PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE CPV Instalowanie centralnego ogrzewania STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

2 1. Stan istniejący Zabudowania szklarni Victoria są częścią budynków o podobnym przeznaczeniu. Fragment ścian osłonowych budynku jest w trakcie ocieplania poliestyrenem ekstrudowanym. Zdecydowaną większość przegród stanowią przeszklenia jednoszybowe osadzone na konstrukcji nośnej stalowej. Zasilanie w ciepło odbywa się z własnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w zabudowaniach przyległych. Ze względu na zły stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania inwestor podjął decyzje o jej wymianie. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako stalowa spawana i zaopatrzona w grzejniki żeliwne, żeliwne rury Favier'a w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym, jako instalacja pompowa. Przewody zasilające prowadzone są w kanale poniżej posadzki budynku poprowadzonym od kotłowni. W przyszłości Inwestor zamierza zmodyfikować źródło ciepła przez zamianę na wymiennikownię. Opracowanie obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie. 2. Opis zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zakres budowy obejmuje: 1. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku szklarni Victoria. 2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. 3. Drobne prace adaptacyjne w pomieszczeniu kotłowni 4. Wykonanie grzejników ze stali nierdzewnej. 5. Renowację grzejników żeliwnych przez płukanie, piaskowanie i malowanie. 6. Próby ciśnienia i rozruch. 3. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Integralną częścią specyfikacji jest przedmiar robót budowlanych oraz projekt budowlany remontu instalacji. 4. Zakres robót objętych specyfikacją. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują: a) wymagania wykonawcze b) wymagania materiałowe c) technologię montażu d) transport i rozładunek STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

3 e) składowanie materiałów f) nadzór i odbiory 5. Określenia podstawowe. Definicje, określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów dotyczącymi poszczególnych zakresów robót. 6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 1. Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 3. Gdziekolwiek przywołane jest odniesienie do szczegółowych norm i przepisów jakim mają odpowiadać towary, materiały i roboty przewidziane do wykonania tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej bieżącej edycji lub poprawki odnośnych obowiązujących norm i przepisów. 4. Tam gdzie brak norm lub normy dopuszczają różne rozwiązania należy przyjąć za obowiązujące wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszej specyfikacji, projekcie budowlanym lub ustalić sposób prowadzenia robót z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru/ 5. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10 kwietnia 1972r.) 6. Przyjęty sposób demontażu instalacji należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. W zakresie uzgodnienia należy uwzględnić gdzie i kiedy można użyć palników do cięcia stali, lub szlifierek kątowych. 7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 8. Zamawiający w osobie swego pełnomocnika - Inspektora Nadzoru przekazuje Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy, dokumentację projektową. 9. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia z autorami projektu budowlanego. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

4 10.Wykonawca sporządza we własnym zakresie następującą dokumentację uzupełniającą: projekt organizacji placu budowy projekt organizacji robót rysunki warsztatowe wykonania grzejników projekt dróg transportowych dla prac demontażowych projekt oznakowania miejsca robót dokumentację powykonawczą. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: utrzymanie placu budowy bezpieczeństwo robót przestrzeganie zasad ochrony środowiska zabezpieczenie materiałów budowlanych i sprzętu na placu budowy zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych jakość robót 7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku zgodnym z posiadanym certyfikatem, lub dopuszczeniem do obrotu, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawą z dnia r. certyfikaty bezpieczeństwa, oraz inne dokumenty świadczące o możliwości zastosowania do wykonania niniejszej inwestycji. Odstępstwem od tej zasady są grzejniki żeliwne poddane renowacji, oraz powtórnie zamontowana pompa obiegowa, wraz z zaworem trójdrogowym. Należy zwrócić uwagę na szorstkość użytej stali nierdzewnej do wykonania grzejników. Nadmierna szorstkość jest powodem przyspieszonego procesu korozji. Stal o powierzchni gładkiej jest bardziej odporna na korozję od stali o znacznej chropowatości. W przypadku zastosowania materiału wysokiej chropowatości grzejniki powinny być poddane procesowi polerowania. Do oszacowania jakości wykonania grzejników ze stali nierdzewnej należy dokonać oceny: wyglądu ogólnego powierzchni, pozostałości zgorzeliny po procesie spawania, śladów korozji, innych zanieczyszczeń. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

5 8. Materiały do wykonania. Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad niniejszej specyfikacji, są: rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H rury pex-al-pex świadectwa producenta Viega rury ze stali nierdzewnej rury stalowe powlekane cynkiem od strony zewnętrznej zawory przelotowe, zwrotne i kulowe wg PN-74/M zawory odpowietrzające wg PN-70/M zawory regulacyjne - wg atestu producenta Oventrop 2 sztuki grzejników płytowych; atest producenta Purmo otuliny z pianki PE - wg atestu producenta zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi Oventrop, farby ftalowe do gruntowania i nawierzchniowe- wg atestu producenta łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999 i PN-76/H cement wg PN-90/B 3000 wapno wg PN90/B chemia budowlana 9. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie dostępu do butli acetylenowych i tlenowych. Przyjęte projektowo rozwiązania ograniczają do minimum prace spawalnicze prowadzone wewnątrz szklarni. Do spawania stali nierdzewnej stosuje się spawarki elektryczne. Spawanie to w większości należy przeprowadzić na zewnątrz obiektu w warunkach warsztatowych Sprzęt użyty do wykonania. Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu, oraz narzędzia specjalistyczne i związane z technologią odpowiednie dla poszczególnych robót: samochód skrzyniowy do 5,0t samochód dostawczy do 3,5t Młot pneumatyczny do betonu STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

6 Wiertnica. betoniarka 150 dm3. Zestaw do spawania acetylenowo tlenowego. Spawarka elektryczna do spawania w osłonie gazowej. Rusztowanie przenośne. Narzędzie specjalistyczne. 10. Transport. Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości materiałów. Czas i sposób dojazdu samochodów dowożących materiały i produkty należy uzgodnić z zarządcą terenu. 11. Plac budowy. Zaprojektowanie i urządzenie placu budowy jest zadaniem własnym Wykonawcy. Oferent musi przedstawić w swojej ofercie konieczne rysunki związane z zagospodarowaniem placu budowy oraz kompletny wykaz urządzeń dla wykonania wszystkich robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót. Należy zadbać o bezpieczeństwo osób zewnętrznych tak personelu pracującego w obiektach przyległych, jak i osób postronnych zwiedzających Ogród Botaniczny. Ze względu na znajdujące się w szklarni rośliny, które muszą pozostać podczas prowadzenia prac należy z użytkownikiem uzgodnić sposób ich ochrony i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi. 12. Wykonanie robót. Systematyka robót jest przyjęta w oparciu o przedmiar robót będącej integralną częścią niniejszej specyfikacji. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy mm, przy czym na każdej STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

7 kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Odgałęzienia należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. Do wykonania instalacji zastosowano: rury stalowe czarne, rury ze stali cienkościennej powleczone cynkiem, rury wielowarstwowe pex-al-pex na doprowadzeniach. Instalacje prowadzone są jako nadtynkowe. Grzejniki nowe montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 120 mm. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki pochodzące z renowacji także należy do czasu rozruchu zabezpieczyć przed uszkodzeniami powłoki lakierniczej. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Grzejniki z instalacją należy połączyć przez armaturę przyłączeniową. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty uszczelniającej. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by element regulacyjny był w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na poziomach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Połączenia kołnierzowe grzejników należy wykonać z zastosowanie kołnierzy przejściowych z wytoczonym gwintem typu calowego. Należy zastosować kołnierze ocynkowane. Dotyczy to także akcesoriów takich jak śruby, podkładki i nakrętki. Przy montażu grzejnika zanurzonego w niecce basenowej osprzet przyłączeniowy i montażowy winien być wykonany ze stali nierdzewnej. Do izolacji przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 W/m 2 K. 13. Zakres wykonania robót. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV demontaż grzejników żeliwnych typu Favier. 2. demontaż grzejników żeliwnych członowych, 3. demontaż rurociągów na ścianach wraz z armaturą 4. montaż grzejników żeliwnych i stalowych na ścianach i wnękach, 5. montaż rurociągów wraz z armaturą 6. Zamurowanie zbędnych przejść przez przegrody budowlane 7. montaż grzejników pochodzących z renowacji 8. montaż grzejników podwieszanych, STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

8 9. montaż grzejników płytowych 10. wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 11. montaż pomp i oprzętu w kotłowni, 12.próba szczelności instalacji c.o. 13. malowanie i izolacja przeciwkorozyjna rurociągu dosyłowego 14. izolacja termiczna rurociągu, 15. zamurowanie bruzd i przekuć w ścianach, 16. próba instalacji na gorąco Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rozdział 11. Instalacje centralnego ogrzewania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 14. Kontrola jakości robót. a. Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru ustalonego przez Zamawiającego ze zwróceniem szczególnej uwagi na zgodność z harmonogramem robót, prawidłowego wykonania prac w poszczególnych branżach. b. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru oraz dokumentacją projektową, a w szczególności z Rozporządzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia r ze zmianami z dnia r w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. c. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

9 15. Obmiar robót zanikowych Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany w obecności Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość obiektu. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 16. Odbiór robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 17. Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, - protokoły prób szczelności grzejników wykonanych warsztatowo, - kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym, - protokoły przeprowadzonych prób, badań i rozruchu, - kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót (włącznie z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania dopuszczenia do użytkowania, STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

10 dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 18. Odbiór robót. Odbiór instalacji powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy, inwestor określa datę odbioru instalacji. Odbierający podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Niezależnie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi instalacji powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną instalacji, zawierającą podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Zielonki, kwiecień 2011r. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /1 0

11 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie Kraków, ul. Gołębia 24. ADRES Kraków INWESTYCJI: ul. Kopernika 27 PROJEKTANT: mgr inż. Leszek Chmielewski Nr upr.: 95/2001 OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 BRANŻA: GRZEWCZA FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

12 METRYKA PROJEKTU INWESTOR ADRES INWESTYCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie Kraków, ul. Gołębia Kraków, ul. Kopernika 27. OBIEKT Ogród Botaniczny, Szklarnia Victoria BRANŻA INSTALACJE GRZEWCZE TYTUŁ STADIUM PROJEKTU PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRA- KOWIE PROJEKT BUDOWLANY DATA PROJEKTU ZIELONKI, kwiecień 2011r. PROJEKT OPRACOWALI Imię i nazwisko Pieczęć i podpis Projektant mgr inż. Leszek Chmielewski Nr upr. 95/2001 Opracowanie mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Sprawdzający Nr Upr.: MAP/0218/POOS/09 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

13 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Część formalna 2. Opis techniczny 3. Część obliczeniowa 4. Karty katalogowe 5. Część rysunkowa Nr Tytuł rysunku Skala 1 SYTUACJA 1: RZUT PRZYZIEMIA 1:50 3 ROZWINIĘCIE INSTALACJI -1 1:50 4 ROZWINIĘCIE INSTALACJI -2 1:50 5 GRZEJNIKI PODWIESZANE 1:100 6 INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ 1:100 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

14 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej Podstawą wykonania dokumentacji jest umowa na wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego w Krakowie Dokumentacje oparto na udostępnionych przez Inwestora tj. Uniwersytet Jagielloński archiwalnych projektach branżowych, oraz wizji lokalnej. Przy opracowywaniu projektu kierowano się zasadami i wytycznymi zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 2. Polskich Normach. 3. Literaturze przedmiotu, w tym archiwaliach. 4. Katalogach producentów urządzeń. 2. Charakterystyka obiektu Zabudowania szklarni Victoria są częścią budynków o podobnym przeznaczeniu. Źródłem ciepła jest lokalna kotłownia olejowa. Inwestor jest w trakcie uzgadniania dokumentacji na wymianę kosztownej w eksploatacji kotłowni na wymiennikownię. W trakcie wykonywania niniejszego opracowania trwają także prace ocieplenia murowanych ścian obudowy budynku. Zdecydowaną jednak większość przegród stanowią przeszklenia jedno-szybowe osadzone na konstrukcji nośnej stalowej. 3. Stan istniejący Istniejące rozwiązania w zakresie instalacji grzewczych nie spełniają swoich zadań, ze względu na zużycie i brak skutecznej regulacji rozdziału ciepła. Istniejąca instalacja wykonana jest jako stalowa z rur czarnych nieizolowanych o licznych ogniskach korozji i śladach bieżących napraw. W szklarni utrzymywana jest sztucznie duża wilgotność powietrza. Ponadto źródłem zysków wilgoci są liczne rośliny, oraz niecka basenowa dla hodowli flory i fauny. Elementami grzejnymi są głównie żeliwne grzejniki typy 'favier' i ogniwa typu T-1, a także zyski pochodzące od rozprowadzenia instalacji. Grzejniki w znakomitej większości zlokalizowane są w obudowach betonowych, które stanowią jednocześnie stoły ekspozycyjne. W części podsufitowej zastosowano grzejniki z rur stalowych gładkich, ze względu na wymogi użytkowe obiektu. Instalacja zaprojektowana jest jako pompowa i jej skuteczność poprawiano Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 1/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

15 przez zamontowanie dodatkowej pompy obiegowej, wraz z zaworem trójdrogowym. Ten układ jest sterowany przez regulator w funkcji temperatury wewnętrznej. 4. Przyjęte rozwiązania Przy doborze rozwiązań projektowych kierowano się opiniami użytkownika, oraz własnym doświadczeniem. Do wykonania instalacji zastosowano: rury stalowe czarne i ocynkowane na rozprowadzeniach, rury wielowarstwowe pex-al-pex na doprowadzeniach. Instalacje prowadzone są w istniejącym kanale instalacyjnym częściowo dostępnym od strony posadzki szklarni. Rozprowadzenie jest izolowane tylko w części niedostępnej i zewnętrznej kanału. Do emisji ciepła przyjęto istniejące grzejniki żeliwne. Grzejniki takie są dziś trudno dostępne a stosowanie innych nowych grzejników odpornych na korozję znacznie podniosłoby koszty inwestycyjne. Grzejniki należy po demontażu ostrożnie rozkręcić (połączenia kołnierzowe) zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami i przewieźć do renowacji. Renowacja polegać ma na piaskowaniu, płukaniu, malowaniu antykorozyjnym farbą podkładową i na końcu malowaniu proszkowym. Wykonawca tych prac musi dysponować dostatecznie długą komorą do malowania proszkowego. Podobnie należy postąpić z dwoma grzejnikami żeliwnymi T-1 znajdującymi się w wiatrołapie. Zastosowane rozwiązanie spowoduje uwolnienie przestrzeni zarezerwowanej dotychczas dla zasilanie instalacji grzewczej. Obliczeń dokonano z pomocą programów obliczeniowych firm Instalsoft; OZC, Gredi, oraz danych zawartych w softwerze Sankom i Intersoft. 5. Roboty demontażowe. Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Do demontażu jest cała instalacja grzewcza, grzejniki i armatura. Demontaż należy rozpocząć od obcięcia betonowych nóg stołów ekspozycyjnych w miejscu wskazanym przez użytkownika. Pozostała część będzie służyć jako podstawa do montażu stołów nowego typu. Następnie należy odciąć i rozkręcić grzejniki rurowe w taki sposób by ich nie niszczyć. Grzejniki te po renowacji posłużą do ponownego montażu. Następnie należy zdemontować całą instalację grzewczą w obrębie budynku szklarni. Zdemontowane i rozkręcone grzejniki żeliwne należy zabezpieczyć przez uszkodzeniem i przewieźć do renowacji. Pozostałe materiały należy zezłomować, a gruz wywieźć. Do składowania tymczasowego materiałów należy wyznaczyć plac zabezpieczony przed obecnością osób niepowołanych. 6. Instalacja grzewcza. Instalacja prowadzona jest od rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni. Na rurociągach powrotnych przewidziano zawory równoważąco-regulacyjne typu hydrocontrol i hycocon firmy Oventrop. Na zasilaniu zawory kulowe gwintowane. Dodatkowo na powrotach należy zgodnie z rzutem i specyfikacją zamontować zawory powrotne o dużym wsp. przepływu typu combi RL. Zawory kulowe montowane na zasilaniu winny być zaopatrzone w kurki spustowe. Nie przewidziano montażu zaworów termostatycznych z wyjątkiem stref wejściowych. Cała instalacja sterowana jest przez układ pompowy w pomieszczeniu kotłowni, z czujnikami w miejscu odbioru. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 2/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

16 Instalacje zaprojektowano z 3 rodzajów rur. Rurociąg od kotłowni do szklarni z rur stalowych ze szwem zabezpieczony antykorozyjnie, lub odpowiednik odporny na korozję zewnętrzną. Dalsze rozprowadzenie z rur stalowych ocynkowanych zgodnych z technologią Viega Prestabo. Zamiennikiem może być analogiczna technologia np Sanha, lub podobne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Natomiast podejścia pod grzejniki z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX. Połączenia rur w technologii zaciskowej. Złączki skręcane ze względów bezpieczeństwa wykluczono. Fragmenty dosyłowe instalacji z rur DN 65 i 50, muszą być zaizolowane. Przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 W/ m 2 K. Zestawienie izolacji w części obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę by izolacyjność spełniała kryteria WT2008 załącznik nr 2. Rurociągi należy prowadzić z zastosowaniem punktów stałych, oraz przesuwnych, tak by kompensować wydłużenia liniowe. Sposób prowadzenia instalacji przewiduje kompensację naturalną rurociągów. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie obiegu. W dalszej części budynku dobrano instalację wykonaną z rur wielowarstwowych. Dopuszcza się jedynie połączenia rur nierozłączne na mechaniczne tuleje zaciskowe. Gałązki i doprowadzenia do grzejników nie izolowane mocowane do ścian kanału lub posadzki. W obliczeniach uwzględniono emisję ciepła tych przewodów. Jako nowe elementy grzejne dobrano grzejniki 2 płytowe o wysokościach 60 cm. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w wykonaniu kątowym i prostym tak by skutecznie odpowietrzyć instalację. Parametry pracy instalacji 80/65 C. 7. Instalacja podgrzewu wody basenowej. Ta część projektu ma być realizowana w II etapie robót. Przyjęto sposób ogrzewania rozwiązanie istniejące przez wprowadzenie rury grzejnej na dno niecki basenowej. Rozwiązanie takie w zakresie technicznie uzasadnionym pozwala na utrzymywanie temperatury wody na poziomie max. 21 C. Dla uz yskania wyższych temperatur sugeruje się zastosowanie skrimera przepływowego z basenowym wymiennikiem ciepła. Przykładowo by uzyskać temperaturę wody na poziomie 25 C należy dostarczyć 17 kw, głównie na pokrycie strat ciepla na parowanie. Zastosowano rurę gładką wykonaną warsztatowo ze stali nierdzewnej Ø70 prowadzoną w układzie Tischelmanna, o długości całkowitej 60 mb. Ten grzejnik zasilany jest oddzielnym obiegiem prowadzonym z kotłowni / wymiennikowni. Sterowanie poprzez zawór 3-drogowy i pompę. Rurociąg wykonany z rur wielowarstwowych o średnicy 20 x 2,3mm w całości izolowany. Parametry pracy 55/35 C. Układ sterowania jest istniej ący. Należy zastosować rurę ciągłą w zwoju bez połączeń na długości. Należy ją prowadzić tak by zapewnić samo-kompensację rurociągu. 8. Prace warsztatowe. W projekcie przewidziano nietypowe rozwiązania w zakresie wykonania elementów grzewczych. Do tych elementów należą: 1. odzysk grzejników żeliwnych 2. wykonanie grzejników podwieszanych w przestrzeni szklarni 3 szt. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 3/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

17 3. wykonanie grzejnika podgrzewu wody basenowej. Ad1. Zdemontowane grzejniki żeliwne rurowe i żeberkowe należy dostarczyć do zakładu w którym dokonane zostanie ich czyszczenie z rdzy, oraz naniesionych farb i zanieczyszczeń. Przyjęto iż przeprowadzone to zostanie przez piaskowanie ostrym piaskiem kwarcowym. Tak oczyszczone grzejniki zostaną poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu od strony zewnętrznej, przez malowanie farbą cynkową np. E1L firmy HB Fuller. Po wyschnięciu grzejniki zostaną powleczone piecową farbą proszkową na kolor RAL ustalony z użytkownikiem i poddane wypalaniu piecowemu. W Wykonaniu nie jest wymagana wysoka gładkości powłoki, celem tych zabiegów jest zabezpieczenie przed korozją i łatwość utrzymania czystości. Jednak powłoka musi być ciągła i nie posiadać złuszczeń czy przecienień grubości. Ad.2. Przewidziano wykonanie grzejników podwieszonych pod zadaszeniem szklarni. Szczegółową wysokość montażu należy uzgodnić z użytkownikiem. Grzejniki należy wykonać warsztatowo jako półfabrykaty, a na miejscu dokonać końcowego montażu. Materiał zastosowany to typowe rury okrągłe ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 70mm i grubości ścianki 2,0 mm. Rury muszą być odporne na ciśnienie do 0.4 Mpa. Gotowy produkt w postaci grzejnika powinien mieć przeprowadzoną taką próbę ciśnienia z użyciem jako medium wody. Przewidziano, że grzejniki zostaną wykonane w technologii spawania, tak więc dobrana stal musi być takiego gatunku. Nie jest wymagane szlifowanie ani polerowanie ozdobne. Jedynie miejsca spawu muszą być wyrównane by nie posiadały zgrubień i zadziorów. Ze względu na dostępność przestrzeni nie przewiduje się całościowego wykonania grzejników na miejscu. Wykonawca musi udzielić gwarancji na szczelność produktu, oraz odporność na korozję w warunkach intensywnej wilgotności. Grzejniki winny być zaopatrzone w podwiesia mocowane do elementów konstrukcji szklarni. Elementy te najlepiej w formie objemek przesuwnych też muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby, nakrętki itp akcesoria podobnie. Ad.3. Uwagi i uwarunkowania zawarte powyżej dotyczą też grzejnika przeznaczonego do osadzenia w niecce basenowej. Grzejnik powinien być zaopatrzony w elementy wsporcze i zamontowany według wskazań i zaleceń użytkownika. Elementy przyłączeniowe do instalacji jak np. tuleje, pierścienie czy nyple winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję jak brąz, czy stal nierdzewna. Stosownie mosiądzu jest niezalecane. 9. Roboty budowlane. Po wykonaniu prac demontażowych należy dokonać naprawy tynków, oraz powierzchnie odmalować. Niepotrzebne przejścia przez przegrody należy zamurować tak by nie zmieniać ogniochronności przegrody. Wypełnianie przestrzeni pianką poliuretanową rozprężną jest niedopuszczalne. Do zdemontowania są stoły ekspozycyjne wykonane z betonu pod którymi znajdują sie grzejniki rurowe. Nogi od stołów należy pozostawić, jedynie je obcinając na wysokość ustaloną z użytkownikiem. Podejścia do grzejników, lub grup grzejników należy wykuć w posadzce, a następnie zabetonować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 4/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

18 10. Uwagi końcowe Zamiana elementów regulacyjnych wyspecyfikowych w projekcie może spowodować nieskuteczną pracę obiegów grzewczych. Po wykonaniu prób płukania, szczelności na zimno należy dokonać regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach powrotnych i przy-grzejnikowych i próbę na gorąco. Zaleca się użytkownikowi zakup urządzeń nawilżających dla utrzymania klimatu pomieszczeń. Stosowane do tej pory rozwiązania poza aspektami zdrowotnymi powodują przyspieszoną korozję elementów cieplnych, oraz zmniejszona emisję ciepła. Całość instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych i wytycznymi producentów rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki BHP i zabezpieczenie placu budowy. 11. Odbiór robót Podczas odbioru końcowego wewnętrznych instalacji należy przeprowadzić badania zgodności wykonania z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi uzgodnionymi i podpisanymi zmianami jako dokumentacja powykonawcza. 2. Dziennik budowy. 3. Atesty i świadectwa jakości na zastosowane w wykonanych instalacjach materiały dopuszczające je do stosowania wydane przez producentów lub dystrybutorów. 4. Dokumentacja techniczno - ruchowa na zamontowane urządzenia. 5. Protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 6. Protokóły z przeprowadzonych prób szczelności w tym grzejników. 7. Protokół dokonania regulacji instalacji grzewczych. Zielonki, kwiecień 2011r. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 5/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

19 Liczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 29 Łączna liczba działek 138 Łączna liczba rozdzielaczy 0 Łączna liczba pomp 1 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] -0,3 Temperatura zasilania i powrotu [ C] 80 67,8 Moc całkowita [W] Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 1906 Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 5691 Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kpa] Opór własny odbiornika krytycznego [kpa] Opór własny źrodła [kpa] (patrz tabela pomp) 30,7 0,1 0 Przepływ w źródle [kg/h] 8592,5 Odbiornik krytyczny Długość trasy odb. krytycznego [m] G 001_k 95,5 Tabela pomp Przepływ [kg/h] Ciśnienie [kpa] 8592,5 30,6 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 1986,4 Wyniki ogólne

20 Symbol Pomieszczenia θi [ C] Liczba grzejników Φ [W] Φwym [W] Φop [W] Φgrz [W] Wynik. Φop [W] Wynik. Φgrz [W] Wynik. Φdz [W] Pokrycie strat [%] Kondygnacja 0, Rzędna -0,3m, Jednostka budynku k k k k k Lista pomieszczeń

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE - 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu. 1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU 23-400 BIŁGORAJ UL. CEGIELNIANA 24 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CO w budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul Sikorskiego 8 w Bielsku-Białej wg pozycji-słownik Zamówień Publicznych: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9 1. Wstęp 1.1.Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23 Instalacja centralnego ogrzewania 244 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-23 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WEWNĘTRZEJ INSTALACJI : C.O. I GAZU Obiekt: Adres: Borysów 53, dz. 318, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gmina Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Wykonawca: Nadzory Budowlane Doradztwo Techniczne Zdzisław Kasprowicz Jelenia Góra 58-560 ul. Izerska 14 Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przy ul. Staromiejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z REMONTEM ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Dębica Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE :

INSTALACJE SANITARNE : SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Łączniku Szkoły w m Czarna Woda, dz. nr 104, 105 INSTALACJE SANITARNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA Czarna Woda

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 18 Adres : 37-450 Stalowa Wola Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO

SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO SPECYFIKACJA WYKONANAI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ W BUDYNKU TEATRU NARODOWEGO ZAMAWIAJĄCY: Teatr Narodowy w Warszawie Plac Teatralny 3 00-077 Warszawa BIURO PROJEKTÓW: EMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r WENTYLACJA Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010r 52 WENTYLACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 453 KLASY: 4533 KATEGORIE: 45331 Spis treści wg Wspólnego Słownika Zamówień...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ NAZWA ZADANIA: SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, UL. GRANICZNA 1, 63-800 GOSTYŃ INWESTOR: URZĄD GMINY W GOSTYNIU RYNEK nr 2, 93-800

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 0. SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1. DANE OGÓLNE... 3 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE... 3 4.1.1

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: INSTALACJA SOLARNA NA POTRZEBY C.WU W PRZEDSZKOLU W ZWARDONIU. Adres obiektu: Zwardoń 18 34 373 Zwardoń powiat: żywiecki województwo: śląskie Wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI:

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo