INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO"

Transkrypt

1 S2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO S2-1

2 SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot i zakres opracowania 4. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku 5. Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania 6. Źródło ciepła, rodzaj i system centralnego ogrzewania 7. WyposaŜenie instalacji c.o. 8. Strefy poŝarowe 9. Próba szczelności 10. Regulacja hydrauliczna 11. Uwagi końcowe 12. Wytyczne branŝowe 13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji c.o. i c.t. do nagrzewnicy SPIS RYSUNKÓW Nr rys Nazwa rysunku S2-01 Rzut poziomu -2 instalacja c.o. S2-02 Rzut poziomu -1 instalacja c.o. S2-03 Rzut parteru instalacja c.o. S2-04 Rzut piętra 1-go instalacja c.o. S2-05 Rzut piętra 2-go instalacja c.o. S2-06 Rzut piętra 3-go instalacja c.o. S Instalacja c.t. budynek nr 2a S2-07 Rozwinięcie instalacji c.o. część I S2-08 Rozwinięcie instalacji c.o. część II S2-09 Rozwinięcie instalacji c.o. część III S2-10 Rozwinięcie instalacji c.o. część IV S2-11 Rozwinięcie instalacji c. t. do central wentylacyjnych-część I S2-12 Rozwinięcie instalacji c. t. do central wentylacyjnych-część II S2-13 Schemat podłączenia obiegów instalacyjnych instalacja ciepła technologicznego S2-14 Schemat podłączenia obiegów instalacyjnych instalacja centralnego ogrzewania S2-2

3 1. Dane ogólne Inwestor Samodzielny publiczny specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin. Obiekt Zachodniopomorskie Centrum Opieki Nad Matką i Dzieckiem. Budowa budynku nr 2a, ul. Mączna 4, Szczecin. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem - podkłady budowlano-architektoniczne - wytyczne projektowania inst. c.o. CORBI Instal - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami - obowiązujące normy, przepisy i literatura przedmiotu 3. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku uŝyteczności publicznej szpital w Szczecinie. Projekt obejmuje budynek nr 2A. Opracowanie obejmuje: -obliczenie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych -obliczenie strat ciepła poszczególnych pomieszczeń -rozwiązanie układu centralnego ogrzewania -wstępny dobór i rozmieszczenie grzejników -rozwiązanie układu doprowadzenia ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych 4. Charakterystyka techniczna i cieplna budynku Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, fundamenty Ŝelbetowe, ściany kondygnacji nadziemnych z cegły o gr. 36cm. Jako ocieplenie ścian zastosowano styropian gr. 10 cm, ocieplenie stropodachu zastosowano styropian gr. 13 cm. Współczynniki przenikania ciepła obliczono dla przegród określonych w projekcie architektonicznobudowlanym. Zestawienie współczynników przenikania ciepła załączono do opracowania. 5. Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania S2-3

4 Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania poszczególnych pomieszczeń zostało ustalone na podstawie obliczeń strat ciepła wykonanych zgodnie z PN-EN 12831, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz późniejszymi zmianami. Podział zapotrzebowania: Obieg-1 instalacji c.o. wyposaŝonej w grzejniki 178,0 kw Obieg-2 instalacji c.o. wyposaŝonej w grzejniki 150,0 kw Obieg-3 instalacji ciepła technologicznego 381,0 kw Obieg-4 instalacji ciepła technologicznego 337,0 kw Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla budynku 1046,0 kw Pomieszczenia szpitala ogrzewane będą za pomocą instalacji centralnego ogrzewania wyposaŝonej w grzejniki higieniczne. Grzejniki montowane w łazienkach projektuje się w ocynku. Sale operacyjne będą ogrzewane z central klimatyzacyjnych. 6. Źródło ciepła, rodzaj i system centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 6.1. Źródło ciepła Obiekt posiada źródło ciepła jakim jest kotłownia zlokalizowana w oddzielnym budynku na terenie szpitala. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zasilane będą wodą grzewczą o parametrach 80/60 o C Obiegi grzewcze Projektuje się trzy obiegi: - obieg 1 instalacja c.o. wyposaŝona w grzejniki - obieg 2 instalacja c.o. wyposaŝona w grzejniki - obieg 3 instalacja c.t. zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej - obieg 4 instalacja c.t. zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej OBIEG 1 WyposaŜony jest w węzeł regulacyjny w skład którego wchodzą: - zawór trójdroŝny firmy T&A typ CV 316 RGA wraz z siłownikiem elektrycznym - pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 30/1-10, P1=190W, P2=140W, I=1,3A 230 V - zawór równowaŝący firmy T&A typ STAD - filtry montowane na zasilaniu i powrocie - zawory odcinające, zwrotne, termometry, manometry OBIEG 2 WyposaŜony jest w węzeł regulacyjny w skład którego wchodzą: - zawór trójdroŝny firmy T&A typ CV 316 RGA wraz z siłownikiem elektrycznym - pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 30/1-10, P1=190W, P2=140W, I=1,3A 230 V - zawór równowaŝący firmy T&A typ STAD S2-4

5 - filtry montowane na zasilaniu i powrocie - zawory odcinające, zwrotne, termometry, manometry OBIEG 3 WyposaŜony jest w węzeł regulacyjny w skład którego wchodzą: - wymiennik płytowy firmy SONDEX : moc 381kW, spadek ciśnienia 12,94 kpa - pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 50/1-9, P1=430W, P2=350W, I=1,88A 230 V - filtra montowanego za wymiennikiem na zasilaniu - odmulaczy firmy Pneumatex za i przed wymiennikiem - naczyń wzbiorczych firmy Reflex - zaworów bezpieczeństwa firmy SYR - zawory odcinające, zwrotne, termometry, manometry OBIEG 4 WyposaŜony jest w węzeł regulacyjny w skład którego wchodzą: - wymiennik płytowy firmy SONDEX : moc 381kW, spadek ciśnienia 12,94 kpa - pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 50/1-9, P1=430W, P2=350W, I=1,88A 230 V - filtra montowanego za wymiennikiem na zasilaniu - odmulaczy firmy Pneumatex za i przed wymiennikiem - naczyń wzbiorczych firmy Reflex - zaworów bezpieczeństwa firmy SYR - zawory odcinające, zwrotne, termometry, manometry WyŜej wymieniona armaturę naleŝy włączyć do automatyki kotłowni. Otrzymywana z kotłowni woda na obiegi centralnego ogrzewania będzie miała zmienne parametry regulacyjne w zaleŝności od temperatury zewnętrznej. Stałe parametry projektuje się na zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Kontrola temperatury i ciśnienia w całej instalacji odbywać się będzie za pomocą miejscowych termometrów, manometrów rozmieszczonych jak pokazano na rysunkach Instalacja c.o. Projektuje się instalacje centralnego ogrzewania z czynnikiem grzewczym wodą. Jest to instalacja pompowa, dwururowa z rozprowadzeniem dolnym i indywidualnym odpowietrzeniem pionów. Przewody centralnego ogrzewania wychodzą z rozdzielacza usytuowanego w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w piwnicy. Przed rozdzielaczem projektuje się zawór róŝnicy ciśnień z zaworem regulacyjnym. Poziome rurociągi rozprowadzające czynnik grzewczy prowadzone są pod stropem podziemnej kondygnacji. Poziome odcinki instalacji w piwnicy ułoŝyć ze spadkiem 0,5% w kierunku projektowanego rozdzielacza. Na podejściu do pionów zainstalować podpionowe zawory regulacyjne, oraz regulatory róŝnicy ciśnienia. Na ciągach poziomych w piwnicy naleŝy zainstalować w najniŝszych punktach zawory spustowe a w najwyŝszych zawory odpowietrzające. Odwodnienie instalacji odbywać się będzie, poprzez zawory podpionowe wyposaŝone w S2-5

6 króćce odwadniające. Na pionach nie wyposaŝonych w zawory podpionowe odwodnienie naleŝy wykonać. Przewody rozprowadzające oraz piony projektuje z rur stalowych. Na kaŝdej kondygnacji, od pionów odchodzą odgałęzienia do poszczególnych grzejników. W piwnicy projektuje się grzejniki zasilane od boku, pozostała część budynku wyposaŝona w grzejniki zasilane od dołu poprzez zestaw przyłączeniowy. W pomieszczeniach woda do grzejników rozprowadzona będzie rurami prowadzonymi w warstwie podłogowej w systemie trójnikowym lub w bruzdach ściennych. Rury w posadzce muszą być przykryte wylewką o grubości min. 4 cm ponad wierzch rury Instalacja doprowadzenia ciepła do nagrzewnic Ciepło do nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzone za pomocą wody grzejnej o stałych parametrach 80/60ºC do wymiennika ciepła woda/glikol natomiast od wymiennika 75/55ºC. Wymiennik zlokalizowany będzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Od tego miejsca medium instalacji ciepła technologicznego stanowić będzie mieszanina z zawartością glikolu 35%. Przed kaŝdą nagrzewnicą projektuje się układ regulacyjny wyposaŝony w: - zawór trójdroŝny firmy T&A typ CV 316 RGA wraz z siłownikiem elektrycznym - pompy firmy WILO (wszystkie typy pomp opisane są na rozwinięciu) - zaworów równowaŝących firmy T&A typ STAD, STAF - zawory odcinające, zwrotne, termometry, manometry Sterowanie zaworem regulacyjnym z siłownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza przez automatykę danego urządzenia. Przewody rozprowadzające czynnik do nagrzewnicy prowadzone będą w piwnicy pod stropem do pionu zlokalizowanego w szachcie wentylacyjnym. Przewody rozprowadzające oraz pion projektuje z rur stalowych. 7. WyposaŜenie instalacji centralnego ogrzewania. 7.1 Grzejniki - Firmy Vogel&Noot, typ Cosmonowa Compact boczne z obudowami, wyposaŝone w odpowietrzniki montowane w pomieszczeniach w piwnicy - Firmy Vogel&Noot, typ Cosmonowa Higieniczne zaworowe z obudowami, wyposaŝone w odpowietrzniki montowane we wszystkich pomieszczeniach. - Firmy Vogel&Noot, typ Cosmonowa Higieniczne ocynk zaworowe z obudowami, wyposaŝone w odpowietrzniki montowane w łazienkach 7.2 Armatura grzejnikowa - grzejniki Vogel&Noot Grzejniki wyposaŝone są w zintegrowany zespół zaworowo-regulacyjny z wkładką zaworową z małym Kv, dodatkowo naleŝy zamontować głowice termostatyczne firmy Heimeier przystosowana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych typ DX Podłączenie grzejników kątowy firmy Heimeier. Vogel&Noot do przewodów odbędzie się poprzez zestaw przyłączeniowy Vekolux - grzejniki Vogel&Noot podłączenie boczne S2-6

7 na zasilaniu zawór termostatyczny kątowy F-EXAKT z głowicą termostatyczną DX firmy Heimeier. na powrocie zawór odcinający kątowy typ Regulux, firmy Heimeier UWAGA: Wszystkie grzejniki zastosowane w projekcie naleŝy zamawiać z wkładką zaworową z małym K vs. Zamontowane głowice winny uniemoŝliwiać obniŝenie temperatury w pomieszczeniach poniŝej 20 o C. Zalecenia montaŝowe : - grzejniki naleŝy montować na uchwytach montaŝowych, dostarczanych w komplecie z grzejnikiem, montaŝ w górnej i w dolnej części grzejnika - grzejniki montować w miejscach wskazanych w projekcie - w czasie montaŝu przed przyłączeniem zaworów grzejniki odpowiednio wypoziomować - dla prawidłowej cyrkulacji ciepła naleŝy pozostawić odpowiednią odległość od spodu parapetu, od ściany do grzejnika i od podłogi wynoszącą : dla grzejników higienicznych min. 10 cm - w dolnej części zapewnić moŝliwość swobodnego montaŝu zestawu przyłączeniowego grzejnika - po zamontowaniu i podłączeniu przeprowadzić regulację nastaw grzejników wg projektu - w miejscach gdzie zlokalizowane są grzejniki pod blatem kuchennym naleŝy bezwzględnie wykonać w blacie kratkę transferową w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji ciepła od grzejnika do pomieszczenia - zawory montować tylko do grzejników zamontowanych i wypoziomowanych - w przypadku niemoŝliwości montaŝu zestawów przyłączeniowych do grzejnika naleŝy grzejnik podwyŝszyć do wysokości umoŝliwiającej swobodny montaŝ. - głowice montować na samym końcu po odpowietrzeniu instalacji 7.3 Odpowietrzenie lokalne na pionach - automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinającym 7.4 Armatura instalacyjna - regulator róŝnicy ciśnień typu DA firmy T&A montowany na powrocie z zaworem STAF firmy jak wyŝej na gałązce zasilającej armatura montowana przed projektowanym rozdzielaczem - regulatory róŝnicy ciśnienia typu STAP firmy T&A pod pionami - zawory równowaŝące typu STAD, STAF firmy T&A z moŝliwością spustu wody pod pionami - przelotowe zawory odcinające, zawory zwrotne - na instalacji w miejscach zaznaczonych na rysunkach - filtry, odmulacze - na instalacji w miejscach zaznaczonych na rysunkach - termometry, manometry - na instalacji w miejscach zaznaczonych na rysunkach Uwaga: JeŜeli po podłączeniu projektowanej instalacji c.o. do istniejącej sieci nie uzyska się wymaganego ciśnienia, naleŝy na przewodzie zasilającym zamontować dodatkową pompę, baypass oraz zawory regulacyjne. 7.5 Przewody S2-7

8 - rury rozprowadzające w piwnicy, piony, odgałęzienia z armaturą pomiarową wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74244, łączonych przez spawanie, oczyszczonych do II stopnia czystości zgodnie z PN- 72/H i PN-72/H i zabezpieczonych przed korozją zgodnie z instrukcją KOR-3A - rury za węzłem pomiarowym prowadzone w warstwie podłogowej z rur firmy Kan-Therm, wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-HD. - rury do instalacji ogrzewania podłogowego z rur firmy Kan-Therm, wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-HD. 7.6 Izolacja rur NaleŜy izolować rury na całej długości, zarówno rury stalowe jak i z tworzywa. Dla zapewnienia moŝliwości w miarę swobodnego przesuwania się przewodu, w obszarze łączników naleŝy zwiększyć grubość otuliny. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spełniać następujące wymagania minimalne: 7.7 Wieszaki i uchwyty. Usytuowanie podpór stałych pokazano na rzutach. Uchwyty stałe i przesuwne naleŝy rozmieścić zgodnie z rysunkami zawartymi w Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (tablica 6). Zastosować wieszaki i uchwyty z wkładkami gumowymi do rur c.o. nie przenoszącymi drgań z instalacji na elementy konstrukcyjne budynku. 8. Strefy poŝarowe Przejścia przewodów przez przegrody stanowiące granice stref poŝarowych naleŝy zabezpieczyć przeciwpoŝarową stosując masy uszczelniające np. firmy Hilti. 9. Próba szczelności S2-8

9 - Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. - Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŝy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŝy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, lub z dodatkiem inhibitorów korozji. - Instalację naleŝy dokładnie odpowietrzyć. - JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŝy przeprowadzić dla kaŝdego zładu oddzielnie. - Badania szczelności instalacji na zimno naleŝy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŝej 0 C. - KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŝy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych (punkt 11.2, tabl. 10 i 11 oraz punkt 11.9) oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur z tworzyw sztucznych Kan-Therm. tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŝ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŝy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. - Do pomiaru ciśnień próbnych naleŝy uŝywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŝliwie najniŝszym punkcie instalacji. - Wyniki badania szczelności naleŝy uznać za pozytywne, jeŝeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. - Z próby ciśnieniowej naleŝy sporządzić protokół. - Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŝy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŝszych w miarę moŝliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych 80/60 o C. - Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 10. Regulacja hydrauliczna Przed zamontowaniem zaworów termostatycznych instalację naleŝy wypłukać. Ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych, zaworach na podłączeniu oraz pod pionami wykonać zgodnie z oznaczeniami podanymi na rozwinięciach. 11. Uwagi końcowe Całość prac wykonać zgodnie z : Projekt rozpatrywać łącznie z częścią graficzną opracowania, oraz opracowaniami branżowymi i opracowaniem architektonicznym Całość instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych zeszyt 6 (COBRTI INSTAL), oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych oraz zgodnie z wytycznymi producentów rur i urządzeń. S2-9

10 Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń Przestrzegać warunków p.poż i bhp. Wszystkie piony należy obudować 12. Wytyczne branŝowe BranŜa architektoniczno budowlana - przewidzieć mocowanie rurociągów c.o. za pomocą typowych podpór i podwieszeń - przewidzieć w stropach oraz ścianach otwory celem swobodnego przejścia rurociągów centralnego ogrzewania BranŜa elektryczna - zasilić pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 30/1-10, P1=190W, P2=140W, I=1,3A 230 V - zasilić pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 30/1-10, P1=190W, P2=140W, I=1,3A 230 V - zasilić pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 50/1-9, P1=430W, P2=350W, I=1,88A 230 V - zasilić pompy połączone równolegle firmy WILO typ Stratos 50/1-9, P1=430W, P2=350W, I=1,88A 230 V - zasilić pompy przy nagrzewnicach firmy WILO typ Star-RSG 30/7, P1=320W, P2=250W, I=1,40A 230 V połączone z modułem sterującym nagrzewnicy - zasilić pompy przy nagrzewnicach firmy WILO typ Star-RS 25/4, P1=48W, P2=17W, I=0,21A 230 V połączone z modułem sterującym nagrzewnicy szt zasilić pompy przy nagrzewnicach firmy WILO typ Star-RS 25/2, P1=45W, P2=7W, I=0,2A 230 V połączone z modułem sterującym nagrzewnicy szt. 7 - zasilić pompy przy nagrzewnicach firmy WILO typ Star-RS 25/7, P1=144W, P2=60W, I=0,58A 230 V połączone z modułem sterującym nagrzewnicy szt. 2 - pompy poszczególnych obiegów połączyć z modułem sterującym IF Stratos PRL - moduł sterujący połączyć z kotłem - podłączyć siłowniki montowane na zaworach regulacyjnych S2-10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW TEATRU DRAMATYCZNEGO im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w WAŁBRZYCHU w ramach

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo