nr PS-IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr PS-IV"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino, zwanej dalej Placówką, prowadzonej przez Panią. Annę Duraj, w ramach działalności gospodarczą pod firmą Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino, kierowanej przez p. Kamilę Pobłocką. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 października 2014 r. w obecności Pani Anny Duraj oraz Pani Kamili Pobłockiej. Kontrolujący: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, z dnia 27 października 2014 r. znak PS-I Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz 4 pkt 3 i 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.). Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku Pani Anny Duraj, z dnia 17 października 2014 r. złożonego w dniu 17 października 2014 r., o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki. Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw mieszkańców. Protokół sporządzono na podstawie oględzin, rozmów z osobami przebywającymi w Placówce, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez Panią Annę Duraj, prowadzącą Placówkę i Panią Kamilę Pobłocką, kierownika Placówki. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I 1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Zezwolenie Wojewody. Placówka przeznaczona jest dla czterdziestu dziewięciu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku. Wojewoda Pomorski zezwolił, decyzją nr 2/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. (znak sprawy PS- -IV /10), Panu Ireneuszowi Duraj na prowadzenie na czas nieokreślony w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Dąbrówka, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino, przeznaczonej dla czterdziestu dziewięciu osób. [. ]* [.]* W toku prowadzonego postępowania ustalono w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na dzień 27 października 2014 r., że przedsiębiorca pod nazwą Dom Seniora DĄBRÓWKA Ireneusz Duraj, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotnicza 98, Banino, w dniu 20 października 2014 r., został wykreślony z ewidencji, stwierdzając trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej [...]*. Pani zobowiązała się (dokument w aktach sprawy załącznik nr 4 do wniosku o wydanie zezwolenia) do zapewnienia opieki w Placówce wszystkim osobom przebywającym dotychczas w Domu Seniora Dąbrówka. 2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. Prowadząca Placówkę zadeklarowała, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się nowa tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę w województwie pomorskim. Ponadto, w budynku, w której mieści się Placówka, na tablicy ogłoszeń, zgodnie z deklaracją Pani Anny Duraj, będzie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz o zmienionym podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym o siedzibie podmiotu. 1

2 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. II U S Ł U G I B Y T O W E 1. Budynek i otoczenie Placówki. Placówka mieści się w budynku zamieszkania zbiorowego, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemna), wyposażonym w windę docierającą do wszystkich kondygnacji, w zabudowie rodzinnej. Dokumenty potwierdzające możliwość użytkowania ww. windy, w tym kopie: Protokółu badania okresowego urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, z dnia 13 lutego 2014 r. oraz Decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z dnia 13 lutego 2014 r. zezwalającej na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 29 lutego 2016 r., stanowią załącznik nr 1 do niniejszego W budynku i w otoczeniu Placówki nie występują bariery architektoniczne. Na pierwszej kondygnacji (podziemie) znajdują się pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia. Na drugiej kondygnacji budynku Placówki znajdują się pokoje mieszkalne, [ ]**, [ ]** pomieszczenia kuchni, jadalnia i pokoje dziennego pobytu. Na trzeciej kondygnacji znajdują się pokoje mieszkalne, [...]** [..]**. Kopia projektu technicznego budynku, w której mieści się Placówka, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 2. Pomieszczenia mieszkalne. Placówka posiada łącznie dwadzieścia dwa pokoje mieszkalne, położone na drugiej i trzeciej kondygnacji budynku, w tym: a) na drugiej kondygnacji znajduje się dziewięć pokoi mieszkalnych, w tym: - osiem pokoi dwuosobowych o następujących powierzchniach użytkowych: pokój nr 1 [.]** m 2, pokój nr 2 [.]** m 2, pokój nr 3 - [.]** m 2, pokój nr 4 [.]** m 2, pokój nr 6 - [.]** m 2, pokój nr 7 - [.]** m 2, pokój nr 8 - [.]** m 2, pokój nr 9 - [.]** m 2 ; - jeden pokój trzyosobowy - nr 5 o powierzchni użytkowej [.]** m 2 ; b) na trzeciej kondygnacji znajduje się trzynaście pokoi mieszkalnych, w tym: - jeden pokój jednoosobowy nr 15 o powierzchni użytkowej [.]** m 2 ; - siedem pokoi dwuosobowych o powierzchniach użytkowych: pokój nr 11 - [.]** m 2, pokój nr 12 - [.]** m 2, pokój nr 14 - [.]** m 2, pokój nr 16 [.]** m 2, pokój nr 17 - [.]** m 2, pokój nr 19 - [.]** m 2, pokój nr 23 - [.]** m 2 ; - pięć pokoi trzyosobowych o powierzchniach użytkowych: pokój nr 10 - [.]** m 2, pokój nr 18 - [.]** m 2, pokój nr 20 - [.]** m 2, pokój nr 21 - [.]** m 2, pokój nr 22 - [.]** m 2. Wszystkie pokoje wyposażone są w: szafę i stół oraz łóżka, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju. Przy każdym pokoju znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w umywalkę, miskę ustępową, natrysk i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Dodatkowo każdy pokój wyposażony jest w system alarmowo-przyzywowy. Jeden pokój jednoosobowy (nr 15 o powierzchni [.]** m 2 ) uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Pozostałe pokoje spełniają wymagania pod względem powierzchni oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3. Pozostałe pomieszczenia. 1) pokój dziennego pobytu oraz jadalnia: Na drugiej kondygnacji znajdują się dwa pokoje dziennego pobytu, w tym jeden przylegający do jadalni. Pokoje dziennego pobytu położone są przy wejściu do Placówki po dwóch stronach korytarza głównego. Jadalnia jest otwartym pomieszczeniem o powierzchni [.]** m 2, przylegającym do pokoju dziennego pobytu o powierzchni [.]** m 2, drugi pokój dziennego pobytu (pomieszczenie przechodnie) ma powierzchnię użytkową [.]** m 2. Jadalnia wyposażona jest [..]**, [..]**. Pokoje dziennego pobytu wyposażone są [.]** [..]**. 2

3 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Placówka dysponuje jednym pomieszczeniem, na pierwszej kondygnacji (podziemnej), przeznaczonym na pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia. Pomieszczenie wyposażone jest [.]** [...]** (opis zakresu świadczonych usług w Placówce stanowi załącznik nr 3 do protokółu). 3) inne pomieszczenia: Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: 4. Warunki sanitarne. W Placówce, przy każdym pokoju mieszkalnym, znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone w natrysk, miskę ustępową i umywalkę. Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Na drugiej kondygnacji znajdują się trzy ogólnodostępne toalety, każda wyposażona w miskę ustępową i umywalkę; jedna toaleta jest wyposażona w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla mieszkańców spełniają wymogi pod względem wymaganej liczby oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 5. Wyżywienie i organizacja posiłków. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: W Placówce wydawanych jest dziennie pięć, następujących posiłków: śniadanie wydawane od godziny 8.00, drugie śniadanie wydawane od godziny 10.00, obiad wydawany od godziny 13.00, podwieczorek wydawany od godziny 16.00, kolacja wydawana od godziny Posiłki obiadowe przygotowywane są i dostarczane do Placówki są przez podmiot zewnętrzny, [.]**, stanowi załącznik nr 4 do Kopia przykładowego jadłospisu stanowi załącznik nr 5 do Dostarczane posiłki wydawane są z kuchni położonej na drugiej kondygnacji Placówki. Opis wyżywienia i organizacji posiłków w Placówce zawarto w załączniku nr 3 do 2) posiłki dietetyczne: Placówka zapewnia mieszkańcom posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Obecnie 3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami: Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, mają dostęp do drobnych posiłków i napojów między głównymi posiłkami, wydawanych w kuchni Placówki. Informację na temat dostępu mieszkańców do drobnych posiłków i napoi, pomiędzy posiłkami, zawarto w załączniku nr 3 do 4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: Osoby leżące i chore, oraz wszystkie, które wyrażają taką chęć, otrzymują posiłki do swoich pokoi mieszkalnych. Informację na temat spożywania przez mieszkańców posiłków swoich pokojach mieszkalnych, zawarto w załączniku nr 3 do 3

4 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 5) karmienie: Osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu są karmione przez personel Placówki. [...]** 6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Placówka zapewnia mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W każdym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym oraz toalecie znajduje się mydło oraz ręczniki i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Do własnej dyspozycji osoby przebywające w Placówce mają, przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe. 7. Utrzymanie czystości. 1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce: Pranie odzieży i pościeli mieszkańców odbywa się w Placówce, w pomieszczeniu przeznaczonym do prania i suszenia, na pierwszej kondygnacji (podziemie). 2) sprzątanie pomieszczeń: Wszystkie pomieszczenia Placówki są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. W trakcie kontroli pomieszczenia mieszkalne oraz ogólnodostępne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. III U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E 1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. Pani poinformowała, że wszystkim osobom przebywającym w Placówce, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, udzielana jest niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej. 2. Pielęgnacja. Pani poinformowała, że w przypadku choroby osoby przebywającej w Placówce, niewymagającej hospitalizacji, udzielana jej jest konieczna pomoc i pielęgnacja. Pani poinformowała, że nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną lub bliskimi, roztaczana jest przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane jest stosowne wsparcie. 3. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: Każda osoba przebywająca w Placówce posiada lekarza pierwszego kontaktu. Osobom przebywającym w Placówce, usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczy [ ]** Kopie ww. umowy o świadczenie usług medycznych oraz aneksów stanowią załącznik nr 6 do Placówka umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług innych lekarzy specjalistów, poza Placówką. W nagłych przypadkach Placówka wzywane jest pogotowie ratunkowe z Żukowa. 4

5 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 2) informacje dotyczące stanu zdrowia: W Placówce prowadzona jest dokumentacja dotycząca stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców, [... ]**. Dokumentacja medyczna W Placówce prowadzona jest także dokumentacja: 3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki: Placówka prowadzi ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych w formie [.. ]**. 4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki: Placówka prowadzi ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. W dniu kontroli brak był wpisów w ww. ewidencji. 4. Organizacja czasu wolnego. Mieszkańcy Placówki w czasie wolnym korzystają z [...]**, [..]** stanowi załącznik nr 8 do protokółu). Kopia <<Planu dnia obowiązującego w Domu Seniora Dąbrówka >> stanowi załącznik nr 9 do 5. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia dla mieszkańców. Obecnie osoby przebywające w Placówce nie wymagają takie pomocy. 6. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Zgodnie z informacją udzieloną przez Panią Annę Duraj w trakcie kontroli, rodziny i bliscy osób przebywających w Placówce, samodzielnie załatwiają sprawy osobiste. 7. Kontakty z otoczeniem. Osoby przebywające w Placówce mogą przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób, zgodnie [..]** (załącznik nr 10 do protokółu) i [..]**dotyczącym odwiedzin w Placówce (załącznik nr 8 do protokółu). IV O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. 5

6 w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. Wśród osób przebywających w Placówce, najczęściej rozpoznano następujące schorzenia: choroba Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie: Szczegółową informację na temat mieszkańców zawiera Lista Mieszkańców na dzień r. - załącznik nr 11 do Wykaz mieszkańców, z podziałem na pokoje, zawiera Lista mieszkańców - załącznik nr 12 do 2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. Umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe: W Placówce prowadzona jest szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierającą m. in. umowy o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce. Wzór umowy dotyczącej pobytu w Placówce stanowi załącznik nr 13 do [..]**, stanowi załącznik nr 14 do [.]**, stanowi załącznik nr 15 do W dokumentacji mieszkańców znajduje się również [...]** przez personel Placówki. Wzór [ ]** stanowi załącznik nr 16 do 3. Warunków życia osób przebywających w Placówce. Pokoje, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, dla osób korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń są w należytym stanie, dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców. W trakcie kontroli mieszkańcy byli ubrani stosowanie do płci, postury, pory dnia i temperatury powietrza. Z uwagi na porę obiadową, większość mieszkańców przebywało w jadalni. Zespół inspektorów rozmawiał z jedną z mieszkanek [..]* [.]* [...]* [.]* [...]* V P E R S O N E L Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących. Usługi opiekuńcze dla osób przebywających w Placówce, świadczą: 6

7 eej Protokół nr PS-IV z przeprowadzonej, w dniu 29 października 2014 r., kontroli standardu świadczonych w podeszłym wieku Dom Seniora DĄBRÓWKA, z siedzibą w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino. Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących. Liczba zatrudnionych osób wskazuje na zapewnienie ciągłości opieki nad osobami przebywającymi w Placówce. Szczegółowy wykaz pracowników Placówki stanowi załącznik nr 17 do Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osobę prowadzącą Placówkę o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 4 listopada 2014 r. podpisy zespołu inspektorów podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką Protokół sporządzono w dniu 4 listopada 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla p. Anny Duraj, Dom Seniora DĄBRÓWKA w Baninie przy ul. Lotniczej 98, Banino; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Jolantę Mazurkiewicz. [...]** - [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie Dom Seniora DĄBRÓWKA. 7

nr PS-IV.9423.1.4.2013

nr PS-IV.9423.1.4.2013 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.4.2013 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Rotmanka z

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.21.2014

nr PS-IV.9423.1.21.2014 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.21.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: DOM SENIORA ACTIVE LIFE,

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.17.2015

nr PS-IV.9423.1.17.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.17.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Aktywnego Seniora,

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.9.2015

nr PS-IV.9423.1.9.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.9.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn,

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.6.2015

nr PS-IV.9423.1.6.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.6.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Rezydencja Seniora z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura Warszawa, 23 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.33.2015 Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie 42 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec Ostrołęka

Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec Ostrołęka Warszawa, 10 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.8.2016 Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec 07-401 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 126a oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo. Zalecenia pokontrolne

PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo. Zalecenia pokontrolne Poznań, 6 marca 2013 r. PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo Zalecenia pokontrolne Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.12.2012 Protokół z kontroli kompleksowej w placówce Dom Pod Klonami Głogoczów 832, 32-444 Myślenice przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/ Warszawa

Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/ Warszawa Warszawa, 10 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.15.2017.RM Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/310 01 684 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice Warszawa, 18 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.1.3.2016.JR Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta 23 05-820 Stare Babice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.3.2.2016 Protokół z kontroli kompleksowej w Centrum Seniora w Drogini, 32-400 Droginia, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.1.2012 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Pensjonacie Zapiecek w Zabierzowie Bocheńskim 470, przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin Warszawa, 22 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.4.2016.MW Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, 09-530 Gąbin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.4.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Seniora Słoneczna Przystań ul. Jabłoniowa 17, Libertów, przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Jednostka kontrolowana: Placówka zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.5.2015.MR Warszawa, 7 września 2015 r. WPS-II.431.4.17.2015.RM Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. WPS-II.431.4.30.2015.IM Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza 1 05-430 Stara Wieś WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/ Łomianki - Dąbrowa

Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/ Łomianki - Dąbrowa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 4 września 2015 r. WPS-II.431.1.4.2015.RM Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/30 05 092 Łomianki - Dąbrowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół

PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół PS.1.JJ.431-2/4/11 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14.07.2011 r. w Domu Seniora Joanna, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2016 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.3.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w placówce Pensjonat dla Osób Starszych usytuowanej przy ul. Czarnochowskiej 15 a

Bardziej szczegółowo

Pan. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek. ul. Strużańska 10

Pan. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek. ul. Strużańska 10 Warszawa, 23 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.9421.2.26.2016.MŚ Pan Igor Kałytczak Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek ul. Strużańska 10 05-119 Józefów k. Legionowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r.

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres

Bardziej szczegółowo

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk. Zalecenia pokontrolne

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk. Zalecenia pokontrolne Poznań, 11 września 2012 r. PS-II.431.8.2.2012.11.13 Zalecenia pokontrolne S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna Nowy Dwór Mazowiecki

Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa, 09 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.22.2016.RM Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna 1 05 100 Nowy Dwór Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.9.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Senior w Krakowie ul. Bieżanowska 98 c, 30-826 Kraków, przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin Warszawa

Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin Warszawa Warszawa, 04 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.1.7.2017.RM Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin 129 03-289 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 i art. 128

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o pomocy społecznej. z dnia12 marca 2004 r. (w części dotyczącej - Domów Pomocy Społecznej) (Dz. U nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami)

USTAWA. o pomocy społecznej. z dnia12 marca 2004 r. (w części dotyczącej - Domów Pomocy Społecznej) (Dz. U nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami) USTAWA o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004 r. (w części dotyczącej - Domów Pomocy Społecznej) (Dz. U nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami) Art. 54. 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2017 Protokół z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna Warszawa, 11 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.1.10.2015.AK Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon:

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon: PS-III.9514.6.2016.TB Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r. Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk Regon: 220335670 Kontrolę, w dniach 25 26 lutego 2016 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 października 2010 r.

Poznań, 14 października 2010 r. Poznań, 14 października 2010 r. PS. II 3.13.0931-9-1/10 Pan Robert Kowalczyk Pełnomocnik p. Kingi Grek Kowalczyk Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Szołdry 21 63-112 Brodnica Zalecenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III.9514.15.2016.TB Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dębowa Marta Pabian, Wojciech Pabian ZPChr ul. Warszawska 1/12, 82-500 Kwidzyn Regon:170035050

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE. PS-Pi.431.1.5.2014.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile (64-920 Piła, ul. 11-Listopada 40), zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrole

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe placówki: Skrzypne ul. Wierchowa 20, Szaflary, tel adres

Dane teleadresowe placówki: Skrzypne ul. Wierchowa 20, Szaflary, tel adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.36.2016 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Seniora Tatrzańska Jesień, Skrzypne ul. Wierchowa 20 przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, w Drzewicy ul.

P R O T O K Ó Ł. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, w Drzewicy ul. P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Katarzyna Małecka Dom Seniora Modrzew ul. Irysów Piaseczno

Pani Dorota Katarzyna Małecka Dom Seniora Modrzew ul. Irysów Piaseczno WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.9.2016.RM Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. Pani Dorota Katarzyna Małecka Dom Seniora Modrzew ul. Irysów 11 05-500 Piaseczno Na podstawie art. 126a i 127 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w S-1.431.8.1.2013.JJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Prywatnym Domu Opieki Riccardo ul. Starogrodzka 12 A, 73-260 Pełczyce - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.4.13.2012 Protokół z kontroli kompleksowej w Przytulisku św. Brata Alberta w Grywałdzie przy ul. Dworskiej 19 A, przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika: Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Nowym Skoszynie w dniu 11 września 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli,

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Mietelski Dom Seniora Twój Domek ul. Piotra Skargi Milanówek

Pan Janusz Mietelski Dom Seniora Twój Domek ul. Piotra Skargi Milanówek Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.8.2016.JR Pan Janusz Mietelski Dom Seniora Twój Domek ul. Piotra Skargi 3 05-822 Milanówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 126a

Bardziej szczegółowo

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej Charakterystyka instytucji domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest placówką pobytu całodobowego; jest instytucjonalną formą całodobowej opieki. Prawo do zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli: Protokół z kontroli problemowej w placówce całodobowej Pielęgniarski Dom Opieki,,Leśna Oaza w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11, przeprowadzonej w dniu 17.05.2010 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co następuje:

W toku kontroli ustalono co następuje: Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 października 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Marina mieszczącego się przy ul. Przestrzennej 29 w Szczecinie. Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egzemplarz Nr 1

Protokół. Egzemplarz Nr 1 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Spokojnej Starości ABOMED, ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w: Zakładzie Pracy Chronionej RAK SERVICE Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Kościuk, Karolina Włoch, Grażyna Kościuk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE

Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 2. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Egzemplarz Nr 2. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. K-S-1.431.2.1.2013. IL P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Opieki Piast, placówce mającej zapewnić całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

system przyzywowo-alarmowy. W dniu kontroli stwierdzono, że system przyzywowoalarmowy

system przyzywowo-alarmowy. W dniu kontroli stwierdzono, że system przyzywowoalarmowy P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 8 stycznia 2014 r.w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie PS.VI/9013/19/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U.2012.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA PRZEPISY USTAWA Z DNIA 12 MARCA 200R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z2009R. NR 175, POZ. 1362 Z PÓŹN. ZM.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 19PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.3.17.2016 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Samarytanin w budynku w Kamionce Wielkiej 505, 33-334 Kamionka Wielka,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U.2012.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika: Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Samotnych i Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn prowadzonym przez Stowarzyszenie Samotnych Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wąworkowie w dniu 11 września 2012

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.3.14.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki Przytulisko św. Brata Alberta, usytuowanej w Grywałdzie przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U.05.217.1837 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.3.2012 Protokół z kontroli doraźnej w Ośrodku Opiekuńczym EDEN w Bukownie przy ul. Reymonta 31, przeprowadzonej przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

PS-IV Lucyna Gostomska. Mariusz Jandzio

PS-IV Lucyna Gostomska. Mariusz Jandzio PS-IV.431.1.2.2016 P R O T O K Ó L K O N T R O L I placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Wrzos, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J przeprowadzonej w dniu 25 września 2015r. w Domu Wspólnoty Osób i Rodzin, Samotnych Matek z Dziećmi w Chynowie ul. Truskawkowa 16 65-129 Zielona Góra Działając

Bardziej szczegółowo

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6 PS.VI.1/9013/18/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Jednostka wizytowana: Rodzinny

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2968 UCHWAŁA NR XXIV/500/2016 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 2. (Zał. nr 1 - upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli). Ustalenia ogólne:

Egzemplarz Nr 2. (Zał. nr 1 - upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli). Ustalenia ogólne: Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Prywatnym Domu Opieki Nad Osobami Starszymi WIELMED ul. Okocimska 20, 71-371 Pilchowo - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

n r PS- IV

n r PS- IV P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I n r PS- IV. 9 4 2 1. 21. 2 0 1 4 domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Pallotynki, z siedzibą w Gdańsku-Sobieszewie przy ul. Turystycznej

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Seniora Pogodna Jesień w Rokitnie 61, gm. Przytoczna w dniu 24 marca 2014r.

P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Seniora Pogodna Jesień w Rokitnie 61, gm. Przytoczna w dniu 24 marca 2014r. PS-I.431.2.2.2014 P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Seniora Pogodna Jesień w Rokitnie 61, gm. Przytoczna w dniu 24 marca 2014r. Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie K-S-1.431.3.5.2014.IL P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej 78 200 Białogard ul. Świętego Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych.

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych. 1 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Placówka prowadzona

Bardziej szczegółowo

WP-III Kraków, 12 stycznia 2017 r.

WP-III Kraków, 12 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-III.431.1.35.2016 Kraków, 12 stycznia 2017 r. Pani Justyna Lannoy p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Ułanów 25 Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.9.2014

nr PS-IV.9423.1.9.2014 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.9.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Nadmorskie Centrum Opieki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.1.3.2017 Protokół z kontroli sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Ułanów 25, 31-450 Kraków przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r.

USTAWA. z dnia r. Projekt z dnia 14 listopada 2017 r. USTAWA z dnia.. 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej 9 czerwca 2009 r. w budynku nazywanym przez prowadzącą * Rodzinnym Domem Opieki pod Lipami, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE. Wąbrzeźno 2007 r.

PROGRAM NAPRAWCZY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE. Wąbrzeźno 2007 r. Załącznik do uchwały Nr V/30/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 kwietnia 2007 r. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE PROGRAM NAPRAWCZY Wąbrzeźno 2007 r. I. Informacje ogólne Dom w Wąbrzeźnie utworzony

Bardziej szczegółowo

DOMU OPIEKI IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY BERNARDYNY

DOMU OPIEKI IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY BERNARDYNY Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.23.2016 Protokół z kontroli kompleksowej w DOMU OPIEKI IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY BERNARDYNY w Zakopanem przy ul. A. Struga

Bardziej szczegółowo

S-1.431.5.5.2014.EP. Protokół

S-1.431.5.5.2014.EP. Protokół S-1.431.5.5.2014.EP Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Seniora Joanna mieszczącym się w Przemoczu 63 A, 72-130 Maszewo placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: PAKAR SERVICE Sp. z o.o., ul. Warszawska 214 lok. 1 i 8, 25-414 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS.IV 9013-07/10

PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS.IV 9013-07/10 PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS.IV 9013-07/10 domu pomocy społecznej z siedzibą w Stanisławiu 31, 83-112 Lubiszewo zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej PS-VI.9423.12.2011 Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej Jednostka wizytowana: całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 16/2010

D E C Y Z J A Nr 16/2010 Opole, dnia '22grudnia 2010 r. WOJEWODA OPOLSKI PS.II.AN.9141/9/2010 D E C Y Z J A Nr 16/2010 Na podstawie art. 80 a ust.1 pkt 1, ust. 2, 3 pkt 1, 2, 3 lit. a, b, c i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

n r PS- IV

n r PS- IV P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I n r PS- IV. 9 4 2 1. 6. 2 0 1 4 domu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 20, 80-015 Gdańsk, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25-27 maja 2011 r. w

P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25-27 maja 2011 r. w PS.1.431-2-2/2011 [AK][JJ] P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25-27 maja 2011 r. w Prywatnym Domu Opieki nad Osobami Starszymi ul. Okocimska 20, 71-371 Pilchowo - placówce

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.9612.1.6.2015 Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.20.2013 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej OO Bonifratrów w Konarach 21, 32-040 Świątniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Medical Spa Sanatorium "UNITRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielnie przy ul. Piastów 6. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo