pionami znajdują się regulatory ciśnienia, naleŝy tak dobrać ich nastawy, aby ciśnienia na pionach pokrywały wartości wynikające z załączonych obliczeń. 4. W Logotermach, na poszczególnych kondygnacjach naleŝy wykonać regulację nastaw zaworów strefowych zgodnie z wartościami wynikającymi z obliczeń. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe w obliczeniach wartość nastawy określona jest według numeracji na elemencie regulacyjnym zaworu od punktu całkowitego zamknięcia przepływu. Jeśli Logoterma wyposaŝona jest w ciepłomierz ( przy maksymalnie otwartych lub zdjętych głowicach termostatycznych z grzejników w mieszkaniu), posługując się odczytem przepływu chwilowego przez mieszkaniową instalację c.o. i wartościami wynikającymi z obliczeń, nastawę zaworu strefowego moŝna dobrać empirycznie. W trakcie regulacji nastawy zaworu strefowego nie wolno dokonywać mieszkaniowych rozbiorów c.w.u. Ewentualne wartości nastaw zaworów termostatycznych w mieszkaniu nie są przedmiotem niniejszej instrukcji i powinny być wykonane przed regulacją nastawy zaworu strefowego. 5. Kolejnym etapem jest regulacja punktu zamknięcia napędu zaworu strefowego. W tym celu, po podłączeniu napędu do regulatora pokojowego ( wg jego instrukcji montaŝu i regulacji) naleŝy przeprowadzić proces adaptacyjny napędu i zaworu. 6. Po wykonaniu prac regulacyjnych wszystkich zaworów strefowych w obrębie pionu naleŝy przystąpić do regulacji c.w.u. w poszczególnych mieszkaniach. Czynność ta polega na takim zdławieniu przepływu wody sanitarnej przez wymiennik, aby jej temperatura osiągnęła zadaną wartość (~55 o C na wylewce baterii wanny).

6 7. Zabezpieczenie antykorozyjne 9 Rurociągi stalowe nie izolowane po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystości malować farbą olejną podkładową na pyle cynkowym przeciwrdzewną "Cynkol" o symbolu , a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu xxx. Rurociągi stalowe izolowane czyścić do 2-go stopnia czystości, a następnie malować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu xxx. 8. Izolacja termiczna Przewody rozprowadzające instalacji poziome, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości: zasilanie - 30 mm, powrót - 20 mm. 9. Uwagi ogólne Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi firmy MEIBES. Elementy wbudowywane winny posiadać aktualny atest i być zgodnie z nim uŝyte.

7 10. Obliczenia instalacji c.o. 10 Wydruki z programu obliczenia zapotrzebowania ciepła firmy Meibes OZC Strony 10-15

8 11

9 12

10 13

11 14

12 15

13 Wytyczne konfiguracji źródła ciepła Źródłem ciepła dla instalacji w budynku będzie jednofunkcyjny, wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Dane do projektu węzła wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji: L.p. Parametr Wartość Jednostka 1. Obliczeniowa temperatura dla instalacji c.o. 80/60 o C 2. Dyspozycja ciśnienia 59,2 kpa 3. Pojemność instalacji 1648,2 dm 3 4. Moc źródła ciepła w zimie 165,7 kw 5. Moc źródła ciepła w lecie 120,0 kw W projekcie węzła cieplnego naleŝy zaprojektować: - wymiennik zapewniający osiągnięcie obliczeniowych parametrów wody grzewczej, uwzględniający odpowiednie schłodzenie wody grzewczej dla okresu letniego (35-40 o C) i zimowego (25 o C-28 o C), - automatykę sterującą, zapewniającą ograniczenie min. temperatury zasilania instalacji 60 o C, - elementy wykonawcze automatyki zapewniające krótki czas reakcji na zmienne obciąŝenie instalacji, - pompę zasilającą obieg grzewczy z regulacją elektroniczną, pracującą w charakterystyce stałego ciśnienia dyspozycyjnego - przy doborze średnicy obiegu pompowego naleŝy zachować średnice wyznaczone w obliczeniach

14 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr4b - Tomaszów Maz. ul. Stolarska 31/33 1 Dane geometryczne budynku Kubatura ogrzewana, m 3 V= 4416 Pole powierzchni przegród zewnętrznych, m 2 A= 3202 Współczynnik kształtu A/V= 0,73 2 Sezonowe straty ciepła przez przenikanie Q z, kwh/a Q t =Q z +Q o +Q d +Q p +Q pg +Q sg +Q sp Rodzaj przegrody A i U i MnoŜnik Ai Ui mnoŝnik m 2 W/(m 2 K) stały kwh/a Ściany zewnętrzne S 609,5 0, W 270,3 0, N 615,3 0, E 281,8 0, Okna S 154,5 1, W 35,6 1, N 90,8 1, E 58,2 1, Stropodach 580,4 0, Strop nad piwnicą nieogrzewaną 505,6 0, Ściany oddzielające pomieszczenia 70 ogrzewane od nieogrzewanych Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 100 ogrzewanych - strefa 1 Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 70 ogrzewanych - strefa 2 Ściany pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy 100 stykające się z gruntem Strop nad przejazdem 100 Razem sezonowe straty ciepła przez przenikanie Qt, kwh/a Sezonowe straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Q v, kwh/a Ilość Ilość Ilość oddzielnych kuchni I k łazienek I ł WC I wc Strumień powietrza wentylacyjnego ψ, m 3 /h ψ=i k 70+I ł 50+I wc 30= 4320 Sezonowe straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Q v, kwh/a Q v =38 ψ= Sezonowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego Qs, kwh/a Orientacja Pole powierzchni okien A oi Współczynnik TR i Suma promieniow ania całkowitego S i A oi TR i S i m 2 kwh/(m 2 a) kwh/a S 154,5 0, W 35,6 0, N 90,8 0, E 58,2 0, Razem sezonowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego ΣA οι S i TR i, kwh/a

15 5 Wewnętrzne sezonowe zyski ciepła Qi, kwh/a Liczba osób N 80 N Liczba 275 L m 18 5,3 (80 N+275 L m) mieszkań L m kwh/a Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h, kwh/a Q h =Q t +Q v -0,9 (Q s +Q i )= Sprawdzenie wymagań 7.1 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku kwh/(m 3 a) E=Q h /V= 30,0 7.2 Wymagania Współczynnik kształtu Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło A/V do ogrzewania E 0 kwh/(m 3 a) A/V<=0,20 E 0 =29 m -1 0,20<A/V<0,90 E 0 =26,6+12 A/V= 35,3 A/V>=0,90 E 0 =37,4 Wskaźnik E= 30,0 < 35,3 =E 0

16 13. Zestawienie materiałów Zestawienie grzejników 1. Grzejnik stalowy drabinkowy łazienkowy firmy INSTAL-PROJEKT symbol L [m] H [m] Ilość szt. dn Gł 0 Standard 0,52 0, Gł 1 Standard 0,52 0, Gł 2 Standard 0,52 1, Gł 3 Standard 0,52 1, Grzejnik stalowy płytowy firmy Rettig-Purmo Grzejnik stalowy płytowy Rettig-Purmo, typ V, H = 600 mm lub H = 900 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym typu firmy Oventrop L [m] Ilość szt. dn Symbol: V11-60 Producent: PURMO V V V V V V Symbol: V22-60 Producent: PURMO V V V V V V Symbol: V33-60 Producent: PURMO V V V V V

17 13.2 Zestawienie rur systemu KAN-TERM Rury stalowe Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H Dn. L (m) , , , , ,0 80 1,0 2. Rury systemu KAN-TERM Rury polietylenowe LPE (Dowlex PE-MD-O) z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa. Połączenia zaciskowe. Dz. L (m) 14x2 1800,0 18x2 680,0 25x3,5 50, Zestawienie armatury i urządzeń 1. Logotermy Producent: MEIBES Mieszkaniowe stacje wymiennikowe Logotermy typu SATURN szt. 36 z regulatorem temperatury RAA02 2. Ciepłomierze kompaktowe CQM-II-K Producent APATOR S.A.- Toruń. Licznik ciepła LQM-II-K z gniazdem zdalnego odczytu GZO, przepływomierz JS90-0,6NE Dn 15, czujniki temperatury PT 500 kpt Zawór strefowy Producent: MEIBES Ilość sztuk Symbol 36 V117D 4. Zawory podpionowe Symbol: STAD Producent: TOUR&ANDERSSON Zawór odcinający prosty z nastawą wstępną, z odwodnieniem, pomiar spadku ciśnienia. Dn. Ilość sztuk Symbol Symbol: STAP Producent: TOUR&ANDERSSON Regulator róŝnicy ciśnienia, utrzymuje stałą róŝnicę ciśnienia w zakresie dp = kpa. Dn. Ilość sztuk Symbol

18 5. Zawory grzejnikowe Symbol: RTD-N-P Producent: DANFOSS Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, wykonanie standardowe lub z długimi końcówkami (niplami). Dn Ilość szt Nr katalogowy L Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS Zawór odcinający prosty z końcówką spustową, montowany na gałązkach powrotnych grzejników, umoŝliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Dn Ilość szt Nr katalogowy L0144 Symbol: RLV-KS-P Producent: DANFOSS Zawór odcinający prosty do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umoŝliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji Dn Ilość szt Nr katalogowy L Głowica termostatyczna Producent: DANFOSS Dn Ilość szt Zawór kulowy gwintowany Dn Ilość szt Odpowietrznik automatyczny Producent: Honeywell typ E121 1/2A szt. 8

19 bipro-bumar sp. z o. o. rok załoŝenia 1948 IN-272 Inwestor Tytuł inwestycji i adres Obiekt/Wydział Faza projektowa Tytuł opracowania Numery PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. ul. Nawrot Łódź tel.: , , tel./fax (0-42) adres Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Nr 4B przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim Obręb 23, Dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Nr 4B ul. Stolarska 31-33, Tomaszów Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz technologia węzła cieplnego z AKPiA i instalacją elektryczną w węźle cieplnym Opracowania CP Imię i nazwisko Data Podpis Projektanci inŝ. Paweł Bańczak upr. bud. nr LOD/0309/PWOS/05 w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej r. Asystenci Sprawdzający inŝ. Bogumił Szymczak upr. bud. nr 360/60 w specjalności instalacyjnej r. Prezes Przedsiębiorstwa mgr inŝ. Zbigniew Lipczyński r.

20 bipro-bumar sp. z o. o. rok załoŝenia 1948 IN-272 Inwestor Tytuł inwestycji i adres Obiekt/Wydział Faza projektowa Tytuł opracowania Numery PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. ul. Nawrot Łódź tel.: , , tel./fax (0-42) adres Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Nr 4B przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim Obręb 23, Dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Nr 4B ul. Stolarska 31-33, Tomaszów Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji centralnego ogrzewania Opracowania CP CZĘŚĆ I Imię i nazwisko Data Podpis Projektanci inŝ. Paweł Bańczak upr. bud. nr LOD/0309/PWOS/05 w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej r. Asystenci Sprawdzający inŝ. Bogumił Szymczak upr. bud. nr 360/60 w specjalności instalacyjnej r. Prezes Przedsiębiorstwa mgr inŝ. Zbigniew Lipczyński r.

21 "BIPRO BUMAR" Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/33 Str. 3 Zlecenie IN-272 S P I S T R E Ś C I W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr Str OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY OBIEKTU ŹRÓDŁO CIEPŁA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONANIE INSTALACJI WYKONANIE INSTALACJI Z RUR STALOWYCH WYKONANIE INSTALACJI Z RUR SYSTEMU KAN-therm MONTAś LOGOTERM REGULACJA INSTALACJI ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE IZOLACJA TERMICZNA UWAGI OGÓLNE OBLICZENIA INSTALACJI C.O. WYTYCZNE KONFIGURACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OPINIA FIRMY MEIBES

22 BIPRO BUMAR" Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/33 Str. 2 Zlecenie IN-272 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI L.p. T r e ś ć Ilość ark. Nr opracowania lub rysunku U w a g i OPIS TECHNICZNY CP RYSUNKI 1. Rzut piwnic instalacja c.o. C Rzut parteru instalacja c.o. C Rzut I piętra instalacja c.o. C Rzut II piętra instalacja c.o. C Rzut III piętra instalacja c.o. C Schemat rozwinięcia instalacji c.o. piony P1 i P2 C Schemat rozwinięcia instalacji c.o. piony P3 i P4 C

23

24

25

26

27

28

29

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY ul. Obozowa 110 Warszawa Nazwa projektu :

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach BRANśA: sanitarna INWESTOR: LOKUM Sp. z o.o. Ul. Jagiellończyka

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kościerzynie Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 ul. Piechowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny.

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Rysunki techniczne: - Instalacja c.o. - rzut parteru inwentaryzacja NR 1 - Instalacja c.o. rzut I pietra - inwentaryzacja NR 2 - Instalacja

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 I WESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2-1 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot i zakres opracowania 4. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny: 2. Załączniki. 3. Część rysunkowa

1. Opis techniczny: 2. Załączniki. 3. Część rysunkowa 1. Opis techniczny: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA 2 3. OPIS TECHNICZNY 2 3.1. WyposaŜenie węzła cieplnego 2 3.1.1. Wymiennik ciepła 3 3.1.2. Pompy obiegowe c.o. 3 3.1.3. Urządzenia filtrujące

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Biuro Projektów i Usług Sanitarnych ENERGOSAN mgr inŝ. Grzegorz śebrowski ul. Czarnieckiego 21/21B 14-100 Ostróda NIP 984 010 48 64 Regon 280164055 tel. kom. 0-601-91-94-42 Konto 86 2030 0045 1110 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY UL. CHROBREGO W LEGIONOWIE CZĘŚĆ SANITARNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY UL. CHROBREGO W LEGIONOWIE CZĘŚĆ SANITARNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY UL. CHROBREGO W LEGIONOWIE CZĘŚĆ SANITARNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ZAWARTOŚC OPRACOWANIA Opis techniczny 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 2 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres opracowania 2 3. Źródło ciepła 2 4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2 4.1. Informacje ogólne dla instalacji c.o. 2 4.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot i zakres opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot i zakres opracowania. 4 OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Stolarskiej 31/33 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo