PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka Warszawa ul. Bruzdowa 109J PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka 02-992 Warszawa ul. Bruzdowa 109J PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J. K. Kamiński i S-ka Warszawa ul. Bruzdowa 109J PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM NAZWA: PROJEKT WYMIANY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU BIUROWYM ADRES: UL.MIODOWA 15 WARSZAWA INWESTOR: MINISTERSTWO ZDROWIA BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE UL. MIODOWA 15 PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Gawryś upr.st 717/87 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zofia Ceglińska upr.st.-134/90 Warszawa sierpień 2008 O P I S T E C H N I C Z N Y

2 do projektu wymiany węzła cieplnego c.o i c.w. w budynku biurowym Ministerstwa Zdrowia przy ul. MIODOWEJ 15 w Warszawie. I. CZĘŚĆ INSTALACYJNA 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Informacja o obiekcie 1.3. Protokół ogólnych założeń techniczno-eksploatacyjnych do projektu węzła cieplnego wielofunkcyjnego 1.4. Obowiązujące PN i BN 1.5. Wytyczne eksploatacyjne SPEC 1.6. DTR projektowanych urządzeń 1.7. Inwentaryzacja pomieszczenia węzła cieplnego 1.8. Decyzja SPEC SA dotycząca zmniejszenia ilości ciepła 1.9. Uzgodnienia z inwestorem 2.0. Projekt wymiany instalacji wewnętrznej c.o. z 2008 roku Instalacja c.o. i c.w. obecnie zasilane są z węzła cieplnego wymiennikowego usytuowanego w budynku przy ul. Miodowej 15. Na cele c.o. zamontowane są wymienniki typu JAD 6/50 szt.4 oraz pompy obiegowe typu 80Pot 120 szt.3. Instalacja c.o. istniejąca stalowa o parametrach 90/70 0 C. Nowa, zaprojektowana instalacja c.o. o parametrach 80/60 0 C, poziomy od rozdzielaczy głównych do podrozdzielni wykonane są z rur stalowych, pozostałe przewody z polipropylenu stabilizowanego. Na gałęziach wychodzących z kolektora oraz na pionach c.o. zamontowane są zawory regulacyjne. Na cele c.w. zamontowane są wymienniki typu JAD 3/18 szt.4 oraz pompy cyrkulacyjne. Instalacja ciepłej wody wykonana jest z rur z polipropylenu stabilizowanych. Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych c.w. zamontowane są zawory termostatyczne. Zakres opracowania obejmuje projekt budowy indywidualnego węzła cieplnego jego automatykę, oraz opomiarowanie w licznik ciepła. Instalacja elektryczna będąca integralną częścią opracowania ujęta będzie oddzielnym projektem. 2. Bilans cieplny węzła Kubatura budynku wynosi m3 Projektowany węzeł cieplny będzie zasilał instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

3 Zapotrzebowanie ciepła wynosi: - na cele centralnego ogrzewania - 940,0 kw - na cele centralnej ciepłej wody (max) - 157,0 kw - na cele centralnej ciepłej wody ( śr. ) - 87,5 kw - parametry instalacji c.o. - 80/60 ºC - parametry wody sieciowej zimą - 122/65ºC - parametry wody sieciowej latem - 72/25 o C 3. Rozwiązania techniczne projektowanego węzła 3.1. Węzeł centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z wymiennika płytowego f-my Sondex. W obiegu instalacyjnym projektuje się zamontowanie trzech pomp typu Magna (w tym jedna rezerwowa) f-my Grundfos sterowanych sterownikiem delta control PMU Przewiduje się zabezpieczenie węzła i instalacji c.o. wzbiorczym naczyniem przeponowym Reflex, oraz zaworami bezpieczeństwa SYR Węzeł centralnej ciepłej wody. Instalacja centralnej ciepłej wody zasilana będzie poprzez wymiennik płytowy, f-my Sondex jednostopniowy, pracujący w układzie równoległym do węzła c.o. Projektuje się układ bezzasobnikowy. Zabezpieczenie instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa SYR 2115 zamontowany na dopływie wody zimnej do wymiennika c.w. W obiegu c.c.w. zaprojektowano pompę cyrkulacyjną f-my Grundfos. Rozwiązania zastosowane w węźle cieplnym umożliwiają przegrzanie instalacji w celu wyeliminowania występowania bakterii Legionella. 4. Rurociągi i armatura Rurociągi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, grubościennych wg PN-80/H posiadających świadectwo badania jakości ZETOM. Przewody instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych średnich wg PN-79/H ( w obrębie węzła ). Przewody instalacji c.c.w. zaprojektowano z rur z polipropylenu wg. technologii instalacji wewnętrznej c.w. Armaturę kulową dobrano z katalogu firmy DZT lub Naval-OY na ciśnienie 1,6 MPa i temp. pracy 130 ºC dla wysokich parametrów oraz 0,6 MPa i 100 ºC dla instalacji c.o.

4 Na instalacji centralnej ciepłej wody i zimnej zaprojektowano armaturę f-my VALVEX lub ITAP. Odwodnienia i odpowietrzenia wykonać odpowiednio wg C-16.6 i C-16.7 (CTK) z zaworem kulowym. 5. Wytyczne wykonania i odbioru węzła Usytuowanie urządzeń i układ połączeń wykonać zgodnie z rysunkami i obliczeniami. Po zakończeniu montażu przepłukać instalację, zamontować zawory regulacyjne, wodomierz i filtry. Przewody izolować termicznie w/g PN-B Izolację rurociągów należy wykonać otulinami półcylindrycznymi MPiS lub f-my Steinonorm. Pozostałe warunki wykonania i odbioru węzłów cieplnych określone są w normach: PN64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-92/M Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne (jak dla rurociągów klasy A) PN-77/B Urządzenia ciepłej wody w budownictwie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02414:1999- Zabezpieczenie urządzeń wodnych systemu zamkniętego PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej Wymagania PN-B-02423: Węzły ciepłownicze, klasyfikacja. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 1. Dopuszcza się stosowanie w węźle armatury kulowej spawanej 2. Istnieje możliwość zmiany zastosowanej w projekcie armatury pod warunkiem, że będzie ona spełniała następujące wymagania: - będzie to armatura kulowa z atestem COBRTI INSTAL - parametry robocze armatury kulowej po stronie wody sieciowej PN = 1,6 MPa, tmax = 130 C - parametry robocze armatury kulowej po stronie wody instalacyjnej PN = 0,6 MPa, tmax = 100 C 3. Wszystkie spusty z odwodnień i odpowietrzeń należy sprowadzić nad posadzkę wyprofilowaną ze spadkiem w kierunku studni schładzającej znajdującej się w pomieszczeniu węzła.

5 4. Przejścia przewodów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. 5. W miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości min. 2,0 m od podłogi, do spodu izolacji. 6. Pomieszczenie węzła cieplnego Węzeł cieplny usytuowany będzie w miejscu dotychczasowego węzła w pomieszczeniu piwnicznym budynku. Pomieszczenie posiada okno, brak wentylacji nawiewno wyciągowej. Odwodnienie grawitacyjne do kanalizacji poprzez studnię schładzająca i zawór burzowy, który znajduje się poza pomieszczeniem węzła.. Wejście przyłącza pozostaje bez zmian, makietę należy wymienić montując urządzenia regulacyjno pomiarowe zgodnie z projektem. Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia prac remontowych instalacyjno budowlanych opisanych w pkt Próby Instalację węzła cieplnego poddać próbom na szczelność i wytrzymałość przy ciśnieniach: - po stronie wody sieciowej - 2,0 MPa - po stronie wody instalacyjnej c.o. - 0,7 MPa - po stronie wody instalacyjnej c.w MPa Próbę instalacji c.o. wykonać po odłączeniu naczynia wzbiorczego. 8. Jakość wody w zładzie c.o. Woda w zładzie c.o. powinna odpowiadać normie PN-93/C Instalacje elektryczne Instalacja oświetleniowa, podłączenia pomp c.o. i c.w. oraz urządzeń automatycznej regulacji jest zawarta w projekcie elektrycznym, który stanowi integralną część niniejszego projektu. Energię elektryczną należy doprowadzić do następujących urządzeń: - pomp c.o. i c.w. - regulatora elektronicznego siłownika elektrycznego c.o.

6 - siłownika elektrycznego c.w. 10. Zagadnienia BHP Elementy urządzeń i rur muszą być zaizolowane. Studzienki i kratki ściekowe w posadzce muszą być zabezpieczone przykryciem. Drzwi do pomieszczenia powinny być metalowe, zamykane od zewnątrz, a od wewnątrz otwierane pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia. Usytuowanie rur pod przejściami na wysokości 2,0 m. Należy wykonać instalację ochrony przeciwporażeniowej, oraz zainstalować gniazdo wtykowe 230V. Wymagane jest właściwe oświetlenie pomieszczeń i urządzeń. Wentylacja pomieszczenia węzła powinna zapewnić temperaturę niższą od 25 C. Obsługa węzła, oraz ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP i p.poż., oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w węźle należy wykonać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wykonawcze, prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe 11. Wytyczne dla branż Branża budowlana - wykonać kanał wentylacji nawiewnej typu Z o wymiarach 0,2 x 0,3 m, wlot na wysokości 2,0 m nad terenem, wylot 0,5 m nad posadzką węzła - zamurować zbędne otwory, uzupełnić i wyrównać tynki - istniejącą studnię schładzającą należy uszczelnić i oczyścić oraz zabezpieczyć kratą - wykonać szlichtę na posadzce ze spadkiem do studni schładzającej - zamontować drzwi metalowe otwierane na zewnątrz o wymiarach 2,0 x 0,8 m - ze względu na brak wentylacji wyciągowej dla umożliwienia wymiany powietrza należy w górnej części drzwi wywiercić otwory Φ 15 na powierzchni 0,5 x 0,8 m - pomalować pomieszczenie węzła (ułożenie terakoty na posadzce i glazury na ścianach wg decyzji Inwestora) 11.2 Branża instalacyjna - zdemontować wszystkie urządzenia węzła wraz z makietą - zdemontować zbędne nieczynne przewody wraz z otwartym naczyniem wzbiorczym i rurami bezpieczeństwa

7 - wymienić zlew Węzeł centralnego ogrzewania OBLICZENIA

8 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o ,0 kw 2. Parametry instalacji c.o. - 80/60 ºC 3. Parametry wody sieciowej - 122/65ºC 4. Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach - 35,0 kpa 5. Pojemność zładu instalacji c.o. - 10,0 dm³ 1. Ilość wody sieciowej na cele c.o. Q x 0,86 940,0 x 0,86 Gs co = = = 14,2 t/h T Ilość wody instalacyjnej na cele c.o. Q x 0,86 940,0 x 0,86 Gi co = = = 40,4 t/h t Dobór wymienników c.o. Dobrano wymiennik płytowy f-my Sondex typu S19A-IG16-77-TMTL21 szt.1. Układ króćców wg DTR producenta. Komputerowy wydruk doboru wymiennika w załączeniu. Opory wymiennika: - po stronie wody sieciowej hs = 4,0 kpa - po stronie wody instalacyjnej hw = 25,0 kpa 4. Dobór pomp obiegowych c.o. Całkowita strata po stronie instalacyjnej - 5,0 kpa Opory wymiennika c.o. - 25,0 kpa Opory instalacji wewnętrznej c.o. - 35,0 kpa Wymagana wydajność pomp obiegowych c.o. Gp = 1,15 x Gi = 1,15 x 40,4 = 46,5 t/h

9 Wymagana wysokość podnoszenia pomp c.o. Hp = 1,1 x (hi + hw + hp) = 1,1 x (35,0 + 25,0 + 5,0) = 71,5 kpa Dla w/w danych dobrano trzy pompy (w tym jedna rezerwowa) f-my Grundfos typu Magna F z modułem GENI o następującej charakterystyce: G = 24,0 t/h H = 72,0 kpa regulacja - stałe ciśnienie P = W U = 1 x V Imax = 0,28-3,9 A PN = 10 bar Do układu należy zastosować sterownik delta control PMU 2000 szt Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego Vu = V x ρ x V = 10,0 x 999,6 x 0,0287 = 287,0 dm³ Pojemność całkowita naczynia z rezerwą V n = V u x ( p max + 1,0)/ ( p max p ) p max = 5,0 bar p st = 1,8 bar p = 1,8 + 0,2 = 2,0 bar V n = 287,0 x ( 5+1)/( 5-2,0) = 574,0 dcm 3 Pojemność całkowita naczynia z rezerwą wynosi 574,0 dcm 3. Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu G 800 Vu = 287,0 dcm 3 p r = 5 bar 6. Dobór średnicy rury wzbiorczej naczynia wzbiorczego przeponowego d = 0,7 x VU = 0,7 x 287 = 17,0 mm Dobrano średnicę rury wzbiorczej Dn 25 mm 7. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o. Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy "SYR" typ 1915 Dn 35 mm, Do = 27 mm, Pr = 5 bar, szt. 2.

10 Węzeł centralnej ciepłej wody 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.c.w ,0 kw 2. Parametry wody sieciowej w okresie lata - 72/25 ºC 3. Parametry wody instalacyjnej - 60/5 ºC 4. Opór instalacji cyrkulacyjnej - 15,0 kpa 1. Średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.c.w. Qśrn = 87,5,0 kw 2. Dobór wymienników c.w. 157,0 x 0,86 G cw max = = 2,5 t/h 55 G cyrk. = 0,2 x G cw max = 0,2 x 2,5 = 0,5 t/h h cyrk = 15,0 kpa Przepływ w obiegu spinającym G sp = 0,2 x G cw max = 0,2 x 2,5 = 0,5 t/h Ilość wody sieciowej dla potrzeb ciepłej wody dla zimy i lata 1,05 x Q max cw x 0,86 1,05 x 157,0 x 0,86 G scw = = = 3,0 t/h Przepływ wody sieciowej zimą G s z = G scw + G sco = 3,0 + 14,2 = 17,2 t/h Dobrano wymiennik płytowy jednostopniowy, lutowany f-my Sondex typu SL70-BR25-50TL szt.1 w połączeniu równoległym do węzła c.o. Układ króćców wg DTR producenta. Komputerowy wydruk doboru wymiennika w załączeniu.

11 h sw = 9,0 kpa h iw = 7,0 kpa 3. Dobór pomp cyrkulacyjnych c.w. Wymagana wydajność pomp cyrkulacyjnych c.w. Gp = 1,15 x (G sp + G cyrk ) = 1,15 (0,5 + 0,5) = 1,2 t/h Wymagana wysokość podnoszenia pomp c.w. Hp = 1,3 x (hcyr + hw + hf) = 1,3 x (15,0 + 7,0 + 1,0 ) = 30,0 kpa Dla w/w danych dobrano pompę cyrkulacyjną firmy Grundfos typu UPE 25-60B szt.1 o następującej charakterystyce: G = 1,2 t/h H = 30,0 kpa U = 1 x V i max = 0,28 0,44 A P max = W PN = 10 bar 4. Dobór zaworu regulacyjnego pomp c.w. Dobrano zawór regulacyjny Hydrocontrol firmy "Oventrop" typ 4117M gwintowany Dn 25 mm, nastawa wstępna n = 2,0 - regulacji dokonać podczas eksploatacji. 5. Dobór zaworu regulacyjnego na spince c.w. Dobrano zawór regulacyjny Hydrocontrol firmy "Oventrop" typ 4117M gwintowany Dn 20 mm, nastawa wstępna n = 3,0 - regulacji dokonać podczas eksploatacji. 6. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.w. (wg PN-76/B-02440) Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 Dn 40 mm Do = 35 mm p r = 6 bar

12 Wykaz podstawowych urządzeń i materiałów - węzeł cieplny w budynku biurowym przy ul. MIODOWEJ 15 w Warszawie Lp Jedn. Ilość Wyszczególnienie Norma

13 Producent szt. 1 Wymiennik płytowy c.o.s19a-ig16-77tmtl21 SONDEX 2. szt. 1 Wymiennik płytowy c.w. SL70-BR25-50-TL SONDEX 3. szt. 3 Pompa obiegowa c.o. Magna F z Grundfos modułem GENI 4. szt. 1 Pompa cyrkulacyjna c.w. typ UPE 25-60B j.w 5. szt. 1 Naczynie wzbiorcze przeponowe G 800 p = 5 bar REFLEX 6. szt. 1 Odmulacz sieciowy IOW z wkładką magnetyczną Dn 100 mm, p r = 16 bar Infracorr Gdynia 7. szt. 1 Odmulacz instalacyjny IOW z wkładką j.w. magnetyczną Dn 125 mm 8. szt. 2 Zawór odcinający kulowy spawany Dn 80 mm, na ciśn. 1,6MPa i temp. 130 C Naval - OY 9. szt. 2 Zawór j.w lecz Dn 40 j.w 10. kpl. 4 Odpowietrzenie sieciowe złożone z odcinka rury i zaworu kulowego Dn 15 na ciśn. 1,6 MPa, t = 130ºC 11. kpl. 1 Odwodnienie sieciowe Dn 40 mm złożone z odcinka rury i zaworu kulowego na ciśn. 1,6 MPa, t = 130ºC CTK rys. typowy C-16.6 CTK rys. typowy C kpl. 4 Odwodnienie j.w. lecz Dn 25 mm j.w. 13. szt. 3 Zawór odcinający kulowy spawany Naval - OY Dn 150 mm, na ciśn. 0,6 MPa i temp. 100 C 14. szt. 4 Zawór j.w. lecz Dn 40 mm j.w. 15. szt. 1 Zawór j.w. lecz Dn 15 mm j.w. 16. szt. 6 Zawór j.w. lecz Dn 65 mm j.w. 17. szt. 3 Zawór zwrotny Socla Dn 65 mm (typ 802) j.w. 18. szt. 3 Zawór kulowy gwintowany Dn 50 mm, na ciśn. ITAP 0,6 MPa i temp. 100 C 19. szt. 2 Zawór j.w. lecz Dn 32 mm j.w. 20. szt. 3 Zawór j.w. lecz Dn 25 mm j.w. 21. szt. 3 Zawór j.w. lecz Dn 20 mm j.w. 22. szt. 1 Zawór antyskażeniowy typ EA 251 zwrotny Dn 50 mm inst. z. w. DANFOS 23. szt. 1 Zawór zwrotny Dn 25 mm ITAP 24. szt. 1 Zawór antyskażeniowy typ EA 251 zwrotny Dn 25 mm DANFOS inst. cyrk. 25. szt. 1 Zawór zwrotny Dn 20 mm ITAP 26. szt. 1 Filtr siatkowy FS-1,kołnierzowy z wkładką Z.A. Polna S.A. magnetyczną Dn 150 mm, gęstość 200oczek/cm² 27. szt. 1 Filtr siatkowy gwintowany Dn 50 mm, z wkładką j.w. magnetyczną 28. szt. 2 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 Dn 32 mm, Do = 27 mm, p r = 5 bar Infracorr Gdynia 29 szt. 1 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 Dn 40 mm, p r = 6 bar Infracorr Gdynia 30. szt. 1 Zawór regulacyjny Herz typ 4117M Herz

14 gwintowany Dn 25 mm, n =2,0 31. szt. 1 Zawór regulacyjny c.w. Herz typ 4117M Herz gwintowany Dn 20 mm, n = 3,0 32. szt. 1 Wodomierz do wody zimnej Dn 25 mm Metron Qn = 3,5 m³/h 33. szt. 1 Wodomierz do wody gorącej Dn 15 mm j.w. Qn = 1,5 m³/h 34. szt. 2 Zawór odcinający kulowy Dn 15 Naval - OY 35. szt. 2 Odpowietrznik automatyczny Taco Dn 15 Taco Hy-Vent 36. szt. 2 Rozdzielacz z rury stalowej czarnej średniej PN-79/H Dn 200-mm, l = 1,2 m 37. szt. 1 Rozdzielacz z rury PCV Dn 65 mm, l = 0,6 m Wg. techn. inst. c.w. 38. szt. 7 Zamocowanie termometru CTK rys. typowy C szt. 1 Termometr przemysłowy P/0-150/1/N Kuj.Wyt.Termometr 40. szt. 6 Termometr przemysłowy P/0-100/1/N j.w. 41. szt. 11 Zamocowanie manometru CTK rys. typ. C szt. 2 Manometr M/160/R/0-2,5/1/N Kujawska Fabryka Manometrów 43. szt. 3 Manometr M/160/R/0-1,6/1/N j.w. 44. szt. 6 Manometr M/160/R/0-0,6/1/N j.w. 45. szt. 2 Manometr kontaktowy z urządzeniem stykowodźwigowym j.w. M160/R/0-0,6/N/EZ-1-2F 46. kpl. 1 Układ regulacji różnicy ciśnień i przepływu f- wg PT automatyki my SAMSON 47. kpl. 1 Układ pomiaru energii cieplnej f-my Kamstrup j.w. 48. kpl. 1 Układ regulacji temperatury instalacji c.o. i c.w. wg PT automatyki f-my Samson 49. szt. 1 Filtr siatkowy gwintowany z siatką magnetyczną ITAP Dn 25 mm 50 szt. 1 Zawór zwrotny Dn 25 ITAP 51 szt. 1 Sterownik delta control PMU 2000 do sterowania pomp Grundfos Wszystkie urządzenia po stronie m.s.c. na ciśn. 1,6 MPa i temp. 130 o C natomiast po stronie instalacyjnej odpowiednio 0,6 MPa i 100 o C. II. A U T O M A T Y K A 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Umowa i zalecenie inwestora 1.2. Karta obiektu.

15 1.3. Instrukcja doboru elementów automatyki przy projektowaniu układów automatycznej regulacji 1.4. Katalogi i dokumentacja urządzeń automatyki 1.5. Obowiązujące PN i BN 1.6. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania węzłów cieplnych. W zakres opracowania wchodzi projekt automatycznej regulacji instalacji c.o. i c.w., oraz opomiarowanie w licznik ciepła. 2. Dane o obiekcie Automatyzowany węzeł cieplny w budynku biurowym przy ul. Miodowej 15 jest węzłem dwufunkcyjnym (c.o. i c.w.) zasilanym z m.s.c. Występują w nim następujące rodzaje odbiorów: - centralne ogrzewanie - centralna ciepła woda Zapotrzebowanie ciepła na poszczególne rodzaje odbiorów wynosi: - centralne ogrzewanie - 940,0 kw - centralna ciepła woda - 157,0 kw W obiegu c.o i c.w. pracują wymienniki płytowe f-my SONDEX, w obiegach instalacyjnych zamontowane są pompy. Instalacja c.o. i c.w. wykonane są z rur z polipropylenu stabilizowanego. W wężle przyłączeniowym zamontowane są: regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu firmy Samson typu Dn 50 kvs 32,0 m 3 /h zakres przepływu 0,9-16,0 m 3 /h, licznik ciepła Kamstrup z przetwornikiem przepływu Ultraflow Dn 65 Qn 25,0 m 3 /h oraz integratorem Multical. Urządzenia te są własnością SPEC.SA i mogą być wykorzystane przy budowie nowego węzła cieplnego. Istniejący węzeł ciepłej wody wyposażony jest w termoregulator bezpośredniego działania firmy Samson z zaworem typu 2111 Dn 25 kvs 8,0 m 3 /h, węzeł c.o. w zestaw automatyki pogodowej składający się z zaworu typu VFS2/AMV Dn 40 kv 25,0 m 3 /h oraz regulatora firmy Danfoss Termoregulator oraz zestaw automatyki pogodowej nie mogą być wykorzystane w projektowanym węźle i należy je zdemontować. 3. Zakres opracowania projektu Projekt obejmuje następujące układy: 1. Automatyczną stabilizację różnicy ciśnień i przepływu w przyłączu węzła cieplnego (rys. 2) - obwód PD/FC-1 2. Automatyczną nadążną regulację temperatury zasilania instalacji centralnego

16 ogrzewania od temperatury zewnętrznej - obwód TC-1 3. Stałowartościową regulację temperatury c.w. - obwód TC-2 4. Pomiar zużycia energii cieplnej w węźle cieplnym. Projekt nie obejmuje instalacji zasilającej regulatory tzn. skrzynki zasilającej z zabezpieczeniem i wyłącznikiem. 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Obwód PD/FC-1 pełni następujące funkcje: - Stabilizuje różnicę ciśnień w przyłączu węzła cieplnego, a tym samym zapewnia prawidłowe warunki pracy zaworów regulacyjnych w gałęziach c.o., c.w. - ogranicza łączny pobór wody sieciowej przez węzeł cieplny (przepływ limitowany) - zabezpiecza przed kawitacją Jako element regulacyjny zastosowano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu f-my SAMSON typu zamontowany na rurociągu zasilającym przed rozgałęzieniem na poszczególne układy. Przed regulatorem projektuje się filtr siatkowy FS-1 (Z400). Ze względu na zamulenie zastosowano filtr tej samej średnicy, co przewód, na którym jest zamontowany Obwód TC-1 reguluje temperaturę zasilania instalacji c.o. wg nastawionej w regulatorze charakterystyki regulacyjnej w zależności od temperatury zewnętrznej, oraz ogranicza temperaturę powrotu wody sieciowej. Obwody TC-1 i TC-2 składają się z zestawu regulacyjnego f-my SAMSON w skład którego wchodzą: - regulator elektroniczny typ zawory regulacyjne c.o. i c.w. o charakterystyce stałoprocentowej typ siłowniki elektryczne z awaryjną funkcją bezpieczeństwa typ dla c.o. i dla c.w. - czujniki temperatury zasilania instalacji c.o. i powrotu wody sieciowej typ PT czujnik temperatury zewnętrznej Pt czujnik temperatury ciepłej wody Pt termostat bezpieczeństwa STB typ termostat bezpieczeństwa STW typ Obwód NQI - stanowiący licznik ciepła służy do: - pomiaru zużycia energii cieplnej przez użytkownika węzła cieplnego dla celów rozliczeniowych z dostawcą ciepła.

17 - pomocniczo do ustawiania regulatorem różnicy ciśnień wymaganego natężenia przepływu (przepływ limitowany) przez węzeł, poprzez odczyt wartości natężenia przepływu mierzonego wodomierzem. Licznik składa się z: - wodomierza (z nadajnikiem impulsów) zabudowanego w rurociągu powrotnym węzła cieplnego - czujników temperatury zasilania i powrotu wody sieciowej - integratora elektronicznego z odczytem ilości energii cieplnej, wartości temperatur, różnicy temperatur, ilości wody, natężenia przepływu, przekroczenia maksymalnego przepływu, oraz czasu pracy. Celem uniknięcia zanieczyszczeń przed i za wodomierzem należy zamontować filtr FS-1 (o gęstości 200 oczek/cm²) Licznik posiada zasilanie bateryjne. 5. Zasady obliczeń i doboru elementów regulacyjnych Wartość strat ciśnienia w instalacji poszczególnych gałęzi określono na podstawie wartości współczynników przepływu Kv, dla wymienników ciepła powiększając ich wartość o 20 % (zamulenie). Spadki ciśnienia na filtrach powiększono o 50 % w stosunku do danych wynikających z katalogu (osad na siatce filtracyjnej). Spadki ciśnień na zaworach regulacyjnych określono na podstawie nominalnych współczynników przepływu Kvs z danych katalogowych, przyjmując dla nich kryterium dławienia zgodnie z wytycznymi OBRC. Wartości spadków ciśnienia obliczono z dokładnością do 0,5 kpa. Warunki pracy zaworów regulacyjnych bez kawitacji zostały określone poprzez wartość minimalną ciśnienia zasilania sieciowego w przyłączu węzła. Na podstawie informacji SPEC przyjęto p 1min = 0,87atn natomiast maksymalna temperatura zasilania T1max = 122 ºC Dla tych danych dopuszczalny spadek ciśnienia na regulatorze różnicy ciśnień bez kawitacji wynosi: pkaw = Z x (p 1min - p par ) = 0,40 x (0,970 0,213) = 303,0 kpa W przypadku przekroczenia tej wartości należy stosować kryzę antykawitacyjną Kd1 dla zdławienia nadwyżki ciśnienia w sezonie grzewczym. Zaleca się, aby zawór regulacyjny różnicy ciśnień nie pracował przy stopniach otwarcia mniejszych od 30 % wartości ciśnienia dyspozycyjnego, dla którego warunek ten nie jest spełniony. W przypadku nie osiągnięcia tego ciśnienia określonego w punkcie 10.2, należy stosować kryzę wspomagającą pracę zaworu.

18 6. Elektryczna instalacja zasilająca i alarmowa 1. Ochrona przeciwporażeniowa szybkie wyłączanie w układzie TN- S. Regulatory elektryczne i siłowniki elektryczne zasilane napięciem zmiennym 230 V muszą posiadać ochronę przeciwporażeniową. 2. Instalacja 230 V zasilająca urządzenia musi być zabezpieczona bezpiecznikiem topikowym o odpowiedniej wartości i odpowiednim wyłącznikiem. Kable elektryczne (zasilania i sterowania) należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji 230 V w węźle cieplnym. 3. Zasilanie licznika energii cieplnej - z wewnętrznej baterii. 4. Urządzenia zasilane 230 V muszą posiadać stopień ochrony minimum IP 44 lub być umieszczone w obudowie o odpowiednim stopniu ochrony. 7. Instalacja sygnałowa 1. Kable prowadzić i mocować zgodnie z przepisami dla instalacji sygnałowej w węźle. 2. Kable sygnalizacyjne na zewnątrz budynku prowadzić w rurkach ochronnych. Minimalny przekrój przewodu 0,75 mm². 3. Połączenie czujników i wodomierza z integratorem fabrycznie dostarczonymi kablami. 8. Wskazówki wykonawcze montażu licznika 1. Położenie wodomierza i czujników temperatury musi być zgodne ze schematem na rys. nr 3 2. Wodomierz montować na poziomym odcinku rurociągu nadajnikiem impulsów do góry, w miejscu dostępnym z zachowaniem niezbędnego odcinka pomiarowego. 3. Unikać montażu wodomierza pod armaturą mogącą spowodować jego zalanie 4. Czujniki temperatury montować w rurociągu w bezpośredniej bliskości istniejących w węźle punktów pomiaru temperatury, z czujnikiem skierowanym pod prąd przepływu. W przypadku ich braku wspawać tulejki do pomiaru kontrolnego wg rys Prace spawalnicze należy wykonać przy zamontowanej w miejscu wodomierza makiecie. 6. Wodomierz montować dopiero po przepłukaniu instalacji sieciowej, po zakończeniu prac montażowych. Zaślepki ochronne wodomierza zdjąć

19 bezpośrednio przed jego montażem. 7. Podczas montażu wodomierza i integratora uważać, aby nie naruszyć plomb fabrycznych i nie zmienić kalibracji integratora. 8. Integrator licznika ciepła montować na ceowniku na wysokości cm i w miarę możliwości blisko wodomierza. 9. Płytkę mocowania integratora przymocować do ceownika dostarczonymi wkrętami. Integrator mocować do płytki w sposób następujący: - odkręcić część górną integratora (dwie śruby boczne) - część dolną integratora przykręcić do płytki mocowania dwoma śrubami M4 (dostarczone z płytką) - przykręcić ponownie część górną integratora Uwaga: w integratorze posiadającym funkcję sygnalizacji błędów części nie mogą być rozłączone przez dłuższy czas niż 10 min. W innym razie zostanie zarejestrowany kod błędu, możliwy do wyzerowania tylko specjalnym urządzeniem. 10. Kable sygnałowe czujników temperatury muszą mieć jednakową długość. Uwaga: Kable sygnałowe o długości 3 m montowane są fabrycznie. Integrator, czujniki, wodomierz montować w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność przedłużenia kabli. 11. Licznik ciepła dostarczony jest zwykle z podłączonymi przewodami sygnałowymi do integratora. W innym przypadku, aby podłączyć przewody do zacisków integratora należy zdjąć jego górną część. 9. Wskazówki wykonawcze montażu automatyki 1. Montaż i połączenie prowadzić w oparciu o rysunki nr 2 i 3 Położenie zaworów i elementów pomiarowych musi być zgodne ze schematem z rys. nr 3. Do połączeń elektrycznych obowiązujący jest schemat połączeń dostarczony z urządzeniami - sprawdzić zgodność zacisków. 2. Przewidzieć miejsce uwzględniające gabaryty urządzeń, oraz dostęp przy demontażu lub naprawach. Zawory regulacyjne należy montować na rurociągach poziomych: - dla c.w.u. siłownikiem pionowo do góry - dla centralnego ogrzewania siłownikiem pionowo do góry Zwrócić uwagę na zgodność kierunku przepływu z zaznaczonym na zaworach. 3. Regulator elektroniczny należy zamontować w skrzynce elektrycznej typu S-1 przymocowanej do ściany w miarę możliwości blisko zaworów regulacyjnych, w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym. 4. Czujnik temperatury regulowanej należy umieścić na rurociągu, jak

20 najbliżej wymienników ciepła. 5. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować na ścianie północnej lub północno-wschodniej na wysokości 3 m od gruntu. Przepust przez ściany, oraz odcinek zewnętrzny kabla sygnałowego prowadzić w rurkach ochronnych. 6. Czujnik temperatury ciepłej wody montować w kolektorze II stopnia c.w. lub bezpośrednio na wspólnym rurociągu c.w. jeżeli są dwie baterie równoległe tak aby był bezpośrednio omywany strumieniem ciepłej wody. Czujniki montować przy pomocy króćca G 1/2". 7. Zwrócić uwagę na prawidłowość połączenia rurek impulsowych regulatora różnicy ciśnień (do odpowiednich komór siłownika), w przypadku gdy zajdzie potrzeba jego demontażu i ponownego montażu w przypadku przeróbki makiety. 8. Przy wykonywaniu przeróbek instalacji technologicznych należy zwrócić uwagę na właściwy montaż odwodnień i odpowietrzeń nie ujętych na rysunkach. Uzupełnić w razie potrzeby punkty miejscowych pomiarów temperatur i ciśnienia zgodnie ze schematem nr 2 9. Kryzę Kd1 przekazać grupie rozruchowej, która wykona odpowiedni otwór w kryzie dla rzeczywistych ciśnień dyspozycyjnych. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przez: - czyszczenie powierzchni metalowych do II stopnia czystości - pokrycie farbą podkładową ftalową - dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową. 10. Wytyczne i dane do rozruchu i eksploatacji urządzeń Ogólne wytyczne rozruchu i eksploatacji 1. Prace rozruchowe urządzeń należy wykonać wg zasad i dokumentacji technicznej producentów urządzeń, oraz danych dla rozruchu. 2. Urządzenia eksploatować zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnić odpowiednie warunki pracy. 3. Eksploatację licznika ciepła podczas prac spawalniczych prowadzić wg uzgodnień i wytycznych dostawcy energii i nadzoru metrologicznego. 4. Wszystkie czynności związane z naprawami urządzeń może wykonywać wyłącznie fachowy personel. 5. Konserwację i obsługę bieżącą urządzeń powierzyć przeszkolonemu w tym zakresie personelowi. 6. W węźle mogą być zamontowane kryzy wyszczególnione w niniejszym projekcie lub dobrane przez służby eksploatacyjne SPEC SA Dane dla przyłącza

21 - Przepływ obliczeniowy w sezonie grzewczym - 17,2 t/h - Przepływno regulacji w sezonie grzewczym - 13,6 t/h - Przepływ do regulacji w sezonie letnim - 3,3 t/h - Minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym - 105,0 kpa - Minimalne wymagane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim - 66,0 kpa - Nastawa wstępna regulatora różnicy ciśnień w sezonie grzewczym - 41,0 kpa - Nastawa wstępna regulatora różnicy ciśnień w sezonie letnim - 38,0 kpa - Maksymalna dopuszczalna dyspozycyjna różnica ciśnień z uwagi na kawitację zimą - 379,0 kpa - Maksymalna dopuszczalna dyspozycyjna różnica ciśnień wynikająca z warunku pracy zaworu regulacyjnego w zakresie 30% - zimą - 401,0 kpa - latem - 78,0 kpa Przy rzeczywistym ciśnieniu dyspozycyjnym wyższym od 379,0 kpa należy stosować kryzę Kd1 dławiącą nadwyżkę ciśnienia w sezonie grzewczym. Przy rzeczywistym ciśnieniu dyspozycyjnym w lecie wyższym od 78,0 kpa należy stosować kryzę dławiącą. Średnicę otworu kryzy określi grupa rozruchowa SPEC SA Dane dla obwodu c.o. i c.w. - Temperatura wody instalacyjnej c.o ºC - Temperatura ciepłej wody - 60 ºC - Nastawa regulatora STB - 70 ºC - Nastawa regulatora STW - 85 o C 11. Obliczenia 1. Parametry wody sieciowej - 122/65 C 2. Parametry instalacji c.o. - 80/60 C 3. Ciśnienie dyspozycyjne w zimie - 480,0 kpa 4. Minimalne ciśnienie zasilania - 0,87 atn 5. Ciśnienie dyspozycyjne w lecie - 200,0 kpa 6. Zapotrzebowanie ciepła - na cele centralnego ogrzewania - 940,0 kw - na cele centralnej ciepłej wody - 157,0 kw - średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła - 87,5 kw

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE Parametry woda sieciowa c.o. 75 50 0 C zasilenie/powrót - c.o. i c.t. 122 55 55 c.t.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA Umowa nr16/ozp/009 Zlecenie nr: 10/09 Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO OR KRUS w LUBLINIE Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 72 C powrót T PL 25 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego PROJEKT WYKONAWCZY Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.- kan., wentylacji, CO, elektycznymi oraz miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze wraz

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Część 2 - Automatyka i pomiary.

Część 2 - Automatyka i pomiary. str. 44 Część 2 - Automatyka i pomiary. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. Opis techniczny str. 45 49 II. Zestawienie danych technicznych str. 50 51 III. Zestawienie urządzeń str. 52 IV. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny str. 13 16. 2. Obliczenia str. 17 21. 3. Zestawienie materiałów str. 22 25. 5. Informacja BIOZ str. 27 29

1. Opis techniczny str. 13 16. 2. Obliczenia str. 17 21. 3. Zestawienie materiałów str. 22 25. 5. Informacja BIOZ str. 27 29 str. 12 Część 1 - Technologia Zawartość : 1. Opis techniczny str. 13 16 2. Obliczenia str. 17 21 3. Zestawienie materiałów str. 22 25 4. Grubości izolacji dla rurociągów ciepłowniczych str. 26 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Socjalny budynek mieszkalny wielorodzinny Barcin, działka nr 81/16

Socjalny budynek mieszkalny wielorodzinny Barcin, działka nr 81/16 PROMAR Sp. z o.o. POLAND Jesteśmy członkiem : 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27 tel. (+4852) 66 80 80; 45 65 85 fax (+4852) 66 80 76 www.promar.com.pl poczta@promar.com.pl Jednostka Projektowa PROMAR

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania węzłów cieplnych - część 2. Spis treści

Wytyczne projektowania węzłów cieplnych - część 2. Spis treści Spis treści 1. Informacje formalne... 3 2. Układy automatycznej regulacji węzłów cieplnych... 2 2.1. Konfiguracje węzłów cieplnych... 3 2.2. Funkcje układów automatycznej regulacji... 4 3. Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOPROJEKT S.c. 41-200 Sosnowiec ul.piłsudskiego 41 ; tel./fax. 32 299-56-11. Nr proj. PIE/6/2010

CIEPŁOPROJEKT S.c. 41-200 Sosnowiec ul.piłsudskiego 41 ; tel./fax. 32 299-56-11. Nr proj. PIE/6/2010 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CIEPŁOPROJEKT S.c. 41-200 Sosnowiec ul.piłsudskiego 41 ; tel./fax. 32 299-56-11. Nr proj. PIE/6/2010 OBIEKT: Budynek Akademii Sztuk przy ul.koszarowa 19 w

Bardziej szczegółowo

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5. Wytyczne projektowania węzłów cieplnych 5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych są urządzenia węzła poza wielokanałowym

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Obliczenia doboru węzła cieplnego trzyfunkcyjnego dla potrzeb c.o., c.w.u. w układzie szeregowo-równoległym i wentylacji.

SPIS TREŚCI. Obliczenia doboru węzła cieplnego trzyfunkcyjnego dla potrzeb c.o., c.w.u. w układzie szeregowo-równoległym i wentylacji. SPIS TREŚCI Opis techniczny węzła cieplnego. Obliczenia doboru węzła cieplnego trzyfunkcyjnego dla potrzeb c.o., c.w.u. w układzie szeregowo-równoległym i wentylacji. Zestawienie urządzeń i elementów węzła

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Przedmiar robót "Budowa budynku komunalnego" CZĘŚĆ 1-sza WĘZEŁ cieplny W budynku przy ul Granicznej - Zielonej, w ramach zamówienia pn:"wykonanie robót budowlanych w zakresie: montażu urządzeń węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze LOCUM SP. KOMANDYTOWA ul. Lipowa 33, 6-00 Kalisz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5310-5 Lokalne węzły grzewcze NAZWA INWESTYCJI : Budowa węzła cieplnego w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. 1 MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000

Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. 1 MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000 załącznik nr Zestawienie materiałów i urządzeń węzłów Moc L.p. Adres Moc c.o. [W] c.w.u. MSM, ul. Zygmuntowska - budynek nr 7 70 000 45 000 NR L.p. Nazwa części Producent J.m. Ilość Zawory DZT pełnoprzelotowe,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny SPIS TREŚCI. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA..... STAN ISTNIEJĄCY..... LOKALIZACJA WYMIENNIKOWI:....3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA....4. UKŁAD WYSOKOPARAMETROWY.....5. OBIEG C.O. NISKICH PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR KUJAWIAK- ANDRZEJ KUJAWSKI 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 19/9 tel/fax 663 83 02, 0-602 620 423 INWESTOR: UMOWA: Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ENERGOSYSTEM RYBNIK

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ENERGOSYSTEM RYBNIK ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Temat i zakres opracowania. 3. Stan obecny. 4. Dane techniczne węzła cieplnego. 5. Rozwiązania projektowe. 6. Montaż urządzeń. 7. Rurociągi.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120 4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106 Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112 Węzły cieplne 70-500 kw 4 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO WĘZEŁ CIEPLNY

MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO WĘZEŁ CIEPLNY PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ BUDYNEK SZKOŁY WARSZAWA UL. OŻAROWSKA 71 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO CZĘŚĆ I - TECHNOLOGIA CZĘŚĆ II - AUTOMATYKA Nazwa Inwestycji: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Węzeł cieplny centralnego ogrzewania

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Węzeł cieplny centralnego ogrzewania strona 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Węzeł cieplny centralnego ogrzewania wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do Projektu technologii węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze.

OPIS TECHNICZNY. do Projektu technologii węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze. OPIS TECHNICZNY do Projektu technologii węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze. 1. Podstawa opracowania. Umowa z Inwestorem; Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji węzła cieplnego c.o., c.t. i c.w.u Łódź, ul. Narutowicza 130, budynek Radia Łódź. SPIS TREŚCI.

Projekt modernizacji węzła cieplnego c.o., c.t. i c.w.u Łódź, ul. Narutowicza 130, budynek Radia Łódź. SPIS TREŚCI. SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Opis techniczny.... 3 3.1. Stan istniejący.... 3 3.2. Opis rozwiązań projektowych.... 3 3.3. Wyjściowe parametry węzła.... 3 4.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny: 2. Załączniki. 3. Część rysunkowa

1. Opis techniczny: 2. Załączniki. 3. Część rysunkowa 1. Opis techniczny: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA 2 3. OPIS TECHNICZNY 2 3.1. WyposaŜenie węzła cieplnego 2 3.1.1. Wymiennik ciepła 3 3.1.2. Pompy obiegowe c.o. 3 3.1.3. Urządzenia filtrujące

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 BIAŁYSTOK

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 BIAŁYSTOK Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 BIAŁYSTOK Nasz znak: TUT/410/168/11/4 Data: 2011.06.22 WARUNKI przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej Podstawowe dane techniczne: Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej o C 90/70 docelowo 80/60 Opór instalacji kpa 35 Zapotrzebowanie ciepła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 4.3. TECHNOLOGIA WĘZŁA 4.3.1. WSTĘP 4.3.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

1. Zakres stosowania. 2. Wymagania ogólne

1. Zakres stosowania. 2. Wymagania ogólne SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 2 2. Wymagania ogólne... 2 3. Wymagania wykonawcze... 4 4. Wymagania montażowe... 12 5. Wymagania odbiorowe... 22 6. Normy i przepisy... 26 7. Wykaz opracowań przywołanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące modułu przyłączeniowego

4.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące modułu przyłączeniowego 4. Wytyczne projektowania modułu przyłączeniowego 4.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące modułu przyłączeniowego 4.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych jest moduł przyłączeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Spis zawartości: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo