Projekt instalacji c.o. i z.n..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji c.o. i z.n.."

Transkrypt

1 C1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny Str C3- C16 WYKAZ RYSUNKÓW C/01 Instalacja c.o., z.n. - Rzut parteru 1:100 Str C17 C/02 Instalacja c.o., z.n. - Rzut piętra 1:100 Str C18 C/03 Schemat rozwinięcia instalacji c.o. - cz.1 - Str C19 C/04 Schemat rozwinięcia instalacji c.o. - cz.2 - Str C20 C/05 Schemat rozwinięcia instalacji z.n. - Str C21 C/05 Szczegół podłączenia i regulacji nagrzewnic - Str C22 C2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c. o. i z. n. I N S TA L A C J A C E N T R A L N E G O O G R Z E WA N I A I Z A S I L A N I A N A G R Z E W N I C C3

4 1. Dane ogólne do projektu. 1.1 Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest: - projekty architektoniczne budynków, - projekty branŝowe, - uzgodnienia branŝowe, - aktualne normy i przepisy, - katalogi i materiały techniczno-informacyjne z zakresu instalacji ogrzewczych Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia związane z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku: - obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń, dla współczynników normatywnych, - dobór grzejników, - obliczenia hydrauliczne instalacji, - wykonanie rysunków instalacji c.o., z.n Charakterystyka źródła ciepła. Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic i ciepłej wody uŝytkowej będzie kotłownia olejowa (zlokalizowana w północno-zachodniej części parteru) o parametrach zasilania 80/60 o C. Projekt kotłowni został zawarty w osobnym opracowaniu. W pomieszczeniu kotłowni następuje rozdział czynnika grzewczego na poszczególne obiegi grzewcze poprzez rozdzielacz. Armatura regulacyjna i zabezpieczająca na przewodach rozdzielczych instalacji c.o. oraz c.t. (zawory odcinające, zawory zwrotne, pompy ciepła) dobrana została oraz przedstawiona na schemacie w osobnym opracowaniu kotłowni. 2. Opis techniczny instalacji - dane ogólne Do ogrzewania budynku projektuje się instalacje centralnego ogrzewania; grzejnikową wodną o parametrach 80/60. Instalacje projektuje się jako dwururowe, pompowe, pracujące w systemie zamkniętym. Przewody obiegów c.o. prowadzone w obiekcie będą wykonane z rur stalowych, bez szwu o średnicach: 20,25,32,40,50,65 (przewody rozprowadzające) oraz z rur 3-warstwowych i kształtek Tigris Alupex o średnicach: 16, 20, 25,32 [mm]. (pozostała część instalaci, tj.:piony, gałązki) Rury naleŝy łączyć ze sobą odpowiednio przez złączki zaprasowywane i zgrzewane, a z armaturą zaporowo - regulacyjną, urządzeniami grzewczymi, łącznikami gwintowanymi. Połączenia gwintowane naleŝy umieszczać w miejscach umoŝliwiających do nich dostęp. C4

5 2.1. Prowadzenie Przewodów. Prowadzenie natynkowe Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy mocować do ścian i stropu uchwytami rurowymi wg wytycznych producenta. Rurociągi prowadzić w naroŝach pomieszczeń. Widoczne rozprowadzenia rurociągów (piony oraz poziomy) zabudować. Dla odcinków prostych instalacji o długości poniŝej 12 m, nie stawia się specjalnych wymogów w zakresie kompensacji wydłuŝeń. Dla odcinków o długości powyŝej 12m wymagane jest stosowanie kompensacji przewodów z zastosowaniem kompensatorów naturalnych typu U, L, Z. Izolacje rur projektuje się za pomocą otulin ze spienionego PE grubość min. 10 mm przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji wynoszącym 0,038 W/mK. Grubości izolacji projektowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. dla przewodów ułoŝonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami, tj.: dla DN=15,20mm grubość izolacji:10mm; dla DN=25,32mm grubość izolacji: 15mm, dla DN=40-100mm grubość izolacji: równa połowie średnicy wewnętrznej rur. Prowadzenie w bruzdach ściennych oraz na stropach (w warstwie styropianu) Ze względu na grubość warstwy styropianu w posadzce, maksymalna średnica przewodów prowadzonych w tej warstwie wynosi 20 mm. Dla większych średnic przewodów prowadzonych w posadzce oraz miejscach ich krzyŝowania się, naleŝy wykonać bruzdy w podłoŝu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokość wylewki jest mniejsza, zaprawę naleŝy wzmocnić siatką np.: Rabitza. Przewody prowadzone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami zabezpieczyć izolacją (otuliną) PE o grubościach wg wymagań określonych w punkcie 2.1. Prowadzenie przewodów natynkowe, a podejścia do grzejników w ścianach rurą osłonową typu peszel. Przewody ułoŝone w podłodze projektuje się zaizolować warstwą izolacji o grubości 6 mm. WydłuŜenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane są poprzez izolację termiczną. Piony instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych tak jak jest to zamieszczone na rzutach instalacji c.o. Przejścia przez przegrody Przejścia przez przegrody konstrukcyjne projektuje się w osłonie z rury stalowej, wystającej poza przegrodę, a takŝe uszczelnia systemem ogniochronnym np.: typu PROMASTOP /EI60/. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia poŝarowego naleŝy wykonać stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi). C5

6 2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne. Powłokę antykorozyjną przewodów wykonanych z rur stalowych naleŝy wykonać poprzez: dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przewodów stalowych do drugiego stopnia czystości wg norm: PN-70/H97050, PN-H-97070, malowanie farbą podkładową czerwoną tlenkową, malowanie emalią syntetyczną, aluminiową. Izolacje układów przewodów stalowych wykonać łupkami poliuretanowymi lub otulinami dzielonymi z pianki PE z płaszczem z folii aluminiowej. NaleŜy zwrócić uwagę, czy otulina posiada odpowiednie atesty (aprobaty) dopuszczające do stosowania w zakresie temperatur do C Próby i eksploatacja. Po zakończeniu montaŝu instalacje naleŝy dokładnie wypłukać. Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno być jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu płukania naleŝy: -grzejniki płukać przed montaŝem, -rury montować po sprawdzeniu czystości wnętrz, -wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce na zasilaniu i powrocie, -instalacje płukać przed montaŝem zaworów, Próby szczelności Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji naleŝy napełnić wodą w sposób gwarantujący ich odpowietrzenie. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej instalację naleŝy przepłukać wodą sieciową. Po napełnieniu instalacji zapewniającym pełne odpowietrzenie naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową, według wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zaleceń producenta). Maksymalna wielkość ciśnienia próbnego nie moŝe przekroczyć dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia roboczego określonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar). Kolejność czynności podczas próby ciśnienia: - Wytworzyć 2-krotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min, - Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w ciągu 30 min ciśnienie w instalacji nie powinno obniŝyć się więcej niŝ 0,6 bar, - Po następnych 2 godzinach ciśnienie nie powinno obniŝyć się więcej niŝ 0,2 bary w stosunku do wartości odczytanej po 30 min. Sprawdzenie: 1. KaŜde połączenie naleŝy skontrolować wzrokowo 2. Badania szczelności połączeń naleŝy wykonać przez powlekanie badanych miejsc środkiem pianotwórczym. C6

7 UWAGI: Projekt instalacji c.o. i z.n.. - Próbę w całości przeprowadzić wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzględnieniem maksymalnego ciśnienia pracy instalacji grzewczej. - Próbę ciśnieniową wykonać przy odłączonej armaturze zabezpieczającej i kontrolnopomiarowej, grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych. Bezpośrednio po próbie ciśnieniowej ponownie wypłukać instalację. Próba instalacji na gorąco. Próbę instalacji przeprowadzić na ciśnienie robocze, podczas ruchu próbnego kotłowni. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy nie występują przecieki na instalacji. Wszelkie zmiany prowadzenia rur w ścianach i posadzkach naleŝy nanieść na rysunek powykonawczy i przekazać do dyspozycji Inwestora. 3. Opis techniczny instalacji C.O Lokalizacja przewodów Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych pionów, z uwagi na estetykę pomieszczenia, przewiduje się wykonać w przestrzeni sufitów podwieszanych w warstwie izolacji o grubości wg pkt 2.1, tj. otulinami dzielonymi z płaszczem z foli PE lub PVC, natomiast w przypadku braku sufitu podwieszanego- pod stropem pomieszczeń w jego naroŝach z moŝliwością zabudowania rurociągów. Piony instalacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych i naleŝy je zabezpieczyć otulinami z pianki PE (w zwojach) o grubości 9 mm (na zewnątrz laminowanych folią PE). Podejścia do grzejników na poszczególnych kondygnacjach układać w otulinie jw. w warstwie styropianu na stropie oraz gdzie nie jest to moŝliwe - w bruzdachściennych. Rury (podejścia) od pionów do poszczególnych grzejników prowadzić w warstwie izolacji lub podłoŝa posadzki. Przewody montować ze spadkiem min. 3 w kierunku od pionu lub odbiornika do rozdzielacza Armatura i Grzejniki W instalacji zastosowano grzejniki płytowe zintegrowane z głowicą termostatyczną, wyposaŝone w głowice termostatyczne z nakładką wandaloodporną. Grzejniki łączone będą z instalacją za pomocą garniturów przyłączeniowych wyposaŝonych w zawory odcinające. Na korytarzu piętra zastosowano grzejniki kanałowe wyposaŝone w wentylatory odśrodkowe zasilane napięciem 12V, montowane w podłodze pomieszczenia. Od góry zabezpieczone są one poprzeczną kratką maskującą wykonaną ze stali nierdzewnej. Podłączenie grzejników kanałowych boczne, regulacja wydajności cieplnej grzejnika odbywać się będzie za pomocą dwu drogowego zaworu VMA łączonego z elementem termostatycznym np. RAVV. Zawór ten wyposaŝony jest w siłownik, który sterowany jest termostatem (np. TP-7000A) umieszczonym na wewnętrznej ścianie korytarza, w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych. Termostat ten jest programowalny, umoŝliwia regulację temperatury w ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dni z opcją trybu wakacyjnego oraz funkcją termostatu. Wszystkie grzejniki produkowane są zgodnie z normą PN EN 422. C7

8 3.2. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B W projektowanej instalacji c.o. przewidziano zainstalowanie odpowietrzników automatycznych 1/2" z zaworkiem stopowym oraz zaworem odcinającym na zakończeniu pionów instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokości 0,3 m ponad najwyŝej połoŝonymi rurociągami. W pomieszczeniach uŝytkowych odpowietrzniki pionów powinny być zamontowane na wysokości 2 [m] i obudowane szafką umieszczoną we wnęce ściany. KaŜdy grzejnik płytowy oraz kanałowy wyposaŝony jest w odpowietrznik ręczny. Odwodnienie instalacji projektuje się poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym. Na grzejnikach najbardziej odległych od źródła ciepła (krańcowych), naleŝy wymienić odpowietrzniki ręczne na odpowietrzniki automatyczne Regulacja. Regulacja hydrauliczna Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych. Nastawy zaworów dla poszczególnych grzejników, podane są na rozwinięciu instalacji c.o Obliczenia dla instalacji C.O. : ZałoŜenia do obliczeń strat ciepła: - obliczenia współczynników przenikania ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN ISO 6946; - obliczenia strat ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006; - temperatury ogrzewanych pomieszczeń zostały przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami; - rodzaj budynku masywna; - rodzaj ogrzewania wodne; - parametry czynnika grzewczego - 80/60 oc; - strefa klimatyczna IV (tz = -22oC) Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji. Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururoych ogrzewań wodnych InstalSystem Instal c.o., wersja 4.7. Komplet wyników obliczeń znajduje się w egz. arch. P.B. w jednostce projektowej. Obliczenia projektowych strat ciepła (przez przenikanie oraz wentylacyjnych) wykonane zostały w programie PURMO OZC. Wskaźniki i współczynniki strat ciepła ukształtowały się następująco: - Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury obiektu : Φ HL,V = 13,40 [W/m 3 ], - Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni obiektu: Φ HL,A = 72,80 [W/m ² ] Obliczenia uwzględniają zapotrzebowanie ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego. C8

9 W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną wyciągową moc grzejników została powiększona o ciepło potrzebne na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Zestawienie parametrów instalacji. Instalacja centralnego ogrzewania obieg c.o. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa obiegu c.o.: Q = 124,73 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 23,3 [kpa] Sumaryczna pojemność wodna: W = 1200,00 dm Zestawienie materiałów instalacji c.o.: Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie rur, kształtek i złączek Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalow a DN20 14 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalow a DN25 21 m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalow a DN32 48 m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalow a DN40 12 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalow a DN50 47 m Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalow a DN m Kształtki - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Kolano Kolano DN32 4 szt. Kolano Kolano DN50 4 szt. Kolano Kolano DN65 4 szt. WAVIN Tigris Alupex Rury - WAVIN Tigris Alupex Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 16 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 20 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 25 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32 x 3, m C9

10 Kształtki - WAVIN Tigris Alupex Kolano szt. Przyłącze kątow e do grzejnika 300 mm szt. Śrubunek przyłączeniow y 1/2"z - 15 Dow olnego 122 szt. producenta Trójnik szt. Trójnik szt. Złączka szt. Złączka szt. Złączka redukcyjna szt. Złączka redukcyjna szt. Złączka z półśrubunkiem 16-3/4"w szt. Złączki i kształtki mosięŝne, Ŝeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki m osięŝne, Ŝeliw ne i stalow e Mufa calow a redukcyjna 3/4"w - 1/2"w 2 szt. Nypel calow y redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 2 szt. Nypel calow y rów noprzelotow y 1/2"z - 1/2"z 4 szt. Złączka w /z calow a redukcyjna 3/4"z - 1/2"w 122 szt. C10

11 Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie zaw orów i arm atury DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zaw ory - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e Regulator róŝnicy ciśnień ASV-P gw L szt. Zaw ór ASV-M GW L szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw Z szt. Zaw ór VMA 15 z termostatem RAVV DN15(kvs=0.25) 065F szt. Głow ice/siłow niki - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e RTD-R Inova 3140, czujnik w budow any 013L szt. Elementy spoza katalogów Zaw ór - Elem enty spoza katalogów Zaw ór o znanym kv=1, szt. C11

12 Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestaw ienie grzejników RETTIG Aquilo FMT Grzejniki lew e niezintegrow ane - RETTIG Aquilo FMT FMT 09/260/ szt. RETTIG Aquilo FMT Grzejniki lew e niezintegrow ane - RETTIG Aquilo FMT FMT 09/260/ szt. CV szt. CV szt. CV21s szt. CV21s szt. CV21s szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. C12

13 Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestaw ienie grzejników CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji s tandardow ych średnicy w ew n. 18 mm średnicy w ew n. 18 mm średnicy w ew n. 22 mm średnicy w ew n. 25 mm średnicy w ew n. 28 mm średnicy w ew n. 35 mm średnicy w ew n. 42 mm średnicy w ew n. 48 mm średnicy w ew n. 60 mm średnicy w ew n. 76 mm 25 mm 381 m 40 mm 20 m 25 mm 161 m 25 mm 57 m 25 mm 14 m 25 mm 34 m 25 mm 48 m 25 mm 12 m 30 mm 47 m 30 mm 126 m C13

14 4. Opis techniczny instalacji zasilania nagrzewnic 4.1. Dane ogólne W budynku przewiduje się doprowadzenie ciepła do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych: nagrzewnica centrali CNW-1 o mocy 37,20 [kw] obsługująca Salę Sportową, nagrzewnica centrali CNW-2a o mocy 6,50 [kw] obsługująca wschodnią część zaplecza sanitarnego Sali Sportowej, nagrzewnica centrali CNW-2b o mocy 6,50 [kw] obsługująca zachodnią część zaplecza sanitarnego Sali Sportowej, 4.2. Lokalizacja przewodów Przewody rozprowadzające czynniki grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonać z rur stalowych bez szwu. Poziome przewody doprowadzające czynnik do nagrzewnicy przewiduje się wykonać w przestrzeni stropu, piony natomiast prowadzić w bruzdach ściennych. W przypadku braku sufitów podwieszanych (np. w pomieszczeniu nr 0/18) przewody prowadzić w naroŝach oraz obudować. Piony poprowadzić zgodnie ze schematem rozwinięcia. Przewody naleŝy ułoŝyć ze spadkiem min. 3 w kierunku od pionu/odbiornika do rozdzielacza. Przewody zaizolować podobnie jak w instalacji c.o. tj. wg opisu w pkt.: Armatura regulacyjna i odcinająca Do regulacji ilościowej czynnika przepływającego przez nagrzewnicę wodną oraz do regulacji hydraulicznej obiegu kaŝdej nagrzewnicy zastosowano automatyczny zawór równowaŝący AB-QM z siłownikiem, zamontowany na zasilaniu odbiornika ciepła. Urządzenie powinno być wyposaŝone w dwa zawory odcinające kulowe, umoŝliwiające demontaŝ urządzenia bez spuszczania wody z instalacji. KaŜda nagrzewnica wodna zaopatrzona powinna być w termostaty przeciwzamroŝeniowe zabezpieczające urządzenie przed zamroŝeniem. Całość naleŝy zamontować zgodnie ze schematem na rys. C/ Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B W projektowanej instalacji przewidziano zainstalowanie automatycznych odpowietrzników 1/2" z zaworkiem spustowym oraz zaworem odcinającym, umieszczonych w najwyŝszych punktach rurociągów i na gałązkach zasilania przed nagrzewnicami. Odwodnienie instalacji zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym Regulacja hydrauliczna i próby Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach równowaŝących przy nagrzewnicach. Próbę ciśnieniową i na gorąco przeprowadzić podobnie jak instalacji c.o. tj. wg opisu w pkt C14

15 4.6. Obliczenia dla instalacji zasilania nagrzewnic Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji. Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach wykonano przy pomocy programu komputerowego jak w pkt Zestawienie parametrów instalacji zasilania nagrzewnic Obieg - zasilanie nagrzewnic z.n.: Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 52,38 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 58,70 [kpa] Pojemność instalacji: W= 143,80 dm Zestawienie materiałów instalacji z.n. : Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie rur, kształtek i złączek Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalow a DN20 10 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalow a DN25 90 m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalow a DN32 20 m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalow a DN40 22 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalow a DN50 13 m Kształtki - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Kolano Kolano DN20 6 szt. Kolano Kolano DN25 8 szt. Kolano Kolano DN32 3 szt. Kolano Kolano DN40 7 szt. Kolano Kolano DN50 2 szt. Złączki i kształtki mosięŝne, Ŝeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki m osięŝne, Ŝeliw ne i stalow e Mufa calow a redukcyjna 1_1/2"w - 2 szt. 1_1/4"w Mufa calow a rów noprzelotow a 3/4"w - 3/4"w 4 szt. Nypel calow y redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 2 szt. Nypel calow y redukcyjny 1"z - 3/4"z 1 szt. C15

16 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie zaw orów i arm atury Armatura róŝna dowolnego producenta Inne - Arm atura róŝna dow olnego producenta Filtr siatkow y 3/4"w 2 szt. Filtr siatkow y 1_1/2"w 1 szt. DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zaw ory - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e Regulacyjny autom. zaw ór rów now. AB-QM GZ 15 2 szt. Regulacyjny autom. zaw ór rów now. AB-QM GZ 25 1 szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw 15 4 szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw 25 2 szt. Elementy spoza katalogów Elem enty odpow ietrzenia - Elem enty spoza katalogów Odpow ietrznik prosty 3 szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji standardow ych średnicy w ew n. 28 mm średnicy w ew n. 35 mm średnicy w ew n. 42 mm średnicy w ew n. 48 mm średnicy w ew n. 60 mm 25 mm 10 m 25 mm 90 m 25 mm 20 m 25 mm 22 m 30 mm 13 m Zestaw ienie Nagrzew nic central w entylacyjnych Nagrzew nica: CNW 1, Φ=37200 W, p=0,90 kpa Nagrzew nica : CNW 2a, Φ=6500 W, p=1,00 kpa Nagrzew nica: CNW 2b, Φ=6500 W, p=1,00 kpa 1 szt. 1 szt. 1 szt. C16

17 Uwaga: Występujące w projekcie nazwy handlowe i producentów wyrobów (urządzeń) naleŝy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych równowaŝnych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i uŝytkowych (posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty). Opracował (a): mgr inŝ. Katarzyna Karwacka mgr inŝ. Jacek Wiśniewski upr. bud. 323/80/WMŁ, 329/89/WŁ, 167/86/WŁ, 379/81/WŁ, nr ŁOD/IS/3505/03 C17

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ Urząd Gminy ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji: ul. ŁomŜyńska 29, dz. nr 316 18-411 Śniadowo

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2-1 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot i zakres opracowania 4. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Dane ogólne, stan istniejący 4. Źródło ciepła 5. Zapotrzebowanie na ciepło 6. Instalacja centralnego ogrzewania 6.1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY Biuro Projektów i Usług Sanitarnych ENERGOSAN mgr inŝ. Grzegorz śebrowski ul. Czarnieckiego 21/21B 14-100 Ostróda NIP 984 010 48 64 Regon 280164055 tel. kom. 0-601-91-94-42 Konto 86 2030 0045 1110 0000

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 08.1211.18 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 0. SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1. DANE OGÓLNE... 3 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE... 3 4.1.1

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 45111200-0 I WESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl

BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl BRT PROJEKT 02-685 Warszawa ul. St. Bryły 2 m77 tel./ fax. (0-22) 648-40-67, 0-507-162-174 e-mail malgorzatatarwacka@aster.pl Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY ul. Obozowa 110 Warszawa Nazwa projektu :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny.

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Rysunki techniczne: - Instalacja c.o. - rzut parteru inwentaryzacja NR 1 - Instalacja c.o. rzut I pietra - inwentaryzacja NR 2 - Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, wyniki obliczeń 2. Rysunki: nr 1 rzut wysokiego parteru instalacja c.o.; skala 1:100 nr 2 rozwinięcie instalacji c.o.; skala 1:50

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CHŁODNICZA

TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CHŁODNICZA TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CHŁODNICZA I. Część opisowa Opis techniczny, II. Część rysunkowa Spis rysunków: Nr rys. Temat rysunku Skala 2.1 Instalacja centralnego ogrzewania rzutu

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA...

1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1 Dokumenty... 2 1.2 Obowiązujące Prawo Budowlane i PN... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 2 4.1 Dane inwestycji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3

1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 1.1. Podstawa opracowania.... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.3. Charakterystyka budynku... 3 1.4. Kotłownia... 3 1.5. Bilans

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo