ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Rozwiązania projektowe Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja Instalacja centralnego ogrzewania Uwagi końcowe.. 16 INFORMACJA dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.0 Rzut piwnicy instalacja wodociągowa 1.1 Rzut parteru instalacja wodociągowa 1.2 Rzut I piętra instalacja wodociągowa 1.3 Rzut II piętra instalacja wodociągowa 2.0 Rzut piwnicy instalacja kanalizacji sanitarnej 2.1 Rzut parteru instalacja kanalizacji sanitarnej 2.2 Rzut I piętra instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3 Rzut II piętra instalacja kanalizacji sanitarnej 3.0 Rzut piwnicy instalacja centralnego ogrzewania 3.1 Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania 3.2 Rzut I piętra instalacja centralnego ogrzewania 3.3 Rzut II piętra instalacja centralnego ogrzewania 3.4 Schemat kotłowni

2 2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe projekt budowlany instalacji wod.-kan. i c.o. w ramach zadania pn. Rozbudowa Domu StraŜaka w Kramsku, ul. Rynek 4a został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: mgr inŝ. K. Wawrzyniak upr. nr UAB.8346/II/3/ SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. I. Dąbrowska upr. nr GP.115/7346/II/25/

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7,

8 8

9 9 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania dla zadania pn. Rozbudowa Domu StraŜaka w Kramsku, ul. Rynek 4a. Inwestor: Gmina Kramsk 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - wytyczne wg P.T. architekt. - konstrukcyjnego, - obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie. 3. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania techniczne instalacji zimnej i ciepłej wody uŝytkowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla budynku Domu StraŜaka przy ul. Rynek 4a w Kramsku. 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wodociągowa Budynek zasilany będzie w zimną wodę z istniejącego przyłącza wody 80. Źródłem ciepłej wody uŝytkowej dla budynku będą elektryczne pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. o poj. odpowiednio 5L (2,2kW), 10L (1,5kW), 50L (1,5kW), 60L (1,5kW) pokazane na rzutach budynku (rys. 1.0, 1.1, 1.2, 1,3). Dla kuchni zaprojektowano pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 300 L zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni, zasilany z proj. kotła olejowego. Zasilanie kuchni w wodę zimną i ciepła nastąpi z projektowanego pionu P9. Instalację ciepłej wody i instalację cyrkulacji naleŝy prowadzić równolegle do instalacji wody zimnej umieszczając je powyŝej.

10 10 Przewody wodociągowe w pomieszczeniach naleŝy prowadzić w warstwie podłogowej, w podtynkowych bruzdach ściennych oraz pod stropem pomieszczeń piwnicy. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody uŝytkowej oraz wody cyrkulacyjnej naleŝy wykonać z rur stalowych ocynkownych lub PE-Xc (polietylen) łączonych za pomocą gwintowania lub złączy zaciskowych (pierścień pełny) w otulinie termoizolacyjnej i przeciwwilgociowej (np. pianka poliuretanowa) z zastosowaniem odpowiednich kształtek. W miejscach rozgałęzień przewodów do poszczególnych przyborów zamontować zawory odcinające, do których naleŝy umoŝliwić łatwy dostęp. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienia, temperatury ) danej instalacji. W miejscach połączeń baterii i zaworów czerpalnych projektuje się gwintowane łączniki przejściowe, uszczelniane taśmą teflonową lub przędzą z konopi i pastą uszczelniającą. W miejscach przejść przez ściany przewody naleŝy prowadzić w rurach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową naleŝy wypełnić szczeliwem trwale plastycznym, nie korodującym. Projektowaną instalację wodociągową naleŝy rozprowadzić od miejsca wprowadzenia do budynku przyłącza wodociągowego za istniejącym zestawem wodomierzowym. Za zestawem wodomierzowym naleŝy zamontować zawór antyskaŝeniowy DN80 np. typu EA423RE SOCLA. Średnice przewodów na poszczególnych odcinkach określono na podstawie wyznaczonych przepływów obliczeniowych dla rur stalowych. Średnice wewnętrzne przewodów pokazano na rysunkach nr: 1.0, 1.1, 1.2, 1,3. WyposaŜenie sanitarne budynku: - umywalka 16 szt. - zlewozmywak jednokomorowy 9 szt. - zlewozmywak dwukomorowy 1 szt. - ustęp 14 szt. - natrysk 4 szt. - zmywarka 1 szt. - zawór czerpalny DN 15 2 szt. - zawór p.poŝ. DN 25 8 szt.

11 11 Przepływ obliczeniowy: q n = 11,3 [l/s] q = 0,682. ( Σq n ) 0,45-0,14 = 1,89 [l/s] = 6,80 [m 3 /h] 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej Odprowadzenie ścieków bytowych z w/w budynków projektuje się do projektowanej kanalizacji sanitarnej DN 200 na terenie Inwestora (wg odrębnego opracowania). Poziomy kanalizacyjne w budynku naleŝy prowadzić w warstwach podłogowych, w zakrytych bruzdach ściennych oraz pod stropem pomieszczeń piwnicy, z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych spadków. Piony kanalizacyjne naleŝy prowadzić w bruzdach ściennych. Całość instalacji kanalizacyjnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych. Średnice i kształtki pokazano na rysunkach 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Piony kanalizacyjne naleŝy wyposaŝyć w zawory napowietrzające oraz w rury wywiewne (w miejscach wskazanych na rzutach budynku), wyprowadzone nad dach i zakończone rurą wywiewną, oraz czyszczaki zamontowane najniŝej na kaŝdym pionie Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja Po ułoŝeniu rurociągów naleŝy wykonać próbę szczelności przewodów wodociągowych zgodnie z PN-81/B Rurociągi napełnić wodą w najniŝszym punkcie z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyŝszych. Po napełnieniu utrzymywać ciśnienie robocze przez 12 godzin. PodwyŜszać ciśnienie do ciśnienia próbnego p p = 1,5 p r. Utrzymywać ciśnienie próbne przez 30 minut obserwując na manometrze czy nie spada jego wartość. Przewód uwaŝa się za szczelny, gdy po 30 minutach próby manometr nie wykaŝe spadku ciśnienia. JeŜeli na manometrze zaobserwowano spadek ciśnienia, naleŝy zlokalizować i usunąć nieszczelność oraz powtórzyć próbę szczelności.

12 12 Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności wykonać płukanie. Ilość wody uŝytej do płukania powinna zapewnić min krotną wymianę wody w przewodzie. Po zakończeniu płukania naleŝy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych stosując roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna wynosić 30 gcl2/m 3 wody płuczącej. Roztwór dezynfekcyjny usunąć po 24 godz. poprzez powtórne płukanie przewodów wodociągowych. Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej polega na: - sprawdzeniu szczelności w czasie swobodnego przepływu wody przez podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowych, - sprawdzeniu szczelności kanalizacyjnych przewodów odpływowych (poziomów) poprzez napełnienie wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem i poddanie złączy oględzinom Instalacja centralnego ogrzewania Dane ogólne Budynek jest zlokalizowany w II strefie klimatycznej, co odpowiada obliczeniowej temperaturze zewnętrznej -18 C wg normy PN-82/B Współczynniki przenikania ciepła obliczono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Obliczenie zapotrzebowania na ciepło dokonano, przy załoŝeniu, Ŝe : - istniejące ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem o grubości 5cm (wg projektu branŝy budowlanej) i po dociepleniu współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosić będzie U<0,5[W/(m 2 *K], - współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu U<0,45[W/(m 2 *K], - istniejące okna zostaną wymienione na okna nowoczesne, szczelne, oszklone zestawem termoizolacyjnym o współczynniku przenikania ciepła U<1,6[W/(m 2 *K]. Instalacja c.o. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompową wodną, dwururową, symetryczną o parametrach pracy 70/55 C.

13 13 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się w układzie rozdzielaczowotrójnikowym. W centralnym miejscu kotłowni przewidziano rozdzielacze. Od rozdzielacza przewody prowadzone są do pionów, a z nich do grzejników. Instalację c.o. zaprojektowano z rur PE-Xc (polietylen) łączonych za pomocą złączy zaciskowych (pierścień pełny) z zastosowaniem kształtek mosięŝnych izolowanych otuliną ze spienionego polietylenu o grubości 20 mm zgodnie z wymogami PN-91/ Bezpośrednio przy kotle instalację naleŝy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Armatura przy kotle spawana, kołnierzowa lub gwintowana. Instalację naleŝy zabezpieczyć przed nadmierną rozszerzalnością za pomocą kompensatorów. Przewody w miejscach przejść przez przegrody budowlane powinny być one osadzone swobodnie w tulejach ochronnych. Miejsce przestrzeni między rurą a tuleją powinno być wypełnione szczeliwem elastycznym (niedozwolone jest ułoŝenie rury w bezpośrednim kontakcie z betonem). Przewody instalacji w pomieszczeniach prowadzić w warstwie posadzkowej oraz w bruzdach ściennych. Instalację ogrzewczą naleŝy wyposaŝyć w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową zapewniającą jej bezpieczne działanie. Ponadto naleŝy ją zaizolować zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. Obieg wody grzejnej wymuszony jest poprzez pompy obiegowe dla systemów ogrzewań wodnych. Przed pompą zamontować filtr siatkowy oraz zawory odcinające. Instalację c.o naleŝy poddać próbie hydraulicznej w podobny sposób jak instalację ciepłej wody uŝytkowej na zimno i na gorąco. Próbę szczelności instalacji wykonać przed zabetonowaniem rur. Napełnić instalację od dołu wodą z jednoczesnym jej odpowietrzeniem przez najwyŝszy punkt. Dokonać kontroli stanu przewodów, połączeń i armatury. Następnie podnieść ciśnienie w instalacji na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego przy pomocy ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnienia Próbę uznaję się za pozytywną, jeśli w ciągu 30 min manometr nie wykaŝe spadku ciśnienia.

14 14 Tab. Średnice rur Geberit Mepla Miedź Stalowa rura ocynk. DN 12 16x2,25 15x1,0 - DN 15 20x2,50 18x1,0 R ½ DN 20 26x3,00 22x1,0 R ¾ DN 25 32x3,00 28x1,5 R 1 Kocioł Źródłem ciepła dla instalacji c.o. po modernizacji będą dwa projektowane kotły olejowe o mocy 50kW kaŝdy. Kotłownia pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczeń oraz będzie źródłem ciepła do podgrzania ciepłej wody uŝytkowej dla kuchni na I piętrze. Instalacja cwu wyposaŝona jest w zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody. Moc cieplną kotłowni przyjęto na podstawie obliczeń cieplnych strat ciepła pomieszczeń przez przenikanie, odpowiednią wentylację naturalną pomieszczeń i zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania c.w.u. Całkowita moc zainstalowanych grzejników. - I obieg Q g = 49,9 kw c.o. - II obieg Q g = 29,6 kw c.o. + Q cwu = 20 kw cw.u. dla kuchni na I pietrze W oparciu o obliczone zapotrzebowanie ciepła dobrano dla kaŝdego obiegu kocioł olejowy firmy VAILLANT typu irovit VKO 568/5 o mocy znamionowej 43 kw kaŝdy. Szczegóły pokazano na załączonych kartach katalogowych kotła i podgrzewacza. Kotły, podgrzewacz zasobnikowy VIH 300 zabezpieczone będą przed wzrostem ciśnienia poprzez zastosowanie grupy bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze ciśnieniowe wg wytycznych producenta. Charakterystyka kotła wg karty katalogowej. Sterowanie pracą kotła odbywa się przez mikroprocesorowy regulator dostarczany przez producenta kotła. Pomieszczenie kotłowni i składu oleju Charakterystyka pomieszczenia: - podłoga powinna być wykonana w sposób zapewniający utrzymanie czystości, szczelna, nie pyląca i nie nasiąkliwa, aby uniemoŝliwiała przedostawanie się oleju w razie awarii,

15 15 - podłoga oraz ściany znajdujące się w bezpośredniej bliskości kotła nie mogą być wykonane z materiałów palnych, - skład oleju naleŝy oddzielić od kotłowni za pomocą progu pietrzącego tworzące wannę o pojemności 2/3 pojemności gromadzonego oleju. Posadzkę i ściany do wysokości progów wykonać z materiałów nienasiąkliwych. (dla zbiorników dwupłaszczyznowych nie ma konieczności wykonywania wanny wychwytującej), - kanał murowany instalacji wywiewnej o wymiarach 14x14 cm zakończony kratką wentylacyjną zamontowaną pod sufitem - kanał odprowadzenia spalin o wymiarach 14 x 14 wyprowadzony ponad dach na wysokość zabezpieczająca przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. - kanał wentylacji nawiewnej o powierzchni 300 cm 2 z niezamykanymi otworami doprowadzający powietrze do spalania Zbiorniki W kotłowni naleŝy zabudować zbiornik paliwa firmy SOTRALENZ typu EUROLENZ 2500 TELB 88 o pojemności 2500L kaŝdy (maksymalna pojemność zbiornika montowanego w pom. kotłowni to 1000L, przy większych ilościach zbiorniki naleŝy montować w wydzielonym pomieszczeniu ). - zbiornik oleju w pomieszczeniu kotłowni naleŝy oddzielić od kotła ścianką o grubości min 12cm większej od zbiorników o 30 cm w pionie i 60 w poziomie, - zbiorniki i rurociągi z tworzyw sztucznych powinny mieć zapewnione odprowadzenie ładunków elektrycznych, - osprzęt zbiorników stanowią: przewód do napełniania ze złączką szczelną, układ ssący z zaworem szybko zamykającym, ogranicznik nadmiernego wypełnienia, przewód odpowietrzający Ø40 wyprowadzony ok. 2,5 m od pow. terenu (najlepiej ponad dach) i ok.. 0,5m od okien i zakończona zaworem oddechowym Ø40 właz dla zbiorników stalowych. - kotłownię wyposaŝyć w automatyczny wyłącznik dopływu oleju, Celem doprowadzenia oleju ze zbiorników do kotła przewiduje się instalację z rur miedzianych łączonych lutem twardym w systemie dwururowym.

16 16 Grzejniki Dla ogrzania projektowanych pomieszczeń projektuje się grzejniki płytowe stalowe PURMO zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki naleŝy montować pod oknami lub na ścianach. Rozmieszczenie grzejników oraz ich wielkość przedstawiono na rysunku 3.0, 3.1, 3.2 i 3.3. Odpowietrzenie instalacji wykonuje się poprzez odpowietrzniki grzejnikowe i odpowietrzacze na pionach. 5. Uwagi końcowe W pomieszczeniach sanitariatów przewiduje się wentylację mechaniczną w oparciu o wentylatory ścienne łazienkowe np. typu Decor 100, 200. W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się wentylację grawitacyjną zgodnie z branŝą budowlaną. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych Część II Instalacje oraz zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi. Dopuszcza się zastosowane innych materiałów pod warunkiem posiadania parametrów równowaŝnych technicznie jak urządzenia przyjęte w niniejszym opracowaniu oraz stosownych świadectw, atestów i certyfikatów do stosowania w uŝytkowaniu i eksploatacji tych wyrobów w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. MontaŜ urządzeń i elementów instalacji oraz próby i rozruch instalacji naleŝy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producentów urządzeń (DTR, instrukcje montaŝowe, eksploatacyjne itp.). Opracował: mgr inŝ. GraŜyna Sigowska mgr inŝ. Michał Kwiatkowski

17 17 I N F O R M A C J A Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Instalacje wod.-kan. i centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. Rozbudowa Domu StraŜaka w Kramsku, ul. Rynek 4a. 2. Zakres robót 2.1. Roboty montaŝowe: - ułoŝenie instalacji wodociągowej, - ułoŝenie instalacji kanalizacji sanitarnej, - ułoŝenie instalacji centralnego ogrzewania, - montaŝ kotłów olejowych wraz z osprzętem, - próby ciśnieniowe Roboty budowlane: - wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych na rozprowadzenie instalacji, - wykonanie otworów w przegrodach budowlanych na przejścia instalacji, - wykończenie wykonanych otworów poprzez otynkowanie i malowanie. 3. Wykaz istniejących obiektów i elementów zagospodarowania budynku WyŜej wymienione instalacje będą montowane w przebudowywanym i rozbudowywanym Domu StraŜaka w Kramsku przy ul. Rynek 4a. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót a) PoraŜenie prądem elektrycznym moŝe nastąpić przy pracach z uŝyciem urządzeń zasilanych prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. b) Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym zagroŝenie występować będzie podczas transportu, przeładunku i montaŝu rurociągów i urządzeń.

18 18 c) Urządzenia niebezpieczne źródło zagroŝenia: urządzenie do zgrzewania elektrooporowego, butle z palnikami do spawania gazowego, młoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne. d) Upadek na płaszczyźnie zagroŝenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych. e) ZagroŜenia związane z ostrymi elementami podczas robót budowlanomontaŝowych istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami. f) Zapalenie lub wybuch gazu przy napełnianiu instalacji gazowej metanem oraz podczas spawania gazowego. 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu przed rozpoczęciem robót InstruktaŜu naleŝy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do protokołu instruktaŝu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaŝu odpowiedzialny jest bezpośredni przełoŝony (brygadzista, mistrz) brygady wykonującej prace. W instruktaŝu uwzględnić: - informację o warunkach atmosferycznych, - bezpieczne metody wykonywania prac, - informację o występujących zagroŝeniach praz sposobach zabezpieczania się przed skutkami występujących zagroŝeń, - zasady komunikowania się pracowników, - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia, w szczególności: udzielenia pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagroŝenia zdrowia lub Ŝycia, sposobie powiadomienia słuŝb ratowniczych w przypadku powstania lub zauwaŝenia zagroŝenia. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót a) Stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporaŝeniową, zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi.

19 19 b) Wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę niebezpieczną, uŝywać sprawne urządzenia do transportu, dobierać odpowiednie obciąŝenia. c) NaleŜy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia. d) NaleŜy uŝywać rękawic ochronnych oraz wyposaŝyć brygadę w podręczną apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi. e) WyposaŜyć stanowisko z zagroŝeniem w podręczny sprzęt ppoŝ., nie uŝywać ognia otwartego przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych. Informację sporządził: mgr inŝ. Krzysztof Wawrzyniak

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO . PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Zlecenie Inwestora. Warunki techniczne podłączenia i zapewnienia gazu. Dokumentacja budowlana nieruchomości Inwestora. Wymogi szczegółowe dostawcy gazu oparte o aktualne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103 STADIUM NAZWA OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE Przebudowa części budynku DL w Brzezówce ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na żłobek ADRES BRZEZÓWKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWYI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY ul. MŁYNARKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 WRAZ Z INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera:

Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny 2. Załączniki -pisma 3. Rysunki 3.1. Plan sytuacyjny 1:500 - Rys. Nr 1. 3.2. Rzut przyziemia - poradnia- gabinety 1:50 - Rys. Nr 2. 3.3. Rzut przyziemia - WC - segment

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. Nazwa inwestycji Inwestor REMONT SALI SPOTKAŃ PRZY OSP W STRADUNI GMINA WALCE zam. 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 Lokalizacja inwestycji Stradunia ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin BRANŻA SANITARNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., GAZU INWESTOR : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin LOKALIZACJA : ul.urbanowicza 13, Dęblin

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres Inwestora: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD KAN DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA CISNA 87A, 38-607 CISNA Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83

00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU HOTELU GARNIZONOWEGO SOCHACZEW ul. DYWIZJONU 303 nr 4 INSTALCJE WOD-KAN INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Rodzaj oprac.:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BranŜa: sanitarna. Nazwa i adres Inwestora: GMINA KOSTOMŁOTY ul. ŚlęŜna 2 55 311 KOSTOMŁOTY

BranŜa: sanitarna. Nazwa i adres Inwestora: GMINA KOSTOMŁOTY ul. ŚlęŜna 2 55 311 KOSTOMŁOTY BranŜa: sanitarna Nazwa i przedmiot opracowania, adres obiektu budowlanego: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach II etap. Zad. 1. Instalacja co, wody i elementy kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05

PROJEKT BUDOWLANY. projektant : mgr inż. Sławomir Partyka uprawn. bud. instalacyjne nr POM/0112/POOS/05 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku wielofunkcyjnym o część sklepową i kotłownie lokalizacja Lubiki, dz. nr 122/1,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo