BRANŻA SANITARNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA SANITARNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 BRANŻA SANITARNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Opis instalacji c.o. 2. Rysunki instalacji instalacji c.o. CO1_RZUT_PIWNIC_INSTALACJA_CO 1:100 CO2_RZUT_PARTERU_INSTALACJA_ CO 1:100 CO3_ROZWINIĘCIE_INSTALACJI_ C.O. 1:50

2 1. Opis instalacji c.o.

3 WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO PROJEKTU Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 255, obręb 4 położonych przy ul. Jana Pawła II 1. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlano-architektoniczny opracowany równolegle. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z r. + zmiana z ). 3. Uzgodnienia międzybranżowe. 4. Aktualne normy i przepisy, a w szczególności: - PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, - PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - PN-EN Nowa metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. - PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne - PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w nowoprojektowanym budynku krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim. 3. Charakterystyka budynku Kubatura ogrzewanego budynku m 3 Powierzchnia ogrzewalna budynku 3 268,24 m 2 Zapotrzebowanie ciepła: - dla centralnego ogrzewania 26,69 kw 4. Założenia do obliczeń - dla przygotowania c.w.u. 82,00 kw Dane wyjściowe przyjęte do obliczeń: - rodzaj budynku: masywny - rodzaj ogrzewania: rozdzielaczowy o. podłogowe 45/35 o C Przygotowanie c.w.u. 70/50 o C - strefa klimatyczna: I - temperatura obliczeniowa zewnętrzna: -16 o C - działanie ogrzewania: bez przerwy z osłabieniem w nocy

4 5. Opis rozwiązań 5.1 Instalacja c.o. W projektowanym budynku zaprojektowano instalację jako wodną, o parametrach 45/35 o C, w systemie rozdzielaczowym. Przewody zasilające na poziomie piwnicy zaprojektowano z rur stabilizowanych, typ PE-RT, firmy Kan-therm. Zasilanie rozdzielaczy na wyższych kondygnacjach oraz podejścia do grzejników zaprojektowano z rur z warstwą antydyfuzyjną typ PE-Xc, firmy Kan-therm. Ze względu na odpowietrzenie rozdzielacze należy wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki, a króćce przewodów - przyłączać od dołu. W każdej szafce rozdzielaczowej, na przewodzie zasilania zaprojektowano zawór regulacyjny AB-QM, firmy Danfoss. Na wyjściu z rozdzielaczy instalacyjnych, zaprojektowano zawory odcinające. Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. będzie układ pompy ciepła ze wspomaganiem z kotła gazowego. Zabezpieczeniem instalacji będzie naczynie przeponowo wzbiorcze (dobór w opracowaniu źródła ciepła). Prowadzenie przewodów zaprojektowano pod stropem piwnic i w bruzdach w ścianach parteru. Prowadzenie pionów w bruzdach w ścianach lub w obudowach z płyt kartonowogipsowych. Podejścia do grzejników w bruzdach w posadzce (pod warstwą styropianu technologicznego o. podłogowego). Projektuje się ogrzewanie podłogowe w technologii mokrej. Podstawą tej technologii są rury z polietylenu sieciowanego, które zalewane są w warstwie płynnego jastrychu. Czas wiązania jastrychu wynosi do 4 tygodni. Należy zdylatować podłogę grzejną od ścian. Jako izolacje brzegową należy stosować taśmę z miękkiej pianki polietylenowej o grubości 8 mm, do której przymocowana jest folia. Wysokość izolacji brzegowej powinna sięgać stropu konstrukcyjnego i górnej krawędzi wykładziny podłogowej. Zabezpieczeniem izolacji cieplnej jest folia polietylenowa grubości 0,2 mm, łączona na zakładkę, a przy ścianach wywinięta do wysokości warstwy jastrychu.. Rury grzejne mocować do warstwy izolacji za pomocą spinek U-kształtnych. Po zamocowaniu przewodów do podłoża i wykonaniu prób hydraulicznych zalewa się je się je warstwą jastrychu grubości ok. 65 mm. Do ogrzewania podłogowego zaleca się stosowanie jastrychu cementowego, z uziarnieniem kruszywa do 8 mm i ilości cementu kg/m3 betonu, stosunkiem wody do betonu 0,45. Do jastrychu w celu zwiększenia jego płynności i dokładniejszego otoczenia przewodu grzejnego należy dodać plastyfikator. Podczas betonowania i przez okres wiązania betonu rury pozostawić pod ciśnieniem 0,3-0,4 MPa. Sezonowanie jastrychu powinno wynosić 28 dni, po tym okresie można przystąpić do stopniowego wygrzewania. Temperatura ogrzewania podłogowego 45 o C. Instalacja ogrzewania podłogowego pracuje wspólne z ogrzewaniem tradycyjnym grzejnikowym Prowadzenie przewodów Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych możliwość odpowietrzania. Minimalny spadek przewodów rozprowadzających to 1. Dopuszcza się możliwość układania przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Odpowietrzenie zgodnie z normą PN-91/B za pomocą odpowietrzników montowanych fabrycznie na grzejnikach. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej Dn 40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna umożliwiać dogodny montaż przewodów. Przewód zasilający pionu powinien znajdować się z prawej strony (dla patrzącego na ścianę). Obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji zimnej wody i przewodów gazowych. Przewody prowadzone pod tynkiem należy zaopatrzyć w otulinę elastyczną uniemożliwiającą tarcie przewodów o ostre krawędzie bruzd. W obszarze połączeń otuliny powinny być pogrubione.

5 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z poniższej tabeli. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu. Podpory przesuwne powinny zapewniać swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Wydłużenia termiczne będą kompensowane załamaniami na trasie. Tab. 1. Maks. odstęp między podporami przewodów z rur plastikowych w instalacji ogrzewczej wodnej Przewód montowany Średnica nominalna rury Pionowo* Inaczej [m] [m] Dn 12 Dn 20 1,0 0,5 > Dn 25 1,2 0,7 * Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie rury. Średnica tulei powinna być większa od zewnętrznej średnicy rury o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i o 1 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm nad posadzkę. Nie dotyczy to tulei ochronnych dla gałązek grzejnikowych, których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między tuleją a rurą przewodu powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Grzejniki montować na wysokości 0,20m od poziomu posadzki (zgodnie z rzutami instalacji c.o.) Armatura i przewody W projektowanym budynku zaprojektowano grzejniki płytowo konwektorowe, dolno zasilane firmy Stelrad, oraz ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy stosować grzejniki ocynkowane. Dla grzejników dolnozasilanych należy zastosować zestaw przyłączeniowy (kątowy), typ RLV-KS oraz głowicę termostatyczną typ RAW-K, wszystko firmy Danfoss. Nastawy powinny być wykonane po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Armaturę należy zamontować w sposób umożliwiający dostęp do obsługi i konserwacji. Kierunek przepływu oznaczony na armaturze powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody instalacyjnej Próby i płukanie Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie należy przeprowadzić wodą. Podczas badania zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych odpowietrzników automatycznych., lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalację odpowietrzać poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych.

6 Bezpośrednio po wypłukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. W celu zbadania szczelności należy do instalacji podłączyć ręczną pompę do badania szczelności wyposażoną w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Badanie można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowości instalacji do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Następnie należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w tabeli 3 i 4. Tabela 2. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną ciśnienie próbne instalacji. Lp. Rodzaj instalacji Sposób zabezpieczenia instalacji Rodzaje odbiorników Ciś. próbne w najniższym punkcie inst. 1 temp. zgodnie z a) dowolne z ograniczeniami p *) r +2 lecz nie mniej niż zasilania PN-B lub wynikającymi z właściwej PN lub 4 bary t z < PN-B aprobaty technicznej 100 o C b) grzejniki płaszczyznowe (z właściwym ograniczeniem temp.) * ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 4 bar. Tabela 3. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną inst. ogrzewczej z przewodów z tworzywa sztucznego. Nazwa czynności Czas trwania Warunki uznania wyników badania za pozytywne Badanie wstępne Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego Obserwacja instalacji i podniesienie ciś. w instalacji - 10min. Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia jest spowodowany wyłącznie elastycznością przewodów z tworzywa do wartości ciś. próbnego sztucznego Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 10min. instalacji do wartości ciśnienia próbnego Obserwacja instalacji 10min. Podniesienie ciś. w inst. do wartości ciś. próbnego - Obserwacja instalacji 0,5 h brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku. Badanie główne (do badania gł. należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytyw.) Podniesienie ciś. w inst. do wartości ciś. próbnego - brak przecieków i roszenia, spadek Obserwacja instalacji 2 h ciśnienia nie większy niż 0,2 bar UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie, poczynając od badania wstępnego. UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego dla których producent wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi. Badanie uzupełniające (do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym.) Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone z wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzyw sztucznych.

7 5.10. Izolacja termiczna Przewody rozprowadzające być izolowane cieplnie. Izolowanie przewodów należy rozpocząć po przeprowadzeniu prób szczelności (potwierdzenie protokołem odbioru). Materiały izolacyjne powinny być suche, czyste i nie uszkodzone. Powierzchnie izolowane powinny być suche i czyste. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolację wykonać z pianki poliuretanowej zgodnie z PN-B Stosować izolacje nierozprzestrzeniająca ognia Warunki wykonania i odbioru Instalację wykonać zgodnie : - z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz ze zmianą z r)., - z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6.wyd. COBRTI INSTAL Uwagi dodatkowe Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. Opracowała: mgr inż. Beata Talaśka

8 7.0. Bilans ciepła Nr. Pom. Temp [ o C] Q [W] Nazwa ogrzewanie [45/35 o C] PIWNICA Pom. ciepłej wody /1200 ocynkowany Pom. magazynowo/naprawcze / Klatka schodowa Doliczone do Pom. koagulatu Nieogrzewane Pom kwasu Nieogrzewane Pom. podchlor.sodu Nieogrzewane / /1600 Komunikacja ocynkowane Strefa uzdatniania wody Nieogrzewane Podbasenie Nieogrzewane Wentylatorownia Nieogrzewane PARTER Hall O.podłogowe Szatnia O.podłogowe Komunikacja O.podłogowe Kasa O.podłogowe Pom. ratownika O.podłogowe Magazyn Basenu O.podłogowe Wezeł szatniowy NPS O.podłogowe Wezeł szatniowy M O.podłogowe Wezeł szatniowy D O.podłogowe WC D O.podłogowe WC M O.podłogowe WC NPS O.podłogowe Sanitariaty dla pracowników O.podłogowe / Szatnia dla pracowników O.podłogowe / Pom. socjalne O.podłogowe Biuro O.podłogowe Pom. gospodarcze O.podłogowe Klatka schodowa / Rozdzielnia NN Nieogrzewane Magazyn O.podłogowe Pom. wodomierza Nieogrzewane Kotłownia / Hala basenowa o.powietrzne

9 2. Rysunki instalacji instalacji c.o. CO1_RZUT_PIWNIC_INSTALACJA_CO 1:100 CO2_RZUT_PARTERU_INSTALACJA_ CO 1:100 CO3_ROZWINIĘCIE_INSTALACJI_ C.O. 1:50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. INSTALACJA GAZU 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. INSTALACJA GAZU 1.1. WSTĘP 1.2. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

Projekt rozruchu instalacji i ciągów technologicznych

Projekt rozruchu instalacji i ciągów technologicznych Projekt rozruchu instalacji i ciągów technologicznych OBIEKT: INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22 400 Zamość Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo