PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE CPV Instalowanie centralnego ogrzewania STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

2 1. Stan istniejący Zabudowania szklarni Victoria są częścią budynków o podobnym przeznaczeniu. Fragment ścian osłonowych budynku jest w trakcie ocieplania poliestyrenem ekstrudowanym. Zdecydowaną większość przegród stanowią przeszklenia jednoszybowe osadzone na konstrukcji nośnej stalowej. Zasilanie w ciepło odbywa się z własnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w zabudowaniach przyległych. Ze względu na zły stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania inwestor podjął decyzje o jej wymianie. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako stalowa spawana i zaopatrzona w grzejniki żeliwne, żeliwne rury Favier'a w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym, jako instalacja pompowa. Przewody zasilające prowadzone są w kanale poniżej posadzki budynku poprowadzonym od kotłowni. W przyszłości Inwestor zamierza zmodyfikować źródło ciepła przez zamianę na wymiennikownię. Opracowanie obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie. 2. Opis zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zakres budowy obejmuje: 1. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku szklarni Victoria. 2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. 3. Drobne prace adaptacyjne w pomieszczeniu kotłowni 4. Wykonanie grzejników ze stali nierdzewnej. 5. Renowację grzejników żeliwnych przez płukanie, piaskowanie i malowanie. 6. Próby ciśnienia i rozruch. 3. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Integralną częścią specyfikacji jest przedmiar robót budowlanych oraz projekt budowlany remontu instalacji. 4. Zakres robót objętych specyfikacją. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują: a) wymagania wykonawcze b) wymagania materiałowe c) technologię montażu d) transport i rozładunek STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

3 e) składowanie materiałów f) nadzór i odbiory 5. Określenia podstawowe. Definicje, określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów dotyczącymi poszczególnych zakresów robót. 6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 1. Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 3. Gdziekolwiek przywołane jest odniesienie do szczegółowych norm i przepisów jakim mają odpowiadać towary, materiały i roboty przewidziane do wykonania tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej bieżącej edycji lub poprawki odnośnych obowiązujących norm i przepisów. 4. Tam gdzie brak norm lub normy dopuszczają różne rozwiązania należy przyjąć za obowiązujące wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszej specyfikacji, projekcie budowlanym lub ustalić sposób prowadzenia robót z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru/ 5. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10 kwietnia 1972r.) 6. Przyjęty sposób demontażu instalacji należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. W zakresie uzgodnienia należy uwzględnić gdzie i kiedy można użyć palników do cięcia stali, lub szlifierek kątowych. 7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 8. Zamawiający w osobie swego pełnomocnika - Inspektora Nadzoru przekazuje Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy, dokumentację projektową. 9. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia z autorami projektu budowlanego. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

4 10.Wykonawca sporządza we własnym zakresie następującą dokumentację uzupełniającą: projekt organizacji placu budowy projekt organizacji robót rysunki warsztatowe wykonania grzejników projekt dróg transportowych dla prac demontażowych projekt oznakowania miejsca robót dokumentację powykonawczą. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: utrzymanie placu budowy bezpieczeństwo robót przestrzeganie zasad ochrony środowiska zabezpieczenie materiałów budowlanych i sprzętu na placu budowy zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych jakość robót 7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku zgodnym z posiadanym certyfikatem, lub dopuszczeniem do obrotu, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawą z dnia r. certyfikaty bezpieczeństwa, oraz inne dokumenty świadczące o możliwości zastosowania do wykonania niniejszej inwestycji. Odstępstwem od tej zasady są grzejniki żeliwne poddane renowacji, oraz powtórnie zamontowana pompa obiegowa, wraz z zaworem trójdrogowym. Należy zwrócić uwagę na szorstkość użytej stali nierdzewnej do wykonania grzejników. Nadmierna szorstkość jest powodem przyspieszonego procesu korozji. Stal o powierzchni gładkiej jest bardziej odporna na korozję od stali o znacznej chropowatości. W przypadku zastosowania materiału wysokiej chropowatości grzejniki powinny być poddane procesowi polerowania. Do oszacowania jakości wykonania grzejników ze stali nierdzewnej należy dokonać oceny: wyglądu ogólnego powierzchni, pozostałości zgorzeliny po procesie spawania, śladów korozji, innych zanieczyszczeń. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

5 8. Materiały do wykonania. Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad niniejszej specyfikacji, są: rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H rury pex-al-pex świadectwa producenta Viega rury ze stali nierdzewnej rury stalowe powlekane cynkiem od strony zewnętrznej zawory przelotowe, zwrotne i kulowe wg PN-74/M zawory odpowietrzające wg PN-70/M zawory regulacyjne - wg atestu producenta Oventrop 2 sztuki grzejników płytowych; atest producenta Purmo otuliny z pianki PE - wg atestu producenta zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi Oventrop, farby ftalowe do gruntowania i nawierzchniowe- wg atestu producenta łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999 i PN-76/H cement wg PN-90/B 3000 wapno wg PN90/B chemia budowlana 9. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie dostępu do butli acetylenowych i tlenowych. Przyjęte projektowo rozwiązania ograniczają do minimum prace spawalnicze prowadzone wewnątrz szklarni. Do spawania stali nierdzewnej stosuje się spawarki elektryczne. Spawanie to w większości należy przeprowadzić na zewnątrz obiektu w warunkach warsztatowych Sprzęt użyty do wykonania. Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu, oraz narzędzia specjalistyczne i związane z technologią odpowiednie dla poszczególnych robót: samochód skrzyniowy do 5,0t samochód dostawczy do 3,5t Młot pneumatyczny do betonu STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

6 Wiertnica. betoniarka 150 dm3. Zestaw do spawania acetylenowo tlenowego. Spawarka elektryczna do spawania w osłonie gazowej. Rusztowanie przenośne. Narzędzie specjalistyczne. 10. Transport. Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości materiałów. Czas i sposób dojazdu samochodów dowożących materiały i produkty należy uzgodnić z zarządcą terenu. 11. Plac budowy. Zaprojektowanie i urządzenie placu budowy jest zadaniem własnym Wykonawcy. Oferent musi przedstawić w swojej ofercie konieczne rysunki związane z zagospodarowaniem placu budowy oraz kompletny wykaz urządzeń dla wykonania wszystkich robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót. Należy zadbać o bezpieczeństwo osób zewnętrznych tak personelu pracującego w obiektach przyległych, jak i osób postronnych zwiedzających Ogród Botaniczny. Ze względu na znajdujące się w szklarni rośliny, które muszą pozostać podczas prowadzenia prac należy z użytkownikiem uzgodnić sposób ich ochrony i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi. 12. Wykonanie robót. Systematyka robót jest przyjęta w oparciu o przedmiar robót będącej integralną częścią niniejszej specyfikacji. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy mm, przy czym na każdej STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

7 kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Odgałęzienia należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. Do wykonania instalacji zastosowano: rury stalowe czarne, rury ze stali cienkościennej powleczone cynkiem, rury wielowarstwowe pex-al-pex na doprowadzeniach. Instalacje prowadzone są jako nadtynkowe. Grzejniki nowe montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 120 mm. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki pochodzące z renowacji także należy do czasu rozruchu zabezpieczyć przed uszkodzeniami powłoki lakierniczej. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Grzejniki z instalacją należy połączyć przez armaturę przyłączeniową. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty uszczelniającej. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by element regulacyjny był w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na poziomach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Połączenia kołnierzowe grzejników należy wykonać z zastosowanie kołnierzy przejściowych z wytoczonym gwintem typu calowego. Należy zastosować kołnierze ocynkowane. Dotyczy to także akcesoriów takich jak śruby, podkładki i nakrętki. Przy montażu grzejnika zanurzonego w niecce basenowej osprzet przyłączeniowy i montażowy winien być wykonany ze stali nierdzewnej. Do izolacji przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 W/m 2 K. 13. Zakres wykonania robót. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV demontaż grzejników żeliwnych typu Favier. 2. demontaż grzejników żeliwnych członowych, 3. demontaż rurociągów na ścianach wraz z armaturą 4. montaż grzejników żeliwnych i stalowych na ścianach i wnękach, 5. montaż rurociągów wraz z armaturą 6. Zamurowanie zbędnych przejść przez przegrody budowlane 7. montaż grzejników pochodzących z renowacji 8. montaż grzejników podwieszanych, STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

8 9. montaż grzejników płytowych 10. wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 11. montaż pomp i oprzętu w kotłowni, 12.próba szczelności instalacji c.o. 13. malowanie i izolacja przeciwkorozyjna rurociągu dosyłowego 14. izolacja termiczna rurociągu, 15. zamurowanie bruzd i przekuć w ścianach, 16. próba instalacji na gorąco Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rozdział 11. Instalacje centralnego ogrzewania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 14. Kontrola jakości robót. a. Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru ustalonego przez Zamawiającego ze zwróceniem szczególnej uwagi na zgodność z harmonogramem robót, prawidłowego wykonania prac w poszczególnych branżach. b. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru oraz dokumentacją projektową, a w szczególności z Rozporządzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia r ze zmianami z dnia r w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. c. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

9 15. Obmiar robót zanikowych Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany w obecności Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość obiektu. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 16. Odbiór robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 17. Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, - protokoły prób szczelności grzejników wykonanych warsztatowo, - kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym, - protokoły przeprowadzonych prób, badań i rozruchu, - kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót (włącznie z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania dopuszczenia do użytkowania, STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

10 dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 18. Odbiór robót. Odbiór instalacji powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy, inwestor określa datę odbioru instalacji. Odbierający podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Niezależnie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi instalacji powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną instalacji, zawierającą podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Zielonki, kwiecień 2011r. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /1 0

11 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie Kraków, ul. Gołębia 24. ADRES Kraków INWESTYCJI: ul. Kopernika 27 PROJEKTANT: mgr inż. Leszek Chmielewski Nr upr.: 95/2001 OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 BRANŻA: GRZEWCZA FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

12 METRYKA PROJEKTU INWESTOR ADRES INWESTYCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie Kraków, ul. Gołębia Kraków, ul. Kopernika 27. OBIEKT Ogród Botaniczny, Szklarnia Victoria BRANŻA INSTALACJE GRZEWCZE TYTUŁ STADIUM PROJEKTU PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRA- KOWIE PROJEKT BUDOWLANY DATA PROJEKTU ZIELONKI, kwiecień 2011r. PROJEKT OPRACOWALI Imię i nazwisko Pieczęć i podpis Projektant mgr inż. Leszek Chmielewski Nr upr. 95/2001 Opracowanie mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Sprawdzający Nr Upr.: MAP/0218/POOS/09 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

13 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Część formalna 2. Opis techniczny 3. Część obliczeniowa 4. Karty katalogowe 5. Część rysunkowa Nr Tytuł rysunku Skala 1 SYTUACJA 1: RZUT PRZYZIEMIA 1:50 3 ROZWINIĘCIE INSTALACJI -1 1:50 4 ROZWINIĘCIE INSTALACJI -2 1:50 5 GRZEJNIKI PODWIESZANE 1:100 6 INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ 1:100 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

14 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej Podstawą wykonania dokumentacji jest umowa na wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego w Krakowie Dokumentacje oparto na udostępnionych przez Inwestora tj. Uniwersytet Jagielloński archiwalnych projektach branżowych, oraz wizji lokalnej. Przy opracowywaniu projektu kierowano się zasadami i wytycznymi zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 2. Polskich Normach. 3. Literaturze przedmiotu, w tym archiwaliach. 4. Katalogach producentów urządzeń. 2. Charakterystyka obiektu Zabudowania szklarni Victoria są częścią budynków o podobnym przeznaczeniu. Źródłem ciepła jest lokalna kotłownia olejowa. Inwestor jest w trakcie uzgadniania dokumentacji na wymianę kosztownej w eksploatacji kotłowni na wymiennikownię. W trakcie wykonywania niniejszego opracowania trwają także prace ocieplenia murowanych ścian obudowy budynku. Zdecydowaną jednak większość przegród stanowią przeszklenia jedno-szybowe osadzone na konstrukcji nośnej stalowej. 3. Stan istniejący Istniejące rozwiązania w zakresie instalacji grzewczych nie spełniają swoich zadań, ze względu na zużycie i brak skutecznej regulacji rozdziału ciepła. Istniejąca instalacja wykonana jest jako stalowa z rur czarnych nieizolowanych o licznych ogniskach korozji i śladach bieżących napraw. W szklarni utrzymywana jest sztucznie duża wilgotność powietrza. Ponadto źródłem zysków wilgoci są liczne rośliny, oraz niecka basenowa dla hodowli flory i fauny. Elementami grzejnymi są głównie żeliwne grzejniki typy 'favier' i ogniwa typu T-1, a także zyski pochodzące od rozprowadzenia instalacji. Grzejniki w znakomitej większości zlokalizowane są w obudowach betonowych, które stanowią jednocześnie stoły ekspozycyjne. W części podsufitowej zastosowano grzejniki z rur stalowych gładkich, ze względu na wymogi użytkowe obiektu. Instalacja zaprojektowana jest jako pompowa i jej skuteczność poprawiano Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 1/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

15 przez zamontowanie dodatkowej pompy obiegowej, wraz z zaworem trójdrogowym. Ten układ jest sterowany przez regulator w funkcji temperatury wewnętrznej. 4. Przyjęte rozwiązania Przy doborze rozwiązań projektowych kierowano się opiniami użytkownika, oraz własnym doświadczeniem. Do wykonania instalacji zastosowano: rury stalowe czarne i ocynkowane na rozprowadzeniach, rury wielowarstwowe pex-al-pex na doprowadzeniach. Instalacje prowadzone są w istniejącym kanale instalacyjnym częściowo dostępnym od strony posadzki szklarni. Rozprowadzenie jest izolowane tylko w części niedostępnej i zewnętrznej kanału. Do emisji ciepła przyjęto istniejące grzejniki żeliwne. Grzejniki takie są dziś trudno dostępne a stosowanie innych nowych grzejników odpornych na korozję znacznie podniosłoby koszty inwestycyjne. Grzejniki należy po demontażu ostrożnie rozkręcić (połączenia kołnierzowe) zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami i przewieźć do renowacji. Renowacja polegać ma na piaskowaniu, płukaniu, malowaniu antykorozyjnym farbą podkładową i na końcu malowaniu proszkowym. Wykonawca tych prac musi dysponować dostatecznie długą komorą do malowania proszkowego. Podobnie należy postąpić z dwoma grzejnikami żeliwnymi T-1 znajdującymi się w wiatrołapie. Zastosowane rozwiązanie spowoduje uwolnienie przestrzeni zarezerwowanej dotychczas dla zasilanie instalacji grzewczej. Obliczeń dokonano z pomocą programów obliczeniowych firm Instalsoft; OZC, Gredi, oraz danych zawartych w softwerze Sankom i Intersoft. 5. Roboty demontażowe. Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Do demontażu jest cała instalacja grzewcza, grzejniki i armatura. Demontaż należy rozpocząć od obcięcia betonowych nóg stołów ekspozycyjnych w miejscu wskazanym przez użytkownika. Pozostała część będzie służyć jako podstawa do montażu stołów nowego typu. Następnie należy odciąć i rozkręcić grzejniki rurowe w taki sposób by ich nie niszczyć. Grzejniki te po renowacji posłużą do ponownego montażu. Następnie należy zdemontować całą instalację grzewczą w obrębie budynku szklarni. Zdemontowane i rozkręcone grzejniki żeliwne należy zabezpieczyć przez uszkodzeniem i przewieźć do renowacji. Pozostałe materiały należy zezłomować, a gruz wywieźć. Do składowania tymczasowego materiałów należy wyznaczyć plac zabezpieczony przed obecnością osób niepowołanych. 6. Instalacja grzewcza. Instalacja prowadzona jest od rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni. Na rurociągach powrotnych przewidziano zawory równoważąco-regulacyjne typu hydrocontrol i hycocon firmy Oventrop. Na zasilaniu zawory kulowe gwintowane. Dodatkowo na powrotach należy zgodnie z rzutem i specyfikacją zamontować zawory powrotne o dużym wsp. przepływu typu combi RL. Zawory kulowe montowane na zasilaniu winny być zaopatrzone w kurki spustowe. Nie przewidziano montażu zaworów termostatycznych z wyjątkiem stref wejściowych. Cała instalacja sterowana jest przez układ pompowy w pomieszczeniu kotłowni, z czujnikami w miejscu odbioru. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 2/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

16 Instalacje zaprojektowano z 3 rodzajów rur. Rurociąg od kotłowni do szklarni z rur stalowych ze szwem zabezpieczony antykorozyjnie, lub odpowiednik odporny na korozję zewnętrzną. Dalsze rozprowadzenie z rur stalowych ocynkowanych zgodnych z technologią Viega Prestabo. Zamiennikiem może być analogiczna technologia np Sanha, lub podobne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Natomiast podejścia pod grzejniki z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX. Połączenia rur w technologii zaciskowej. Złączki skręcane ze względów bezpieczeństwa wykluczono. Fragmenty dosyłowe instalacji z rur DN 65 i 50, muszą być zaizolowane. Przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 W/ m 2 K. Zestawienie izolacji w części obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę by izolacyjność spełniała kryteria WT2008 załącznik nr 2. Rurociągi należy prowadzić z zastosowaniem punktów stałych, oraz przesuwnych, tak by kompensować wydłużenia liniowe. Sposób prowadzenia instalacji przewiduje kompensację naturalną rurociągów. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie obiegu. W dalszej części budynku dobrano instalację wykonaną z rur wielowarstwowych. Dopuszcza się jedynie połączenia rur nierozłączne na mechaniczne tuleje zaciskowe. Gałązki i doprowadzenia do grzejników nie izolowane mocowane do ścian kanału lub posadzki. W obliczeniach uwzględniono emisję ciepła tych przewodów. Jako nowe elementy grzejne dobrano grzejniki 2 płytowe o wysokościach 60 cm. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w wykonaniu kątowym i prostym tak by skutecznie odpowietrzyć instalację. Parametry pracy instalacji 80/65 C. 7. Instalacja podgrzewu wody basenowej. Ta część projektu ma być realizowana w II etapie robót. Przyjęto sposób ogrzewania rozwiązanie istniejące przez wprowadzenie rury grzejnej na dno niecki basenowej. Rozwiązanie takie w zakresie technicznie uzasadnionym pozwala na utrzymywanie temperatury wody na poziomie max. 21 C. Dla uz yskania wyższych temperatur sugeruje się zastosowanie skrimera przepływowego z basenowym wymiennikiem ciepła. Przykładowo by uzyskać temperaturę wody na poziomie 25 C należy dostarczyć 17 kw, głównie na pokrycie strat ciepla na parowanie. Zastosowano rurę gładką wykonaną warsztatowo ze stali nierdzewnej Ø70 prowadzoną w układzie Tischelmanna, o długości całkowitej 60 mb. Ten grzejnik zasilany jest oddzielnym obiegiem prowadzonym z kotłowni / wymiennikowni. Sterowanie poprzez zawór 3-drogowy i pompę. Rurociąg wykonany z rur wielowarstwowych o średnicy 20 x 2,3mm w całości izolowany. Parametry pracy 55/35 C. Układ sterowania jest istniej ący. Należy zastosować rurę ciągłą w zwoju bez połączeń na długości. Należy ją prowadzić tak by zapewnić samo-kompensację rurociągu. 8. Prace warsztatowe. W projekcie przewidziano nietypowe rozwiązania w zakresie wykonania elementów grzewczych. Do tych elementów należą: 1. odzysk grzejników żeliwnych 2. wykonanie grzejników podwieszanych w przestrzeni szklarni 3 szt. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 3/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

17 3. wykonanie grzejnika podgrzewu wody basenowej. Ad1. Zdemontowane grzejniki żeliwne rurowe i żeberkowe należy dostarczyć do zakładu w którym dokonane zostanie ich czyszczenie z rdzy, oraz naniesionych farb i zanieczyszczeń. Przyjęto iż przeprowadzone to zostanie przez piaskowanie ostrym piaskiem kwarcowym. Tak oczyszczone grzejniki zostaną poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu od strony zewnętrznej, przez malowanie farbą cynkową np. E1L firmy HB Fuller. Po wyschnięciu grzejniki zostaną powleczone piecową farbą proszkową na kolor RAL ustalony z użytkownikiem i poddane wypalaniu piecowemu. W Wykonaniu nie jest wymagana wysoka gładkości powłoki, celem tych zabiegów jest zabezpieczenie przed korozją i łatwość utrzymania czystości. Jednak powłoka musi być ciągła i nie posiadać złuszczeń czy przecienień grubości. Ad.2. Przewidziano wykonanie grzejników podwieszonych pod zadaszeniem szklarni. Szczegółową wysokość montażu należy uzgodnić z użytkownikiem. Grzejniki należy wykonać warsztatowo jako półfabrykaty, a na miejscu dokonać końcowego montażu. Materiał zastosowany to typowe rury okrągłe ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 70mm i grubości ścianki 2,0 mm. Rury muszą być odporne na ciśnienie do 0.4 Mpa. Gotowy produkt w postaci grzejnika powinien mieć przeprowadzoną taką próbę ciśnienia z użyciem jako medium wody. Przewidziano, że grzejniki zostaną wykonane w technologii spawania, tak więc dobrana stal musi być takiego gatunku. Nie jest wymagane szlifowanie ani polerowanie ozdobne. Jedynie miejsca spawu muszą być wyrównane by nie posiadały zgrubień i zadziorów. Ze względu na dostępność przestrzeni nie przewiduje się całościowego wykonania grzejników na miejscu. Wykonawca musi udzielić gwarancji na szczelność produktu, oraz odporność na korozję w warunkach intensywnej wilgotności. Grzejniki winny być zaopatrzone w podwiesia mocowane do elementów konstrukcji szklarni. Elementy te najlepiej w formie objemek przesuwnych też muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby, nakrętki itp akcesoria podobnie. Ad.3. Uwagi i uwarunkowania zawarte powyżej dotyczą też grzejnika przeznaczonego do osadzenia w niecce basenowej. Grzejnik powinien być zaopatrzony w elementy wsporcze i zamontowany według wskazań i zaleceń użytkownika. Elementy przyłączeniowe do instalacji jak np. tuleje, pierścienie czy nyple winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję jak brąz, czy stal nierdzewna. Stosownie mosiądzu jest niezalecane. 9. Roboty budowlane. Po wykonaniu prac demontażowych należy dokonać naprawy tynków, oraz powierzchnie odmalować. Niepotrzebne przejścia przez przegrody należy zamurować tak by nie zmieniać ogniochronności przegrody. Wypełnianie przestrzeni pianką poliuretanową rozprężną jest niedopuszczalne. Do zdemontowania są stoły ekspozycyjne wykonane z betonu pod którymi znajdują sie grzejniki rurowe. Nogi od stołów należy pozostawić, jedynie je obcinając na wysokość ustaloną z użytkownikiem. Podejścia do grzejników, lub grup grzejników należy wykuć w posadzce, a następnie zabetonować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 4/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

18 10. Uwagi końcowe Zamiana elementów regulacyjnych wyspecyfikowych w projekcie może spowodować nieskuteczną pracę obiegów grzewczych. Po wykonaniu prób płukania, szczelności na zimno należy dokonać regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach powrotnych i przy-grzejnikowych i próbę na gorąco. Zaleca się użytkownikowi zakup urządzeń nawilżających dla utrzymania klimatu pomieszczeń. Stosowane do tej pory rozwiązania poza aspektami zdrowotnymi powodują przyspieszoną korozję elementów cieplnych, oraz zmniejszona emisję ciepła. Całość instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych i wytycznymi producentów rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki BHP i zabezpieczenie placu budowy. 11. Odbiór robót Podczas odbioru końcowego wewnętrznych instalacji należy przeprowadzić badania zgodności wykonania z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi uzgodnionymi i podpisanymi zmianami jako dokumentacja powykonawcza. 2. Dziennik budowy. 3. Atesty i świadectwa jakości na zastosowane w wykonanych instalacjach materiały dopuszczające je do stosowania wydane przez producentów lub dystrybutorów. 4. Dokumentacja techniczno - ruchowa na zamontowane urządzenia. 5. Protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 6. Protokóły z przeprowadzonych prób szczelności w tym grzejników. 7. Protokół dokonania regulacji instalacji grzewczych. Zielonki, kwiecień 2011r. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 5/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

19 Liczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 29 Łączna liczba działek 138 Łączna liczba rozdzielaczy 0 Łączna liczba pomp 1 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] -0,3 Temperatura zasilania i powrotu [ C] 80 67,8 Moc całkowita [W] Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 1906 Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 5691 Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kpa] Opór własny odbiornika krytycznego [kpa] Opór własny źrodła [kpa] (patrz tabela pomp) 30,7 0,1 0 Przepływ w źródle [kg/h] 8592,5 Odbiornik krytyczny Długość trasy odb. krytycznego [m] G 001_k 95,5 Tabela pomp Przepływ [kg/h] Ciśnienie [kpa] 8592,5 30,6 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 1986,4 Wyniki ogólne

20 Symbol Pomieszczenia θi [ C] Liczba grzejników Φ [W] Φwym [W] Φop [W] Φgrz [W] Wynik. Φop [W] Wynik. Φgrz [W] Wynik. Φdz [W] Pokrycie strat [%] Kondygnacja 0, Rzędna -0,3m, Jednostka budynku k k k k k Lista pomieszczeń

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE - 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu. 1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE - INSTALACJA C.O. Ulica: SZPITALNA 7 Kod i miasto: 64-000 KOŚCIAN Inwestor Nazwa: SAMODZIELNY

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Gdowie.

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Gdowie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Gdowie. CPV 452331100-6 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 452331100-7

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne. Temperatura zasilania i powrotu [ C] 75 56,9. Moc całkowita [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0

Wyniki ogólne. Temperatura zasilania i powrotu [ C] 75 56,9. Moc całkowita [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Wyniki ogólne Łączna dekl. strata pom. Φ 160172 Łączna dekl. moc innych elementów 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym 160172 Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN 442-2 Źródło: "Węzeł", Zastosowanie: Ogrzewnictwo,

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Remont budynku kuchni Ulica: Łagiewniki, dz. nr ew. 312/1 Kod i miasto: 26-020 Chmielnik Kraj: P Inwestor Nazwa:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: BUYNEK PRZESZKOA Ulica: Kod i miasto: ORUCÓW Telefon: Kraj: Fax: WWW: E-mail: Instal-therm CR 4.8.7-19.0 InstalSoft

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PROJEKTOWY "BRZEŹNY" mgr inż. Paweł Brzeźny Nowy Targ ul. Norwida 1. Tel/Fax

ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PROJEKTOWY BRZEŹNY mgr inż. Paweł Brzeźny Nowy Targ ul. Norwida 1. Tel/Fax ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PROJEKTOWY "BRZEŹNY" mgr inż. Paweł Brzeźny 34-400 Nowy Targ ul. Norwida 1. Tel/Fax 0-18 266-46-55 OBIEKT: ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce 34-480

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: LOKAL BIUROWY W BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWYM Ulica: Wojska Polskiego 23, dz. nr 1/3, obr 474 Kod i miasto: 85-825 Bydgoszcz Inwestor Nazwa: SKARB

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Instal-therm CR 4.12.R12-8.0 InstalSoft 1996-2013 - 1 - Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 163 Łączna liczba działek 663 Łączna liczba rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYMIANY GRZEJNIKÓW W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W MIELCU PRZY ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO 1

OPIS TECHNICZNY WYMIANY GRZEJNIKÓW W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W MIELCU PRZY ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO 1 OPIS TECHNICZNY WYMIANY GRZEJNIKÓW W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 W MIELCU PRZY ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO 1 Spis zawartości opracowania projektu ETAP projekt techniczny BRANŻA SANITARNA WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Projekt budowlany świetlicy wiejskiej - instalacje C.O Ulica: Łaziska, dz. nr ewid. 61 Kod i miasto: gmina

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: SŁONECZNE PIEKARY MONTAŻ UKŁADÓW SOLARNYCH I FOTOOGNIW W PIEKARACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Proj ekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: AUA Akademii w Częstochowie Ulica: Armu Kraj owej 13/13 Kod i miasto: Częstochowa Telefon: Kraj: Polska Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9 Łomża ul. Księżnej Anny 18 Spis treści 1 WSTĘP 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 3 1.2 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne (dane budynku) Data:

Dane ogólne (dane budynku) Data: Nazwa projektu: Sala Zagwizdzie ogrzewanie1 Dane ogólne (dane budynku) Data: 2016-04-12 Parametry budynku Konstrukcja budynku [ ] Jednorodzinny [ ] Wielorodzinny [ X ] Niemieszkalny Masa budynku [ ] Lekka

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU 23-400 BIŁGORAJ UL. CEGIELNIANA 24 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CO w budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul Sikorskiego 8 w Bielsku-Białej wg pozycji-słownik Zamówień Publicznych: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23 Instalacja centralnego ogrzewania 244 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-23 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23

Bardziej szczegółowo