Projekt instalacji c.o. i z.n..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji c.o. i z.n.."

Transkrypt

1 C1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny Str C3- C16 WYKAZ RYSUNKÓW C/01 Instalacja c.o., z.n. - Rzut parteru 1:100 Str C17 C/02 Instalacja c.o., z.n. - Rzut piętra 1:100 Str C18 C/03 Schemat rozwinięcia instalacji c.o. - cz.1 - Str C19 C/04 Schemat rozwinięcia instalacji c.o. - cz.2 - Str C20 C/05 Schemat rozwinięcia instalacji z.n. - Str C21 C/05 Szczegół podłączenia i regulacji nagrzewnic - Str C22 C2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c. o. i z. n. I N S TA L A C J A C E N T R A L N E G O O G R Z E WA N I A I Z A S I L A N I A N A G R Z E W N I C C3

4 1. Dane ogólne do projektu. 1.1 Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest: - projekty architektoniczne budynków, - projekty branŝowe, - uzgodnienia branŝowe, - aktualne normy i przepisy, - katalogi i materiały techniczno-informacyjne z zakresu instalacji ogrzewczych Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia związane z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku: - obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń, dla współczynników normatywnych, - dobór grzejników, - obliczenia hydrauliczne instalacji, - wykonanie rysunków instalacji c.o., z.n Charakterystyka źródła ciepła. Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic i ciepłej wody uŝytkowej będzie kotłownia olejowa (zlokalizowana w północno-zachodniej części parteru) o parametrach zasilania 80/60 o C. Projekt kotłowni został zawarty w osobnym opracowaniu. W pomieszczeniu kotłowni następuje rozdział czynnika grzewczego na poszczególne obiegi grzewcze poprzez rozdzielacz. Armatura regulacyjna i zabezpieczająca na przewodach rozdzielczych instalacji c.o. oraz c.t. (zawory odcinające, zawory zwrotne, pompy ciepła) dobrana została oraz przedstawiona na schemacie w osobnym opracowaniu kotłowni. 2. Opis techniczny instalacji - dane ogólne Do ogrzewania budynku projektuje się instalacje centralnego ogrzewania; grzejnikową wodną o parametrach 80/60. Instalacje projektuje się jako dwururowe, pompowe, pracujące w systemie zamkniętym. Przewody obiegów c.o. prowadzone w obiekcie będą wykonane z rur stalowych, bez szwu o średnicach: 20,25,32,40,50,65 (przewody rozprowadzające) oraz z rur 3-warstwowych i kształtek Tigris Alupex o średnicach: 16, 20, 25,32 [mm]. (pozostała część instalaci, tj.:piony, gałązki) Rury naleŝy łączyć ze sobą odpowiednio przez złączki zaprasowywane i zgrzewane, a z armaturą zaporowo - regulacyjną, urządzeniami grzewczymi, łącznikami gwintowanymi. Połączenia gwintowane naleŝy umieszczać w miejscach umoŝliwiających do nich dostęp. C4

5 2.1. Prowadzenie Przewodów. Prowadzenie natynkowe Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy mocować do ścian i stropu uchwytami rurowymi wg wytycznych producenta. Rurociągi prowadzić w naroŝach pomieszczeń. Widoczne rozprowadzenia rurociągów (piony oraz poziomy) zabudować. Dla odcinków prostych instalacji o długości poniŝej 12 m, nie stawia się specjalnych wymogów w zakresie kompensacji wydłuŝeń. Dla odcinków o długości powyŝej 12m wymagane jest stosowanie kompensacji przewodów z zastosowaniem kompensatorów naturalnych typu U, L, Z. Izolacje rur projektuje się za pomocą otulin ze spienionego PE grubość min. 10 mm przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji wynoszącym 0,038 W/mK. Grubości izolacji projektowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. dla przewodów ułoŝonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami, tj.: dla DN=15,20mm grubość izolacji:10mm; dla DN=25,32mm grubość izolacji: 15mm, dla DN=40-100mm grubość izolacji: równa połowie średnicy wewnętrznej rur. Prowadzenie w bruzdach ściennych oraz na stropach (w warstwie styropianu) Ze względu na grubość warstwy styropianu w posadzce, maksymalna średnica przewodów prowadzonych w tej warstwie wynosi 20 mm. Dla większych średnic przewodów prowadzonych w posadzce oraz miejscach ich krzyŝowania się, naleŝy wykonać bruzdy w podłoŝu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokość wylewki jest mniejsza, zaprawę naleŝy wzmocnić siatką np.: Rabitza. Przewody prowadzone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami zabezpieczyć izolacją (otuliną) PE o grubościach wg wymagań określonych w punkcie 2.1. Prowadzenie przewodów natynkowe, a podejścia do grzejników w ścianach rurą osłonową typu peszel. Przewody ułoŝone w podłodze projektuje się zaizolować warstwą izolacji o grubości 6 mm. WydłuŜenia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane są poprzez izolację termiczną. Piony instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych tak jak jest to zamieszczone na rzutach instalacji c.o. Przejścia przez przegrody Przejścia przez przegrody konstrukcyjne projektuje się w osłonie z rury stalowej, wystającej poza przegrodę, a takŝe uszczelnia systemem ogniochronnym np.: typu PROMASTOP /EI60/. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia poŝarowego naleŝy wykonać stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi). C5

6 2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne. Powłokę antykorozyjną przewodów wykonanych z rur stalowych naleŝy wykonać poprzez: dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przewodów stalowych do drugiego stopnia czystości wg norm: PN-70/H97050, PN-H-97070, malowanie farbą podkładową czerwoną tlenkową, malowanie emalią syntetyczną, aluminiową. Izolacje układów przewodów stalowych wykonać łupkami poliuretanowymi lub otulinami dzielonymi z pianki PE z płaszczem z folii aluminiowej. NaleŜy zwrócić uwagę, czy otulina posiada odpowiednie atesty (aprobaty) dopuszczające do stosowania w zakresie temperatur do C Próby i eksploatacja. Po zakończeniu montaŝu instalacje naleŝy dokładnie wypłukać. Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno być jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu płukania naleŝy: -grzejniki płukać przed montaŝem, -rury montować po sprawdzeniu czystości wnętrz, -wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce na zasilaniu i powrocie, -instalacje płukać przed montaŝem zaworów, Próby szczelności Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji naleŝy napełnić wodą w sposób gwarantujący ich odpowietrzenie. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej instalację naleŝy przepłukać wodą sieciową. Po napełnieniu instalacji zapewniającym pełne odpowietrzenie naleŝy przeprowadzić próbę ciśnieniową, według wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zaleceń producenta). Maksymalna wielkość ciśnienia próbnego nie moŝe przekroczyć dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia roboczego określonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar). Kolejność czynności podczas próby ciśnienia: - Wytworzyć 2-krotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min, - Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w ciągu 30 min ciśnienie w instalacji nie powinno obniŝyć się więcej niŝ 0,6 bar, - Po następnych 2 godzinach ciśnienie nie powinno obniŝyć się więcej niŝ 0,2 bary w stosunku do wartości odczytanej po 30 min. Sprawdzenie: 1. KaŜde połączenie naleŝy skontrolować wzrokowo 2. Badania szczelności połączeń naleŝy wykonać przez powlekanie badanych miejsc środkiem pianotwórczym. C6

7 UWAGI: Projekt instalacji c.o. i z.n.. - Próbę w całości przeprowadzić wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzględnieniem maksymalnego ciśnienia pracy instalacji grzewczej. - Próbę ciśnieniową wykonać przy odłączonej armaturze zabezpieczającej i kontrolnopomiarowej, grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych. Bezpośrednio po próbie ciśnieniowej ponownie wypłukać instalację. Próba instalacji na gorąco. Próbę instalacji przeprowadzić na ciśnienie robocze, podczas ruchu próbnego kotłowni. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy nie występują przecieki na instalacji. Wszelkie zmiany prowadzenia rur w ścianach i posadzkach naleŝy nanieść na rysunek powykonawczy i przekazać do dyspozycji Inwestora. 3. Opis techniczny instalacji C.O Lokalizacja przewodów Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych pionów, z uwagi na estetykę pomieszczenia, przewiduje się wykonać w przestrzeni sufitów podwieszanych w warstwie izolacji o grubości wg pkt 2.1, tj. otulinami dzielonymi z płaszczem z foli PE lub PVC, natomiast w przypadku braku sufitu podwieszanego- pod stropem pomieszczeń w jego naroŝach z moŝliwością zabudowania rurociągów. Piony instalacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych i naleŝy je zabezpieczyć otulinami z pianki PE (w zwojach) o grubości 9 mm (na zewnątrz laminowanych folią PE). Podejścia do grzejników na poszczególnych kondygnacjach układać w otulinie jw. w warstwie styropianu na stropie oraz gdzie nie jest to moŝliwe - w bruzdachściennych. Rury (podejścia) od pionów do poszczególnych grzejników prowadzić w warstwie izolacji lub podłoŝa posadzki. Przewody montować ze spadkiem min. 3 w kierunku od pionu lub odbiornika do rozdzielacza Armatura i Grzejniki W instalacji zastosowano grzejniki płytowe zintegrowane z głowicą termostatyczną, wyposaŝone w głowice termostatyczne z nakładką wandaloodporną. Grzejniki łączone będą z instalacją za pomocą garniturów przyłączeniowych wyposaŝonych w zawory odcinające. Na korytarzu piętra zastosowano grzejniki kanałowe wyposaŝone w wentylatory odśrodkowe zasilane napięciem 12V, montowane w podłodze pomieszczenia. Od góry zabezpieczone są one poprzeczną kratką maskującą wykonaną ze stali nierdzewnej. Podłączenie grzejników kanałowych boczne, regulacja wydajności cieplnej grzejnika odbywać się będzie za pomocą dwu drogowego zaworu VMA łączonego z elementem termostatycznym np. RAVV. Zawór ten wyposaŝony jest w siłownik, który sterowany jest termostatem (np. TP-7000A) umieszczonym na wewnętrznej ścianie korytarza, w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych. Termostat ten jest programowalny, umoŝliwia regulację temperatury w ciągu doby w cyklu 5/2 dni lub 7 dni z opcją trybu wakacyjnego oraz funkcją termostatu. Wszystkie grzejniki produkowane są zgodnie z normą PN EN 422. C7

8 3.2. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B W projektowanej instalacji c.o. przewidziano zainstalowanie odpowietrzników automatycznych 1/2" z zaworkiem stopowym oraz zaworem odcinającym na zakończeniu pionów instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokości 0,3 m ponad najwyŝej połoŝonymi rurociągami. W pomieszczeniach uŝytkowych odpowietrzniki pionów powinny być zamontowane na wysokości 2 [m] i obudowane szafką umieszczoną we wnęce ściany. KaŜdy grzejnik płytowy oraz kanałowy wyposaŝony jest w odpowietrznik ręczny. Odwodnienie instalacji projektuje się poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym. Na grzejnikach najbardziej odległych od źródła ciepła (krańcowych), naleŝy wymienić odpowietrzniki ręczne na odpowietrzniki automatyczne Regulacja. Regulacja hydrauliczna Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych. Nastawy zaworów dla poszczególnych grzejników, podane są na rozwinięciu instalacji c.o Obliczenia dla instalacji C.O. : ZałoŜenia do obliczeń strat ciepła: - obliczenia współczynników przenikania ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN ISO 6946; - obliczenia strat ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831:2006; - temperatury ogrzewanych pomieszczeń zostały przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami; - rodzaj budynku masywna; - rodzaj ogrzewania wodne; - parametry czynnika grzewczego - 80/60 oc; - strefa klimatyczna IV (tz = -22oC) Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji. Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururoych ogrzewań wodnych InstalSystem Instal c.o., wersja 4.7. Komplet wyników obliczeń znajduje się w egz. arch. P.B. w jednostce projektowej. Obliczenia projektowych strat ciepła (przez przenikanie oraz wentylacyjnych) wykonane zostały w programie PURMO OZC. Wskaźniki i współczynniki strat ciepła ukształtowały się następująco: - Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury obiektu : Φ HL,V = 13,40 [W/m 3 ], - Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni obiektu: Φ HL,A = 72,80 [W/m ² ] Obliczenia uwzględniają zapotrzebowanie ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego. C8

9 W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną wyciągową moc grzejników została powiększona o ciepło potrzebne na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Zestawienie parametrów instalacji. Instalacja centralnego ogrzewania obieg c.o. : Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa obiegu c.o.: Q = 124,73 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 23,3 [kpa] Sumaryczna pojemność wodna: W = 1200,00 dm Zestawienie materiałów instalacji c.o.: Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie rur, kształtek i złączek Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalow a DN20 14 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalow a DN25 21 m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalow a DN32 48 m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalow a DN40 12 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalow a DN50 47 m Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalow a DN m Kształtki - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Kolano Kolano DN32 4 szt. Kolano Kolano DN50 4 szt. Kolano Kolano DN65 4 szt. WAVIN Tigris Alupex Rury - WAVIN Tigris Alupex Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 16 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 20 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 25 x 2, m Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32 x 3, m C9

10 Kształtki - WAVIN Tigris Alupex Kolano szt. Przyłącze kątow e do grzejnika 300 mm szt. Śrubunek przyłączeniow y 1/2"z - 15 Dow olnego 122 szt. producenta Trójnik szt. Trójnik szt. Złączka szt. Złączka szt. Złączka redukcyjna szt. Złączka redukcyjna szt. Złączka z półśrubunkiem 16-3/4"w szt. Złączki i kształtki mosięŝne, Ŝeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki m osięŝne, Ŝeliw ne i stalow e Mufa calow a redukcyjna 3/4"w - 1/2"w 2 szt. Nypel calow y redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 2 szt. Nypel calow y rów noprzelotow y 1/2"z - 1/2"z 4 szt. Złączka w /z calow a redukcyjna 3/4"z - 1/2"w 122 szt. C10

11 Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie zaw orów i arm atury DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zaw ory - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e Regulator róŝnicy ciśnień ASV-P gw L szt. Zaw ór ASV-M GW L szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw Z szt. Zaw ór VMA 15 z termostatem RAVV DN15(kvs=0.25) 065F szt. Głow ice/siłow niki - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e RTD-R Inova 3140, czujnik w budow any 013L szt. Elementy spoza katalogów Zaw ór - Elem enty spoza katalogów Zaw ór o znanym kv=1, szt. C11

12 Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestaw ienie grzejników RETTIG Aquilo FMT Grzejniki lew e niezintegrow ane - RETTIG Aquilo FMT FMT 09/260/ szt. RETTIG Aquilo FMT Grzejniki lew e niezintegrow ane - RETTIG Aquilo FMT FMT 09/260/ szt. CV szt. CV szt. CV21s szt. CV21s szt. CV21s szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. C12

13 Produkt H [mm] L [mm] D [mm] Ilość Jednostka Zestaw ienie grzejników CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. CV szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji s tandardow ych średnicy w ew n. 18 mm średnicy w ew n. 18 mm średnicy w ew n. 22 mm średnicy w ew n. 25 mm średnicy w ew n. 28 mm średnicy w ew n. 35 mm średnicy w ew n. 42 mm średnicy w ew n. 48 mm średnicy w ew n. 60 mm średnicy w ew n. 76 mm 25 mm 381 m 40 mm 20 m 25 mm 161 m 25 mm 57 m 25 mm 14 m 25 mm 34 m 25 mm 48 m 25 mm 12 m 30 mm 47 m 30 mm 126 m C13

14 4. Opis techniczny instalacji zasilania nagrzewnic 4.1. Dane ogólne W budynku przewiduje się doprowadzenie ciepła do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych: nagrzewnica centrali CNW-1 o mocy 37,20 [kw] obsługująca Salę Sportową, nagrzewnica centrali CNW-2a o mocy 6,50 [kw] obsługująca wschodnią część zaplecza sanitarnego Sali Sportowej, nagrzewnica centrali CNW-2b o mocy 6,50 [kw] obsługująca zachodnią część zaplecza sanitarnego Sali Sportowej, 4.2. Lokalizacja przewodów Przewody rozprowadzające czynniki grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonać z rur stalowych bez szwu. Poziome przewody doprowadzające czynnik do nagrzewnicy przewiduje się wykonać w przestrzeni stropu, piony natomiast prowadzić w bruzdach ściennych. W przypadku braku sufitów podwieszanych (np. w pomieszczeniu nr 0/18) przewody prowadzić w naroŝach oraz obudować. Piony poprowadzić zgodnie ze schematem rozwinięcia. Przewody naleŝy ułoŝyć ze spadkiem min. 3 w kierunku od pionu/odbiornika do rozdzielacza. Przewody zaizolować podobnie jak w instalacji c.o. tj. wg opisu w pkt.: Armatura regulacyjna i odcinająca Do regulacji ilościowej czynnika przepływającego przez nagrzewnicę wodną oraz do regulacji hydraulicznej obiegu kaŝdej nagrzewnicy zastosowano automatyczny zawór równowaŝący AB-QM z siłownikiem, zamontowany na zasilaniu odbiornika ciepła. Urządzenie powinno być wyposaŝone w dwa zawory odcinające kulowe, umoŝliwiające demontaŝ urządzenia bez spuszczania wody z instalacji. KaŜda nagrzewnica wodna zaopatrzona powinna być w termostaty przeciwzamroŝeniowe zabezpieczające urządzenie przed zamroŝeniem. Całość naleŝy zamontować zgodnie ze schematem na rys. C/ Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B W projektowanej instalacji przewidziano zainstalowanie automatycznych odpowietrzników 1/2" z zaworkiem spustowym oraz zaworem odcinającym, umieszczonych w najwyŝszych punktach rurociągów i na gałązkach zasilania przed nagrzewnicami. Odwodnienie instalacji zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym Regulacja hydrauliczna i próby Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach równowaŝących przy nagrzewnicach. Próbę ciśnieniową i na gorąco przeprowadzić podobnie jak instalacji c.o. tj. wg opisu w pkt C14

15 4.6. Obliczenia dla instalacji zasilania nagrzewnic Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji. Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobór średnic przewodów oraz nastaw wstępnych na zaworach wykonano przy pomocy programu komputerowego jak w pkt Zestawienie parametrów instalacji zasilania nagrzewnic Obieg - zasilanie nagrzewnic z.n.: Parametry czynnika grzewczego: 80/60 o C Moc cieplna szczytowa instalacji: Q = 52,38 [kw] Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: H = 58,70 [kpa] Pojemność instalacji: W= 143,80 dm Zestawienie materiałów instalacji z.n. : Produkt Wielkość Kod katalogow y Ilość Jednostka Zestaw ienie rur, kształtek i złączek Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalow a DN20 10 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalow a DN25 90 m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalow a DN32 20 m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalow a DN40 22 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalow a DN50 13 m Kształtki - Rury stalow e bez szw u w g PN/H Kolano Kolano DN20 6 szt. Kolano Kolano DN25 8 szt. Kolano Kolano DN32 3 szt. Kolano Kolano DN40 7 szt. Kolano Kolano DN50 2 szt. Złączki i kształtki mosięŝne, Ŝeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki m osięŝne, Ŝeliw ne i stalow e Mufa calow a redukcyjna 1_1/2"w - 2 szt. 1_1/4"w Mufa calow a rów noprzelotow a 3/4"w - 3/4"w 4 szt. Nypel calow y redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 2 szt. Nypel calow y redukcyjny 1"z - 3/4"z 1 szt. C15

16 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie zaw orów i arm atury Armatura róŝna dowolnego producenta Inne - Arm atura róŝna dow olnego producenta Filtr siatkow y 3/4"w 2 szt. Filtr siatkow y 1_1/2"w 1 szt. DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe Zaw ory - DANFOSS - zaw ory term ostatyczne i podpionow e Regulacyjny autom. zaw ór rów now. AB-QM GZ 15 2 szt. Regulacyjny autom. zaw ór rów now. AB-QM GZ 25 1 szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw 15 4 szt. Zaw ór odcinający MSV-M gw 25 2 szt. Elementy spoza katalogów Elem enty odpow ietrzenia - Elem enty spoza katalogów Odpow ietrznik prosty 3 szt. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestaw ienie izolacji Katalog izolacji standardowych Otuliny - Katalog izolacji standardow ych średnicy w ew n. 28 mm średnicy w ew n. 35 mm średnicy w ew n. 42 mm średnicy w ew n. 48 mm średnicy w ew n. 60 mm 25 mm 10 m 25 mm 90 m 25 mm 20 m 25 mm 22 m 30 mm 13 m Zestaw ienie Nagrzew nic central w entylacyjnych Nagrzew nica: CNW 1, Φ=37200 W, p=0,90 kpa Nagrzew nica : CNW 2a, Φ=6500 W, p=1,00 kpa Nagrzew nica: CNW 2b, Φ=6500 W, p=1,00 kpa 1 szt. 1 szt. 1 szt. C16

17 Uwaga: Występujące w projekcie nazwy handlowe i producentów wyrobów (urządzeń) naleŝy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych równowaŝnych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i uŝytkowych (posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty). Opracował (a): mgr inŝ. Katarzyna Karwacka mgr inŝ. Jacek Wiśniewski upr. bud. 323/80/WMŁ, 329/89/WŁ, 167/86/WŁ, 379/81/WŁ, nr ŁOD/IS/3505/03 C17

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ Urząd Gminy ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji: ul. ŁomŜyńska 29, dz. nr 316 18-411 Śniadowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic PROJEKT BUDYNKU URZĘDU GMINY W NADARZYNIE Dz. Nr 298/3 C E N T R A L N E O G R Z E WA N I E I Z A S I L A N I E N A

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE - INSTALACJA C.O. Ulica: SZPITALNA 7 Kod i miasto: 64-000 KOŚCIAN Inwestor Nazwa: SAMODZIELNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VII INSTALACJE SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE oraz CIEPŁO TECHNOLOGICZNE 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera. II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Podstawa prawna 3. Zakres opracowania 4. Projektowana instalacja c.o. III.

Opracowanie zawiera. II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Podstawa prawna 3. Zakres opracowania 4. Projektowana instalacja c.o. III. Opracowanie zawiera I. Załączniki 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta i sprawdzającego 3. Oświadczenie projektanta i

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja c.o. 4.2. Bilans ciepła

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/S. Rzut parteru-instalacja c.o. w skali 1:100

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/S. Rzut parteru-instalacja c.o. w skali 1:100 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.... 2 3. OPIS TECHNICZNY.... 2 3. 1. INSTALACJA C.O.... 2 Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.

A. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. PLAN SYTUACYJNY 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek ul. Diamentowa 18, 77-100 Mądrzechowo, tel. 691-979-467 Temat: REMONT INSTALACJI C.O. w RAMACH ZADANIA INNOWACYJNY REMONT SALI WIEJSKIEJ "PRO" W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROŚNIE BUDYNEK NR 2 W MOSINIE

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROŚNIE BUDYNEK NR 2 W MOSINIE C1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1.Przedmiot i zakres opracowania...3 2.Podstawa opracowania...3 3.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...3 4.Parametry Pracy Projektowanych instalacji grzewczych...4 5.Opis projektowanej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

- 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony. 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania 3

- 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony. 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania 3 - 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości 2 3. Opis techniczny 3 4. 1.0. Dane ogólne 3 5. 1.1. Podstawa opracowania 3 6. 1.2. Temat i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przebudowy instalacji c.o.

Opis techniczny przebudowy instalacji c.o. OPIS TECHICZY do projektu budowlanego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wymiana grzejników w budynku Zespole Szkół Specjalnych we wsi Pęchery - Łbiska. 1. PODSTAWA OPRACOWAIA : Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2-1 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot i zakres opracowania 4. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor:

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: KIELCE, UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06

INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305, Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Nazwa projektu : DOBÓR GRZEJNIKÓW DO WYMIANY W BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo