Projekt instalacji c.o. i z.n..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji c.o. i z.n.."

Transkrypt

1 C1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny Str C3- C16 WYKAZ RYSUNKÓW C/01 Instalacja c.o., z.n. - Rzut parteru 1:100 Str C17 C/02 Instalacja c.o., z.n. - Rzut piętra 1:100 Str C18 C/03 Schemat rozwinięcia instalacji c.o. - cz.1 - Str C19 C/04 Schemat rozwinięcia instalacji c.o. - cz.2 - Str C20 C/05 Schemat rozwinięcia instalacji z.n. - Str C21 C/05 Szczegół podłączenia i regulacji nagrzewnic - Str C22 C2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c. o. i z. n. I N S TA L A C J A C E N T R A L N E G O O G R Z E WA N I A I Z A S I L A N I A N A G R Z E W N I C C3

4 1. Dane ogólne do projektu. 1.1 Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest: - projekty architektoniczne budynków, - projekty branŝowe, - uzgodnienia branŝowe, - aktualne normy i przepisy, - katalogi i materiały techniczno-informacyjne z zakresu instalacji ogrzewczych Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia związane z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku: - obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń, dla współczynników normatywnych, - dobór grzejników, - obliczenia hydrauliczne instalacji, - wykonanie rysunków instalacji c.o., z.n Charakterystyka źródła ciepła. Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic i ciepłej wody uŝytkowej będzie kotłownia olejowa (zlokalizowana w północno-zachodniej części parteru) o parametrach zasilania 80/60 o C. Projekt kotłowni został zawarty w osobnym opracowaniu. W pomieszczeniu kotłowni następuje rozdział czynnika grzewczego na poszczególne obiegi grzewcze poprzez rozdzielacz. Armatura regulacyjna i zabezpieczająca na przewodach rozdzielczych instalacji c.o. oraz c.t. (zawory odcinające, zawory zwrotne, pompy ciepła) dobrana została oraz przedstawiona na schemacie w osobnym opracowaniu kotłowni. 2. Opis techniczny instalacji - dane ogólne Do ogrzewania budynku projektuje się instalacje centralnego ogrzewania; grzejnikową wodną o parametrach 80/60. Instalacje projektuje się jako dwururowe, pompowe, pracujące w systemie zamkniętym. Przewody obiegów c.o. prowadzone w obiekcie będą wykonane z rur stalowych, bez szwu o średnicach: 20,25,32,40,50,65 (przewody rozprowadzające) oraz z rur 3-warstwowych i kształtek Tigris Alupex o średnicach: 16, 20, 25,32 [mm]. (pozostała część instalaci, tj.:piony, gałązki) Rury naleŝy łączyć ze sobą odpowiednio przez złączki zaprasowywane i zgrzewane, a z armaturą zaporowo - regulacyjną, urządzeniami grzewczymi, łącznikami gwintowanymi. Połączenia gwintowane naleŝy umieszczać w miejscach umoŝliwiających do nich dostęp. C4

5 2.1. Prowadzenie Przewodów. Prowadzenie natynkowe Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy mocować do ścian i stropu uchwytami rurowymi wg wytycznych producenta. Rurociągi prowadzić w naroŝach pomieszczeń. Widoczne rozprowadzenia rurociągów (piony oraz poziomy) zabudować. Dla odcinków prostych instalacji o długości poniŝej 12 m, nie stawia się specjalnych wymogów w zakresie kompensacji wydłuŝeń. Dla odcinków o długości powyŝej 12m wymagane jest stosowanie kompensacji przewodów z zastosowaniem kompensatorów naturalnych typu U, L, Z. Izolacje rur projektuje się za pomocą otulin ze spienionego PE grubość min. 10 mm przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji wynoszącym 0,038 W/mK. Grubości izolacji projektowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. dla przewodów ułoŝonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami, tj.: dla DN=15,20mm grubość izolacji:10mm; dla DN=25,32mm grubość izolacji: 15mm, dla DN=40-100mm grubość izolacji: równa połowie średnicy wewnętrznej rur. Prowadzenie w bruzdach ściennych oraz na stropach (w warstwie styropianu) Ze względu na grubość warstwy styropianu w posadzce, maksymalna średnica przewodów prowadzonych w tej warstwie wynosi 20 mm. Dla większych średnic przewodów prowadzonych w posadzce oraz miejscach ich krzyŝowania się, naleŝy wykonać bruzdy w podłoŝu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokość wylewki jest mniejsza, zaprawę naleŝy wzmocnić siatką np.: Rabitza. Przewody prowadzone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami zabezpieczyć izolacją (otuliną) PE o grubościach wg wymagań określonych w punkcie 2.1. Prowadzenie przewodów natynkowe, a podejścia do grzejników w ścianach rurą osłonową typu peszel. Przewody ułoŝone w podłodze projektuje się zaizolować warstwą izolacji o grubości 6 mm. WydłuŜenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane są poprzez izolację termiczną. Piony instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych tak jak jest to zamieszczone na rzutach instalacji c.o. Przejścia przez przegrody Przejścia przez przegrody konstrukcyjne projektuje się w osłonie z rury stalowej, wystającej poza przegrodę, a takŝe uszczelnia systemem ogniochronnym np.: typu PROMASTOP /EI60/. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia poŝarowego naleŝy wykonać stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi). C5

6 2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne. Powłokę antykorozyjną przewodów wykonanych z rur stalowych naleŝy wykonać poprzez: dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przewodów stalowych do drugiego stopnia czystości wg norm: PN-70/H97050, PN-H-97070, malowanie farbą podkładową czerwoną tlenkową, malowanie emalią syntetyczną, aluminiową. Izolacje układów przewodów stalowych wykonać łupkami poliuretanowymi lub otulinami dzielonymi z pianki PE z płaszczem z folii aluminiowej. NaleŜy zwrócić uwagę, czy otulina posiada odpowiednie atesty (aprobaty) dopuszczające do stosowania w zakresie temperatur do C Próby i eksploatacja. Po zakończeniu montaŝu instalacje naleŝy dokładnie wypłukać. Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno być jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu płukania naleŝy: -grzejniki płukać przed montaŝem, -rury montować po sprawdzeniu czystości wnętrz, -wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce na zasilaniu i powrocie, -instalacje płukać przed montaŝem zaworów, Próby szczelności Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji naleŝy napełnić wodą w sposób gwarantujący ich odpowietrzenie. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej instalację naleŝy przepłukać wodą sieciową. Po napełnieniu instalacji zapewniającym pełne odpowietrzenie naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową, według wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zaleceń producenta). Maksymalna wielkość ciśnienia próbnego nie moŝe przekroczyć dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia roboczego określonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar). Kolejność czynności podczas próby ciśnienia: - Wytworzyć 2-krotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min, - Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w ciągu 30 min ciśnienie w instalacji nie powinno obniŝyć się więcej niŝ 0,6 bar, - Po następnych 2 godzinach ciśnienie nie powinno obniŝyć się więcej niŝ 0,2 bary w stosunku do wartości odczytanej po 30 min. Sprawdzenie: 1. KaŜde połączenie naleŝy skontrolować wzrokowo 2. Badania szczelności połączeń naleŝy wykonać przez powlekanie badanych miejsc środkiem pianotwórczym. C6

7 UWAGI: Projekt instalacji c.o. i z.n.. - Próbę w całości przeprowadzić wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzględnieniem maksymalnego ciśnienia pracy instalacji grzewczej. - Próbę ciśnieniową wykonać przy odłączonej armaturze zabezpieczającej i kontrolnopomiarowej, grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych. Bezpośrednio po próbie ciśnieniowej ponownie wypłukać instalację. Próba instalacji na gorąco. Próbę instalacji przeprowadzić na ciśnienie robocze, podczas ruchu próbnego kotłowni. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy nie występują przecieki na instalacji. Wszelkie zmiany prowadzenia rur w ścianach i posadzkach naleŝy nanieść na rysunek powykonawczy i przekazać do dyspozycji Inwestora. 3. Opis techniczny instalacji C.O Lokalizacja przewodów Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych pionów, z uwagi na estetykę pomieszczenia, przewiduje się wykonać w przestrzeni sufitów podwieszanych w warstwie izolacji o grubości wg pkt 2.1, tj. otulinami dzielonymi z płaszczem z foli PE lub PVC, natomiast w przypadku braku sufitu podwieszanego- pod stropem pomieszczeń w jego naroŝach z moŝliwością zabudowania rurociągów. Piony instalacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych i naleŝy je zabezpieczyć otulinami z pianki PE (w zwojach) o grubości 9 mm (na zewnątrz laminowanych folią PE). Podejścia do grzejników na poszczególnych kondygnacjach układać w otulinie jw. w warstwie styropianu na stropie oraz gdzie nie jest to moŝliwe - w bruzdachściennych. Rury (podejścia) od pionów do poszczególnych grzejników prowadzić w warstwie izolacji lub podłoŝa posadzki. Przewody montować ze spadkiem min. 3 w kierunku od pionu lub odbiornika do rozdzielacza Armatura i Grzejniki W instalacji zastosowano grzejniki płytowe zintegrowane z głowicą termostatyczną, wyposaŝone w głowice termostatyczne z nakładką wandaloodporną. Grzejniki łączone będą z instalacją za pomocą garniturów przyłączeniowych wyposaŝonych w zawory odcinające. Na korytarzu piętra zastosowano grzejniki kanałowe wyposaŝone w wentylatory odśrodkowe zasilane napięciem 12V, montowane w podłodze pomieszczenia. Od góry zabezpieczone są one poprzeczną kratką maskującą wykonaną ze stali nierdzewnej. Podłączenie grzejników kanałowych boczne, regulacja wydajności cieplnej grzejnika odbywać się będzie za pomocą dwu drogowego zaworu VMA łączonego z elementem termostatycznym np. RAVV. Zawór ten wyposaŝony jest w siłownik, który sterowany jest termostatem (np. TP-7000A) umieszczonym na wewnętrznej ścianie korytarza, w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych. Termostat ten jest programowalny, umoŝliwia regulację temperatury w ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dni z opcją trybu wakacyjnego oraz funkcją termostatu. Wszystkie grzejniki produkowane są zgodnie z normą PN EN 422. C7

8 3.2. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B W projektowanej instalacji c.o. przewidziano zainstalowanie odpowietrzników automatycznych 1/2" z zaworkiem stopowym oraz zaworem odcinającym na zakończeniu pionów instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokości 0,3 m ponad najwyŝej połoŝonymi rurociągami. W pomieszczeniach uŝytkowych odpowietrzniki pionów powinny być zamontowane na wysokości 2 [m] i obudowane szafką umieszczoną we wnęce ściany. KaŜdy grzejnik płytowy oraz kanałowy wyposaŝony jest w odpowietrznik ręczny. Odwodnienie instalacji projektuje się poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym. Na grzejnikach najbardziej odległych od źródła ciepła (krańcowych), naleŝy wymienić odpowietrzniki ręczne na odpowietrzniki automatyczne Regulacja. Regulacja hydrauliczna Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych. Nastawy zaworów dla poszczególnych grzejników, podane są na rozwinięciu instalacji c.o Obliczenia dla instalacji C.O. : ZałoŜenia do obliczeń strat ciepła: - obliczenia współczynników przenikania ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN ISO 6946; - obliczenia strat ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006; - temperatury ogrzewanych pomieszczeń zostały przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami; - rodzaj budynku masywna; - rodzaj ogrzewania wodne; - parametry czynnika grzewczego - 80/60 oc; - strefa klimatyczna IV (tz = -22oC) Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji. Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururoych ogrzewań wodnych InstalSystem Instal c.o., wersja 4.7. Komplet wyników obliczeń znajduje się w egz. arch. P.B. w jednostce projektowej. Obliczenia projektowych strat ciepła (przez przenikanie oraz wentylacyjnych) wykonane zostały w programie PURMO OZC. Wskaźniki i współczynniki strat ciepła ukształtowały się następująco: - Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury obiektu : Φ HL,V = 13,40 [W/m 3 ], - Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni obiektu: Φ HL,A = 72,80 [W/m ² ] Obliczenia uwzględniają zapotrzebowanie ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego. C8

9 W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną wyciągową moc grzejników została powiększona o ciepło potrzebne na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Zestawienie parametrów instalacji. Instalacja centralnego ogrzewania obieg c.o. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa obiegu c.o.: Q = 124,73 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 23,3 [kpa] Sumaryczna pojemność wodna: W = 1200,00 dm Zestawienie materiałów instalacji c.o.: Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie rur, kształtek i złączek Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalow a DN20 14 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalow a DN25 21 m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalow a DN32 48 m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalow a DN40 12 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalow a DN50 47 m Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalow a DN m Kształtki - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Kolano Kolano DN32 4 szt. Kolano Kolano DN50 4 szt. Kolano Kolano DN65 4 szt. WAVIN Tigris Alupex Rury - WAVIN Tigris Alupex Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 16 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 20 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 25 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32 x 3, m C9

10 Kształtki - WAVIN Tigris Alupex Kolano szt. Przyłącze kątow e do grzejnika 300 mm szt. Śrubunek przyłączeniow y 1/2"z - 15 Dow olnego 122 szt. producenta Trójnik szt. Trójnik szt. Złączka szt. Złączka szt. Złączka redukcyjna szt. Złączka redukcyjna szt. Złączka z półśrubunkiem 16-3/4"w szt. Złączki i kształtki mosięŝne, Ŝeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki m osięŝne, Ŝeliw ne i stalow e Mufa calow a redukcyjna 3/4"w - 1/2"w 2 szt. Nypel calow y redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 2 szt. Nypel calow y rów noprzelotow y 1/2"z - 1/2"z 4 szt. Złączka w /z calow a redukcyjna 3/4"z - 1/2"w 122 szt. C10

11 Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie zaw orów i arm atury DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zaw ory - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e Regulator róŝnicy ciśnień ASV-P gw L szt. Zaw ór ASV-M GW L szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw Z szt. Zaw ór VMA 15 z termostatem RAVV DN15(kvs=0.25) 065F szt. Głow ice/siłow niki - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e RTD-R Inova 3140, czujnik w budow any 013L szt. Elementy spoza katalogów Zaw ór - Elem enty spoza katalogów Zaw ór o znanym kv=1, szt. C11

12 Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestaw ienie grzejników RETTIG Aquilo FMT Grzejniki lew e niezintegrow ane - RETTIG Aquilo FMT FMT 09/260/ szt. RETTIG Aquilo FMT Grzejniki lew e niezintegrow ane - RETTIG Aquilo FMT FMT 09/260/ szt. CV szt. CV szt. CV21s szt. CV21s szt. CV21s szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. C12

13 Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestaw ienie grzejników CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji s tandardow ych średnicy w ew n. 18 mm średnicy w ew n. 18 mm średnicy w ew n. 22 mm średnicy w ew n. 25 mm średnicy w ew n. 28 mm średnicy w ew n. 35 mm średnicy w ew n. 42 mm średnicy w ew n. 48 mm średnicy w ew n. 60 mm średnicy w ew n. 76 mm 25 mm 381 m 40 mm 20 m 25 mm 161 m 25 mm 57 m 25 mm 14 m 25 mm 34 m 25 mm 48 m 25 mm 12 m 30 mm 47 m 30 mm 126 m C13

14 4. Opis techniczny instalacji zasilania nagrzewnic 4.1. Dane ogólne W budynku przewiduje się doprowadzenie ciepła do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych: nagrzewnica centrali CNW-1 o mocy 37,20 [kw] obsługująca Salę Sportową, nagrzewnica centrali CNW-2a o mocy 6,50 [kw] obsługująca wschodnią część zaplecza sanitarnego Sali Sportowej, nagrzewnica centrali CNW-2b o mocy 6,50 [kw] obsługująca zachodnią część zaplecza sanitarnego Sali Sportowej, 4.2. Lokalizacja przewodów Przewody rozprowadzające czynniki grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonać z rur stalowych bez szwu. Poziome przewody doprowadzające czynnik do nagrzewnicy przewiduje się wykonać w przestrzeni stropu, piony natomiast prowadzić w bruzdach ściennych. W przypadku braku sufitów podwieszanych (np. w pomieszczeniu nr 0/18) przewody prowadzić w naroŝach oraz obudować. Piony poprowadzić zgodnie ze schematem rozwinięcia. Przewody naleŝy ułoŝyć ze spadkiem min. 3 w kierunku od pionu/odbiornika do rozdzielacza. Przewody zaizolować podobnie jak w instalacji c.o. tj. wg opisu w pkt.: Armatura regulacyjna i odcinająca Do regulacji ilościowej czynnika przepływającego przez nagrzewnicę wodną oraz do regulacji hydraulicznej obiegu kaŝdej nagrzewnicy zastosowano automatyczny zawór równowaŝący AB-QM z siłownikiem, zamontowany na zasilaniu odbiornika ciepła. Urządzenie powinno być wyposaŝone w dwa zawory odcinające kulowe, umoŝliwiające demontaŝ urządzenia bez spuszczania wody z instalacji. KaŜda nagrzewnica wodna zaopatrzona powinna być w termostaty przeciwzamroŝeniowe zabezpieczające urządzenie przed zamroŝeniem. Całość naleŝy zamontować zgodnie ze schematem na rys. C/ Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B W projektowanej instalacji przewidziano zainstalowanie automatycznych odpowietrzników 1/2" z zaworkiem spustowym oraz zaworem odcinającym, umieszczonych w najwyŝszych punktach rurociągów i na gałązkach zasilania przed nagrzewnicami. Odwodnienie instalacji zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym Regulacja hydrauliczna i próby Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach równowaŝących przy nagrzewnicach. Próbę ciśnieniową i na gorąco przeprowadzić podobnie jak instalacji c.o. tj. wg opisu w pkt C14

15 4.6. Obliczenia dla instalacji zasilania nagrzewnic Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji. Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach wykonano przy pomocy programu komputerowego jak w pkt Zestawienie parametrów instalacji zasilania nagrzewnic Obieg - zasilanie nagrzewnic z.n.: Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 52,38 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 58,70 [kpa] Pojemność instalacji: W= 143,80 dm Zestawienie materiałów instalacji z.n. : Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie rur, kształtek i złączek Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalow a DN20 10 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalow a DN25 90 m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalow a DN32 20 m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalow a DN40 22 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalow a DN50 13 m Kształtki - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Kolano Kolano DN20 6 szt. Kolano Kolano DN25 8 szt. Kolano Kolano DN32 3 szt. Kolano Kolano DN40 7 szt. Kolano Kolano DN50 2 szt. Złączki i kształtki mosięŝne, Ŝeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki m osięŝne, Ŝeliw ne i stalow e Mufa calow a redukcyjna 1_1/2"w - 2 szt. 1_1/4"w Mufa calow a rów noprzelotow a 3/4"w - 3/4"w 4 szt. Nypel calow y redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 2 szt. Nypel calow y redukcyjny 1"z - 3/4"z 1 szt. C15

16 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie zaw orów i arm atury Armatura róŝna dowolnego producenta Inne - Arm atura róŝna dow olnego producenta Filtr siatkow y 3/4"w 2 szt. Filtr siatkow y 1_1/2"w 1 szt. DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zaw ory - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e Regulacyjny autom. zaw ór rów now. AB-QM GZ 15 2 szt. Regulacyjny autom. zaw ór rów now. AB-QM GZ 25 1 szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw 15 4 szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw 25 2 szt. Elementy spoza katalogów Elem enty odpow ietrzenia - Elem enty spoza katalogów Odpow ietrznik prosty 3 szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji standardow ych średnicy w ew n. 28 mm średnicy w ew n. 35 mm średnicy w ew n. 42 mm średnicy w ew n. 48 mm średnicy w ew n. 60 mm 25 mm 10 m 25 mm 90 m 25 mm 20 m 25 mm 22 m 30 mm 13 m Zestaw ienie Nagrzew nic central w entylacyjnych Nagrzew nica: CNW 1, Φ=37200 W, p=0,90 kpa Nagrzew nica : CNW 2a, Φ=6500 W, p=1,00 kpa Nagrzew nica: CNW 2b, Φ=6500 W, p=1,00 kpa 1 szt. 1 szt. 1 szt. C16

17 Uwaga: Występujące w projekcie nazwy handlowe i producentów wyrobów (urządzeń) naleŝy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych równowaŝnych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i uŝytkowych (posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty). Opracował (a): mgr inŝ. Katarzyna Karwacka mgr inŝ. Jacek Wiśniewski upr. bud. 323/80/WMŁ, 329/89/WŁ, 167/86/WŁ, 379/81/WŁ, nr ŁOD/IS/3505/03 C17

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo