PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji: Remont sanitariatów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji: Remont sanitariatów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Remont sanitariatów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie Zakres opracowania: Projekt przebudowy instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie ul. Moniuszki 2 Data opracowania: marzec 2012 r. Projektant inż. Zdzisław Miłek upr. nr 35/75; S- 148/92

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KARTA TYTUŁOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Projektowana przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej 5. Projektowana przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej 6. Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 7. Obliczenia 8. Uwagi końcowe SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut parteru 2. Rzut I piętra 3. Rozwinięcie instalacji wod-kan i cwu

3 3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - umowa z Inwestorem, - inwentaryzacja szkicowa budowlano-instalacyjna, - uzgodnienia z Inwestorem, - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, - obowiązujące normy i rozporządzenia, - literatura techniczna. 2. Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe w zakresie przebudowy: - instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej, - instalacji ciepłej wody użytkowej, - instalacji kanalizacji sanitarnej, - instalacji centralnego ogrzewania. 3. Dane ogólne. Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie jest budynkiem piętrowym murowanym podpiwniczonym. Istniejące węzły sanitarne zostaną przebudowane Istniejące instalacje. Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan i cwu, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną. Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Z uwagi na przebudowę sanitariatów, oraz zły stan techniczny instalacji wynikający z około30 letniego okresu użytkowania, istniejące instalacje sanitarne zostaną zdemontowane. W ich miejsce wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne. 4. Projektowana przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej Instalacja wody zimnej. Zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej odbywać się będzie z istniejącej na poziomie piwnic instalacji wodociągowej. Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych średnich wg PN-74/H-74200:1998. Każde podejście pod grupy punktów czerpalnych na poszczególnych kondygnacjach odcięte zostanie kulowymi zaworami odcinającymi. Woda zimna i ciepła do poszczególnych przyborów sanitarnych doprowadzona zostanie w płytkich bruzdach ściennych poziomych i pionowych. Piony wodociągowe prowadzone po wierzchu ścian zostaną obudowane płytami g-k. Głębokość i trasy bruzd uzgodnić należy z kierownikiem robót budowlanych. Bruzdy zapełnić tynkiem na siatce Rabitza. W przejściach przez ściany, oraz strop rury prowadzić w tulejach ochronnych. Niedopuszczalne jest betonowanie rur na sztywno, w ścianach, posadzkach, stropach oraz bezpośrednie zetknięcie przewodu z zaprawą wypełniającą. 4.2.Instalacja wody ciepłej. Instalacja ciepłej wody ma zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55 0 C i nie wyższej niż 60 0 C. Przebudowane sanitariaty wyposażone zostaną w instalację ciepłej wody przygotowywanej indywidualnie za pomocą elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych. Dla pojedynczych

4 4 umywalek zastosowano elektryczne podgrzewacze pojemnościowe podumywalkowe bezciśnieniowe typ OW-5B+ o pojemności V=5,0 dcm 3 N=1,5 kw np. firmy BIAWAR NIBE lub inne równoważne. Podgrzewacze dostarczane są z baterią trójdrożną w komplecie. Bateria trójdrożna z otwartym wylotem pełni funkcję zaworu bezpieczeństwa. Ciepła woda dla grupowych umywalek przygotowywana będzie za pomocą elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych ciśnieniowych podumywalkowych typ OW-E10 o pojemności V=10,0 dcm 3 N=2,0 kw np. firmy BIAWAR NIBE lub inne równoważne. Montaż pionowy na ścianie za pomocą dołączonego wieszaka. Podgrzewacze ciśnieniowe wyposażone są w: - wyłączniki termiczne, - zawory bezpieczeństwa. Na podłączeniu wody zimnej do podgrzewacza należy zainstalować zawór kulowy odcinający, oraz zawór bezpieczeństwa. Instalacja elektryczna podgrzewaczy Podgrzewacze należy podłączyć do gniazdka wtykowego z bolcem ochronnym instalacji elektrycznej o napięciu znamionowym 230V prądu przemiennego. Gniazdo powinno być zainstalowane w odległości min. 1,0m od podgrzewacza. Regulacja temperatury ciepłej wody w zakresie C. Uwaga Montaż i eksploatacja podgrzewaczy - zgodnie z instrukcją obsługi i montażu dostarczonej przez producenta Armatura odcinająca, zwrotna, czerpalna. W projektowanej instalacji wody zimnej i ciepłej zastosować należy: - stojące jednouchwytowe baterie umywalkowe, - stojące jednouchwytowe baterie zmywakowe, - kurki kulowe kątowe do płuczek ustępowych, - zawory spłukujące do pisuarów. Zawory kulowe zamontować należy zgodnie z częścią rysunkową projektu. a) armatura odcinająca - dla wody zimnej zastosować zawory kulowe przelotowe do wody zimnej PN = 1,0MPa - dla wody ciepłej zastosować zawory kulowe przelotowe do wody ciepłej PN = 1,0MPa t r = 70 o C, - zawory kątowe do baterii stojących podłączanych za pomocą przyłączy elastycznych. b) armatura czerpalna w wykonaniu dla osób niepełnosprawnych - jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa (automatyczny korek), montaż jednootworowy, z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, z zestawem odpływowym. Zastosować należy armaturę w wykonaniu standardowym z uwzględnieniem wymagań Inwestora Próba ciśnieniowa. Próbę szczelności instalacji wykonać zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wydanych przez COBRTI INSTAL ( ). Ciśnienie próbne 0,9 MPa Izolacja ciepłochronna. Wykonanie izolacji cieplnej należy wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przewody instalacji wodociągowej prowadzonej po

5 5 wierzchu ścian zaizolowane zostaną ciepłochronnie izolacją zgodnie z PN-B-02421:2000. Zastosować można izolację ThermaEco FRZ gr.6,0-9,0mm. Dla przewodów krytych zastosować należy system izolacji termicznych dla instalacji podtynkowych: - ThermaCompact IH gr. izolacji 13,0mm (woda ciepła - kolor czerwony izolacji), - ThermaCompact IS10 gr. izolacji 6,0mm (woda zimna - kolor niebieski izolacji). 5. Projektowana przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej przebudowy węzłów sanitarnych nastąpi do istniejącej kanalizacji. Montaż projektowanych pionów rozpocząć należy od istniejących na poziomie piwnic rewizji kanalizacyjnych Piony i podejścia kanalizacyjne wykonane zostaną jako kryte, (w bruzdach lub w obudowie z płyt g-k). Projektowane piony kanalizacyjne usytuować należy w miejscu pionów kanalizacyjnych uprzednio zdemontowanych. Piony wyprowadzone będą ponad dach i zakończone typowymi rurami wywiewnymi. Przejścia rur przez przegrody budowlane zabezpieczyć tulejami ochronnymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur i kształtek PVC. Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków: a) przy swobodnym przepływie ścieków w podejściach i przewodach spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo gospodarcze, b) przy ciśnieniu próbnym 50kPa (5mH2O) w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach odpływowych. Przepisy związane PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji Przybory sanitarne. W rozwiązaniach projektowych zastosowano: a) w pomieszczeniu sanitariatu na parterze dla osób niepełnosprawnych: - miskę ustępową wiszącą w wersji dla osób niepełnosprawnych np. NOVA TOP bez Barier z deską sedesową twardą, - umywalkę porcelanową w wersji dla osób niepełnosprawnych np. NOVA TOP bez Barier z syfonem podtynkowym chromowanym i baterią stojącą. b) pozostałe pomieszczenia - zmywak z blachy chromoniklowej jednokomorowy z ociekaczem i syfonem wpuszczany w blat, - umywalki porcelanowe wpuszczane w blat (do montażu baterii stojących)z syfonem z tworzywa sztucznego, - miski ustępowe porcelanowe (kompakty), - pisuary porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego i zaworem spłukującym, - wpusty podłogowe z ABS DN 50 z kratką ze stali szlachetnej. Uwaga: Przy montażu przyborów sanitarnych zachować wymagania PN-88/B Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. 6. Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wyłącznie wymianę grzejników. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych. Przekazywanie ciepła odbywa się za pomocą grzejników żeliwnych. Grzejniki w

6 6 pomieszczeniach sanitariatów należy zdemontować, a w ich miejsce zainstalować należy grzejniki stalowe jednopłytowe np. firmy PURMO lub inne równoważne. Zawory grzejnikowe Zastosowano standardowe termostatyczne zawory grzejnikowe proste dn 15mm z ustawieniem wstępnym. Zawory wyposażone zostaną w głowice termostatyczne. Zawory powrotne Na gałązkach powrotnych zamontowane zostaną zawory powrotne np RLV dn 15mm. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych Przygotowanie podłoża: - oczyszczenie do osiągnięcia 2-go stopnia czystości wg PN-70/H metodami podanymi w PN-70/H powłoki malarskie wg kolejności: - 1 x farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, - 1 x emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa. Czas schnięcia poszczególnych warstw 48 godzin. 7. Obliczenia Przepływ obliczeniowy wody zimnej. Przepływ obliczeniowy wody zimnej wg PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych Lp Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wypływ gn dm 3 /s Ilość szt. q n dm 3 /s 1 Umywalka 0,14 4 0,56 2 Zlew 0,14 1 0,14 3 Płuczki ustępowa 0,13 4 0,52 4 Pisuar 0,30 1 0,30 Razem = 1,52 q gosp. = 0,682x1,52 0,45 0,14 = 0,7 dm3/s 7.2. Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej. -suma równoważników odpływu Aw s = 13,5 -przepływ obliczeniowy q s = 1,8 dm 3 /s 8. Uwagi końcowe. Całość robót instalacyjno-montażowych wykonać należy zgodnie z: - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. - warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa

7 7 - warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Materiały użyte do budowy wewnętrznych instalacji powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. Podczas wykonywania przebić w ścianach i stropach zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje elektryczne, telefoniczne i inne słaboprądowe. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy skoordynować kolejność prowadzenia prac. Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnościami jakie mogą wystąpić przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z opisem oraz zakresem robót innych branż. Wszystkie prace prowadzić należy pod nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości i możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych, oraz uzyskania akceptacji projektanta.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo