Instrukcja montażu i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji 8P /04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła.

2 Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu panela obsługowego Płomień Praca palnika Dzwonek Wskaźnik błędu klucz tryb serwisowy lub blokada Kranik Funkcja grzania c.w.u. Grzejnik Funkcja grzania c.o. Aktywne centralne ogrzewanie Aktywna ciepła woda użytkowa Aktywna ciągła praca pompy % bar C Wyświetlacz LCD z podświetleniem + i + - R - ( OK ) ( ESC) Bezpośrednio obsługiwane miękkie przyciski Przewijanie i funkcja +/- (funkcje dodatkowe) Nastawa temperatury c.w.u. bar Przycisk informacja Potwierdzenie (OK) i wyjście(esc) (funkcje dodatkowe) Nastawa temperatury kotła (max. temperatura zasilania c.o.) Przycisk Reset Informacja o ciśnieniu wody: Domyślnie wyświetlacz pokazuje ciśnienie wody (bar) w instalacji c.o. Gdy ciśnienie wody będzie (za) niskie, Wyświetlacz pokaże to następująco: Ciśnienie wody jest za niskie (<1.0 bara). Widoczny symbol dzwonka i c1 18 Moc jest zredukowana o 20% Instalacja powinna zostać dopełniona. Naciskaj przycisk i do uzyskania A6. lub aktualne ciśnienie wody zostanie wyświetlone Ciśnienie wody jest za niskie (<0.7 bara). Widoczny symbol dzwonka i c1 18 Kocioł zostaje wyłączony Instalacja powinna zostać napełniona. Po napełnieniu instalacji, jeśli ciśnienie było poniżej 0,7 bara, uruchomi się program automatycznego odpowietrzania, trwający około 7 minut. Gdy ciśnienie wody będzie za wysokie, Wyświetlacz pokaże to następująco: Ciśnienie wody jest za wysokie (>3.0 bar). Widoczny symbol dzwonka i c1 17 Kocioł zostaje wyłączony Ciśnienie w instalacji powinno zostać zredukowane przez upuszczenie wody. 2

3 Spis treści 1 Wstęp Przepisy Zakres dostawy Opis kotła Montaż kotła Wymiary Podłączanie kotła Instalacja centralnego ogrzewania Naczynie wzbiorcze Instalacja grzewcza z rur plastikowych Podłączenie gazu Instalacja ciepłej wody użytkowej (Combi) Odprowadzenie kondensatu Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Wymiary przewodów odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Podłączenia elektryczne Regulator pokojowy Schemat elektryczny kotła Combi Napełnianie i opróżnianie kotła oraz instalacji c.o Instalacja ciepłej wody użytkowej (kotły Combi) Panel obsługowy kotła Objaśnienie działania przycisków funkcyjnych Uruchomienie kotła Ciepła woda użytkowa Centralne ogrzewanie Program pompy Ustawienia Przywrócenie ustawień fabrycznych (funkcja zielonego przycisku) Wyłączenie kotła Pierwsze uruchomienie, regulacja i konserwacja Kontrola O Czynności konserwacyjne Częstotliwość przeglądów / inspekcji Gwarancja Komunikaty o błędach Specyfikacja techniczna Części kotła Deklaracja zgodności CE...35 Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną (AFI). Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez AFI lub Autoryzowaną Firmę Serwisową (AFS), z użyciem odpowiednich przyrządów pomiarowych, skalibrowanych i posiadających aktualny atest. 3

4 1 Wstęp Niniejsza instrukcja opisuje działanie, instalowanie, użytkowanie i główne czynności konserwacyjne gazowych kotłów kondensacyjnych centralnego ogrzewania firmy ATAG. Instrukcja ta jest przeznaczona dla firm instalatorskich uprawnionych do instalacji i uruchomienia urządzeń ATAG. Zalecane jest dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. Do urządzenia dołączono oddzielnie instrukcję obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych centralnego ogrzewania, przeznaczoną dla użytkowników. Firma ATAG nie odpowiada za następstwa błędów lub braków powstałych w instrukcjach instalacji i/lub obsługi. Ponadto firma ATAG zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swych wyrobach bez wcześniejszego zawiadamiania. Przy dostawie urządzenia należy podać klientowi dokładne instrukcje dotyczące obsługi i eksploatacji oraz wręczyć instrukcję obsługi i Książkę Gwarancyjną. Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową. Należy skontrolować parametry kotła w celu sprawdzenia, czy są zgodne z zamierzonymi dla docelowej instalacji, Np.: typ gazu, źródło zasilania czy sposób odprowadzania spalin. Książkę Gwarancyjną należy wypełnić kompletnie i rzetelnie. Protokół pierwszego uruchomienia przesłać do firmy EKO-TECH-INWEST w celu rejestracji urządzenia i uzyskania pełnej gwarancji oraz obsługi technicznej firmy ATAG. Objaśnienia skrótów: AFI Autoryzowana Firma Instalacyjna AFS Autoryzowana Firma Serwisowa ETI EKO-TECH-INWEST CMS Control Management System - system sterowania i zarządzania kotła c.o. centralne ogrzewanie c.w.u. ciepła woda użytkowa 2 Przepisy Do instalacji kotłów centralnego ogrzewania ATAG mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące w kraju instalowania urządzenia. Gazowe kotły kondensacyjne serii A są przeznaczone do stosowania jako źródła ciepła w instalacjach ogrzewania wykorzystujących ciepłą wodę, wykonanych zgodnie z normą DIN EN Spełniają one wymagania norm DIN EN 483, DIN 4702 część 6 i DIN EN

5 Kocioł ATAG A jest urządzeniem certyfikowanym i nie może być modyfikowany ani instalowany w żaden sposób niezgodny z niniejszą instrukcją. Instrukcje producenta nie mogą być brane jako nadrzędne nad przepisami ustawowymi powszechnie obowiązującymi w kraju instalowania kotła. ATAG A jest kotłem centralnego ogrzewania, z opcjonalną funkcją podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowe (opcjonalne) urządzenia muszą być podłączane zgodnie z niniejszymi instrukcjami oraz wszystkimi normami dotyczącymi urządzeń, które będą podłączane. Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: - Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane w suchym otoczeniu. - Urządzeń ATAG nie wolno eksploatować bez obudowy, z wyjątkiem konserwacji lub regulacji (patrz: rozdział 12). - Nigdy nie dopuszczać podzespołów elektrycznych lub elektronicznych do kontaktu z wodą. Podczas konserwacji lub innych czynności na już zainstalowanym urządzeniu należy: - wyłączyć wszystkie programy - zamknąć zawór gazowy - odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego - zamknąć zawory odcinający na przyłączach do urządzenia Należy zwrócić uwagę, że w razie konserwacji lub regulacji: - Urządzenie musi funkcjonować podczas wykonywania tych czynności. W związku z tym musi być utrzymane napięcie zasilania urządzenia, dopływ gazu i ciśnienie wody. Należy dopilnować, aby nie były one źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa podczas wykonywania tych czynności. Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych itp. należy sprawdzić poprawność montażu i szczelność wszystkich części, przez które płynie gaz (za pomocą środka do wykrywania nieszczelności lub detektora gazu). Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych itp. należy zamontować z powrotem obudowę i zabezpieczyć zaczepy czterema śrubami. W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu można znaleźć następujące symbole (bezpieczeństwa): Ten symbol oznacza, że urządzenie musi być przechowywane w dodatnich temperaturach. Ten symbol oznacza, że opakowanie i/lub jego zawartość może ulec zniszczeniu wskutek niezachowania ostrożności podczas transportu. Ten symbol oznacza, że urządzenie, musi być podczas transportu i magazynowania zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych pomimo, że pozostaje w opakowaniu Symbol klucza. Symbol ten oznacza, że musi być wykonany montaż lub demontaż. Symbol UWAGA. Symbol ten oznacza, że należy zachować szczególną ostrożność w związku z wykonywaniem konkretnej czynności. Przydatna wskazówka lub porada 5

6 3 Zakres dostawy Urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do użytku. W skład wyposażenia fabrycznego wchodzą: Kocioł z obudową; Automatyczny odpowietrznik (wbudowany); Zawór bezpieczeństwa 3 bary (wbudowany); Zawór trójdrogowy (wbudowany); Naczynie wzbiorcze 8 litrów / 0,8 bar (tylko w kotle A243C); Zawór ograniczający przepływ (wbudowany); Wspornik do zawieszenia na ścianie; Szablon do wytyczania otworów na ścianie; Instrukcja montażu i konserwacji; Instrukcja obsługi; Książka Gwarancyjna. Kocioł ATAG A-seria jest wyposażony głównie w komponenty zasilane napięciem 230V~ Następujące komponenty (wymagane w instalacji) nie wchodzą w skład dostawy kotła i powinny zostać zakupione osobno: Zawór do napełniania/opróżniania; Filtr wodny na powrocie; Automatyczny by-pass; Dodatkowy regulator. 4 Opis kotła ATAG A jest kondensacyjnym kotłem c.o. z zamkniętą komorą spalania o modulowanej mocy palnika ze zintegrowaną funkcją ciepłej wody użytkowej. Kocioł posiada kompaktowy, gładko rurowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Urządzenie wykonane jest w całości z trwałych materiałów. Źródłem ciepła w kotle jest spalany gaz. Ciepło jest przekazywane przez wymiennik do wody w instalacji centralnego ogrzewania. Poprzez schładzanie spalin powstaje kondensat, co wpływa na wysoką sprawność energetyczną kotła. Kondensat, który nie wywiera negatywnego wpływu na wymiennik ciepła ani działanie kotła, jest odprowadzany przez wbudowany syfon do kanalizacji. Kocioł jest wyposażony w inteligentny system sterowania CMS (Control Management System). System oblicza zapotrzebowanie cieplne instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej. Dopasowuje moc do zapotrzebowania instalacji, co oznacza, że pracuje dłużej na niższej wydajności. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury, automatyka kotła dostosowuje moc urządzenia uwzględniając warunki atmosferyczne oraz zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Oznacza to, że system sterowania kotła mierzy temperaturę zewnętrzną oraz temperaturę kotła i na podstawie krzywej grzewczej oblicza optymalną temperaturę zasilania dla instalacji c.o. Oświadczenie: Wyrób nie zawiera materiałów zakazanych, w tym azbestu, rtęci czy freonów. 6

7 5 Montaż kotła Kocioł należy montować w pomieszczeniu, w którym temperatura jest zawsze dodatnia. Obudowa kotła jest odporna na zachlapanie wodą (IPX4D) i umożliwia montaż kotła np. w łazience. NIE ma konieczności zapewnienia specjalnej wentylacji w pomieszczeniu, bądź przestrzeni wewnętrznej, w której kocioł jest zainstalowany. Ze względu na bardzo niską temperaturę na powierzchni obudowy kotła podczas pracy, nie ma konieczności dodatkowego wentylowania zabudowy i/lub pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany. Kocioł może być zamontowany praktycznie na dowolnej ścianie, za pomocą wspornika i załączonych elementów mocujących. Ściana musi być płaska i mieć odpowiednią wytrzymałość, aby unieść ciężar kotła wraz z zawartą w nim wodą. Nad urządzeniem należy pozostawić wolną przestrzeń o wysokości co najmniej 250 mm w celu umożliwienia instalacji systemu kominowego. Z lewej strony kotła należy pozostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni, a z prawej 10 mm aby umożliwić zdejmowanie i zakładanie obudowy oraz dostęp serwisowy. Lokalizację kotła można wyznaczyć używając szablonu znajdującego się w opakowaniu z kotłem. Przed podnoszeniem kotła należy najpierw zdemontować obudowę. Obudowa jest jednocześnie skrzynią powietrzną i jest zabezpieczona czterema zaczepami do tylnej ściany (rys 1). Zabezpiecz zaczepy śrubami (A, B, C i D) do tylnej ściany kotła. Rysunek 1 Podnosząc kocioł należy chwytać jedynie za tylną ścianę! Środki ostrożności podczas podnoszenia i przewożenia: - Podnosić wyłącznie ciężar, który można unieść, w przeciwnym razie poprosić o pomoc. - Podczas podnoszenia kotła zgiąć kolana i trzymać plecy wyprostowane a stopy rozstawione. - Nie wykonywać jednocześnie podnoszenia i obracania. - Podnosić i przenosić, trzymając kocioł blisko ciała. - Zakładać odzież i rękawice ochronne zabezpieczające przed ostrymi krawędziami. 7

8 ściana 5.1 Wymiary widok z góry widok z lewej strony widok z przodu sufit Minimum 250mm Minimum 10 mm widok z dołu 8 Typ kotła Dwufunkcyjny A243C A325C Wylot spalin / wlot powietrza mm 80/125 80/125 Gaz ½" wewn. ½" wewn. Zasilanie c.o. mm Powrót c.o. mm Kondensat mm Zimna woda mm Ciepła woda mm Wymiary przyłączy tabela 2 Wymiary (in mm) Rysunek 2

9 6 Podłączanie kotła Kocioł posiada następujące króćce przyłączeniowe; - Instalacja centralnego ogrzewania. Przyłącza się je do instalacji za pomocą złączek zaciskowych o średnicy 22 mm. - Instalacja gazowa. Posiada gwint wewnętrzny ½, w który można wkręcić króciec zaworu gazowego. - Odprowadzanie kondensatu. Króciec z tworzywa sztucznego o średnicy 22 mm Łączymy go z instalacją kanalizacyjną za pomocą złącza bezciśnieniowego. Jeśli złącze instalacji kanalizacyjnej znajduje się w innym miejscu, można go przedłużyć za pomocą przewodu PCW o średnicy 32 mm. - Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza. Składa się ze złącza koncentrycznego 80/125 mm lub równoległego 2 x 80 mm. - Króćce zimnej i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Składa się z rur miedzianych o średnicy 15 mm i można je podłączać do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. Dla ułatwienia przyszłej konserwacji wymagane jest zainstalowanie zaworów odcinających na wszystkich przyłączach wody grzewczej i użytkowej. Przed podłączeniem urządzenia zaleca się oczyszczenie wszystkich przewodów podłączeniowych przez przepłukanie / przedmuchanie instalacji. 6.1 Instalacja centralnego ogrzewania Podłączyć instalację c.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Króćce kotła przyłączamy do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. Do podłączania rur grubościennych (spawanych lub gwintowych) należy stosować elementy przejściowe. Podczas zdejmowania zaślepek z króćców kotła, może dojść do wycieku resztek zanieczyszczonej wody pozostałej po próbach. Kocioł posiada system samoregulacji i zabezpieczeń dla obciążenia kotła. Odbywa się to przez kontrolę różnic temperatur wody zasilającej i powrotnej z instalacji. W tabeli 3 podano natężenie przepływu wody podawanej przez pompę obiegową przy określonych oporach przepływu. Dwufunkcyjny Typ kotła Typ pompy Wydajność pompy Dopuszczalne straty przepływu w instalacji UP l/min l/h kpa mbar A243C , A325C Opory hydrauliczne instalacji tabela 3 9

10 Gdy opory przepływu w instalacji są większe od podanych, moc kotła będzie korygowana dopóki dopuszczalna różnica temperatur między zasilaniem a powrotem nie zostanie osiągnięta. Jeżeli pomimo tego różnica ta pozostaje zbyt duża, kocioł się wyłączy i odczeka aż uzyskana zostanie dopuszczalna różnica temperatur. W przypadku wykrycia niedopuszczalnej różnicy temperatur, sterownik będzie wielokrotnie próbował osiągnąć właściwy przepływ wody. Jeżeli nie uda się osiągnąć wymaganej różnicy temperatur, kocioł zostanie zablokowany (c1 54). Jeżeli wszystkie lub duża część grzejników w instalacji c.o. jest wyposażonych w zawór termostatyczny, zaleca się zainstalowanie w obiegu zaworu różnicowo-upustowego (bypass), aby zapewnić stabilność przepływu w instalacji. Zawory powinny mieć tę samą średnicę co króćce kotła (patrz rozdział 5.1). Kocioł nie jest wyposażony we wbudowany filtr wodny c.o. ATAG zaleca montaż filtra wodnego na powrocie z instalacji, możliwie najbliżej kotła. Kocioł jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.o. Dodawanie specjalnych środków do wody kotłowej jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody krajowego dystrybutora, firmy ETI. 6.2 Naczynie wzbiorcze Kocioł jest wyposażony we wbudowane naczynie wzbiorcze. W A243C pojemność naczynia wynosi 8 litrów a ciśnienie wstępne 0.8 bara. Model A325C nie jest wyposażony w naczynie wzbiorcze i należy je zainstalować na instalacji c.o.. Jeśli wielkość naczynia wbudowanego jest niewystarczająca, należy zainstalować dodatkowe na instalacji c.o.. Wielkość naczynia wzbiorczego musi być dobrana do ilości wody w instalacji. Ciśnienie wstępne w naczyniu jest uzależnione od wysokości słupa wody nad naczyniem wzbiorczym. Patrz tabela 4. Wysokość słupa wody nad Ciśnienie wstępne w naczyniem wzbiorczym naczyniu wzbiorczym 5 m 0,5 bar 10 m 1,0 bar 15 m 1,5 bar Wybór naczynia wzbiorczego tabela 4 Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie kotła, naczynie wzbiorcze musi być podłączone możliwie najbliżej króćca kotła na powrocie z c.o.. 10

11 6.3 Instalacja grzewcza z rur plastikowych W przypadku, gdy instalacja ogrzewania podłogowego jest wykonana z rur z tworzywa sztucznego lub użyto je gdziekolwiek w instalacji, należy zwrócić uwagę, czy zastosowane rury odpowiadają wymaganiom normy DIN 4726/4729. Zgodnie z tą normą przewody takie muszą się cechować przepuszczalnością tlenu poniżej 0,1g/m3 w temperaturze 40 C. Jeśli układ nie spełnia tej normy, instalacja podłogowa musi zostać odizolowana od c.o. za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła. W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących wykorzystania rur z tworzywa sztucznego w instalacji podłogowej lub c.o., następuje utrata praw wynikających z gwarancji. 6.4 Podłączenie gazu Króciec do podłączenia instalacji gazowej jest wyposażony w gwint wewnętrzny, służący do instalowania zaworu odcinającego. Instalacja gazowa musi być wykonana w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami krajowymi. Przyłącze kotła musi mieć możliwość odłączenia od kotła a kulowy zawór gazowy musi być zainstalowany obok urządzenia w celu odcięcia dopływu gazu. Nominalne ciśnienie robocze gazu, mierzone przy urządzeniu powinno wynosić 20 mbar dla gazu ziemnego (Gz50). Upewnij się, czy instalacja gazowa, szczególnie nowa, nie zawiera zanieczyszczeń. W razie konieczności przezbrojenia kotła z zasilania gazem ziemnym na gaz płynny LPG, firma ATAG dostarcza specjalne zestawy przezbrajające. Instrukcje są dostarczane wraz z zestawem. Zawsze sprawdzać szczelność wszystkich elementów, przez które płynie gaz (za pomocą środka do wykrywania nieszczelności lub detektora gazu. 11

12 6.5 Instalacja ciepłej wody użytkowej Podłączenie instalacji wody pitnej należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi. Dwufunkcyjne kotły ATAG seria A Combi są wyposażone w wymiennik płytowy ze stali szlachetnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Kocioł nie posiada bufora ciepłej wody i w przypadku wystąpieniu zapotrzebowania, kocioł podgrzewa wodę przepływającą przez wymiennik płytowy do temperatury 60 C. W regionach w których twardość wody przekracza 15º dh (2,67 mmol/l), należy regularnie odkamieniać płytowy wymiennik ciepła. Problemy i uszkodzenia powstałe na skutek używania wody sanitarnej o zawartości chloru powyżej 150 mg/l, nie podlegają gwarancji producenta. Aby zapobiec zakamienianiu wymiennika, zaleca się stosowanie uzdatniacza wody pitnej. Twardość wody jest różna w różnych częściach kraju. Informacje na temat twardości wody można uzyskać od dostawcy wody pitnej. Króciec wody pitnej przyłącza się do instalacji za pomocą złączek zaciskowych. W kotłach dwufunkcyjnych przyłącze wody zimnej musi być wyposażone w (montaż w kierunku przepływu wody): - zawór ograniczający przepływ (w komplecie) - grupę bezpieczeństwa - naczynie wzbiorcze (do wody pitnej). Zawór ograniczający przepływ zapewnia odpowiednią ilość dostarczanej wody co gwarantuje osiągnięcie temperatury 60 C na wyjściu z kotła (przy założeniu, że temperatura zimnej wody wynosi 10 C). Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej nie ma praktycznie większego wpływu na ilość wody. Gdy ciśnienie wody w instalacji wodociągowej jest mniejsze niż 1,5 bara, nie należy instalować zaworu ograniczającego przepływ. Po zainstalowani kotła, sprawdź wydatek ciepłej wody jużytkowej przez pełne otwarcie wylewki. Zawór ograniczający przepływ Rysunek 3 Jeśli jest taka potrzeba, zawór ograniczający przepływ należy zamontować następująco: - Zamknij zawór zasilający w wodę użytkową - Otwórz wylewkę aby usunąć ciśnienie z instalacji - Zdejmij przednią obudowę kotła - Odkręć zaślepkę zaworu ograniczającego. - Umieść zawór ograniczający zgodnie z rysunkiem 3. O-ringiem skierowanym do dołu - zamontuj zaślepkę - Otwórz zasilający w wodę użytkową a następnie wylewkę w celu odpowietrzenia. - zamontuj zpowrotem przednią obudowę. 12

13 6.6 Odprowadzanie kondensatu W kotłach ATAG powstaje kondensat. Aby kocioł działał prawidłowo, niezbędne jest odprowadzanie kondensatu. Króciec odprowadzania kondensatu (22mm) powinien zostać podłączony do instalacji kanalizacyjnej, przy czym połączenie powinno być otwarte. W ten sposób zapobiega się przedostawaniu gazów powstających w przewodach kanalizacyjnych do kotła. Minimalna średnica połączenia z kanalizacją wynosi 32 mm. Odprowadzanie kondensatu należy podłączać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do układu odprowadzania kondensatu podłączone są: - spust kondensatu - zawór bezpieczeństwa Odprowadzanie kondensatu do zewnętrznych rynien deszczowych jest niedozwolone ze względu na ryzyko zamarznięcia. Przed uruchomieniem kotła należy wlać do syfonu 300 ml wody. Odprowadzanie kondensatu musi być wykonane z użyciem odpowiednich materiałów odpornych na korozję (Np. tworzywo sztuczne). 13

14 6.7 Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Na system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza składają się: - przewód odprowadzania spalin, - przewód doprowadzania powietrza, - terminal (końcówka komina) dachowy lub ścienny. Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza musi być zgodna z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji kominowych. PP = polipropylen PP/MW = polipropylen/metal SS = stal nierdzewna PP SS filtr powietrza SS PP Kocioł typu otwartego Kocioł klasy B obszar wolny od spalin 14 PP PP SS PP PP/MW PP/MW PP/MW Kocioł klasy C Dopuszczalny tylko wtedy, gdy przy wlocie powietrza i wylocie spalin, ciśnienia są zbliżone. System z poborem powietrza do spalania z zewnątrz Kocioł typu otwartego oraz system z poborem powietrza do spalania z zewnątrz Rysunek 5

15 Średnice otworów służących do podłączenia przewodów czerpnych powietrza i odprowadzania spalin wynoszą 80/125 mm dla układu z kolankiem lub bez. Maksymalne dopuszczalne długości przewodów podano w tabeli 6. Istnieje również możliwość zastosowania równoległego połączenia przewodów 2 x 80 mm. Zalecamy wykonanie prostej instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza, zgodnie z tabelą 6. Dalsze informacje dotyczące dostępnych elementów instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza można znaleźć w dokumentacji dotyczącej systemów kominowych dla kotłów kondensacyjnych. Instalacja odprowadzania spalin ATAG jest przeznaczona do stosowania wyłącznie z kotłami centralnego ogrzewania ATAG, przystosowanych do gazu ziemnego lub LPG. Maksymalna temperatura spalin jest niższa od 70 ºC (pełne obciążenie 80/60 ºC). Na prawidłową pracę kotła ujemnie wpływają zmiany niektórych ustawień fabrycznych. Ewentualne reklamacje nie będą uznawane w przypadku dokonywania niedozwolonych zmian w kotle, powodujących niezgodność z instrukcją montażu i konserwacji, bądź przepisami lokalnymi. Instalacje odprowadzania spalin opisane w niniejszym dokumencie są przystosowane wyłącznie do kotłów centralnego ogrzewania ATAG. W tym celu dostarczono certyfikat CE o numerze Gastec: 0063BR3405, 0063BQ3021, 0063AS3538 i 0063AU3110. Instalacja odprowadzania spalin powinna być wykonywana z zastosowaniem wyłącznie wyrobów objętych programem produkcji ATAG. Bez pisemnego zezwolenia ATAG Technika Grzewcza kombinacje z wyrobami lub systemami innych marek są niedozwolone. Pozioma instalacja odprowadzania spalin powinna być zawsze instalowana ze spadkiem w kierunku kotła, aby uniknąć zalegania kondensatu w kominie. Minimalny spadek wynosi 50mm/m. Spływ wody kondensacyjnej do kotła zmniejsza ryzyko tworzenia się lodu na terminalu (końcówce) komina. Terminal powinien być umieszczony tak, żeby wylot spalin nie był utrudniony lub tamowany, uwzględniając szkody lub odbarwienia, które mogą wystąpić na znajdujących się w pobliżu elementach budynku lub innych konstrukcji (patrz rys. 6). Położenie przelotu dla kotła ze wspomaganiem wentylatorowym Odległość minimalna Rysunek 6 A bezpośrednio pod otwieranym oknem lub innym otworem mm 300 B pod rynnami lub innymi rurami mm 75 C pod okapem mm 200 D pod balkonami, daszkami lub wiatami mm 200 E od pionowych rur i rynien mm 75 F od wewnętrznych i zewnętrznych narożników mm 300 G nad ziemią lub nad poziomem balkonu mm 300 H od powierzchni naprzeciw terminala mm 600 I od terminala komina naprzeciw innego terminala mm 1200 J od drzwi wejściowych lub innych wejść mm 1200 K pionowo od terminala na tej samej ścianie mm 1500 L poziomo od terminala na tej samej ścianie mm 300 M poziomo od pionowego terminala mm 30 Tabela 6 15

16 Przy pewnych warunkach pogodowych kondensat może również gromadzić się na zewnątrz przewodu czerpnego powietrza. Należy rozważyć wystąpienie takich warunków, ponieważ może być konieczna izolacja przewodu czerpnego. Przy zimnej lub wilgotnej pogodzie para wodna może skraplać się podczas wychodzenia spalin z komina. Jeśli terminal jest umieszczony poniżej okna posiadającego zawiasy u góry, w osi poziomej, a okno otwiera się na zewnątrz, to terminal powinien znajdować się co najmniej 1,0 m poniżej dolnej krawędzi otworu okiennego. Spaliny muszą być wyprowadzane tak, aby nie powodowały uciążliwości. Poziome odcinki instalacji odprowadzania spalin powinny być zawsze instalowane ze spadkiem (50 mm/m) w kierunku urządzenia, aby woda z kondensacji nie gromadziła się w przewodach kominowych. Możliwość tworzenia się sopli lodu na terminalu dachowym będzie minimalna, jeśli woda z kondensacji będzie odprowadzana w kierunku urządzenia. W przypadku wyprowadzenia systemu odprowadzania spalin na zewnątrz przez ścianę budynku, instalacja wlotowa powinna być zamontowana ze spadkiem na zewnątrz, aby uniemożliwić przedostanie się wody deszczowej do urządzenia. Urządzenie wytwarza białą smugę kondensatu. Smuga kondensatu jest nieszkodliwa ale może stwarzać nieprzyjemne wrażenie, szczególnie w przypadku terminali instalowanych w ścianach zewnętrznych. Obecnie istnieją dwa różne sposoby podłączenia instalacji odprowadzania spalin/ doprowadzania powietrza. Przewody odprowadzania spalin 80/125 i 100/150 łączy się ze sobą na wcisk. Przewody doprowadzania powietrza 60/100 są łączone na pierścienie zaciskowe. Te dwa typy złączy nie mogą być stosowane zamiennie. Cięcie przewodów wykonuje się w następujący sposób: - Wyjąć rurę wewnętrzną, obracając nią, aż da się ją ruszyć z pozycji zablokowanej. - Odciąć identyczny odcinek rury doprowadzania powietrza i rury odprowadzania spalin. - Usunąć zadziory z ciętej krawędzi, aby uniemożliwić przecięcie uszczelek. - Zmontować z powrotem obie rury. Dla ułatwienia montażu można użyć specjalnego smaru. Podczas montażu instalacji odprowadzania spalin należy zwracać uwagę na kierunek przepływu. Strzałka na produkcie wskazuje kierunek przepływu. Montaż w odwrotnym kierunku jest niedozwolony i będzie powodował nieuwzględnienie reklamacji. 16 Demontaż i skracanie przewodów Rysunek 7

17 6.7.1 Wymiary przewodów odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Średnica przewodu odprowadzania spalin zależy od całkowitej długości komina, z uwzględnieniem przyłączy, kolanek, nasad itd. oraz typu i liczby kotłów zainstalowanych w systemie. Przykład: Zgodnie z tabelą, dla kotła A325C, maksymalna długość w linii prostej instalacji odprowadzania spalin typu rura w rurze o średnicy 80/125 mm wynosi 18 m. Instalacja, która ma być wykonana, zawiera 2 kolanka 45º, więc maksymalna długość instalacji spalin wynosi: 18 (2 x 1.1) = 15.8 m Za małe wymiary przewodu odprowadzania spalin mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie kotła. W tabeli poniżej podano maksymalne długości oraz odpowiednie średnice przewodów odprowadzania spalin dla kotłów o różnej mocy. Większa długość przewodu odprowadzania spalin jest możliwa pod warunkiem zwiększenia średnicy do 100 mm. Objaśnienie do tabeli 5: Instalacja dwuprzewodowa + wymurówka komina: maksymalna długość przewodu = odległość między kotłem a terminalem dachowym A Instalacja odprowadzenia spalin typu rura w rurze : maksymalna długość przewodu = odległość między kotłem a terminalem dachowym B W przypadku stosowania kolanek, maksymalną długość przewodów należy zmniejszyć za każdym kolankiem o długość podaną poniżej. A243C A325C Instalacja dwuprzewodowa + wymurówka komina A ø80mm w m Maksymalna długość w linii prostej przewodu o średnicy 80 35,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-0,8 Maksymalna długość w linii prostej przewodu o średnicy Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,5 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-0,8 A243C A325C Instalacja odprowadzenia spalin typu rura w rurze B ø60/100mm w m ø80/125mm Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 60/100 6 B w m Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 80/ Zmniejszenie długości dla kolanka 87-1,6 Zmniejszenie długości dla kolanka 87-2,8 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1,1 Maksymalna długość w linii prostej przewodów o średnicach 80/ Zmniejszenie długości dla kolanka 87-2,8 Zmniejszenie długości dla kolanka 45-1,1 Wymiary instalacji odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza Tabela 5 17

18 7 Podłączenia elektryczne Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy maszynowej WE (CE) - 89/392/EWG, dyrektywy niskonapięciowej 72/23/EWG, dyrektywy gazowej 90/396EEC oraz dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG. Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz musi być zabezpieczone zewnętrznym bezpiecznikiem 6 A. Urządzenie musi być podłączone do gniazda uziemionego. Musi być ono widoczne i w zasięgu ręki. Obowiązują również następujące warunki ogólne: - Nie wolno dokonywać żadnych zmian w instalacji elektrycznej urządzenia. - Wszystkie połączenia powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. - W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy go zastąpić oryginalnym o nr. kat. S Sieciowy kabel zasilający dla kotłów Solo, musi być dostarczony przez instalatora i zamontowany do gniazda X21 na listwie przyłączeniowej. 18

19 7.1 Regulator pokojowy Do kotła ATAG seria A można podłączyć dwa rodzaje regulatorów pokojowych: A. Dla optymalnego wykorzystania i regulacji ATAG zaleca: Pozycja 1 i 2: Regulator ATAG Z. B. Jako alternatywa: Pozycja 3 i 4: Termostat on/off (bezpotencjałowy) zasilany bateriami. Z-ready To logo reprezentuje regulatory ATAG typu Z. Dla komunikacji z kotłem, kocioł musi być wyposażony w odpowiednie przyłącze obsługujące protokół komunikacyjny. Taki kocioł może być rozpoznany dzięki temu logo. Można je znaleźć na opakowaniu, na obudowie oraz w dokumentacji kotła Termostat pokojowy musi mieć przyłącze dwuprzewodowe. Termostat pokojowy należy podłączyć do listwy przyłączeniowej a kabel poprowadzić przez górny zaczep oraz wzdłuż zawiasu. W razie pytań należy skontaktować się z AFI, AFS lub sprzedawcą. Listwa przyłączeniowa A -Seria ATAG Z = obsługuje tylko regulator ATAG Z On/off termostat (zasilany bateryjnie) beznapięciowy n.a. = nieużywane Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa DHW = nieużywane czujnik zewnętrzny ATAG (ARZ0055U) Listwa przyłączeniowa Rysunek 9 19

20 7.2 Schemat elektryczny kotła Combi 11 A. ATAG Z ROOMTHERMOSTAT OPTION 11 B. ALTERNATIVE: ROOMTHERMOSTAT BATTERY POWERED* 1. EXTERNAL SAFETY CONTACT* 12. OUTSIDE SENSOR 1K T4 OPTION 14. FLOW SENSOR T1 10K 15. RETURN SENSOR T2 10K 18. STEPPER MOTOR 3 WAY VALVE 17. WATER FLOW SENSOR 16. FLUE GAS SENSOR T5 10K OPTION 20. SERVICE CONNECTOR X13 X5 X4 X3 X2 X1 10. FAN 230V 9. DHW SENSOR T3 X6 X7 1. Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa 2. Zapłon 3. Zawór gazowy 4. Jonizacja 5. Uziemienie 6. Pompa 7. Główne zasilanie 230V 8. Czujnik ciśnienia wody 9. Czujnik c.w.u. 10. Wentylator 230V 11. Regulator pokojowy 12. Czujnik zewnętrzny 14. Czujnik zasilania 15. Czujnik powrotu 16. Czujnik spalin 17. Czujnik przepływu wody 18. Siłownik zaworu 3-drogowego 19. Bezpieczniki 20. Złącze serwisowe 19. FUSES 250V T 3,15 H T 3,15 H X8 X12 X11 X9 N L N L N L N L N L 230V 5. EARTH 8. WATER PRESSURE SENSOR P1 4. IONISATION 2. IGNITION 3. GAS VALVE 6. PUMP 20 Rysunek 11

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo