Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach"

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997roku (Dz.U. z 2012 r. poz 1059 z póź. zm.), 2. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(dz.u. z 2014r. poz.121 z póź. zm.), 3. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z póź. zm.), 4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013r. poz.1222 z póź. zm.), 5. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2014 r. poz.150 z póź. zm.), 6. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.(Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 z póź. zm.), 7. Statut SM Górnik, 8. Umowy zawarte między SM Górnik a dostawcami paliw i energii cieplnej do budynków, 9. Umowa rozliczeniowa zawarta przez SM Górnik z firmą rozliczeniową, dotycząca indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania poszczególnych lokali. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do rozliczania użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, wynajmowanych pomieszczeń wspólnych, garaży i innych pomieszczeń wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody (c.c.w.). 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu właściwe rozliczenie z użytkownikami lokali zaliczek pobranych na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej do lokalu na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. 3. Określenie pojęć występujących w regulaminie: a. Spółdzielnia należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach,przedstawiciele której zawarli umowy z Dostawcami na dostawę energii cieplnej i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. b. Węzeł cieplny - zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.c.w., przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz do pomiaru i regulacji tych parametrów, zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. Układ pomiarowy węzła rejestruje ilość zużytej energii cieplnej dla budynku, zespołu budynków, nieruchomości, części budynku, lokali itd. 1

2 c. Dostawca przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła i gazu z którym Spółdzielnia ma zawartą umowę. d. Użytkownik należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne korzystające z lokalu zdefiniowanego w 1 ust. 3 ppkt e niniejszego regulaminu: 1. na podstawie niżej wymienionych tytułów do lokalu: członkowie Spółdzielni ze spółdzielczym prawem do lokalu, członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokalu, właściciele lokalu nie będący członkami Spółdzielni, posiadacze własnościowego prawa do lokalu nie będący członkami Spółdzielni, najemcy na podstawie zawartej umowy najmu, 2. bez tytułu prawnego. e. Lokal należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, lokal użytkowy, pomieszczenie wspólne wynajmowane na działalność gospodarczą, pomieszczenia o innym przeznaczeniu wyposażone w instalację centralnego ogrzewania i/lub centralnej ciepłej wody (bez garaży). f. Podzielnik kosztów urządzenie wskaźnikowe, zgodne z wymogami normy EN834. g. Wodomierz indywidualny wodomierz zamontowany w lokalu na potrzeby rozliczenia z użytkownikami kosztów podgrzania zużytej centralnej ciepłej wody. h. Lokal opomiarowany - należy przez to rozumieć lokal, w którym grzejniki instalacji centralnego ogrzewania wyposażone są w podzielniki kosztów lub lokal w którym pobór ciepła dla celów ogrzania lokalu rejestrowany jest przez indywidualny licznik ciepła oraz lokal w którym zamontowany jest wodomierz dla pomiaru zużytej c.c.w. i. Lokal nieopomiarowany należy przez to rozumieć lokal, w którym: grzejniki instalacji centralnego ogrzewania nie są wyposażone w podzielniki kosztów, stwierdzono uszkodzenie podzielników przez nieuprawnioną ingerencję użytkownika, wodomierz indywidualny posiada nieważną lub uszkodzoną cechę legalizacyjną, indywidualny licznik ciepła posiada nieważną lub uszkodzoną cechę legalizacyjną, stwierdzono uszkodzenie plomb założonych w trakcie montażu indywidualnego wodomierza, podzielnika kosztów i licznika ciepła, dokonano przeróbek instalacji c.o. i c.c.w. umożliwiających nieopomiarowany pobór energii cieplnej i centralnej ciepłej wody, nie udostępniono urządzeń pomiarowych(wodomierzy i liczników ciepła)oraz podzielników kosztów do wymiany bądź odczytów kontrolnych (mimo dwukrotnie wysłanych do użytkownika pisemnych powiadomień w odstępie 2-ch tygodni).czas oczekiwania na kontakt użytkownika z przedstawicielem Spółdzielni nie może przekroczyć 30 dni licząc od daty wysłania pierwszego pisemnego powiadomienia. 2

3 j. Indywidualny licznik ciepła - (ciepłomierz) przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania z użytkownikiem lokalu (odbiorcą tej energii) zaliczek pobranych na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej do lokalu. Jednostką miary energii cieplnej jest gigadżul [GJ], k. Powierzchnia grzewcza lokalu należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu. Pomieszczenia które nie posiadają grzejników a wchodzą w skład lokalu (przedpokój, WC, korytarz itp.) ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię grzewczą. Nie wlicza się do powierzchni grzewczej lokalu balkonów, loggii, tarasów, antresoli. l. Sezon grzewczy należy przez to rozumieć okres ciągłego dostarczania energii cieplnej do węzła cieplnego przez Dostawcę. m. C.O. centralne ogrzewanie. n. C.C.W. centralna ciepła woda. 2 Poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania bez względu na rodzaj tytułu prawnego do lokalu stanowią własność Spółdzielni. Dotyczy to w szczególności: przewodów instalacji (piony, gałązki), grzejników wraz z zaworami termostatycznymi (bez głowic), urządzeń regulacyjnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie instalacji (za wyjątkiem podzielników kosztów, indywidualnych wodomierzy i liczników ciepła) Podstawą rozliczenia kosztów energii cieplnej są całkowite koszty (Kc) jej dostarczenia udokumentowane fakturami wystawionymi przez dostawców na podstawie zawartych umów. 2. Na całkowite koszty zużytego ciepła wytworzonego w kotłowniach własnych składają się: koszt zakupu paliwa,opłaty abonamentowej, opłaty za usługę przesyłową, koszt obsługi i konserwacji kotłowni, koszt amortyzacji, serwisu i przeprowadzonych napraw, koszt przeglądów i kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, opłata środowiskowa, koszt energii elektrycznej zużytej w kotłowni na potrzeby własne kotłowni wynikający ze wskazań zamontowanych podliczników. 3. Do kosztów całkowitych (Kc) zalicza się również koszty uznanych reklamacji z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 3

4 4 1. Koszty zużytej energii cieplnej dzieli się na całkowity koszt związany z centralnym ogrzewaniem i całkowity koszt związany z przygotowaniem centralnej ciepłej wody, przy czym podstawę podziału kosztów stanowi udział wartości mocy zamówionej na potrzeby c.o. i c.c.w. lub odrębne faktury dostawców za dostarczoną energię cieplną na potrzeby c.o. i c.c.w. 2. Koszt centralnego ogrzewania dla lokali (KL) usytuowanych w węźle obliczany jest wg wzorów: koszt c.o. garaży Kg = ( Kc : Pw ) x Pg, (zł.), koszt c.o. lokali KL = Kc - Kg, (zł.) gdzie: Kc Pw Pg - całkowity koszt ciepła, dostarczonego do węzła cieplnego na cele centralnego ogrzewania,(zł) - całkowita powierzchnia grzewcza obsługiwana przez dany węzeł cieplny,(m²) - powierzchnia grzewcza garaży (m²) Indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zakresie c.o. dokonuje firma rozliczeniowa, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. 2. Pracownicy Spółdzielni sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowością rozliczeń. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ Na koszt centralnego ogrzewania lokali (KL) w węźle cieplnym składają się : 6 1. Koszty stałe (Ks) wynikające z zamówionej mocy cieplnej na potrzeby c.o., opłat stałych przesyłowych i opłat abonamentowych (w tym opłaty utrzymania i prawidłowego działania kotłowni/wymiennikowni), (zł.) 2. Koszty zmienne (Kz) związane z ilością zużytej energii cieplnej, zmiennych opłat przesyłowych i kosztu utraconego nośnika (w tym koszt zużytego paliwa w przypadku własnych źródeł wytwarzania ciepła) na potrzeby c.o. (zł.) 3. Całkowite koszty centralnego ogrzewania lokalu (Kl)* rozlicza się wg wzoru : K l = Ks l + Kz10 l + Kz90 l (dla lokali użytkowych są to koszty netto) *nie dotyczy lokali wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła a. Ks l koszty stałe rozliczanego lokalu wylicza się wg wzoru : Ks l = (Ks : Pg L ) x Pg l, (zł) 4

5 gdzie : Pg L suma powierzchni grzewczej lokali (bez garaży) w węźle cieplnym, (m 2 ), Pg l powierzchnia grzewcza rozliczanego lokalu, (m 2 ), b. Kz10 l koszty zmienne rozliczanego lokalu w wysokości 10%, (uwzględniają ciepło oddane przez nieopomiarowaną część instalacji c.o., przez przewody oraz grzejniki w pomieszczeniach wspólnych, w łazienkach oraz wymianę ciepła między lokalami) rozliczane proporcjonalnie do powierzchni grzewczej lokalu, wylicza się wg wzoru : Kz10 l = (0,10 x Kz : Pg L ) x Pg l, (zł) c. Kz90 l koszty zmienne rozliczanego lokalu w wysokości 90%, rozliczane proporcjonalnie do sumy wskazań podzielników kosztów zainstalowanych w lokalu, wylicza się wg wzoru : Kz90 l = (0,90 x Kz : J w ) x J l, (zł) gdzie : J w J l suma jednostek obliczeniowych lokali (bez garaży) w węźle cieplnym, jednostki obliczeniowe zużyte w rozliczanym lokalu, W przypadku lokalu nieopomiarowanego przyjęte do rozliczenia jednostki obliczeniowe zużyte w nieopomiarowanym lokalu (J ln ) stanowią iloczyn powierzchni grzewczej lokalu nieopomiarowanego i średniego zużycia jednostek rozliczanego węzła przypadających na m 2 powiększonych o przelicznik 1,50 wg wzoru: J ln = Pg l x ( J w : Pg L ) x 1,50, 4. W przypadku lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła całkowity koszt centralnego ogrzewania lokalu (K l (lc) )* rozlicza się wg wzoru : K l (lc) = Ks l (lc)+ KR (lc) + Kz l (lc), (zł) (dla lokali użytkowych są to koszty netto) gdzie: a. Ks l (lc) koszty stałe rozliczanego lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła wylicza się wg wzoru : Ks l(lc) = (Ks (lc) : Pg lc ) x Pg lc, (zł) gdzie : Ks lc - koszty stałe określone proporcjonalnie do mocy zamówionej w węźle cieplnym dla lokali wyposażonych w indywidualny licznik ciepła, (zł), Pg lc suma powierzchni grzewczej lokali wyposażonych w indywidualny licznik ciepła (m 2 ), Pg lc powierzchnia grzewcza rozliczanego lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła (m 2 ), b. KR (lc)- koszt wynikający z różnicy między sumą wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym Wup (dla instalacji wyposażonej w indywidualne liczniki ciepła), (GJ) i sumy wskazań indywidualnych liczników ciepła w lokalach Σ W l (lc ) (GJ) 5

6 wylicza się wg wzoru : KR (lc)= ( Wup - W l (lc) ) x cena 1 GJ, (zł) Wup W l (lc) cena 1 GJ suma wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym (dla instalacji wyposażonej w indywidualne liczniki ciepła), (GJ) wskazanie indywidualnego licznika ciepła lokalu, (GJ) uśredniona cena 1 GJ, wyliczona z kosztów zmiennych węzła cieplnego w okresie rozliczeniowym na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę, (zł/gj) Lokal rozliczany jest wg wzoru: KR l (lc) = (KR (lc) :Σ Pg (lc) ) x Pg (lc) (zł) c. Kz l (lc), koszty zmienne rozliczanego lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła wylicza się wg wzoru : Kz l (lc) = W l (lc) x cena 1 GJ, (zł) W przypadku lokalu nieopomiarowanego przyjęte do rozliczenia wskazanie indywidualnego licznika ciepła lokalu stanowi iloczyn powierzchni grzewczej lokalu nieopomiarowanego i średniego zużycia średniej ilość GJ przypadającej na 1m 2 w rozliczanym węźle cieplnym powiększonej o przelicznik 1, W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych powodujących znaczny wzrost zużycia ciepła w węźle cieplnym, sposób rozliczenia z indywidualnymi użytkownikami określi na podstawie odrębnej uchwały Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni Koszt centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych redukowany jest współczynnikami wyrównawczymi LAF uwzględniającymi usytuowanie lokalu w bryle budynku. Jako niekorzystne położenie lokalu mieszkalnego uważa się położenie na parterze nad nieogrzewanymi piwnicami, przejściami, przejazdami pod nieogrzewanymi stropodachami i narożne. Tabele stosowanych współczynników znajdują się w siedzibie Spółdzielni i są do wglądu w dziale rozliczeń mediów. 2. Dla lokali rozliczanych ze wskazań indywidualnych liczników ciepła, lokali użytkowych i garaży przyjmuje się współczynnik wyrównawczy równy 1,00. IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY C.C.W Całkowity koszt ciepła zużytego na podgrzanie wody w lokalu rozlicza się wg wzoru : K ccw = (Ks ccw : L) + Kp x Wi (dla lokali użytkowych są to koszty netto) 6

7 gdzie: Ks ccw - koszty stałe węzła cieplnego wynikające z zamówionej mocy cieplnej na potrzeby c.c.w., opłat stałych przesyłowych i opłat abonamentowych, (zł.) L - suma rozliczanych lokali, Wi - wskazana przez wodomierz indywidualny ilość zużytej c.c.w. w rozliczanym lokalu, (m 3 ) Kp koszt podgrzania 1 m 3 wody, stanowi iloraz kosztów zmiennych węzła cieplnego (Kz (ccw) ) i zużycia c.c.w w lokalach opomiarowanych (ΣWi) i nieopomiarowanych (R), (zł), wg wzoru : Kp = Kz (ccw) ) : ( ΣWi + R), (zł.) 2. Dla lokali nieopomiarowanych, przyjmuje się zużycie c.c.w. równe najwyższemu zużyciu w lokalu opomiarowanym w węźle cieplnym powiększone o przelicznik 1, W przypadku opomiarowania lokalu dotychczas nieopomiarowanego rozliczenie wg. wskazań urządzeń pomiarowych (nie dotyczy podzielników) następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zainstalowaniu i ich zaplombowaniu, co zostanie udokumentowane protokołem. 2. Podzielniki kosztów montowane są po sezonie grzewczym. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania według wskazań podzielników następuje od nowego okresu rozliczeniowego Koszty usługi rozliczeniowej ciepła dostarczonego do instalacji c.o. i c.c.w. ponoszą wszyscy użytkownicy pozostający w węźle cieplnym. 2. Koszty usługi rozliczeniowej i dzierżawy podzielnika (1/10 wartości podzielnika elektronicznego) stanowią odrębne pozycje na druku rozliczeniowym. 3. Koszt usługi rozliczeniowej będzie corocznie indeksowany oficjalnym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez prezesa GUS w monitorze Polskim Rozliczenie kosztów energii cieplnej c.o. i c.c.w. wykonuje się raz w roku. 2. Okres rozliczeniowy trwa dwanaście miesięcy tj. od 1.09 do roku następnego. 3. Indywidualne rozliczenia Spółdzielnia dostarczy użytkownikom do 15 grudnia poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej. 7

8 12 1. Użytkownicy zobowiązani są wnosić w okresach miesięcznych opłaty zaliczkowe z tytułu c.o. i c.c.w. (Z). 2. Wysokość zaliczki z tytułu c.o. ustala się na podstawie całkowitych kosztów centralnego ogrzewania lokalu (Kl) wyliczonych w poprzednim okresie rozliczeniowym powiększonych o przelicznik 1, Na pisemny uzasadniony wniosek użytkownika dopuszcza się zmianę wysokości zaliczki z tytułu c.o.(z) Wysokość zaliczki nie może być niższa od iloczynu średniego całkowitego kosztu centralnego ogrzewania przypadającego na 1m 2 (wyliczanego w danym węźle cieplnym w poprzednim okresie rozliczeniowym) i powierzchni grzewczej lokalu (Pg l ): Z = KL : Pg l x Pg l, (zł) 13 Wysokość zaliczki wnoszonej z tytułu c.o. i c.c.w. może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. O zasadności ewentualnej zmiany zaliczki użytkownicy zostaną powiadomieni przez Zarząd Spółdzielni ogłoszeniem na tablicy informacyjnej. Fakt ten znajdzie też swoje odzwierciedlenie na powiadomieniu o wysokości opłat za użytkowanie lokalu dostarczonego użytkownikom zgodnie z zapisami statutowymi Jeżeli w wyniku rozliczenia kosztów energii cieplnej powstanie nadpłata, wysokość nadpłaty zaliczana jest na bieżącą opłatę za użytkowanie lokalu, a w przypadku występowania zaległości na najdalszą zaległość. 2. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia kosztów energii cieplnej, użytkownicy uiszczają w najbliższym terminie wnoszenia opłaty za użytkowanie lokalu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku następnego. 3. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty dopłaty wynikającej z rozliczenia. Spłata może być regulowana maksymalnie w 12 ratach. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia Odwołanie dotyczące rozliczenia kosztów zużytej energii cieplnej należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni w ciągu 30 dni od daty otrzymania lecz nie później niż do 15 lutego roku następnego. 2. Odwołanie rozpatrzone zostanie w terminie 6 tygodni od daty jego dostarczenia do siedziby Zarządu Spółdzielni. 8

9 3. Zgłoszona reklamacja nie wstrzymuje konieczności uregulowania wynikłej z rozliczenia dopłaty W przypadku przejściowej niesprawności podzielnika kosztów, indywidualnego licznika ciepła, indywidualnego wodomierza c.c.w. z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu lub w przypadku braku możliwości odczytu wskazań do rozliczenia przyjmuje się: a. podzielniki kosztów - średnie zużycie z pozostałych pomieszczeń w danym lokalu, - wskazanie ubiegłorocznego zużycia (dot: lokalu z jednym podzielnikiem), b. wodomierz indywidualny - średnie zużycie wody w poprzednim okresie rozliczeniowym, c. indywidualny licznik ciepła - średnią ilość GJ przypadającą na 1m 2 w rozliczanym węźle cieplnym w rozliczanym okresie. 17 W przypadku zmiany użytkownika lokalu, na skutek zamiany lub zbycia prawa do lokalu, rozliczenie kosztów energii cieplnej odbywa sie z użytkownikiem przejmującym lokal. Nadpłatę lub niedopłatę wynikającą z rozliczenia otrzymuje lub uiszcza użytkownik posiadający tytuł prawny do lokalu na dzień 15 grudnia. Rozliczenie i podział kosztów następuje bezpośrednio między zdającym a przejmującym lokal bez udziału Spółdzielni W przypadku przejęcia lokalu od Spółdzielni, koszt centralnego ogrzewania rozliczany jest proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu w danym okresie rozliczeniowym. 2. Przyjmuje się, że koszty centralnego ogrzewania i ciepła dostarczonego do podgrzania wody w lokalu przekazanym do dyspozycji Spółdzielni są równe wniesionym przedpłatom. IV. ODCZYTY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW, INDYWIDUALNYCH LICZNIKÓW CIEPŁA Odczyty podzielników kosztów wykonywane są zdalnie (poza lokalem), po zakończonym sezonie grzewczym. 2. Lokal należy udostępnić serwisantowi w przypadku braku sygnału z urządzenia (brak odczytu). 9

10 3. O terminie odczytów indywidualnych liczników ciepła użytkownicy lokali powiadomieni będą z 7-dniowym wyprzedzeniem informacją umieszczoną na tablicy ogłoszeń W celu wykonania odczytu indywidualnych liczników ciepła użytkownicy zobowiązani są do umożliwienia łatwego dostępu do odczytywanych urządzeń, sprawdzenia i potwierdzenia, podpisem osoby upoważnionej, zgodności odczytu z zapisem na protokole. 2. Nieuzasadniona odmowa potwierdzenia odczytów skutkuje przyjęciem do rozliczenia wartości zapisanych przez osobę odczytującą 21 Osoba dokonująca odczytu nie posiada uprawnień do pobierania opłat. V. USŁUGI SERWISOWE Indywidualnych użytkowników obciążają koszty: wymiany, naprawy i legalizacji indywidualnego licznika ciepła, zakupu indywidualnego licznika ciepła, zakupu(dzierżawy) i montażu podzielnika, wymiany podzielnika w przypadku jego uszkodzenia z winy użytkownika, przewieszenia podzielnika oraz inwentaryzacji grzejnika w przypadku modernizacji grzejników wykonywanej przez użytkownika, odczytu pośredniego, nie uzasadnionego wezwania serwisanta. 2. koszt usługi serwisowej pobierany jest przy rozliczeniu kosztów ciepła i stanowi odrębną pozycję na druku rozliczeniowym. VI. MONTAŻ PODZIELNIKÓW KOSZTÓW W przypadku likwidacji grzejnika(za zgodą spółdzielni) lub przejścia na rozliczanie według zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane, pozostałe do spłacenia raty za zakup podzielnika regulowane są jednorazowo przy najbliższym rozliczeniu kosztów ciepła. 2. Elektroniczne podzielniki, zgodnie z ich charakterystyką techniczną, rejestrują pobór ciepła wyłącznie w okresie w którym grzejnik oddaje ciepło do otoczenia. 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Spółdzielni. 10

11 24 W trakcie trwania okresu rozliczeniowego, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzana będzie wyrywkowa kontrola pracy podzielników kosztów, indywidualnych liczników ciepła i wodomierzy c.c.w., m.in.: brak rejestracji zużycia, brak sygnału wysyłanego przez podzielnik, moduł wodomierza, Bez zgody Spółdzielni niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w instalację c.o. i c.c.w. a w szczególności: demontaż grzejników, montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych, zmiany nastawy wstępnej zaworu termostatycznego, spuszczanie wody z instalacji grzewczej, przeróbka instalacji c.c.w. demontaż indywidualnego wodomierza i licznika ciepła 2. Otrzymaną zgodę na wymianę grzejników, należy zgłosić w dziale rozliczeń mediów w celu przełożenia podzielników i inwentaryzacji nowych grzejników (nadanie nowego przelicznika UF, określającego wydajność cieplną grzejnika). 3. W przypadku stwierdzenia działań zmierzających do sfałszowania wyniku odczytu, koszt zużytego ciepła obliczony zostanie wg zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane, i powiększony będzie o 100%. 4. Zauważone uszkodzenia podzielników, indywidualnych wodomierzy c.c.w. i liczników ciepła, plomb, należy natychmiast zgłosić w administracji osiedla lub w dziale rozliczeń mediów. Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika obciążają go dodatkowo wynikłymi z tego tytułu kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem. VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26 Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali i podgrzewania wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych nie są zachowane wymagane parametry określone w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach. 1. Za niedogrzanie lokalu wysokość bonifikaty obliczana jest wg wzorów: a. jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2 C w stosunku do temperatury obliczeniowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 11

12 [(Ks l + Kz10 l ) : 12 m-cy + (Kz90 l : msg)] : 30 x D (zł) b. jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2 C [ (Ks l + Kz10 l ) : 12 m-cy + (Kz90 l : msg)] : 15 x D (zł) 2. Temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45 C wysokość bonifikaty obliczana jest wg wzorów: - jeżeli temperatura wody była niższa od 45 C [(Ks ccw : 12 m-cy) x D ] + (Kp x m³) 30 (zł) - jeżeli temperatura wody była niższa od 40 C [(Ks ccw : 12 m-cy) x D ] + (Kp x m³) (zł) 15 gdzie: Ks ccw koszt stały, (zł) msg ilość miesięcy sezonu grzewczego D ilość dni występowania zaniżonych parametrów m³ ilość zużytej masy wody o zaniżonych parametrach (m³) Kp koszt podgrzania 1 m 3 wody 3. Niedogrzanie lokalu lub brak wymaganych parametrów c.c.w. użytkownik zobowiązany jest zgłosić na piśmie w administracji osiedla. 4. Pracownicy Spółdzielni dokonają weryfikacji zgłoszenia i sporządzą dokument pozwalający na udzielenie bonifikaty. 5. Bonifikaty udzielane są po rozliczeniu okresu którego dotyczą. 27 W pomieszczeniach sanitarnych podzielniki kosztów nie są montowane. Rezygnacja z rozliczania kosztów centralnego ogrzewania wg wskazań podzielników kosztów (przejście na rozliczanie według obowiązujących lokale nieopomiarowane) wymaga pisemnego wniosku złożonego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, którego rezygnacja ta dotyczy

13 29 W przypadkach rozliczenia kosztów zużytego ciepła na potrzeby c.c.w., nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie zapisy Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Dotyczy to m.in. odczytów, montażu, legalizacji wodomierzy indywidualnych, ingerencji w instalację c.c.w. i wodomierz indywidualny, kosztów ponoszonych przez użytkownika w zakresie użytkowania wodomierza indywidualnego, opłaty zaliczkowej itd. 1. Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach Nr 31/2014 z roku. 2. Z dniem r. traci moc dotychczasowy Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach S.M. Górnik w Katowicach zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej 23/2009 z dnia wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą 204/2011 z dnia r. oraz uchwałą 80/2012 z dnia r. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od sezonu grzewczego 2014/

14 14

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 zwanym dalej DOSTAWCĄ reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo