Instalacja centralnego ogrzewania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja centralnego ogrzewania."

Transkrypt

1 Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV Instalowanie centralnego ogrzewania Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji technicznej Okre lenia podstawowe specyfikacji technicznej Ogólne wymagania dotycz ce robót Przekazanie terenu budowy Dokumentacja projektowa Zgodno robót z dokumentacj projektow Dokumentacja robocza Bł dy i opuszczenia Zabezpieczenie terenu budowy Dziennik Budowy Ochrona mienia publicznego i prywatnego Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpo arowa Obci enie na o dla transportu budowlanego Aprobaty techniczne Zaplecze Wykonawcy Bezpiecze stwo i higiena pracy Stosowanie si do prawa i innych przepisów Materiały Kontrola materiałów i urz dze Materiały i urz dzenia nie odpowiadaj ce wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urz dze Sprz t Transport Wykonanie robót Zasady organizacji robót Zakres robót Ogólne warunki wykonania robót centralnego ogrzewania Odbiór robót, próby szczelno ci Próby odbiorcze Etapowanie robót Kontrola jako ci robót System zapewnienia jako ci Opis ogólny Plan Zapewnienia Jako ci Zasady kontroli jako ci robót Badania i pomiary Raporty z bada Opłaty za badania Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Stałe punkty kontroli Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Dziennik budowy 2

2 Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Odbiór robót Rodzaje odbioru robót Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór cz ciowy Odbiór ostateczny robót Dokumenty odbioru ostatecznego Odbiór pogwarancyjny Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej Przepisy zwi zane 3

3 1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach inwestycji pod nazw : Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania gabinetów lekarskich na dwie apteki ogólnodost pne. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy (SSW), Katowice, ul. Ziołowa 45, dz. nr89/7, obr. Ligota 107. Górno l ski O rodek Kardiologii (GOK), Katowice, ul. Ziołowa 47, dz. nr31/13, obr. Ligota 81 W razie wyst pienia wyra nej niezgodno ci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewa aj ce b d miały Warunki Umowy Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie Okre lenia podstawowe specyfikacji technicznej. 1. Aprobata techniczna dokument stwierdzaj cy przydatno wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 2. Dziennik Budowy dziennik wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót. 3. Inspektor nadzoru osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa niona do nadzorowania robót, koordynowania działa mi dzy Inwestorem, Wykonawc i Projektantem oraz do wyst powania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 4. Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 5. Materiały wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 6. Odpowiednia zgodno zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedział tolerancji nie został okre lony z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano-monta owych. 7. Polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z powadzeniem budowy. 8. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej (Projektu Wykonawczego). 9. lepy kosztorys wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem), w kolejno ci technologicznej ich wykonania. 10. U ytkownik jest to Przedsi biorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatuj ca budynek. 11. UDT Urz d Dozoru Technicznego 12. WTWiO warunki techniczne wykonywania i odbioru 13. SANEPiD Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z umow, dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargow i poleceniami Inspektora nadzoru. 4

4 1.4. Przekazanie terenu budowy. Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy waz ze wszystkimi dokumentami okre lonymi w umowie Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy Zgodno robót z dokumentacj projektow. a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy, stanowi cz umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. b) W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów jest wa niejszy od odczytu ze skali rysunków. c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d zgodne z dokumentacj projektow. d) Dane okre lone w dokumentacji projektowej b d uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urz dze i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji Dokumentacja robocza a) Je li jest konieczne wykonanie robót według rozwi za alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc, Wykonawca wykona dokumentacj robocz przedstawiaj c szczegóły, które b d stosowane podczas wykonywania robót. Koszty zwi zane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostan wł czone do cen jednostkowych robót. Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotycz cymi ko cowego wykonania robót. Je li wymagaj tego przepisy, powy sza dokumentacja robocza powinna zosta uzgodniona z Projektantem i U ytkownikiem. b) Obiekty Dora ne ka dego rodzaju, o ile oka e si to potrzebne, powinny by zaprojektowane i wykonane przez Wykonawc na jego koszt. Szczegóły nale y przedstawi Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpocz ciem Budowy. Wykonawca powinien przyj pełn odpowiedzialno za takie Obiekty Dora ne, zgodnie z umow. c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawc z Inspektorem nadzoru, Projektantem lub U ytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy s one dopuszczone Bł dy i opuszczenia. Ka dy bł d oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawc w jakichkolwiek dokumentach, nale y zgłosi Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usuni cia takiego bł du lub opuszczenia. Wykonawca nie mo e wykorzystywa do adnych celów bł dów lub opuszcze w dokumentach Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy. Poniewa roboty b d wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 5

5 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te b d utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si, e jest wł czony w cen umown, chyba e umowa postanowi inaczej Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. Dz. U. z nr 108 poz Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowan form i szczegółowy spis tre ci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w j zyku polskim Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami b d cymi konsekwencj prowadzonych robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwi zku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygni cia roszczenia i b dzie na bie co informował Inspektora nadzoru o post pach w sprawie oraz o szczegółach osi gni tego porozumienia Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska. W czasie trwania budowy i wyka czania robót: Wykonawca b dzie utrzymywa teren budowy w nale ytym porz dku. Nale y unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia hałasem wszystkie urz dzenia i inne ródła hałasu musz by ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczaj ce emisj hałasu oaz odpowiada odpowiednim normom. Wykonawcy nie wolno u ywa adnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarza niebezpiecze stwa dla rodowiska wszystkie materiały musz by stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy. Wykonawca odpowiada całkowicie za usuni cie odpadów i mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwi zanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega przepisów odno nych Władz. Nie wolno stosowa materiałów, urz dze i maszyn, które mogłyby doprowadzi do ska enia rodowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowi zany do ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywał si wył cznie w godzinach pomi dzy 7 a Ochrona przeciwpo arowa. Wykonawca ma obowi zek przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca powinien podj wszelkie rodki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpiecze stwa przeciwpo arowego. Wykonawca powinien przestrzega wszystkich przepisów i zalece odno nych Władz w zakresie ochrony przeciwpo arowej, przez cały okres wa no ci umowy. Wykonawca b dzie utrzymywał sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robót. Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 6

6 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Obci enie na o dla transportu budowlanego Wykonawca zapewni, e cały ruch kołowy zwi zany z robotami, ł cznie z dostaw materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obci e na dogach publicznych lub na Placu Budowy. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostan zlikwidowane przez Wykonawc zgodnie z post powaniem przewidzianym dla roszcze Stron Trzecich Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyska Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy Zaplecze Wykonawcy. W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni i zorganizowa swoim pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwi zane z obsług tych e oraz ich utrzymaniem typu o wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wod, odprowadzenie cieków, ł czno itp., ponosi Wykonawca Bezpiecze stwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si, e wszystkie koszty zwi zane ze spełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie umownej Stosowanie si do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas powadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 2. Materiały ródła uzyskania materiałów. Zamawiaj cy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały okre lone w dokumentacji Kontrola materiałów i urz dze. a) Wszystkie materiały i urz dzenia przewidziane do u ycia lub wbudowania podczas budowy b d przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. b) Materiały i urz dzenia nie spełniaj ce wymaga dokumentacji powinny zosta odrzucone. 7

7 c) Jakiekolwiek roboty, do których u yto materiałów lub wbudowano urz dzenia bez zgody Inspektora nadzoru, b d wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy Materiały i urz dzenia nie odpowiadaj ce wymaganiom. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b d zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiałów do innych robót ni te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si z ich nie przyj ciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urz dze. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urz dzenia, do czasu gdy b d one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów i urz dze b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc Wariantowe stosowanie materiałów oraz urz dze. Je li dokumentacja projektowa lub umowa przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urz dzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, U ytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich u yciem, albo w okresie dłu szym, je eli b dzie to wymagane dla bada powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urz dzenia nie mo e by pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, U ytkownika i Projektanta. 3. Sprz t. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jako ci lub projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale w tych dokumentach, sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. Transport. 8

8 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie mog by dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. Wykonanie robót Zasady organizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b d oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an kwesti. Polecenia Inspektora nadzoru b d wykonywane nie pó niej, ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca Zakres robót. Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycz Umowy w zakresie inwestycji pod nazw : Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania gabinetów lekarskich na dwie apteki ogólnodost pne. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy (SSW), Katowice, ul. Ziołowa 45, dz. nr89/7, obr. Ligota 107. Górno l ski O rodek Kardiologii (GOK), Katowice, ul. Ziołowa 47, dz. nr31/13, obr. Ligota 81. W zakres robót wchodz : - monta nowej instalacji c.o. stalowej (od pionów do grzejników) - monta grzejników higienicznych - monta zaworów odcinaj cych, regulacyjnych oraz głowic termostatycznymi - próba szczelno ci instalacji. - próba na gor co z regulacj Podstawowe materiały: - rury i kształtki stalowe - grzejniki higieniczne VNH 9

9 5.3. Ogólne warunki wykonania robót centralnego ogrzewania Przewody instalacji grzejnikowej wykona w rur stalowych. Podej cia do grzejników od pionów wykona nadtynkowo. Przewody stalowe ł czy poprzez spawanie zgodnie z PN-92/M Klasa wadliwo ci zł cza zgodnie z projektem R4 wg PN-92/M Spawanie mog wykonywa tylko i wył cznie spawacze posiadaj cy odpowiednie aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Poł czenia spawane wykonywa doczołowo. Rowki do spawania przygotowa zgodnie z PN-69/M Wszystkie zł cza spawane nale y wykonywa zgodnie z opracowan przez wykonawc technologi która powinna zawiera : - ogólne zasady organizacji robót - wymagania dotycz ce przygotowania zł cza do spawania - wymagania dotycz ce przygotowania miejsca pracy - karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej Temperatura towarzysz ca procesom spawania nie powinna by ni sza od 0 o C. Na zł czach spawanych nie dopuszczalne s nast puj ce wady powierzchniowe: - p kni cia - przesuni cia kraw dzi w zł czach o jednakowych grubo ciach cianek - przesuni cia kraw dzi w zł czach o ró nych grubo ciach cianek Wszystkie poł czenia spawane nale y odda ogl dzinom zewn trznym. W celu wykrycia wad wewn trznych nale y podda zł cza spawane podda badaniom radiograficznym lub ultrad wi kowym. Wykrywanie wad metod ultrad wi kow nale y przeprowadzi zgodnie z PN- 89/M przygotowan przez wytwórc. Badanie nale y przeprowadzi po obróbce cieplnej. Podpory ruroci gów i urz dze wykona wg PN-64/ (podpora stała) i BN-64/ (podpora lizgow ) lub rozwi za producenta rur. Dopuszcza si podwieszenia i podparcia ruroci gów wykonane wg rozwi za Wykonawcy. Po sprawdzeniu szczelno ci poł cze i przepłukaniu wod wodoci gow pod pełnym ci nieniem, ruroci gi stalowe układu C.O. oczy ci do 3 stopnia czysto ci wg PN-70/H-97050, odtłu ci i nast pnie pomalowa farb ftalowo - silikonow CEKOR termoodporn do 100 o C. Nale y zastosowa 2-3 warstwy farby o ł cznej grubo ci powłoki µm. Instalacj nale y napełni wod spełniaj c wymagania normy PN-93/C Szczegółowe wymagania przedstawiono w tabeli. Wska niki jako ci wody do napełniania i uzupełniania instalacji Twardo w glanowa mval/l ( o n) zawarto jonów agresywnych mg/l 4,0 (11,2 o n) 50ΣCl - + SO 4 2- zawarto amoniaku mg/l NH 4 + instalacyjnej odczyn ph zawarto tlenu mg/l O 2 w tym < 30 Cl - 0,5 8,0 9,0 0,1 10

10 GRZEJNIKI. Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi w płaszczy nie równoległej do powierzchni ciany. Grzejniki płytowe stalowe higieniczne nale y mocowa do ciany zgodnie z instrukcj producenta grzejników. Nale y wyznaczy miejsce zamontowania uchwytów, wykona tam otwory i osadzi je w cianie. Grzejniki zawiesi i poł czy je z rurami przył cznymi. Grzejnik powinien opiera si całkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki montowa w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si usuni cie opakowania po zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych. Nie dopu ci do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. Grzejniki powinny by mocowane do ciany nie ni ej ni 0,10 m od podłogi i nie bli ej ni 0,06 m od lica ciany wyko czonej. Zaproponowane grzejniki s wyposa one w odpowietrzniki i komplet zawiesze. W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy V&H CosmaNova higieniczne. Grzejniki nale y montowa poziomo lub wy ej ko cem, na którym znajduje si odpowietrznik. ZAWORY TERMOSTATYCZNE, REGULACYJNE Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed monta em armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna by zainstalowana tak, eby była dost pna do obsługi i konserwacji. Armatur na przewodach nale y zainstalowa tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich uchwytów zgodnie ze wskazaniami producenta. Zawory grzejnikowe poł czone bezpo rednio z grzejnikiem nie wymagaj dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach i gał zkach oraz odpowietrzniki nale y umieszcza w miejscach widocznych oraz łatwo dost pnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona z PN-91/B jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych. Zastosowane grzejniki posiadaj wkładki zaworowe w zwi zku z tym nie ma konieczno ci stosowania zaworów termostatycznych oraz zaworów odcinaj cych. Grzejniki wyposa y w głowice CosmoHead. Grzejnik musi by zamontowany tak aby głowica termostatyczna była w poło eniu poziomym i aby była swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zbli onej do temperatury panuj cej w pomieszczeniu. Nie wolno głowicy termostatycznej zasłania i obudowywa. W przypadku niemo no ci spełnienia powy szych warunków zastosowa głowic z czujnikiem wyniesionym. 5.4 Odbiór robót, próby szczelno ci Badania i uruchomienie instalacji. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by poddana próbie szczelno ci. Po zako czeniu monta u ruroci gów nale y przepłuka instalacj wod o pr dko ci 1,7m/s do momentu a woda b dzie czysta. Temperatura wody powinna by zbli ona do temperatury wody roboczej i przy najwi kszym nat eniu przepływu. Płukanie nale y przeprowadzi wielokrotnie spuszczaj c wod. Płukanie nale y wykona przy całkowicie otwartych zaworach odcinaj cych. Nast pnie nale y wyregulowa instalacj przy pomocy zaworów 11

11 regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nale y przeprowadzi rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacj nale y przekaza u ytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacj powykonawcz i rozruchow. Podczas badania działania i szczelno ci nale y dokona ogl dzin wszystkich poł cze, uszczelnie, itp. oraz skontrolowa zdolno wydłu ania kompensatorów. Wyniki badania szczelno ci nale y uzna za pozytywne, je eli nie stwierdzono przecieków i roszenia b d uszkodze i innych trwałych odkształce. Gdy jednak nieszczelno ci b d inne usterki wyst puj nale y je usun. ODBIÓR ROBÓT Sprawdzenie kompletno ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pełni wykonano wszystkie prace zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi nast puj ce działania: a) porówna wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacj projektow, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilo ci oraz, je li to konieczne, w zakresie wła ciwo ci i cz ci zamiennych; b) sprawdzi zgodno wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c) sprawdzi dost pno dla obsługi instalacji ze wzgl du na działanie, czyszczenie i konserwacj ; d) sprawdzi czysto instalacji; e) sprawdzi kompletno dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji. Kontrola działania Celem kontroli działania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mo liwo ci działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wst pnymi, zostały prawidłowo zamontowane, wyregulowane - i działaj efektywnie. Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry projektowe i wielko ci zadane zgodnie z wymaganiami. PRÓBY SZCZELNO CI Instalacj nale y podda próbie szczelno ci na ci nienie p r MPa (. p r - ci nienie robocze) - conajmniej 0.5 MPa. Nazwa czynno ci Czas trwania Wynik uznany za pozytywny Badanie wst pne etap I 30 min Spadek ci n. < 0,06 MPa brak roszenia i przecieków Przerwa pomi dy etapami I i II 10 min Badanie wst pne - etap II 30 min Spadek ci n. < 0,06 MPa brak roszenia i przecieków Do badania głównego przyst pi bezpo rednio po badaniach wst pnych. Badanie główne. 120 min Spadek ci n. < 0,02 Mpa brak roszenia i przecieków Instalacja przed próba musi by dokładnie odpowietrzona, a w czasie próby nale y utrzymywa stał temperatur wody w zładzie. 12

12 5.5. Próby odbiorcze Wykonawca ma wykona nast puj ce próby instalacji: próby szczelno ci dla instalacji, próby działania poszczególnych elementów wyposa enia, próby działania cało ci instalacji. Przed przyst pieniem do prób nale y instalacj kilkakrotnie przepłuka czyst wod. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa si próba szczelno ci na ci nienie statyczne. W czasie tej próby nale y sprawdzi wszystkie miejsca poł cze. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelno ci (braku ladów przecieku) mo na przyst pi do próby szczelno ci na ci nienie próbne. Instalacj -ruroci gi uwa a si za szczelne, je eli w ci gu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ci nienia. Po próbie szczelno ci instalacji wykona prób działania poszczególnych urz dze (pomp), a nast pnie wykona prób działania całej instalacji Etapowanie robót. Wykonawca jest zobowi zany do sporz dzenia i przedło enia Inspektorowi nadzoru do akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawi zaniu do kolejno ci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 6. Kontrola jako ci robót System zapewnienia jako ci Opis ogólny. Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektow, umow oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : a) cz ogóln opisuj c : organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, organizacj uchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t oraz urz dzenia do pomiarów i kontroli; b) cz szczegółow opisuj c dla ka dego asortymentu robót: wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich wła ciwo ci w czasie transportu, sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom Plan Zapewnienia Jako ci. Plan Zapewnienia Jako ci nale y przygotowa zgodnie z nast puj cym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nale y rozwin podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawiera pozycje wyszczególnione poni ej oaz musi by przekazany Inspektorowi nadzoru w ci gu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpocz ciu robót, chyba e umowa ustanawia inaczej. 2. Uzupełnienia i poprawki Planu b d wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 13

13 3. Przed rozpocz ciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia musz stanowi cz szczegółowego Planu Zapewnienia Jako ci. Plan Zapewnienia Jako ci musi zawiera co najmniej trzy ni ej wymienione cz ci: Cz 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. Cz 2. Sprawozdania metodyczne. Cz 3. Protokoły Zasady kontroli jako ci robót. Celem kontroli b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn zało ona jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do bada materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada. Wszelkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa mo na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z bada. Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci. Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych Opłaty za badania. Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, wł czaj c w to pobieranie próbek, badania i kontrol, Wykonawca nie mo e da dodatkowych opłat. S one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót Badania powadzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, b dzie ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. 14

14 Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wył cznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj projektow. Koszty dodatkowych bada poniesione zostan przez Wykonawc Stałe punkty kontroli. Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pi mie o dacie zako czenia wszystkich etapów budowy. Proponuje si minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzie, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa mo e t propozycj zweryfikowa inaczej. Inspektor nadzoru mo e da ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca b dzie mógł kontynuowa prace Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te urz dzenia i materiały, które posiadaj : 1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 2. deklaracj zgodno ci lub Certyfikat zgodno ci z Polsk Norm, a je eli nie ma okre le w PN to zgodno ci z Norm ISO; 3. lub deklaracj na aprobat techniczn w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w punkcie 1. oraz te urz dzenia i materiały, które spełniaj wymogi dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s wymagane przez dokumentacj, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b d dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urz dzenia i materiały, które nie spełniaj tych wymaga, b d odrzucone Dokumenty budowy Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy b d czytelne, dokonane trwał technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 15

15 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada, z podaniem kto je przeprowadził, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, b d przedło one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót Dokumenty laboratoryjne. Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy, b d gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te stanowi zał czniki do odbioru robót. Winny one by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru Pozostałe dokumenty budowy. Oprócz wy ej wymienionych do dokumentów budowy zalicza si : a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) zezwolenie na prowadzenie d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, e) protokoły odbioru robót, f) protokoły z narad i ustale, g) korespondencj na budowie Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 7. Odbiór robót Rodzaje odbioru robót. W zale no ci od ustale umownych, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu; b) odbiorowi cz ciowemu; c) odbiorowi ko cowemu; d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 16

16 7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany zgodnie z dokumentacj w etapach. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzaj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow, umow i uprzednimi ustaleniami Odbiór cz ciowy. Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si według zasad, jak przy odbiorze ko cowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny robót Dokumenty odbioru ko cowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, je li została sporz dzona w trakcie realizacji umowy; uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu; recepty i ustalenia technologiczne; Dzienniki Budowy (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacj i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako ci; deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacj i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako ci; atesty jako ciowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urz dze oaz Aprobaty Techniczne; opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacj i Programem Zapewnienia Jako ci; sprawozdanie techniczne; inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : zakres i lokalizacj wykonywanych robót; wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego wraz z uzyskan zgod Projektanta i U ytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; uwagi dotycz ce warunków realizacji robót; dat rozpocz cia i zako czenia robót. 17

17 7.5. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór ko cowy robót Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 8. Przepisy zwi zane. 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 2. PKN - PrPN EN ISO 6946: AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 5. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 6. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wpływu na spełnianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 7. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych stwarza zagro enie albo słu cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia czy rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certifikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegaj cy obowi zkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodno ci. 8. Rozporz dzenie Rady Gospodarki z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczaj cych do obrotu wyroby mog ce stwarza zagro enie albo słu cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia czy rodowiska, wyprodukowanych w Polsce lub pochodz ce z kraju, z którym polska zawała porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno ci lub deklaracji zgodno ci wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów. 9. Rozporz dzenie Rady Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003w zakresie efektywno ci energetycznej. 10. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego. 11. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 12. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 13. Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. 14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych. 15. Ustawa Prawo Ochrony rodowiska z dnia r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 18

18 16. Ustawa Prawo Ochrony rodowiska, ustawa o odpadach z dnia r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 17. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 18. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 19. Ustawa z dnia r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz z pó niejszymi zmianami). 20. Ustawa Prawo Zamówie Publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177). 21. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 22. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga zakresie efektywno ci energetycznej. 23. Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747) 24. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 25. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych, cz II - instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 26. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) PN - 82/B Temperatury obliczeniowe zewn trzne PN - 82/B Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach PN - 83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej. PN - B/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszcze kubaturze do 600 m 3 PN - 91/B Ochrona cieplna budynków PN - 91/B Odpowietrzenie instalacji ogrzewa wodnych. PN-93/C Wymagania jakimi powinna odpowiada woda do napełniania instalacji c.o. PN-64/B Okre lanie post powania i wymaga jakie powinna spełnia instalacja C.O. PN-EN 1333:1998 Elementy ruroci gów. Definicja i dobór Dn. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe poł cze ze szczelno ci uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poł cze ze szczelno ci nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia. PN87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Wymagania ogólne i rodki techniczne ochrony przed hałasem. PN87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach. PN87/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze w budynkach. Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-71/H Ochrona przed korozj. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-70/N Wytyczne znakowania ruroci gów. 19

19 PN-70/N PN-70/N pren PN-B PN-EN 1333: 1998 PN-EN ISO 6708: 1998 PN-76/B PN-71/H PN-70/N PN-70/N PN-70/N Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania Ochrona materiałów metalowych przed korozj. Ryzyko korozji w systemach przewodz cych wod Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze. Elementy ruroci gów. Definicja i dobór PN Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN Gwinty rurowe poł cze ze szczelno ci uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. Zabezpieczenie urz dze cieplej wody u ytkowej. Ochrona przed korozj. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk. Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne. Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania. 20

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportoworekreacyjne. INWESTOR: Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI:

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 1-3 W IMIELINIE PRZY ul. DOBRA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

(nadzór inwestorski )

(nadzór inwestorski ) Zaangażowanie : 998-98-17-4270-104 na kwotę : 10 012,20 zł Wzór Umowy (nadzór inwestorski ) Egzemplarz : Inspektora Nadzoru Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy: Projekt Powszechn e e-usłu gi administracji publicznej na platformie epuap Załącznik nr 2 do IPU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie zwana dalej Umową, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

STWiOR GAZY MEDYCZNE 1.1. KODY CPV

STWiOR GAZY MEDYCZNE 1.1. KODY CPV 1. SPECYFIK ACJ A TECHNI CZNA WYKONAN IA I O D BIORU ROBÓT 1.1. KODY CPV INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH 45215140-0 Obiekty Szpitalne 45215142-4 Oddziały Intensywnej Opieki 45231112-6 Sale Zabiegowe 28861000-5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT DLA ZADANIA: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY POMIAROWEJ(OBIEKT NR 10) TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WARTA CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane - instalacja sygnalizacyjna p.poż. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Rojna 18a - na I p. (II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Techniki Komunalnej i Melioracyjnej MEKOM Michał Glura 64-100 Leszno, ul. Machnikowskiego 12/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: GMINA PIASKI UL. 6 STYCZNIA 1 63-820 PIASKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48);

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: robót remontowo - budowlanych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciechowice etap

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór)

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Stanisław Rył Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA Nr. reprezentowanym przez zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, została zawarta umowa o następującej treści : WZÓR UMOWY (Projekt) Załącznik nr 2 UMOWA Nr. zawarta w dniu..w Wąsewie pomiędzy : Gminą Wąsewo, 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 13, reprezentowaną przez : 1. Rafała Kowalczyk - Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Wzór Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Zał. Nr 6 W dniu...w Warszawie pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodna 16, zwanym

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2015

UMOWA NR... / WM / 2015 ZAŁĄCZNIK Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2015 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy:

Umowa ZP/ /2016. w dniu r. w Łodzi pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 NR SPR. CK 2/2016 Umowa ZP/ /2016 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Wykonanie Przebudowy łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ulicy Daleka 11a w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór)

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór) Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10 (wzór) Umowa nr.../... W dniu... w... pomiędzy, Skarbem Państwa Nadleśnictwem... z siedzibą w..., reprezentowanym przez... nadleśniczego, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE KLONOWA 4 ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPORZĄDZONA DLA CELÓW WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU OCZYSZCZALNIŚCIEKÓW CKR STARE lubiejewo, UL. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo