PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 RAB Z.U.P ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP Tel. ( 0 22 ) , , fax strona : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU PRZY ul. GROCHOWSKIEJ 93 W WARSZAWIE Egz.... Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, przy ul. Grochowskiej 93 w Warszawie Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Walewska 4, Warszawa Projektował: mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI Opracował: mgr inŝ. Roman Kosiarski Sprawdziła: mgr inŝ. Bogumiła RZEPECKA Listopad 2010 r.

2 Spis treści 1. Informacje ogólne str Zakres opracowania str Podstawa opracowania str Opis techniczny instalacji str Instalacja C.O. str Grzejniki str Przewody str Osprzęt i armatura str Regulacja str Izolacja termiczna str Próby oraz warunki techniczne i wymagania przy odbiorze str Zagadnienia BHP str Zagadnienia antykorozyjne str Zestawienie podstawowych materiałów str ZAŁĄCZNIKI str. 15 Uprawnienia i zaświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej str Oświadczenie str. 21 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str Wyniki obliczeń z programu Audytor OZC i CO str Załączniki SPEC str. 37 str. 2

3 Zawartość projektu I. Opis techniczny II. Rysunki 1. SYTUACJA rys. nr 1/7 2. RZUT PIWNIC rys. nr 2/7 3. RZUT PARTERU rys. nr3/7 4. RZUT 1 PIĘTRA rys. nr 4/7 5. RZUT 2 PIĘTRA rys. nr 5/7 6. RZUT 3 PIĘTRA rys. nr 6/7 8. ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. rys. nr 7/7 str. 3

4 Opis techniczny 1. Informacje ogólne Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 93 w Warszawie. Budynek przy ul. Grochowskiej 93 jest budynkiem w zabudowie szeregowej, ma cztery kondygnacje nadziemne, parter i trzy piętra, nieuŝytkowe poddasze oraz piwnice. W trakcie wykonywania inwentaryzacji instalacyjnej wykonywany był remont elewacji budynku, w tym jej ocieplenie. Współczynniki przenikania ciepła po ociepleniu dla poszczególnych przegród budowlanych przedstawione zostały w załącznikach ( są one obliczone na podstawie audytu energetycznego ). UWAGA: Strop pod nieogrzewanym poddaszem nie został docieplony. Ze względu na WT z 2008 oraz zgodnie z ustaleniami z inwestorem, w/w strop zostanie ocieplony 14cm wełny mineralnej. Zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach zostało policzone zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu wspomagającego projektowanie Audytor OZC. Ciepło do budynku dostarczane będzie, z węzła grupowego za pośrednictwem podrozdzielni ciepła: Przyjęte parametry dla projektowanej instalacji C.O.: Φ HL =43,2 kw T Z /T P = 75/50 o C, H dysp.= 10 kpa Pojemność całkowita zładu 450 dcm 3 2. Zakres opracowania Instalacja C.O. obejmuje swoim zakresem przewody wraz z armaturą od rozdzielaczy w węźle cieplnym poprzez piony aŝ do grzejników w lokalach mieszkalnych i usługowych. str. 4

5 W projekcie ujęte są rurociągi z zamontowaną na nich armaturą regulacyjną i odcinającą, grzejniki oraz regulacja hydrauliczna instalacji. 3. Podstawa opracowania Istniejąca archiwalna dokumentacja Wizja lokalna Uzgodnienia z inwestorem i uŝytkownikiem 4. Opis techniczny projektowanej instalacji C.O Instalacja C.O. Przyjęte parametry dla projektowanej instalacji C.O (wytyczne dla węzła).: Φ HL =43,2 kw T Z /T P = 75/50 o C, H dysp.= 10 kpa Pojemność całkowita zładu 450 dcm 3 Uwaga: W węźle naleŝy zastosować termostat STW Tmax 80 o C. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do poszczególnych grzejników ciepła pokrywającego zapotrzebowanie na ciepło kaŝdego z pomieszczeń (na straty ciepła przez przegrody i wentylację). Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne przyjęto wg RMI z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami. Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006. Przyjęto parametry wody instalacyjnej T Z /T P = 75/50 o C. Temperaturę zewnętrzną przyjęto jak dla III strefy klimatycznej tj o C str. 5

6 Przyjęto ogrzewanie wodne, pompowe. Pod stropem w piwnicy poprowadzone będą poziomy zasilające poszczególne piony. Na podejściach do pionów zaprojektowano armaturę regulacyjną i odcinającą. Rurociągi, zaprojektowano z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 C Pmax 0.6 MPa. W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe-płytowe z podejściem bocznym, a grzejniki łazienkowe z podejściem kątowym ze ściany. Rurociągi poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem w kierunku zgodnym z rysunkiem rozwinięcia. Odwodnienie instalacji projektuje się przez zawory spustowe. W instalacji naleŝy utrzymać jakość wody zgodnie z PN-93/C Rurociągi prowadzone w piwnicy naleŝy zaizolować termicznie Grzejniki Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, CosmoNova zaworowe, typ 22 lub 33, wysokość H = 300,400, 600 mm lub 900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym. KaŜdy grzejnik będzie wyposaŝony w indywidualny odpowietrznik co umoŝliwia jego odpowietrzenie. Grzejniki są fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają malowania. W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe firmy Terma - Tech. W wypadku mieszkania nr 9, ze względu na brak pionu łazienkowego w mieszkaniach poniŝej zainstalowany zostanie grzejnik łazienkowy drabinkowy z grzałką elektryczną ( zostało to uzgodnione podczas inwentaryzacji z lokatorem). KaŜdy grzejnik będzie wyposaŝony w komplet wieszaków naściennych lub podpór. W wypadku grzejników łazienkowych i kuchennych dopuszczalna jest zmiana lokalizacji grzejnika tak by zminimalizować kolizję z istniejącymi urządzeniami i meblami. str. 6

7 Ponadto w kuchni dopuszczalne jest montowanie grzejników na ścianach wewnętrznych lub pod oknami Przewody Rurociągi, zaprojektowano z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 C Pmax 0.6 MPa. Firmy Wavin. Kompensacja przewodów układem samokompensacyjnym.punkty stałe projektuje się zgodnie z wytycznymi producenta. Między punktami stałymi rurociągi muszą być mocowane do ściany lub innej przegrody budowlanej na podporach przesuwnych. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zaprojektowano rury z p.p Osprzęt i armatura Przy grzejnikach zaprojektowano na gałązkach zasilających zawory termostatyczne z głowicą typu RA-N-P f-my Danfoss, na gałązce powrotnej zawór odcinający RL f-my HERZ. W wypadku grzejników łazienkowych zawory RAN będą w wariancie kontowym, a na gałązkach powrotnych zainstalowane zostaną zawory grzejnikowe powrotne kątowe, typ RL firmy Herz. Pod pionami zaprojektowano zawory regulacyjne typu Hydrocontrol R-1 f-my Oventrop, oraz odcinające kulowe. Zawory odcinające i spustowe - kulowe, stalowe, gwintowane p = 6 atm. np.: VALVEX t = 120 o C. Odpowietrzniki samoczynne "Tacowent" p max = 6 atm., t max = 110 o C z zaworem odcinającym. Do pomiaru temperatury na rozdzielaczach przewidziano termometry przemysłowe, rtęciowe w oprawie metalowej, w zakresie pomiaru C. proste. Do pomiaru ciśnienia na rozdzielaczach przewidziano manometry tarczowe z zaworami odcinającymi, o zakresie pomiarowym do 6 bar temp. pracy do C. str. 7

8 Wszystkie zawory łączyć z instalacją połączeniami gwintowanymi rozłącznymi. Armatura Tminim C, Pminim 0,5Mpa 5. Regulacja Regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory z nastawą wstępną. Na rozdzielaczach w węźle i pod pionami zastosowano zawory regulacyjne Hydrocontrol firmy Oventrop. Przed zamontowaniem głowic termostatycznych i regulacją wstępną zaworów instalację naleŝy kilkakrotnie przepłukać ustawiając wszystkie zawory na pełny przelot. Obliczenia przewodów, grzejników i zaworów termostatycznych wykonano na komputerze przy pomocy programu Audytor C.O. 6. Izolacja termiczna Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Rurociągi C.O. naleŝy izolować izolacją na temp. do C o λ = 0,035 W/mK Dn20 izolacja o grubości 20mm; Dn25 izolacja o grubości 30mm Dn32 izolacja o grubości 30mm; Dn40 izolacja o grubości >= 37mm str. 8

9 7. Próby oraz warunki techniczne i wymagania przy odbiorze. Próbę szczelności i odbiór instalacji naleŝy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 1- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 2- Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. Uwaga: zładzie naleŝy utrzymywać stan jakościowy wody zgodny z obowiązującą normą PN-93/C Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z RMI z dnia 6 listopada 2008 r. MontaŜ, próby i odbiór instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych prowadzić wg wytycznych dostawcy rur ( firmy Wavin). Ciśnienie próbne instalacji: Ppr = Pr + 2bar (nie mniej niŝ 4bar) = = 6,0 bar. 8. Zagadnienia BHP Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji naleŝy stosować ogólne zasady BHP związane z czynnikiem grzejnym wodą o niskich parametrach do 95 o C. i ciśnieniu do 0.6 MPa. NaleŜy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jakie zawarte w Rozporządzeniu MPiPS z dnia (Dz.U. nr 129 poz 884) Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki wymagane przez: Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn r. w/s ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z późniejszymi zmianami. str. 9

10 Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporaŝeniową. 9. Zagadnienia antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych czarnych. 1. Oczyszczenie powierzchni do 2-go stopnia czystości wg norm PN-70/H do 52 przez odtłuszczenie, piaskowanie i ponowne odtłuszczenie. 2. Malowanie powierzchni dwukrotnie emalią kreodurową czerwoną tlenkową Malowanie powierzchni nie izolowanych dwukrotnie emalią syntetyczną kreodurową białą. Piaskowanie i malowanie podkładowe naleŝy wykonać przed montaŝem instalacji. Dopuszcza się stosowanie innych pokryć malarskich jako zamienników, które spełniają podobne warunki techniczne. Instalacja jest częściowo zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych które nie wymagają malowania, oraz w całości z grzejników malowanych fabrycznie. str. 10

11 10.Zestawienie podstawowych materiałów 10.1 PRZEWODY: - Symbol: BOR-STAB Producent: WAVIN Rury BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową, Tmax = 80 C Pmax 0.6 MPa m m m m 10.2 GRZEJNIKI - Symbol: G-ALE-11-5 Producent: TERMA TECH Grzejnik łazienkowy model ALEX, wysokość H = 1140 mm, długość L = 500 mm. G-ALE-11-5 L= szt. (jedna szt. z grzałką ele.) - Symbol: CN-33K-30 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokość H= 300 mm. CN-22K-30 L= str. 11

12 - Symbol: CN-33K-40 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysokość H= 400 mm. CN-33K-40 L= szt. CN-33K-40 L= szt. - Symbol: CN-33K-60 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 33K, wysokość H= 600 mm. CN-33K-60 CN-33K-60 L= szt. L=1.20 2szt. - Symbol: CN-22K-60 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokość H= 600 mm. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. CN-22K-60 L= szt. - Symbol: CN-22K-90 Producent: VOGEL&NOOT Grzejnik stalowy płytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokość H= 900 mm. CN-22K-90 L= szt. CN-22K-90 L= szt. CN-22K-90 L= str. 12

13 10.3 ARMATURA : Symbol: HYDROCONT-R1 Producent: OVENTROP. Zawór regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R z brązu, PN25, z gwintem wewnętrznym, nr katalogowy **, z płynną nastawą wstępną, z otworami fabrycznie zaślepionymi, z moŝliwością montaŝu króćców pomiarowych, kurków do napełniania i opróŝniana instalacji lub podłączenia rurki impulsowej do regulatora np. Hydromat DP. dn15 dn20 dn25 dn32 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. Symbol: RA-N-K Producent: DANFOSS. Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi), typ RA-N. DN szt. Symbol: RL Producent: HERZ Zawór grzejnikowy powrotny kątowy, typ RL DN szt. Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną, typ RA-N, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi). Dn15-39szt Dn20-1 szt. str. 13

14 Symbol: RL Producent: HERZ Zawór grzejnikowy powrotny prosty, typ RL Dn 15-39szt, Dn20 1szt. Symbol: ZAWK--J149 Producent: VALVEX. Zawór kulowy typ JFA-149 dn15 dn20 dn25 dn32 26szt. 8 szt. 4 szt. 2szt. Rozdzielacz rurowy DN 50 ze stali czarnej L = 0,8 m - 2 szt. Manometr z rurką syfonową i kurkiem trójdrogowym M160 zakres MPa 2szt. Termometr techniczny 3 szt. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym np: Taco - 11 szt. Wodomierz Js 1m3/h 1 szt. Zawór antyskaŝeniowy EA 251 Danfoss dn15 1 szt. str. 14

15 11. ZAŁĄCZNIKI str. 15

16 str. 16

17 str. 17

18 str. 18

19 str. 19

20 str. 20

21 Warszawa, r. OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 888 ), oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany instalacji c.o. w budynku przy ul. Grochowskiej 93, jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć. Projektant : mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI... ( podpis ) Sprawdzający : mgr inŝ. Bogumiła RZEPECKA... ( podpis ) str. 21

22 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r Dz. U. nr 120 poz Projektant : mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D/16 Spis treści: 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres robót 1.3 Wykaz obiektów budowlanych 1.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 1.5 Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych i sposoby ich zapobiegania 1.6 InstruktaŜ pracowników 1.7 Środki techniczne i organizacyjne 1.1 Podstawa opracowania Informację opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. (Dz.U. nr 169 z 2003r, poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. ( Dz. U. nr 191, poz ) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa. str. 22

23 1.2 Zakres robót dla potrzeb budowy instalacji c.o. - zaznaczenia tras przewodów - prowadzenie przewodów - montaŝ grzejników z wypoziomowaniem. - montaŝ armatury i elementów automatyki - próba ciśnieniowa - montaŝ izolacji - rozruch z regulacją instalacji - montaŝ izolacji 1.3 Wykaz obiektów budowlanych Projekt wykonawczy instalacji c.o. obejmuje roboty prowadzone wewnątrz budynku. 1.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Lokalizacja budynku, otoczenie, ani teŝ Ŝadne z elementów zagospodarowania działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagroŝenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. Ze względu na otoczenie terenu budowy w pobliŝu boisk sportowych i placów zabaw, obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych z szczególnym uwzględnieniem dzieci. 1.5 Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych i sposoby ich zapobiegania. - prace przy uŝyciu narzędzi i elektronarzędzi - prace spawalnicze - prace na pomostach Zabezpieczenie ludzi przed powyŝszymi zagroŝeniami naleŝy określić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia r. ze zmianami z dnia r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony-dz.u. nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003r. 1.6 InstruktaŜ pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę, oraz udziela instruktaŝu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach. InstruktaŜ stanowiskowy naleŝy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i higieny pracy. str. 23

24 1.7 Środki techniczne i organizacyjne - Wydzielić plac budowy i zabronić dostępu osobom postronnym - Przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne - Określić miejsce rodzaj i sposób uŝycia środków ochrony p.poŝ - Określić drogi ewakuacji z pomieszczeń oraz z terenu budowy w razie poŝaru lub klęsk Ŝywiołowych. W celu zapobiegania poŝarom naleŝy stosować tablice ostrzegawcze Zakaz palenia tytoniu, sprzęt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczyć miejsca, w których wykonane są prace spawalnicze. Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadające kompletną odzieŝ roboczą. NaleŜy uŝywać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią elektryczną. NaleŜy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki jak rękawice, okulary ochronne, nakrycie głowy. Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie stabilności pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. Podczas składowania materiałów naleŝy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych taśmami lub barierkami. Materiały składować tylko do bezpiecznej wysokości z umieszczeniem tablic informacyjnych: składowisko materiałów. Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszą być zabezpieczone wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie 30 ma. mgr inŝ. Andrzej RZEPECKI Warszawa listopad r. str. 24

25 str. 25

26 str. 26

27 str. 27

28 str. 28

29 str. 29

30 str. 30

31 str. 31

32

33

34

35

36

37

38

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2

HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo email: hvac@hvac.chorzow.pl Projektowanie i doradztwo inŝynierskie NIP 627-23-36-562

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: Kotłownia wraz z wewnętrzną instalacją gazową Adres obiektu budowlanego: Lisówki ul. Leśne Zacisze 2 62-070 Dopiewo Inwestor: Powiat Poznański Adres

Bardziej szczegółowo