1. Przedmiot i zakres opracowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot i zakres opracowania."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/ Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) w powiązaniu z zdecentralizowanym przygotowaniem ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe, mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 31/33. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, strat ciepła ogrzewanych pomieszczeń, dobór grzejników, określenie tras prowadzenia przewodów oraz obliczenia hydrauliczne wraz z doborem średnic rurociągów instalacji i nastaw zaworów termostatycznych. Część rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementów instalacji centralnego ogrzewania oraz trasy przewodów instalacji. 2. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ul. Majowa 15 w Tomaszowie Mazowieckim - Projekt architektoniczno-budowlany - Obowiązujące normy i normatywy - materiały techniczne firmy KAN-therm - wytyczne producentów zastosowanych urządzeń 3. Opis ogólny obiektu Obiekt, w którym zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym. 4-ro klatkowym. W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze oraz piwnice lokatorskie. Na parterze i na pozostałych kondygnacjach znajduje się 36 lokali mieszkalnych. Budynek wyposaŝony będzie w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, c.w.u., centralnego ogrzewania, elektryczną oraz w węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Konstrukcja budynku murowana, ściany zewnętrzne z cegły na parterze i I piętrze z cegły pełnej, na II piętrze z cegły kratówki, natomiast na III piętrze z pgs-u, dach z płyt Ŝelbetowych, ocieplony styropianem. 4. Źródło ciepła Źródłem ciepła dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku jest jednofunkcyjny kompaktowy wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Węzeł będzie przygotowywał czynnik grzejny dla mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma, które będą zaopatrywały mieszkania w czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowywały ciepłą wodę uŝytkową. Węzeł zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Pomieszczenie węzła ma zapewnioną wentylację nawiewną i wywiewną zgodnie z normą PN-B Projekt węzła nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2 5. Instalacja centralnego ogrzewania 5 W budynku zaprojektowano instalacje cieplną w systemie mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma - Saturn firmy MEIBES. Logotermy spełniają dwie funkcje: regulacji instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej dla poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Urządzenie przystosowane jest do wbudowania ciepłomierza i wodomierza, dzięki którym kaŝdy uŝytkownik moŝe być indywidualnie rozliczany za zimną wodę oraz ciepło zuŝyte do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody sanitarnej. Zalety systemu: - niskie koszty eksploatacji - moŝliwość indywidualnego rozliczenia zuŝycia ciepła i wody uŝytkowej - moŝliwość odrębnej regulacji centralnego ogrzewania w funkcji czasu i temperatury dla kaŝdego uŝytkownika - brak potrzeby budowania instalacji cyrkulacji ciepłej wody uŝytkowej - brak potrzeby instalowania wymienników, podgrzewaczy lub zasobników na ciepłą wodę uŝytkową - prosty sposób regulacji układu i źródła ciepła. W budynku, dla kaŝdego mieszkania dla przygotowania c.w.u. i regulacji c.o. zaprojektowano logotermę SATURN firmy MEIBES, które zlokalizowano w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Do regulacji temperatury dla kaŝdej logotermy zaprojektowano regulator temperatury RAA02 firmy MEIBES. Istotnym elementem prawidłowego działania ogrzewania w lokalu jest lokalizacja mieszkaniowego regulatora temperatury. Nie powinny one być montowane w łazience, w kuchni, na ścianie zewnętrznej obiektu czy w naroŝniku pokoju. Do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do stacji projektuje się przy kaŝdej logotermie ciepłomierz kompaktowy CQM-II-K z gniazdem zdalnego odczytu GZO firmy APATOR S.A.- Toruń, zamontowany na przewodzie powrotnym. Kompaktowa wersja ciepłomierzy tego typu posiada zespolony w jednej obudowie licznik ciepła LQM-II-K oraz przepływomierz wirnikowy z wyjściem impulsowym, do których dołączona jest para czujników temperatury typu PT500. Czujniki temperatury czynnika naleŝy zamontować na przewodzie zasilającym oraz na przewodzie powrotnym wody sieciowej. Zaprojektowano przepływomierze typu JS90 0,6NE Dn 15, dla przepływu 0,6 m 3 /h. W budynku zaprojektowano instalację cieplną jako dwururową, pompową z rozdziałem dolnym, pracującą w systemie zamkniętym. Zabezpieczenie instalacji poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze zgodnie z projektem węzła. Dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego pomieszczeń oraz maksymalnej trwałości rur ustawiono parametry pracy instalacji c.o. na t z /t p = 80/60 o C. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania dla poszczególnych pomieszczeń i mieszkań (grup pomieszczeń) przy temperaturze zewnętrznej 20 o C, określono na podstawie obliczeń wg programu firmy Meibes i wynosi 105,59 kw. Poziome przewody rozprowadzające instalacji w piwnicy, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych zaprojektowano z rur z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie i poprowadzono pod stropem piwnicy, piony w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych. Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane w najwyŝszych punktach na pionach, odwodnienie poprzez zawory na pionach oraz węźle cieplnym. Rozprowadzenie instalacji c.o. od logoterm do poszczególnych grzejników zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych systemu KAN-therm w układzie dwururowym z rur LPE ( PE-RT ) z osłoną antydyfuzyjną i poprowadzono w warstwie wylewki betonowej podłogi.

3 6 Przewody w warstwach podłogowych prowadzić w karbowanej rurze osłonowej peszel, zgodnie z wytycznymi producenta systemu KAN-therm. Ze względu na konieczność chowania trójników w podłodze naleŝy stosować złącza zaciskowe z pełnym pierścieniem osadzonym przy pomocy praski. Umieszczenie przewodu w rurze peszel zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. ułoŝenie się przewodu oraz spełnia równieŝ rolę izolacji termicznej. Przy prowadzeniu rur do grzejników w podłodze naleŝy unikać układania ich w linii prostej, lepszym rozwiązaniem jest podchodzenie lekkim łukiem. Zwiększa to efekt układania się rury, szczególnie przy długich odcinkach. Przebieg przewodów instalacji c.o. pokazano na rysunkach. W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje się grzejniki płytowe, stalowe Purmo V firmy Rettig Heating. Grzejniki te charakteryzują się małą pojemnością wodną, a co za tym idzie małą bezwładnością cieplną, co pozwala na sprawną regulację ogrzewania za pomocą zaworów termostatycznych. Grzejniki te mają wbudowany korpus zaworu termostatycznego oraz odpowietrznik indywidualny. Podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejnika poprzez zawór odcinający RLV-KS firmy Danfoss, który pozwala na odcięcie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowe, drabinkowe ze stali typu Gł-Standard firmy Instal-Projekt. Grzejniki wyposaŝone są w odpowietrzniki manualne. Przy tych grzejnikach zaprojektowano zawory f-my Danfoss RTD-N z głowicami termostatycznymi (6-26 o C) na zasileniu, oraz zawory odcinające RLV na gałązkach powrotnych. Podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejników. Odpowietrzanie instalacji c.o. odpowietrznikami zainstalowanymi przy grzejnikach, odwodnienie w najniŝszych punktach instalacji. Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-82/B Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano zgodnie z normą PN-94/B Dane ilościowe o zapotrzebowaniu ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i mieszkań (grup pomieszczeń ) zamieszczono w części obliczeniowej niniejszego opracowania. Część rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementów instalacji c.o. Obliczenia hydrauliczne systemu regulacji instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) w powiązaniu z zdecentralizowanym przygotowaniem ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe, mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma wykonano za pomocą programu firmy MEIBES. 6. Wykonanie instalacji 6.1 Wykonanie instalacji z rur stalowych Poziome przewody rozprowadzające instalacji, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie. Łuki gięte, minimalny promień gięcia R=3D. Po wykonaniu instalacji naleŝy ją dokładnie przepłukać wodą o prędkości min.2 m/s, poprzez dwukrotne jej napełnianie i jak najszybsze spuszczanie. Instalację naleŝy płukać przed montaŝem zaworów i ich regulacją. Po stwierdzeniu czystości instalacji naleŝy wykonać próby szczelności na zimno oraz próbę działania instalacji na gorąco. Czas trwania próby na zimno minimum 30 min, na gorąco 72 godziny.

4 6.2 Wykonanie instalacji z rur systemu KAN-therm 7 Rozprowadzenia instalacji w poszczególnych mieszkaniach zaprojektowano w technologii z tworzyw sztucznych systemu KAN-therm z rur LPE ( PE-RT ) z osłoną antydyfuzyjną. MontaŜ przewodów polipropylenowych oraz ich spajanie naleŝy wykonywać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Pracownicy winni mieć przeszkolenie w zakresie montaŝu instalacji z tworzyw sztucznych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Po wykonaniu instalacji i przed zalaniem posadzek naleŝy poddać ją próbom zgodnie z: - Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe - wytycznymi producenta systemu KAN-therm - Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Po zmontowaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niŝ ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Podczas próby szczelności, ze względu na pracę termiczną rury oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, mogą występować spadki ciśnienia. W związku z tym próbę naleŝy przeprowadzać jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej naleŝy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniŝyć się więcej niŝ o 0,6 bara. Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niŝ 0,2bara. Podczas próby szczelności naleŝy równieŝ wizualnie sprawdzić szczelność złączy. Przy prowadzeniu rur w posadzkach podłóg, podczas ich zalewania betonem, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary zalecane 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane moŝliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych wylewania posadzek, łatwego wykrycia i szybkiego usunięcia ewentualnych uszkodzeń. Wylewki podłogowe zakrywające przewody wolno wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników prób. Minimalna wysokość wylewki wynosi 4 cm nad rurę. Po wykonaniu rozprowadzeń w warstwach podłogowych naleŝy dokonać inwentaryzacji powykonawczej, którą naleŝy udostępnić właścicielowi obiektu. 6.3 MontaŜ Logoterm. Ze względu na dostępność do urządzeń pomiarowych zabudowywanych w Logotermie, ich montaŝ zaleca się na klatkach schodowych w pobliŝu pionów c.o. Odejścia od pionów na trójnikach, a połączenia przewodami rurowymi o minimalnej średnicy nominalnej DN 20. Odstęp pomiędzy Logotermami powinien umoŝliwić swobodne podejście niezbędnego orurowania. Ze względu na prawdopodobieństwo kumulacji rozbiorów c.w.u. na jednej kondygnacji, nie zaleca się wpinania urządzeń do pionów czwórnikami. Nie dopuszczalne jest : - podłączanie Logoterm naprzemiennie na tej samej wysokości wpięcia w pion ze względu na powstawanie znacznych oporów miejscowych, - podłączanie Logoterm do pionów przewodami stalowymi o średnicy nominalnej mniejszej niŝ DN 20 ze względu na znaczny wzrost oporów liniowych przyłącza podczas rozbiorów c.w.u. Schemat rozwinięcia obliczeń symulacyjnych przedstawia optymalny sposób i średnicę wpięcia stacji do pionu,

5 8 - przewodami stalowymi o długości większej niŝ wynikająca z obliczeń symulacyjnych, bez ponownego ich przeprowadzenia dla nowego wariantu podejścia stacji do pionu - stosowanie jakichkolwiek filtrów na zasilaniu i powrocie z Logotermy (jeŝeli nie zostały one ujęte w obliczeniach). Przy wykonywaniu trójnika podłączeniowego Logotermy w pionie metodą wspawania mufy DN20 w pion, zaleca się w spawanie "w otwór" wywiercony, lub wytopiony w pionie, ze względu na zachowanie maksymalnie duŝego przekroju otworu odejścia od pionu. Wspawywanie nypla DN 20 lub mufy DN 20 w pion metodą "na otwór" nie jest zalecane ze względu na prawdopodobieństwo powstania przewęŝenia miejscowego. Izolację podłączeń instalacyjnych Logotermy naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, w technologii na to pozwalającej. 6.4 Regulacja instalacji Regulacja ilości czynnika grzejnego dopływająca do kaŝdego z punktów odbioru dokonana zostanie poprzez nastawy wstępne w zaworach grzejnikowych, temperatura pomieszczeń utrzymywana będzie przez głowice termostatyczne. Regulacja parametrów wody instalacyjnej realizowana jest na poziomie źródła ciepła. Stabilizacja ciśnienia instalacji poprzez regulatory róŝnicy ciśnień STAP z zaworami równowaŝąco - impulsowymi STAD firmy Tour&Andersson. Po wykonaniu wszystkich prac montaŝowych, przyłączeniu Logoterm, elementów czerpalnych c.w.u., napełnieniu instalacji, jej odpowietrzeniu i uruchomieniu źródła ciepła całość układu naleŝy poddać regulacji. 1. Źródło ciepła naleŝy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania instalacji minimum 60 C. 2. Pompy w segmentach instalacji naleŝy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia przy ciśnieniu zgodnym z obliczeniami. 3. Pod pionami znajdują się regulatory ciśnienia, naleŝy tak dobrać ich nastawy, aby ciśnienia na pionach pokrywały wartości wynikające z załączonych obliczeń. 4. W Logotermach, na poszczególnych kondygnacjach naleŝy wykonać regulację nastaw zaworów strefowych zgodnie z wartościami wynikającymi z obliczeń. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe w obliczeniach wartość nastawy określona jest według numeracji na elemencie regulacyjnym zaworu od punktu całkowitego zamknięcia przepływu. Jeśli Logoterma wyposaŝona jest w ciepłomierz ( przy maksymalnie otwartych lub zdjętych głowicach termostatycznych z grzejników w mieszkaniu), posługując się odczytem przepływu chwilowego przez mieszkaniową instalację c.o. i wartościami wynikającymi z obliczeń, nastawę zaworu strefowego moŝna dobrać empirycznie. W trakcie regulacji nastawy zaworu strefowego nie wolno dokonywać mieszkaniowych rozbiorów c.w.u. Ewentualne wartości nastaw zaworów termostatycznych w mieszkaniu nie są przedmiotem niniejszej instrukcji i powinny być wykonane przed regulacją nastawy zaworu strefowego. 5. Kolejnym etapem jest regulacja punktu zamknięcia napędu zaworu strefowego. W tym celu, po podłączeniu napędu do regulatora pokojowego ( wg jego instrukcji montaŝu i regulacji) naleŝy przeprowadzić proces adaptacyjny napędu i zaworu. 6. Po wykonaniu prac regulacyjnych wszystkich zaworów strefowych w obrębie pionu naleŝy przystąpić do regulacji c.w.u. w poszczególnych mieszkaniach. Czynność ta polega na takim zdławieniu przepływu wody sanitarnej przez wymiennik, aby jej temperatura osiągnęła zadaną wartość (~55 o C na wylewce baterii wanny).

6 7. Zabezpieczenie antykorozyjne 9 Rurociągi stalowe nie izolowane po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystości malować farbą olejną podkładową na pyle cynkowym przeciwrdzewną "Cynkol" o symbolu , a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu xxx. Rurociągi stalowe izolowane czyścić do 2-go stopnia czystości, a następnie malować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu xxx. 8. Izolacja termiczna Przewody rozprowadzające instalacji poziome, piony oraz podejścia do stacji wymiennikowych izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości: zasilanie - 30 mm, powrót - 20 mm. 9. Uwagi ogólne Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi firmy MEIBES. Elementy wbudowywane winny posiadać aktualny atest i być zgodnie z nim uŝyte.

7 10. Obliczenia instalacji c.o. 10 Wydruki z programu obliczenia zapotrzebowania ciepła firmy Meibes OZC Strony 10-15

8 11

9 12

10 13

11 14

12 15

13 Wytyczne konfiguracji źródła ciepła Źródłem ciepła dla instalacji w budynku będzie jednofunkcyjny, wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Dane do projektu węzła wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji: L.p. Parametr Wartość Jednostka 1. Obliczeniowa temperatura dla instalacji c.o. 80/60 o C 2. Dyspozycja ciśnienia 59,2 kpa 3. Pojemność instalacji 1648,2 dm 3 4. Moc źródła ciepła w zimie 165,7 kw 5. Moc źródła ciepła w lecie 120,0 kw W projekcie węzła cieplnego naleŝy zaprojektować: - wymiennik zapewniający osiągnięcie obliczeniowych parametrów wody grzewczej, uwzględniający odpowiednie schłodzenie wody grzewczej dla okresu letniego (35-40 o C) i zimowego (25 o C-28 o C), - automatykę sterującą, zapewniającą ograniczenie min. temperatury zasilania instalacji 60 o C, - elementy wykonawcze automatyki zapewniające krótki czas reakcji na zmienne obciąŝenie instalacji, - pompę zasilającą obieg grzewczy z regulacją elektroniczną, pracującą w charakterystyce stałego ciśnienia dyspozycyjnego - przy doborze średnicy obiegu pompowego naleŝy zachować średnice wyznaczone w obliczeniach

14 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr4b - Tomaszów Maz. ul. Stolarska 31/33 1 Dane geometryczne budynku Kubatura ogrzewana, m 3 V= 4416 Pole powierzchni przegród zewnętrznych, m 2 A= 3202 Współczynnik kształtu A/V= 0,73 2 Sezonowe straty ciepła przez przenikanie Q z, kwh/a Q t =Q z +Q o +Q d +Q p +Q pg +Q sg +Q sp Rodzaj przegrody A i U i MnoŜnik Ai Ui mnoŝnik m 2 W/(m 2 K) stały kwh/a Ściany zewnętrzne S 609,5 0, W 270,3 0, N 615,3 0, E 281,8 0, Okna S 154,5 1, W 35,6 1, N 90,8 1, E 58,2 1, Stropodach 580,4 0, Strop nad piwnicą nieogrzewaną 505,6 0, Ściany oddzielające pomieszczenia 70 ogrzewane od nieogrzewanych Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 100 ogrzewanych - strefa 1 Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 70 ogrzewanych - strefa 2 Ściany pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy 100 stykające się z gruntem Strop nad przejazdem 100 Razem sezonowe straty ciepła przez przenikanie Qt, kwh/a Sezonowe straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Q v, kwh/a Ilość Ilość Ilość oddzielnych kuchni I k łazienek I ł WC I wc Strumień powietrza wentylacyjnego ψ, m 3 /h ψ=i k 70+I ł 50+I wc 30= 4320 Sezonowe straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Q v, kwh/a Q v =38 ψ= Sezonowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego Qs, kwh/a Orientacja Pole powierzchni okien A oi Współczynnik TR i Suma promieniow ania całkowitego S i A oi TR i S i m 2 kwh/(m 2 a) kwh/a S 154,5 0, W 35,6 0, N 90,8 0, E 58,2 0, Razem sezonowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego ΣA οι S i TR i, kwh/a

15 5 Wewnętrzne sezonowe zyski ciepła Qi, kwh/a Liczba osób N 80 N Liczba 275 L m 18 5,3 (80 N+275 L m) mieszkań L m kwh/a Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h, kwh/a Q h =Q t +Q v -0,9 (Q s +Q i )= Sprawdzenie wymagań 7.1 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku kwh/(m 3 a) E=Q h /V= 30,0 7.2 Wymagania Współczynnik kształtu Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło A/V do ogrzewania E 0 kwh/(m 3 a) A/V<=0,20 E 0 =29 m -1 0,20<A/V<0,90 E 0 =26,6+12 A/V= 35,3 A/V>=0,90 E 0 =37,4 Wskaźnik E= 30,0 < 35,3 =E 0

16 13. Zestawienie materiałów Zestawienie grzejników 1. Grzejnik stalowy drabinkowy łazienkowy firmy INSTAL-PROJEKT symbol L [m] H [m] Ilość szt. dn Gł 0 Standard 0,52 0, Gł 1 Standard 0,52 0, Gł 2 Standard 0,52 1, Gł 3 Standard 0,52 1, Grzejnik stalowy płytowy firmy Rettig-Purmo Grzejnik stalowy płytowy Rettig-Purmo, typ V, H = 600 mm lub H = 900 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym typu firmy Oventrop L [m] Ilość szt. dn Symbol: V11-60 Producent: PURMO V V V V V V Symbol: V22-60 Producent: PURMO V V V V V V Symbol: V33-60 Producent: PURMO V V V V V

17 13.2 Zestawienie rur systemu KAN-TERM Rury stalowe Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H Dn. L (m) , , , , ,0 80 1,0 2. Rury systemu KAN-TERM Rury polietylenowe LPE (Dowlex PE-MD-O) z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa. Połączenia zaciskowe. Dz. L (m) 14x2 1800,0 18x2 680,0 25x3,5 50, Zestawienie armatury i urządzeń 1. Logotermy Producent: MEIBES Mieszkaniowe stacje wymiennikowe Logotermy typu SATURN szt. 36 z regulatorem temperatury RAA02 2. Ciepłomierze kompaktowe CQM-II-K Producent APATOR S.A.- Toruń. Licznik ciepła LQM-II-K z gniazdem zdalnego odczytu GZO, przepływomierz JS90-0,6NE Dn 15, czujniki temperatury PT 500 kpt Zawór strefowy Producent: MEIBES Ilość sztuk Symbol 36 V117D 4. Zawory podpionowe Symbol: STAD Producent: TOUR&ANDERSSON Zawór odcinający prosty z nastawą wstępną, z odwodnieniem, pomiar spadku ciśnienia. Dn. Ilość sztuk Symbol Symbol: STAP Producent: TOUR&ANDERSSON Regulator róŝnicy ciśnienia, utrzymuje stałą róŝnicę ciśnienia w zakresie dp = kpa. Dn. Ilość sztuk Symbol

18 5. Zawory grzejnikowe Symbol: RTD-N-P Producent: DANFOSS Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, wykonanie standardowe lub z długimi końcówkami (niplami). Dn Ilość szt Nr katalogowy L Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS Zawór odcinający prosty z końcówką spustową, montowany na gałązkach powrotnych grzejników, umoŝliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Dn Ilość szt Nr katalogowy L0144 Symbol: RLV-KS-P Producent: DANFOSS Zawór odcinający prosty do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umoŝliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji Dn Ilość szt Nr katalogowy L Głowica termostatyczna Producent: DANFOSS Dn Ilość szt Zawór kulowy gwintowany Dn Ilość szt Odpowietrznik automatyczny Producent: Honeywell typ E121 1/2A szt. 8

19 bipro-bumar sp. z o. o. rok załoŝenia 1948 IN-272 Inwestor Tytuł inwestycji i adres Obiekt/Wydział Faza projektowa Tytuł opracowania Numery PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. ul. Nawrot Łódź tel.: , , tel./fax (0-42) adres Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Nr 4B przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim Obręb 23, Dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Nr 4B ul. Stolarska 31-33, Tomaszów Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz technologia węzła cieplnego z AKPiA i instalacją elektryczną w węźle cieplnym Opracowania CP Imię i nazwisko Data Podpis Projektanci inŝ. Paweł Bańczak upr. bud. nr LOD/0309/PWOS/05 w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej r. Asystenci Sprawdzający inŝ. Bogumił Szymczak upr. bud. nr 360/60 w specjalności instalacyjnej r. Prezes Przedsiębiorstwa mgr inŝ. Zbigniew Lipczyński r.

20 bipro-bumar sp. z o. o. rok załoŝenia 1948 IN-272 Inwestor Tytuł inwestycji i adres Obiekt/Wydział Faza projektowa Tytuł opracowania Numery PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. ul. Nawrot Łódź tel.: , , tel./fax (0-42) adres Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Nr 4B przy ul. Stolarskiej w Tomaszowie Mazowieckim Obręb 23, Dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Nr 4B ul. Stolarska 31-33, Tomaszów Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji centralnego ogrzewania Opracowania CP CZĘŚĆ I Imię i nazwisko Data Podpis Projektanci inŝ. Paweł Bańczak upr. bud. nr LOD/0309/PWOS/05 w specjalności instalacyjno-inŝynieryjnej r. Asystenci Sprawdzający inŝ. Bogumił Szymczak upr. bud. nr 360/60 w specjalności instalacyjnej r. Prezes Przedsiębiorstwa mgr inŝ. Zbigniew Lipczyński r.

21 "BIPRO BUMAR" Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/33 Str. 3 Zlecenie IN-272 S P I S T R E Ś C I W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr Str OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY OBIEKTU ŹRÓDŁO CIEPŁA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONANIE INSTALACJI WYKONANIE INSTALACJI Z RUR STALOWYCH WYKONANIE INSTALACJI Z RUR SYSTEMU KAN-therm MONTAś LOGOTERM REGULACJA INSTALACJI ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE IZOLACJA TERMICZNA UWAGI OGÓLNE OBLICZENIA INSTALACJI C.O. WYTYCZNE KONFIGURACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OPINIA FIRMY MEIBES

22 BIPRO BUMAR" Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Tomaszów Mazowiecki ul. Majowa 15 Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 4B w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 31/33 Str. 2 Zlecenie IN-272 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI L.p. T r e ś ć Ilość ark. Nr opracowania lub rysunku U w a g i OPIS TECHNICZNY CP RYSUNKI 1. Rzut piwnic instalacja c.o. C Rzut parteru instalacja c.o. C Rzut I piętra instalacja c.o. C Rzut II piętra instalacja c.o. C Rzut III piętra instalacja c.o. C Schemat rozwinięcia instalacji c.o. piony P1 i P2 C Schemat rozwinięcia instalacji c.o. piony P3 i P4 C

23

24

25

26

27

28

29

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/205 60-166 Poznań tel. 061 661 69 40; kom. 0606 944 004

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo