SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE

2 1. WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnej ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz urządzeń technologicznych kotłowni na paliwo stałe w budynku leśniczówki w miejscowości Budne gm. Baranowo 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż instalacji wodno- kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni na paliwo stałe zgodnie z pkt. 1.1 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami POJĘCIA OGÓLNE Instalacja wody zimnej i ciepłej instalacja zasilająca w wodę zimną i ciepłą budynek leśniczówki w m. Budne gm. Baranowo Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzająca ścieki bytowosanitarne z budynku leśniczówki w m. Budne gm. Baranowo 2

3 Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilająca w ciepło grzejniki w budynku leśniczówki w m. Budne gm. Baranowo Instalacja technologiczna kotłowni na paliwo stałe- źródło ciepła dla budynku leśniczówki w m. Budne gm. Baranowo 2. MATERIAŁY 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normyaprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy B Instalacja wody zimnej i ciepłej. Rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint oraz kształtki. Piony i poziomy zaizolować termicznie pianką polietylenową gr. 10 i 20 mm. W przejściach przez ściany i stropy montować tuleje ochronne. Baterie i osprzęt- według projektu Zbiornik hydroforowy o pojemności 200 l wraz z osprzętem wchodzący w skład automatu wodociągowego typu AGD 5 Bocian (AGD ) lub AGE 5 Czapla Płukanie instalacji wody zimne i ciepłej. Próba na ciśnienie Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda będzie podgrzewana w zasobniku ciepłej wody o pojemności V=120 dm3. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowić będzie zawór bezpieczeństwa Cyrkulacja ciepłej wody wymuszona będzie pompą cyrkulacyjną Obieg ładowania zasobnika zostanie wymuszony pompą obiegową 3

4 Rurociągi instalacji grzewczej przygotowania ciepłej wody wykonać z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych o sprawdzonej szczelności /B1/ odmiany wytrzymałościowej G-205, zgodnie z normą PN-79/H łączonych przez spawanie. Armatura instalacji grzewczej przygotowania ciepłej wody to zawory kulowe mufowe gwintowane do 100 o C i 6,0 bar. Rurociągi wodne wykonać z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych średnich zgodnie z normą PN-74/H-74200, łączonych na gwint za pomocą ocynkowanych łączników gwintowanych. Armatura wodna stosować zawory kulowe mufowe gwintowane na temperaturę do 100 o C i ciśnienie do 6,0 bara Instalacja kanalizacji. Rurociągi wykonać z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. Piony kanalizacyjne u podstaw uzbroić w rewizje Zakończenia pionów kanalizacyjnych wykonać w postaci rur wywiewnych wyprowadzonych ponad połać dachową oraz zaworów powietrznych umieszczonych powyżej najwyższych przyborów Rodzaj i ilości przyborów wg zestawienia w projekcie Instalacja c.o. i kotłownia na paliwo stałe Rurociągi c.o. z rur stalowych czarnych (rurociągi w kotłowni i rurociągi główne) oraz układanych w posadzce rur z tworzywa sztucznego (zasilenie i powrót poszczególnych grzejników). W projekcie technicznym założono zastosowanie rur PEX z polietylenu sieciowanego z osłoną antydyfuzyjną systemu TeCe. Aparaty grzejne: 1. kompaktowe grzejniki stalowe dwupłytowe z ożebrowaniem konwekcyjnym typu CosmoCompact lub Purmo KV-22 zasilane od dołu 2. pojedynczy grzejnik rurkowy łazienkowy typu PO+C produkcji Terma Trade w Gdańsku Armatura instalacji grzewczej - zawory kulowe mufowe gwintowane do 100 o C i 6,0 bar. Kocioł grzewczy-niskotemperaturowy kocioł wodny opalany paliwem stałym (głównie drewnem opałowym) typu KDU 20/26 o wydajności 20/26 kw 4

5 Zabezpieczenie kotła: 1. rura bezpieczeństwa...dn25 2. rura sygnalizacyjna...dn15 3. rura cyrkulacyjna...dn20/25 4. rura przelewowa...dn25 5. rura odpowietrzająca...dn15 6. naczynie wzbiorcze otwarte typu A o pojemności użytkowej 19.8 dm 3 i pojemności całkowitej 25.0 dm 3 przy wymiarach D w = 316 mm i A= 326 mm umieszczone w najwyższym punkcie instalacji- pod stropem I piętra lub na poziomie posadzki poddasza nieużytkowego SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamkniętych. Ze względu na mały obiekt rury winny być zamawiane bez składowania bezpośrednio na budowę w zależności od postępu robót. W przypadku składowania na budowie rur z tworzyw sztucznych- w szczególności z PVC i PP, powinny one być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 40 o C. W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20 m. Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 2.3 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 5

6 3. SPRZĘT 3.1. SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI WOD-KAN., C.W.U., C.O. i KOTŁOWNI WBUDOWANEJ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 6

7 4.1 RURY PVC I PP Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur PVC i PP należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe: Przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego od -5 o C do +30 o C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa Wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1 m Rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu zarysowaniami przez podłożenie tektury falistej 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i ścianach za pomocą kredy lub innych znaków przebieg rurociągów oraz lokalizację projektowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy wykonać otwory i przebicia w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych ROBOTY MONTAŻOWE Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.1 można przystąpić do wykonania robót montażowych OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU URZĄDZEŃ. Przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach wypełnionych materiałem elastycznym. Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz instrukcją montażu poszczególnych urządzeń dostarczoną wraz z urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urządzeń według projektu. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne montować bezpośrednio na rurociągach. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 7

8 5.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Przyłącza wodociągowe do leśniczówki wykonane zostanie zgodnie z projektem technicznym z rur polietylenowych do przesyłania wody na ciśnienie nominalne 1.0 MPa (PN 10). Przyłącze wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, instrukcją producenta zastosowanych rur i wymaganiami dostawcy wody. Zastosowane rury muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do użycia dla wody pitnej. Zastosowane urządzenia do wykonywania połączeń (zgrzewarki doczołowe i zgrzewarki do muf) muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń musi być zgodny z wymogami producenta rur. Odbiór przyłącza po dokładnym wypłukaniu, zdezynfekowaniu i przeprowadzonej próbie ciśnieniowej- według wymagań dostawcy wody WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA W BUDYNKU Wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych (ciągi główne) oraz rur z tworzywa sztucznego (doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń). W projekcie technicznym założono jako jeden z wariantów zastosowanie rur z polipropylenu (PP) łączonych przez zgrzewanie i na gwint. Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do użycia dla wody pitnej (atest PZH). Urządzenia stosowane do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń do wykonywania połączeń oraz urządzeń pomocniczych musi być zgodny z zaleceniami producenta rur i kształtek. Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych, Warunkami technicznymi 8

9 wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, instrukcjami producentów rur i ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi użytkownika. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej przewodów z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych tworzyw oraz zaleceniami producenta rur. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie, dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności inspektora nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte urządzenie do podwyższania i stabilizacji ciśnienia wody (zbiornik hydroforowy z osprzętem) musi posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. Użyte urządzenie do przygotowania ciepłej wody użytkowej- podgrzewacz pojemnościowy zasilany z kotłowni- musi posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. Zabezpieczenie powyższych urządzeń wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcją producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegółowymi (w razie konieczności- wymaganiami Dozoru Technicznego). Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej konieczny jest atest UDT WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU WRAZ Z PRZYKANALIKIEM Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zostanie wykonana z rur i kształtek z tworzywa sztucznego- PCW oraz PP łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych wykonać zgodnie z projektem technicznym od wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji 9

10 sanitarnych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, instrukcjami producentów rur i ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi użytkownika. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów kanalizacyjnych zgodnie z Polską Normą oraz zaleceniami producenta rur. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w obecności inspektora nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. W zakresie przyborów dotyczy to całości użytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urządzeń dodatkowych- studni rewizyjnych, o ile zastosowane zostaną typowe studnie z tworzywa sztucznego. W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych szczególnie dokładnie skontrolować należy jakość spoin między kręgami, szczelność przejść rurociągów przez ściany studni i jakość warstw izolacyjnych WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zostanie wykonana z rur stalowych czarnych (rurociągi w kotłowni i rurociągi główne) oraz układanych w posadzce rur z tworzywa sztucznego (zasilenie i powrót poszczególnych grzejników). W projekcie technicznym założono zastosowanie rur PEX z polietylenu sieciowanego z osłoną antydyfuzyjną systemu TeCe. Rurociągi zasilające i powrotne do grzejników wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Projekt zakłada jednorodną formę zasilenia grzejników- pojedyncze przyłącza prowadzone od szafek rozdzielaczowych zasilają pojedyncze grzejniki. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym, w szczególności istotne jest potwierdzenie własności antydyfuzyjnych użytego materiału. Urządzenia stosowane do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urządzeń do wykonywania połączeń oraz urządzeń pomocniczych musi być zgodny z zaleceniami producenta rur i kształtek. 10

11 Instalację centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, instrukcjami producentów rur i ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi użytkownika. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej jakości ułożenia rurociągów przeznaczonych do umieszczenia w posadzkach pomieszczeń oraz na zapewnienie kompensacji termicznej przewodów z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla użytego tworzywa oraz zaleceniami producenta rur. Roboty podlegające zakryciu- w szczególności zlokalizowane docelowo w posadzkach rurociągi zasilające grzejniki muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny i próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorąco oraz sprawdzenie nastaw urządzeń regulacyjnych przeprowadzić należy w obecności inspektora nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Wszystkie urządzenia- w tym głównie aparaty grzejne oraz rozdzielacze, jak również użyta do wykonania instalacji armatura regulacyjna i zaporowa muszą mieć dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty potwierdzające parametry. W przypadku rurociągów stalowych ze szczególną uwagą należy dokonać odbioru robót antykorozyjnych. Konieczny jest również szczegółowy odbiór przewidzianej do wykonania izolacji termicznej w zakresie grubości i przydatności wykorzystywanych materiałów do zastosowania na rynku krajowym. Zarówno farby antykorozyjne, jak i materiały termoizolacyjne muszą posiadać atest do stosowania na rynku krajowym KOTŁOWNIA WBUDOWANA NA PALIWO STAŁE Kotłownia wbudowana na paliwo stałe (głównie drewno opałowe) zlokalizowana zostanie w piwnicy budynku. Kotłownia zasilać będzie wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w budynku leśniczówki. Kotłownię wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwo stałe oraz wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń. Konieczne jest również ścisłe powiązanie technologii kotłowni z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11

12 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne- w szczególności kocioł, naczynie wzbiorcze i pompy obiegowe muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. Zabezpieczenie kotła i instalacji technologicznej wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, instrukcją producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegółowymi (w razie koniecznościwymaganiami Dozoru Technicznego). Użyta do wykonania instalacji technologicznej w kotłowni armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej konieczny jest atest UDT. W przypadku rurociągów stalowych ze szczególną uwagą należy dokonać odbioru robót antykorozyjnych, konieczny jest również szczegółowy odbiór przewidzianej do wykonania izolacji termicznej w zakresie grubości i przydatności wykorzystywanych materiałów do zastosowania na rynku krajowym. Zarówno farby antykorozyjne, jak i materiały termoizolacyjne muszą posiadać atest do stosowania na rynku krajowym. W trakcie wykonywania i odbioru kotłowni szczególny nacisk położyć należy na zapewnienie właściwej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń kotłowni i składu opału w zakresie nawiewu i wywiewu. Należy również zapewnić szczegółowy odbiór czopucha i komina odprowadzającego spaliny z kotła. Odbiór kotłowni powinien zostać poprzedzony co najmniej 24- godzinną próbą na gorąco z dokonaniem regulacji i sprawdzeniem działania urządzeń. Potwierdzenie prawidłowości działania wymaga formy pisemnej. Protokół powinien uwzględniać wszystkie kwestie związane z prawidłowym i bezpiecznym działaniem kotłowni, w tym również kwestię zabezpieczenia przeciwpożarowego, właściwej wentylacji i ergonomii ustawienia urządzeń. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 12

13 danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Po wykonaniu instalacji wod.-kan, c.w.u. i c.o. wraz z kotłownią wbudowaną należy przeprowadzić rozruch instalacji i kotłowni połączony z regulacją temperatury c.w.u. dostarczanej do instalacji. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 JEDNOSTKI OBMIAROWE Jednostką obmiarową urządzenia instalacji wod-kan.,c.w.u., c.o. wraz z kotłownią jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostką obmiarową rurociągów instalacji wod-kan., kanalizacyjnej i technologii przygotowania c.w.u. jest 1m (metr) długości rurociągu. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. Dziennik Budowy; Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 13

14 ZAKRES ODBIORU CZĘŚCIOWEGO Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze częściowym; protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; protokół z prób szczelności instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz przygotowania c.w.u. i centralnego ogrzewania. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; prawidłowość działania instalacji protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Cena 1m długości rurociągu poszczególnych instalacji obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, montaż rurociągów instalacyjnych, przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej, wywóz ziemi, gruzu, i innych elementów pozostałych po montażu instalacji. Cena 1 sztuki odebranego urządzenia obejmuje: 14

15 - oznakowanie miejsca montażu projektowanych urządzeń, - wykonanie robót przygotowawczych do montażu, - montaż urządzeń - podłączenie urządzeń od instalacji, - przeprowadzenie pomiarów i badań objętych wymaganiami w specyfikacji technicznej, 10. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. PN-71/B Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-H-74200;1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-70/N Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny INNE DOKUMENTY Atesty, dopuszczenia materiałów i urządzeń do stosowania. Projektant: mgr inż. Krzysztof Filipkowski 15

16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY WRAZ Z RUROCIĄGIEM ODPŁYWOWYM, PRZYKANALIK SANITARNY WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW BYTOWO - GOSPODARCZYCH DLA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO 16

17 I. PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy przyłącza wodociągowego do leśniczówki w m. Budne gm. Baranowo 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przyłącza wodociągowego i obejmuje: - budowę przyłącza wodociągowego (rury o średnicy 50 mm PE) - modernizację istniejącej studni czerpalnej oraz montaż pompy zatapialnej wchodzącej w skład automatu wodociągowego 1.4. Określenia podstawowe Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania zimnej wody z miejsca jej czerpania do miejsca odbioru MATERIAŁY Rury PE o średnicy 50 mm PN10 łączone poprzez zgrzewanie Łączniki (armatura) kołnierzowe lub gwintowane. Materiały powinny być zgodne z BN-82/ oraz BN-86/ Pompa zatapialna z osprzętem wchodząca w skład automatu wodociągowego typu AGD Czapla (typ GAB.2.15) lub AGE Bocian (typ WZA 2.06) 3.0. SPRZĘT Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wodociągowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - koparek - spycharek - sprzętu do zagęszczania gruntu - wciągarek mechanicznych 4.0. TRANSPORT Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 17

18 stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki układania rurociągu Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału. Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-83/ Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z ST Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B oraz BN-83/ "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe. Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do 18

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo