INFORMATOR TECHNICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR TECHNICZNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U nr 122 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U nr 120, poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U nr 80, poz Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. PN-C-04753/2002 Instalacja gazowa Kontrola okresowa. PN-M Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem szczególne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. PN-EN 677:1998 Kominy. Wymagania ogólne. PN-EN 1443:2001 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U nr 75 poz.690 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U nr 74 poz. 836 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. Dz.U nr 263 poz II. INSTALACJA KOTŁA WARUNKI TECHNICZNE Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną firmę instalacyjną. Po zainstalowaniu kotła należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. Za prawidłową instalację kotła odpowiada firma instalacyjna. Montażu kotła do instalacji dokonać tak, aby nie powodować naprężeń instalacji mogących wpłynąć na wzrost głośności jej pracy. 2.1 Lokalizacja pomieszczenia kotłowni. Zgodnie z 176 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) możliwe są następujące lokalizacje pomieszczeń przeznaczonych do instalowania kotłów gazowych: kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kw mogą być instalowane w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach zgodnych z wymaganiami dla kotłowni gazowych o wyższych mocach, kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej od 30 kw do 60 kw należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym, kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kw do 2000 kw należy instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię.

2 Zgodnie 170 w.w. rozporządzenia urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań 175, mówiącego o możliwości wyprowadzania koncentrycznych przewodów powietrznospalinowych przez ścianą zewnętrzną budynku. 2.2 Wymagania dla kotłowni gazowych z kotłami z zamkniętą komorą spalania. Zgodnie z w.w. rozporządzeniem przy projektowaniu pomieszczenia kotłowni na paliwo gazowe należy spełnić następujące wymagania dotyczące wymiarów pomieszczenia: minimalna kubatura pomieszczenia dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania wynosi 6,5 m 3, pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m, w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, kubatura pomieszczeń z kotłami, o mocy powyżej 60 kw ale z zamkniętą komorą spalania, powinna być określana indywidualnie, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych. przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiałów niepalnych, odległość od przegród powinna być taka, aby zapewniony był dostęp do wszystkich części kotłów wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia - odległość przodu kotłów od przegrody powinna nie być mniejsza niż 1 m, Oświetlenie: powinno znajdować się oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP Dobór kotłów. Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Zależy ona od rodzaju obiektów zasilanych, w tym zwłaszcza od sposobu współdziałania układów automatycznej regulacji obiegów centralnego ogrzewania, wentylacji i przygotowania centralnej ciepłej wody, wielkości kotłowni i proporcji poszczególnych składowych zapotrzebowania. Przy projektowaniu kotłowni jej moc uzyskuje się poprzez analizę zapotrzebowań na poszczególne cele dla określonego czas, np. zimy, lata, okresów przejściowych itp. zgodnie z ogólną zależnością: Q K =Q co + Q w + Q cwu [kw] gdzie: Q K - moc kotłowni, Qco - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele ogrzewania, Qw - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele wentylacji lub klimatyzacji, Qcwu - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele przygotowania c.w.u. Składowe Qco i Qw są funkcją temperatury zewnętrznej, natomiast Qcwu nie zależy od temperatury zewnętrznej. Odmienne zasady obowiązują w przypadku niewielkich kotłowni dla domów jednorodzinnych inne w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Uznając, że najpopularniejsze kotłownie dla obiektów mieszkalnych bez wentylacji mechanicznej, pokrywają dwa podstawowe cele: ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. można podać następujące ogólne zasady: w budynkach jednorodzinnych, w których zaprojektowano urządzenia przygotowania c.w.u. bez elementów pojemnościowych moc kotłowni jest równa maksymalnemu zapotrzebowaniu na

3 przygotowanie c.w.u. (wynikające najczęściej z warunków napełniania wanny). Q K =Q cwumax [kw] w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których zastosowano podgrzewacze pojemnościowe do przygotowania c.w.u., a zapotrzebowanie Qcwu < 15-20% Qco, kotły dobiera się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.o. w budynkach o większym zapotrzebowaniu na cele przygotowania c.w.u. jako obliczeniową moc kotłowni przyjmuje się sumę maksymalnej mocy dla c.o. i średniej dla c.w.u. Q K = Q co + Q cwuśr [kw] Przewymiarowanie źródeł ciepła prowadzi każdorazowo do podwyższenia kosztów inwestycyjnych oraz zmniejszenie sprawności eksploatacyjnej. Dobór liczby kotłów w kotłowni powinien zapewnić ekonomiczną pracę kotłowni w ciągu całego roku. 2.4 Dobór zaworów bezpieczeństwa. Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona instalacji przed wzrostem ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnych dla danego układu. Dobór tych urządzeń polega na określeniu przepustowości i w konsekwencji średnicy zaworu umożliwiającej przepływ strumienia czynnika roboczego, który zapewni zabezpieczenie układu przed dalszym wzrostem ciśnienia, powyżej przewidzianego maksymalnego. Zawory bezpieczeństwa dla układów przygotowania c.w.u. dobiera się zgodnie z zaleceniami PN-76/B Zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej-wymagania. Przy zabezpieczaniu układów centralnego ogrzewania systemu zamkniętego obowiązuje norma PN:02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi-wymagania. Zawór bezpieczeństwa do kotłów Każdy kocioł lub wymiennik ciepła musi być wyposażony w pełno skokowy zawór bezpieczeństwa bezpośredniego działania (ciężarkowy, sprężynowy lub membranowy). Zawory bezpieczeństwa powinny być umieszczone: na komorze wylotowej lub na przewodzie odprowadzającym wodę instalacyjną z kotła (na przewodzie zasilającym instalację ogrzewania), przed armaturą odcinającą. bezpośrednio na wymienniku ciepła w górnej części przestrzeni wody instalacyjnej lub na przewodzie zasilającym instalację ogrzewania, pomiędzy króćcem wymiennika zasilającym instalację i armaturą odcinającą; jeżeli wymiennik ciepła zasilany jest wodą o temperaturze nieprzekraczającej wrzenia wody, o ciśnieniu dopuszczalnym wymiennika, dopuszcza się umieszczenie zaworu bezpieczeństwa na przewodzie, między wymiennikiem ciepła i armaturą odcinającą połączoną z jego króćcem powrotnym z instalacji, Na przewodzie łączącym przestrzeń wodną kotła lub wymiennika ciepła z króćcem dopływowym zaworu bezpieczeństwa nie dopuszcza się ani żadnego zmniejszenia powierzchni przekroju wewnętrznego, ani nie może być na nim zamontowana armatura odcinająca. Zawór bezpieczeństwa powinien być tak nastawiony, aby ciśnienie początku otwarcia było równe dopuszczalnemu ciśnieniu w naczyniu wzbiorczym, z uwzględnieniem różnicy rzędnych między naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa, a ciśnienie zamknięcia nie było mniejsze niż 80% ciśnienia początku otwarcia. Zawory bezpieczeństwa w układach przygotowania c.w.u. Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej należy zabezpieczać przez wzrostem temperatury i ciśnienia powyżej wartości dopuszczonej zgodnie z zaleceniami normy PN-76/B Zgodnie z obowiązującą normą zawory bezpieczeństwa należy umieszczać: bezpośrednio na podgrzewaczu ciepłej wody lub na przewodzie odprowadzającym wodę z podgrzewacza, jeżeli temperatura czynnika grzejnego przekracza 90% temperatury wrzenia wody przy dopuszczalnym ciśnieniu podgrzewacza, na dopływie zimnej wody do podgrzewacza, jeżeli temperatura czynnika grzejnego nie przekracza 92% temperatury wrzenia wody o ciśnieniu dopuszczalnym podgrzewacza.

4 Pomiędzy podgrzewaczem i zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnej armatury odcinającej. Rura odprowadzająca od zaworu bezpieczeństwa powinna mieć średnicę odpowiadającą średnicy wylotu zaworu oraz powinna być odprowadzona bez zasyfonowania ze spadkiem w stronę odbiornika kanalizacyjnego lub nad posadzkę wyposażoną w odbiornik kanalizacyjny. 2.5 Dobór wzbiorczego naczynia przeponowego Według normy PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo - Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, układ zabezpieczeń kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania powinien składać się z: a) zaworu bezpieczeństwa wraz z przynależnymi mu rurami ; b) naczynia wzbiorczego przeponowego ; c) rury wzbiorczej łączącej instalację z naczyniem ; d) manometru ; e) odpowietrznika ; f) układów regulacji automatycznej przy kotłach. Wzbiorcze naczynie przeponowe powinno być umieszczone w pomieszczeniu źródła ciepła lub w pomieszczeniu przylegającym, w łatwo dostępnym miejscu. Temperatura pomieszczenia, w którym umieszczono naczynie, powinna być nie niższa niż 5 C. Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone przez rurę wzbiorczą do powrotnego lub zasilającego zbiorczego przewodu instalacji. Połączenia tego nie można w czasie pracy instalacji odcinać. Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej nie może być mniejsza niż 20 mm. Wstępne ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Minimalne ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym nie może być mniejsze od ciśnienia statycznego panującego w instalacji w miejscu włączenia naczynia wzbiorczego. Ciśnienie statyczne - jest ciśnieniem słupa wody między naczyniem wzbiorczym a najwyższym punktem instalacji. Po zmierzeniu tej wysokości w metrach, ciśnienie statyczne obliczamy przyjmując 0,01 MPa na każdy metr wysokości. Wstępne ciśnienie w naczyniu powinno być wyższe o ok. 20% od obliczonego ciśnienia statycznego. Tak ustalone ciśnienie wstępne jest ciśnieniem do którego należy uzupełnić układ c.o. zimną wodą. Naczynia wzbiorcze posiadają zaworki powietrzne typu dętkowego do regulacji i kontroli ciśnienia w części gazowej naczynia. Po określeniu wielkości ciśnienia wstępnego, należy dokonać pomiaru tego ciśnienia (np. manometrem samochodowym) i upuścić lub dopompować (np. pompką samochodową) do obliczonej wielkości ciśnienia. Jednocześnie zaleca się dla kotłów, żeby ciśnienie wstępne w naczyniu nie było niższe od 0,05 MPa, np. przy montażu kotła z instalacją na jednej kondygnacji. Niższe ciśnienie może powodować głośniejszą pracę kotła.

5 Pojemność instalacji. Poniżej podano podstawowe wielkości dotyczące elementów instalacji centralnego ogrzewania, pozwalające na orientacyjne obliczenie pojemności instalacji c.o., która zasilana będzie przez kocioł Aby określić pojemność instalacji, zaleca się podczas napełniania instalacji wodą, dokonać odczytu na wodomierzu. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego. Pojemność całkowitą naczynia można policzyć wg poniższej zależności : gdzie: Vi - pojemność całkowita instalacji w dm³ p - ciśnienie wstępne w naczyniu w MPa W przypadku, gdy objętość naczynia wypada pomiędzy typowymi wymiarami naczyń, przy doborze przyjmuje się zasadę - pierwsze większe. Przyjmując wstępne założenia jak wyżej, opracowano nomogram doboru objętości całkowitej naczynia przeponowego.

6 2.6 Woda w instalacjach ogrzewania wymagania W zastosowaniu do kotłów Thermagen, wykonanych z elementów miedzianych, parametry fizykochemiczne wody obiegu grzewczego obrazuje poniższa tabela. Instalacja centralnego ogrzewania jest napełniana najczęściej wodą wodociągową i zwykle nikt nie zadaje sobie trudu by sprawdzić czy nadaje się ona do tego celu. Efektami takiego postępowania są: spadek sprawności, wyższe koszty eksploatacyjne i zmniejszona trwałość kotła. Zetkniecie się wody, ciepła i metali powoduje powstawanie wielu negatywnych zjawisk i procesów chemicznych takich jak: korozja (perforacja, przecieki), osadzanie się kamienia (brak przekazywania ciepła, szybsze zużycie części, głośna praca układu), możliwość skażeń bakteryjnych (zapowietrzenie, korozja wżerowa, nieprzyjemny zapach przy odpowietrzaniu). Im starsza instalacja tym bardziej te zjawiska się nasilają, lecz także w instalacjach nowych, jeżeli są źle zaprojektowane lub nie są odpowiednio konserwowane i zabezpieczone mogą wystąpić te same problemy. Powoduje to znaczne straty finansowe. Odłożenie się kamienia o grubości 1 mm na powierzchni wymiennika zmniejsza jego sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych na skutek odkładania się kamienia kotłowego wynosi średnio ok. 20%.

7 Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia: twardość, im wyższa twardość wody (ilość rozpuszczonych w wodzie osadów mineralnych), tym więcej kamienia się osadzi ph, im wyższe jest ph (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia temperatura, im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci Rozwiązaniem zapobiegającym awariom kotłów na skutek szkodliwego oddziaływania kamienia kotłowego jest zastosowanie wody o odpowiednich parametrach fizykochemicznych, może być zastosowanie chemicznych zmiękczaczy wody (inhibitorów). Szlam Czarny szlam składa się z tlenków żelaza magnetytu z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, resztkowy piasek z form odlewniczych i oleje techniczne którymi od wewnątrz były zabezpieczone nowe urządzenia. W systemach niezabezpieczonych używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głownie w dolnych partiach grzejników i wymienników. Z czasem ograniczając coraz bardziej przepływ wody aby w krańcowych sytuacjach zahamować go całkowicie. Objawem tego jest mała wydajność cieplna układu grzewczego. Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstawać korozja podosadowa. Szlam sprzyja także korozji mikrobiologicznej. Środki zabezpieczające instalacje c.o. Do środków zabezpieczających instalacje centralnego ogrzewania należą inhibitory korozji (działają poprzez mechanizm zwany pasywacją anodową), które eliminują korozję tak że nie ma ryzyka powstawania osadu tlenków lub wżerów nawet w warunkach przypadkowego napowietrzania lub zbytniego rozcieńczenia. Zapobiegają także powstawaniu kamienia kotłowego działają przez wiele lat i wymagają niewielkiego uzupełniania celem utrzymania odpowiedniego stężenia. Zaletą jest fakt ze można je stosować do instalacji wykonanych z różnych materiałów. Należy pamiętać że niezwykle ważnym jest wyczyszczenie nowej instalacji w celu neutralizacji olei technicznych (którymi pokryte są

8 wewnętrzne powierzchnie wymienników czy grzejników), usunięcia pozostałości lutów i topników zawierających silne korozyjne chlorki czy innych zanieczyszczeń a następnie przepłukanie instalacji wodą wodociągową. Każdą wyczyszczoną i przepłukaną instalację trzeba zabezpieczyć przed osadami i zanieczyszczeniami poprzez użycie inhibitora - odpowiedniego do zastosowanych w instalacji materiałów z głównym uwzględnieniem elementów miedzianych i aluminiowych. 2.7 Układ odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza W "Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zawarte są aktualne przepisy dotyczące wymagań, jakie stawiane są instalacjom odprowadzania spalin. Podstawowe wymagania i definicje dotyczące przewodów kominowych zostały zawarte w PN EN 1443:2001 Kominy, wymagania ogólne. Podłączenie przewodów powietrzno-spalinowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Kotły kondensacyjne należą do kotłów rodzaju wykonania C (z zamkniętą komora spalania), a ze względu na sposób odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza dzielą się odpowiednio na C13, C33, C43, C53, C63, C83. Objaśnienia C, a, b: C - kocioł, w którym obieg spalania (zasilanie powietrzem do spalania, komora spalania, wymiennik ciepła i odprowadzenie produktów spalania) następuje w szczelnie zamkniętej komorze w odniesieniu do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł. a - określa sposób w jaki następuje pobór powietrza do spalania i odprowadzenia produktów spalania. b - wskazuje pozycje wentylatora względem komory spalania. W przypadku podłączenia kotła kondensacyjnego w klasie B z otwartą komorą spalania i mechanicznym odprowadzaniem spalin B23 i B33 pomieszczenie w którym są zainstalowane należy pod względem kubatury wymiarować jak dla kotłów atmosferycznych. Również warunki wentylacji i nawiewu powietrza muszą być spełnione jak dla palenisk gazowych otwartych. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kw - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kw - w pozostałych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

9 Konfiguracje koncentrycznych systemów powietrzno spalinowych (WSPS) dla kotłów kondensacyjnych Konfiguracje niezależnych dwururowych systemów powietrzno spalinowych (SPS) dla kotłów kondensacyjnych Klasa B33 powietrze do spalania pobierane jest bezpośrednio z pomieszczenia, a spaliny wydalane są mechanicznie na zewnątrz. Układ WSPS wyprowadzony bezpośrednio przez ścianę Zapewnić minimalne nachylenie 44mm/m między kolanem i końcem układu powietrznospalinowego, aby umożliwić powrót kondensatu do urządzenia (rysunek poniżej).

10 Wymagania dla układu powietrzno-spalinowego Maksymalna długość układu powietrzno-spalinowego zależy od jego typu i parametrów kotła. Niezależnie od wybranego typu układu powietrzno - spalinowego, należy zachować minimalne odległości podane w PN EN 1443:2001. Zainstalować rury układu powietrzno-spalinowego zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi w instrukcji instalacji, dostarczonej wraz z układem powietrzno-spalinowym. Należy pamiętać, że układ powietrzno-spalinowy do kotłów z zamkniętą komorą spalania zgodnie z obowiązującymi przepisami traktowany jest jako element instalacji gazowej i obowiązują tu te same wymagania techniczne i prawne! Znakowanie elementów przewodów spalinowych Producent przekazując odbiorcy wyroby deklaruje ich określone parametry techniczne oraz warunki stosowania elementów kominowych. Deklaracja ta zamieszczana jest na każdym elemencie kominowym, w postaci znormalizowanego kodu jak np.: Klasa szczelności kominów (N1, P1) Klasy szczelności kominów oznacza się literą oraz cyfrą. Litery oznaczają rodzaj pracy, a cyfry klasę szczelności. Klasa N" oznacza kominy podciśnieniowe badane przy nadciśnieniu 20 lub 40 Pa, klasą P znakowane są kominy nadciśnieniowe badane przy nadciśnieniu 200 Pa, a H" oznacza kominy wysokociśnieniowe (np. instalacje spalinowe dla silników diesla) sprawdzane przy nadciśnieniu 5000 Pa. W powyższym przykładzie elementy kominowe posiadają klasę szczelności N1 tj. były sprawdzane przy nadciśnieniu 40 Pa i przeciek (nieszczelność) jest nie większa niż 2,0 l/s*m2. Systemy spalinowe w kotłach kondensacyjnych pracują w nadciśnieniu ok. 150 Pa, a więc muszą być wykonane w klasie P1!

11 Kontrola i odbiór systemów spalinowo-powietrznych Instalacje spalinowe SPS i powietrzno-spalinowe WSPS (rura w rurze) to nadciśnieniowe instalacje spalinowe stanowiące zespół elementów podłączonych bezpośrednio do urządzenia grzewczego wyposażonego w wentylator, który wytwarza w przewodzie takie nadciśnienie, aby możliwe było usunięcie produktów spalania do atmosfery. Stanowią one wyposażenie kotła kondensacyjnego. W układach nadciśnieniowych bardzo istotny jest montaż. To montażysta decyduje o szczelności czyli bezpieczeństwie użytkowania kotła. Art. 62 ust.6 ustawy Prawo budowlane : Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać: 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt.. 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 156 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Podłączenie systemu powietrzno-spalinowego Kocioł jest przystosowany do instalacji spalinowo powietrznej z przewodami pojedynczymi o średnicy 80mm, lub przewodami współosiowymi o średnicy 60 / 100 lub 80/125. Straty ciśnienia w tych układach wynoszą odpowiednio: - Przewody pojedyncze D = 80mm Opory przewodów doprowadzających powietrze do spalania i odprowadzające spaliny, zależy od długości, średnicy i wszystkich elementów systemu rur. Całkowita dopuszczalna długość rury z dopływem powietrza i odprowadzeniem spalin wynosi 100m. - Przewody współśrodkowe D = 60/100 długość minimalna przewodów musi wynosić 1 metr, długość maksymalna wynosi 11 metrów. - Przewody współśrodkowe D = 80/125 długość minimalna przewodów musi wynosić 1 metr, długość maksymalna wynosi 29 metrów. Obliczenie zastępczych oporów elementów przewodów w przeliczeniu na długości rury w metrach zawiera poniższa tabela:

12 2.8 Przepisy dotyczące pomieszczenia Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których montowane są urządzenia gazowe określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B Pomieszczenie powinno posiadać system wentylacji wymagany obowiązującymi przepisami. Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodować zagrożenia zamarzania instalacji wodnej. Temperatura w pomieszczeniu gdzie instaluje się kocioł powinna być wyższa od 6⁰C. Pomieszczenia gdzie instalowane będą kotły powinny być wolne od kurzu i agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, środków myjących, rozpuszczalników i sprayów nie są dozwolone. Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub prysznic z basenem oraz sposób podłączenia go do instalacji elektrycznej zgodne z wymaganiami PN- IEC Wymiary stref w pomieszczeniach zawierających wannę lub prysznic

13 Prawidłowe podłączenie fazy w gniazdku elektrycznym 2.9 Schematy ideowe montażu Thermagen Solo Kocioł wymaga montażu na instalacji : 1. Naczynia wzbiorczego przeponowego - na rurze powrotu 2. Zaworu bezpieczeństwa 3 bar - na rurze zasilania 3. Manometru kontrolnego - na rurze powrotu 4. Zaworu różnicy ciśnień (bypass-u) - na rurze powrotu 5. Filtrów i armatury odcinającej Kocioł wymaga montażu na instalacji : 1. Naczynia wzbiorczego przeponowego - na rurze powrotu 2. Zaworu bezpieczeństwa 3 bar - na rurze zasilania 3. Manometru kontrolnego - na rurze powrotu 4. Zaworu różnicy ciśnień (bypass-u) - na rurze powrotu 5. Filtrów i armatury odcinającej 6. Zaworu 3-drogowego i osprzętu zabezpieczającego zasobnik c.w.

14 2.10 Schemat ideowy montażu Thermagen Duo Kocioł wymaga montażu na instalacji : 1. Naczynia wzbiorczego przeponowego - na rurze powrotu 2. Zaworu bezpieczeństwa 3 bar - na rurze zasilania 3. Manometru kontrolnego - na rurze powrotu 4. Zaworu różnicy ciśnień (bypass-u) - na rurze powrotu 5. Filtrów i armatury odcinającej 2.11 Elektryczne podłączenie zasobnika ciepłej wody do Thermagen Solo Aby podłączyć do kotła Thermagen Solo zasobnik ciepłej wody potrzebny jest: - czujnik ciepłej wody NTC, - zawór trójdrogowy. Podłączyć zasobnik ciepłej wody i zawór trójdrogowy zgodnie ze schematem obok. Usunąć mostek na zaciskach 9-10 listwy X4. Podłączyć zasilanie siłownika zaworu 3-drogowego do listwy X2 i podłącz czujnik ciepłej wody do listwy X4. Schemat podłączenia kotła z zasobnikiem c.w. C - kocioł D - zasobnik c.w. E - instalacja c.o. F - naczynie przeponowe G - zawór bezpieczeństwa c.o. H - zawór trójdrogowy I - czujnik temperatury NTC

15 2.12 Podłączenie układu odprowadzania kondensatu 2.13 Ustawienia pracy pompy Przełącznik ustawienia pompy c.o. znajduje się na pokrywie zasilania (ustawienia fabryczne: III bieg). - Nastawić pompę w zależności od mocy maksymalnej i oporów przepływu wody przez instalacje. Patrz wykres: strata ciśnienia w kotle oraz wysokość podnoszenia pompy dla poszczególnych biegów pompy I, II i III. - Sprawdzić różnicę temperatury pomiędzy zasilaniem z powrotem: musi wynosić około 20 C. Minimalna wielkość przepływu Ustawiona moc cieplna 155 l/h 5,4 kw 510 l/h 17,8 kw 650 l/h 22,8 kw 750 l/h 26,3 kw 1150 l/h 40,9kW

16 Wykres strat ciśnienia pompy po stronie c.o. A. Thermagen Solo 18 B. Thermagen Solo 24 C. Thermagen Solo 30 X Przepływ [ l/h ], I Ustawienia prac pompy I bieg II Ustawienia prac pompy II bieg III Ustawienia prac pompy III bieg Y Strata ciśnienia / wysokość podnoszenia [mh 2O] Różnicowy zawór upustowy tzw. bypass - ochrona kotła przed zanikiem przepływu wody. Zastosowanie: Różnicowy zawór upustowy jest stosowany w systemach grzewczych w celu utrzymania stałego ciśnienia w instalacji przy czym nadmiar czynnika przy wzrastającym ciśnieniu np. przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, przepływa do przewodu powrotnego. Zawór upustowy stosuje się wszędzie tam, gdzie producent kotła wymaga zastosowania obejścia lub gdy określa minimalny przepływ przez obejście podczas pracy kotła. Zastosowanie zaworu jest szczególnie ważne tam, gdzie w systemie grzewczym znajduje się duża ilość zaworów termostatycznych. Gdy zawory termostatyczne są otwarte zawór upustowy jest zamknięty, natomiast gdy zawory przymykają się, zawór upustowy otwiera się zapewniając wymagany przepływ przez kocioł. Ponadto zastosowanie zaworu upustowego obniża szumy przepływu wynikające ze wzrostu prędkości przepływu.

17 Właściwości: prosta regulacja dzięki wbudowanemu w zawór wskaźnikowi nastawy różnicy ciśnień płynna nastawa różnicy ciśnień w przedziale wartości 10 do 60 kpa Dane techniczne: Medium woda, mieszanina z glikolem Współczynnik ph 8...9,5 Temperatura pracy maks. 110 ⁰C Ciśnienie robocze maks. 0,6 MPa Nastawa różnicy ciśnień kpa (fabrycznie 20 kpa) wskazanie w m słupa wody Zawór przewidziany jest do stosowania w instalacjach grzewczych 90 / 70 ⁰C do ok. 70 kw Procedura nastawy zaworu 1. Uruchomić i zrównoważyć hydraulicznie system grzewczy zwrócić uwagę na obroty pompy. 2. Z instrukcji działania kotła odnaleźć wartość minimalnego przepływu przez kocioł. 3. Z nomogramu przepływu pompy odczytać wartość podnoszenia pompy dla wymaganego minimalnego przepływu przez kocioł oraz przy wybranej prędkości pompy. 4. Z wykresu doboru nastawy zaworu dobrać optymalną nastawę dla wybranego podnoszenia pompy oraz minimalnego przepływu przez kocioł.

18 Skala nastawy zaworu Uwaga: Poluzować blokadę śruby (1) i obrócić pokrętło (3) w taki sposób, aby w okienku (2) pojawiła się odpowiednia cyfra nastawy zaworu. Ważne: Po ustawieniu, zawór może być zablokowany poprzez dokręcenie śruby (1) w pokrętle. Nie należy przekraczać ustawienia pozycji poza cyfrę 6, może to spowodować uszkodzenie zaworu! Jeśli podczas działania systemu pojawiają się trwałe szumy przepływu należy zmniejszyć nastawę do wartości kiedy szumy znikną. Przykład zastosowania różnicowego zaworu upustowego w układzie z kotłem

19 III. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH 3.1 Regulacja strefowa W przypadku, gdy poza obiegiem grzejnikowym występuje drugi system ogrzewania (np. kominek lub piec kaflowy) często pojawia się problem ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach, w których nie występuje drugi system. Można go rozwiązać poprzez podzielenie układu na dwie oddzielne strefy. Regulacja strefowa może być stosowana jedynie gdy nie ma zewnętrznego zasobnika ciepłej wody w instalacji. A. Kocioł B. Elektrozawór 230 V C. Grzejniki T1. Termostat pokojowy, strefa 1 T2. Termostat pokojowy, strefa 2 Z1. Strefa 1 Z2. Strefa 2 Układ regulacji strefowej zawiera 2 termostaty pokojowe i elektrozawór. Gdy termostat pokojowy 2 strefy grzewczej generuje zapotrzebowanie na ciepło, elektrozawór otwiera się i cały obieg jest ogrzewany (strefa 1 i 2). Gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło ze strefy 2, termostat pokojowy strefy 1 kontroluje temperaturę strefy Ogrzewanie podłogowe z kotłem Thermagen Duo Warunkiem efektywnej pracy urządzenia w trybie ciepłej wody jest wyeliminowanie przepływu wody grzewczej Przez kocioł, wymuszanego przez pompę drugiego (podłogowego) obwodu grzewczego. Ogrzewanie podłogowe podłączyć do rozdzielacza hydraulicznego lub zastosować zawór odcinający sterowany elektrycznie albo zawór zwrotny. Zapobiega to przepływowi przez kocioł gdy ogrzewanie (c.o.) nie jest wymagane. A. Kocioł B. Pompa C. Zawór termostatyczny D. Zawór zwrotny (sprężynowy) E. Zawór odcinający ogrzewania podłogowego sterowany elektrycznie F. Grzejniki G. Termostat pokojowy H. Termostat maksimum ogrzewania podłogowego.

20 3.3 Współpraca kotła gazowego z kotłem stałopalnym Poniżej przedstawiono przykładowe możliwe rozwiązanie połączenie w jeden układ grzewczy kotła gazowego i kotła stałopalnego z separacją układu zamkniętego i otwartego. Rozwiązanie to zabezpiecza kocioł gazowy i instalację centralnego ogrzewania przed dostępem tlenu z powietrza, a zatem ogranicza w bardzo dużym stopniu zjawiska korozji i odkładania się kamienia kotłowego. 3.4 Kaskady kotłów Zalety stosowania kaskad: kaskada umożliwia modulację mocy grzewczej od minimalnej mocy jednego kotła do maksymalnej wszystkich kotłów. Na przykład kaskada czterech kotłów daje stosunek modulacji 16:1 z płynną modulacją pomiędzy tymi wartościami. Sterowanie kaskady optymalizuje moc kotłów w kaskadzie a w przypadku awarii jednego kotła ustawi moc pozostałych kotłów kompensując jego ubytek. Montaż : jeden, dwa, trzy lub cztery kotły, procedura instalowania jest taka sama, prosta i łatwa dla wykwalifikowanego instalatora. Łatwa obsługa: każdy kocioł w kaskadzie może być serwisowany podczas pracy innych kotłów. Pozwala to na przeprowadzenie przeglądów serwisowych kotłów w dowolnym czasie i o każdej porze roku, a nie tylko latem gdy kotły są wyłączone. Tak szeroki zakres regulacji mocy redukuje liczbę załączeń od kilku do kilkunastu razy w porównaniu z liczbą załączeń jednego większego kotła. W rezultacie poprawia to efektywność wykorzystania paliwa oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

21 SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Sprzęgło hydrauliczne stosuje się do łączenia jednego lub więcej kotłów z jednym lub więcej obiegami grzewczymi oraz obiegiem produkcji ciepłej wody. Pozwala na stabilną pracę systemu grzewczego bez konieczności równoważenia przepływów. Wyłączenie/włączenie pompy kotłowej lub obiegu grzewczego nie wpływa na pracę innych urządzeń, a także nie powoduje zachwiania funkcjonowania systemów regulacji odbioru i dostarczania ciepła. Taki system pozwala na bardzo elastyczną pracę całego sytemu ponieważ ilość wody płynącej przez źródła ciepła nie jest ściśle związana z wydatkami wody płynącej przez obiegi grzewcze. Dla zapewnienia prawidłowego działania sprzęgła należy w warunkach maksymalnego poboru ciepła zawsze utrzymywać strumień masy wody w obiegu pierwotnym kotłów na wyższym poziomie niż suma strumieni masy wody w obiegach w obiegach wtórnych grzewczych. Dodatkowo, sprzęgło pełni zwykle rolę odmulacza jako że w najniższej jego części gromadzą się zanieczyszczenia pochodzące głównie z obiegów grzewczych. Zanieczyszczenia nie dostają się wtedy do kotłów.

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH BEZPIECZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH Konieczność modernizacji lub budowy przewodów kominowych w budownictwie jednorodzinnym nie musi wiązać się

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne branżowe dla kotłowni

Wytyczne branżowe dla kotłowni Wytyczne branżowe dla kotłowni Kotłownie o mocy do 30 kw Lokalizacja Zgodnie z PN-B-02431-1 kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa

Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w Gazowe Grzejniki Wody Przepływowej. Kierunki poprawy bezpieczeństwa Zbigniew A. Tałach Rzeczoznawca Weryfikator SITPNiG Polska jest krajem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 6 WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI Uwarunkowania prawne NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Montaż

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Co zawiera norma PN-EN 12828:2006? W niniejszym artykule przedstawiono wybrane fragmenty normy PN-EN 12828, która

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż

SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż SAS: Kotły na paliwa stałe - dobór i montaż By instalacja grzewcza na paliwa stałe bądź biomasę mogła długotrwale i bezpiecznie działać, należy prawidłowo dobrać i zainstalować kocioł grzewczy. O podstawach

Bardziej szczegółowo

Zawór nadmiarowo-upustowy z bezpośrednim odczytem nastawy

Zawór nadmiarowo-upustowy z bezpośrednim odczytem nastawy Hydrolux Zawór nadmiarowo-upustowy z bezpośrednim odczytem nastawy Zawory nadmiarowo-upustowe utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEErING AdVANTAGE HYROLUX jest

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego moc pozytywnej energii Przygotowanie do montażu Troska o bezpieczeństwo i właściwe działanie urządzeń grzewczych, a w tym wypadku kotła gazowego, zaczyna się już

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze

Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze Zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budownictwie mieszkaniowym. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie ODPROWADZANIE SPALIN bezpieczeństwo i ekologia

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi nakładami inwestycyjnymi.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

WEBERMAN ZESTAWY POMPOWE I PODZESPOŁY. zawórk kulowy. zawór różnicowy pompa. zawór kulowy filtrem CHARAKTERYSTYKA ZALETY

WEBERMAN ZESTAWY POMPOWE I PODZESPOŁY. zawórk kulowy. zawór różnicowy pompa. zawór kulowy filtrem CHARAKTERYSTYKA ZALETY ZESTAWY POMPOWE I PODZESPOŁY zawórk kulowy zawór różnicowy pompa GWARANCJA SZCZELNOŚCI - zawór kulowy filtrem CHARAKTERYSTYKA Zestaw pompowy z grawitacyjnym zaworem różnicowym służy do zabezpieczenia kotła

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOTŁOWEGO ROZDZIELACZA OBIEGÓW GRZEJNYCH (KROG)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOTŁOWEGO ROZDZIELACZA OBIEGÓW GRZEJNYCH (KROG) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOTŁOWEGO ROZDZIELACZA OBIEGÓW GRZEJNYCH (KROG) 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Kotłowy rozdzielacz obiegów grzewczych (KROG)jest przeznaczony do kotłowni jedno lub

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Elementy uzbrojenia przewodów

Elementy uzbrojenia przewodów Elementy uzbrojenia przewodów Uzbrojenie przewodów instalacyjnych (armatura), to zespół elementów i urządzeń stanowiących niezbędne wyposażenie każdej instalacji. W instalacjach grzewczych są to głównie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999

Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999 Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 Gęstość wody w temp. 10 o C 998 kg/m 3 Gęstość wody w temp. 90 o C 954 kg/m 3 1000 kg H 2 O 10 o C 1m 3 1000 kg H 2 O 90 o C ok. 1,04 m 3

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku;

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku; VICTRIX ZEUS 26 1 I Victrix Zeus 26 to jedyny kocioł zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy mnimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo