Instrukcja montażu i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji 8P /04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła.

2 Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu panela obsługowego Płomień Praca palnika Dzwonek Wskaźnik błędu klucz tryb serwisowy lub blokada Kranik Funkcja grzania c.w.u. Grzejnik Funkcja grzania c.o. Aktywne centralne ogrzewanie Aktywna ciepła woda użytkowa Aktywna ciągła praca pompy % bar C Wyświetlacz LCD z podświetleniem + i + - R - ( OK ) ( ESC) Bezpośrednio obsługiwane miękkie przyciski Przewijanie i funkcja +/- (funkcje dodatkowe) Nastawa temperatury c.w.u. bar Przycisk informacja Potwierdzenie (OK) i wyjście(esc) (funkcje dodatkowe) Nastawa temperatury kotła (max. temperatura zasilania c.o.) Przycisk Reset Informacja o ciśnieniu wody: Domyślnie wyświetlacz pokazuje ciśnienie wody (bar) w instalacji c.o. Gdy ciśnienie wody będzie (za) niskie, Wyświetlacz pokaże to następująco: Ciśnienie wody jest za niskie (<1.0 bara). Widoczny symbol dzwonka i c1 18 Moc jest zredukowana o 20% Instalacja powinna zostać dopełniona. Naciskaj przycisk i do uzyskania A6. lub aktualne ciśnienie wody zostanie wyświetlone Ciśnienie wody jest za niskie (<0.7 bara). Widoczny symbol dzwonka i c1 18 Kocioł zostaje wyłączony Instalacja powinna zostać napełniona. Po napełnieniu instalacji, jeśli ciśnienie było poniżej 0,7 bara, uruchomi się program automatycznego odpowietrzania, trwający około 7 minut. Gdy ciśnienie wody będzie za wysokie, Wyświetlacz pokaże to następująco: Ciśnienie wody jest za wysokie (>3.0 bar). Widoczny symbol dzwonka i c1 17 Kocioł zostaje wyłączony Ciśnienie w instalacji powinno zostać zredukowane przez upuszczenie wody. 2

3 Spis treści 1 Wstęp Przepisy Zakres dostawy Opis kotła Montaż kotła Wymiary Podłączanie kotła Instalacja centralnego ogrzewania Naczynie wzbiorcze Instalacja grzewcza z rur plastikowych Podłączenie gazu Instalacja ciepłej wody użytkowej (Combi) Odprowadzenie kondensatu Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Wymiary przewodów odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Podłączenia elektryczne Regulator pokojowy Schemat elektryczny kotła Combi Napełnianie i opróżnianie kotła oraz instalacji c.o Instalacja ciepłej wody użytkowej (kotły Combi) Panel obsługowy kotła Objaśnienie działania przycisków funkcyjnych Uruchomienie kotła Ciepła woda użytkowa Centralne ogrzewanie Program pompy Ustawienia Przywrócenie ustawień fabrycznych (funkcja zielonego przycisku) Wyłączenie kotła Pierwsze uruchomienie, regulacja i konserwacja Kontrola O Czynności konserwacyjne Częstotliwość przeglądów / inspekcji Gwarancja Komunikaty o błędach Specyfikacja techniczna Części kotła Deklaracja zgodności CE...35 Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną (AFI). Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez AFI lub Autoryzowaną Firmę Serwisową (AFS), z użyciem odpowiednich przyrządów pomiarowych, skalibrowanych i posiadających aktualny atest. 3

4 1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje działanie, instalowanie, użytkowanie i główne czynności konserwacyjne gazowych kotłów kondensacyjnych centralnego ogrzewania firmy ATAG. Instrukcja ta jest przeznaczona dla firm instalatorskich uprawnionych do instalacji i uruchomienia urządzeń ATAG. Zalecane jest dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. Do urządzenia dołączono oddzielnie instrukcję obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych centralnego ogrzewania, przeznaczoną dla użytkowników. Firma ATAG nie odpowiada za następstwa błędów lub braków powstałych w instrukcjach instalacji i/lub obsługi. Ponadto firma ATAG zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swych wyrobach bez wcześniejszego zawiadamiania. Przy dostawie urządzenia należy podać klientowi dokładne instrukcje dotyczące obsługi i eksploatacji oraz wręczyć instrukcję obsługi i Książkę Gwarancyjną. Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową. Należy skontrolować parametry kotła w celu sprawdzenia, czy są zgodne z zamierzonymi dla docelowej instalacji, Np.: typ gazu, źródło zasilania czy sposób odprowadzania spalin. Książkę Gwarancyjną należy wypełnić kompletnie i rzetelnie. Protokół pierwszego uruchomienia przesłać do firmy EKO-TECH-INWEST w celu rejestracji urządzenia i uzyskania pełnej gwarancji oraz obsługi technicznej firmy ATAG. Objaśnienia skrótów: AFI Autoryzowana Firma Instalacyjna AFS Autoryzowana Firma Serwisowa ETI EKO-TECH-INWEST CMS Control Management System - system sterowania i zarządzania kotła c.o. centralne ogrzewanie c.w.u. ciepła woda użytkowa 2 Przepisy Do instalacji kotłów centralnego ogrzewania ATAG mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące w kraju instalowania urządzenia. Gazowe kotły kondensacyjne serii A są przeznaczone do stosowania jako źródła ciepła w instalacjach ogrzewania wykorzystujących ciepłą wodę, wykonanych zgodnie z normą DIN EN Spełniają one wymagania norm DIN EN 483, DIN 4702 część 6 i DIN EN

5 Kocioł ATAG A jest urządzeniem certyfikowanym i nie może być modyfikowany ani instalowany w żaden sposób niezgodny z niniejszą instrukcją. Instrukcje producenta nie mogą być brane jako nadrzędne nad przepisami ustawowymi powszechnie obowiązującymi w kraju instalowania kotła. ATAG A jest kotłem centralnego ogrzewania, z opcjonalną funkcją podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowe (opcjonalne) urządzenia muszą być podłączane zgodnie z niniejszymi instrukcjami oraz wszystkimi normami dotyczącymi urządzeń, które będą podłączane. Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: - Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane w suchym otoczeniu. - Urządzeń ATAG nie wolno eksploatować bez obudowy, z wyjątkiem konserwacji lub regulacji (patrz: rozdział 12). - Nigdy nie dopuszczać podzespołów elektrycznych lub elektronicznych do kontaktu z wodą. Podczas konserwacji lub innych czynności na już zainstalowanym urządzeniu należy: - wyłączyć wszystkie programy - zamknąć zawór gazowy - odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego - zamknąć zawory odcinający na przyłączach do urządzenia Należy zwrócić uwagę, że w razie konserwacji lub regulacji: - Urządzenie musi funkcjonować podczas wykonywania tych czynności. W związku z tym musi być utrzymane napięcie zasilania urządzenia, dopływ gazu i ciśnienie wody. Należy dopilnować, aby nie były one źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności. Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych itp. należy sprawdzić poprawność montażu i szczelność wszystkich części, przez które płynie gaz (za pomocą środka do wykrywania nieszczelności lub detektora gazu). Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych itp. należy zamontować z powrotem obudowę i zabezpieczyć zaczepy czterema śrubami. W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu można znaleźć następujące symbole (bezpieczeństwa): Ten symbol oznacza, że urządzenie musi być przechowywane w dodatnich temperaturach. Ten symbol oznacza, że opakowanie i/lub jego zawartość może ulec zniszczeniu wskutek niezachowania ostrożności podczas transportu. Ten symbol oznacza, że urządzenie, musi być podczas transportu i magazynowania zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych pomimo, że pozostaje w opakowaniu Symbol klucza. Symbol ten oznacza, że musi być wykonany montaż lub demontaż. Symbol UWAGA. Symbol ten oznacza, że należy zachować szczególną ostrożność w związku z wykonywaniem konkretnej czynności. Przydatna wskazówka lub porada 5

6 3 Zakres dostawy Urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do użytku. W skład wyposażenia fabrycznego wchodzą: Kocioł z obudową; Automatyczny odpowietrznik (wbudowany); Zawór bezpieczeństwa 3 bary (wbudowany); Zawór trójdrogowy (wbudowany); Naczynie wzbiorcze 8 litrów / 0,8 bar (tylko w kotle A243C); Zawór ograniczający przepływ (wbudowany); Wspornik do zawieszenia na ścianie; Szablon do wytyczania otworów na ścianie; Instrukcja montażu i konserwacji; Instrukcja obsługi; Książka Gwarancyjna. Kocioł ATAG A-seria jest wyposażony głównie w komponenty zasilane napięciem 230V~ Następujące komponenty (wymagane w instalacji) nie wchodzą w skład dostawy kotła i powinny zostać zakupione osobno: Zawór do napełniania/opróżniania; Filtr wodny na powrocie; Automatyczny by-pass; Dodatkowy regulator. 4 Opis kotła ATAG A jest kondensacyjnym kotłem c.o. z zamkniętą komorą spalania o modulowanej mocy palnika ze zintegrowaną funkcją ciepłej wody użytkowej. Kocioł posiada kompaktowy, gładko rurowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Urządzenie wykonane jest w całości z trwałych materiałów. Źródłem ciepła w kotle jest spalany gaz. Ciepło jest przekazywane przez wymiennik do wody w instalacji centralnego ogrzewania. Poprzez schładzanie spalin powstaje kondensat, co wpływa na wysoką sprawność energetyczną kotła. Kondensat, który nie wywiera negatywnego wpływu na wymiennik ciepła ani działanie kotła, jest odprowadzany przez wbudowany syfon do kanalizacji. Kocioł jest wyposażony w inteligentny system sterowania CMS (Control Management System). System oblicza zapotrzebowanie cieplne instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej. Dopasowuje moc do zapotrzebowania instalacji, co oznacza, że pracuje dłużej na niższej wydajności. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury, automatyka kotła dostosowuje moc urządzenia uwzględniając warunki atmosferyczne oraz zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Oznacza to, że system sterowania kotła mierzy temperaturę zewnętrzną oraz temperaturę kotła i na podstawie krzywej grzewczej oblicza optymalną temperaturę zasilania dla instalacji c.o. Oświadczenie: Wyrób nie zawiera materiałów zakazanych, w tym azbestu, rtęci czy freonów. 6

7 5 Montaż kotła Kocioł należy montować w pomieszczeniu, w którym temperatura jest zawsze dodatnia. Obudowa kotła jest odporna na zachlapanie wodą (IPX4D) i umożliwia montaż kotła np. w łazience. NIE ma konieczności zapewnienia specjalnej wentylacji w pomieszczeniu, bądź przestrzeni wewnętrznej, w której kocioł jest zainstalowany. Ze względu na bardzo niską temperaturę na powierzchni obudowy kotła podczas pracy, nie ma konieczności dodatkowego wentylowania zabudowy i/lub pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany. Kocioł może być zamontowany praktycznie na dowolnej ścianie, za pomocą wspornika i załączonych elementów mocujących. Ściana musi być płaska i mieć odpowiednią wytrzymałość, aby unieść ciężar kotła wraz z zawartą w nim wodą. Nad urządzeniem należy pozostawić wolną przestrzeń o wysokości co najmniej 250 mm w celu umożliwienia instalacji systemu kominowego. Z lewej strony kotła należy pozostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni, a z prawej 10 mm aby umożliwić zdejmowanie i zakładanie obudowy oraz dostęp serwisowy. Lokalizację kotła można wyznaczyć używając szablonu znajdującego się w opakowaniu z kotłem. Przed podnoszeniem kotła należy najpierw zdemontować obudowę. Obudowa jest jednocześnie skrzynią powietrzną i jest zabezpieczona czterema zaczepami do tylnej ściany (rys 1). Zabezpiecz zaczepy śrubami (A, B, C i D) do tylnej ściany kotła. Rysunek 1 Podnosząc kocioł należy chwytać jedynie za tylną ścianę! Środki ostrożności podczas podnoszenia i przewożenia: - Podnosić wyłącznie ciężar, który można unieść, w przeciwnym razie poprosić o pomoc. - Podczas podnoszenia kotła zgiąć kolana i trzymać plecy wyprostowane a stopy rozstawione. - Nie wykonywać jednocześnie podnoszenia i obracania. - Podnosić i przenosić, trzymając kocioł blisko ciała. - Zakładać odzież i rękawice ochronne zabezpieczające przed ostrymi krawędziami. 7

8 ściana 5.1 Wymiary widok z góry widok z lewej strony widok z przodu sufit Minimum 250mm Minimum 10 mm widok z dołu 8 Typ kotła Dwufunkcyjny A243C A325C Wylot spalin / wlot powietrza mm 80/125 80/125 Gaz ½" wewn. ½" wewn. Zasilanie c.o. mm Powrót c.o. mm Kondensat mm Zimna woda mm Ciepła woda mm Wymiary przyłączy tabela 2 Wymiary (in mm) Rysunek 2

9 6 Podłączanie kotła Kocioł posiada następujące króćce przyłączeniowe; - Instalacja centralnego ogrzewania. Przyłącza się je do instalacji za pomocą złączek zaciskowych o średnicy 22 mm. - Instalacja gazowa. Posiada gwint wewnętrzny ½, w który można wkręcić króciec zaworu gazowego. - Odprowadzanie kondensatu. Króciec z tworzywa sztucznego o średnicy 22 mm Łączymy go z instalacją kanalizacyjną za pomocą złącza bezciśnieniowego. Jeśli złącze instalacji kanalizacyjnej znajduje się w innym miejscu, można go przedłużyć za pomocą przewodu PCW o średnicy 32 mm. - Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza. Składa się ze złącza koncentrycznego 80/125 mm lub równoległego 2 x 80 mm. - Króćce zimnej i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Składa się z rur miedzianych o średnicy 15 mm i można je podłączać do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. Dla ułatwienia przyszłej konserwacji wymagane jest zainstalowanie zaworów odcinających na wszystkich przyłączach wody grzewczej i użytkowej. Przed podłączeniem urządzenia zaleca się oczyszczenie wszystkich przewodów podłączeniowych przez przepłukanie / przedmuchanie instalacji. 6.1 Instalacja centralnego ogrzewania Podłączyć instalację c.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Króćce kotła przyłączamy do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. Do podłączania rur grubościennych (spawanych lub gwintowych) należy stosować elementy przejściowe. Podczas zdejmowania zaślepek z króćców kotła, może dojść do wycieku resztek zanieczyszczonej wody pozostałej po próbach. Kocioł posiada system samoregulacji i zabezpieczeń dla obciążenia kotła. Odbywa się to przez kontrolę różnic temperatur wody zasilającej i powrotnej z instalacji. W tabeli 3 podano natężenie przepływu wody podawanej przez pompę obiegową przy określonych oporach przepływu. Dwufunkcyjny Typ kotła Typ pompy Wydajność pompy Dopuszczalne straty przepływu w instalacji UP l/min l/h kpa mbar A243C , A325C Opory hydrauliczne instalacji tabela 3 9

10 Gdy opory przepływu w instalacji są większe od podanych, moc kotła będzie korygowana dopóki dopuszczalna różnica temperatur między zasilaniem a powrotem nie zostanie osiągnięta. Jeżeli pomimo tego różnica ta pozostaje zbyt duża, kocioł się wyłączy i odczeka aż uzyskana zostanie dopuszczalna różnica temperatur. W przypadku wykrycia niedopuszczalnej różnicy temperatur, sterownik będzie wielokrotnie próbował osiągnąć właściwy przepływ wody. Jeżeli nie uda się osiągnąć wymaganej różnicy temperatur, kocioł zostanie zablokowany (c1 54). Jeżeli wszystkie lub duża część grzejników w instalacji c.o. jest wyposażonych w zawór termostatyczny, zaleca się zainstalowanie w obiegu zaworu różnicowo-upustowego (bypass), aby zapewnić stabilność przepływu w instalacji. Zawory powinny mieć tę samą średnicę co króćce kotła (patrz rozdział 5.1). Kocioł nie jest wyposażony we wbudowany filtr wodny c.o. ATAG zaleca montaż filtra wodnego na powrocie z instalacji, możliwie najbliżej kotła. Kocioł jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.o. Dodawanie specjalnych środków do wody kotłowej jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody krajowego dystrybutora, firmy ETI. 6.2 Naczynie wzbiorcze Kocioł jest wyposażony we wbudowane naczynie wzbiorcze. W A243C pojemność naczynia wynosi 8 litrów a ciśnienie wstępne 0.8 bara. Model A325C nie jest wyposażony w naczynie wzbiorcze i należy je zainstalować na instalacji c.o.. Jeśli wielkość naczynia wbudowanego jest niewystarczająca, należy zainstalować dodatkowe na instalacji c.o.. Wielkość naczynia wzbiorczego musi być dobrana do ilości wody w instalacji. Ciśnienie wstępne w naczyniu jest uzależnione od wysokości słupa wody nad naczyniem wzbiorczym. Patrz tabela 4. Wysokość słupa wody nad Ciśnienie wstępne w naczyniem wzbiorczym naczyniu wzbiorczym 5 m 0,5 bar 10 m 1,0 bar 15 m 1,5 bar Wybór naczynia wzbiorczego tabela 4 Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie kotła, naczynie wzbiorcze musi być podłączone możliwie najbliżej króćca kotła na powrocie z c.o.. 10

11 6.3 Instalacja grzewcza z rur plastikowych W przypadku, gdy instalacja ogrzewania podłogowego jest wykonana z rur z tworzywa sztucznego lub użyto je gdziekolwiek w instalacji, należy zwrócić uwagę, czy zastosowane rury odpowiadają wymaganiom normy DIN 4726/4729. Zgodnie z tą normą przewody takie muszą się cechować przepuszczalnością tlenu poniżej 0,1g/m3 w temperaturze 40 C. Jeśli układ nie spełnia tej normy, instalacja podłogowa musi zostać odizolowana od c.o. za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła. W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących wykorzystania rur z tworzywa sztucznego w instalacji podłogowej lub c.o., następuje utrata praw wynikających z gwarancji. 6.4 Podłączenie gazu Króciec do podłączenia instalacji gazowej jest wyposażony w gwint wewnętrzny, służący do instalowania zaworu odcinającego. Instalacja gazowa musi być wykonana w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami krajowymi. Przyłącze kotła musi mieć możliwość odłączenia od kotła a kulowy zawór gazowy musi być zainstalowany obok urządzenia w celu odcięcia dopływu gazu. Nominalne ciśnienie robocze gazu, mierzone przy urządzeniu powinno wynosić 20 mbar dla gazu ziemnego (Gz50). Upewnij się, czy instalacja gazowa, szczególnie nowa, nie zawiera zanieczyszczeń. W razie konieczności przezbrojenia kotła z zasilania gazem ziemnym na gaz płynny LPG, firma ATAG dostarcza specjalne zestawy przezbrajające. Instrukcje są dostarczane wraz z zestawem. Zawsze sprawdzać szczelność wszystkich elementów, przez które płynie gaz (za pomocą środka do wykrywania nieszczelności lub detektora gazu. 11

12 6.5 Instalacja ciepłej wody użytkowej Podłączenie instalacji wody pitnej należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi. Dwufunkcyjne kotły ATAG seria A Combi są wyposażone w wymiennik płytowy ze stali szlachetnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Kocioł nie posiada bufora ciepłej wody i w przypadku wystąpieniu zapotrzebowania, kocioł podgrzewa wodę przepływającą przez wymiennik płytowy do temperatury 60 C. W regionach w których twardość wody przekracza 15º dh (2,67 mmol/l), należy regularnie odkamieniać płytowy wymiennik ciepła. Problemy i uszkodzenia powstałe na skutek używania wody sanitarnej o zawartości chloru powyżej 150 mg/l, nie podlegają gwarancji producenta. Aby zapobiec zakamienianiu wymiennika, zaleca się stosowanie uzdatniacza wody pitnej. Twardość wody jest różna w różnych częściach kraju. Informacje na temat twardości wody można uzyskać od dostawcy wody pitnej. Króciec wody pitnej przyłącza się do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. W kotłach dwufunkcyjnych przyłącze wody zimnej musi być wyposażone w (montaż w kierunku przepływu wody): - zawór ograniczający przepływ (w komplecie) - grupę bezpieczeństwa - naczynie wzbiorcze (do wody pitnej). Zawór ograniczający przepływ zapewnia odpowiednią ilość dostarczanej wody co gwarantuje osiągnięcie temperatury 60 C na wyjściu z kotła (przy założeniu, że temperatura zimnej wody wynosi 10 C). Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej nie ma praktycznie większego wpływu na ilość wody. Gdy ciśnienie wody w instalacji wodociągowej jest mniejsze niż 1,5 bara, nie należy instalować zaworu ograniczającego przepływ. Po zainstalowani kotła, sprawdź wydatek ciepłej wody jużytkowej przez pełne otwarcie wylewki. Zawór ograniczający przepływ Rysunek 3 Jeśli jest taka potrzeba, zawór ograniczający przepływ należy zamontować następująco: - Zamknij zawór zasilający w wodę użytkową - Otwórz wylewkę aby usunąć ciśnienie z instalacji - Zdejmij przednią obudowę kotła - Odkręć zaślepkę zaworu ograniczającego. - Umieść zawór ograniczający zgodnie z rysunkiem 3. O-ringiem skierowanym do dołu - zamontuj zaślepkę - Otwórz zasilający w wodę użytkową a następnie wylewkę w celu odpowietrzenia. - zamontuj zpowrotem przednią obudowę. 12

13 6.6 Odprowadzanie kondensatu W kotłach ATAG powstaje kondensat. Aby kocioł działał prawidłowo, niezbędne jest odprowadzanie kondensatu. Króciec odprowadzania kondensatu (22mm) powinien zostać podłączony do instalacji kanalizacyjnej, przy czym połączenie powinno być otwarte. W ten sposób zapobiega się przedostawaniu gazów powstających w przewodach kanalizacyjnych do kotła. Minimalna średnica połączenia z kanalizacją wynosi 32 mm. Odprowadzanie kondensatu należy podłączać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do układu odprowadzania kondensatu podłączone są: - spust kondensatu - zawór bezpieczeństwa Odprowadzanie kondensatu do zewnętrznych rynien deszczowych jest niedozwolone ze względu na ryzyko zamarznięcia. Przed uruchomieniem kotła należy wlać do syfonu 300 ml wody. Odprowadzanie kondensatu musi być wykonane z użyciem odpowiednich materiałów odpornych na korozję (Np. tworzywo sztuczne). 13

14 6.7 Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Na system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza składają się: - przewód odprowadzania spalin, - przewód doprowadzania powietrza, - terminal (końcówka komina) dachowy lub ścienny. Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza musi być zgodna z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji kominowych. PP = polipropylen PP/MW = polipropylen/metal SS = stal nierdzewna PP SS filtr powietrza SS PP Kocioł typu otwartego Kocioł klasy B obszar wolny od spalin 14 PP PP SS PP PP/MW PP/MW PP/MW Kocioł klasy C Dopuszczalny tylko wtedy, gdy przy wlocie powietrza i wylocie spalin, ciśnienia są zbliżone. System z poborem powietrza do spalania z zewnątrz Kocioł typu otwartego oraz system z poborem powietrza do spalania z zewnątrz Rysunek 5

15 Średnice otworów służących do podłączenia przewodów czerpnych powietrza i odprowadzania spalin wynoszą 80/125 mm dla układu z kolankiem lub bez. Maksymalne dopuszczalne długości przewodów podano w tabeli 6. Istnieje również możliwość zastosowania równoległego połączenia przewodów 2 x 80 mm. Zalecamy wykonanie prostej instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza, zgodnie z tabelą 6. Dalsze informacje dotyczące dostępnych elementów instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza można znaleźć w dokumentacji dotyczącej systemów kominowych dla kotłów kondensacyjnych. Instalacja odprowadzania spalin ATAG jest przeznaczona do stosowania wyłącznie z kotłami centralnego ogrzewania ATAG, przystosowanych do gazu ziemnego lub LPG. Maksymalna temperatura spalin jest niższa od 70 ºC (pełne obciążenie 80/60 ºC). Na prawidłową pracę kotła ujemnie wpływają zmiany niektórych ustawień fabrycznych. Ewentualne reklamacje nie będą uznawane w przypadku dokonywania niedozwolonych zmian w kotle, powodujących niezgodność z instrukcją montażu i konserwacji, bądź przepisami lokalnymi. Instalacje odprowadzania spalin opisane w niniejszym dokumencie są przystosowane wyłącznie do kotłów centralnego ogrzewania ATAG. W tym celu dostarczono certyfikat CE o numerze Gastec: 0063BR3405, 0063BQ3021, 0063AS3538 i 0063AU3110. Instalacja odprowadzania spalin powinna być wykonywana z zastosowaniem wyłącznie wyrobów objętych programem produkcji ATAG. Bez pisemnego zezwolenia ATAG Technika Grzewcza kombinacje z wyrobami lub systemami innych marek są niedozwolone. Pozioma instalacja odprowadzania spalin powinna być zawsze instalowana ze spadkiem w kierunku kotła, aby uniknąć zalegania kondensatu w kominie. Minimalny spadek wynosi 50mm/m. Spływ wody kondensacyjnej do kotła zmniejsza ryzyko tworzenia się lodu na terminalu (końcówce) komina. Terminal powinien być umieszczony tak, żeby wylot spalin nie był utrudniony lub tamowany, uwzględniając szkody lub odbarwienia, które mogą wystąpić na znajdujących się w pobliżu elementach budynku lub innych konstrukcji (patrz rys. 6). Położenie przelotu dla kotła ze wspomaganiem wentylatorowym Odległość minimalna Rysunek 6 A bezpośrednio pod otwieranym oknem lub innym otworem mm 300 B pod rynnami lub innymi rurami mm 75 C pod okapem mm 200 D pod balkonami, daszkami lub wiatami mm 200 E od pionowych rur i rynien mm 75 F od wewnętrznych i zewnętrznych narożników mm 300 G nad ziemią lub nad poziomem balkonu mm 300 H od powierzchni naprzeciw terminala mm 600 I od terminala komina naprzeciw innego terminala mm 1200 J od drzwi wejściowych lub innych wejść mm 1200 K pionowo od terminala na tej samej ścianie mm 1500 L poziomo od terminala na tej samej ścianie mm 300 M poziomo od pionowego terminala mm 30 Tabela 6 15

16 Przy pewnych warunkach pogodowych kondensat może również gromadzić się na zewnątrz przewodu czerpnego powietrza. Należy rozważyć wystąpienie takich warunków, ponieważ może być konieczna izolacja przewodu czerpnego. Przy zimnej lub wilgotnej pogodzie para wodna może skraplać się podczas wychodzenia spalin z komina. Jeśli terminal jest umieszczony poniżej okna posiadającego zawiasy u góry, w osi poziomej, a okno otwiera się na zewnątrz, to terminal powinien znajdować się co najmniej 1,0 m poniżej dolnej krawędzi otworu okiennego. Spaliny muszą być wyprowadzane tak, aby nie powodowały uciążliwości. Poziome odcinki instalacji odprowadzania spalin powinny być zawsze instalowane ze spadkiem (50 mm/m) w kierunku urządzenia, aby woda z kondensacji nie gromadziła się w przewodach kominowych. Możliwość tworzenia się sopli lodu na terminalu dachowym będzie minimalna, jeśli woda z kondensacji będzie odprowadzana w kierunku urządzenia. W przypadku wyprowadzenia systemu odprowadzania spalin na zewnątrz przez ścianę budynku, instalacja wlotowa powinna być zamontowana ze spadkiem na zewnątrz, aby uniemożliwić przedostanie się wody deszczowej do urządzenia. Urządzenie wytwarza białą smugę kondensatu. Smuga kondensatu jest nieszkodliwa ale może stwarzać nieprzyjemne wrażenie, szczególnie w przypadku terminali instalowanych w ścianach zewnętrznych. Obecnie istnieją dwa różne sposoby podłączenia instalacji odprowadzania spalin/ doprowadzania powietrza. Przewody odprowadzania spalin 80/125 i 100/150 łączy się ze sobą na wcisk. Przewody doprowadzania powietrza 60/100 są łączone na pierścienie zaciskowe. Te dwa typy złączy nie mogą być stosowane zamiennie. Cięcie przewodów wykonuje się w następujący sposób: - Wyjąć rurę wewnętrzną, obracając nią, aż da się ją ruszyć z pozycji zablokowanej. - Odciąć identyczny odcinek rury doprowadzania powietrza i rury odprowadzania spalin. - Usunąć zadziory z ciętej krawędzi, aby uniemożliwić przecięcie uszczelek. - Zmontować z powrotem obie rury. Dla ułatwienia montażu można użyć specjalnego smaru. Podczas montażu instalacji odprowadzania spalin należy zwracać uwagę na kierunek przepływu. Strzałka na produkcie wskazuje kierunek przepływu. Montaż w odwrotnym kierunku jest niedozwolony i będzie powodował nieuwzględnienie reklamacji. 16 Demontaż i skracanie przewodów Rysunek 7

17 6.7.1 Wymiary przewodów odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Średnica przewodu odprowadzania spalin zależy od całkowitej długości komina, z uwzględnieniem przyłączy, kolanek, nasad itd. oraz typu i liczby kotłów zainstalowanych w systemie. Przykład: Zgodnie z tabelą, dla kotła A325C, maksymalna długość w linii prostej instalacji odprowadzania spalin typu rura w rurze o średnicy 80/125 mm wynosi 18 m. Instalacja, która ma być wykonana, zawiera 2 kolanka 45º, więc maksymalna długość instalacji spalin wynosi: 18 (2 x 1.1) = 15.8 m Za małe wymiary przewodu odprowadzania spalin mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie kotła. W tabeli poniżej podano maksymalne długości oraz odpowiednie średnice przewodów odprowadzania spalin dla kotłów o różnej mocy. Większa długość przewodu odprowadzania spalin jest możliwa pod warunkiem zwiększenia średnicy do 100 mm. Objaśnienie do tabeli 5: Instalacja dwuprzewodowa + wymurówka komina: maksymalna długość przewodu = odległość między kotłem a terminalem dachowym A Instalacja odprowadzenia spalin typu rura w rurze : maksymalna długość przewodu = odległość między kotłem a terminalem dachowym B W przypadku stosowania kolanek, maksymalną długość przewodów należy zmniejszyć za każdym kolankiem o długość podaną poniżej. A243C A325C Instalacja dwuprzewodowa + wymurówka komina A ø80mm w m Maksymalna długość w linii prostej przewodu o średnicy 80 35,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-0,8 Maksymalna długość w linii prostej przewodu o średnicy Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-0,8 A243C A325C Instalacja odprowadzenia spalin typu rura w rurze B ø60/100mm w m ø80/125mm Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 60/100 6 B w m Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 80/ Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,6 Zmniejszenie długości dla kolanka 87-2,8 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1,1 Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 80/ Zmniejszenie długości dla kolanka 87-2,8 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1,1 Wymiary instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Tabela 5 17

18 7 Podłączenia elektryczne Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy maszynowej WE (CE) - 89/392/EWG, dyrektywy niskonapięciowej 72/23/EWG, dyrektywy gazowej 90/396EEC oraz dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz musi być zabezpieczone zewnętrznym bezpiecznikiem 6 A. Urządzenie musi być podłączone do gniazda uziemionego. Musi być ono widoczne i w zasięgu ręki. Obowiązują również następujące warunki ogólne: - Nie wolno dokonywać żadnych zmian w instalacji elektrycznej urządzenia. - Wszystkie połączenia powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. - W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy go zastąpić oryginalnym o nr. kat. S Sieciowy kabel zasilający dla kotłów Solo, musi być dostarczony przez instalatora i zamontowany do gniazda X21 na listwie przyłączeniowej. 18

19 7.1 Regulator pokojowy Do kotła ATAG seria A można podłączyć dwa rodzaje regulatorów pokojowych: A. Dla optymalnego wykorzystania i regulacji ATAG zaleca: Pozycja 1 i 2: Regulator ATAG Z. B. Jako alternatywa: Pozycja 3 i 4: Termostat on/off (bezpotencjałowy) zasilany bateriami. Z-ready To logo reprezentuje regulatory ATAG typu Z. Dla komunikacji z kotłem, kocioł musi być wyposażony w odpowiednie przyłącze obsługujące protokół komunikacyjny. Taki kocioł może być rozpoznany dzięki temu logo. Można je znaleźć na opakowaniu, na obudowie oraz w dokumentacji kotła Termostat pokojowy musi mieć przyłącze dwuprzewodowe. Termostat pokojowy należy podłączyć do listwy przyłączeniowej a kabel poprowadzić przez górny zaczep oraz wzdłuż zawiasu. W razie pytań należy skontaktować się z AFI, AFS lub sprzedawcą. Listwa przyłączeniowa A -Seria ATAG Z = obsługuje tylko regulator ATAG Z On/off termostat (zasilany bateryjnie) beznapięciowy n.a. = nieużywane Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa DHW = nieużywane czujnik zewnętrzny ATAG (ARZ0055U) Listwa przyłączeniowa Rysunek 9 19

20 7.2 Schemat elektryczny kotła Combi 11 A. ATAG Z ROOMTHERMOSTAT OPTION 11 B. ALTERNATIVE: ROOMTHERMOSTAT BATTERY POWERED* 1. EXTERNAL SAFETY CONTACT* 12. OUTSIDE SENSOR 1K T4 OPTION 14. FLOW SENSOR T1 10K 15. RETURN SENSOR T2 10K 18. STEPPER MOTOR 3 WAY VALVE 17. WATER FLOW SENSOR 16. FLUE GAS SENSOR T5 10K OPTION 20. SERVICE CONNECTOR X13 X5 X4 X3 X2 X1 10. FAN 230V 9. DHW SENSOR T3 X6 X7 1. Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa 2. Zapłon 3. Zawór gazowy 4. Jonizacja 5. Uziemienie 6. Pompa 7. Główne zasilanie 230V 8. Czujnik ciśnienia wody 9. Czujnik c.w.u. 10. Wentylator 230V 11. Regulator pokojowy 12. Czujnik zewnętrzny 14. Czujnik zasilania 15. Czujnik powrotu 16. Czujnik spalin 17. Czujnik przepływu wody 18. Siłownik zaworu 3-drogowego 19. Bezpieczniki 20. Złącze serwisowe 19. FUSES 250V T 3,15 H T 3,15 H X8 X12 X11 X9 N L N L N L N L N L 230V 5. EARTH 8. WATER PRESSURE SENSOR P1 4. IONISATION 2. IGNITION 3. GAS VALVE 6. PUMP 20 Rysunek 11

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMANN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 00-W Typ BHA, BKA Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, 3, do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITODENS 111-W

VIESMANN VITODENS 111-W VIESMANN VITODENS 111-W Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITODENS 111-W Typ B1LA Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego 6/2012

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA 13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl 272 BASIC BOX / MODUS BOX Płacisz za ciepło, które zużyjesz NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kotły gazowe wiszące. 10,5 do 31 kw. Rodzaje gazu. 5.1 Vitopend 100-W. przyłącza wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend

Kotły gazowe wiszące. 10,5 do 31 kw. Rodzaje gazu. 5.1 Vitopend 100-W. przyłącza wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend Kotły gazowe wiszące 10,5 do 31 kw Rodzaje gazu Gaz ziemny GZ-50 Gaz ziemny GZ-41,5 Gaz ziemny GZ-35 Vitopend 100-W Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend przyłącza wyposażenia dodatkowego 5.3 System

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Główne cechy: Przeznaczony jest do automatycznego napełniania zamkniętych instalacji grzewczych. - Zintegrowany zawór zwrotny i ręczny zawór odcinający.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.40.00/02.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo