INFORMATOR TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR TECHNICZNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U nr 122 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U nr 120, poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U nr 80, poz Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. PN-C-04753/2002 Instalacja gazowa Kontrola okresowa. PN-M Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem szczególne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. PN-EN 677:1998 Kominy. Wymagania ogólne. PN-EN 1443:2001 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U nr 75 poz.690 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U nr 74 poz. 836 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U nr 80 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. Dz.U nr 263 poz II. INSTALACJA KOTŁA WARUNKI TECHNICZNE Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną firmę instalacyjną. Po zainstalowaniu kotła należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. Za prawidłową instalację kotła odpowiada firma instalacyjna. Montażu kotła do instalacji dokonać tak, aby nie powodować naprężeń instalacji mogących wpłynąć na wzrost głośności jej pracy. 2.1 Lokalizacja pomieszczenia kotłowni. Zgodnie z 176 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) możliwe są następujące lokalizacje pomieszczeń przeznaczonych do instalowania kotłów gazowych: kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kw mogą być instalowane w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach zgodnych z wymaganiami dla kotłowni gazowych o wyższych mocach, kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej od 30 kw do 60 kw należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym, kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kw do 2000 kw należy instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię.

2 Zgodnie 170 w.w. rozporządzenia urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań 175, mówiącego o możliwości wyprowadzania koncentrycznych przewodów powietrznospalinowych przez ścianą zewnętrzną budynku. 2.2 Wymagania dla kotłowni gazowych z kotłami z zamkniętą komorą spalania. Zgodnie z w.w. rozporządzeniem przy projektowaniu pomieszczenia kotłowni na paliwo gazowe należy spełnić następujące wymagania dotyczące wymiarów pomieszczenia: minimalna kubatura pomieszczenia dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania wynosi 6,5 m 3, pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m, w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, kubatura pomieszczeń z kotłami, o mocy powyżej 60 kw ale z zamkniętą komorą spalania, powinna być określana indywidualnie, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych. przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiałów niepalnych, odległość od przegród powinna być taka, aby zapewniony był dostęp do wszystkich części kotłów wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia - odległość przodu kotłów od przegrody powinna nie być mniejsza niż 1 m, Oświetlenie: powinno znajdować się oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP Dobór kotłów. Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Zależy ona od rodzaju obiektów zasilanych, w tym zwłaszcza od sposobu współdziałania układów automatycznej regulacji obiegów centralnego ogrzewania, wentylacji i przygotowania centralnej ciepłej wody, wielkości kotłowni i proporcji poszczególnych składowych zapotrzebowania. Przy projektowaniu kotłowni jej moc uzyskuje się poprzez analizę zapotrzebowań na poszczególne cele dla określonego czas, np. zimy, lata, okresów przejściowych itp. zgodnie z ogólną zależnością: Q K =Q co + Q w + Q cwu [kw] gdzie: Q K - moc kotłowni, Qco - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele ogrzewania, Qw - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele wentylacji lub klimatyzacji, Qcwu - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele przygotowania c.w.u. Składowe Qco i Qw są funkcją temperatury zewnętrznej, natomiast Qcwu nie zależy od temperatury zewnętrznej. Odmienne zasady obowiązują w przypadku niewielkich kotłowni dla domów jednorodzinnych inne w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Uznając, że najpopularniejsze kotłownie dla obiektów mieszkalnych bez wentylacji mechanicznej, pokrywają dwa podstawowe cele: ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. można podać następujące ogólne zasady: w budynkach jednorodzinnych, w których zaprojektowano urządzenia przygotowania c.w.u. bez elementów pojemnościowych moc kotłowni jest równa maksymalnemu zapotrzebowaniu na

3 przygotowanie c.w.u. (wynikające najczęściej z warunków napełniania wanny). Q K =Q cwumax [kw] w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których zastosowano podgrzewacze pojemnościowe do przygotowania c.w.u., a zapotrzebowanie Qcwu < 15-20% Qco, kotły dobiera się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.o. w budynkach o większym zapotrzebowaniu na cele przygotowania c.w.u. jako obliczeniową moc kotłowni przyjmuje się sumę maksymalnej mocy dla c.o. i średniej dla c.w.u. Q K = Q co + Q cwuśr [kw] Przewymiarowanie źródeł ciepła prowadzi każdorazowo do podwyższenia kosztów inwestycyjnych oraz zmniejszenie sprawności eksploatacyjnej. Dobór liczby kotłów w kotłowni powinien zapewnić ekonomiczną pracę kotłowni w ciągu całego roku. 2.4 Dobór zaworów bezpieczeństwa. Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona instalacji przed wzrostem ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnych dla danego układu. Dobór tych urządzeń polega na określeniu przepustowości i w konsekwencji średnicy zaworu umożliwiającej przepływ strumienia czynnika roboczego, który zapewni zabezpieczenie układu przed dalszym wzrostem ciśnienia, powyżej przewidzianego maksymalnego. Zawory bezpieczeństwa dla układów przygotowania c.w.u. dobiera się zgodnie z zaleceniami PN-76/B Zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej-wymagania. Przy zabezpieczaniu układów centralnego ogrzewania systemu zamkniętego obowiązuje norma PN:02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi-wymagania. Zawór bezpieczeństwa do kotłów Każdy kocioł lub wymiennik ciepła musi być wyposażony w pełno skokowy zawór bezpieczeństwa bezpośredniego działania (ciężarkowy, sprężynowy lub membranowy). Zawory bezpieczeństwa powinny być umieszczone: na komorze wylotowej lub na przewodzie odprowadzającym wodę instalacyjną z kotła (na przewodzie zasilającym instalację ogrzewania), przed armaturą odcinającą. bezpośrednio na wymienniku ciepła w górnej części przestrzeni wody instalacyjnej lub na przewodzie zasilającym instalację ogrzewania, pomiędzy króćcem wymiennika zasilającym instalację i armaturą odcinającą; jeżeli wymiennik ciepła zasilany jest wodą o temperaturze nieprzekraczającej wrzenia wody, o ciśnieniu dopuszczalnym wymiennika, dopuszcza się umieszczenie zaworu bezpieczeństwa na przewodzie, między wymiennikiem ciepła i armaturą odcinającą połączoną z jego króćcem powrotnym z instalacji, Na przewodzie łączącym przestrzeń wodną kotła lub wymiennika ciepła z króćcem dopływowym zaworu bezpieczeństwa nie dopuszcza się ani żadnego zmniejszenia powierzchni przekroju wewnętrznego, ani nie może być na nim zamontowana armatura odcinająca. Zawór bezpieczeństwa powinien być tak nastawiony, aby ciśnienie początku otwarcia było równe dopuszczalnemu ciśnieniu w naczyniu wzbiorczym, z uwzględnieniem różnicy rzędnych między naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa, a ciśnienie zamknięcia nie było mniejsze niż 80% ciśnienia początku otwarcia. Zawory bezpieczeństwa w układach przygotowania c.w.u. Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej należy zabezpieczać przez wzrostem temperatury i ciśnienia powyżej wartości dopuszczonej zgodnie z zaleceniami normy PN-76/B Zgodnie z obowiązującą normą zawory bezpieczeństwa należy umieszczać: bezpośrednio na podgrzewaczu ciepłej wody lub na przewodzie odprowadzającym wodę z podgrzewacza, jeżeli temperatura czynnika grzejnego przekracza 90% temperatury wrzenia wody przy dopuszczalnym ciśnieniu podgrzewacza, na dopływie zimnej wody do podgrzewacza, jeżeli temperatura czynnika grzejnego nie przekracza 92% temperatury wrzenia wody o ciśnieniu dopuszczalnym podgrzewacza.

4 Pomiędzy podgrzewaczem i zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnej armatury odcinającej. Rura odprowadzająca od zaworu bezpieczeństwa powinna mieć średnicę odpowiadającą średnicy wylotu zaworu oraz powinna być odprowadzona bez zasyfonowania ze spadkiem w stronę odbiornika kanalizacyjnego lub nad posadzkę wyposażoną w odbiornik kanalizacyjny. 2.5 Dobór wzbiorczego naczynia przeponowego Według normy PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo - Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, układ zabezpieczeń kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania powinien składać się z: a) zaworu bezpieczeństwa wraz z przynależnymi mu rurami ; b) naczynia wzbiorczego przeponowego ; c) rury wzbiorczej łączącej instalację z naczyniem ; d) manometru ; e) odpowietrznika ; f) układów regulacji automatycznej przy kotłach. Wzbiorcze naczynie przeponowe powinno być umieszczone w pomieszczeniu źródła ciepła lub w pomieszczeniu przylegającym, w łatwo dostępnym miejscu. Temperatura pomieszczenia, w którym umieszczono naczynie, powinna być nie niższa niż 5 C. Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone przez rurę wzbiorczą do powrotnego lub zasilającego zbiorczego przewodu instalacji. Połączenia tego nie można w czasie pracy instalacji odcinać. Średnica wewnętrzna rury wzbiorczej nie może być mniejsza niż 20 mm. Wstępne ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Minimalne ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym nie może być mniejsze od ciśnienia statycznego panującego w instalacji w miejscu włączenia naczynia wzbiorczego. Ciśnienie statyczne - jest ciśnieniem słupa wody między naczyniem wzbiorczym a najwyższym punktem instalacji. Po zmierzeniu tej wysokości w metrach, ciśnienie statyczne obliczamy przyjmując 0,01 MPa na każdy metr wysokości. Wstępne ciśnienie w naczyniu powinno być wyższe o ok. 20% od obliczonego ciśnienia statycznego. Tak ustalone ciśnienie wstępne jest ciśnieniem do którego należy uzupełnić układ c.o. zimną wodą. Naczynia wzbiorcze posiadają zaworki powietrzne typu dętkowego do regulacji i kontroli ciśnienia w części gazowej naczynia. Po określeniu wielkości ciśnienia wstępnego, należy dokonać pomiaru tego ciśnienia (np. manometrem samochodowym) i upuścić lub dopompować (np. pompką samochodową) do obliczonej wielkości ciśnienia. Jednocześnie zaleca się dla kotłów, żeby ciśnienie wstępne w naczyniu nie było niższe od 0,05 MPa, np. przy montażu kotła z instalacją na jednej kondygnacji. Niższe ciśnienie może powodować głośniejszą pracę kotła.

5 Pojemność instalacji. Poniżej podano podstawowe wielkości dotyczące elementów instalacji centralnego ogrzewania, pozwalające na orientacyjne obliczenie pojemności instalacji c.o., która zasilana będzie przez kocioł Aby określić pojemność instalacji, zaleca się podczas napełniania instalacji wodą, dokonać odczytu na wodomierzu. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego. Pojemność całkowitą naczynia można policzyć wg poniższej zależności : gdzie: Vi - pojemność całkowita instalacji w dm³ p - ciśnienie wstępne w naczyniu w MPa W przypadku, gdy objętość naczynia wypada pomiędzy typowymi wymiarami naczyń, przy doborze przyjmuje się zasadę - pierwsze większe. Przyjmując wstępne założenia jak wyżej, opracowano nomogram doboru objętości całkowitej naczynia przeponowego.

6 2.6 Woda w instalacjach ogrzewania wymagania W zastosowaniu do kotłów Thermagen, wykonanych z elementów miedzianych, parametry fizykochemiczne wody obiegu grzewczego obrazuje poniższa tabela. Instalacja centralnego ogrzewania jest napełniana najczęściej wodą wodociągową i zwykle nikt nie zadaje sobie trudu by sprawdzić czy nadaje się ona do tego celu. Efektami takiego postępowania są: spadek sprawności, wyższe koszty eksploatacyjne i zmniejszona trwałość kotła. Zetkniecie się wody, ciepła i metali powoduje powstawanie wielu negatywnych zjawisk i procesów chemicznych takich jak: korozja (perforacja, przecieki), osadzanie się kamienia (brak przekazywania ciepła, szybsze zużycie części, głośna praca układu), możliwość skażeń bakteryjnych (zapowietrzenie, korozja wżerowa, nieprzyjemny zapach przy odpowietrzaniu). Im starsza instalacja tym bardziej te zjawiska się nasilają, lecz także w instalacjach nowych, jeżeli są źle zaprojektowane lub nie są odpowiednio konserwowane i zabezpieczone mogą wystąpić te same problemy. Powoduje to znaczne straty finansowe. Odłożenie się kamienia o grubości 1 mm na powierzchni wymiennika zmniejsza jego sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych na skutek odkładania się kamienia kotłowego wynosi średnio ok. 20%.

7 Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia: twardość, im wyższa twardość wody (ilość rozpuszczonych w wodzie osadów mineralnych), tym więcej kamienia się osadzi ph, im wyższe jest ph (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia temperatura, im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci Rozwiązaniem zapobiegającym awariom kotłów na skutek szkodliwego oddziaływania kamienia kotłowego jest zastosowanie wody o odpowiednich parametrach fizykochemicznych, może być zastosowanie chemicznych zmiękczaczy wody (inhibitorów). Szlam Czarny szlam składa się z tlenków żelaza magnetytu z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, resztkowy piasek z form odlewniczych i oleje techniczne którymi od wewnątrz były zabezpieczone nowe urządzenia. W systemach niezabezpieczonych używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głownie w dolnych partiach grzejników i wymienników. Z czasem ograniczając coraz bardziej przepływ wody aby w krańcowych sytuacjach zahamować go całkowicie. Objawem tego jest mała wydajność cieplna układu grzewczego. Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstawać korozja podosadowa. Szlam sprzyja także korozji mikrobiologicznej. Środki zabezpieczające instalacje c.o. Do środków zabezpieczających instalacje centralnego ogrzewania należą inhibitory korozji (działają poprzez mechanizm zwany pasywacją anodową), które eliminują korozję tak że nie ma ryzyka powstawania osadu tlenków lub wżerów nawet w warunkach przypadkowego napowietrzania lub zbytniego rozcieńczenia. Zapobiegają także powstawaniu kamienia kotłowego działają przez wiele lat i wymagają niewielkiego uzupełniania celem utrzymania odpowiedniego stężenia. Zaletą jest fakt ze można je stosować do instalacji wykonanych z różnych materiałów. Należy pamiętać że niezwykle ważnym jest wyczyszczenie nowej instalacji w celu neutralizacji olei technicznych (którymi pokryte są

8 wewnętrzne powierzchnie wymienników czy grzejników), usunięcia pozostałości lutów i topników zawierających silne korozyjne chlorki czy innych zanieczyszczeń a następnie przepłukanie instalacji wodą wodociągową. Każdą wyczyszczoną i przepłukaną instalację trzeba zabezpieczyć przed osadami i zanieczyszczeniami poprzez użycie inhibitora - odpowiedniego do zastosowanych w instalacji materiałów z głównym uwzględnieniem elementów miedzianych i aluminiowych. 2.7 Układ odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza W "Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zawarte są aktualne przepisy dotyczące wymagań, jakie stawiane są instalacjom odprowadzania spalin. Podstawowe wymagania i definicje dotyczące przewodów kominowych zostały zawarte w PN EN 1443:2001 Kominy, wymagania ogólne. Podłączenie przewodów powietrzno-spalinowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Kotły kondensacyjne należą do kotłów rodzaju wykonania C (z zamkniętą komora spalania), a ze względu na sposób odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza dzielą się odpowiednio na C13, C33, C43, C53, C63, C83. Objaśnienia C, a, b: C - kocioł, w którym obieg spalania (zasilanie powietrzem do spalania, komora spalania, wymiennik ciepła i odprowadzenie produktów spalania) następuje w szczelnie zamkniętej komorze w odniesieniu do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł. a - określa sposób w jaki następuje pobór powietrza do spalania i odprowadzenia produktów spalania. b - wskazuje pozycje wentylatora względem komory spalania. W przypadku podłączenia kotła kondensacyjnego w klasie B z otwartą komorą spalania i mechanicznym odprowadzaniem spalin B23 i B33 pomieszczenie w którym są zainstalowane należy pod względem kubatury wymiarować jak dla kotłów atmosferycznych. Również warunki wentylacji i nawiewu powietrza muszą być spełnione jak dla palenisk gazowych otwartych. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kw - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kw - w pozostałych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

9 Konfiguracje koncentrycznych systemów powietrzno spalinowych (WSPS) dla kotłów kondensacyjnych Konfiguracje niezależnych dwururowych systemów powietrzno spalinowych (SPS) dla kotłów kondensacyjnych Klasa B33 powietrze do spalania pobierane jest bezpośrednio z pomieszczenia, a spaliny wydalane są mechanicznie na zewnątrz. Układ WSPS wyprowadzony bezpośrednio przez ścianę Zapewnić minimalne nachylenie 44mm/m między kolanem i końcem układu powietrznospalinowego, aby umożliwić powrót kondensatu do urządzenia (rysunek poniżej).

10 Wymagania dla układu powietrzno-spalinowego Maksymalna długość układu powietrzno-spalinowego zależy od jego typu i parametrów kotła. Niezależnie od wybranego typu układu powietrzno - spalinowego, należy zachować minimalne odległości podane w PN EN 1443:2001. Zainstalować rury układu powietrzno-spalinowego zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi w instrukcji instalacji, dostarczonej wraz z układem powietrzno-spalinowym. Należy pamiętać, że układ powietrzno-spalinowy do kotłów z zamkniętą komorą spalania zgodnie z obowiązującymi przepisami traktowany jest jako element instalacji gazowej i obowiązują tu te same wymagania techniczne i prawne! Znakowanie elementów przewodów spalinowych Producent przekazując odbiorcy wyroby deklaruje ich określone parametry techniczne oraz warunki stosowania elementów kominowych. Deklaracja ta zamieszczana jest na każdym elemencie kominowym, w postaci znormalizowanego kodu jak np.: Klasa szczelności kominów (N1, P1) Klasy szczelności kominów oznacza się literą oraz cyfrą. Litery oznaczają rodzaj pracy, a cyfry klasę szczelności. Klasa N" oznacza kominy podciśnieniowe badane przy nadciśnieniu 20 lub 40 Pa, klasą P znakowane są kominy nadciśnieniowe badane przy nadciśnieniu 200 Pa, a H" oznacza kominy wysokociśnieniowe (np. instalacje spalinowe dla silników diesla) sprawdzane przy nadciśnieniu 5000 Pa. W powyższym przykładzie elementy kominowe posiadają klasę szczelności N1 tj. były sprawdzane przy nadciśnieniu 40 Pa i przeciek (nieszczelność) jest nie większa niż 2,0 l/s*m2. Systemy spalinowe w kotłach kondensacyjnych pracują w nadciśnieniu ok. 150 Pa, a więc muszą być wykonane w klasie P1!

11 Kontrola i odbiór systemów spalinowo-powietrznych Instalacje spalinowe SPS i powietrzno-spalinowe WSPS (rura w rurze) to nadciśnieniowe instalacje spalinowe stanowiące zespół elementów podłączonych bezpośrednio do urządzenia grzewczego wyposażonego w wentylator, który wytwarza w przewodzie takie nadciśnienie, aby możliwe było usunięcie produktów spalania do atmosfery. Stanowią one wyposażenie kotła kondensacyjnego. W układach nadciśnieniowych bardzo istotny jest montaż. To montażysta decyduje o szczelności czyli bezpieczeństwie użytkowania kotła. Art. 62 ust.6 ustawy Prawo budowlane : Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać: 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt.. 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 156 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Podłączenie systemu powietrzno-spalinowego Kocioł jest przystosowany do instalacji spalinowo powietrznej z przewodami pojedynczymi o średnicy 80mm, lub przewodami współosiowymi o średnicy 60 / 100 lub 80/125. Straty ciśnienia w tych układach wynoszą odpowiednio: - Przewody pojedyncze D = 80mm Opory przewodów doprowadzających powietrze do spalania i odprowadzające spaliny, zależy od długości, średnicy i wszystkich elementów systemu rur. Całkowita dopuszczalna długość rury z dopływem powietrza i odprowadzeniem spalin wynosi 100m. - Przewody współśrodkowe D = 60/100 długość minimalna przewodów musi wynosić 1 metr, długość maksymalna wynosi 11 metrów. - Przewody współśrodkowe D = 80/125 długość minimalna przewodów musi wynosić 1 metr, długość maksymalna wynosi 29 metrów. Obliczenie zastępczych oporów elementów przewodów w przeliczeniu na długości rury w metrach zawiera poniższa tabela:

12 2.8 Przepisy dotyczące pomieszczenia Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których montowane są urządzenia gazowe określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B Pomieszczenie powinno posiadać system wentylacji wymagany obowiązującymi przepisami. Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodować zagrożenia zamarzania instalacji wodnej. Temperatura w pomieszczeniu gdzie instaluje się kocioł powinna być wyższa od 6⁰C. Pomieszczenia gdzie instalowane będą kotły powinny być wolne od kurzu i agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, środków myjących, rozpuszczalników i sprayów nie są dozwolone. Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub prysznic z basenem oraz sposób podłączenia go do instalacji elektrycznej zgodne z wymaganiami PN- IEC Wymiary stref w pomieszczeniach zawierających wannę lub prysznic

13 Prawidłowe podłączenie fazy w gniazdku elektrycznym 2.9 Schematy ideowe montażu Thermagen Solo Kocioł wymaga montażu na instalacji : 1. Naczynia wzbiorczego przeponowego - na rurze powrotu 2. Zaworu bezpieczeństwa 3 bar - na rurze zasilania 3. Manometru kontrolnego - na rurze powrotu 4. Zaworu różnicy ciśnień (bypass-u) - na rurze powrotu 5. Filtrów i armatury odcinającej Kocioł wymaga montażu na instalacji : 1. Naczynia wzbiorczego przeponowego - na rurze powrotu 2. Zaworu bezpieczeństwa 3 bar - na rurze zasilania 3. Manometru kontrolnego - na rurze powrotu 4. Zaworu różnicy ciśnień (bypass-u) - na rurze powrotu 5. Filtrów i armatury odcinającej 6. Zaworu 3-drogowego i osprzętu zabezpieczającego zasobnik c.w.

14 2.10 Schemat ideowy montażu Thermagen Duo Kocioł wymaga montażu na instalacji : 1. Naczynia wzbiorczego przeponowego - na rurze powrotu 2. Zaworu bezpieczeństwa 3 bar - na rurze zasilania 3. Manometru kontrolnego - na rurze powrotu 4. Zaworu różnicy ciśnień (bypass-u) - na rurze powrotu 5. Filtrów i armatury odcinającej 2.11 Elektryczne podłączenie zasobnika ciepłej wody do Thermagen Solo Aby podłączyć do kotła Thermagen Solo zasobnik ciepłej wody potrzebny jest: - czujnik ciepłej wody NTC, - zawór trójdrogowy. Podłączyć zasobnik ciepłej wody i zawór trójdrogowy zgodnie ze schematem obok. Usunąć mostek na zaciskach 9-10 listwy X4. Podłączyć zasilanie siłownika zaworu 3-drogowego do listwy X2 i podłącz czujnik ciepłej wody do listwy X4. Schemat podłączenia kotła z zasobnikiem c.w. C - kocioł D - zasobnik c.w. E - instalacja c.o. F - naczynie przeponowe G - zawór bezpieczeństwa c.o. H - zawór trójdrogowy I - czujnik temperatury NTC

15 2.12 Podłączenie układu odprowadzania kondensatu 2.13 Ustawienia pracy pompy Przełącznik ustawienia pompy c.o. znajduje się na pokrywie zasilania (ustawienia fabryczne: III bieg). - Nastawić pompę w zależności od mocy maksymalnej i oporów przepływu wody przez instalacje. Patrz wykres: strata ciśnienia w kotle oraz wysokość podnoszenia pompy dla poszczególnych biegów pompy I, II i III. - Sprawdzić różnicę temperatury pomiędzy zasilaniem z powrotem: musi wynosić około 20 C. Minimalna wielkość przepływu Ustawiona moc cieplna 155 l/h 5,4 kw 510 l/h 17,8 kw 650 l/h 22,8 kw 750 l/h 26,3 kw 1150 l/h 40,9kW

16 Wykres strat ciśnienia pompy po stronie c.o. A. Thermagen Solo 18 B. Thermagen Solo 24 C. Thermagen Solo 30 X Przepływ [ l/h ], I Ustawienia prac pompy I bieg II Ustawienia prac pompy II bieg III Ustawienia prac pompy III bieg Y Strata ciśnienia / wysokość podnoszenia [mh 2O] Różnicowy zawór upustowy tzw. bypass - ochrona kotła przed zanikiem przepływu wody. Zastosowanie: Różnicowy zawór upustowy jest stosowany w systemach grzewczych w celu utrzymania stałego ciśnienia w instalacji przy czym nadmiar czynnika przy wzrastającym ciśnieniu np. przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, przepływa do przewodu powrotnego. Zawór upustowy stosuje się wszędzie tam, gdzie producent kotła wymaga zastosowania obejścia lub gdy określa minimalny przepływ przez obejście podczas pracy kotła. Zastosowanie zaworu jest szczególnie ważne tam, gdzie w systemie grzewczym znajduje się duża ilość zaworów termostatycznych. Gdy zawory termostatyczne są otwarte zawór upustowy jest zamknięty, natomiast gdy zawory przymykają się, zawór upustowy otwiera się zapewniając wymagany przepływ przez kocioł. Ponadto zastosowanie zaworu upustowego obniża szumy przepływu wynikające ze wzrostu prędkości przepływu.

17 Właściwości: prosta regulacja dzięki wbudowanemu w zawór wskaźnikowi nastawy różnicy ciśnień płynna nastawa różnicy ciśnień w przedziale wartości 10 do 60 kpa Dane techniczne: Medium woda, mieszanina z glikolem Współczynnik ph 8...9,5 Temperatura pracy maks. 110 ⁰C Ciśnienie robocze maks. 0,6 MPa Nastawa różnicy ciśnień kpa (fabrycznie 20 kpa) wskazanie w m słupa wody Zawór przewidziany jest do stosowania w instalacjach grzewczych 90 / 70 ⁰C do ok. 70 kw Procedura nastawy zaworu 1. Uruchomić i zrównoważyć hydraulicznie system grzewczy zwrócić uwagę na obroty pompy. 2. Z instrukcji działania kotła odnaleźć wartość minimalnego przepływu przez kocioł. 3. Z nomogramu przepływu pompy odczytać wartość podnoszenia pompy dla wymaganego minimalnego przepływu przez kocioł oraz przy wybranej prędkości pompy. 4. Z wykresu doboru nastawy zaworu dobrać optymalną nastawę dla wybranego podnoszenia pompy oraz minimalnego przepływu przez kocioł.

18 Skala nastawy zaworu Uwaga: Poluzować blokadę śruby (1) i obrócić pokrętło (3) w taki sposób, aby w okienku (2) pojawiła się odpowiednia cyfra nastawy zaworu. Ważne: Po ustawieniu, zawór może być zablokowany poprzez dokręcenie śruby (1) w pokrętle. Nie należy przekraczać ustawienia pozycji poza cyfrę 6, może to spowodować uszkodzenie zaworu! Jeśli podczas działania systemu pojawiają się trwałe szumy przepływu należy zmniejszyć nastawę do wartości kiedy szumy znikną. Przykład zastosowania różnicowego zaworu upustowego w układzie z kotłem

19 III. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH 3.1 Regulacja strefowa W przypadku, gdy poza obiegiem grzejnikowym występuje drugi system ogrzewania (np. kominek lub piec kaflowy) często pojawia się problem ze spadkiem temperatury w pomieszczeniach, w których nie występuje drugi system. Można go rozwiązać poprzez podzielenie układu na dwie oddzielne strefy. Regulacja strefowa może być stosowana jedynie gdy nie ma zewnętrznego zasobnika ciepłej wody w instalacji. A. Kocioł B. Elektrozawór 230 V C. Grzejniki T1. Termostat pokojowy, strefa 1 T2. Termostat pokojowy, strefa 2 Z1. Strefa 1 Z2. Strefa 2 Układ regulacji strefowej zawiera 2 termostaty pokojowe i elektrozawór. Gdy termostat pokojowy 2 strefy grzewczej generuje zapotrzebowanie na ciepło, elektrozawór otwiera się i cały obieg jest ogrzewany (strefa 1 i 2). Gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło ze strefy 2, termostat pokojowy strefy 1 kontroluje temperaturę strefy Ogrzewanie podłogowe z kotłem Thermagen Duo Warunkiem efektywnej pracy urządzenia w trybie ciepłej wody jest wyeliminowanie przepływu wody grzewczej Przez kocioł, wymuszanego przez pompę drugiego (podłogowego) obwodu grzewczego. Ogrzewanie podłogowe podłączyć do rozdzielacza hydraulicznego lub zastosować zawór odcinający sterowany elektrycznie albo zawór zwrotny. Zapobiega to przepływowi przez kocioł gdy ogrzewanie (c.o.) nie jest wymagane. A. Kocioł B. Pompa C. Zawór termostatyczny D. Zawór zwrotny (sprężynowy) E. Zawór odcinający ogrzewania podłogowego sterowany elektrycznie F. Grzejniki G. Termostat pokojowy H. Termostat maksimum ogrzewania podłogowego.

20 3.3 Współpraca kotła gazowego z kotłem stałopalnym Poniżej przedstawiono przykładowe możliwe rozwiązanie połączenie w jeden układ grzewczy kotła gazowego i kotła stałopalnego z separacją układu zamkniętego i otwartego. Rozwiązanie to zabezpiecza kocioł gazowy i instalację centralnego ogrzewania przed dostępem tlenu z powietrza, a zatem ogranicza w bardzo dużym stopniu zjawiska korozji i odkładania się kamienia kotłowego. 3.4 Kaskady kotłów Zalety stosowania kaskad: kaskada umożliwia modulację mocy grzewczej od minimalnej mocy jednego kotła do maksymalnej wszystkich kotłów. Na przykład kaskada czterech kotłów daje stosunek modulacji 16:1 z płynną modulacją pomiędzy tymi wartościami. Sterowanie kaskady optymalizuje moc kotłów w kaskadzie a w przypadku awarii jednego kotła ustawi moc pozostałych kotłów kompensując jego ubytek. Montaż : jeden, dwa, trzy lub cztery kotły, procedura instalowania jest taka sama, prosta i łatwa dla wykwalifikowanego instalatora. Łatwa obsługa: każdy kocioł w kaskadzie może być serwisowany podczas pracy innych kotłów. Pozwala to na przeprowadzenie przeglądów serwisowych kotłów w dowolnym czasie i o każdej porze roku, a nie tylko latem gdy kotły są wyłączone. Tak szeroki zakres regulacji mocy redukuje liczbę załączeń od kilku do kilkunastu razy w porównaniu z liczbą załączeń jednego większego kotła. W rezultacie poprawia to efektywność wykorzystania paliwa oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

21 SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Sprzęgło hydrauliczne stosuje się do łączenia jednego lub więcej kotłów z jednym lub więcej obiegami grzewczymi oraz obiegiem produkcji ciepłej wody. Pozwala na stabilną pracę systemu grzewczego bez konieczności równoważenia przepływów. Wyłączenie/włączenie pompy kotłowej lub obiegu grzewczego nie wpływa na pracę innych urządzeń, a także nie powoduje zachwiania funkcjonowania systemów regulacji odbioru i dostarczania ciepła. Taki system pozwala na bardzo elastyczną pracę całego sytemu ponieważ ilość wody płynącej przez źródła ciepła nie jest ściśle związana z wydatkami wody płynącej przez obiegi grzewcze. Dla zapewnienia prawidłowego działania sprzęgła należy w warunkach maksymalnego poboru ciepła zawsze utrzymywać strumień masy wody w obiegu pierwotnym kotłów na wyższym poziomie niż suma strumieni masy wody w obiegach w obiegach wtórnych grzewczych. Dodatkowo, sprzęgło pełni zwykle rolę odmulacza jako że w najniższej jego części gromadzą się zanieczyszczenia pochodzące głównie z obiegów grzewczych. Zanieczyszczenia nie dostają się wtedy do kotłów.

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR)

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) wydanie I/2014 Typoszereg kotłów wodnych c.o. SEKO o mocy cieplnej 7.5-29 kw Uwaga: przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji kotła użytkownik powinien zapoznać

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05

Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Hartman Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis treści

Spis Treści. Spis treści Spis treści Spis Treści 1 Kotły grzewcze na olej i gaz... 3 1.1 Typoszeregi i moce... 3. 1.2 Przegląd modeli... 3. 1.3 Możliwości zastosowania... 3. 1.4 Właściwości i cechy szczególne... 3. 2 Podstawy...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo