Instalacja centralnego ogrzewania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja centralnego ogrzewania."

Transkrypt

1 Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV Instalowanie centralnego ogrzewania Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji technicznej Okre lenia podstawowe specyfikacji technicznej Ogólne wymagania dotycz ce robót Przekazanie terenu budowy Dokumentacja projektowa Zgodno robót z dokumentacj projektow Dokumentacja robocza Bł dy i opuszczenia Zabezpieczenie terenu budowy Dziennik Budowy Ochrona mienia publicznego i prywatnego Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpo arowa Obci enie na o dla transportu budowlanego Aprobaty techniczne Zaplecze Wykonawcy Bezpiecze stwo i higiena pracy Stosowanie si do prawa i innych przepisów Materiały Kontrola materiałów i urz dze Materiały i urz dzenia nie odpowiadaj ce wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urz dze Sprz t Transport Wykonanie robót Zasady organizacji robót Zakres robót Ogólne warunki wykonania robót centralnego ogrzewania Odbiór robót, próby szczelno ci Próby odbiorcze Etapowanie robót Kontrola jako ci robót System zapewnienia jako ci Opis ogólny Plan Zapewnienia Jako ci Zasady kontroli jako ci robót Badania i pomiary Raporty z bada Opłaty za badania Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Stałe punkty kontroli Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Dziennik budowy 2

2 Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Odbiór robót Rodzaje odbioru robót Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór cz ciowy Odbiór ostateczny robót Dokumenty odbioru ostatecznego Odbiór pogwarancyjny Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej Przepisy zwi zane 3

3 1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach inwestycji pod nazw : Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania gabinetów lekarskich na dwie apteki ogólnodost pne. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy (SSW), Katowice, ul. Ziołowa 45, dz. nr89/7, obr. Ligota 107. Górno l ski O rodek Kardiologii (GOK), Katowice, ul. Ziołowa 47, dz. nr31/13, obr. Ligota 81 W razie wyst pienia wyra nej niezgodno ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewa aj ce b d miały Warunki Umowy Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie Okre lenia podstawowe specyfikacji technicznej. 1. Aprobata techniczna dokument stwierdzaj cy przydatno wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 2. Dziennik Budowy dziennik wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót. 3. Inspektor nadzoru osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa niona do nadzorowania robót, koordynowania działa mi dzy Inwestorem, Wykonawc i Projektantem oraz do wyst powania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 4. Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 5. Materiały wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 6. Odpowiednia zgodno zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedział tolerancji nie został okre lony z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano-monta owych. 7. Polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z powadzeniem budowy. 8. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej (Projektu Wykonawczego). 9. lepy kosztorys wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem), w kolejno ci technologicznej ich wykonania. 10. U ytkownik jest to Przedsi biorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatuj ca budynek. 11. UDT Urz d Dozoru Technicznego 12. WTWiO warunki techniczne wykonywania i odbioru 13. SANEPiD Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z umow, dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargow i poleceniami Inspektora nadzoru. 4

4 1.4. Przekazanie terenu budowy. Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy waz ze wszystkimi dokumentami okre lonymi w umowie Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy Zgodno robót z dokumentacj projektow. a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy, stanowi cz umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. b) W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów jest wa niejszy od odczytu ze skali rysunków. c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d zgodne z dokumentacj projektow. d) Dane okre lone w dokumentacji projektowej b d uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urz dze i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji Dokumentacja robocza a) Je li jest konieczne wykonanie robót według rozwi za alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc, Wykonawca wykona dokumentacj robocz przedstawiaj c szczegóły, które b d stosowane podczas wykonywania robót. Koszty zwi zane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostan wł czone do cen jednostkowych robót. Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotycz cymi ko cowego wykonania robót. Je li wymagaj tego przepisy, powy sza dokumentacja robocza powinna zosta uzgodniona z Projektantem i U ytkownikiem. b) Obiekty Dora ne ka dego rodzaju, o ile oka e si to potrzebne, powinny by zaprojektowane i wykonane przez Wykonawc na jego koszt. Szczegóły nale y przedstawi Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpocz ciem Budowy. Wykonawca powinien przyj pełn odpowiedzialno za takie Obiekty Dora ne, zgodnie z umow. c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawc z Inspektorem nadzoru, Projektantem lub U ytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy s one dopuszczone Bł dy i opuszczenia. Ka dy bł d oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawc w jakichkolwiek dokumentach, nale y zgłosi Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usuni cia takiego bł du lub opuszczenia. Wykonawca nie mo e wykorzystywa do adnych celów bł dów lub opuszcze w dokumentach Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy. Poniewa roboty b d wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 5

5 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si, e jest wł czony w cen umown, chyba e umowa postanowi inaczej Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. Dz. U. z nr 108 poz Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowan form i szczegółowy spis tre ci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w j zyku polskim Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami b d cymi konsekwencj prowadzonych robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwi zku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygni cia roszczenia i b dzie na bie co informował Inspektora nadzoru o post pach w sprawie oraz o szczegółach osi gni tego porozumienia Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska. W czasie trwania budowy i wyka czania robót: Wykonawca b dzie utrzymywa teren budowy w nale ytym porz dku. Nale y unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia hałasem wszystkie urz dzenia i inne ródła hałasu musz by ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczaj ce emisj hałasu oaz odpowiada odpowiednim normom. Wykonawcy nie wolno u ywa adnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarza niebezpiecze stwa dla rodowiska wszystkie materiały musz by stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy. Wykonawca odpowiada całkowicie za usuni cie odpadów i mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwi zanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega przepisów odno nych Władz. Nie wolno stosowa materiałów, urz dze i maszyn, które mogłyby doprowadzi do ska enia rodowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowi zany do ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywał si wył cznie w godzinach pomi dzy 7 a Ochrona przeciwpo arowa. Wykonawca ma obowi zek przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca powinien podj wszelkie rodki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpiecze stwa przeciwpo arowego. Wykonawca powinien przestrzega wszystkich przepisów i zalece odno nych Władz w zakresie ochrony przeciwpo arowej, przez cały okres wa no ci umowy. Wykonawca b dzie utrzymywał sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robót. Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 6

6 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Obci enie na o dla transportu budowlanego Wykonawca zapewni, e cały ruch kołowy zwi zany z robotami, ł cznie z dostaw materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obci e na dogach publicznych lub na Placu Budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostan zlikwidowane przez Wykonawc zgodnie z post powaniem przewidzianym dla roszcze Stron Trzecich Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyska Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy Zaplecze Wykonawcy. W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni i zorganizowa swoim pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwi zane z obsług tych e oraz ich utrzymaniem typu o wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wod, odprowadzenie cieków, ł czno itp., ponosi Wykonawca Bezpiecze stwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si, e wszystkie koszty zwi zane ze spełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie umownej Stosowanie si do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas powadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 2. Materiały ródła uzyskania materiałów. Zamawiaj cy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały okre lone w dokumentacji Kontrola materiałów i urz dze. a) Wszystkie materiały i urz dzenia przewidziane do u ycia lub wbudowania podczas budowy b d przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. b) Materiały i urz dzenia nie spełniaj ce wymaga dokumentacji powinny zosta odrzucone. 7

7 c) Jakiekolwiek roboty, do których u yto materiałów lub wbudowano urz dzenia bez zgody Inspektora nadzoru, b d wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy Materiały i urz dzenia nie odpowiadaj ce wymaganiom. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b d zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót ni te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si z ich nie przyj ciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urz dze. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urz dzenia, do czasu gdy b d one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów i urz dze b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc Wariantowe stosowanie materiałów oraz urz dze. Je li dokumentacja projektowa lub umowa przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urz dzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, U ytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich u yciem, albo w okresie dłu szym, je eli b dzie to wymagane dla bada powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urz dzenia nie mo e by pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, U ytkownika i Projektanta. 3. Sprz t. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jako ci lub projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale w tych dokumentach, sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. Transport. 8

8 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie mog by dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. Wykonanie robót Zasady organizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b d oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an kwesti. Polecenia Inspektora nadzoru b d wykonywane nie pó niej, ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca Zakres robót. Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycz Umowy w zakresie inwestycji pod nazw : Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania gabinetów lekarskich na dwie apteki ogólnodost pne. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy (SSW), Katowice, ul. Ziołowa 45, dz. nr89/7, obr. Ligota 107. Górno l ski O rodek Kardiologii (GOK), Katowice, ul. Ziołowa 47, dz. nr31/13, obr. Ligota 81. W zakres robót wchodz : - monta nowej instalacji c.o. stalowej (od pionów do grzejników) - monta grzejników higienicznych - monta zaworów odcinaj cych, regulacyjnych oraz głowic termostatycznymi - próba szczelno ci instalacji. - próba na gor co z regulacj Podstawowe materiały: - rury i kształtki stalowe - grzejniki higieniczne VNH 9

9 5.3. Ogólne warunki wykonania robót centralnego ogrzewania Przewody instalacji grzejnikowej wykona w rur stalowych. Podej cia do grzejników od pionów wykona nadtynkowo. Przewody stalowe ł czy poprzez spawanie zgodnie z PN-92/M Klasa wadliwo ci zł cza zgodnie z projektem R4 wg PN-92/M Spawanie mog wykonywa tylko i wył cznie spawacze posiadaj cy odpowiednie aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Poł czenia spawane wykonywa doczołowo. Rowki do spawania przygotowa zgodnie z PN-69/M Wszystkie zł cza spawane nale y wykonywa zgodnie z opracowan przez wykonawc technologi która powinna zawiera : - ogólne zasady organizacji robót - wymagania dotycz ce przygotowania zł cza do spawania - wymagania dotycz ce przygotowania miejsca pracy - karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej Temperatura towarzysz ca procesom spawania nie powinna by ni sza od 0 o C. Na zł czach spawanych nie dopuszczalne s nast puj ce wady powierzchniowe: - p kni cia - przesuni cia kraw dzi w zł czach o jednakowych grubo ciach cianek - przesuni cia kraw dzi w zł czach o ró nych grubo ciach cianek Wszystkie poł czenia spawane nale y odda ogl dzinom zewn trznym. W celu wykrycia wad wewn trznych nale y podda zł cza spawane podda badaniom radiograficznym lub ultrad wi kowym. Wykrywanie wad metod ultrad wi kow nale y przeprowadzi zgodnie z PN- 89/M przygotowan przez wytwórc. Badanie nale y przeprowadzi po obróbce cieplnej. Podpory ruroci gów i urz dze wykona wg PN-64/ (podpora stała) i BN-64/ (podpora lizgow ) lub rozwi za producenta rur. Dopuszcza si podwieszenia i podparcia ruroci gów wykonane wg rozwi za Wykonawcy. Po sprawdzeniu szczelno ci poł cze i przepłukaniu wod wodoci gow pod pełnym ci nieniem, ruroci gi stalowe układu C.O. oczy ci do 3 stopnia czysto ci wg PN-70/H-97050, odtłu ci i nast pnie pomalowa farb ftalowo - silikonow CEKOR termoodporn do 100 o C. Nale y zastosowa 2-3 warstwy farby o ł cznej grubo ci powłoki µm. Instalacj nale y napełni wod spełniaj c wymagania normy PN-93/C Szczegółowe wymagania przedstawiono w tabeli. Wska niki jako ci wody do napełniania i uzupełniania instalacji Twardo w glanowa mval/l ( o n) zawarto jonów agresywnych mg/l 4,0 (11,2 o n) 50ΣCl - + SO 4 2- zawarto amoniaku mg/l NH 4 + instalacyjnej odczyn ph zawarto tlenu mg/l O 2 w tym < 30 Cl - 0,5 8,0 9,0 0,1 10

10 GRZEJNIKI. Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi w płaszczy nie równoległej do powierzchni ciany. Grzejniki płytowe stalowe higieniczne nale y mocowa do ciany zgodnie z instrukcj producenta grzejników. Nale y wyznaczy miejsce zamontowania uchwytów, wykona tam otwory i osadzi je w cianie. Grzejniki zawiesi i poł czy je z rurami przył cznymi. Grzejnik powinien opiera si całkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki montowa w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si usuni cie opakowania po zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych. Nie dopu ci do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. Grzejniki powinny by mocowane do ciany nie ni ej ni 0,10 m od podłogi i nie bli ej ni 0,06 m od lica ciany wyko czonej. Zaproponowane grzejniki s wyposa one w odpowietrzniki i komplet zawiesze. W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy V&H CosmaNova higieniczne. Grzejniki nale y montowa poziomo lub wy ej ko cem, na którym znajduje si odpowietrznik. ZAWORY TERMOSTATYCZNE, REGULACYJNE Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed monta em armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna by zainstalowana tak, eby była dost pna do obsługi i konserwacji. Armatur na przewodach nale y zainstalowa tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich uchwytów zgodnie ze wskazaniami producenta. Zawory grzejnikowe poł czone bezpo rednio z grzejnikiem nie wymagaj dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach i gał zkach oraz odpowietrzniki nale y umieszcza w miejscach widocznych oraz łatwo dost pnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona z PN-91/B jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych. Zastosowane grzejniki posiadaj wkładki zaworowe w zwi zku z tym nie ma konieczno ci stosowania zaworów termostatycznych oraz zaworów odcinaj cych. Grzejniki wyposa y w głowice CosmoHead. Grzejnik musi by zamontowany tak aby głowica termostatyczna była w poło eniu poziomym i aby była swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zbli onej do temperatury panuj cej w pomieszczeniu. Nie wolno głowicy termostatycznej zasłania i obudowywa. W przypadku niemo no ci spełnienia powy szych warunków zastosowa głowic z czujnikiem wyniesionym. 5.4 Odbiór robót, próby szczelno ci Badania i uruchomienie instalacji. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by poddana próbie szczelno ci. Po zako czeniu monta u ruroci gów nale y przepłuka instalacj wod o pr dko ci 1,7m/s do momentu a woda b dzie czysta. Temperatura wody powinna by zbli ona do temperatury wody roboczej i przy najwi kszym nat eniu przepływu. Płukanie nale y przeprowadzi wielokrotnie spuszczaj c wod. Płukanie nale y wykona przy całkowicie otwartych zaworach odcinaj cych. Nast pnie nale y wyregulowa instalacj przy pomocy zaworów 11

11 regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nale y przeprowadzi rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacj nale y przekaza u ytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacj powykonawcz i rozruchow. Podczas badania działania i szczelno ci nale y dokona ogl dzin wszystkich poł cze, uszczelnie, itp. oraz skontrolowa zdolno wydłu ania kompensatorów. Wyniki badania szczelno ci nale y uzna za pozytywne, je eli nie stwierdzono przecieków i roszenia b d uszkodze i innych trwałych odkształce. Gdy jednak nieszczelno ci b d inne usterki wyst puj nale y je usun. ODBIÓR ROBÓT Sprawdzenie kompletno ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pełni wykonano wszystkie prace zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi nast puj ce działania: a) porówna wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacj projektow, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li to konieczne, w zakresie wła ciwo ci i cz ci zamiennych; b) sprawdzi zgodno wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c) sprawdzi dost pno dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie i konserwacj ; d) sprawdzi czysto instalacji; e) sprawdzi kompletno dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji. Kontrola działania Celem kontroli działania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mo liwo ci działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wst pnymi, zostały prawidłowo zamontowane, wyregulowane - i działaj efektywnie. Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry projektowe i wielko ci zadane zgodnie z wymaganiami. PRÓBY SZCZELNO CI Instalacj nale y podda próbie szczelno ci na ci nienie p r MPa (. p r - ci nienie robocze) - conajmniej 0.5 MPa. Nazwa czynno ci Czas trwania Wynik uznany za pozytywny Badanie wst pne etap I 30 min Spadek ci n. < 0,06 MPa brak roszenia i przecieków Przerwa pomi dy etapami I i II 10 min Badanie wst pne - etap II 30 min Spadek ci n. < 0,06 MPa brak roszenia i przecieków Do badania głównego przyst pi bezpo rednio po badaniach wst pnych. Badanie główne. 120 min Spadek ci n. < 0,02 Mpa brak roszenia i przecieków Instalacja przed próba musi by dokładnie odpowietrzona, a w czasie próby nale y utrzymywa stał temperatur wody w zładzie. 12

12 5.5. Próby odbiorcze Wykonawca ma wykona nast puj ce próby instalacji: próby szczelno ci dla instalacji, próby działania poszczególnych elementów wyposa enia, próby działania cało ci instalacji. Przed przyst pieniem do prób nale y instalacj kilkakrotnie przepłuka czyst wod. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa si próba szczelno ci na ci nienie statyczne. W czasie tej próby nale y sprawdzi wszystkie miejsca poł cze. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelno ci (braku ladów przecieku) mo na przyst pi do próby szczelno ci na ci nienie próbne. Instalacj -ruroci gi uwa a si za szczelne, je eli w ci gu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ci nienia. Po próbie szczelno ci instalacji wykona prób działania poszczególnych urz dze (pomp), a nast pnie wykona prób działania całej instalacji Etapowanie robót. Wykonawca jest zobowi zany do sporz dzenia i przedło enia Inspektorowi nadzoru do akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawi zaniu do kolejno ci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 6. Kontrola jako ci robót System zapewnienia jako ci Opis ogólny. Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektow, umow oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : a) cz ogóln opisuj c : organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, organizacj uchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t oraz urz dzenia do pomiarów i kontroli; b) cz szczegółow opisuj c dla ka dego asortymentu robót: wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich wła ciwo ci w czasie transportu, sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom Plan Zapewnienia Jako ci. Plan Zapewnienia Jako ci nale y przygotowa zgodnie z nast puj cym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nale y rozwin podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawiera pozycje wyszczególnione poni ej oaz musi by przekazany Inspektorowi nadzoru w ci gu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpocz ciu robót, chyba e umowa ustanawia inaczej. 2. Uzupełnienia i poprawki Planu b d wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 13

13 3. Przed rozpocz ciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia musz stanowi cz szczegółowego Planu Zapewnienia Jako ci. Plan Zapewnienia Jako ci musi zawiera co najmniej trzy ni ej wymienione cz ci: Cz 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. Cz 2. Sprawozdania metodyczne. Cz 3. Protokoły Zasady kontroli jako ci robót. Celem kontroli b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn zało ona jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do bada materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada. Wszelkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa mo na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z bada. Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci. Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych Opłaty za badania. Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, wł czaj c w to pobieranie próbek, badania i kontrol, Wykonawca nie mo e da dodatkowych opłat. S one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót Badania powadzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, b dzie ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. 14

14 Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wył cznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj projektow. Koszty dodatkowych bada poniesione zostan przez Wykonawc Stałe punkty kontroli. Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pi mie o dacie zako czenia wszystkich etapów budowy. Proponuje si minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzie, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa mo e t propozycj zweryfikowa inaczej. Inspektor nadzoru mo e da ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca b dzie mógł kontynuowa prace Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te urz dzenia i materiały, które posiadaj : 1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 2. deklaracj zgodno ci lub Certyfikat zgodno ci z Polsk Norm, a je eli nie ma okre le w PN to zgodno ci z Norm ISO; 3. lub deklaracj na aprobat techniczn w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w punkcie 1. oraz te urz dzenia i materiały, które spełniaj wymogi dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s wymagane przez dokumentacj, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b d dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urz dzenia i materiały, które nie spełniaj tych wymaga, b d odrzucone Dokumenty budowy Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwał technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 15

15 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada, z podaniem kto je przeprowadził, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, b d przedło one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót Dokumenty laboratoryjne. Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy, b d gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te stanowi zał czniki do odbioru robót. Winny one by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru Pozostałe dokumenty budowy. Oprócz wy ej wymienionych do dokumentów budowy zalicza si : a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) zezwolenie na prowadzenie d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, e) protokoły odbioru robót, f) protokoły z narad i ustale, g) korespondencj na budowie Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 7. Odbiór robót Rodzaje odbioru robót. W zale no ci od ustale umownych, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu; b) odbiorowi cz ciowemu; c) odbiorowi ko cowemu; d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 16

16 7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany zgodnie z dokumentacj w etapach. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzaj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow, umow i uprzednimi ustaleniami Odbiór cz ciowy. Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si według zasad, jak przy odbiorze ko cowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny robót Dokumenty odbioru ko cowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, je li została sporz dzona w trakcie realizacji umowy; uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu; recepty i ustalenia technologiczne; Dzienniki Budowy (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacj i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako ci; deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacj i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako ci; atesty jako ciowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urz dze oaz Aprobaty Techniczne; opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacj i Programem Zapewnienia Jako ci; sprawozdanie techniczne; inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : zakres i lokalizacj wykonywanych robót; wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego wraz z uzyskan zgod Projektanta i U ytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; uwagi dotycz ce warunków realizacji robót; dat rozpocz cia i zako czenia robót. 17

17 7.5. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór ko cowy robót Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 8. Przepisy zwi zane. 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 2. PKN - PrPN EN ISO 6946: AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 5. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 6. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wpływu na spełnianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 7. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych stwarza zagro enie albo słu cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia czy rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certifikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegaj cy obowi zkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodno ci. 8. Rozporz dzenie Rady Gospodarki z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczaj cych do obrotu wyroby mog ce stwarza zagro enie albo słu cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia czy rodowiska, wyprodukowanych w Polsce lub pochodz ce z kraju, z którym polska zawała porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno ci lub deklaracji zgodno ci wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów. 9. Rozporz dzenie Rady Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003w zakresie efektywno ci energetycznej. 10. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego. 11. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 12. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 13. Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. 14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych. 15. Ustawa Prawo Ochrony rodowiska z dnia r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 18

18 16. Ustawa Prawo Ochrony rodowiska, ustawa o odpadach z dnia r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 17. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 18. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 19. Ustawa z dnia r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz z pó niejszymi zmianami). 20. Ustawa Prawo Zamówie Publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177). 21. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 22. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga zakresie efektywno ci energetycznej. 23. Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747) 24. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 25. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych, cz II - instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 26. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) PN - 82/B Temperatury obliczeniowe zewn trzne PN - 82/B Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach PN - 83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej. PN - B/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszcze kubaturze do 600 m 3 PN - 91/B Ochrona cieplna budynków PN - 91/B Odpowietrzenie instalacji ogrzewa wodnych. PN-93/C Wymagania jakimi powinna odpowiada woda do napełniania instalacji c.o. PN-64/B Okre lanie post powania i wymaga jakie powinna spełnia instalacja C.O. PN-EN 1333:1998 Elementy ruroci gów. Definicja i dobór Dn. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe poł cze ze szczelno ci uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poł cze ze szczelno ci nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia. PN87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Wymagania ogólne i rodki techniczne ochrony przed hałasem. PN87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach. PN87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-71/H Ochrona przed korozj. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-70/N Wytyczne znakowania ruroci gów. 19

19 PN-70/N PN-70/N pren PN-B PN-EN 1333: 1998 PN-EN ISO 6708: 1998 PN-76/B PN-71/H PN-70/N PN-70/N PN-70/N Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania Ochrona materiałów metalowych przed korozj. Ryzyko korozji w systemach przewodz cych wod Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze. Elementy ruroci gów. Definicja i dobór PN Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN Gwinty rurowe poł cze ze szczelno ci uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. Zabezpieczenie urz dze cieplej wody u ytkowej. Ochrona przed korozj. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk. Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne. Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania. 20

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo