BIURO INśYNIERSKIE - Tomasz Jaworski Wrocław, ul. Śliczna 5/6. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO INśYNIERSKIE - Tomasz Jaworski 50-566 Wrocław, ul. Śliczna 5/6. Strona 1"

Transkrypt

1 Strona 1

2 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka obiektu Instalacja gazowa Przewody miedziane Przewody stalowe Urządzenia gazowe Próby szczelności Urządzenia pomiarowe Wymagania przeciwpoŝarowe Instalacja c.o Opis stanu projektowanej instalacji c.o Zapotrzebowanie ciepła Próba szczelności Wytyczne wykonania DemontaŜ istniejącej instalacji i urządzeń Wytyczne międzybranŝowe Bezpieczeństwo uŝytkowania Uwagi końcowe Informacja BIOZ Spis załączników Spis rysunków Strona 2

3 I CZĘŚĆ OPISOWA Strona 3

4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej oraz ogrzewania centralnego. 2. Podstawa opracowania Podstawą formalno-prawną opracowania jest : Zlecenie inwestora Wizja lokalna Informacja o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej Opinia kominiarska nr 02/2011 Obowiązujące przepisy i normy 3. Cel i zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej z projektowanego kotła gazowego C.O. 4. Charakterystyka obiektu Budynek nr 86/6 przy ul. Grunwaldzkiej wyposaŝony jest w instalację gazową. Instalacja gazowa budynku zasilana jest GZ-50 gazem ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C grupa E z istniejącego przyłącza gazowego. Lokal mieszkalny nr 6 nie posiada instalacji gazowej. Sumaryczna moc przyłączeniowa wynosi 4.0 m3/h 5. Instalacja gazowa W celu dostarczenia gazu grupy E do gazowego dwufunkcyjnego kotła c.o. przewiduje wybudowanie nowej instalacji gazowej na potrzeby ww. lokalu od istniejącego pionu gazowego do ww. odbiornika paliwa gazowego. Instalacja gazowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z r. poz.690, z późniejszymi zmianami). Instalację gazową moŝna wykonać zarówno z rur miedzianych jak i stalowych. Przewody instalacji gazowej naleŝy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach w ścianie wypełnionych łatwo usuwalną zaprawą tynkarską niepowodującą korozji (zaprawa cementowa), ułoŝoną po wcześniejszym dokonaniu wymaganych prób wytrzymałości i szczelności instalacji. Ewentualnie ekrany maskujące instalacje powinny być nieszczelne, by umoŝliwić wentylację. Pomiędzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaŝ i późniejszą eksploatację. Wzajemne oddalenie tych przewodów musi umoŝliwiać wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takŝe wymianę przewodów gazowych, jak równieŝ sąsiadującej instalacji bez ich uszkodzenia. Strona 4

5 Pomiędzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych, a innymi równoległymi przewodami powinien być zachowany minimalny odstęp nie mniejszy niŝ 10 cm. Przy krzyŝowaniu się przewodów gazowych z przewodami innych instalacji, pomiędzy nimi musi być zachowane światło nie mniejsze niŝ 2 cm. Przewody poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem co najmniej 4 mm/1 mb w kierunku przyborów gazowych lub dopływu gazu. Układanie instalacji gazowej pod podłogą jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów wyposaŝenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niŝ 1,5 m. Ostatni uchwyt na podłączeniu powinien znajdować się nie dalej niŝ 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytów dla rur gazowych naleŝy stosować taki sam jak dla instalacji wodociągowych, przy czym obciąŝenie kołków nie moŝe przekroczyć 100 N. Przewodów instalacji gazowej nie moŝna wykorzystywać jako wsporników dla innych przewodów, urządzeń oraz elementów stanowiących stałe lub ruchome wyposaŝenie pomieszczenia. Nie dopuszcza się takŝe do wykorzystywania przewodów gazowych jako przewodów uziemiających instalacji elektrycznej, przewodów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych lub elementów instalacji odgromowej. Urządzenia gazowe naleŝy połączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej. Przed kotłem naleŝy zamontować zawór kulowy, odcinający dopływ gazu. Kurek ten naleŝy zamontować w pozycji poziomej, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niŝ 0,5 m od króćca łączącego urządzenie z instalacją. Przewody instalacji gazowej powinny być tak prowadzone, aby umoŝliwić samokompensację wydłuŝeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia, które mogą powstać w trakcie pracy konstrukcji budynku, związanej na przykład z jego osiadaniem. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy powinny być, na całej długości tego przejścia, prowadzone w rurach osłonowych, a przez inne przeszkody w luźnych otworach z uszczelnieniem. Urządzenia elektryczne, w których moŝe występować iskrzenie naleŝy sytuować w odległości co najmniej 0,6 m od pionowych przewodów instalacji gazowej. W przypadku gdy istnieje konieczność zmniejszenia tej odległości, między tym urządzeniem a przewodem instalacji naleŝy wykonać przegrodę z materiału niepalnego. Przewodów instalacji gazowej bezwzględnie nie moŝna prowadzić w kanałach wentylacyjnych i kominowych oraz w bruzdach ścian, w odległości mniejszej niŝ 25 cm od przewodów kominowych. Strona 5

6 Armaturę odcinającą (kurki gazowe) oraz inne elementy wyposaŝenia instalacji gazowej naleŝy umieszczać w układzie w miejscach zapewniający łatwy do nich dostęp. Przed kaŝdym urządzeniem gazowym (odbiornikiem paliwa gazowego) naleŝy bezwzględnie zamocować armaturę odcinającą. Po wykonaniu odpowiednich prób wytrzymałości i szczelności przewody instalacji gazowej naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenia takiego nie wymagają przewody z rur miedzianych. Muszą one zawierać jednoznaczne oznaczenie, Ŝe słuŝą do rozprowadzania gazu Przewody miedziane Zaprojektowaną instalację gazową wykonać z rur miedzianych. Do wykonania instalacji gazowej z rur miedzianych naleŝy stosować rury z miedzi SF-Cu według DIN 1786 ciągnionych, bez szwu o twardości F-37 (twardych) lub rur posiadających polski atest TIN i znak twardości Z6. Grubość ścianki rur miedzianych dla instalacji gazowych nie moŝe być mniejsza niŝ 1 mm. Przewody instalacji gazowej z rur miedzianych mogą być łączone za pomocą lutów twardych typu L-Ag2p. i LCu P6 o temperaturze roboczej powyŝej 650 O C, w których fosfor zapewnia rolę topnika. Luty te odpowiadają normie DIN 8513 cz.1. Do montowania armatury (kurki, filtry, itp.) stosować naleŝy kształtki (tzw. przejściowe) wykonane z miedzi lub brązu. Kształtki z miedzi powinny odpowiadać normie DIN 1787, natomiast z brązu normie ISO 1705 i posiadać wyraźne oznaczenie określające jednoznacznie jakość materiału i znak producenta. Nie wolno natomiast stosować kształtek z mosiądzu MO-59-PN-79/H Lutowanie rur miedzianych z kształtkami przejściowymi wykonywane moŝe być wyŝej wymienionymi lutami jednak przy zastosowaniu topnika typu F-SH-1 (według DIN 8511). Do wlutowywania kształtek przejściowych moŝna uŝywać równieŝ lutów wysokosrebrowych L-Ag34Sn; L-Ag45; L-Ag45Sn według normy DIN 8513 cz.2 i 3, lub polskiego LS-45 według PN-80/M Przewody stalowe Przewody instalacji gazowej opcjonalnie mogą być wykonane z rur stalowych, według PN-74/H Rury stalowe ze szwem gwintowane lekkie i średnie, PN -79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe lub PN-80/H Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego stosowania. W celu zapewnienia właściwych warunków eksploatacji, w szczególności gdy odcinki instalacji muszą zapewniać dodatkowe wymagania wynikające na przykład z prowadzenia ich w bruzdach wypełnionych zaprawą tynkarską lub przez pomieszczenia mieszkalne, zaleca się stosowanie wyłącznie rur stalowych bez szwu, produkowanych według normy PN-80/H Wykonując instalację z rur stalowych zaleca się aby poszczególne odcinki łączone były za pomocą spawania. W przypadku odcinków instalacji przebiegających w wypełnionych bruzdach lub przechodzących przez pomieszczenia mieszkalne jest to bezwzględny warunek dopuszczenia instalacji do eksploatacji. Odcinki instalacji gazowej pomiędzy Strona 6

7 urządzeniami pomiarowymi a odbiornikami paliwa gazowego (z wyłączeniem wyŝej wymienionego przypadku) mogą być jednak łączone za pomocą połączeń gwintowych Urządzenia gazowe Urządzenia gazowe (odbiorniki paliwa gazowego) przyłączone do instalacji gazowej powinny być zainstalowane w pomieszczeniach odpowiadającym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja kotła - opis pomieszczenia: Kocioł będzie umieszczony w kuchni o powierzchni 5,1 m 2 oraz kubaturze 17,9 m 3 przy wysokości 3,5 m. Kubatura pomieszczenia jest zgodna z wymaganymi przepisami (dla kotła klasy C, kubatura minimalna wynosi 6,5 m 3 ). Pomieszczenie powinno posiadać drzwi otwierane na zewnątrz. Kocioł zostanie zamontowany w kuchni, podczas modernizacji naleŝy zapewnić właściwą odległość od urządzeń sanitarnych określoną przepisami ochrony przeciwporaŝeniowej. W pomieszczeniu tym naleŝy wykonać wentylację grawitacyjną zgodnie z załączoną opinią kominiarską. Instalowane urządzenia gazowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom z zakresu bezpieczeństwa, w tym posiadać oznaczenie CE potwierdzające zgodność wyrobu z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Gazowy kocioł c.o. powinien być łączony z instalacją gazową za pomocą złącznika sztywnego. Ze względu na fakt, iŝ w/w urządzenie ma słuŝyć e do uzyskania wody c.o. oraz c.w.u.), dla zapewnienia pełnego komfortu proponuje się zastosowanie gazowego dwufunkcyjnego wiszącego kotła kondensacyjnego VIESSMANN VITODENS 100-W o parametrach: Moc cieplna : 5,9-23,7 Wymiary : 350x400x700 mm Przyłącza spaliny/nawiew: 60/100mm CięŜar : 41kg Maksymalny pobór mocy elektrycznej :104 W Wydajność stała ciepłej wody uŝytkowej przy T = 30 K : 14 l/min Dopuszcza się zastosowanie kotła innego producenta o nie gorszych parametrach. Dla ogrzania etaŝowego, przy powierzchni mieszkania poniŝej 80 m 2 zaleca się stosowanie kotła Vitodens z regulacją stałotemperaturową, we współpracy z termostatami pokojowymi Vitotrol 100 typu UTA lub UTD. Zabezpieczenie przed brakiem wody Strona 7

8 Norma EN pozwala na rezygnację z zabezpieczenia przed brakiem wody w kotłach grzewczych do 300 kw, jeśli zapewni się, Ŝe przy braku wody nie nastąpi niedopuszczalne przegrzanie. Kotły Viessmann Vitodens wyposaŝone są w układ zabezpieczający przed pracą na sucho. Przy ewentualnym braku wody, spowodowanym przeciekami w instalacji grzewczej, pracujący palnik jest wyłączany bez dodatkowych zabiegów, zanim wystąpi niebezpiecznie wysokie przegrzanie kotła i układu odprowadzania spalin. System odprowadzania spalin Kocioł pobiera powietrze do spalania sponad dachu przez kanał pierścieniowy w kominie i odprowadza spaliny przewodem spalin równieŝ ponad dach. Dla pracy kotła z czerpaniem powietrza z zewnątrz konieczne jest połączenie kotła z kominem koncentryczną dwuścienną rurą spalin (rura wewnętrzna dla spalin, rura zewnętrzna dla powietrza do spalania). Z zewnątrz przewód odprowadzający spaliny opływany jest przez doprowadzane powietrze do spalania, zachowanie odstępów od elementów palnych nie jest konieczne. Rura połączeniowa przyłączana jest do króćca przyłączeniowego kotła i musi posiadać otwór rewizyjny. Do budowy układu przewodów powietrzno-spalinowych uŝyć naleŝy materiałów ze stali kwasoodpornej, zalecanych przez producenta kotła c.o., lub innych posiadających odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii kominiarskiej projektuje się podłączenie kotła do przewodu kominowego nr 11. Strona 8

9 SCHEMAT INSTALACJI PRZEWODU SPALINOWEGO Odprowadzenie kondensatu W pomieszczeniu dla kotła naleŝy przewidzieć odpływ dla kondensatu i przewód wydmuchowy dla zaworu bezpieczeństwa. Kondensat z układu odprowadzania spalin naleŝy odprowadzić do kanalizacji, przewód odprowadzający musi być poprowadzony ze spadkiem w kierunku odbiornika i zaopatrzony w syfon. Wpięcie kondensatu do instalacji kanalizacyjnej musi być widoczne. Na przewód odpływowy kondensatu wolno stosować wyłącznie materiały odporne na korozję. Na rury, złączki itp. nie wolno stosować Ŝadnych materiałów ocynkowanych lub zawierających miedź. Projektuje się przewody dn 25 PE lub PVC. Do znamionowej mocy cieplnej 200 kw moŝna kondensat z gazowych kotłów kondensacyjnych odprowadzać do kanalizacji bez neutralizacji. Strona 9

10 Zabezpieczający termiczny zawór odcinający Zgodnie z rozporządzeniem o urządzeniach paleniskowych naleŝy w palnikach gazowych lub przewodach gazowych, bezpośrednio przed palnikiem, wbudować termiczne zawory odcinające, odcinające dopływ gazu przy przekroczeniu temperatury zewnętrznej 100 C. Zawory takie muszą być w stanie uniemoŝliwić dopływ gazu przez co najmniej 30 minut przy temperaturze do 650 C. Ma to w razie poŝaru zapobiegać powstawaniu palnej mieszanki gazowej. Oferowane do kotła Vitodens gazowe kurki odcinające są wyposaŝone w zabezpieczające termiczne zawory odcinające Próby szczelności Bezpośrednio po modernizacji lub wybudowaniu instalacji naleŝy poddać ją głównej próbie szczelności (parametry próby jak i wymagania wobec urządzenia pomiarowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych), której pozytywny wynik pozwoli na dopuszczenie instalacji do eksploatacji. Uprawniony wykonawca w obecności właściciela budynku powinien poddać instalację gazową ciśnieniu próbnemu 0,05 MPa. JeŜeli w czasie 30 minut od czasu ustabilizowania się czynnika próbnego nie stwierdzi sie na manometrze (zakres pomiarowy 0-0,06 MPa, klasa dokładności 0,6) spadku ciśnienia, wynik próby naleŝy uznać za pozytywny. Czynnikiem próbnym moŝe być powietrze, azot lub inny gaz obojętny. Czynnikiem próbnym w Ŝadnym wypadku nie moŝe być tlen. Z przeprowadzonej głównej próby szczelności naleŝy sporządzić odpowiedni protokół, który powinien być dołączony do pozostałej dokumentacji związanej z budową obiektu. Główna próba szczelności musi być wykonana jeszcze przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego Urządzenia pomiarowe Do pomiaru zuŝycia gazu przez przewidywany do montaŝu odbiornik paliwa gazowego zastosować gazomierz miechowy G4, o rozstawie króćców 130/250 mm. Przed gazomierzem naleŝy zamontować zawór odcinający Wymagania przeciwpoŝarowe Pomieszczenia w którym zostanie umieszczony kocioł c.o. nie jest zagroŝone wybuchem, palne elementy wystroju wnętrz pomieszczenia, przez które lub obok których są prowadzone przewody spalinowe, powinny być zabezpieczone przed moŝliwością zapalenia lub zwęglenia. 6. Instalacja c.o. 6.1 Opis stanu projektowanej instalacji c.o. Strona 10

11 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z wiszącego dwufunkcyjnego kotła, opalanego gazem grupy E. Kocioł zlokalizowano w pomieszczeniu przedpokoju. Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie w układzie zamkniętym, czynnik grzewczy woda o parametrach 75/65 O C. Instalacja wyposaŝona zostanie w grzejniki płytowe stalowe o małej pojemności wodnej, co pozwala na elastyczną reakcję systemu grzewczego. W projektowanej instalacji zastosowano grzejniki z podłączeniem bocznym lub dolnym, wyposaŝone w zawory termostatyczne. Rozprowadzenie czynnika grzewczego przewodami poziomymi poprowadzonymi wzdłuŝ ścian lub w posadzce -system rozgałęźny szeregowy trójnikowy. Zaprojektowano instalacje dwururowa z wymuszonym obiegiem wody, zamkniętą. Instalacje wykonać z rur wielowarstwowych z wkładka aluminiowa, połączenie przez złączki zaciskowe. Przewody w bruzdach prowadzić w uchwytach stalowych z przekładka gumowa. Pozostałe w uchwytach plastikowych podwójnych. Przewody prowadzi zgodnie z rysunkami rzutami pomieszczeń. Połączenia przewodów z grzejnikami wykonać za pomocą złączek zaciskowych. Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez indywidualne odpowietrzniki ręczne (w komplecie z grzejnikiem) oraz przez automatyczne odpowietrzniki przy grzejnikach. 6.2 Zapotrzebowanie ciepła Zapotrzebowanie ciepła obliczono w oparciu o PN-94/B-03406, PN-82/B i PN 82/B oraz PN-91/B za pomocą programu komputerowego PURMO OZC. Wyniki obliczeń i doboru przykładowych grzejników dla poszczególnych pomieszczeń zestawiono w poniŝszej tabeli: L.P Pomieszczenie Zapotrzebowanie Ciepła [kw] Pokój 2,6 Dobór grzejnika Sumaryczna Moc cieplna Grzejnik [m] Moc cieplna [kw] [kw] G1, G2: 1.0x0.45 1,4 2,8 Kuchnia 1.2 G3: 0,9x0.45 1,2 1,2 WC 0,5 G4: 0,9x1,13 0,5 0,5 4,3 4,5 W pomieszczeniach : pokój, kuchnia dobrano grzejniki płytowe typu Compact natomiast w WC grzejnik łazienkowy typu Santorin. Dopuszcza się stosowanie grzejników innych producentów o analogicznych parametrach. 6.3 Próba szczelności Próbę naleŝy wykonać przy odłączonym kotle c.o. Próbę naleŝy przeprowadzić na ciśnienie 0,5 atm. Przez 20 minut wskazówka manometru nie moŝe spaść o więcej niŝ Strona 11

12 jedną działkę elementarną. Nie moŝe występować roszenie ani wydostawanie się kropel z instalacji. 6.4 Wytyczne wykonania Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wymagania końcowe: Instalację wykonać moŝe jedynie koncesjonowany zakład instalacyjny z uprawnieniami do wykonywania instalacji gazowych. Wykonawca powinien poinstruować uŝytkownika o bezpieczny obchodzeniu się z przyborami gazowymi, konieczności wykonywania okresowych kontroli i konserwacji urządzeń gazowych wraz z całą instalacją gazową. Instalacja podlega odbiorowi przez uŝytkownika przy udziale wykonawcy. Do odbioru naleŝy przedłoŝyć następujące dokumenty: waŝne zaświadczenie kominiarskie o sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz moŝliwości podłączenia do nich projektowanych przyborów gazowych; pozwolenie na budowę. 7. DemontaŜ istniejącej instalacji i urządzeń. Podczas inwentaryzacji do likwidacji odnotowano: Istniejące grzejniki Ŝeberkowe szt.3 Istniejąca instalacja długość ok 15m Junkers (łazienka) Piec na opał stały (kuchnia) 8. Wytyczne międzybranŝowe. NaleŜy: wykonać przyłącze energetyczne do kotła gazowego. wykonać przyłącze wodne dokonać oceny stanu technicznego instalacji wewnętrznej doprowadzającej gaz do lokalu mieszkalnego nr 6 wymienić okna aktualny stan uniemoŝliwia prawidłowe funkcjonowanie projektowanych rozwiązań (nieszczelne, zniszczone, niedomykające się) Strona 12

13 9. Bezpieczeństwo uŝytkowania W pomieszczeniu, w którym stwierdzono obecność gazu, istnieje moŝliwość wybuchu. Nie wolno zatem uŝywać wyłączników elektrycznych, gdyŝ grozi to powstaniem iskry, a takŝe zwykłych latarek elektrycznych, a tym bardziej zapalać ognia lub wchodzić z otwartym płomieniem, np. świecy lub tlącym się papierosem. Pierwszą czynnością po stwierdzeniu powonieniem obecności gazu jest uprzedzenie obecnych o niebezpieczeństwie wybuchu. Następną czynnością jest otwarcie okien i przewietrzenie pomieszczenia. Dopiero wtedy naleŝy znaleźć i ewentualnie usunąć przyczynę ulatniania się gazu. Najczęściej jest nią nieuwaga uŝytkowników i pozostawienie otwartych kurków przy przyborach. Kurki te naleŝy zamknąć. JeŜeli gaz ulatnia się wskutek nieszczelności lub uszkodzenia przewodów, naleŝy odciąć dopływ gazu przez zamknięcie kurka przy gazomierzu lub na pionie. Ulatnianie się gazu z przewodów rozdzielczych wymaga zamknięcia kurka głównego. UŜytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu o nieszczelności instalacji i ulatnianiu się gazu, gdyŝ naprawę nieszczelności lub uszkodzonej instalacji moŝe wykonywać tylko dostawca lub osoby przez niego upowaŝnione. Wyszukiwanie nieszczelności moŝe odbywać się tylko za pomocą wody mydlanej albo wykrywaczy gazu. UŜywanie w tym celu otwartego ognia, np. zapałek, jest zabronione! Ze względu bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub uzupełnień instalacji gazu bez zgody i nadzoru dostawcy gazu. Przy naprawach instalacji gazowej nie wykonuje się robót w obecności gazu. Naprawiane przewody muszą być odcięte od dopływu gazu i opróŝnione z niego, a pomieszczenia, w których odbywa się naprawa dobrze przewietrzone. W przypadku zatrucia tlenkiem węgla (oznaką jest ból głowy, szum w uszach, zaczerwienienie twarzy i ciała, nudności, trudności w oddychaniu) naleŝy poszkodowanego wyprowadzić na świeŝe powietrze, rozluźnić ubranie, ułoŝyć w pozycji swobodnej, ułatwiającej oddech, przykryć kocem, nie pozwolić zasnąć, ewentualnie podać tlen z inhalatora. W tym czasie druga osoba musi natychmiast wezwać pogotowie. W cięŝszych zatruciach połączonych z utratą przytomności, a nawet brakiem oddechu, naleŝy zastosować sztuczne oddychanie, masaŝ serca i nie wcześniej niŝ minutę po wznowieniu oddechu rozpocząć podawanie tlenu z inhalatora w oczekiwaniu na pogotowie. 10. Uwagi końcowe Wszystkie prace budowlano-montaŝowe i odbiory wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak równieŝ wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Podczas montaŝu naleŝy przestrzegać następujących przepisów: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Strona 13

14 11. Informacja BIOZ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY, Warszawa 1988 r. Oprócz w/w naleŝy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów miejscowego Zakładu Gazowniczego,` Zakładu Energetycznego, StraŜy PoŜarnej. Przed przystąpieniem do budowy instalacji gazowej naleŝy uzyskać pozwolenie na budowę z właściwego organu administracji państwowej. MontaŜ instalacji naleŝy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. z zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, naleŝy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU BIOZ (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126): 1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: wykonanie przejść przez przegrody (ewentualnie bruzd ściennych) budowę instalacji gazowej - prace na wysokości do 3,5 m nad poziomem posadzki, montaŝ przewodów powietrznych i spalinowych montaŝ kotła gazowego, próba szczelności, odpowietrzenie i uruchomienie instalacji, wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) prace na wysokości jw. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: budynek mieszkalny wielorodzinny 3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wykonanie instalacji gazowej 4. Wskazanie przewidywanych zagroŝeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania: PoraŜenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uŝywanych narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. Zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). Czas występowania zagroŝenia: podczas wykonywania robót malarskich. Prace prowadzone na wysokości powyŝej 5 m nad poziomem terenu.(ryzyko upadku) Strona 14

15 5. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: prace na wysokościach 6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: praca w zespołach co najmniej dwuosobowych, odpowiednie wyposaŝenie Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia r.) Strona 15

16 II CZĘŚĆ FORMALNA 12. Spis załączników 1. Opinia kominiarska 2. Informacja o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej 3. Oświadczenie projektantów 4. Uprawnienia 5. PrzynaleŜność do DOIIB Strona 16

17 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 13. Spis rysunków 1. Rzut mieszkania instalacja gazowa 2. Schemat centralnego ogrzewania Strona 17

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI (opracowanie zawiera 24 str.) 1. Podstawowe dane 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.2. Podstawa opracowania 3 1.3. Zakres opracowania 3 1.4. Charakterystyka projektowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/205 60-166 Poznań tel. 061 661 69 40; kom. 0606 944 004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Nr IS 04 Grupa CPV : 45333000-0 Tytuł inwestycji : Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU CPV 45333000-0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo