PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka Warszawa ul. Bruzdowa 109J PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka 02-992 Warszawa ul. Bruzdowa 109J PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka Warszawa ul. Bruzdowa 109J PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM NAZWA: PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM ADRES: UL.MIODOWA 15 WARSZAWA INWESTOR: MINISTERSTWO ZDROWIA BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE UL. MIODOWA 15 PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Gawryś upr.st 717/87 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zofia Ceglińska upr.st.-134/90 Warszawa sierpień 2008 O P I S T E C H N I C Z N Y

2 do projektu wymiany węzła cieplnego c.o i c.w. w budynku biurowym Ministerstwa Zdrowia przy ul. MIODOWEJ 15 w Warszawie. I. CZĘŚĆ INSTALACYJNA 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Informacja o obiekcie 1.3. Protokół ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych do projektu węzła cieplnego wielofunkcyjnego 1.4. Obowiązujące PN i BN 1.5. Wytyczne eksploatacyjne SPEC 1.6. DTR projektowanych urządzeń 1.7. Inwentaryzacja pomieszczenia węzła cieplnego 1.8. Decyzja SPEC SA dotycząca zmniejszenia ilości ciepła 1.9. Uzgodnienia z inwestorem 2.0. Projekt wymiany instalacji wewnętrznej c.o. z 2008 roku Instalacja c.o. i c.w. obecnie zasilane są z węzła cieplnego wymiennikowego usytuowanego w budynku przy ul. Miodowej 15. Na cele c.o. zamontowane są wymienniki typu JAD 6/50 szt.4 oraz pompy obiegowe typu 80Pot 120 szt.3. Instalacja c.o. istniejąca stalowa o parametrach 90/70 0 C. Nowa, zaprojektowana instalacja c.o. o parametrach 80/60 0 C, poziomy od rozdzielaczy głównych do podrozdzielni wykonane są z rur stalowych, pozostałe przewody z polipropylenu stabilizowanego. Na gałęziach wychodzących z kolektora oraz na pionach c.o. zamontowane są zawory regulacyjne. Na cele c.w. zamontowane są wymienniki typu JAD 3/18 szt.4 oraz pompy cyrkulacyjne. Instalacja ciepłej wody wykonana jest z rur z polipropylenu stabilizowanych. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych c.w. zamontowane są zawory termostatyczne. Zakres opracowania obejmuje projekt budowy indywidualnego węzła cieplnego jego automatykę, oraz opomiarowanie w licznik ciepła. Instalacja elektryczna będąca integralną częścią opracowania ujęta będzie oddzielnym projektem. 2. Bilans cieplny węzła Kubatura budynku wynosi m3 Projektowany węzeł cieplny będzie zasilał instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

3 Zapotrzebowanie ciepła wynosi: - na cele centralnego ogrzewania - 940,0 kw - na cele centralnej ciepłej wody (max) - 157,0 kw - na cele centralnej ciepłej wody ( śr. ) - 87,5 kw - parametry instalacji c.o. - 80/60 ºC - parametry wody sieciowej zimą - 122/65ºC - parametry wody sieciowej latem - 72/25 o C 3. Rozwiązania techniczne projektowanego węzła 3.1. Węzeł centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z wymiennika płytowego f-my Sondex. W obiegu instalacyjnym projektuje się zamontowanie trzech pomp typu Magna (w tym jedna rezerwowa) f-my Grundfos sterowanych sterownikiem delta control PMU Przewiduje się zabezpieczenie węzła i instalacji c.o. wzbiorczym naczyniem przeponowym Reflex, oraz zaworami bezpieczeństwa SYR Węzeł centralnej ciepłej wody. Instalacja centralnej ciepłej wody zasilana będzie poprzez wymiennik płytowy, f-my Sondex jednostopniowy, pracujący w układzie równoległym do węzła c.o. Projektuje się układ bezzasobnikowy. Zabezpieczenie instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa SYR 2115 zamontowany na dopływie wody zimnej do wymiennika c.w. W obiegu c.c.w. zaprojektowano pompę cyrkulacyjną f-my Grundfos. Rozwiązania zastosowane w węźle cieplnym umożliwiają przegrzanie instalacji w celu wyeliminowania występowania bakterii Legionella. 4. Rurociągi i armatura Rurociągi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, grubościennych wg PN-80/H posiadających świadectwo badania jakości ZETOM. Przewody instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych średnich wg PN-79/H ( w obrębie węzła ). Przewody instalacji c.c.w. zaprojektowano z rur z polipropylenu wg. technologii instalacji wewnętrznej c.w. Armaturę kulową dobrano z katalogu firmy DZT lub Naval-OY na ciśnienie 1,6 MPa i temp. pracy 130 ºC dla wysokich parametrów oraz 0,6 MPa i 100 ºC dla instalacji c.o.

4 Na instalacji centralnej ciepłej wody i zimnej zaprojektowano armaturę f-my VALVEX lub ITAP. Odwodnienia i odpowietrzenia wykonać odpowiednio wg C-16.6 i C-16.7 (CTK) z zaworem kulowym. 5. Wytyczne wykonania i odbioru węzła Usytuowanie urządzeń i układ połączeń wykonać zgodnie z rysunkami i obliczeniami. Po zakończeniu montażu przepłukać instalację, zamontować zawory regulacyjne, wodomierz i filtry. Przewody izolować termicznie w/g PN-B Izolację rurociągów należy wykonać otulinami półcylindrycznymi MPiS lub f-my Steinonorm. Pozostałe warunki wykonania i odbioru węzłów cieplnych określone są w normach: PN64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-92/M Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne (jak dla rurociągów klasy A) PN-77/B Urządzenia ciepłej wody w budownictwie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02414:1999- Zabezpieczenie urządzeń wodnych systemu zamkniętego PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej Wymagania PN-B-02423: Węzły ciepłownicze, klasyfikacja. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 1. Dopuszcza się stosowanie w węźle armatury kulowej spawanej 2. Istnieje możliwość zmiany zastosowanej w projekcie armatury pod warunkiem, że będzie ona spełniała następujące wymagania: - będzie to armatura kulowa z atestem COBRTI INSTAL - parametry robocze armatury kulowej po stronie wody sieciowej PN = 1,6 MPa, tmax = 130 C - parametry robocze armatury kulowej po stronie wody instalacyjnej PN = 0,6 MPa, tmax = 100 C 3. Wszystkie spusty z odwodnień i odpowietrzeń należy sprowadzić nad posadzkę wyprofilowaną ze spadkiem w kierunku studni schładzającej znajdującej się w pomieszczeniu węzła.

5 4. Przejścia przewodów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. 5. W miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości min. 2,0 m od podłogi, do spodu izolacji. 6. Pomieszczenie węzła cieplnego Węzeł cieplny usytuowany będzie w miejscu dotychczasowego węzła w pomieszczeniu piwnicznym budynku. Pomieszczenie posiada okno, brak wentylacji nawiewno wyciągowej. Odwodnienie grawitacyjne do kanalizacji poprzez studnię schładzająca i zawór burzowy, który znajduje się poza pomieszczeniem węzła.. Wejście przyłącza pozostaje bez zmian, makietę należy wymienić montując urządzenia regulacyjno pomiarowe zgodnie z projektem. Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia prac remontowych instalacyjno budowlanych opisanych w pkt Próby Instalację węzła cieplnego poddać próbom na szczelność i wytrzymałość przy ciśnieniach: - po stronie wody sieciowej - 2,0 MPa - po stronie wody instalacyjnej c.o. - 0,7 MPa - po stronie wody instalacyjnej c.w MPa Próbę instalacji c.o. wykonać po odłączeniu naczynia wzbiorczego. 8. Jakość wody w zładzie c.o. Woda w zładzie c.o. powinna odpowiadać normie PN-93/C Instalacje elektryczne Instalacja oświetleniowa, podłączenia pomp c.o. i c.w. oraz urządzeń automatycznej regulacji jest zawarta w projekcie elektrycznym, który stanowi integralną część niniejszego projektu. Energię elektryczną należy doprowadzić do następujących urządzeń: - pomp c.o. i c.w. - regulatora elektronicznego siłownika elektrycznego c.o.

6 - siłownika elektrycznego c.w. 10. Zagadnienia BHP Elementy urządzeń i rur muszą być zaizolowane. Studzienki i kratki ściekowe w posadzce muszą być zabezpieczone przykryciem. Drzwi do pomieszczenia powinny być metalowe, zamykane od zewnątrz, a od wewnątrz otwierane pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia. Usytuowanie rur pod przejściami na wysokości 2,0 m. Należy wykonać instalację ochrony przeciwporażeniowej, oraz zainstalować gniazdo wtykowe 230V. Wymagane jest właściwe oświetlenie pomieszczeń i urządzeń. Wentylacja pomieszczenia węzła powinna zapewnić temperaturę niższą od 25 C. Obsługa węzła, oraz ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP i p.poż., oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w węźle należy wykonać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wykonawcze, prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe 11. Wytyczne dla branż Branża budowlana - wykonać kanał wentylacji nawiewnej typu Z o wymiarach 0,2 x 0,3 m, wlot na wysokości 2,0 m nad terenem, wylot 0,5 m nad posadzką węzła - zamurować zbędne otwory, uzupełnić i wyrównać tynki - istniejącą studnię schładzającą należy uszczelnić i oczyścić oraz zabezpieczyć kratą - wykonać szlichtę na posadzce ze spadkiem do studni schładzającej - zamontować drzwi metalowe otwierane na zewnątrz o wymiarach 2,0 x 0,8 m - ze względu na brak wentylacji wyciągowej dla umożliwienia wymiany powietrza należy w górnej części drzwi wywiercić otwory Φ 15 na powierzchni 0,5 x 0,8 m - pomalować pomieszczenie węzła (ułożenie terakoty na posadzce i glazury na ścianach wg decyzji Inwestora) 11.2 Branża instalacyjna - zdemontować wszystkie urządzenia węzła wraz z makietą - zdemontować zbędne nieczynne przewody wraz z otwartym naczyniem wzbiorczym i rurami bezpieczeństwa

7 - wymienić zlew Węzeł centralnego ogrzewania OBLICZENIA

8 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o ,0 kw 2. Parametry instalacji c.o. - 80/60 ºC 3. Parametry wody sieciowej - 122/65ºC 4. Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach - 35,0 kpa 5. Pojemność zładu instalacji c.o. - 10,0 dm³ 1. Ilość wody sieciowej na cele c.o. Q x 0,86 940,0 x 0,86 Gs co = = = 14,2 t/h T Ilość wody instalacyjnej na cele c.o. Q x 0,86 940,0 x 0,86 Gi co = = = 40,4 t/h t Dobór wymienników c.o. Dobrano wymiennik płytowy f-my Sondex typu S19A-IG16-77-TMTL21 szt.1. Układ króćców wg DTR producenta. Komputerowy wydruk doboru wymiennika w załączeniu. Opory wymiennika: - po stronie wody sieciowej hs = 4,0 kpa - po stronie wody instalacyjnej hw = 25,0 kpa 4. Dobór pomp obiegowych c.o. Całkowita strata po stronie instalacyjnej - 5,0 kpa Opory wymiennika c.o. - 25,0 kpa Opory instalacji wewnętrznej c.o. - 35,0 kpa Wymagana wydajność pomp obiegowych c.o. Gp = 1,15 x Gi = 1,15 x 40,4 = 46,5 t/h

9 Wymagana wysokość podnoszenia pomp c.o. Hp = 1,1 x (hi + hw + hp) = 1,1 x (35,0 + 25,0 + 5,0) = 71,5 kpa Dla w/w danych dobrano trzy pompy (w tym jedna rezerwowa) f-my Grundfos typu Magna F z modułem GENI o następującej charakterystyce: G = 24,0 t/h H = 72,0 kpa regulacja - stałe ciśnienie P = W U = 1 x V Imax = 0,28-3,9 A PN = 10 bar Do układu należy zastosować sterownik delta control PMU 2000 szt Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego Vu = V x ρ x V = 10,0 x 999,6 x 0,0287 = 287,0 dm³ Pojemność całkowita naczynia z rezerwą V n = V u x ( p max + 1,0)/ ( p max p ) p max = 5,0 bar p st = 1,8 bar p = 1,8 + 0,2 = 2,0 bar V n = 287,0 x ( 5+1)/( 5-2,0) = 574,0 dcm 3 Pojemność całkowita naczynia z rezerwą wynosi 574,0 dcm 3. Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu G 800 Vu = 287,0 dcm 3 p r = 5 bar 6. Dobór średnicy rury wzbiorczej naczynia wzbiorczego przeponowego d = 0,7 x VU = 0,7 x 287 = 17,0 mm Dobrano średnicę rury wzbiorczej Dn 25 mm 7. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o. Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy "SYR" typ 1915 Dn 35 mm, Do = 27 mm, Pr = 5 bar, szt. 2.

10 Węzeł centralnej ciepłej wody 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.c.w ,0 kw 2. Parametry wody sieciowej w okresie lata - 72/25 ºC 3. Parametry wody instalacyjnej - 60/5 ºC 4. Opór instalacji cyrkulacyjnej - 15,0 kpa 1. Średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.c.w. Qśrn = 87,5,0 kw 2. Dobór wymienników c.w. 157,0 x 0,86 G cw max = = 2,5 t/h 55 G cyrk. = 0,2 x G cw max = 0,2 x 2,5 = 0,5 t/h h cyrk = 15,0 kpa Przepływ w obiegu spinającym G sp = 0,2 x G cw max = 0,2 x 2,5 = 0,5 t/h Ilość wody sieciowej dla potrzeb ciepłej wody dla zimy i lata 1,05 x Q max cw x 0,86 1,05 x 157,0 x 0,86 G scw = = = 3,0 t/h Przepływ wody sieciowej zimą G s z = G scw + G sco = 3,0 + 14,2 = 17,2 t/h Dobrano wymiennik płytowy jednostopniowy, lutowany f-my Sondex typu SL70-BR25-50TL szt.1 w połączeniu równoległym do węzła c.o. Układ króćców wg DTR producenta. Komputerowy wydruk doboru wymiennika w załączeniu.

11 h sw = 9,0 kpa h iw = 7,0 kpa 3. Dobór pomp cyrkulacyjnych c.w. Wymagana wydajność pomp cyrkulacyjnych c.w. Gp = 1,15 x (G sp + G cyrk ) = 1,15 (0,5 + 0,5) = 1,2 t/h Wymagana wysokość podnoszenia pomp c.w. Hp = 1,3 x (hcyr + hw + hf) = 1,3 x (15,0 + 7,0 + 1,0 ) = 30,0 kpa Dla w/w danych dobrano pompę cyrkulacyjną firmy Grundfos typu UPE 25-60B szt.1 o następującej charakterystyce: G = 1,2 t/h H = 30,0 kpa U = 1 x V i max = 0,28 0,44 A P max = W PN = 10 bar 4. Dobór zaworu regulacyjnego pomp c.w. Dobrano zawór regulacyjny Hydrocontrol firmy "Oventrop" typ 4117M gwintowany Dn 25 mm, nastawa wstępna n = 2,0 - regulacji dokonać podczas eksploatacji. 5. Dobór zaworu regulacyjnego na spince c.w. Dobrano zawór regulacyjny Hydrocontrol firmy "Oventrop" typ 4117M gwintowany Dn 20 mm, nastawa wstępna n = 3,0 - regulacji dokonać podczas eksploatacji. 6. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.w. (wg PN-76/B-02440) Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 Dn 40 mm Do = 35 mm p r = 6 bar

12 Wykaz podstawowych urządzeń i materiałów - węzeł cieplny w budynku biurowym przy ul. MIODOWEJ 15 w Warszawie Lp Jedn. Ilość Wyszczególnienie Norma

13 Producent szt. 1 Wymiennik płytowy c.o.s19a-ig16-77tmtl21 SONDEX 2. szt. 1 Wymiennik płytowy c.w. SL70-BR25-50-TL SONDEX 3. szt. 3 Pompa obiegowa c.o. Magna F z Grundfos modułem GENI 4. szt. 1 Pompa cyrkulacyjna c.w. typ UPE 25-60B j.w 5. szt. 1 Naczynie wzbiorcze przeponowe G 800 p = 5 bar REFLEX 6. szt. 1 Odmulacz sieciowy IOW z wkładką magnetyczną Dn 100 mm, p r = 16 bar Infracorr Gdynia 7. szt. 1 Odmulacz instalacyjny IOW z wkładką j.w. magnetyczną Dn 125 mm 8. szt. 2 Zawór odcinający kulowy spawany Dn 80 mm, na ciśn. 1,6MPa i temp. 130 C Naval - OY 9. szt. 2 Zawór j.w lecz Dn 40 j.w 10. kpl. 4 Odpowietrzenie sieciowe złożone z odcinka rury i zaworu kulowego Dn 15 na ciśn. 1,6 MPa, t = 130ºC 11. kpl. 1 Odwodnienie sieciowe Dn 40 mm złożone z odcinka rury i zaworu kulowego na ciśn. 1,6 MPa, t = 130ºC CTK rys. typowy C-16.6 CTK rys. typowy C kpl. 4 Odwodnienie j.w. lecz Dn 25 mm j.w. 13. szt. 3 Zawór odcinający kulowy spawany Naval - OY Dn 150 mm, na ciśn. 0,6 MPa i temp. 100 C 14. szt. 4 Zawór j.w. lecz Dn 40 mm j.w. 15. szt. 1 Zawór j.w. lecz Dn 15 mm j.w. 16. szt. 6 Zawór j.w. lecz Dn 65 mm j.w. 17. szt. 3 Zawór zwrotny Socla Dn 65 mm (typ 802) j.w. 18. szt. 3 Zawór kulowy gwintowany Dn 50 mm, na ciśn. ITAP 0,6 MPa i temp. 100 C 19. szt. 2 Zawór j.w. lecz Dn 32 mm j.w. 20. szt. 3 Zawór j.w. lecz Dn 25 mm j.w. 21. szt. 3 Zawór j.w. lecz Dn 20 mm j.w. 22. szt. 1 Zawór antyskażeniowy typ EA 251 zwrotny Dn 50 mm inst. z. w. DANFOS 23. szt. 1 Zawór zwrotny Dn 25 mm ITAP 24. szt. 1 Zawór antyskażeniowy typ EA 251 zwrotny Dn 25 mm DANFOS inst. cyrk. 25. szt. 1 Zawór zwrotny Dn 20 mm ITAP 26. szt. 1 Filtr siatkowy FS-1,kołnierzowy z wkładką Z.A. Polna S.A. magnetyczną Dn 150 mm, gęstość 200oczek/cm² 27. szt. 1 Filtr siatkowy gwintowany Dn 50 mm, z wkładką j.w. magnetyczną 28. szt. 2 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 Dn 32 mm, Do = 27 mm, p r = 5 bar Infracorr Gdynia 29 szt. 1 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 Dn 40 mm, p r = 6 bar Infracorr Gdynia 30. szt. 1 Zawór regulacyjny Herz typ 4117M Herz

14 gwintowany Dn 25 mm, n =2,0 31. szt. 1 Zawór regulacyjny c.w. Herz typ 4117M Herz gwintowany Dn 20 mm, n = 3,0 32. szt. 1 Wodomierz do wody zimnej Dn 25 mm Metron Qn = 3,5 m³/h 33. szt. 1 Wodomierz do wody gorącej Dn 15 mm j.w. Qn = 1,5 m³/h 34. szt. 2 Zawór odcinający kulowy Dn 15 Naval - OY 35. szt. 2 Odpowietrznik automatyczny Taco Dn 15 Taco Hy-Vent 36. szt. 2 Rozdzielacz z rury stalowej czarnej średniej PN-79/H Dn 200-mm, l = 1,2 m 37. szt. 1 Rozdzielacz z rury PCV Dn 65 mm, l = 0,6 m Wg. techn. inst. c.w. 38. szt. 7 Zamocowanie termometru CTK rys. typowy C szt. 1 Termometr przemysłowy P/0-150/1/N Kuj.Wyt.Termometr 40. szt. 6 Termometr przemysłowy P/0-100/1/N j.w. 41. szt. 11 Zamocowanie manometru CTK rys. typ. C szt. 2 Manometr M/160/R/0-2,5/1/N Kujawska Fabryka Manometrów 43. szt. 3 Manometr M/160/R/0-1,6/1/N j.w. 44. szt. 6 Manometr M/160/R/0-0,6/1/N j.w. 45. szt. 2 Manometr kontaktowy z urządzeniem stykowodźwigowym j.w. M160/R/0-0,6/N/EZ-1-2F 46. kpl. 1 Układ regulacji różnicy ciśnień i przepływu f- wg PT automatyki my SAMSON 47. kpl. 1 Układ pomiaru energii cieplnej f-my Kamstrup j.w. 48. kpl. 1 Układ regulacji temperatury instalacji c.o. i c.w. wg PT automatyki f-my Samson 49. szt. 1 Filtr siatkowy gwintowany z siatką magnetyczną ITAP Dn 25 mm 50 szt. 1 Zawór zwrotny Dn 25 ITAP 51 szt. 1 Sterownik delta control PMU 2000 do sterowania pomp Grundfos Wszystkie urządzenia po stronie m.s.c. na ciśn. 1,6 MPa i temp. 130 o C natomiast po stronie instalacyjnej odpowiednio 0,6 MPa i 100 o C. II. A U T O M A T Y K A 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Umowa i zalecenie inwestora 1.2. Karta obiektu.

15 1.3. Instrukcja doboru elementów automatyki przy projektowaniu układów automatycznej regulacji 1.4. Katalogi i dokumentacja urządzeń automatyki 1.5. Obowiązujące PN i BN 1.6. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania węzłów cieplnych. W zakres opracowania wchodzi projekt automatycznej regulacji instalacji c.o. i c.w., oraz opomiarowanie w licznik ciepła. 2. Dane o obiekcie Automatyzowany węzeł cieplny w budynku biurowym przy ul. Miodowej 15 jest węzłem dwufunkcyjnym (c.o. i c.w.) zasilanym z m.s.c. Występują w nim następujące rodzaje odbiorów: - centralne ogrzewanie - centralna ciepła woda Zapotrzebowanie ciepła na poszczególne rodzaje odbiorów wynosi: - centralne ogrzewanie - 940,0 kw - centralna ciepła woda - 157,0 kw W obiegu c.o i c.w. pracują wymienniki płytowe f-my SONDEX, w obiegach instalacyjnych zamontowane są pompy. Instalacja c.o. i c.w. wykonane są z rur z polipropylenu stabilizowanego. W wężle przyłączeniowym zamontowane są: regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu firmy Samson typu Dn 50 kvs 32,0 m 3 /h zakres przepływu 0,9-16,0 m 3 /h, licznik ciepła Kamstrup z przetwornikiem przepływu Ultraflow Dn 65 Qn 25,0 m 3 /h oraz integratorem Multical. Urządzenia te są własnością SPEC.SA i mogą być wykorzystane przy budowie nowego węzła cieplnego. Istniejący węzeł ciepłej wody wyposażony jest w termoregulator bezpośredniego działania firmy Samson z zaworem typu 2111 Dn 25 kvs 8,0 m 3 /h, węzeł c.o. w zestaw automatyki pogodowej składający się z zaworu typu VFS2/AMV Dn 40 kv 25,0 m 3 /h oraz regulatora firmy Danfoss Termoregulator oraz zestaw automatyki pogodowej nie mogą być wykorzystane w projektowanym węźle i należy je zdemontować. 3. Zakres opracowania projektu Projekt obejmuje następujące układy: 1. Automatyczną stabilizację różnicy ciśnień i przepływu w przyłączu węzła cieplnego (rys. 2) - obwód PD/FC-1 2. Automatyczną nadążną regulację temperatury zasilania instalacji centralnego

16 ogrzewania od temperatury zewnętrznej - obwód TC-1 3. Stałowartościową regulację temperatury c.w. - obwód TC-2 4. Pomiar zużycia energii cieplnej w węźle cieplnym. Projekt nie obejmuje instalacji zasilającej regulatory tzn. skrzynki zasilającej z zabezpieczeniem i wyłącznikiem. 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Obwód PD/FC-1 pełni następujące funkcje: - Stabilizuje różnicę ciśnień w przyłączu węzła cieplnego, a tym samym zapewnia prawidłowe warunki pracy zaworów regulacyjnych w gałęziach c.o., c.w. - ogranicza łączny pobór wody sieciowej przez węzeł cieplny (przepływ limitowany) - zabezpiecza przed kawitacją Jako element regulacyjny zastosowano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu f-my SAMSON typu zamontowany na rurociągu zasilającym przed rozgałęzieniem na poszczególne układy. Przed regulatorem projektuje się filtr siatkowy FS-1 (Z400). Ze względu na zamulenie zastosowano filtr tej samej średnicy, co przewód, na którym jest zamontowany Obwód TC-1 reguluje temperaturę zasilania instalacji c.o. wg nastawionej w regulatorze charakterystyki regulacyjnej w zależności od temperatury zewnętrznej, oraz ogranicza temperaturę powrotu wody sieciowej. Obwody TC-1 i TC-2 składają się z zestawu regulacyjnego f-my SAMSON w skład którego wchodzą: - regulator elektroniczny typ zawory regulacyjne c.o. i c.w. o charakterystyce stałoprocentowej typ siłowniki elektryczne z awaryjną funkcją bezpieczeństwa typ dla c.o. i dla c.w. - czujniki temperatury zasilania instalacji c.o. i powrotu wody sieciowej typ PT czujnik temperatury zewnętrznej Pt czujnik temperatury ciepłej wody Pt termostat bezpieczeństwa STB typ termostat bezpieczeństwa STW typ Obwód NQI - stanowiący licznik ciepła służy do: - pomiaru zużycia energii cieplnej przez użytkownika węzła cieplnego dla celów rozliczeniowych z dostawcą ciepła.

17 - pomocniczo do ustawiania regulatorem różnicy ciśnień wymaganego natężenia przepływu (przepływ limitowany) przez węzeł, poprzez odczyt wartości natężenia przepływu mierzonego wodomierzem. Licznik składa się z: - wodomierza (z nadajnikiem impulsów) zabudowanego w rurociągu powrotnym węzła cieplnego - czujników temperatury zasilania i powrotu wody sieciowej - integratora elektronicznego z odczytem ilości energii cieplnej, wartości temperatur, różnicy temperatur, ilości wody, natężenia przepływu, przekroczenia maksymalnego przepływu, oraz czasu pracy. Celem uniknięcia zanieczyszczeń przed i za wodomierzem należy zamontować filtr FS-1 (o gęstości 200 oczek/cm²) Licznik posiada zasilanie bateryjne. 5. Zasady obliczeń i doboru elementów regulacyjnych Wartość strat ciśnienia w instalacji poszczególnych gałęzi określono na podstawie wartości współczynników przepływu Kv, dla wymienników ciepła powiększając ich wartość o 20 % (zamulenie). Spadki ciśnienia na filtrach powiększono o 50 % w stosunku do danych wynikających z katalogu (osad na siatce filtracyjnej). Spadki ciśnień na zaworach regulacyjnych określono na podstawie nominalnych współczynników przepływu Kvs z danych katalogowych, przyjmując dla nich kryterium dławienia zgodnie z wytycznymi OBRC. Wartości spadków ciśnienia obliczono z dokładnością do 0,5 kpa. Warunki pracy zaworów regulacyjnych bez kawitacji zostały określone poprzez wartość minimalną ciśnienia zasilania sieciowego w przyłączu węzła. Na podstawie informacji SPEC przyjęto p 1min = 0,87atn natomiast maksymalna temperatura zasilania T1max = 122 ºC Dla tych danych dopuszczalny spadek ciśnienia na regulatorze różnicy ciśnień bez kawitacji wynosi: pkaw = Z x (p 1min - p par ) = 0,40 x (0,970 0,213) = 303,0 kpa W przypadku przekroczenia tej wartości należy stosować kryzę antykawitacyjną Kd1 dla zdławienia nadwyżki ciśnienia w sezonie grzewczym. Zaleca się, aby zawór regulacyjny różnicy ciśnień nie pracował przy stopniach otwarcia mniejszych od 30 % wartości ciśnienia dyspozycyjnego, dla którego warunek ten nie jest spełniony. W przypadku nie osiągnięcia tego ciśnienia określonego w punkcie 10.2, należy stosować kryzę wspomagającą pracę zaworu.

18 6. Elektryczna instalacja zasilająca i alarmowa 1. Ochrona przeciwporażeniowa szybkie wyłączanie w układzie TN- S. Regulatory elektryczne i siłowniki elektryczne zasilane napięciem zmiennym 230 V muszą posiadać ochronę przeciwporażeniową. 2. Instalacja 230 V zasilająca urządzenia musi być zabezpieczona bezpiecznikiem topikowym o odpowiedniej wartości i odpowiednim wyłącznikiem. Kable elektryczne (zasilania i sterowania) należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji 230 V w węźle cieplnym. 3. Zasilanie licznika energii cieplnej - z wewnętrznej baterii. 4. Urządzenia zasilane 230 V muszą posiadać stopień ochrony minimum IP 44 lub być umieszczone w obudowie o odpowiednim stopniu ochrony. 7. Instalacja sygnałowa 1. Kable prowadzić i mocować zgodnie z przepisami dla instalacji sygnałowej w węźle. 2. Kable sygnalizacyjne na zewnątrz budynku prowadzić w rurkach ochronnych. Minimalny przekrój przewodu 0,75 mm². 3. Połączenie czujników i wodomierza z integratorem fabrycznie dostarczonymi kablami. 8. Wskazówki wykonawcze montażu licznika 1. Położenie wodomierza i czujników temperatury musi być zgodne ze schematem na rys. nr 3 2. Wodomierz montować na poziomym odcinku rurociągu nadajnikiem impulsów do góry, w miejscu dostępnym z zachowaniem niezbędnego odcinka pomiarowego. 3. Unikać montażu wodomierza pod armaturą mogącą spowodować jego zalanie 4. Czujniki temperatury montować w rurociągu w bezpośredniej bliskości istniejących w węźle punktów pomiaru temperatury, z czujnikiem skierowanym pod prąd przepływu. W przypadku ich braku wspawać tulejki do pomiaru kontrolnego wg rys Prace spawalnicze należy wykonać przy zamontowanej w miejscu wodomierza makiecie. 6. Wodomierz montować dopiero po przepłukaniu instalacji sieciowej, po zakończeniu prac montażowych. Zaślepki ochronne wodomierza zdjąć

19 bezpośrednio przed jego montażem. 7. Podczas montażu wodomierza i integratora uważać, aby nie naruszyć plomb fabrycznych i nie zmienić kalibracji integratora. 8. Integrator licznika ciepła montować na ceowniku na wysokości cm i w miarę możliwości blisko wodomierza. 9. Płytkę mocowania integratora przymocować do ceownika dostarczonymi wkrętami. Integrator mocować do płytki w sposób następujący: - odkręcić część górną integratora (dwie śruby boczne) - część dolną integratora przykręcić do płytki mocowania dwoma śrubami M4 (dostarczone z płytką) - przykręcić ponownie część górną integratora Uwaga: w integratorze posiadającym funkcję sygnalizacji błędów części nie mogą być rozłączone przez dłuższy czas niż 10 min. W innym razie zostanie zarejestrowany kod błędu, możliwy do wyzerowania tylko specjalnym urządzeniem. 10. Kable sygnałowe czujników temperatury muszą mieć jednakową długość. Uwaga: Kable sygnałowe o długości 3 m montowane są fabrycznie. Integrator, czujniki, wodomierz montować w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność przedłużenia kabli. 11. Licznik ciepła dostarczony jest zwykle z podłączonymi przewodami sygnałowymi do integratora. W innym przypadku, aby podłączyć przewody do zacisków integratora należy zdjąć jego górną część. 9. Wskazówki wykonawcze montażu automatyki 1. Montaż i połączenie prowadzić w oparciu o rysunki nr 2 i 3 Położenie zaworów i elementów pomiarowych musi być zgodne ze schematem z rys. nr 3. Do połączeń elektrycznych obowiązujący jest schemat połączeń dostarczony z urządzeniami - sprawdzić zgodność zacisków. 2. Przewidzieć miejsce uwzględniające gabaryty urządzeń, oraz dostęp przy demontażu lub naprawach. Zawory regulacyjne należy montować na rurociągach poziomych: - dla c.w.u. siłownikiem pionowo do góry - dla centralnego ogrzewania siłownikiem pionowo do góry Zwrócić uwagę na zgodność kierunku przepływu z zaznaczonym na zaworach. 3. Regulator elektroniczny należy zamontować w skrzynce elektrycznej typu S-1 przymocowanej do ściany w miarę możliwości blisko zaworów regulacyjnych, w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym. 4. Czujnik temperatury regulowanej należy umieścić na rurociągu, jak

20 najbliżej wymienników ciepła. 5. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować na ścianie północnej lub północno-wschodniej na wysokości 3 m od gruntu. Przepust przez ściany, oraz odcinek zewnętrzny kabla sygnałowego prowadzić w rurkach ochronnych. 6. Czujnik temperatury ciepłej wody montować w kolektorze II stopnia c.w. lub bezpośrednio na wspólnym rurociągu c.w. jeżeli są dwie baterie równoległe tak aby był bezpośrednio omywany strumieniem ciepłej wody. Czujniki montować przy pomocy króćca G 1/2". 7. Zwrócić uwagę na prawidłowość połączenia rurek impulsowych regulatora różnicy ciśnień (do odpowiednich komór siłownika), w przypadku gdy zajdzie potrzeba jego demontażu i ponownego montażu w przypadku przeróbki makiety. 8. Przy wykonywaniu przeróbek instalacji technologicznych należy zwrócić uwagę na właściwy montaż odwodnień i odpowietrzeń nie ujętych na rysunkach. Uzupełnić w razie potrzeby punkty miejscowych pomiarów temperatur i ciśnienia zgodnie ze schematem nr 2 9. Kryzę Kd1 przekazać grupie rozruchowej, która wykona odpowiedni otwór w kryzie dla rzeczywistych ciśnień dyspozycyjnych. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przez: - czyszczenie powierzchni metalowych do II stopnia czystości - pokrycie farbą podkładową ftalową - dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową. 10. Wytyczne i dane do rozruchu i eksploatacji urządzeń Ogólne wytyczne rozruchu i eksploatacji 1. Prace rozruchowe urządzeń należy wykonać wg zasad i dokumentacji technicznej producentów urządzeń, oraz danych dla rozruchu. 2. Urządzenia eksploatować zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnić odpowiednie warunki pracy. 3. Eksploatację licznika ciepła podczas prac spawalniczych prowadzić wg uzgodnień i wytycznych dostawcy energii i nadzoru metrologicznego. 4. Wszystkie czynności związane z naprawami urządzeń może wykonywać wyłącznie fachowy personel. 5. Konserwację i obsługę bieżącą urządzeń powierzyć przeszkolonemu w tym zakresie personelowi. 6. W węźle mogą być zamontowane kryzy wyszczególnione w niniejszym projekcie lub dobrane przez służby eksploatacyjne SPEC SA Dane dla przyłącza

21 - Przepływ obliczeniowy w sezonie grzewczym - 17,2 t/h - Przepływno regulacji w sezonie grzewczym - 13,6 t/h - Przepływ do regulacji w sezonie letnim - 3,3 t/h - Minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym - 105,0 kpa - Minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim - 66,0 kpa - Nastawa wstępna regulatora różnicy ciśnień w sezonie grzewczym - 41,0 kpa - Nastawa wstępna regulatora różnicy ciśnień w sezonie letnim - 38,0 kpa - Maksymalna dopuszczalna dyspozycyjna różnica ciśnień z uwagi na kawitację zimą - 379,0 kpa - Maksymalna dopuszczalna dyspozycyjna różnica ciśnień wynikająca z warunku pracy zaworu regulacyjnego w zakresie 30% - zimą - 401,0 kpa - latem - 78,0 kpa Przy rzeczywistym ciśnieniu dyspozycyjnym wyższym od 379,0 kpa należy stosować kryzę Kd1 dławiącą nadwyżkę ciśnienia w sezonie grzewczym. Przy rzeczywistym ciśnieniu dyspozycyjnym w lecie wyższym od 78,0 kpa należy stosować kryzę dławiącą. Średnicę otworu kryzy określi grupa rozruchowa SPEC SA Dane dla obwodu c.o. i c.w. - Temperatura wody instalacyjnej c.o ºC - Temperatura ciepłej wody - 60 ºC - Nastawa regulatora STB - 70 ºC - Nastawa regulatora STW - 85 o C 11. Obliczenia 1. Parametry wody sieciowej - 122/65 C 2. Parametry instalacji c.o. - 80/60 C 3. Ciśnienie dyspozycyjne w zimie - 480,0 kpa 4. Minimalne ciśnienie zasilania - 0,87 atn 5. Ciśnienie dyspozycyjne w lecie - 200,0 kpa 6. Zapotrzebowanie ciepła - na cele centralnego ogrzewania - 940,0 kw - na cele centralnej ciepłej wody - 157,0 kw - średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła - 87,5 kw

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa... 1 2. zawartość opracowania... 2 3. opis techniczny... 3-13 1. podstawa opracowania... 3 2. zakres opracowania... 3 3. opis technologii kotłowni... 3 4. obliczenia...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 390 kw I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 390 kw I WĘZŁÓW CIEPLNYCH temat opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 390 kw I WĘZŁÓW CIEPLNYCH branża : SANITARNA obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, UL SIENNICKA budynek 1B i 1C DZ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA temat tytuł opracowania i obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową nazwa i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Projekt kotłowni III.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo