PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania"

Transkrypt

1 INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Krakowie, NA DZIAŁCE NR EWID 100 OBRĘB _9.0002, GM. KRAKÓW. Kod: PT-PB 175 PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW, DZIAŁKA NR EWID. 100 OBRĘB: _ GMINA: Kraków POWIAT: Krakowski WOJEWÓDZTWO: Małopolskie Branża Funkcja Imię i Nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW Uprawnienia budowlane Data Podpis Instalacje sanitarne Projektant mgr inż. Robert Smagłowski MAZ/0074/POOS/ Kielce, czerwiec 2015

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 3. Opis stanu istniejącego 4. Obliczenia i opis rozwiązań projektowych 5. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic - Komenda Główna 1 : 100 Rys III/SANIT-1 2. Rzut parteru - Komenda Główna 1 : 100 Rys III/SANIT-2 3. Rzut I piętra - Komenda Główna 1 : 100 Rys III/SANIT-3 4. Rzut II piętra - Komenda Główna 1 : 100 Rys III/SANIT-4 5. Rzut parteru - Oficyna Prawa 1 : 100 Rys III/SANIT Rzut parteru - Oficyna Prawa 1 : 100 Rys III/SANIT Rzut piętra - Oficyna Prawa 1 : 100 Rys III/SANIT Rzut piętra - Oficyna Prawa 1 : 100 Rys III/SANIT Rzut parteru/piętra - Oficyna Lewa 1 : 100 Rys III/SANIT Rzut parteru/piętra - Oficyna Lewa 1 : 100 Rys III/SANIT-7.1 ZAŁĄCZNIKI 1. Karty katalogowe doboru urządzeń

3 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowanie jest projekt budowlany branży sanitarnej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej realizowany w ramach inwestycji pn. " Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie." Zakres opracowania obejmuje całkowitą wymianę rur rozprowadzających i przyłączeniowych wraz oraz wymianę grzejników z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. 2. Podstawa opracowania i materiały źródłowe Umowa - zlecenie z Inwestorem Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektowe Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wykonany w grudniu 2014 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wykonane przez Projekt Technika. Wizja lokalna Aktualne przepisy i normy. 3. Opis stanu istniejącego Instalacja wewnętrzna wykonana w układzie tradycyjnym tj. dwururowym systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym z rur stalowych i wyposażona w grzejniki żeberkowe żeliwne oraz grzejniki faviera. Rury rozprowadzające prowadzone są nad podłogą i częściowo pod stropem, a piony po wierzchu ścian zakończone odpowietrznikami automatycznymi. Przy grzejnikach brak zaworów termostatycznych. Stan techniczny instalacji obiektu ocenia się jako dostateczny, przewody o małej drożności z miejscowymi śladami korozji, grzejniki starego typu o stosunkowo małej sprawności. 4. Opis rozwiązań projektowych Obliczenia Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń przeprowadzono na podstawie audytu energetycznego budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wykonany w grudniu 2014 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j oraz audytu energetycznego wykonanego przez firmę Projekt-Technika. Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej i dobór grzejników wykonano w programie Audytor C.O. w wersji 3.6. Wyniki obliczeń zestawione tabelarycznie dołączono do projektu. Do obliczeń przyjęto tylko zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania. Podstawowe dane Parametry temperaturowe w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego 135/65 o C Dla sezonu letniego 70/30 o C

4 Parametry ciśnienia w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego: Dla sezonu letniego: na zasilaniu - 1,25 MPa na zasilaniu - 0,96 MPa na powrocie - 0,36 MPa na powrocie - 0,26 MPa Zapotrzebowanie ciepła na c.o. wynosi: Komenda Główna kw Oficyna Prawa kw Oficyna Lewa - 88 kw Razem - 333,0 kw Opis rozwiązań projektowych Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalację wodną pompową, w układzie zamkniętym dwururowym z rur polipropylenowych PP-R climatherm-stabi Glass stabilizowana warstwą z włókna szklanego. SDR 7.4 w zakresie średnic i SDR 11 w zakresie średnic Tmin= -20 C Tmax = 90 C Pmax = 1 MPa. Rura średnicy 16mm fusiothem-stabi SDR 7.4 stabilizowana mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną. Rury łączone przez zgrzewanie lub połączenia gwintowane i kołnierzowe z armaturą. W miarę możliwości starano sie zachować istniejące rozwiązanie instalacji oraz dotychczasowy układ prowadzenia przewodów. Przewiduje sie izolację termiczną przewodów rozprowadzających głównych (pionów i poziomów). Projektuje sie izolacje cieplną z otulin termoizolujących o współczynniku 0,035 W/mK o grubości izolacji: Średnica rury [mm] Grubość izolacji [mm] Przewody rozprowadzające poprowadzono nad podłogą, oraz pod sufitem ze spadkiem 3 w kierunku węzła cieplnego. Gałązki grzejnikowe ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku przepływu czynnika grzejnego. Na gałązkach zasilających przed grzejnikami należy zamontować kryzy dławiące lub wyregulować je poprzez wstępne nastawy zaworów termostatycznych wyszczególnione w części rysunkowej opracowania. Na pionach zasilających zaprojektowano odpowietrzniki automatycznymi 3/8. Przejścia przez ściany i stropy pomieszczeń w budynku należy wykonać przy zastosowaniu rur ochronnych stalowych o średnicy o jedną dymensję większą od średnicy rury c.o. Zastosowano grzejniki stalowe płytowe K-Profi o wysokosci 50, 60 i 90cm firmy Buderus. Na zasilaniu grzejnika zastosowano zawory termostatyczne typ RA-N-P firmy Danfoss z nastawą wstępną, na powrocie grzejnika przewidziano zawory odcinające proste z nastawą wstępną, z możliwością spustu wody, umożliwiające odłączenie

5 grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Do precyzyjnej regulacji instalacji na na części pionów oraz poziomów zastosowano na powrocie instalacji regulatory różnicy ciśnienia, typ ASV-PV PLUS utrzymujące stałą różnicę ciśnienia w zakresie dp = kpa. Na zasilaniu zastosowano zawór odcinający z płynną nastawą wstępną, typ ASV-I, gwint wewnętrzny, z możliwością pomiaru przepływu, oraz podłączenia rurki impulsowej dającej sygnał ciśnienia dla regulatora różnicy ciśnienia ASV-PV Plus. Grzejniki należy montować przy ścianach minimum 10 cm nad podłogą na wieszakach naściennych będących na wyposażeniu grzejników zgodnie z PN 64/ Pomieszczenie wymiennikowni zostanie przebudowane pod kątem wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej, co zostało ujęte w osobnym opracowaniu dotyczącym instalacji solarnej. W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania należy przewidzieć zasilenie i powrót czynnika grzewczego z podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. poprzez włączenie do rozdzielaczy rurowych. Dobór urządzeń wymiennikowni przeprowadzono w odrębnym opracowaniu "Węzeł cieplny" Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji c.o. przeprowadzić wg wymagań technicznych COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna Elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie powierzchni, dwukrotne malowanie farbą podkładową syntetyczną, dwukrotne malowanie emalią nawierzchniową. Izolację termiczną należy wykonać na przewodach znajdujących się w części nie ogrzewanej piwnicy oraz w kanałach części niepodpiwniczonej, stosując otuliny z pianki poliuretanowej przytwierdzone opaskami mocującymi. Próby i odbiory Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację należy kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą z prędkości min. 1,0 m/s, a na 24 godziny przed rozpoczęciem próby szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, armatury przy ciśnieniu statycznym wody w instalacji, a ewentualne nieszczelności należy usunąć. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Wyniki należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia w instalacji. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby na zimno w poszczególnych obiegach należy przeprowadzić próbę na gorąco w ciągu 72 godzin. Podczas próby na gorąco należy wykonać ponowne oględziny wszystkich połączeń i uszczelnień. Odbiór częściowy i końcowy należy przeprowadzić na podstawie projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, oraz Specyfikacji Wykonania i odbioru robót w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6 5. Uwagi końcowe Całość robót instalacyjno montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.), Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 89 poz. 414), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach BHP, ppoż i ochrony środowiska, a wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlano montażowe prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wszystkie prace winny być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać co najmniej takie same parametry i cechy jakościowo-użytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z częścią opisową i rysunkową dokumentacji technicznej, a o koniecznych zmianach poinformować autora. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające do pracy w instalacji solarnej.

7 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

8 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

9 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

10 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

11 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

12 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

13 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

14 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

15 110 0/ /02 hp=63cm 80 0/04 0/06 0/03 hp=84cm hp=118cm 0/ /07 0/08 0/ hp=92cm /10 0/11 1/01 1/04 hp=90cm /12 hp=90cm 0/13 1/02 1/ h=402cm h=443cm / /15 0/16 h=370cm /05 66 szt. - luksfery Schody - 2.8m² 0/17 0/ hp=92cm 139 h=390cm h=207cm hp=15cm /20 h=378cm 159 0/18 0/19 40 szt. - luksfery h=367cm 1/ /21 hp=189cm szt. - luksfery h=381cm hp=205cm 82 1/07 h=194cm 124 hp=15cm hp=205cm szt. - luksfery 24 szt. - luksfery 124 hp=242cm 1/02 hp=189cm 1/01 hp=90cm hp=90cm hp=90cm 1/03 1/04 hp=90cm 0/02 0/ /01 0/04 0/05 0/07 0/08 0/09 0/12 0/14 0/10 Lp. Nazwa pom. PARTER Pow.m² Wys.m 0/01 Wiatrołap 1,7 2,70 0/02 Dyżurka 15,2 2,70 0/03 Pokój biurowy 11,0 3,00 0/04 Komunikacja 6,6 3,00 0/05 WC 2,4 3,00 0/06 Pokój socjalny 9,8 3,45 0/07 Garaż na 2 poj. 57,9 3,83 0/08 Garaż na 1 poj. 26,0 3,83 0/09 Szatnia 30,5 3,68 0/10 Klatka schodowa 7,8 0/11 Komunikacja 5,0 3,68 0/12 Myjnia sprzętu straż. 22,1 3,68 0/13 Pokój związkowy (Solidarność) 12,1 3,68 0/14 Garaż na 5 poj. 197,0 4,02 / 4,43 0/15 Komunikacja 2,7 3,70 0/16 Magazyn 33,0 3,70 0/17 Pokój biurowy 15,7 3,67 0/18 Pom. socjalne (magazynowe) 22,5 3,73 0/19 Komunikacja 7,2 3,74 0/20 Magazyn 40,0 3,67 / 3,78 0/21 Archiwum 31,0 3,61 PIĘTRO Lp. Nazwa pom. Pow.m² Wys.m 1/01 Komunikacja 2,4 1/02 Aneks kuchenny 6,2 3,48 1/03 Pom. klubowe 6,5 3,41 1/04 Pom. klubowe 34,7 3,13 1/05 Magazyn 76,30 3,13 1/06 Magazyn 56,1 2,07 / 3,90 1/07 Magazyn 23,4 1,94 / 3, / hp=92cm Funkcja: Imię i nazwisko: Projektował: mgr inż. Robert Smagłowski 0/11 Nr upr. Podpis: hp=90cm Numer rysunku: 0/13 Branża: Inwestor: Rodzaj projektu: Skala: Adres inwestycji: Uwagi: Temat:

16 110 0/ /02 hp=63cm 80 0/04 0/03 0/06 hp=84cm hp=118cm 0/ /07 0/08 0/ hp=92cm /10 0/11 1/01 1/04 hp=90cm hp=90cm /12 0/13 1/02 1/ h=402cm h=443cm / /15 0/16 h=370cm /05 66 szt. - luksfery Schody - 2.8m² 0/17 0/ hp=92cm h=390cm h=207cm hp=15cm 0/20 h=378cm 159 0/18 0/19 40 szt. - luksfery h=367cm 1/ hp=189cm 277 0/ szt. - luksfery h=381cm hp=205cm 82 1/07 h=194cm 124 hp=15cm hp=205cm szt. - luksfery 24 szt. - luksfery 124 Lp. Nazwa pom. PARTER Pow.m² Wys.m 0/01 Wiatrołap 1,7 2,70 0/02 Dyżurka 15,2 2,70 0/03 Pokój biurowy 11,0 3,00 0/04 Komunikacja 6,6 3,00 0/05 WC 2,4 3,00 0/06 Pokój socjalny 9,8 3,45 0/07 Garaż na 2 poj. 57,9 3,83 0/08 Garaż na 1 poj. 26,0 3,83 0/09 Szatnia 30,5 3,68 0/10 Klatka schodowa 7,8 0/11 Komunikacja 5,0 3,68 0/12 Myjnia sprzętu straż. 22,1 3,68 0/13 Pokój związkowy (Solidarność) 12,1 3,68 0/14 Garaż na 5 poj. 197,0 4,02 / 4,43 0/15 Komunikacja 2,7 3,70 0/16 Magazyn 33,0 3,70 0/17 Pokój biurowy 15,7 3,67 0/18 Pom. socjalne (magazynowe) 22,5 3,73 0/19 Komunikacja 7,2 3,74 0/20 Magazyn 40,0 3,67 / 3,78 0/21 Archiwum 31,0 3,61 PIĘTRO Lp. Nazwa pom. Pow.m² Wys.m 1/01 Komunikacja 2,4 1/02 Aneks kuchenny 6,2 3,48 1/03 Pom. klubowe 6,5 3,41 1/04 Pom. klubowe 34,7 3,13 1/05 Magazyn 76,30 3,13 1/06 Magazyn 56,1 2,07 / 3,90 1/07 Magazyn 23,4 1,94 / 3,81 90 hp=90cm Schody - 2.8m² hp=90cm hp=90cm 142 1/ h=390cm h=207cm hp=15cm / h=381cm 1/07 h=194cm hp=15cm h=367cm 0/18 0/14 0/16 0/20 h=402cm h=378cm 0/21 h=370cm 0/17 0/15 hp=92cm 0/ h=443cm szt. - luksfery szt. - luksfery 24 szt. - luksfery 24 szt. - luksfery 66 szt. - luksfery hp=242cm hp=189cm Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: hp=90cm hp=90cm hp=90cm Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: 139 Uwagi: Temat:

17

18

19

20

21

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: Kotłownia wraz z wewnętrzną instalacją gazową Adres obiektu budowlanego: Lisówki ul. Leśne Zacisze 2 62-070 Dopiewo Inwestor: Powiat Poznański Adres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo