Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach"

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997roku (Dz.U. z 2012 r. poz 1059 z póź. zm.), 2. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(dz.u. z 2014r. poz.121 z póź. zm.), 3. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z póź. zm.), 4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013r. poz.1222 z póź. zm.), 5. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2014 r. poz.150 z póź. zm.), 6. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.(Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 z póź. zm.), 7. Statut SM Górnik, 8. Umowy zawarte między SM Górnik a dostawcami paliw i energii cieplnej do budynków, 9. Umowa rozliczeniowa zawarta przez SM Górnik z firmą rozliczeniową, dotycząca indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania poszczególnych lokali. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do rozliczania użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, wynajmowanych pomieszczeń wspólnych, garaży i innych pomieszczeń wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody (c.c.w.). 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu właściwe rozliczenie z użytkownikami lokali zaliczek pobranych na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej do lokalu na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. 3. Określenie pojęć występujących w regulaminie: a. Spółdzielnia należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach,przedstawiciele której zawarli umowy z Dostawcami na dostawę energii cieplnej i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. b. Węzeł cieplny - zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.c.w., przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz do pomiaru i regulacji tych parametrów, zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. Układ pomiarowy węzła rejestruje ilość zużytej energii cieplnej dla budynku, zespołu budynków, nieruchomości, części budynku, lokali itd. 1

2 c. Dostawca przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła i gazu z którym Spółdzielnia ma zawartą umowę. d. Użytkownik należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne korzystające z lokalu zdefiniowanego w 1 ust. 3 ppkt e niniejszego regulaminu: 1. na podstawie niżej wymienionych tytułów do lokalu: członkowie Spółdzielni ze spółdzielczym prawem do lokalu, członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokalu, właściciele lokalu nie będący członkami Spółdzielni, posiadacze własnościowego prawa do lokalu nie będący członkami Spółdzielni, najemcy na podstawie zawartej umowy najmu, 2. bez tytułu prawnego. e. Lokal należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, lokal użytkowy, pomieszczenie wspólne wynajmowane na działalność gospodarczą, pomieszczenia o innym przeznaczeniu wyposażone w instalację centralnego ogrzewania i/lub centralnej ciepłej wody (bez garaży). f. Podzielnik kosztów urządzenie wskaźnikowe, zgodne z wymogami normy EN834. g. Wodomierz indywidualny wodomierz zamontowany w lokalu na potrzeby rozliczenia z użytkownikami kosztów podgrzania zużytej centralnej ciepłej wody. h. Lokal opomiarowany - należy przez to rozumieć lokal, w którym grzejniki instalacji centralnego ogrzewania wyposażone są w podzielniki kosztów lub lokal w którym pobór ciepła dla celów ogrzania lokalu rejestrowany jest przez indywidualny licznik ciepła oraz lokal w którym zamontowany jest wodomierz dla pomiaru zużytej c.c.w. i. Lokal nieopomiarowany należy przez to rozumieć lokal, w którym: grzejniki instalacji centralnego ogrzewania nie są wyposażone w podzielniki kosztów, stwierdzono uszkodzenie podzielników przez nieuprawnioną ingerencję użytkownika, wodomierz indywidualny posiada nieważną lub uszkodzoną cechę legalizacyjną, indywidualny licznik ciepła posiada nieważną lub uszkodzoną cechę legalizacyjną, stwierdzono uszkodzenie plomb założonych w trakcie montażu indywidualnego wodomierza, podzielnika kosztów i licznika ciepła, dokonano przeróbek instalacji c.o. i c.c.w. umożliwiających nieopomiarowany pobór energii cieplnej i centralnej ciepłej wody, nie udostępniono urządzeń pomiarowych(wodomierzy i liczników ciepła)oraz podzielników kosztów do wymiany bądź odczytów kontrolnych (mimo dwukrotnie wysłanych do użytkownika pisemnych powiadomień w odstępie 2-ch tygodni).czas oczekiwania na kontakt użytkownika z przedstawicielem Spółdzielni nie może przekroczyć 30 dni licząc od daty wysłania pierwszego pisemnego powiadomienia. 2

3 j. Indywidualny licznik ciepła - (ciepłomierz) przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania z użytkownikiem lokalu (odbiorcą tej energii) zaliczek pobranych na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej do lokalu. Jednostką miary energii cieplnej jest gigadżul [GJ], k. Powierzchnia grzewcza lokalu należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu. Pomieszczenia które nie posiadają grzejników a wchodzą w skład lokalu (przedpokój, WC, korytarz itp.) ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię grzewczą. Nie wlicza się do powierzchni grzewczej lokalu balkonów, loggii, tarasów, antresoli. l. Sezon grzewczy należy przez to rozumieć okres ciągłego dostarczania energii cieplnej do węzła cieplnego przez Dostawcę. m. C.O. centralne ogrzewanie. n. C.C.W. centralna ciepła woda. 2 Poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania bez względu na rodzaj tytułu prawnego do lokalu stanowią własność Spółdzielni. Dotyczy to w szczególności: przewodów instalacji (piony, gałązki), grzejników wraz z zaworami termostatycznymi (bez głowic), urządzeń regulacyjnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie instalacji (za wyjątkiem podzielników kosztów, indywidualnych wodomierzy i liczników ciepła) Podstawą rozliczenia kosztów energii cieplnej są całkowite koszty (Kc) jej dostarczenia udokumentowane fakturami wystawionymi przez dostawców na podstawie zawartych umów. 2. Na całkowite koszty zużytego ciepła wytworzonego w kotłowniach własnych składają się: koszt zakupu paliwa,opłaty abonamentowej, opłaty za usługę przesyłową, koszt obsługi i konserwacji kotłowni, koszt amortyzacji, serwisu i przeprowadzonych napraw, koszt przeglądów i kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, opłata środowiskowa, koszt energii elektrycznej zużytej w kotłowni na potrzeby własne kotłowni wynikający ze wskazań zamontowanych podliczników. 3. Do kosztów całkowitych (Kc) zalicza się również koszty uznanych reklamacji z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 3

4 4 1. Koszty zużytej energii cieplnej dzieli się na całkowity koszt związany z centralnym ogrzewaniem i całkowity koszt związany z przygotowaniem centralnej ciepłej wody, przy czym podstawę podziału kosztów stanowi udział wartości mocy zamówionej na potrzeby c.o. i c.c.w. lub odrębne faktury dostawców za dostarczoną energię cieplną na potrzeby c.o. i c.c.w. 2. Koszt centralnego ogrzewania dla lokali (KL) usytuowanych w węźle obliczany jest wg wzorów: koszt c.o. garaży Kg = ( Kc : Pw ) x Pg, (zł.), koszt c.o. lokali KL = Kc - Kg, (zł.) gdzie: Kc Pw Pg - całkowity koszt ciepła, dostarczonego do węzła cieplnego na cele centralnego ogrzewania,(zł) - całkowita powierzchnia grzewcza obsługiwana przez dany węzeł cieplny,(m²) - powierzchnia grzewcza garaży (m²) Indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zakresie c.o. dokonuje firma rozliczeniowa, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. 2. Pracownicy Spółdzielni sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowością rozliczeń. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ Na koszt centralnego ogrzewania lokali (KL) w węźle cieplnym składają się : 6 1. Koszty stałe (Ks) wynikające z zamówionej mocy cieplnej na potrzeby c.o., opłat stałych przesyłowych i opłat abonamentowych (w tym opłaty utrzymania i prawidłowego działania kotłowni/wymiennikowni), (zł.) 2. Koszty zmienne (Kz) związane z ilością zużytej energii cieplnej, zmiennych opłat przesyłowych i kosztu utraconego nośnika (w tym koszt zużytego paliwa w przypadku własnych źródeł wytwarzania ciepła) na potrzeby c.o. (zł.) 3. Całkowite koszty centralnego ogrzewania lokalu (Kl)* rozlicza się wg wzoru : K l = Ks l + Kz10 l + Kz90 l (dla lokali użytkowych są to koszty netto) *nie dotyczy lokali wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła a. Ks l koszty stałe rozliczanego lokalu wylicza się wg wzoru : Ks l = (Ks : Pg L ) x Pg l, (zł) 4

5 gdzie : Pg L suma powierzchni grzewczej lokali (bez garaży) w węźle cieplnym, (m 2 ), Pg l powierzchnia grzewcza rozliczanego lokalu, (m 2 ), b. Kz10 l koszty zmienne rozliczanego lokalu w wysokości 10%, (uwzględniają ciepło oddane przez nieopomiarowaną część instalacji c.o., przez przewody oraz grzejniki w pomieszczeniach wspólnych, w łazienkach oraz wymianę ciepła między lokalami) rozliczane proporcjonalnie do powierzchni grzewczej lokalu, wylicza się wg wzoru : Kz10 l = (0,10 x Kz : Pg L ) x Pg l, (zł) c. Kz90 l koszty zmienne rozliczanego lokalu w wysokości 90%, rozliczane proporcjonalnie do sumy wskazań podzielników kosztów zainstalowanych w lokalu, wylicza się wg wzoru : Kz90 l = (0,90 x Kz : J w ) x J l, (zł) gdzie : J w J l suma jednostek obliczeniowych lokali (bez garaży) w węźle cieplnym, jednostki obliczeniowe zużyte w rozliczanym lokalu, W przypadku lokalu nieopomiarowanego przyjęte do rozliczenia jednostki obliczeniowe zużyte w nieopomiarowanym lokalu (J ln ) stanowią iloczyn powierzchni grzewczej lokalu nieopomiarowanego i średniego zużycia jednostek rozliczanego węzła przypadających na m 2 powiększonych o przelicznik 1,50 wg wzoru: J ln = Pg l x ( J w : Pg L ) x 1,50, 4. W przypadku lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła całkowity koszt centralnego ogrzewania lokalu (K l (lc) )* rozlicza się wg wzoru : K l (lc) = Ks l (lc)+ KR (lc) + Kz l (lc), (zł) (dla lokali użytkowych są to koszty netto) gdzie: a. Ks l (lc) koszty stałe rozliczanego lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła wylicza się wg wzoru : Ks l(lc) = (Ks (lc) : Pg lc ) x Pg lc, (zł) gdzie : Ks lc - koszty stałe określone proporcjonalnie do mocy zamówionej w węźle cieplnym dla lokali wyposażonych w indywidualny licznik ciepła, (zł), Pg lc suma powierzchni grzewczej lokali wyposażonych w indywidualny licznik ciepła (m 2 ), Pg lc powierzchnia grzewcza rozliczanego lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła (m 2 ), b. KR (lc)- koszt wynikający z różnicy między sumą wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym Wup (dla instalacji wyposażonej w indywidualne liczniki ciepła), (GJ) i sumy wskazań indywidualnych liczników ciepła w lokalach Σ W l (lc ) (GJ) 5

6 wylicza się wg wzoru : KR (lc)= ( Wup - W l (lc) ) x cena 1 GJ, (zł) Wup W l (lc) cena 1 GJ suma wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym (dla instalacji wyposażonej w indywidualne liczniki ciepła), (GJ) wskazanie indywidualnego licznika ciepła lokalu, (GJ) uśredniona cena 1 GJ, wyliczona z kosztów zmiennych węzła cieplnego w okresie rozliczeniowym na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę, (zł/gj) Lokal rozliczany jest wg wzoru: KR l (lc) = (KR (lc) :Σ Pg (lc) ) x Pg (lc) (zł) c. Kz l (lc), koszty zmienne rozliczanego lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła wylicza się wg wzoru : Kz l (lc) = W l (lc) x cena 1 GJ, (zł) W przypadku lokalu nieopomiarowanego przyjęte do rozliczenia wskazanie indywidualnego licznika ciepła lokalu stanowi iloczyn powierzchni grzewczej lokalu nieopomiarowanego i średniego zużycia średniej ilość GJ przypadającej na 1m 2 w rozliczanym węźle cieplnym powiększonej o przelicznik 1, W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych powodujących znaczny wzrost zużycia ciepła w węźle cieplnym, sposób rozliczenia z indywidualnymi użytkownikami określi na podstawie odrębnej uchwały Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni Koszt centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych redukowany jest współczynnikami wyrównawczymi LAF uwzględniającymi usytuowanie lokalu w bryle budynku. Jako niekorzystne położenie lokalu mieszkalnego uważa się położenie na parterze nad nieogrzewanymi piwnicami, przejściami, przejazdami pod nieogrzewanymi stropodachami i narożne. Tabele stosowanych współczynników znajdują się w siedzibie Spółdzielni i są do wglądu w dziale rozliczeń mediów. 2. Dla lokali rozliczanych ze wskazań indywidualnych liczników ciepła, lokali użytkowych i garaży przyjmuje się współczynnik wyrównawczy równy 1,00. IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY C.C.W Całkowity koszt ciepła zużytego na podgrzanie wody w lokalu rozlicza się wg wzoru : K ccw = (Ks ccw : L) + Kp x Wi (dla lokali użytkowych są to koszty netto) 6

7 gdzie: Ks ccw - koszty stałe węzła cieplnego wynikające z zamówionej mocy cieplnej na potrzeby c.c.w., opłat stałych przesyłowych i opłat abonamentowych, (zł.) L - suma rozliczanych lokali, Wi - wskazana przez wodomierz indywidualny ilość zużytej c.c.w. w rozliczanym lokalu, (m 3 ) Kp koszt podgrzania 1 m 3 wody, stanowi iloraz kosztów zmiennych węzła cieplnego (Kz (ccw) ) i zużycia c.c.w w lokalach opomiarowanych (ΣWi) i nieopomiarowanych (R), (zł), wg wzoru : Kp = Kz (ccw) ) : ( ΣWi + R), (zł.) 2. Dla lokali nieopomiarowanych, przyjmuje się zużycie c.c.w. równe najwyższemu zużyciu w lokalu opomiarowanym w węźle cieplnym powiększone o przelicznik 1, W przypadku opomiarowania lokalu dotychczas nieopomiarowanego rozliczenie wg. wskazań urządzeń pomiarowych (nie dotyczy podzielników) następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zainstalowaniu i ich zaplombowaniu, co zostanie udokumentowane protokołem. 2. Podzielniki kosztów montowane są po sezonie grzewczym. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania według wskazań podzielników następuje od nowego okresu rozliczeniowego Koszty usługi rozliczeniowej ciepła dostarczonego do instalacji c.o. i c.c.w. ponoszą wszyscy użytkownicy pozostający w węźle cieplnym. 2. Koszty usługi rozliczeniowej i dzierżawy podzielnika (1/10 wartości podzielnika elektronicznego) stanowią odrębne pozycje na druku rozliczeniowym. 3. Koszt usługi rozliczeniowej będzie corocznie indeksowany oficjalnym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez prezesa GUS w monitorze Polskim Rozliczenie kosztów energii cieplnej c.o. i c.c.w. wykonuje się raz w roku. 2. Okres rozliczeniowy trwa dwanaście miesięcy tj. od 1.09 do roku następnego. 3. Indywidualne rozliczenia Spółdzielnia dostarczy użytkownikom do 15 grudnia poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej. 7

8 12 1. Użytkownicy zobowiązani są wnosić w okresach miesięcznych opłaty zaliczkowe z tytułu c.o. i c.c.w. (Z). 2. Wysokość zaliczki z tytułu c.o. ustala się na podstawie całkowitych kosztów centralnego ogrzewania lokalu (Kl) wyliczonych w poprzednim okresie rozliczeniowym powiększonych o przelicznik 1, Na pisemny uzasadniony wniosek użytkownika dopuszcza się zmianę wysokości zaliczki z tytułu c.o.(z) Wysokość zaliczki nie może być niższa od iloczynu średniego całkowitego kosztu centralnego ogrzewania przypadającego na 1m 2 (wyliczanego w danym węźle cieplnym w poprzednim okresie rozliczeniowym) i powierzchni grzewczej lokalu (Pg l ): Z = KL : Pg l x Pg l, (zł) 13 Wysokość zaliczki wnoszonej z tytułu c.o. i c.c.w. może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. O zasadności ewentualnej zmiany zaliczki użytkownicy zostaną powiadomieni przez Zarząd Spółdzielni ogłoszeniem na tablicy informacyjnej. Fakt ten znajdzie też swoje odzwierciedlenie na powiadomieniu o wysokości opłat za użytkowanie lokalu dostarczonego użytkownikom zgodnie z zapisami statutowymi Jeżeli w wyniku rozliczenia kosztów energii cieplnej powstanie nadpłata, wysokość nadpłaty zaliczana jest na bieżącą opłatę za użytkowanie lokalu, a w przypadku występowania zaległości na najdalszą zaległość. 2. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia kosztów energii cieplnej, użytkownicy uiszczają w najbliższym terminie wnoszenia opłaty za użytkowanie lokalu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku następnego. 3. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty dopłaty wynikającej z rozliczenia. Spłata może być regulowana maksymalnie w 12 ratach. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia Odwołanie dotyczące rozliczenia kosztów zużytej energii cieplnej należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w ciągu 30 dni od daty otrzymania lecz nie później niż do 15 lutego roku następnego. 2. Odwołanie rozpatrzone zostanie w terminie 6 tygodni od daty jego dostarczenia do siedziby Zarządu Spółdzielni. 8

9 3. Zgłoszona reklamacja nie wstrzymuje konieczności uregulowania wynikłej z rozliczenia dopłaty W przypadku przejściowej niesprawności podzielnika kosztów, indywidualnego licznika ciepła, indywidualnego wodomierza c.c.w. z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu lub w przypadku braku możliwości odczytu wskazań do rozliczenia przyjmuje się: a. podzielniki kosztów - średnie zużycie z pozostałych pomieszczeń w danym lokalu, - wskazanie ubiegłorocznego zużycia (dot: lokalu z jednym podzielnikiem), b. wodomierz indywidualny - średnie zużycie wody w poprzednim okresie rozliczeniowym, c. indywidualny licznik ciepła - średnią ilość GJ przypadającą na 1m 2 w rozliczanym węźle cieplnym w rozliczanym okresie. 17 W przypadku zmiany użytkownika lokalu, na skutek zamiany lub zbycia prawa do lokalu, rozliczenie kosztów energii cieplnej odbywa sie z użytkownikiem przejmującym lokal. Nadpłatę lub niedopłatę wynikającą z rozliczenia otrzymuje lub uiszcza użytkownik posiadający tytuł prawny do lokalu na dzień 15 grudnia. Rozliczenie i podział kosztów następuje bezpośrednio między zdającym a przejmującym lokal bez udziału Spółdzielni W przypadku przejęcia lokalu od Spółdzielni, koszt centralnego ogrzewania rozliczany jest proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu w danym okresie rozliczeniowym. 2. Przyjmuje się, że koszty centralnego ogrzewania i ciepła dostarczonego do podgrzania wody w lokalu przekazanym do dyspozycji Spółdzielni są równe wniesionym przedpłatom. IV. ODCZYTY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW, INDYWIDUALNYCH LICZNIKÓW CIEPŁA Odczyty podzielników kosztów wykonywane są zdalnie (poza lokalem), po zakończonym sezonie grzewczym. 2. Lokal należy udostępnić serwisantowi w przypadku braku sygnału z urządzenia (brak odczytu). 9

10 3. O terminie odczytów indywidualnych liczników ciepła użytkownicy lokali powiadomieni będą z 7-dniowym wyprzedzeniem informacją umieszczoną na tablicy ogłoszeń W celu wykonania odczytu indywidualnych liczników ciepła użytkownicy zobowiązani są do umożliwienia łatwego dostępu do odczytywanych urządzeń, sprawdzenia i potwierdzenia, podpisem osoby upoważnionej, zgodności odczytu z zapisem na protokole. 2. Nieuzasadniona odmowa potwierdzenia odczytów skutkuje przyjęciem do rozliczenia wartości zapisanych przez osobę odczytującą 21 Osoba dokonująca odczytu nie posiada uprawnień do pobierania opłat. V. USŁUGI SERWISOWE Indywidualnych użytkowników obciążają koszty: wymiany, naprawy i legalizacji indywidualnego licznika ciepła, zakupu indywidualnego licznika ciepła, zakupu(dzierżawy) i montażu podzielnika, wymiany podzielnika w przypadku jego uszkodzenia z winy użytkownika, przewieszenia podzielnika oraz inwentaryzacji grzejnika w przypadku modernizacji grzejników wykonywanej przez użytkownika, odczytu pośredniego, nie uzasadnionego wezwania serwisanta. 2. koszt usługi serwisowej pobierany jest przy rozliczeniu kosztów ciepła i stanowi odrębną pozycję na druku rozliczeniowym. VI. MONTAŻ PODZIELNIKÓW KOSZTÓW W przypadku likwidacji grzejnika(za zgodą spółdzielni) lub przejścia na rozliczanie według zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane, pozostałe do spłacenia raty za zakup podzielnika regulowane są jednorazowo przy najbliższym rozliczeniu kosztów ciepła. 2. Elektroniczne podzielniki, zgodnie z ich charakterystyką techniczną, rejestrują pobór ciepła wyłącznie w okresie w którym grzejnik oddaje ciepło do otoczenia. 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Spółdzielni. 10

11 24 W trakcie trwania okresu rozliczeniowego, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzana będzie wyrywkowa kontrola pracy podzielników kosztów, indywidualnych liczników ciepła i wodomierzy c.c.w., m.in.: brak rejestracji zużycia, brak sygnału wysyłanego przez podzielnik, moduł wodomierza, Bez zgody Spółdzielni niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w instalację c.o. i c.c.w. a w szczególności: demontaż grzejników, montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych, zmiany nastawy wstępnej zaworu termostatycznego, spuszczanie wody z instalacji grzewczej, przeróbka instalacji c.c.w. demontaż indywidualnego wodomierza i licznika ciepła 2. Otrzymaną zgodę na wymianę grzejników, należy zgłosić w dziale rozliczeń mediów w celu przełożenia podzielników i inwentaryzacji nowych grzejników (nadanie nowego przelicznika UF, określającego wydajność cieplną grzejnika). 3. W przypadku stwierdzenia działań zmierzających do sfałszowania wyniku odczytu, koszt zużytego ciepła obliczony zostanie wg zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane, i powiększony będzie o 100%. 4. Zauważone uszkodzenia podzielników, indywidualnych wodomierzy c.c.w. i liczników ciepła, plomb, należy natychmiast zgłosić w administracji osiedla lub w dziale rozliczeń mediów. Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika obciążają go dodatkowo wynikłymi z tego tytułu kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem. VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26 Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali i podgrzewania wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych nie są zachowane wymagane parametry określone w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach. 1. Za niedogrzanie lokalu wysokość bonifikaty obliczana jest wg wzorów: a. jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2 C w stosunku do temperatury obliczeniowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 11

12 [(Ks l + Kz10 l ) : 12 m-cy + (Kz90 l : msg)] : 30 x D (zł) b. jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2 C [ (Ks l + Kz10 l ) : 12 m-cy + (Kz90 l : msg)] : 15 x D (zł) 2. Temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45 C wysokość bonifikaty obliczana jest wg wzorów: - jeżeli temperatura wody była niższa od 45 C [(Ks ccw : 12 m-cy) x D ] + (Kp x m³) 30 (zł) - jeżeli temperatura wody była niższa od 40 C [(Ks ccw : 12 m-cy) x D ] + (Kp x m³) (zł) 15 gdzie: Ks ccw koszt stały, (zł) msg ilość miesięcy sezonu grzewczego D ilość dni występowania zaniżonych parametrów m³ ilość zużytej masy wody o zaniżonych parametrach (m³) Kp koszt podgrzania 1 m 3 wody 3. Niedogrzanie lokalu lub brak wymaganych parametrów c.c.w. użytkownik zobowiązany jest zgłosić na piśmie w administracji osiedla. 4. Pracownicy Spółdzielni dokonają weryfikacji zgłoszenia i sporządzą dokument pozwalający na udzielenie bonifikaty. 5. Bonifikaty udzielane są po rozliczeniu okresu którego dotyczą. 27 W pomieszczeniach sanitarnych podzielniki kosztów nie są montowane. Rezygnacja z rozliczania kosztów centralnego ogrzewania wg wskazań podzielników kosztów (przejście na rozliczanie według obowiązujących lokale nieopomiarowane) wymaga pisemnego wniosku złożonego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, którego rezygnacja ta dotyczy

13 29 W przypadkach rozliczenia kosztów zużytego ciepła na potrzeby c.c.w., nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie zapisy Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Dotyczy to m.in. odczytów, montażu, legalizacji wodomierzy indywidualnych, ingerencji w instalację c.c.w. i wodomierz indywidualny, kosztów ponoszonych przez użytkownika w zakresie użytkowania wodomierza indywidualnego, opłaty zaliczkowej itd. 1. Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach Nr 31/2014 z roku. 2. Z dniem r. traci moc dotychczasowy Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. Górnik w Katowicach zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej 23/2009 z dnia wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą 204/2011 z dnia r. oraz uchwałą 80/2012 z dnia r. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od sezonu grzewczego 2014/

14 14

REGULAMIN. rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach. Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach

REGULAMIN. rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. Górnik w Katowicach Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. Górnik w Katowicach I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej... 3 III. Odczyty podzielników kosztów, indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. Górnik w Katowicach Regulamin rozliczania kosztów za zużycie wody i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Rozliczenie zużycia wody... 3 3. Odczyty wodomierzy... 6 4. Montaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Regulamin zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach PODSTAWOE ZASADY PRAWNO ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE GOSPDOARKI CIEPLNEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Załącznik do uchwały Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 22.11.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM Winogrady I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ. zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM Winogrady I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ROZLICZEŃ zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach PSM Winogrady I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zasady określone w niniejszym regulaminie stanowią podstawę do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

T E K S T J E D N O L I T Y

T E K S T J E D N O L I T Y REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZEŃ CIEPŁA PRZEZNACZONEGO NA OGRZEWANIE LOKALI I BUDYNKÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ CENTRALNIE DO BUDYNKÓW W BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHROBRY W NAKLE N.NOTECIĄ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHROBRY W NAKLE N.NOTECIĄ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHROBRY W NAKLE N.NOTECIĄ I Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

TEL. (32) NIP: (32) REGON:

TEL. (32) NIP: (32) REGON: ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ www.zgl.mikolow.pl 43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2 e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl TEL. (32) 324-26-00 NIP: 635-00-11-970 FAX (32) 324-26-12 REGON: 270547060 REGULAMIN rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SBMN. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SBMN. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r. 1. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r.. Podstawa prawna : 1.Statut SBMN w Warszawie z dnia 25.02.1991 z późniejszymi zmianami. 2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU DOSTAW ZIMNEJ WODY, ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ PODGRZEWU WODY NA POTRZEBY C.O. I C.C.W. W BUDYNKACH SM SYRENA W WARSZAWIE I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE STARÓWKA" W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólno 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE R E G U L A M I N podziału kosztów energii cieplnej na użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Barycz w Miliczu zużywanej na potrzeby ogrzewania i rozliczanej w oparciu o radiowe podzielniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM Dąbrowa Tarnowska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 51/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24.04.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ dostarczanej do lokali mieszkalnych do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach TEKST JEDNOLITY Regulamin uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 183/09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach TEKST JEDNOLITY Regulamin uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 183/09

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć:

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć: Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w budynkach mieszkalnych położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON Projekt. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Budynek budynek wielorodzinny zawierający lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie

2 Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie R E G U L A M I N rozliczania kosztów ogrzewania lokali obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie TEKST JEDNOLITY I Postanowienia ogólne. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka

REGULAMIN Rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 12, z dnia 29 września 2008 roku zmieniony uchwałą nr 11/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17.09.2013r. REGULAMIN Rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna

R E G U L A M I N. Podstawa Prawna R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Saturn w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich I. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo