ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Rozwiązania projektowe Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja Instalacja centralnego ogrzewania Uwagi końcowe.. 16 INFORMACJA dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.0 Rzut piwnicy instalacja wodociągowa 1.1 Rzut parteru instalacja wodociągowa 1.2 Rzut I piętra instalacja wodociągowa 1.3 Rzut II piętra instalacja wodociągowa 2.0 Rzut piwnicy instalacja kanalizacji sanitarnej 2.1 Rzut parteru instalacja kanalizacji sanitarnej 2.2 Rzut I piętra instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3 Rzut II piętra instalacja kanalizacji sanitarnej 3.0 Rzut piwnicy instalacja centralnego ogrzewania 3.1 Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania 3.2 Rzut I piętra instalacja centralnego ogrzewania 3.3 Rzut II piętra instalacja centralnego ogrzewania 3.4 Schemat kotłowni

2 2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. w ramach zadania pn. Rozbudowa Domu StraŜaka w Kramsku, ul. Rynek 4a został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. K. Wawrzyniak upr. nr UAB.8346/II/3/ SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. I. Dąbrowska upr. nr GP.115/7346/II/25/

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7,

8 8

9 9 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania dla zadania pn. Rozbudowa Domu StraŜaka w Kramsku, ul. Rynek 4a. Inwestor: Gmina Kramsk 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - wytyczne wg P.T. architekt. - konstrukcyjnego, - obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie. 3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania techniczne instalacji zimnej i ciepłej wody uŝytkowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla budynku Domu StraŜaka przy ul. Rynek 4a w Kramsku. 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wodociągowa Budynek zasilany będzie w zimną wodę z istniejącego przyłącza wody 80. Źródłem ciepłej wody uŝytkowej dla budynku będą elektryczne pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. o poj. odpowiednio 5L (2,2kW), 10L (1,5kW), 50L (1,5kW), 60L (1,5kW) pokazane na rzutach budynku (rys. 1.0, 1.1, 1.2, 1,3). Dla kuchni zaprojektowano pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 300 L zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni, zasilany z proj. kotła olejowego. Zasilanie kuchni w wodę zimną i ciepła nastąpi z projektowanego pionu P9. Instalację ciepłej wody i instalację cyrkulacji naleŝy prowadzić równolegle do instalacji wody zimnej umieszczając je powyŝej.

10 10 Przewody wodociągowe w pomieszczeniach naleŝy prowadzić w warstwie podłogowej, w podtynkowych bruzdach ściennych oraz pod stropem pomieszczeń piwnicy. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody uŝytkowej oraz wody cyrkulacyjnej naleŝy wykonać z rur stalowych ocynkownych lub PE-Xc (polietylen) łączonych za pomocą gwintowania lub złączy zaciskowych (pierścień pełny) w otulinie termoizolacyjnej i przeciwwilgociowej (np. pianka poliuretanowa) z zastosowaniem odpowiednich kształtek. W miejscach rozgałęzień przewodów do poszczególnych przyborów zamontować zawory odcinające, do których naleŝy umoŝliwić łatwy dostęp. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienia, temperatury ) danej instalacji. W miejscach połączeń baterii i zaworów czerpalnych projektuje się gwintowane łączniki przejściowe, uszczelniane taśmą teflonową lub przędzą z konopi i pastą uszczelniającą. W miejscach przejść przez ściany przewody naleŝy prowadzić w rurach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową naleŝy wypełnić szczeliwem trwale plastycznym, nie korodującym. Projektowaną instalację wodociągową naleŝy rozprowadzić od miejsca wprowadzenia do budynku przyłącza wodociągowego za istniejącym zestawem wodomierzowym. Za zestawem wodomierzowym naleŝy zamontować zawór antyskaŝeniowy DN80 np. typu EA423RE SOCLA. Średnice przewodów na poszczególnych odcinkach określono na podstawie wyznaczonych przepływów obliczeniowych dla rur stalowych. Średnice wewnętrzne przewodów pokazano na rysunkach nr: 1.0, 1.1, 1.2, 1,3. WyposaŜenie sanitarne budynku: - umywalka 16 szt. - zlewozmywak jednokomorowy 9 szt. - zlewozmywak dwukomorowy 1 szt. - ustęp 14 szt. - natrysk 4 szt. - zmywarka 1 szt. - zawór czerpalny DN 15 2 szt. - zawór p.poŝ. DN 25 8 szt.

11 11 Przepływ obliczeniowy: q n = 11,3 [l/s] q = 0,682. ( Σq n ) 0,45-0,14 = 1,89 [l/s] = 6,80 [m 3 /h] 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej Odprowadzenie ścieków bytowych z w/w budynków projektuje się do projektowanej kanalizacji sanitarnej DN 200 na terenie Inwestora (wg odrębnego opracowania). Poziomy kanalizacyjne w budynku naleŝy prowadzić w warstwach podłogowych, w zakrytych bruzdach ściennych oraz pod stropem pomieszczeń piwnicy, z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych spadków. Piony kanalizacyjne naleŝy prowadzić w bruzdach ściennych. Całość instalacji kanalizacyjnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych. Średnice i kształtki pokazano na rysunkach 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Piony kanalizacyjne naleŝy wyposaŝyć w zawory napowietrzające oraz w rury wywiewne (w miejscach wskazanych na rzutach budynku), wyprowadzone nad dach i zakończone rurą wywiewną, oraz czyszczaki zamontowane najniŝej na kaŝdym pionie Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja Po ułoŝeniu rurociągów naleŝy wykonać próbę szczelności przewodów wodociągowych zgodnie z PN-81/B Rurociągi napełnić wodą w najniŝszym punkcie z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyŝszych. Po napełnieniu utrzymywać ciśnienie robocze przez 12 godzin. PodwyŜszać ciśnienie do ciśnienia próbnego p p = 1,5 p r. Utrzymywać ciśnienie próbne przez 30 minut obserwując na manometrze czy nie spada jego wartość. Przewód uwaŝa się za szczelny, gdy po 30 minutach próby manometr nie wykaŝe spadku ciśnienia. JeŜeli na manometrze zaobserwowano spadek ciśnienia, naleŝy zlokalizować i usunąć nieszczelność oraz powtórzyć próbę szczelności.

12 12 Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności wykonać płukanie. Ilość wody uŝytej do płukania powinna zapewnić min krotną wymianę wody w przewodzie. Po zakończeniu płukania naleŝy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych stosując roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna wynosić 30 gcl2/m 3 wody płuczącej. Roztwór dezynfekcyjny usunąć po 24 godz. poprzez powtórne płukanie przewodów wodociągowych. Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej polega na: - sprawdzeniu szczelności w czasie swobodnego przepływu wody przez podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowych, - sprawdzeniu szczelności kanalizacyjnych przewodów odpływowych (poziomów) poprzez napełnienie wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem i poddanie złączy oględzinom Instalacja centralnego ogrzewania Dane ogólne Budynek jest zlokalizowany w II strefie klimatycznej, co odpowiada obliczeniowej temperaturze zewnętrznej -18 C wg normy PN-82/B Współczynniki przenikania ciepła obliczono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Obliczenie zapotrzebowania na ciepło dokonano, przy załoŝeniu, Ŝe : - istniejące ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem o grubości 5cm (wg projektu branŝy budowlanej) i po dociepleniu współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosić będzie U<0,5[W/(m 2 *K], - współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu U<0,45[W/(m 2 *K], - istniejące okna zostaną wymienione na okna nowoczesne, szczelne, oszklone zestawem termoizolacyjnym o współczynniku przenikania ciepła U<1,6[W/(m 2 *K]. Instalacja c.o. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompową wodną, dwururową, symetryczną o parametrach pracy 70/55 C.

13 13 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się w układzie rozdzielaczowotrójnikowym. W centralnym miejscu kotłowni przewidziano rozdzielacze. Od rozdzielacza przewody prowadzone są do pionów, a z nich do grzejników. Instalację c.o. zaprojektowano z rur PE-Xc (polietylen) łączonych za pomocą złączy zaciskowych (pierścień pełny) z zastosowaniem kształtek mosięŝnych izolowanych otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 20 mm zgodnie z wymogami PN-91/ Bezpośrednio przy kotle instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Armatura przy kotle spawana, kołnierzowa lub gwintowana. Instalację naleŝy zabezpieczyć przed nadmierną rozszerzalnością za pomocą kompensatorów. Przewody w miejscach przejść przez przegrody budowlane powinny być one osadzone swobodnie w tulejach ochronnych. Miejsce przestrzeni między rurą a tuleją powinno być wypełnione szczeliwem elastycznym (niedozwolone jest ułoŝenie rury w bezpośrednim kontakcie z betonem). Przewody instalacji w pomieszczeniach prowadzić w warstwie posadzkowej oraz w bruzdach ściennych. Instalację ogrzewczą naleŝy wyposaŝyć w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową zapewniającą jej bezpieczne działanie. Ponadto naleŝy ją zaizolować zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. Obieg wody grzejnej wymuszony jest poprzez pompy obiegowe dla systemów ogrzewań wodnych. Przed pompą zamontować filtr siatkowy oraz zawory odcinające. Instalację c.o naleŝy poddać próbie hydraulicznej w podobny sposób jak instalację ciepłej wody uŝytkowej na zimno i na gorąco. Próbę szczelności instalacji wykonać przed zabetonowaniem rur. Napełnić instalację od dołu wodą z jednoczesnym jej odpowietrzeniem przez najwyŝszy punkt. Dokonać kontroli stanu przewodów, połączeń i armatury. Następnie podnieść ciśnienie w instalacji na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego przy pomocy ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnienia Próbę uznaję się za pozytywną, jeśli w ciągu 30 min manometr nie wykaŝe spadku ciśnienia.

14 14 Tab. Średnice rur Geberit Mepla Miedź Stalowa rura ocynk. DN 12 16x2,25 15x1,0 - DN 15 20x2,50 18x1,0 R ½ DN 20 26x3,00 22x1,0 R ¾ DN 25 32x3,00 28x1,5 R 1 Kocioł Źródłem ciepła dla instalacji c.o. po modernizacji będą dwa projektowane kotły olejowe o mocy 50kW kaŝdy. Kotłownia pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczeń oraz będzie źródłem ciepła do podgrzania ciepłej wody uŝytkowej dla kuchni na I piętrze. Instalacja cwu wyposaŝona jest w zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody. Moc cieplną kotłowni przyjęto na podstawie obliczeń cieplnych strat ciepła pomieszczeń przez przenikanie, odpowiednią wentylację naturalną pomieszczeń i zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania c.w.u. Całkowita moc zainstalowanych grzejników. - I obieg Q g = 49,9 kw c.o. - II obieg Q g = 29,6 kw c.o. + Q cwu = 20 kw cw.u. dla kuchni na I pietrze W oparciu o obliczone zapotrzebowanie ciepła dobrano dla kaŝdego obiegu kocioł olejowy firmy VAILLANT typu irovit VKO 568/5 o mocy znamionowej 43 kw kaŝdy. Szczegóły pokazano na załączonych kartach katalogowych kotła i podgrzewacza. Kotły, podgrzewacz zasobnikowy VIH 300 zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia poprzez zastosowanie grupy bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze ciśnieniowe wg wytycznych producenta. Charakterystyka kotła wg karty katalogowej. Sterowanie pracą kotła odbywa się przez mikroprocesorowy regulator dostarczany przez producenta kotła. Pomieszczenie kotłowni i składu oleju Charakterystyka pomieszczenia: - podłoga powinna być wykonana w sposób zapewniający utrzymanie czystości, szczelna, nie pyląca i nie nasiąkliwa, aby uniemoŝliwiała przedostawanie się oleju w razie awarii,

15 15 - podłoga oraz ściany znajdujące się w bezpośredniej bliskości kotła nie mogą być wykonane z materiałów palnych, - skład oleju naleŝy oddzielić od kotłowni za pomocą progu pietrzącego tworzące wannę o pojemności 2/3 pojemności gromadzonego oleju. Posadzkę i ściany do wysokości progów wykonać z materiałów nienasiąkliwych. (dla zbiorników dwupłaszczyznowych nie ma konieczności wykonywania wanny wychwytującej), - kanał murowany instalacji wywiewnej o wymiarach 14x14 cm zakończony kratką wentylacyjną zamontowaną pod sufitem - kanał odprowadzenia spalin o wymiarach 14 x 14 wyprowadzony ponad dach na wysokość zabezpieczająca przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. - kanał wentylacji nawiewnej o powierzchni 300 cm 2 z niezamykanymi otworami doprowadzający powietrze do spalania Zbiorniki W kotłowni naleŝy zabudować zbiornik paliwa firmy SOTRALENZ typu EUROLENZ 2500 TELB 88 o pojemności 2500L kaŝdy (maksymalna pojemność zbiornika montowanego w pom. kotłowni to 1000L, przy większych ilościach zbiorniki naleŝy montować w wydzielonym pomieszczeniu ). - zbiornik oleju w pomieszczeniu kotłowni naleŝy oddzielić od kotła ścianką o grubości min 12cm większej od zbiorników o 30 cm w pionie i 60 w poziomie, - zbiorniki i rurociągi z tworzyw sztucznych powinny mieć zapewnione odprowadzenie ładunków elektrycznych, - osprzęt zbiorników stanowią: przewód do napełniania ze złączką szczelną, układ ssący z zaworem szybko zamykającym, ogranicznik nadmiernego wypełnienia, przewód odpowietrzający Ø40 wyprowadzony ok. 2,5 m od pow. terenu (najlepiej ponad dach) i ok.. 0,5m od okien i zakończona zaworem oddechowym Ø40 właz dla zbiorników stalowych. - kotłownię wyposaŝyć w automatyczny wyłącznik dopływu oleju, Celem doprowadzenia oleju ze zbiorników do kotła przewiduje się instalację z rur miedzianych łączonych lutem twardym w systemie dwururowym.

16 16 Grzejniki Dla ogrzania projektowanych pomieszczeń projektuje się grzejniki płytowe stalowe PURMO zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki naleŝy montować pod oknami lub na ścianach. Rozmieszczenie grzejników oraz ich wielkość przedstawiono na rysunku 3.0, 3.1, 3.2 i 3.3. Odpowietrzenie instalacji wykonuje się poprzez odpowietrzniki grzejnikowe i odpowietrzacze na pionach. 5. Uwagi końcowe W pomieszczeniach sanitariatów przewiduje się wentylację mechaniczną w oparciu o wentylatory ścienne łazienkowe np. typu Decor 100, 200. W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się wentylację grawitacyjną zgodnie z branŝą budowlaną. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych Część II Instalacje oraz zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi. Dopuszcza się zastosowane innych materiałów pod warunkiem posiadania parametrów równowaŝnych technicznie jak urządzenia przyjęte w niniejszym opracowaniu oraz stosownych świadectw, atestów i certyfikatów do stosowania w uŝytkowaniu i eksploatacji tych wyrobów w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. MontaŜ urządzeń i elementów instalacji oraz próby i rozruch instalacji naleŝy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producentów urządzeń (DTR, instrukcje montaŝowe, eksploatacyjne itp.). Opracował: mgr inŝ. GraŜyna Sigowska mgr inŝ. Michał Kwiatkowski

17 17 I N F O R M A C J A Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Instalacje wod.-kan. i centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. Rozbudowa Domu StraŜaka w Kramsku, ul. Rynek 4a. 2. Zakres robót 2.1. Roboty montaŝowe: - ułoŝenie instalacji wodociągowej, - ułoŝenie instalacji kanalizacji sanitarnej, - ułoŝenie instalacji centralnego ogrzewania, - montaŝ kotłów olejowych wraz z osprzętem, - próby ciśnieniowe Roboty budowlane: - wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych na rozprowadzenie instalacji, - wykonanie otworów w przegrodach budowlanych na przejścia instalacji, - wykończenie wykonanych otworów poprzez otynkowanie i malowanie. 3. Wykaz istniejących obiektów i elementów zagospodarowania budynku WyŜej wymienione instalacje będą montowane w przebudowywanym i rozbudowywanym Domu StraŜaka w Kramsku przy ul. Rynek 4a. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót a) PoraŜenie prądem elektrycznym moŝe nastąpić przy pracach z uŝyciem urządzeń zasilanych prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. b) Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym zagroŝenie występować będzie podczas transportu, przeładunku i montaŝu rurociągów i urządzeń.

18 18 c) Urządzenia niebezpieczne źródło zagroŝenia: urządzenie do zgrzewania elektrooporowego, butle z palnikami do spawania gazowego, młoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne. d) Upadek na płaszczyźnie zagroŝenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych. e) ZagroŜenia związane z ostrymi elementami podczas robót budowlanomontaŝowych istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami. f) Zapalenie lub wybuch gazu przy napełnianiu instalacji gazowej metanem oraz podczas spawania gazowego. 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu przed rozpoczęciem robót InstruktaŜu naleŝy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do protokołu instruktaŝu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaŝu odpowiedzialny jest bezpośredni przełoŝony (brygadzista, mistrz) brygady wykonującej prace. W instruktaŝu uwzględnić: - informację o warunkach atmosferycznych, - bezpieczne metody wykonywania prac, - informację o występujących zagroŝeniach praz sposobach zabezpieczania się przed skutkami występujących zagroŝeń, - zasady komunikowania się pracowników, - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia, w szczególności: udzielenia pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagroŝenia zdrowia lub Ŝycia, sposobie powiadomienia słuŝb ratowniczych w przypadku powstania lub zauwaŝenia zagroŝenia. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót a) Stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporaŝeniową, zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi.

19 19 b) Wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę niebezpieczną, uŝywać sprawne urządzenia do transportu, dobierać odpowiednie obciąŝenia. c) NaleŜy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia. d) NaleŜy uŝywać rękawic ochronnych oraz wyposaŝyć brygadę w podręczną apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi. e) WyposaŜyć stanowisko z zagroŝeniem w podręczny sprzęt ppoŝ., nie uŝywać ognia otwartego przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych. Informację sporządził: mgr inŝ. Krzysztof Wawrzyniak

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI (opracowanie zawiera 24 str.) 1. Podstawowe dane 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.2. Podstawa opracowania 3 1.3. Zakres opracowania 3 1.4. Charakterystyka projektowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/205 60-166 Poznań tel. 061 661 69 40; kom. 0606 944 004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo