INFORMACJE WPROWADZAJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE WPROWADZAJ"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu instalacji sanitarnych, w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP przy ul. Westerplatte 20 w Pasłęku. 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Obiekt ośrodka składa się z trzech brył: internatu, łącznika ze świetlicą i stołówki. Wybudowano go w roku ok w oparciu o dokumentację typową. W roku 1999 zmodernizowano kotłownię węglową, montując kocioł na olej opałowy, dostosowując instalację ogrzewczą w kotłowni do technologii bezobsługowej. Obliczenia strat ciepła wykonano dla istniejących przegród chłodnych. Wymagane jest wykonanie ocieplenia stropodachów styropianem 10 cm lub innym materiałem izolacyjnym spełniającym wymogi ustawowe. Wielkości grzejników i nastawy w instalacji c.o. odpowiadają istniejącym przegrodom chłodnym. Regulacja temperatury pomieszczeń wykonywana będzie przez zawory termostatyczne. Na głowicach termostatycznych wykonać naleŝy blokadę temperatury powyŝej obliczeniowej, we wszystkich pomieszczeniach internatu. Grzejniki dobrano z zapasem wydajności ca 10 % przewyŝszającym obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła przez poszczególne pomieszczenia. Instalacje wody i centralnego ogrzewania wykonane są w tradycyjnym systemie z rur stalowych ocynkowanych i stalowych czarnych. Pomieszczenia zespołów sanitarnych ulegały częstym awariom w zakresie odprowadzania ścieków. Przyczyną były zmniejszone eksploatacyjnie przekroje przewodów kanalizacyjnych oraz niewłaściwe uŝytkowanie pionu ustępowego przez uŝytkowników internatu. Podstawa opracowania: Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z dn Dokumentacja typowa hotelu robotniczego dla 100 osób, architektura z konstrukcją, niekompletna Dokumentacja typowa pawilonu stołówkowego, architektura z konstrukcją, niekompletna Dokumentacja technologiczna kotłowni olejowej Wizje lokalne, pomiary uzupełniające z inwentaryzacją budowlano-instalacyjna Zakres opracowania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan w całym obiekcie, z wyłączeniem wykonanej części kanalizacji dla pionu sanitarnego w budynku internatu. Instalacja technologiczna z urządzeniami w pomieszczeniu kotłowni pozostaje bez zmian, do dalszej eksploatacji. Dla aktualnych potrzeb jest ona przewymiarowana, moŝe pozostać do dalszej eksploatacji. Przy wymianie jednostki kotłowej naleŝy dokonać dostosowania wydajności kotłowni do aktualnych potrzeb. W pomieszczeniach stołówki i sanitarnych internatu, instalacje wykonane są z kryciem pełnym i częściowym w ścianach, pod wykładzinami ceramicznymi. W

2 pomieszczeniach sanitarnych internatu, wobec wykonanej wymiany pionów kanalizacyjnych, przy dokonanym wyburzeniu ich obudowy wykładziną ceramiczną, zachodzi konieczność kompleksowego wykonania nowych robót montaŝowych instalacji sanitarnych, zgodnie z obecnie obowiązującym standardem instalacyjnobudowlanym, wynikającym z warunków technicznych robót budowlanych dla pomieszczeń sanitarnych. W ramach remontu instalacji c.o., naleŝy dokonać w budynku internatowym demontaŝu instalacji zabezpieczającej, dotyczącej nie uŝytkowanego układ systemu otwartego związanego z kotłami na węgiel. Dotyczy to naczynia wzbiorczego po stropem 3 piętra oraz rur bezpieczeństwa łączących NWO z kotłownią. Poziomy kanalizacyjne i instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod posadzką i w kanałach instalacyjnych, naniesiono na zasadzie prawdopodobieństwa ich lokalizacji. W przypadku ich wymiany naleŝy dokonać podłączeń wszystkich odbiorników, niezaleŝnie od wykazanej w dokumentacji trasy ich prowadzenia i występowania urządzeń. 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. W budynku internatowym, przewody centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur miedzianych twardych, z kształtkami o połączeniach zaciskanych lub lutowanych. PowyŜsze dotyczy wszystkich pionów na ścianach i poziomów w krytych kanałach podpodłogowych. W pomieszczeniu kotłowni, istniejące przewody stalowe z armaturą za rozdzielaczami c.o., pochodzące od okresu modernizacji kotłowni w 1999 roku, pozostawić do dalszej eksploatacji. W kanałach instalacyjnych zabrania się wykonywania montaŝowych robót spawalniczych przy uŝyciu palników acetylenowo-tlenowych. DemontaŜ przewodów w kanałach wykonać szlifierkami kątowymi, z przewietrzaniem wentylatorem osiowym zapewniającym przepływ powietrza przez całą długość kanału instalacyjnego, z asekuracją dwóch osób dla jednej osoby prowadzącej prace demontaŝowe w kanale. Zapewnić stałą łączność telefoniczna dla osób zabezpieczających. Remont instalacji polegać będzie na wymianie grzejników i przewodów, z pozostawieniem dotychczasowych ich lokalizacji i sposobu zasilania. Projektowana instalacja c.o. zasilana jest z istniejącej kotłowni olejowej. Kotłownia wyposaŝona jest w regulację pogodową temperatury, z programowalną nastawą czynnika grzejnego podawanego do instalacji, w funkcji dobowej i tygodniowej. W pomieszczeniach przewidziano drugi stopień regulacji temperatury przez zawory termostatyczne zamontowane na grzejnikach, zapewniające indywidualną dodatkową regulację temperatury. Przewidziano ogrzewanie wodne 90/70 C w układzie zamkniętym ciśnieniowym, z rozdziałem dolnym dwururowym i poziomami głównymi w kanałach podpodłogowych w części niepodpiwniczonej, oraz pionami na ścianach kondygnacji nadziemnych. Na wszystkich pionach, na parterze, zamontować zawory przelotowe kulowe, a na przewodach zasilenia, na ich zakończeniu, odpowietrzniki pływakowe firmy Flamco Flexcon, poprzedzone zaworami kulowymi przelotowymi. Na kaŝdym grzejniku zamontować odpowietrzniki wkrętakowe, stanowiące ich wyposaŝenie. Zapotrzebowanie ciepła budynku, dla załoŝonych warunków projektowych, wg obliczeń dla c.o. wynosi 76,0 kw. Przepływy wyregulowano na zaworach przy grzejnikach na zasileniu, przez wykonanie nastaw wstępnych. Przewody prowadzić zgodnie z zasadami określonymi dokumentacją w zakresie wykonania i materiałów.

3 Poziomy zasilenia wykonać w kanałach półprzełazowych, z rur miedzianych o połączeniach lutowanych lub zaciskowych. Zaizolować je okładzinami z pianki PE climaflex [ lub thermaflex, Amstrong ] w koszulkach osłonowych. Grubość izolacji cieplnej mm. Instalację po wykonaniu przepłukać z prędkością wypływu 1.5m/s. Próba szczelności na zimno 6.0 bar, bez kotła. Montować grzejniki płytowe stalowe PURMO, typ 11 lub 22, i o wysokościach 45 lub 60 i 90 cm z podłączeniem typ V dla całego obiektu. W grzejnikach zamontowane są wkładki zaworowe Oventropa Dn-15 mm. Stosować głowice termostatyczne Oventropa typ Uni XH, montowane na wkładce zaworowej. Nastawę wstępną na zaworach określono w części graficznej opracowania. Wykonać ją po płukaniu instalacji. Odstępstwem od generalnej zasady są pojedyncze grzejniki płytowe oznaczone w części graficznej opracowania. MontaŜ grzejników z innymi wkładkami zaworów termostatycznych wymaga dokonania przeliczeń regulacyjnych przepływów. Instalacje wykonane z miedzi, z uwagi na posiadane cechy montaŝowe, niezawodność, trwałość i łatwość montaŝu sukcesywnie wypiera z rynku rury stalowe i z tworzyw sztucznych. Wymagany jest właściwy dobór prędkości przepływu w przewodach miedzianych oraz szczelnego wykonania połączeń, lutowanych lub zaciskowych. Miedź stosowana jest w instalacjach ogrzewania, wody zimnej i ciepłej, gazu, oleju i chłodniczych. Instalacje stosowane są od kilkudziesięciu lat, a w Wielkiej Brytanii miedź jest montowana w 90% wszystkich instalacji. Do mocowania rur uŝywać obejm z izolacją gumową i kołków rozporowych metalowych, np. produkcji firmy Niczuk Olsztyn. Rury miedziane moŝna wyginać ręcznie [dotyczy rur miękkich o małych przekrojach i duŝych promieniach powyŝej 5 Dz] lub na giętarkach, na zimno. Rozszerzalność cieplna i wytrzymałość jest zbliŝona do stali. Mniejsza sztywność przewodu wymaga większej ilości punktów mocowania oraz osłon ochronnych. Trwałość instalacji w głównej mierze zaleŝy od jakości połączeń. W połączeniach lutowanych waŝne jest staranne oczyszczenie dwóch powierzchni łączonych i stosowanie atestowanych topników i lutu. Wycieki topnika są niepoŝądane, naleŝy je usunąć mokrą szmatą. Przy braku wypełnienia połączenia, naleŝy wycofać palnik i przewód powtórnie dokładnie oczyścić połączenie i wykonać lutowanie. Na wszystkich instalacjach naleŝy zapewnić czystość przewodzonego medium przez montaŝ filtrów lub osadników. Przejścia przez ściany wykonywać w tulejach ochronnych, uszczelnionych pianką montaŝową. W przypadku wykonywania przewodów miedzianych w bruzdach naleŝy je zabezpieczyć na całym obwodzie i długości, pianką PE-4 mm i koszulką PE np. Climaflex Stabil. W kanałach instalacyjnych zabrania się stosowania rur z tworzyw sztucznych, z uwagi na moŝliwość występowania gryzoni. 3. INSTALACJA KANALIZACJI. Poziomy kanalizacyjne oraz piony E i D, z uwagi na małe ich obciąŝenia eksploatacyjne, zaleca się pozostawić bez wymiany. W przypadku braku droŝności tych pionów, potwierdzonej ich eksploatacją, naleŝy je wymienić wraz z poziomami. Piony ww. zakończyć napowietrznikami. Dla utrzymania droŝności kanalizacji, z odprowadzeniami ścieków z odbiorników kuchennych, natrysków i umywalek, naleŝy okresowo korzystać ze środka chemicznego udraŝniania przewodów kanalizacyjnych

4 pod handlową nazwą KRET. PowyŜsze dotyczy takŝe kanalizacji ze stołówki, z uwagi na specyfikę odprowadzanych ścieków. W pomieszczeniach sanitariatów w budynku internatu dokonać wymiany odbiorników kanalizacyjnych montując: Baseny natryskowe głębokie akrylowe, z kabinami ze szkła hartowanego i bateriami natryskowymi jednouchwytowymi ceramicznymi, sitko natryskowe z regulowanymi strumieniami Umywalki ceramiczne, białe z bateriami jedouchwytowymi ceramicznymi z perlatorem Pisuary ceramiczne, białe z przyciskowymi zaworami płuczącymi Zlewy akrylowe dla mycia nóg i ręcznych przepierek oraz w pomieszczeniach kuchni podręcznych przeznaczonych dla pensjonariuszy internatu, z bateriami jedouchwytowymi ceramicznymi z perlatorem W pomieszczeniach sanitarnych internatu, do wszystkich odbiorników [z wyjątkiem misek ustępowych i kratek w posadzkach] naleŝy wykonać podejścia odpływowe i połączyć z istniejącymi pionami kanalizacyjnymi. Piony posiadają wbudowane trójniki podłączeniowe. Zlewy do mycia nóg montować na wysokości 40 cm a do prania na 90 cm licząc od górnej krawędzi zlewu do posadzki. Odprowadzenie ścieków od wszystkich odbiorników wykonać przewodami do pionów. Stosować rury PVC kanalizacyjne kielichowe z uszczelką wargową o odpowiednich przekrojach. Istniejące kratki ściekowe przeznaczone są wyłącznie do odwodnienia posadzki. 4. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ. Projektowaną instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji naleŝy podłączyć do istniejących poziomów w kotłowni. Na podejściach do pionów montować zawory odcinające kulowe. Poziomy prowadzić po wierzchu ścian piwnicznych, korytarzem instalacyjnym i przy pionach kanalizacyjnych na kondygnacjach. Piony w-k montować w szachtach instalacyjnych, do zabudowy. Na odejściu od pionu do grupy odbiorników montować zawory przelotowe kulowe, w sposób umoŝliwiający zabudowę i dostęp. W przejściach przez ściany i stropy przewody prowadzić w tulejach ochronnych. Na zakończeniu pionów ccw wykonać połączenia cyrkulacyjne. Do mocowania rur uŝywać obejm z izolacją gumową i kołków rozporowych metalowych, np. produkcji firmy Niczuk Olsztyn. Wszystkie poziomy w kotłowni i kanałach instalacyjnych ciepłej wody, cyrkulacji i zimnej wody, zaizolować cieplnie okładzinami z pianki PE climaflex [ lub thermaflex, Amstrong ] w koszulkach osłonowych. Grubość izolacji cieplnej 15 mm. Instalację wodociągową po wykonaniu naleŝy przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 6 bar. Przewody wody zimnej i ciepłej, poziomów i pionów, wykonać z rur miedzianych twardych z kształtkami o połączeniach lutowanych lub zaciskowych. Połączenia gwintowane przy armaturze przepływowej i podłączeniach do baterii. Uszczelnienia gwintów konopiami i pastą do wody. Podejścia do baterii wykonać z rur PEx 16/2 mm przeznaczonych odpowiednio do wody ciepłej lub zimnej, w

5 systemie łączenia REHAU lub zbliŝonym. Na odgałęzieniach od pionów montować zawory odcinające kulowe, a na podłączeniach baterii zawory z filtrem i węŝykiem w oplocie stalowym. Podejścia do przyborów wykonać oddolnie, w bruzdach ściennych, w izolacyjnej koszulce poliestrowej. Dopuszcza się montaŝ podejść nad posadzką, w obudowie ceramicznej. W pomieszczeniach sanitarnych i uŝytkowych montować armaturę jedno uchwytową z wkładem ceramicznym w klasie A wydajności wypływu, z perlatorem na wylewce,: W kabinie natryskowej, bateria natryskowa z prysznicem, ścienna o przepływie do 8 l/min Nad umywalkami i zlewozmywakami, baterie stojące, o przepływie do 6 l/min Przed bateriami montować zawory kulowe z filtrami W pomieszczeniu nr 10 internatu, porządkowym, zamontować zawory wypływowe ze złączką do węŝa dla ciepłej i zimnej wody Na rozgałęzieniach przewodów cyrkulacyjnych w kotłowni zamontować 4 termostatyczne regulatory temperatury wody cyrkulacyjnej, wersja podstawowa, model Danfossa typ MTCV-A D=15 mm, zawory odcinające z połączeniem rozłącznym. W terminie późniejszym, przy wykonaniu automatyki regulacyjnej c.w. będzie moŝna rozbudować regulatory MTCV o usprzętowienie współpracujące z regulacją i sterowaniem automatycznym w całym budynku. 5. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE. Z pomieszczenia sanitariatu na 1 piętrze naleŝy wydzielić kabinę sanitarną z umywalką i wejściem bezpośrednio z korytarza. Przeznaczona będzie ona dla personelu Ŝeńskiego. W internacie zamieszkuje młodzieŝ męska. Otwór wejściowy naleŝy wykonać w środkowej części ściany kominowej. Zgodnie z dokumentacją pierwotną w części graficznej przedstawiono układ podłączeń wentylacyjnych i propozycję przebudowy. Po potwierdzeniu zgodności otwarcia kanałów z dokumentacją naleŝy wykonać nadproŝe. PowyŜej wysokości otworu drzwiowego wykonać bruzdę o głębokości ½ grubości ściany i wstawić dwuteownik 100 o długości 1,0 metra. Zamurować go cegłą podpierając ścianę na belce stalowej. Po kilku dniach wykonać montaŝ belki z drugiej strony ściany. Po związaniu betonu moŝna wybrać cegły z otworu pod belkami i zamocować futrynę drzwiową 90. Wykonać ścianki działowe i zamontować drzwi wewnętrzne, połoŝyć tynki i wykończyć powierzchnię ścian zgodnie z przyjętym wykończeniem dla pomieszczenia sanitarnego. 6. UWAGI KOŃCOWE. MontaŜ instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi [Dz.U. Nr. 75/02 oraz PN]. Roboty montaŝowe z odstępstwami od dokumentacji oraz wykonane bez uzgodnień autorskich, mogą zmienić załoŝone jej parametry uŝytkowe

6 i być powodem zakłóceń w jej eksploatacji. Projektant wpisem do dziennika budowy moŝe wstrzymać dalszą jej realizację [Dz.U.nr.80/03 poz.718 art.21], Montowane materiały i urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności producenta. Urządzenia energetyczne muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa eksploatacyjnego B, a montowane w budynkach słuŝby zdrowia, Ŝywienia i oświaty, dodatkowo powinny posiadać atest higieniczny i deklarację zgodności [Dz. U. Nr. 55/93 poz. 234]. Zgodnie z ustawowymi wymogami, dokumentacja projektowa nie wymaga opracowania planu BIOZ. Projektant: Czesław Wasilczuk upr bud. nr.184/74/0l Członek WMOIIB w Olsztynie nr ewid. WAM/JS/2841/01 INFORMACJA DOTYCZĄCA Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia [BIOZ] Dla robót instalacyjnych polegających na wymianie instalacji wod-kan i c.o. w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP przy ul. Westerplatte 20 w PASŁĘKU. INWESTOR: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ul. Narutowicza 4 WYKONAŁ: Czesław Wasilczuk upr bud. nr.184/74/0l Członek WMOIIB w Olsztynie nr ewid. WAM/JS/2841/01 Olsztyn kwiecień 2007

7 Informacja o planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Dla robót instalacyjnych polegających na wymianie instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP przy ul. Westerplatte 20 w PASŁĘKU. 1. Zakres robót obejmuje demontaŝ istniejących instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w obiekcie ośrodka i wbudowanie nowych instalacji po tych samych trasach. Prace remontowe dotyczą budynku internatu, łącznika ze świetlicą i stołówki. Kotłownia z wyposaŝeniem technologicznym i przewodami pozostaje bez zmian. 2. Wykaz istniejących obiektów nie dotyczy. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki - nie dotyczy. 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŝeń Przy pracach spawalniczych z uŝyciem palnika acetylenowo tlenowego zachować szczególną ostroŝność w operowaniu palnikiem, zachowaniu czystości i środków ochronnych przy pracach w pobliŝu ewentualnych materiałów palnych. Na stanowisku pracy stale naleŝy posiadać wiadro z wodą i gaśnicę ABC 12 kg. Po zakończeniu prac spawalniczych oczyścić miejsce pracy i sprawdzić otoczenie pod kątem zaprószenia ognia. Butle z gazami bezwzględnie trzymać na zewnątrz budynku, w pozycji stojącej, z zabezpieczeniem przed upadkiem. Prace demontaŝowe w kanałach instalacyjnych wykonywać piłą tarczową, z asekuracją i kontaktem głosowym osoby zabezpieczającej. Kanał wentylować z przewietrzaniem mechanicznym. Nową instalację łączyć na połączenia zaciskowe lub lutowane. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu. Roboty szczególnie niebezpieczne w zasadzie nie występują. Niemniej zachować naleŝy ostroŝność przy pracy z palnikiem, urządzeniami i narzędziami elektrycznymi, postępować zgodnie z zasadami przepisów BHP zawartymi w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. SpoŜywanie napojów alkoholowych w czasie pracy jest niedopuszczalne. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom Codziennie wyznaczając pracownikom zakres prac, kierownik robót powinien przypomnieć podstawowe środki bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, przy uŝywaniu elektronarzędzi, pracy z ogniem i na wysokości. Prace odbywać się będą w pomieszczeniu piwnicy, przy klatce schodowej ewakuacja pracowników w przypadku zagroŝenia będzie szybka i bezpieczna. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych w budynku nie występują roboty o szczególnie wysokim ryzyku, zagroŝeniu substancjami chemicznymi i promieniotwórczymi, na wysokości, pod ziemią, pracy z materiałami wybuchowymi, o duŝym cięŝarze oraz ich

8 pracochłonność nie przekracza 500 osobodni, zatrudnienie nie przekroczy 20 pracowników a czas trwania robót jest krótszy od 30 dni roboczych. Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, przekroczenie jednego z ww. parametrów zobowiązują kierownika budowy do wykonania planu BIOZ.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo