PRZEDMIAR ROBÓT. Działka nr 347/5 obr Gdańsk - Wrzeszcz, Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Działka nr 347/5 obr. 0041 Gdańsk - Wrzeszcz, Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu"

Transkrypt

1 Pomorski Urząd Wojewódzki PRZEDMIAR ROBÓT ul. Okopowa 21,27, 80/810 Gdańsk Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Izolacja cieplna Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji Instalowanie urządzeń chłodzących Roboty instalacyjne hydrauliczne NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ REMONT WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU PRZY UL.SOSNOWEJ 2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJA Działka nr 347/5 obr Gdańsk - Wrzeszcz, POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27, Gdańsk CONCEPT Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A, Grudziądz Grzegorz Robionek DATA OPRACOWNIA Wrzesień 2013, Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp] : Zysk [Z] : VAT [V] : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : PLN Podatek VAT : PLN Ogółem wartość kosztorysowa robót : PLN Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Vat podany na życzenie Inwestora Podane podstawy wyceny, nr kol tablice katalogów służą do opisu wykonania robót i ustalenia jednostek miar.

2 Charakterystyka obiektu Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji remontu instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze oraz wymiana centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni na parterze. Instalacje grzewcze będą posiadały oddzielne opomiarowanie czynnika grzewczego. Instalacja wentylacji W związku z remontem pomieszczeń na I piętrze projektuje się przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, zamontowanie nowych kratek nawiewnych, wywiewnych oraz wymianę centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na parterze. Wentylacja w pozostałych pomieszczeniach nie objętych opracowaniem pozostaje bez zmian. Ze względu na zlokalizowanie pomieszczenia wentylatorni w wydzielonej strefie pożarowej należy w miejscu przegrody budowlanej zainstalować klapę p.poż. Dla zapewnienia wentylacji pomieszczeń zastosowano centralę wentylacyjną z nagrzewnicą wodną oraz chłodnicą freonową zlokalizowaną na parterze w pomieszczeniu wentylatorowni w miejscu istniejącej centrali. Nagrzewnicę wodną centrali należy podłączyć z pomieszczenia węzła cieplnego. Agregat chłodniczy dla centrali należy zlokalizować na dachu zewnętrznej klatki schodowej zlokalizowanej przed budynkiem. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej czerpni i wyrzutni po sprawdzeniu ich stanu technicznego i sprawdzeniu wielkości kanałów. Jako nawiew z centrali należy zastosować skrzynki rozprężne z anemostatami kwadratowymi zlokalizowanymi w suficie podwieszanym. Przed nawiewnymi skrzynkami rozprężnymi należy zamontować regulatory stałego przepływu powietrza montowane w przewodzie. Projektowane przewody nawiewne i wywiewne należy wykonać z przewodów prostokątnych stalowych w izolacji montowanych do stropu w przestrzeni między sufitem powieszanym, a stropem. Podejścia od głównych przewodów rozprowadzających do kratek nawiewnych i wywiewnych należy wykonać okrągłymi przewodami elastycznymi. Izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na ich zewnętrznej powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładzin z materiałów niepalnych. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. W celu umożliwienia przeprowadzania czyszczenia na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne. Ilość wywiewanego powietrza z pomieszczeń będzie regulowana poprzez obrotowe kratki wywiewne pozwalające na ustalić dowolną szerokość szczeliny wywiewnej. Instalacja centralnego ogrzewania Dla potrzeb centralnego ogrzewania pomieszczeń i zasilania centrali wentylacyjnej ciepło zostanie doprowadzone z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. W celu ogrzania projektowanych pomieszczeń i zasilania centrali wentylacyjnej projektuje się oddzielny obieg zasilania podłączony do istniejących rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu węzła cieplnego w piwnicy. Dla projektowanego obiegu dla WCPR należy zamontować ciepłomierz Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwuprzewodową, z rozdziałem dolnym. W celu umożliwiania regulacji instalacji wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe i termostaty. Grzejniki ścienne należy montować pod parapetami okiennymi i na ścianach bocznych. zostaną zainstalowane na specjalnych zestawach montażowych dostarczonych łącznie z grzejnikami. Przewody rozprowadzające medium do projektowanego pionu w obrębie węzła cieplnego wykonać z rur stalowych. Przewody na I piętrze należy prowadzić pod stropem, nad posadzką oraz w bruzdach ściennych jako piony lub podejścia pod grzejniki. Przewody rozprowadzające medium grzejne w budynku wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-X/AI/PE łączonych poprzez zaprasowywanie, parametry pracy 95ºC, ciśnienie 10 bar. Po wykonaniu instalacji i pozytywnych próbach szczelności przewody zaizolować i przykryć. Dopuszcza się montaż instalacji z innych przewodów przy zachowaniu parametrów technicznych. str 2

3 Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy montować tuleje ochronne. Przewody poziome odwadniać należy w pomieszczeniu węzła poprzez kurek spustowy umieszczony w najniższym punkcie przewodów. W celu umożliwienia rozliczenia ilości zużytego ciepła przez WCPR na projektowanym obiegu centralnego ogrzewania zasilającego pomieszczenia WCPR należy zamontować podlicznik ciepła. Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu ścian należy izolować termicznie izolacją rozbieralną z łupków izolacyjnych w płaszczu z folii PCV lub inną izolacją niepalną. Instalacja chłodnicza W celu zasilania chłodnicy freonowej centrali projektuje się agregat chłodniczy zasilający centralę zlokalizowany na zewnątrz budynku na dachu klatki schodowej do piwnicy. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych w izolacji przeznaczonych dla chłodnictwa łączonych lutem twardym. Przewody freonowe prowadzone będą na ścianach bocznych oraz pod stropem. Do mocowania przewodów należy wykorzystać profesjonalne systemy zawieszeń rurociągów chłodniczych. Do izolacji termicznej rur należy zastosować otulinę na bazie kauczuku syntetycznego. Agregat chłodniczy należy ustawić na specjalnie przygotowanym podeście (konstrukcje wsporcze). Konstrukcję pod klimatyzatory po montażu należy zabezpieczyć antykorozyjnie. str 3

4 Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Ilość Cena jedn. Wartość 1. Instalacja centralnego ogrzewania wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach o średnicy nominalnej 25 mm,grubość ścianek 3,25 mm Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach o średnicy nominalnej 32 mm,grubość ścianek 3,25 mm średnicy 16 mm PE-X/AL/PE-RT 16x2,0 średnicy 20 mm PE-X/AL/PE-RT 20x2,8 średnicy 25 mm PE-X/AL/PE-RT 25x3,5 średnicy 32 mm PE-X/AL/PE-RT 32x4,0 średnicy 40 mm PE-X/AL/PE-RT 40x3,7 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/ Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 25 mm - połączenie gwintowane Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 40 mm - połączenie gwintowane Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 25 mm - połączenie gwintowane Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane Analogia - Zawór trójdrogowy wraz z siłownikiem o średnicy nominalnej 20 mm Zawór regulacji do sieci c.o. o średnicy nominalnej do 25 mm - dla zasilania typ USV-I str 4 m 24,00 m 3,00 m 33,00 m 50,00 m 37,00 m 58,00 m 24,00 m 229,00 szt 9,00 szt 9,00 m 20,50 m 20,50 m 8,50 m 8,50 szt 3,00 szt 3,00

5 1.22 wg KNR wg KNR 2-15U wg KNR 2-15U wg KNR 2-15U wg KNR wg KNR 21-5U wg KNR 2-15U wg KNR wg KNR 2-15U wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR 2-15W wg KNR 2-15W wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg Wacetob wg KNR 21-5U wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR Zawór regulacji do sieci c.o. o średnicy nominalnej do 25 mm - dla powrotu typ USV-M Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 25 mm Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 32 mm Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 40 mm Pompa cyrkulacyjna c.o. przyłącze Dn32. Montaż kpl 1,00 pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ.poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody zimn.lub gorącej,czystej lub zaniecz.napęd elekt.masa 0,05t. Obieg c.o. Podejścia do pomp cyrkulacyjnych, średnicy kpl 1,00 przewodu 32 mm Podejścia do pomp cyrkulacyjnych o średnicy kpl 1,00 przewodu 25 mm. Dla obieg centrali wentylacyjnej. Dostawa pompy z centralą Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 15 mm Zawory kulowe równoprzelotowe,mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm przed opdpowietrznikami Grzejniki stalowe dwupłytowe 600 mm wraz z kpl 2,00 dwoma kompletami zawieszania o długości 600 Grzejniki stalowe dwupłytowe 600 mm wraz z kpl 8,00 dwoma kompletami zawieszenia o długości 800 Grzejniki stalowe dwupłytowe 600 mm wraz z kpl 2,00 dwoma kompletami zawieszenia o długości 1200 Grzejniki stalowe dwupłytowe 600 mm wraz z kpl 5,00 dwoma kompletami zawieszenia o długości 1400 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy kpl 17,00 zewnętrznej 16 mm,do grzejników, wraz z kształtkami przejściowymi do grzejników Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy kpl 1,00 zewnętrznej 25 mm,do central wentylacyjnych Montaż głowic termostatycznych, zakres nastaw 6 szt 17,00 st.c - 28 st.c Manometry z rurką syfonową z zaworem Termometry techniczne kątowe 90 stopniowe o długości króćca mm Montaż ciepłomierzy do pomiaru zużycia energii kpl 1,00 cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych. Średnica króćców przyłaczeniowych ciepłomierza 25 mm Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do kpl 1,00 wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 25 mm Próba instalacji centralnego ogrzewania,na szt 18,00 gorąco z dokonaniem regulacji Płukanie instalacji grzewczej m 256,00 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną m 136,00 m 120,00 m2 2,65 m2 2,65 str 5

6 2. Wentylacja wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg AW wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR 2-17W wg KNR 2-15W wg KNR wg KNR wg KNR wg KNR Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 125 mm przy udziale kształtek do 55% z izolacją m2 3,77 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy m2 7,03 stalowej ocynkowane o średnicy do 160 mm przy udziale kształtek do 55% z izolacją Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 10,20 ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 55% Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 28,60 ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55% Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 61,50 ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do55% Kratki wentylacyjne typ A do przewodów szt 10,00 stalowych i aluminiowych o średnicy Dn 125 mm Kratki wentylacyjne typ A do przewodów szt 14,00 stalowych i aluminiowych o średnicy Dn 160 mm Przepustnice jednopłaszczyznowe o średnicy Dn szt 6, mm Przepustnice jednopłaszczyznowe o średnicy Dn szt 7, mm Analogia - Zasuwy stalowe prostokątne o obwodzie do 1600 mm. Klapy p.poż. na kanale prostokątnym 400x400 Analogia - Skrzynki rozprężne dla kratek szt 13,00 nawiewnych Analogia - Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna V=2000, z odzyskiem ciepła, z rotorowym wymiennikiem ciepła, z nagrzewnicą wodną, z chłodnicą freonową, z szafą rozdzialczo-sterowniczą, kompletnym okablowaniem AKPiA, Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl 1,00 Analogia - Regulacja centrali wentylacyjnej. Układ blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej przepływu,różnicy ciśnień lub poziomu Analogia - Obróbka przejścia kanałów wentylacyjnych do istniejącego szachtu oraz podłączenie do istniejących przewodów czerpni i wyrzutni Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach Analogia - Montaż agregatu freonowego dla centrali 15 kw wraz z konstrukcją wsporczą i podłączeniem elektrycznym Analogia - Odprowadzenie skroplin. Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach mieszkalnych Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.średnica rurociągu 10 mm Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.średnica rurociągu 18 mm Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy 10 mm,instalacji obiegu freonu Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy 18 mm,instalacji obiegu freonu str 6 m 4,00 kg 5,40 kg 11,60

7 2.24 wg KNR wg KNR wg KNR Analogia - Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych. Próba szczelności urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników. Wydajność urządzenia 15,0 tys.kcal/h Analogia - Napełnienie urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym. Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu freonu lub chlorku metylu przez rurociągi i parowniki. Wydajność urządzenia 15,0 tys.kcal/h Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej mm, otulinami przeznaczonymi do chłodnictwa, przystosowane do warunków zewnętrznych i promieniowania UV. Grubość izolacji 13 mm kpl 1,00 kpl 1,00 m 30,00 str 7

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu

Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Branża: Gazownicza Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: 15-2011 Inwestorski P 11. Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Strona tytułowa obmiaru Remont kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kotłowni wodnej niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-50 o mocy nominalnej 47,7 kw i wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo