Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny"

Transkrypt

1 Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do pojawiających się nowych koncepcji teoretyczno-metodycznych oraz możliwości organizacyjnych i technicznych. 21 Rozważania na temat metodyki treningu sportowego...cóż, w naszym kraju powiedziała wciąż jeszcze zadyszana Alicja zwykle jest się w innym miejscu, jeżeli biegło się tak szybko i tak długo, jak my biegłyśmy. Musi to być powolny kraj! powiedziała Królowa. Bo tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko jak się potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu (!!!), trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej.... Lewis Carroll: O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra Popularność sportu na świecie i związana z nią rywalizacja sprawiają, iż mimo niebywale wysokiego poziomu osiągnięć w wielu dyscyplinach i konkurencjach, w dalszym ciągu chociaż nieco rzadziej bite są kolejne rekordy krajów, kontynentów i świata. Ponieważ, jak powszechnie wiadomo, jakość gatunku ludzkiego poprawia się niezbyt szybko, można przyjąć tezę, że jest to efekt doskonalenia systemu selekcji do sportu oraz metodyki treningu sporto- Sport Wyczynowy 2004, nr 7-8/

2 22 1 Z badań R. Przewędy (6) wynika np., że w ostatnich latach sprawność młodzieży polskiej maleje. wego. 1 W tych rozważaniach pomijam wpływ czynników pozatreningowych, choć można je również, jak czynią to niektórzy, zaliczyć do środków treningowych lub paratreningowych W sporcie, jak w wielu innych dziedzinach życia, trwa swoisty wyścig z czasem. Jeżeli chcemy nie tylko brać w nim udział, ale także nie tracić dystansu do innych, musimy pamiętać o przestrzeganiu zasad, które w nim obowiązują. Jedną z nich można sformułować następująco: jeżeli chcesz być jutro lepszy niż dzisiaj, musisz zrobić coś, czego nie robiłeś wczoraj. Druga odnosi się do tych, którzy chcą być najlepsi w tym, co robią. Jej istotę dobrze oddają słowa: jeśli chcesz być najlepszym, musisz zrobić coś, czego nikt inny jeszcze nie zrobił. Jak trudno jest realizować te zasady, najlepiej wiedzą ci, którzy tkwią w praktyce sportu, choć nie wszyscy, rzecz bowiem wymaga pewnej refleksji nad sportową rzeczywistością. Jak więc można zbliżyć się do realizacji postulatu pracy nie tylko intensywnej, systematycznej, ale także racjonalnej? Jedyną możliwością wydaje się sięganie po szybko rosnącą wiedzę, po wyniki różnorodnych badań, niekiedy szczegółowych. To, z kolei, wymaga nie tylko motywacji, determinacji, umiejętności wykorzystywania fragmentarycznych informacji, ale także krytycznego spojrzenia na koncepcje teoretyczne, którymi się kierujemy. Moim zdaniem, dzisiaj w sporcie funkcjonuje wiele niepełnych, niespójnych teorii, sformułowanych na podstawie fragmentarycznych, cząstkowych przesłanek. Nie weryfikujemy tych formuł, a jeśli to czynimy, to zbyt wolno. Jest to jedna z najistotniejszych wad naszej działalności naukowo-metodycznej w sporcie. Na kruchych i fragmentarycznych fundamentach zbudowaliśmy kilka paradygmatów o trwałości... domków z kart i nie trudzimy się, by wzmocnić ich podstawy. Tracimy natomiast wiele energii na poszukiwania w obszarach, o których już dawno wiadomo, że są zaułkami bez wyjścia. Często też wpadamy w spiralę wygodnych usprawiedliwień ( obiektywne warunki czy trudności ). Tymczasem jest jasne, że wiele teorii trzeba zweryfikować jedne uzupełnić, inne uporządkować, jeszcze inne odrzucić. Uważam, że bez uczynienia tego nie tylko nie osiągniemy postępu, ale nie utrzymamy nawet swojej dotychczasowej pozycji. Świat nam ucieknie daleko. Tak jak ten, o którym mówi Królowa z cytowanego wyżej motta. Kilka lat temu stwierdziłem, iż proces treningu, ze względu na swoją złożoność, nie został w pełni opisany ilościowo i między innymi z tego powodu nie może być jeszcze jednoznacznie zdefiniowany (14). Kierowanie tym procesem to z jednej strony działanie oparte na aktualnej wiedzy (badania naukowe ciągle dostarczają danych, pozwalających na tworzenie nowych koncepcji treningowych), z drugiej dziedzina sztuki (wymaga bowiem nie tylko dobrej znajomości rzemiosła i umiejętności skutecznego komunikowania się, ale także wizjonerstwa, intuicji). Istotną cechą kierowania procesem treningu powinno być ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na

3 Rozważania na temat metodyki treningu sportowego 23 podopiecznych, dostosowywania jego form do pojawiających się nowych opartych na zdobyczach współczesnej wiedzy o człowieku koncepcji teoretyczno-metodycznych oraz możliwości organizacyjnych i technicznych. W tym artykule spróbuję nieco rozwinąć ten temat, choć odniosę się tylko do metodyki treningu. Na początek kilka uwag o charakterze porządkującym. Zacznę od próby odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest metodyka treningu? W literaturze specjalistycznej przyjmuje się, iż jest to istotna część teorii treningu sportowego, zajmująca się badaniem i opisem treści, struktury i warunków działalności treningowej. Obejmuje ona zarówno podstawowe zasady treningu, jak i specyficzne zasady kształtowania wybranej cechy (zdolności) motorycznej oraz nauczania i doskonalenia techniki wybranej dyscypliny sportu. Efekt procesu treningu zależy w dużej mierze od ścisłego przestrzegania tych zasad oraz od jego organizacji. Na temat szczegółowych zasad treningu, dotyczących jego bezpośrednich i pośrednich efektów, pisze się ostatnio dość dużo (3, 5, 12, 14). Informacje na ten temat pochodzą najczęściej z terenowych lub laboratoryjnych badań nad wpływem wybranego, najczęściej jednego, środka treningowego na przyrost określonej sprawności badanych osób we względnie krótkim okresie czasu (5, 12, 17). Dlatego ich wykorzystanie dotyczyć może tylko treningu początkujących sportowców. Wyczynowcy, zawodnicy po wieloletnim treningu, na pojedynczy bodziec treningowy (zależnie zresztą od jego siły i charakteru) reagują nieco inaczej (4, 9, 13-15). W obrębie ogólnych zasad metodyki treningu spotykamy się przede wszystkim z rozważaniami fragmentarycznymi (8, 17). Brakuje propozycji nowych, syntetycznych, wychodzących naprzeciw dzisiejszym potrzebom sportu. Poniżej przedstawiamy zarys nieco szerszych metodycznych zasad procesu treningu. Trening, ten wielopłaszczyznowy i wielowarstwowy proces, wciąż wymaga głębszej analizy i precyzyjniejszego opisu. Występujące w nim płaszczyzny rozpatrywane są nawet względnie często (3, 12, 18). Podejście to, w uproszczonej formie, obejmującej tylko trzy główne czynniki wpływające na wynik, przedstawia rycina 1. Proces treningu próbowano także analizować w płaszczyznach interesujących się nim nauk: fizjologii, psychologii, biomechaniki, socjologii itd., a wyniki tych analiz syntetyzować przy pomocy metajęzyka teorii sportu (18). Doniesienia dotyczące analizy i opisu wielowarstwowości (wielopoziomowości) treningu należą do rzadkości, a ich Ryc. 1. Ideograficzny model wpływu wybranych cech na wynik sportowy.

4 24 Ryc. 2. Wielowarstwowa (wielopoziomowa) struktura procesu treningu. rezultaty są skromne. Stąd niniejsza próba pogłębienia tego zagadnienia. Większość złożonych układów posiada strukturę warstwową, wielopoziomową (2, 19, 21). U człowieka można wyróżnić poziom komórek, tkanek, układów i organizmu jako całości. Na każdym z nich występują inne elementy główne, obowiązują nieco inne prawa i inna organizacja. Także komunikowanie się wspomnianych warstw podlega określonym rygorom (2, 19). Podobnie jest z procesem treningu. Pragnąc ująć jego całość, należy moim zdaniem wyróżnić i zidentyfikować cztery podstawowe poziomy: a) środki treningowe (przede wszystkim ćwiczenia fizyczne), b) metody stosowania tych środków, c) dobór struktury procesu kształtowania określonej sprawności i d) procedury indywidualizacji tego procesu. Schematycznie ujęcie tego układu przedstawiono na ryc. 2. Przejdźmy do krótkiego opisu tych poziomów. 1. Dobór odpowiednich ćwiczeń (treści treningu) W sporcie jako podstawowe środki treningowe, wykorzystywane w toku kształtowania nawyków ruchowych, techniki wybranych dyscyplin sportu oraz rozwijania cech motorycznych, stosuje się tysiące różnorodnych ćwiczeń, prezentowanych w podręcznikach metodyki treningu (5, 8, 12, 17) i specjalnych atlasach (1, 10, 16). Ćwiczenia te można dzielić ze względu na: strukturę wykonywanych ruchów cykliczne i acykliczne, charakter pracy mięśniowej statyczne i dynamiczne, intensywność wykonywanej pracy umiarkowaną, dużą, submaksymalną i maksymalną lub według kształtowanych mechanizmów energetycznych tlenowe, beztlenowe kwasomlekowe i beztlenowe niekwasomlekowe, charakter reagowania na warunki zewnętrzne standardowe i niestandardowe, charakter rozwijanych cech motorycznych szybkości, siły mięśniowej, wytrzymałości i koordynacji ruchowej (a także gibkości), rolę spełnianą w treningu sportowym wszechstronne, ukierunkowane i specjalne. Wielokrotne powtarzanie określonego ćwiczenia wywołuje w organizmie ćwiczącego efekt adaptacyjny, który

5 Rozważania na temat metodyki treningu sportowego 25 można opisać za pomocą typowej krzywej logistycznej. Z jej przebiegu wynika, że każdy środek treningowy po pewnym czasie traci swoje oddziaływanie kształtujące (13, 18). 2. Dobór metod stosowania ćwiczeń W literaturze wyróżnia się dwie główne grupy metod treningowych, jedna związana jest z długotrwałą pracą ciągłą, druga z pracą przerywaną odpoczynkami (3, 5, 12, 17). Nie będę powtarzał opisu tych metod. Wspomnę jedynie o znanym, lecz niekiedy zapominanym, fakcie. Otóż w miarę upływu czasu treningu, polegającego na wielokrotnym powtarzaniu wybranych ćwiczeń, według określonej metody, zmniejsza się systematycznie liczba środków, mających kształtujący wpływ na wybrane elementy sprawności czy techniki. 3. Dobór struktury procesu treningu Wybór odpowiednich ćwiczeń i metod ich wykonywania to jedynie pierwsze dwa kroki na drodze przygotowywania programu wybranej frakcji treningu. Trzecim krokiem winno być uporządkowanie wybranej frakcji (struktury procesu kształtowania wybranej cechy bądź umiejętności ruchowej) w określonych interwałach czasowych: w mikrocyklu, mezocyklu i w cyklu rocznym. I wreszcie kolejny i ostatni krok w tej warstwie rozpatrywanego układu wprowadzenie opracowanego fragmentu pracy treningowej do syntetycznego programu treningu. Problem złożony, ale względnie szczegółowo opisany w literaturze (4, 5, 12, 17). Dlatego też przedkładam tu jedynie w charakterze przykładu pełny blokowy schemat modelu struktury rzeczowo-czasowej treningu (ryc. 3) Ryc. 3. Blokowy model struktury rzeczowo-czasowej treningu ukierunkowanego na kształtowanie mocy mięśniowej.

6 26 ukierunkowanego na kształtowanie mocy mięśniowej, zawierający wszystkie podstawowe elementy metodyczne (także poprzednio omówione poziomy ćwiczeń i metod ). 4. Procedury indywidualizacji procesu treningu Poglądy różnych autorów na temat efektywności treningu (4, 9, 13) można, uogólniając, przedstawić w postaci następujących paradygmatów: Każdy z nas jest inny; nie ma dwóch identycznych osobników na świecie (oprócz bliźniąt jednojajowych). Budowa naszego ciała, sprawność podstawowych funkcji organizmu, a częściowo także zachowanie, są zdeterminowane genetycznie. Trening jest tylko jednym z wielu czynników kształtujących naszą sprawność. Różnymi drogami można dojść do wyznaczonego celu. Ryc. 4. Algorytm procedury postępowania metodycznego w zindywidualizowanym programie treningu.

7 Rozważania na temat metodyki treningu sportowego 27 Sw 2 = Ssm 2 + Ss 2 + Sk 2 + Si sm,s,k 2 gdzie: Sw 2 Ssm 2 Ss 2 Sk 2 Si sm,s,k2 wariancja całkowita wyników, wariancja poziomu siły mięśniowej, wariancja poziomu skoczności, wariancja poziomu koordynacji, wariancja interakcji między poziomami siły mięśniowej, szybkości i koordynacji Z powyższych stwierdzeń pośrednio wynika, że kształtowanie wszelkich sprawności człowieka na poziomie mistrzowskim winno być realizowane sekwencyjnie, metodą kolejnych przybliżeń do wyznaczanych indywidualnych okresowych celów. W ramach tej metody ciągle (systematycznie), w postaci swoistej spirali działań, określa się stan trenowanego osobnika oraz prognozuje, weryfikuje i ocenia uzyskiwane efekty. Można powiedzieć, że jest to rozszerzona i uszczegółowiona forma kontroli efektów potreningowych, opisywanej w literaturze (5, 13, 18). Uproszczony algorytm takiego postępowania metodycznego prezentowany jest na ryc. 4. Nowym elementem w tym algorytmie jest wprowadzenie do kroku pt. Ocena trafności działań tzw. analizy przyczyn odchyleń od prognozy. Uważam bowiem, że indywidualizacja treningu to dzisiaj już nie tylko racjonalny dobór adekwatnych dla określonego zawodnika form ruchu, środków ergogennych i obciążeń treningowych. To konieczność formułowania okresowej prognozy postępów, jej weryfikacja oraz w przypadkach dużych odchyleń ewentualne próby odpowiedzi (możliwie pełnej) na pytania: Dlaczego nam się coś nie udało? Co powinniśmy zmienić w następnej sekwencji procesu treningu? Poniżej, jako przykład, przedstawiam i opisuję uproszczony (nie uwzględniający istotnego wpływu budowy somatycznej) model struktury skoczności oraz procedury indywidualizacji pracy treningowej, zmierzającej do podniesienia na wyższy poziom tej cechy u hipotetycznego zawodnika. Próbuję w ten sposób wskazać różnice występujące między wielopłaszczyznowym a wielowarstwowym ujęciem omawianego zagadnienia. Z prezentowanego modelu (ryc. 5) wynika, że najistotniejszy wpływ na wahania poziomu skoczności wywierają 3 podstawowe czynniki (w ogólniejszym ujęciu płaszczyzny): siła mięśniowa, szybkość ruchów i koordynacja ruchowa, a także interakcja między ich wielkościami. Ta ostatnia odgrywa w rzeczywistości bardzo istotną rolę. Obserwuje się bowiem często u niektórych osobników wysoki poziom wszystkich wymienionych czynników i niezbyt wysoki poziom skoczności. Jest to sam w sobie złożony problem, wymagający szerokiego omówienia, na które nie ma tu miejsca. Ryc. 5. Statystyczny i ideograficzny model struktury skoczności.

8 28 Przystępując do kształtowania skoczności u określonego osobnika uwzględniać musimy omówioną wyżej wielopoziomowość metodyki procesu treningu. Dobieramy więc specjalne ćwiczenia, określamy metody ich stosowania, przygotowujemy model strategii działań. Przykład postępowania w odniesieniu do tego ostatniego elementu metodyki prezentujemy poniżej. Strategia treningu (procedury indywidualizacji) 1. Sprawdzian gotowości do specyficznego wysiłku: test struktury mocy (I): pomiar wyskoku obunóż z miejsca bez obciążenia oraz z obciążeniem (wąski worek lub dętka rowerowa napełniona piaskiem i przytwierdzona do ciała w pasie) 5, 10 i l5 kg, test wytrzymałości specjalnej (II): wielokrotne wyskoki do piłki podwieszonej na wysokości o 5-10 cm niższej od maksymalnego wyskoku dosiężnego (wynik to liczba dotknięć piłki). 2. Wyniki sprawdzianu (przykład): test pierwszy 80, 65, 50, 30 cm; diagnoza: zbyt niski poziom siły, test drugi 3 dotknięcia: diagnoza: niski poziom wytrzymałości specjalnej. 3. Wybór koncepcji programu treningowego: Jaki aspekt siły mięśniowej będzie się zwiększać? siłę maksymalną, moc (siłę dynamiczną), przejawiającą się podczas pokonywania małego, średniego czy dużego oporu zewnętrznego, lokalną wytrzymałość mięśniową; Do jakiego poziomu ma się zwiększać wybrany aspekt siły mięśniowej (mocy)? maksymalnego (możliwie jak największy przyrost), założonego (np. 10% w odniesieniu do poziomu wyjściowego); W jakich okresach i z jakim natężeniem rozwijać się będzie wybrany aspekt siły (mocy)? w całym cyklu rocznym (np. w okresie przygotowawczym 3 treningi w tygodniu, w okresie startowym 1 trening w tygodniu, w przejściowym 2 treningi w tygodniu), tylko w okresie przygotowawczym w trakcie 6 pierwszych tygodni (4 treningi w tygodniu), w okresie przygotowawczym (2 treningi w tygodniu) i przejściowym (2 treningi w tygodniu); Jakie wartości obciążenia treningowego zamierza się stosować? a) zbliżone do wartości z poprzedniego cyklu rocznego, b) objętość zbliżona do wartości z poprzedniego cyklu, intensywność o 10% wyższa, c) objętość niższa od wartości z poprzedniego roku o 20%, intensywność o 15% wyższa, itp. 4. Założone prognozy postępu sprawności specjalnej test pierwszy 85, 70, 55, 40 cm; test drugi 6 dotknięć piłki. 5. Weryfikacja postępów i przyczyn odchyleń od prognozy Za pomocą jakich testów będzie się sprawdzać efekty wykonanej pracy?

9 Rozważania na temat metodyki treningu sportowego 29 a) testów trenerskich (np. dla oceny zmian siły mięśni kończyn dolnych przysiad ze sztangą, dla oceny mocy wyskoki dosiężne), b) pomiarów laboratoryjnych, c) testów trenerskich + pomiarów laboratoryjnych; Jak często będzie się oceniać efekty wykonanej pracy? a) przed i po okresie treningu ukierunkowanego na kształtowanie wybranego aspektu siły mięśniowej bądź mocy (jeżeli ten okres nie jest dłuższy niż 6 tygodni), b) przed, w połowie i po całym okresie treningu siły (jeżeli okres kształtowania mocy trwa od 6 do 12 tygodni), c) co 4 tygodnie (jeżeli okres kształtowania mocy trwa powyżej 3 miesięcy); Według jakich wskaźników będzie się oceniać reakcję zawodnika na zastosowane obciążenia treningowe? a) trenerskich (obserwacji zawodnika przed, w czasie i po zakończeniu zajęcia treningowego, subiektywnej oceny własnego stanu przez zawodnika, obserwacji ciągłej obejmującej pomiary ciężaru ciała, tętna po obudzeniu się i prostych prób gotowości do wysiłku), b) biochemicznych i endokrynologicznych (np. monitorowania kinazy kreatynowej, stężenia testosteronu, stężenia kortyzolu, itp.), c) trenerskich + biochemicznych. 6. Propozycja pracy treningowej na kolejny cykl szczegółowe wskaźniki ilości i jakości pracy sformułowane zostaną na podstawie danych uzyskanych po zrealizowaniu zadań wyszczególnionych w punkcie 5. Podsumowanie Jesteśmy świadkami swoistej rewolucji technologicznej, polegającej na coraz szerszym wykorzystywaniu różnorodnych narzędzi, umożliwiających precyzyjną obserwację i analizę otaczającego nas świata zjawisk i procesów, które na nas wpływają, w których uczestniczymy i tych, które sami wywołujemy. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają na formułowanie coraz bardziej dokładnych ich modeli czy teorii. Podobny tok poznawczy i aplikacyjny powinien obowiązywać, i ma również miejsce w sporcie. Dlaczego jednak w sferze naszej działalności tak często próby doskonalenia kierowania szkoleniem prowadzą do racjonalizmu sformalizowanego, do sformalizowanej optymalizacji? A przecież wiadomo, że nawet prostych układów dynamicznych nie podobna opisać w prosty deterministyczny sposób. Sądzę, iż dlatego, że pragnąc doskonalić proces szkolenia sportowego sięgamy albo do doświadczeń z działalności praktycznej, albo do sformalizowanej optymalizacji. Pierwsza droga ogranicza postęp, druga pomija wszystko, co leży poza jej obrębem. Obydwie nie uwzględniają istotnych, złożonych i zależnych od czasu interakcji między znanymi i nieznanymi zmiennymi. Ponieważ człowiek jest w stanie działać w ramach więcej niż jednego systemu formalnego, a przy tym potrafi korzystać z analogii, krytycznych porównań itp., coraz częściej przy opisie złożonych procesów sięga się do metody kolejnych przybliżeń do idealne-

10 30 go wzorca. Po tę metodę sięgnąłem też w niniejszych rozważaniach. Do stosowanej dotychczas formuły metodycznej wprowadziłem element ją porządkujący, a nadto kilka elementów ją uszczegóławiających szczególnie w odniesieniu do procedury indywidualizacji procesu treningu. Jak każda nowa propozycja ma ona swoje zalety i wady. Zalety próbowałem względnie szczegółowo opisać powyżej. Wady wytkną mi zapewne Czytelnicy. Podejmiemy więc dyskusję. I tak wspólnie przyczynimy się do doskonalenia procesu kierowania treningiem sportowym. Piśmiennictwo 11. Fidelus K., Kocjasz J.: Atlas ćwiczeń fizycznych. Warszawa Polska Federacja Sportu. 12. Mazur M.: Cybernetyka i charakter. Warszawa PIW. 13. Naglak Z.: Społeczne i metodyczne aspekty sportu kwalifikowanego. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego. Wrocław Naglak Z.: Koncepcja systemu szkolenia w zespołowych grach sportowych. Sport Wyczynowy 1998, nr Perkowski K., Śledziewski D.: Metodyczne podstawy treningu sportowego. Warszawa COS. Biblioteka Trenera, 16. Przewęda R., Dobosz J.: Kondycja fizyczna polskiej młodzieży. Warszawa AWF. 17. Ryguła I.: Wykorzystanie modelu optymalizacyjnego w treningu sportowym. Sport Wyczynowy 1998, nr Sozański H., Witczak T.: Trening szybkości. Warszawa Sport i Turystyka. 19. Sozański H., Czerwiński J.: Przygotowania olimpijskie wyznacznikiem nowych koncepcji szkoleniowych. Sport Wyczynowy 1998, nr Starzyński T., Sozański H.: Trening skoczności atlas ćwiczeń. Warszawa RCMSKFiS. Biblioteka Trenera. 11. Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 (opr.: Dariusz Kielak). Sport Wyczynowy 2003, nr Teoria sportu. Praca zbiorowa pod red. T. Ulatowskiego. Warszawa UKFiT. 13. Ważny Z.: Kierunki doskonalenia metod kontroli treningu. Sport Wyczynowy 1996, nr Ważny Z.: Narodziny i rozwój teorii treningu sportowego. Sport Wyczynowy 2000, nr Ważny Z.: Sport wczoraj, dziś i jutro w świetle badań wyników sportowych. Sport Wyczynowy 2001, nr Ważny Z.: Sprawność specjalna w lekkiej atletyce. Warszawa Sport i Turystyka. 17. Ważny Z.: Trening siły mięśniowej. Warszawa Sport i Turystyka. 18. Ważny Z.: Współczesny system szkolenia w sporcie wyczynowym. Warszawa Sport i Turystyka. 19. Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu. Podstawy ogólne. Praca zbiorowa pod red. Janusza Morawskiego. Warszawa PTNKF. 20. Wybrane zagadnienia kontroli procesu treningu w sporcie wyczynowym. Praca zbiorowa pod red. Tomasza Gabrysia i Andrzeja Kosmola. Warszawa Alma-Press. 21. Zastosowanie metod naukowych na potrzeby sportu. Praca zbiorowa pod red. T. Ulatowskiego. Warszawa PTNKF.

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia 62 Problem naboru i selekcji kandydatów do uprawiania sportu na poziomie światowym jest jednym z głównych zagadnień teorii i praktyki sportu. Jan Kosendiak Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo