Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe, instalacje wewnątrzbudynkowe i technologiczne oraz instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń. Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami; Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym; Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie infrastruktury okablowania Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa System kontroli dostępu Urządzenia kontroli czasu pracy Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1

2 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania Urządzenia pomiarowe i sterujące Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi projektowania architektonicznego Meble Meble laboratoryjne Stoły laboratoryjne Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe ADRES INWESTYCJI: POLITECHNIKA POZNAŃSKA UL. BERDYCHOWO POZNAŃ ZAMAWIAJĄCY POLITECHNIKA POZNAŃSKA PL. MARII-SKŁODOWSKIEJ-CURIE POZNAŃ AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Krzysztof Rybarczyk DATA OPRACOWANIA Luty 2013 r. 2

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Przedmiot zamówienia 4 2. Część opisowa Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Grzejniki i urządzenia grzewcze instalacji CO Nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane z instalacji ciepła technologicznego Instalacja rozprowadzająca C.O. i C.T Armatura Izolacja termiczna Izolacja antykorozyjna Zabezpieczenia p.poż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Zakres wykonania instalacji w ramach niniejszego przetargu Instalacja wody lodowej Wymagania ogólne Stosowane przewody i izolacje Armatura Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Wymagania ogólne Instalacje wentylacji mechanicznej laboratoriów chemicznych, hali technologicznej i magazynów chemicznych Instalacje magazynów chemicznych (pom. B.0.23a, B.0.24g, B.0.23c, B.0.23d, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.1.20, B.2.16, B.2.19, B.3.16, B.3.17) Stosowane przewody i asortyment wentylacyjny Wentylacja pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych obsługujących laboratoria Stosowane elementy rozdziału powietrza Elementy bezpieczeństwa ppoż Hałas i wibracje Wymagania ogólne Przepisy związane Część informacyjna 49 3

4 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (CDWTCh) w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj składającego się z: opracowania projektów wykonawczych (PW) instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej dla laboratoriów chemicznych, hali technologicznej i magazynów chemicznych oraz wentylatorowni (4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej), zawierających: - część opisową, w tym m.in.: niezbędne obliczenia potwierdzające dobory poszczególnych elementów instalacji, urządzeń oraz dobranych izolacji, karty doborowe urządzeń, - część rysunkową, w tym m.in.: niezbędne rzuty, schematy, aksonometrie, profile, rozwinięcia, opracowania warsztatowe, - zestawienie materiałów oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno prawnymi. - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na w/w robót, wykonania kompletnych instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej na podstawie PW zatwierdzonego przez zamawiającego. opracowania dokumentacji powykonawczej (PPW) instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej dla w/w zakresu (4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej), zawierającej wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa, i jest ona zwana etapem II w ramach niniejszego opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegółowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) będący wytycznymi do Projektu Wykonawczego (PW) oraz wykonania instalacji chłodzenia i ciepła technologicznego oraz wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje pomieszczenia laboratoriów, hali technologicznej, magazynów specjalistycznych oraz wentylatorowni obsługujących pomieszczenia laboratoriów: A.0.01, A.0.08, A.0.09A, A.0.09B, A.0.10A, A.0.10B, A.0.11, A.0.12+A.0.13, A.0.14+A.0.15, A.0.16, A.1.15A, A.1.15B, A.1.16, A.1.17, A.1.18, A.1.20, A.1.25, A.1.26, A.1.27, A.2.13, A.2.15, A.2.16, A.2.17, A.2.18, A.2.19B, A.2.24, A.2.25, A.2.26, A.2.27A, A.2.27B, A.2.28, A.3.15A, A.3.15B, A.3.16, A.3.17, A.3.18, A.3.20, A.3.25, A.3.26, A.3.27, A.3.28, A.3.29, B.0.08, B.0.09, B.0.12+B.0.13, B.0.14, B.1.05, B.1.07, B.1.08+B.1.09, B.1.10, B.1.11, B.1.12, B.1.13A, B.1.13B, B.1.14, B.1.15, B.1.16, L.1.05, B.3.11B, B.3.12, B.3.13, B.3.14, HT.0.01, 4

5 B.0.23a, B.0.23c, B.0.23d, B.0.24g, B.1.17, B.1.18, B.1.19, B.1.20, B.2.16, B.2.19, B.3.16, B.3.17, A.1.19, A.2.19A, A.3.19, B.3.11A. Wykonawca jest obowiązany niniejsze prace uzgodnić z Wykonawcą Generalnym realizującym I etap budowy Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej oraz koordynować prace międzybranżowo w ramach zadania przetargowego. Z niniejszej koordynacji wynikać będzie szczegółowy zakres przedmiotowych instalacji efektem niniejszego II etapu przetargu będą kompletne, prawidłowo działające instalacje wymienione w niniejszym PFU. 2. Część opisowa 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Głównym elementem instalacji grzewczych w ramach niniejszego postępowania przetargowego są obiegi zasilające nagrzewnice central wentylacyjnych instalacja ciepła technologicznego (CT1). Centrale klimatyzacyjne laboratoriów będą zasilane z węzła ciepła usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej kondygnacja -1 z wykorzystaniem obiegu CT1 (centrale wentylacyjne ogólne - nagrzewnice I stopnia, centrale wentylacyjne laboratoriów oraz kurtyny powietrzne) - 60/45 C, moc obiegu ok. 928 kw. Szczegółowy opis całej instalacji zamieszczono w PBZ i należy się z nim zapoznać na etapie tworzenia oferty dla niniejszego przetargu, oraz skoordynować z założeniami poczynionymi przez Generalnego Wykonawcę I przetargu Grzejniki i urządzenia grzewcze instalacji CO W laboratoriach, hali technologicznej i magazynach, w ramach przetargu etap I, zainstalowane zostaną grzejniki płytowe zaworowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego zasilane od dołu. W pomieszczeniach typu laboratoryjnego przewidziano grzejniki płytowe o wysokości 900mm, Przewidziano grzejniki z zewnętrzną warstwą epoksydowego lakieru proszkowego o podwyższonej odporności chemicznej. Instalacja CO zostanie wykonana w sposób kompletny w ramach pierwszego postępowania przetargowego (etap I). 5

6 2.1.2 Nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane z instalacji ciepła technologicznego Układ podłączenia do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych obsługujących laboratoria należy wyposażyć w dwudrogowy zawór regulacyjny z automatycznym ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem elektrycznym o płynnej regulacji, zawory odcinające kulowe gwintowane lub kołnierzowe, złącza elastyczne, termometry, manometry, spust i odpowietrzenie. Przy każdej nagrzewnicy należy przewidzieć spinkę z zaworem do płukania instalacji. Sterowanie zaworami regulacyjnymi z siłownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza przez automatykę danego urządzenia / pomieszczenia (wg PFU AKPiA). Centrale wentylacyjne laboratoriów należy zasilić z obiegu ciepła technologicznego CT1. Armaturę gwintowaną należy stosować dla średnic wewnętrznych < 50mm, natomiast kołnierzową dla średnic wewnętrznych 50mm Instalacja rozprowadzająca C.O. i C.T. Zgodnie z zapisami PFU etapu I, przewody z czynnikiem grzewczym w przestrzeni ogrzewanej budynku są prowadzone w szachtach, a następnie rozprowadzone w korytarzach (ew. innych pomieszczeniach) w przestrzeni sufitów podwieszanych (podstropowej) do poszczególnych urządzeń lokalnych. Przewody instalacji CO sprowadzane do posadzki w bruzdach ściennych i następnie prowadzone w warstwach posadzkowych Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie a średnica tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleje ochronne wykonać dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0,3% tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie ułożone równolegle w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod stropami mocować na systemowych podporach stałych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Na pionach w 6

7 najwyższych punktach zabudować zawory odpowietrzające instalację, a pod pionami zawory spustowe wody obiegowej. Podłączenie grzejników wykonać ze ściany poprzez armaturę przyłączeniową kątową. Maksymalne odstępy pomiędzy podporami przewodów stalowych należy przyjmować zgodnie z tabelą poniżej. Tabela: Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych Materiał Średnica wewnętrzna rury [mm] Przewód montowany Pionowo* [m] Inaczej [m] Stal niestopowa od10 do 20 2,0 1,5 (stal węglowa zwykła); 25 2,9 2,2 stal odporna na korozję 32 3,4 2,6 40 3,9 3,0 50 4,6 3,5 65 4,9 3,8 80 5,2 4, ,9 4,5 *Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Rury układane w warstwach posadzkowych prowadzić w izolacji PE. Przewody C.O. prowadzone w posadzce układać łagodnymi łukami w kształcie litery "S", mocować do podłoża co 2.0 m Przewodów nie naciągać. Skrzyżowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, ograniczyć do niezbędnego minimum. Nad skrzyżowaniami wzmocnić posadzkę przez zastosowanie siatki stalowej. Przejście przewodów przez światło drzwi zabezpieczyć dodatkowo tulejami (o długości cm) z rur stalowych o odpowiednio większej średnicy. Przewody w węźle cieplnym (oprócz rurociągów wodociągowych) oraz instalacyjne (rozprowadzenia w budynku) instalacji grzewczych (CO i CT) należy wykonać z rur stalowych bezszwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN lub równoważnej i PN-EN lub równoważnej. Przewody instalacji centralnego ogrzewania sprowadzane z przestrzeni międzysufitowej do posadzki w bruzdach ściennych oraz rozprowadzane w posadzkach należy wykonać z rur przeznaczonych dla instalacji grzewczych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu etylowinylowego łączone za pomocą tulei zaciskanej osiowo (nasuwanej), w pełnym zakresie średnic, bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelek. Rura może pracować przy maksymalnej temperaturze zasilania wynoszącej 90 O C. Krótkotrwale (przy zakłóceniach) dopuszczalne są 7

8 temperatury do 100 C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar. Rura ma spełniać wymagania normy PN-EN ISO lub równoważnej. Armatura Na projektowanej instalacji CT zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej - automatyczne zawory regulacyjne z ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem elektrycznym o płynnej regulacji przy każdym odbiorniku. Właściwy dobór armatury należy wykonać wg szczegółowych obliczeń na etapie projektu wykonawczego. Cała zastosowana armatura powinna posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania budownictwie. Instalacje C.O. oraz C.T. muszą być wyposażone w zawory odcinające (kulowe), automatyczne zawory różnicy ciśnień (tylko inst. C.O.) oraz zawory umożliwiające spust wody i odpowietrzenie. Należy dodatkowo zapewnić możliwość odcięcia każdego pionu za pomocą w zaworów odcinających kulowych u jego podstawy oraz spust wody. Instalację prowadzone w przestrzeni garażu należy owinąć kablem grzejnym pozwalającym zapewnić temperaturę czynnika w rurze na poziomie nie niższym niż +5 C. Dodatkowo rury wyposażyć w system alarmowy wpięty w BMS informujący o spadku temperatury poniżej 5 C (awarii kabla grzejnego) Izolacja termiczna Rury instalacji grzewczych należy zaizolować otuliną przeznaczoną do instalacji grzewczych. Izolacja musi obejmować wszystkie elementy instalacji (rury, kształtki, armaturę, zawiesia itp.). Rurociągi prowadzone na zewnątrz oraz w przestrzeni hali garażowej należy dodatkowo zabezpieczyć przed zamarznięciem przez owinięcie kablem grzejnym, oraz zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. Na rurociągach instalacji grzewczych prowadzonych w poza strefą ogrzewaną (do min 16 C) wymagane jest zastosowanie izolacji o 1,5 razy większej grubości niż wynika z obowiązujących przepisów dot. przewodów prowadzonych wewnątrz budynku. Prowadzenie rurociągów w przestrzeniach nieogrzewanych należy ograniczyć do minimum możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku zbyt dużych przestrzeni zajmowanych przez izolacje istnieje możliwość zastosowania materiału izolacyjnego o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. Wszystkie przewody izolować otuliną przeznaczoną do instalacji grzewczych o wysokim współczynniku oporu cieplnego, otulinami o grubości jak niżej. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku oraz w przestrzeni garażu należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem z blachy aluminiowej. 8

9 1) Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz /4 wymagań z poz przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, Izolacja antykorozyjna Projektowane instalacje grzewcze z rur stalowych, izolować antykorozyjnie przez pomalowanie: farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy, farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy Zabezpieczenia p.poż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia Zakres wykonania instalacji w ramach niniejszego przetargu W PFU etapu I przewidziano wykonanie instalacji CO pomieszczeń w całości (przewody rozprowadzające, armatura, grzejniki itp.). Lokalizacje i gabaryty grzejników będą ustalone na etapie projektów wykonawczych etapu I i dostosowane do aranżacji według aktualnych kart technologicznych pomieszczeń. 9

10 Na etapie niniejszego przetargu wymagana będzie koordynacja rozmieszczenia grzejników i dostosowanie ich lokalizacji do ostatecznych projektów wykonawczych technologii laboratoriów. W PFU etapu I przewidziano wykonanie instalacji CT do zaworów odcinających wewnątrz pomieszczenia. Pozostałe elementy instalacji CT, znajdujące się pomiędzy niniejszymi zaworami odcinającymi, a nagrzewnicami central wentylacyjnych należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu. Uwaga! 1. W pomieszczeniu A.2.13a przewidziano hodowle bakterii, co wymaga zapewnienia temperatur w zakresie C z dokładnością ± 2 C. Parametry te zapewni klimakonwektor typu ściennego lub sufitowego, czterorurowy, grzewczo-chłodzący, który należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu. 2. Pomieszczenie hali technologicznej - pod stropem pomieszczenia należy zainstalować destratyfikatory (wentylatory zapobiegające zaleganiu ciepłego powietrza pod stropem pomieszczenia). Sterowanie pracą destratyfikatorów wykonać za pomocą czujnika temperatury, automatycznie włączającego urządzenie po przekroczeniu maksymalnej zadanej temperatury oraz automatycznie wyłączającego urządzenie po osiągnięciu minimalnej zadanej temperatury. Zainstalować czujniki z możliwością zmiany zakresu temperatur włączenia / wyłączenia urządzenia. Automatyka urządzenia zintegrowana w BMS budynku (obustronna komunikacja, załączanie, wyłączanie, zadawanie / zmiana nastaw, monitorowanie stanów pracy itp.) 2.2. Instalacja wody lodowej Wymagania ogólne Chłodzenie pomieszczeń laboratoryjnych w okresie letnim odbywać się będzie wyłącznie za pomocą powietrza wentylacyjnego (100% powietrza świeżego zewnętrznego). Chłodzenie ma na celu usunięcie wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła i utrzymanie zadanych temperatur (poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych) w pomieszczeniach w okresach przejściowych i latem. Szczegółowe przypisanie typów innych urządzeń chłodzących do poszczególnych pomieszczeń zgodnie z PBZ, PW (rzuty kondygnacji) oraz założeniami I przetargu (koordynacja). Obliczeniowe parametry pracy instalacji wody lodowej należy przyjmować w sposób następujący: obieg zasilania chłodnic w centralach klimatyzacyjnych --> tz/tp = 7/12 C. Do bilansu zysków ciepła pomieszczeń przyjęto liczby osób zgodne z kartami technologicznymi pomieszczeń oraz projektem architektury (PBZ oraz PW etap I). 10

11 Podstawowe założenia do bilansu zysków ciepła poszczególnych pomieszczeń (do weryfikacji w trakcie koordynacji z I etapem budowy): liczba osób w pomieszczeniach zgodnie z kartami technologicznymi pomieszczeń oraz wg architektury, a w przypadku braku danych zgodnie PBZ i PFU etapu I przyjęto oświetlenie fluorescencyjne zyski jednostkowe 15 W/m 2 w pom. klimatyzowanych, zyski ciepła od komputera stacjonarnego 150 W, liczba komputerów typu stacjonarnego - dla pomieszczenia typu laboratoryjnego na stanowiskach zgodnie z kartami technologicznymi pomieszczeń. zyski ciepła od komputera typu laptop - 70 W, liczbę komputerów typu laptop przyjęto w następujący sposób : - dla pomieszczenia typu laboratoryjnego nie mniej jak dla co trzeciej osoby, - dla pomieszczenia hali technologicznej 10 szt., - w pokojach konsultacji nie mniej jak dwa komputery na trzy osoby. przyjęto parametry przegród nieprzezroczystych oraz przeszkleń jak w punkcie 4 i punkcie 7 (projektu budowlanego zamiennego - PBZ) oraz PFU Architektury (etap I), parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego latem: t z =32 C, ϕ z =45% parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego latem: t i =25 C, ϕ i - wynikowa Na etapie projektu wykonawczego należy zweryfikować bilans chłodniczy zgodnie z kartami technologicznymi oraz ostatecznymi parametrami przegród nieprzezroczystych i przeszkleń (zgodnie z branżą architektury) i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu. Wszelkie moce podane w materiałach przetargowych należy traktować jako wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu wykonawczego (PW). Jakiekolwiek zmiany wartości mocy i ewentualnie liczby obiegów na etapie PW w stosunku do materiałów przetargowych (PFU, PBZ) wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji wykonawczej przed jej oficjalnym wydaniem. Pom. laboratoryjne należy chłodzić powietrzem wentylacyjnym powietrze świeże schładzane będzie wstępnie na chłodnicy centrali wentylacyjnej (do temperatury ok. 22 C do szczegółowego ustalenia na etapie projektu wykonawczego) i ostatecznie na strefowych chłodnicach lokalnych zainstalowanych w każdym z pomieszczeń laboratoryjnych. Należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego czy założone strumienie powietrza nawiewanego (jednostkowo 25 m 3 /(m 2 h)) odbiorą wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zyski 11

12 ciepła (nasłonecznienie, ludzie, wyposażenia techniczne itp.) zgodnie z ostateczną technologią laboratoriów (PW). Typowa obliczeniowa temperatura nawiewu do laboratoriów w okresie letnim to 16 C. W przypadku niedoboru chłodu w pomieszczeniu może być konieczne krótkookresowe obniżanie temperatury nawiewu do 14 C. Chłodnice lokalne należy dobrać dla temperatury nawiewu 14 C. Chłodnice zasilane będą z instalacji wody lodowej wykonanej w ramach przetargu etap I. Uwaga! W pomieszczeniu A.2.13a przewidziano hodowle bakterii, co wymaga zapewnienia temperatur w zakresie C z dokładnością ± 2 C. Parametry te zapewni klimakonwektor typu ściennego lub sufitowego, czterorurowy, grzewczo-chłodzący, który należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu. W ramach niniejszego przetargu należy również zaprojektować i wykonać dodatkową instalację chłodzenia technologicznego urządzeń w Hali Technologicznej - WLT: Moc chłodnicza obiegu: Q ch = 30 kw Temperatury zasilania i powrotu: T z /T p = 10/25 C Rozprowadzenie instalacji w HT do min. 25 punktów, Doprowadzenie obiegu do maszynowni chłodu na poziomie +3 Podłączenie obiegu w maszynowni do rozdzielacza instalacji WL (jest to dodatkowy obieg w stosunku do I etapu, finansowany i koordynowany przez Wykonawcę II etapu. Wymaga rozbudowy rozdzielaczy w maszynowni chłodniczej. Nie wymaga zwiększania mocy chłodniczej instalacji WL / agregatów chłodniczych) W hali technologicznej przewiduje się 10 szt. zejść naściennych oraz 15 szt. zejść w słupach mobilnych wody chłodniczej obiegu zamkniętego. Dla każdego zejścia przewidziane są 2 przyłącza zasilające i 2 przyłącza powrotne dla medium chłodzącego (przyłącza z możliwością odcięcia medium). Rodzaj i typ przyłączy na dane zejście (stanowisko badawcze) zostanie ustalona na etapie branżowego projektu wykonawczego (armatura regulacyjna, odcinająca, węże elastyczne, opomiarowanie itp.). Projektowane dopuszczalne ciśnienie instalacji wody lodowej 6 bar Stosowane przewody i izolacje Zgodnie z PFU etapu I przewody instalacji wody lodowej należy wykonać czarnych bez szwu łączonych przez spawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami wg PN-EN lub równoważnej i PN-EN lub równoważnej. Przewody instalacji chłodniczej należy izolować termicznie i przeciwwykropleniowo izolacją na bazie syntetycznego kauczuku. Ułożenie przewodów rozdzielczych wykonać ze spadkiem 0,3% 12

13 w kierunku odwodnień. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. Na długich odcinkach instalacji wykonać kompensatory wydłużeń (U-kształtki). Grubość izolacji instalacji rurowych wykonać zgodnie z poniższą tabelą. Tabela: Wymagania izolacji cieplnej przewodów wody lodowej Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz /4 wymagań z poz przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm 80 mm 10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz Budynku 2) 50 % wymagań z poz Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz Budynku 2) 100 % wymagań z poz. 1-4 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczenie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, i co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. Tuleje ochronne powinny być wykonane z tego samego materiału, co prowadzona rura. Rurociągi prowadzone na przegrodach budowlanych mocować przy pomocy systemowych wsporników i uchwytów. Podpory, wsporniki i uchwyty muszą posiadać odpowiednie wymiary, wytrzymałość oraz zapewnić wydłużalność rurociągów, jej kompensacje oraz możliwość stałego zakotwienia. Maksymalne odstępy pomiędzy podporami przewodów stalowych należy przyjmować zgodnie z tabelą poniżej. 13

14 Tabela: Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych Materiał Średnica wewnętrzna Przewód montowany rury [mm] Pionowo* [m] Inaczej [m] Stal niestopowa (stal węglowa od 10 do 20 2,0 1,5 zwykła); 25 2,9 2,2 stal odporna na korozję 32 3,4 2,6 40 3,9 3,0 50 4,6 3,5 65 4,9 3,8 80 5,2 4, ,9 4,5 *Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację W ramach etapu I przewidziano wykonanie instalacji WL do zaworów odcinających wewnątrz każdego z pomieszczeń laboratoryjnych i maszynowni wentylacyjnych obsługujących laboratoria. Pozostałe elementy znajdujące się pomiędzy niniejszymi zaworami odcinającymi a chłodnicami central wentylacyjnych należy przewidzieć w ramach niniejszego przetargu Armatura W instalacji wody lodowej należy stosować zawory odcinające kulowe. Projektowane ciśnienie instalacji 6 bar. Armatura musi posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Zawory odcinające kulowe poza źródłem montować na wyjściu z każdego szachtu, przy każdym urządzeniu wewnętrznym, przy chłodnicach central klimatyzacyjnych i nad pionami. Dla umożliwienia odwodnienia instalacji we wszystkich jej najniższych punktach należy zaprojektować armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową należy także zaprojektować przy armaturze odcinającej na odgałęzieniach oraz na rozdzielaczach. Pod pionami należy zamontować zawory nadmiarowoupustowe, które mają na celu zapewnić minimalny przepływ przez pompy obiegowe. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody do urządzeń umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę do nich należy zainstalować odpowiednie zawory zwrotne. Na projektowanej instalacji zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej - automatyczne zawory regulacyjne z ogranicznikiem maksymalnego przepływu z siłownikiem elektrycznym o płynnej regulacji, zawory odcinające kulowe, złącza elastyczne, termometry, manometry, zawory zwrotne, zawory spustowe, odpowietrzenia itp. przy każdym odbiorniku. Armaturę gwintowaną należy stosować dla średnic wewnętrznych < 50mm, natomiast kołnierzową dla średnic wewnętrznych 50mm. 14

15 Układy wody lodowej należy wyposażyć w system zabezpieczeń przed wahaniami ciśnienia (zgodnie ze schematem PBZ) obejmujący: zawory bezpieczeństwa montowane przy zasobnikach wody lodowej, naczynia wzbiorcze przeponowe montowane na każdym zamkniętym układzie instalacji chłodniczej. Powyższe zabezpieczenia należy przewidzieć na obiegach wody lodowej oraz na każdym obiegu odzysku glikolowego central klimatyzacyjnych (centrale laboratoryjne). Armatura układów glikolowego odzysku ciepła wg punktu dot. wentylacji Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Wymagania ogólne Dla zapewnienia wymaganych parametrów klimatu wewnętrznego (temperatura i jakość powietrza) należy stosować układy wentylacji mechanicznej z chłodzeniem zasilane wodą lodową. W okresie letnim we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych przewiduje się zapewnienie temperatury t p = 25 ± 1 C. Obliczeniowa temperatura nawiewu w okresie letnim wynosi 16 C z możliwością okresowego obniżenia do 14 C. Centrale wentylacyjne wyposażone będą również w nagrzewnice w celu zapewnienia zimą temperatury nawiewu do pomieszczenia w zakresie t n = C. Podstawowe założenia: Wszystkie urządzenia wentylacyjne muszą mieć możliwość płynnej regulacji strumieni powietrza. Należy stosować wyłącznie stałoprądowe napędy wszystkich wentylatorów (silniki prądu stałego (DC) komutowane elektronicznie (EC)). Moc właściwa wentylatorów wszystkich wentylatorów (SFP) w budynku nie może przekraczać wartości wskaźnika [kw/(m3/s)] określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Odzysk ciepła w okresie letnim może działać tylko w przypadku, gdy daje to efekt oszczędności energii, w innym przypadku stosować obejście wymiennika do odzysku ciepła (by-pass) lub wyłączenie odzysku realizacja po stronie automatyki. Dla wszystkich central wentylacyjnych wymagane są fabrycznie zamontowane układy pomiarowe w urządzeniach: sondy, czujniki temperatury, przewody impulsowe i inne 15

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo