PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE CPV Instalowanie centralnego ogrzewania STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

2 1. Stan istniejący Zabudowania szklarni Victoria są częścią budynków o podobnym przeznaczeniu. Fragment ścian osłonowych budynku jest w trakcie ocieplania poliestyrenem ekstrudowanym. Zdecydowaną większość przegród stanowią przeszklenia jednoszybowe osadzone na konstrukcji nośnej stalowej. Zasilanie w ciepło odbywa się z własnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w zabudowaniach przyległych. Ze względu na zły stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania inwestor podjął decyzje o jej wymianie. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako stalowa spawana i zaopatrzona w grzejniki żeliwne, żeliwne rury Favier'a w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym, jako instalacja pompowa. Przewody zasilające prowadzone są w kanale poniżej posadzki budynku poprowadzonym od kotłowni. W przyszłości Inwestor zamierza zmodyfikować źródło ciepła przez zamianę na wymiennikownię. Opracowanie obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie. 2. Opis zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zakres budowy obejmuje: 1. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku szklarni Victoria. 2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. 3. Drobne prace adaptacyjne w pomieszczeniu kotłowni 4. Wykonanie grzejników ze stali nierdzewnej. 5. Renowację grzejników żeliwnych przez płukanie, piaskowanie i malowanie. 6. Próby ciśnienia i rozruch. 3. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Integralną częścią specyfikacji jest przedmiar robót budowlanych oraz projekt budowlany remontu instalacji. 4. Zakres robót objętych specyfikacją. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują: a) wymagania wykonawcze b) wymagania materiałowe c) technologię montażu d) transport i rozładunek STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

3 e) składowanie materiałów f) nadzór i odbiory 5. Określenia podstawowe. Definicje, określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów dotyczącymi poszczególnych zakresów robót. 6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 1. Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 3. Gdziekolwiek przywołane jest odniesienie do szczegółowych norm i przepisów jakim mają odpowiadać towary, materiały i roboty przewidziane do wykonania tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej bieżącej edycji lub poprawki odnośnych obowiązujących norm i przepisów. 4. Tam gdzie brak norm lub normy dopuszczają różne rozwiązania należy przyjąć za obowiązujące wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszej specyfikacji, projekcie budowlanym lub ustalić sposób prowadzenia robót z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru/ 5. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10 kwietnia 1972r.) 6. Przyjęty sposób demontażu instalacji należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. W zakresie uzgodnienia należy uwzględnić gdzie i kiedy można użyć palników do cięcia stali, lub szlifierek kątowych. 7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 8. Zamawiający w osobie swego pełnomocnika - Inspektora Nadzoru przekazuje Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy, dokumentację projektową. 9. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia z autorami projektu budowlanego. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

4 10.Wykonawca sporządza we własnym zakresie następującą dokumentację uzupełniającą: projekt organizacji placu budowy projekt organizacji robót rysunki warsztatowe wykonania grzejników projekt dróg transportowych dla prac demontażowych projekt oznakowania miejsca robót dokumentację powykonawczą. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: utrzymanie placu budowy bezpieczeństwo robót przestrzeganie zasad ochrony środowiska zabezpieczenie materiałów budowlanych i sprzętu na placu budowy zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych jakość robót 7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku zgodnym z posiadanym certyfikatem, lub dopuszczeniem do obrotu, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawą z dnia r. certyfikaty bezpieczeństwa, oraz inne dokumenty świadczące o możliwości zastosowania do wykonania niniejszej inwestycji. Odstępstwem od tej zasady są grzejniki żeliwne poddane renowacji, oraz powtórnie zamontowana pompa obiegowa, wraz z zaworem trójdrogowym. Należy zwrócić uwagę na szorstkość użytej stali nierdzewnej do wykonania grzejników. Nadmierna szorstkość jest powodem przyspieszonego procesu korozji. Stal o powierzchni gładkiej jest bardziej odporna na korozję od stali o znacznej chropowatości. W przypadku zastosowania materiału wysokiej chropowatości grzejniki powinny być poddane procesowi polerowania. Do oszacowania jakości wykonania grzejników ze stali nierdzewnej należy dokonać oceny: wyglądu ogólnego powierzchni, pozostałości zgorzeliny po procesie spawania, śladów korozji, innych zanieczyszczeń. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

5 8. Materiały do wykonania. Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad niniejszej specyfikacji, są: rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H rury pex-al-pex świadectwa producenta Viega rury ze stali nierdzewnej rury stalowe powlekane cynkiem od strony zewnętrznej zawory przelotowe, zwrotne i kulowe wg PN-74/M zawory odpowietrzające wg PN-70/M zawory regulacyjne - wg atestu producenta Oventrop 2 sztuki grzejników płytowych; atest producenta Purmo otuliny z pianki PE - wg atestu producenta zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi Oventrop, farby ftalowe do gruntowania i nawierzchniowe- wg atestu producenta łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999 i PN-76/H cement wg PN-90/B 3000 wapno wg PN90/B chemia budowlana 9. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie dostępu do butli acetylenowych i tlenowych. Przyjęte projektowo rozwiązania ograniczają do minimum prace spawalnicze prowadzone wewnątrz szklarni. Do spawania stali nierdzewnej stosuje się spawarki elektryczne. Spawanie to w większości należy przeprowadzić na zewnątrz obiektu w warunkach warsztatowych Sprzęt użyty do wykonania. Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu, oraz narzędzia specjalistyczne i związane z technologią odpowiednie dla poszczególnych robót: samochód skrzyniowy do 5,0t samochód dostawczy do 3,5t Młot pneumatyczny do betonu STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

6 Wiertnica. betoniarka 150 dm3. Zestaw do spawania acetylenowo tlenowego. Spawarka elektryczna do spawania w osłonie gazowej. Rusztowanie przenośne. Narzędzie specjalistyczne. 10. Transport. Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości materiałów. Czas i sposób dojazdu samochodów dowożących materiały i produkty należy uzgodnić z zarządcą terenu. 11. Plac budowy. Zaprojektowanie i urządzenie placu budowy jest zadaniem własnym Wykonawcy. Oferent musi przedstawić w swojej ofercie konieczne rysunki związane z zagospodarowaniem placu budowy oraz kompletny wykaz urządzeń dla wykonania wszystkich robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót. Należy zadbać o bezpieczeństwo osób zewnętrznych tak personelu pracującego w obiektach przyległych, jak i osób postronnych zwiedzających Ogród Botaniczny. Ze względu na znajdujące się w szklarni rośliny, które muszą pozostać podczas prowadzenia prac należy z użytkownikiem uzgodnić sposób ich ochrony i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi. 12. Wykonanie robót. Systematyka robót jest przyjęta w oparciu o przedmiar robót będącej integralną częścią niniejszej specyfikacji. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy mm, przy czym na każdej STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

7 kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Odgałęzienia należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. Do wykonania instalacji zastosowano: rury stalowe czarne, rury ze stali cienkościennej powleczone cynkiem, rury wielowarstwowe pex-al-pex na doprowadzeniach. Instalacje prowadzone są jako nadtynkowe. Grzejniki nowe montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 120 mm. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki pochodzące z renowacji także należy do czasu rozruchu zabezpieczyć przed uszkodzeniami powłoki lakierniczej. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Grzejniki z instalacją należy połączyć przez armaturę przyłączeniową. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty uszczelniającej. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by element regulacyjny był w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na poziomach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Połączenia kołnierzowe grzejników należy wykonać z zastosowanie kołnierzy przejściowych z wytoczonym gwintem typu calowego. Należy zastosować kołnierze ocynkowane. Dotyczy to także akcesoriów takich jak śruby, podkładki i nakrętki. Przy montażu grzejnika zanurzonego w niecce basenowej osprzet przyłączeniowy i montażowy winien być wykonany ze stali nierdzewnej. Do izolacji przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 W/m 2 K. 13. Zakres wykonania robót. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV demontaż grzejników żeliwnych typu Favier. 2. demontaż grzejników żeliwnych członowych, 3. demontaż rurociągów na ścianach wraz z armaturą 4. montaż grzejników żeliwnych i stalowych na ścianach i wnękach, 5. montaż rurociągów wraz z armaturą 6. Zamurowanie zbędnych przejść przez przegrody budowlane 7. montaż grzejników pochodzących z renowacji 8. montaż grzejników podwieszanych, STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

8 9. montaż grzejników płytowych 10. wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 11. montaż pomp i oprzętu w kotłowni, 12.próba szczelności instalacji c.o. 13. malowanie i izolacja przeciwkorozyjna rurociągu dosyłowego 14. izolacja termiczna rurociągu, 15. zamurowanie bruzd i przekuć w ścianach, 16. próba instalacji na gorąco Prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rozdział 11. Instalacje centralnego ogrzewania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 14. Kontrola jakości robót. a. Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru ustalonego przez Zamawiającego ze zwróceniem szczególnej uwagi na zgodność z harmonogramem robót, prawidłowego wykonania prac w poszczególnych branżach. b. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru oraz dokumentacją projektową, a w szczególności z Rozporządzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia r ze zmianami z dnia r w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. c. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

9 15. Obmiar robót zanikowych Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany w obecności Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość obiektu. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 16. Odbiór robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 17. Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, - protokoły prób szczelności grzejników wykonanych warsztatowo, - kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym, - protokoły przeprowadzonych prób, badań i rozruchu, - kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót (włącznie z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania dopuszczenia do użytkowania, STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /10

10 dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 18. Odbiór robót. Odbiór instalacji powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy, inwestor określa datę odbioru instalacji. Odbierający podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Niezależnie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi instalacji powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną instalacji, zawierającą podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Zielonki, kwiecień 2011r. STWiORB Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE --- Kwiecień 2011r /1 0

11 PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie Kraków, ul. Gołębia 24. ADRES Kraków INWESTYCJI: ul. Kopernika 27 PROJEKTANT: mgr inż. Leszek Chmielewski Nr upr.: 95/2001 OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 BRANŻA: GRZEWCZA FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

12 METRYKA PROJEKTU INWESTOR ADRES INWESTYCJI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie Kraków, ul. Gołębia Kraków, ul. Kopernika 27. OBIEKT Ogród Botaniczny, Szklarnia Victoria BRANŻA INSTALACJE GRZEWCZE TYTUŁ STADIUM PROJEKTU PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKLARNI VICTORIA W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRA- KOWIE PROJEKT BUDOWLANY DATA PROJEKTU ZIELONKI, kwiecień 2011r. PROJEKT OPRACOWALI Imię i nazwisko Pieczęć i podpis Projektant mgr inż. Leszek Chmielewski Nr upr. 95/2001 Opracowanie mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Sprawdzający Nr Upr.: MAP/0218/POOS/09 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

13 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Część formalna 2. Opis techniczny 3. Część obliczeniowa 4. Karty katalogowe 5. Część rysunkowa Nr Tytuł rysunku Skala 1 SYTUACJA 1: RZUT PRZYZIEMIA 1:50 3 ROZWINIĘCIE INSTALACJI -1 1:50 4 ROZWINIĘCIE INSTALACJI -2 1:50 5 GRZEJNIKI PODWIESZANE 1:100 6 INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ 1:100 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 tel , NIP: ; REGON:

14 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej Podstawą wykonania dokumentacji jest umowa na wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szklarni Victoria na terenie Ogrodu Botanicznego w Krakowie Dokumentacje oparto na udostępnionych przez Inwestora tj. Uniwersytet Jagielloński archiwalnych projektach branżowych, oraz wizji lokalnej. Przy opracowywaniu projektu kierowano się zasadami i wytycznymi zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 2. Polskich Normach. 3. Literaturze przedmiotu, w tym archiwaliach. 4. Katalogach producentów urządzeń. 2. Charakterystyka obiektu Zabudowania szklarni Victoria są częścią budynków o podobnym przeznaczeniu. Źródłem ciepła jest lokalna kotłownia olejowa. Inwestor jest w trakcie uzgadniania dokumentacji na wymianę kosztownej w eksploatacji kotłowni na wymiennikownię. W trakcie wykonywania niniejszego opracowania trwają także prace ocieplenia murowanych ścian obudowy budynku. Zdecydowaną jednak większość przegród stanowią przeszklenia jedno-szybowe osadzone na konstrukcji nośnej stalowej. 3. Stan istniejący Istniejące rozwiązania w zakresie instalacji grzewczych nie spełniają swoich zadań, ze względu na zużycie i brak skutecznej regulacji rozdziału ciepła. Istniejąca instalacja wykonana jest jako stalowa z rur czarnych nieizolowanych o licznych ogniskach korozji i śladach bieżących napraw. W szklarni utrzymywana jest sztucznie duża wilgotność powietrza. Ponadto źródłem zysków wilgoci są liczne rośliny, oraz niecka basenowa dla hodowli flory i fauny. Elementami grzejnymi są głównie żeliwne grzejniki typy 'favier' i ogniwa typu T-1, a także zyski pochodzące od rozprowadzenia instalacji. Grzejniki w znakomitej większości zlokalizowane są w obudowach betonowych, które stanowią jednocześnie stoły ekspozycyjne. W części podsufitowej zastosowano grzejniki z rur stalowych gładkich, ze względu na wymogi użytkowe obiektu. Instalacja zaprojektowana jest jako pompowa i jej skuteczność poprawiano Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 1/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

15 przez zamontowanie dodatkowej pompy obiegowej, wraz z zaworem trójdrogowym. Ten układ jest sterowany przez regulator w funkcji temperatury wewnętrznej. 4. Przyjęte rozwiązania Przy doborze rozwiązań projektowych kierowano się opiniami użytkownika, oraz własnym doświadczeniem. Do wykonania instalacji zastosowano: rury stalowe czarne i ocynkowane na rozprowadzeniach, rury wielowarstwowe pex-al-pex na doprowadzeniach. Instalacje prowadzone są w istniejącym kanale instalacyjnym częściowo dostępnym od strony posadzki szklarni. Rozprowadzenie jest izolowane tylko w części niedostępnej i zewnętrznej kanału. Do emisji ciepła przyjęto istniejące grzejniki żeliwne. Grzejniki takie są dziś trudno dostępne a stosowanie innych nowych grzejników odpornych na korozję znacznie podniosłoby koszty inwestycyjne. Grzejniki należy po demontażu ostrożnie rozkręcić (połączenia kołnierzowe) zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami i przewieźć do renowacji. Renowacja polegać ma na piaskowaniu, płukaniu, malowaniu antykorozyjnym farbą podkładową i na końcu malowaniu proszkowym. Wykonawca tych prac musi dysponować dostatecznie długą komorą do malowania proszkowego. Podobnie należy postąpić z dwoma grzejnikami żeliwnymi T-1 znajdującymi się w wiatrołapie. Zastosowane rozwiązanie spowoduje uwolnienie przestrzeni zarezerwowanej dotychczas dla zasilanie instalacji grzewczej. Obliczeń dokonano z pomocą programów obliczeniowych firm Instalsoft; OZC, Gredi, oraz danych zawartych w softwerze Sankom i Intersoft. 5. Roboty demontażowe. Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Do demontażu jest cała instalacja grzewcza, grzejniki i armatura. Demontaż należy rozpocząć od obcięcia betonowych nóg stołów ekspozycyjnych w miejscu wskazanym przez użytkownika. Pozostała część będzie służyć jako podstawa do montażu stołów nowego typu. Następnie należy odciąć i rozkręcić grzejniki rurowe w taki sposób by ich nie niszczyć. Grzejniki te po renowacji posłużą do ponownego montażu. Następnie należy zdemontować całą instalację grzewczą w obrębie budynku szklarni. Zdemontowane i rozkręcone grzejniki żeliwne należy zabezpieczyć przez uszkodzeniem i przewieźć do renowacji. Pozostałe materiały należy zezłomować, a gruz wywieźć. Do składowania tymczasowego materiałów należy wyznaczyć plac zabezpieczony przed obecnością osób niepowołanych. 6. Instalacja grzewcza. Instalacja prowadzona jest od rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni. Na rurociągach powrotnych przewidziano zawory równoważąco-regulacyjne typu hydrocontrol i hycocon firmy Oventrop. Na zasilaniu zawory kulowe gwintowane. Dodatkowo na powrotach należy zgodnie z rzutem i specyfikacją zamontować zawory powrotne o dużym wsp. przepływu typu combi RL. Zawory kulowe montowane na zasilaniu winny być zaopatrzone w kurki spustowe. Nie przewidziano montażu zaworów termostatycznych z wyjątkiem stref wejściowych. Cała instalacja sterowana jest przez układ pompowy w pomieszczeniu kotłowni, z czujnikami w miejscu odbioru. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 2/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

16 Instalacje zaprojektowano z 3 rodzajów rur. Rurociąg od kotłowni do szklarni z rur stalowych ze szwem zabezpieczony antykorozyjnie, lub odpowiednik odporny na korozję zewnętrzną. Dalsze rozprowadzenie z rur stalowych ocynkowanych zgodnych z technologią Viega Prestabo. Zamiennikiem może być analogiczna technologia np Sanha, lub podobne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Natomiast podejścia pod grzejniki z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX. Połączenia rur w technologii zaciskowej. Złączki skręcane ze względów bezpieczeństwa wykluczono. Fragmenty dosyłowe instalacji z rur DN 65 i 50, muszą być zaizolowane. Przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 W/ m 2 K. Zestawienie izolacji w części obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę by izolacyjność spełniała kryteria WT2008 załącznik nr 2. Rurociągi należy prowadzić z zastosowaniem punktów stałych, oraz przesuwnych, tak by kompensować wydłużenia liniowe. Sposób prowadzenia instalacji przewiduje kompensację naturalną rurociągów. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie obiegu. W dalszej części budynku dobrano instalację wykonaną z rur wielowarstwowych. Dopuszcza się jedynie połączenia rur nierozłączne na mechaniczne tuleje zaciskowe. Gałązki i doprowadzenia do grzejników nie izolowane mocowane do ścian kanału lub posadzki. W obliczeniach uwzględniono emisję ciepła tych przewodów. Jako nowe elementy grzejne dobrano grzejniki 2 płytowe o wysokościach 60 cm. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w wykonaniu kątowym i prostym tak by skutecznie odpowietrzyć instalację. Parametry pracy instalacji 80/65 C. 7. Instalacja podgrzewu wody basenowej. Ta część projektu ma być realizowana w II etapie robót. Przyjęto sposób ogrzewania rozwiązanie istniejące przez wprowadzenie rury grzejnej na dno niecki basenowej. Rozwiązanie takie w zakresie technicznie uzasadnionym pozwala na utrzymywanie temperatury wody na poziomie max. 21 C. Dla uz yskania wyższych temperatur sugeruje się zastosowanie skrimera przepływowego z basenowym wymiennikiem ciepła. Przykładowo by uzyskać temperaturę wody na poziomie 25 C należy dostarczyć 17 kw, głównie na pokrycie strat ciepla na parowanie. Zastosowano rurę gładką wykonaną warsztatowo ze stali nierdzewnej Ø70 prowadzoną w układzie Tischelmanna, o długości całkowitej 60 mb. Ten grzejnik zasilany jest oddzielnym obiegiem prowadzonym z kotłowni / wymiennikowni. Sterowanie poprzez zawór 3-drogowy i pompę. Rurociąg wykonany z rur wielowarstwowych o średnicy 20 x 2,3mm w całości izolowany. Parametry pracy 55/35 C. Układ sterowania jest istniej ący. Należy zastosować rurę ciągłą w zwoju bez połączeń na długości. Należy ją prowadzić tak by zapewnić samo-kompensację rurociągu. 8. Prace warsztatowe. W projekcie przewidziano nietypowe rozwiązania w zakresie wykonania elementów grzewczych. Do tych elementów należą: 1. odzysk grzejników żeliwnych 2. wykonanie grzejników podwieszanych w przestrzeni szklarni 3 szt. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 3/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

17 3. wykonanie grzejnika podgrzewu wody basenowej. Ad1. Zdemontowane grzejniki żeliwne rurowe i żeberkowe należy dostarczyć do zakładu w którym dokonane zostanie ich czyszczenie z rdzy, oraz naniesionych farb i zanieczyszczeń. Przyjęto iż przeprowadzone to zostanie przez piaskowanie ostrym piaskiem kwarcowym. Tak oczyszczone grzejniki zostaną poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu od strony zewnętrznej, przez malowanie farbą cynkową np. E1L firmy HB Fuller. Po wyschnięciu grzejniki zostaną powleczone piecową farbą proszkową na kolor RAL ustalony z użytkownikiem i poddane wypalaniu piecowemu. W Wykonaniu nie jest wymagana wysoka gładkości powłoki, celem tych zabiegów jest zabezpieczenie przed korozją i łatwość utrzymania czystości. Jednak powłoka musi być ciągła i nie posiadać złuszczeń czy przecienień grubości. Ad.2. Przewidziano wykonanie grzejników podwieszonych pod zadaszeniem szklarni. Szczegółową wysokość montażu należy uzgodnić z użytkownikiem. Grzejniki należy wykonać warsztatowo jako półfabrykaty, a na miejscu dokonać końcowego montażu. Materiał zastosowany to typowe rury okrągłe ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 70mm i grubości ścianki 2,0 mm. Rury muszą być odporne na ciśnienie do 0.4 Mpa. Gotowy produkt w postaci grzejnika powinien mieć przeprowadzoną taką próbę ciśnienia z użyciem jako medium wody. Przewidziano, że grzejniki zostaną wykonane w technologii spawania, tak więc dobrana stal musi być takiego gatunku. Nie jest wymagane szlifowanie ani polerowanie ozdobne. Jedynie miejsca spawu muszą być wyrównane by nie posiadały zgrubień i zadziorów. Ze względu na dostępność przestrzeni nie przewiduje się całościowego wykonania grzejników na miejscu. Wykonawca musi udzielić gwarancji na szczelność produktu, oraz odporność na korozję w warunkach intensywnej wilgotności. Grzejniki winny być zaopatrzone w podwiesia mocowane do elementów konstrukcji szklarni. Elementy te najlepiej w formie objemek przesuwnych też muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby, nakrętki itp akcesoria podobnie. Ad.3. Uwagi i uwarunkowania zawarte powyżej dotyczą też grzejnika przeznaczonego do osadzenia w niecce basenowej. Grzejnik powinien być zaopatrzony w elementy wsporcze i zamontowany według wskazań i zaleceń użytkownika. Elementy przyłączeniowe do instalacji jak np. tuleje, pierścienie czy nyple winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję jak brąz, czy stal nierdzewna. Stosownie mosiądzu jest niezalecane. 9. Roboty budowlane. Po wykonaniu prac demontażowych należy dokonać naprawy tynków, oraz powierzchnie odmalować. Niepotrzebne przejścia przez przegrody należy zamurować tak by nie zmieniać ogniochronności przegrody. Wypełnianie przestrzeni pianką poliuretanową rozprężną jest niedopuszczalne. Do zdemontowania są stoły ekspozycyjne wykonane z betonu pod którymi znajdują sie grzejniki rurowe. Nogi od stołów należy pozostawić, jedynie je obcinając na wysokość ustaloną z użytkownikiem. Podejścia do grzejników, lub grup grzejników należy wykuć w posadzce, a następnie zabetonować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 4/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

18 10. Uwagi końcowe Zamiana elementów regulacyjnych wyspecyfikowych w projekcie może spowodować nieskuteczną pracę obiegów grzewczych. Po wykonaniu prób płukania, szczelności na zimno należy dokonać regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach powrotnych i przy-grzejnikowych i próbę na gorąco. Zaleca się użytkownikowi zakup urządzeń nawilżających dla utrzymania klimatu pomieszczeń. Stosowane do tej pory rozwiązania poza aspektami zdrowotnymi powodują przyspieszoną korozję elementów cieplnych, oraz zmniejszona emisję ciepła. Całość instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.ii, oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych i wytycznymi producentów rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki BHP i zabezpieczenie placu budowy. 11. Odbiór robót Podczas odbioru końcowego wewnętrznych instalacji należy przeprowadzić badania zgodności wykonania z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorami częściowymi. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi uzgodnionymi i podpisanymi zmianami jako dokumentacja powykonawcza. 2. Dziennik budowy. 3. Atesty i świadectwa jakości na zastosowane w wykonanych instalacjach materiały dopuszczające je do stosowania wydane przez producentów lub dystrybutorów. 4. Dokumentacja techniczno - ruchowa na zamontowane urządzenia. 5. Protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 6. Protokóły z przeprowadzonych prób szczelności w tym grzejników. 7. Protokół dokonania regulacji instalacji grzewczych. Zielonki, kwiecień 2011r. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 5/5 Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie Kwiecień 2011r.

19 Liczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 29 Łączna liczba działek 138 Łączna liczba rozdzielaczy 0 Łączna liczba pomp 1 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] -0,3 Temperatura zasilania i powrotu [ C] 80 67,8 Moc całkowita [W] Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 1906 Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 5691 Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kpa] Opór własny odbiornika krytycznego [kpa] Opór własny źrodła [kpa] (patrz tabela pomp) 30,7 0,1 0 Przepływ w źródle [kg/h] 8592,5 Odbiornik krytyczny Długość trasy odb. krytycznego [m] G 001_k 95,5 Tabela pomp Przepływ [kg/h] Ciśnienie [kpa] 8592,5 30,6 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 1986,4 Wyniki ogólne

20 Symbol Pomieszczenia θi [ C] Liczba grzejników Φ [W] Φwym [W] Φop [W] Φgrz [W] Wynik. Φop [W] Wynik. Φgrz [W] Wynik. Φdz [W] Pokrycie strat [%] Kondygnacja 0, Rzędna -0,3m, Jednostka budynku k k k k k Lista pomieszczeń

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Druk nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA zadania PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27-530 OŻARÓW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo