REGULAMIN. warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU REGULAMIN warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Płock 2013r.

2 Spis treści I. Postanowienia wstępne II. Formy wsparcia studentów niepełnosprawnych III. Zasady wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań oraz innych form wsparcia ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym strona 3 strona 4 strona 5 IV. Wydatkowanie dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia strona 8 Załącznik nr 1 kwestionariusz rejestracyjny Załącznik nr 2 deklaracja o ochronie praw autorskich zarejestrowanych materiałów 2

3 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej Uczelnią, podejmuje i będzie podejmować działania mające na celu zapewnienie równych szans w realizacji procesu edukacyjnego, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności studenta. 2. Uczelnia, w szczególności, będzie podejmować działała zmierzające do: a) usuwania barier w zakresie dostępu do informacji, b) podejmowania takich działań organizacyjnych, by nie zmniejszając wymagań merytorycznych osoby niepełnosprawne i przewlekle chore mogły realizować naukę w trybie standardowym, c) zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów, d) likwidacji barier, całkowicie lub częściowo, w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym udział w życiu społeczności akademickiej oraz w dostępie do zasobów informacyjnych, e) zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. 3. Do korzystania ze wsparcia Uczelni w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym mogą ubiegać się: a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 1997r. Nr 123, poz. 776 z póź. zm.), b) osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy, c) pracownicy naukowo-dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. a i pkt. b winny posiadać status studenta 3

4 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. II. FORMY WSPARCIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 1. Uczelnia na uzasadniony wniosek studenta oferuje studentom niepełnosprawnym formy wsparcia w zakresie: 1.1. dostosowania egzaminów/zaliczeń oraz innych form weryfikacji wiedzy do potrzeb i możliwości percepcyjnych studenta niepełnosprawnego 1.2. zakwaterowania w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 1.3. udzielenia urlopu z przyczyn długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innych ważnych okoliczności losowych 1.4. pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo lub wymagających pomocy osób trzecich), tłumacza języka migowego (w przypadku osób niesłyszących lub niedosłyszących) 1.5. organizowania zajęć sportowych odpowiednio dostosowanych do możliwości psychofizycznych studenta 1.6. wypożyczania sprzętu specjalistycznego, którym dysponuje Uczelnia (np. laptopy, powiększalniki, pamięć przenośna USB itp.) 1.7. organizowania dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów, którzy mają trudności w studiowaniu i opanowaniu któregokolwiek z przedmiotów dydaktycznych 1.8. dojazdów na Uczelnię, jeżeli student nie jest w stanie samodzielnie poruszać się lub wymaga opieki osoby trzeciej, i jeżeli terminy dojazdów na Uczelnię pokrywają się z terminami obowiązków dydaktycznych studenta 1.9. organizacji spotkań informacyjnych, mających na celu badanie problemów związanych ze studiowaniem oraz spotkań z przedstawicielami ZUS, PFRON, PCPR w zakresie tematyki związanej z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności organizację spotkań integracyjnych organizacji warsztatów/szkoleń dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym działań wspierających przedsiębiorczość korzystania ze stanowiska komputerowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 4

5 1.13. organizacji turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych 2. Dopuszcza się stosowanie innych form pomocy, wynikających z bieżących potrzeb studenta niepełnosprawnego, niż wymienione w ust.1, o ile nie są one sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), Statutu i Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. III. ZASADY WPROWADZANIA I STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ INNYMCH FORM WSPARCIA UŁATWIAJĄCYCH STUDIOWANIE STUDENTOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 3 1. Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, prowadzące kształcenie, zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu nauczania i planu studiów przez studentów niepełnosprawnych, uwzględniając stopień i charakter ich niepełnosprawności oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów. 2. Dyrektorzy Instytutów odpowiedzialni są za stosowanie alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym. 3. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie prowadzi do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów niepełnosprawnych. 4. Warunkiem zastosowania rozwiązań alternatywnych jest występowanie zależności pomiędzy niepełnosprawnością studenta a trudnościami w realizacji programu studiów. 5. Student niepełnosprawny zobowiązany jest do podjęcia aktywnej współpracy w ramach udzielanego wsparcia Wszelkie działania podejmowane w Uczelni na rzecz studentów niepełnosprawnych koordynuje Rzecznik ds. osób niepełnosprawnych, zwany dalej Rzecznikiem. 2. Student niepełnosprawny ubiegający się o wsparcie ze strony Uczelni zobowiązany jest do złożenia u Rzecznika kwestionariusza rejestracyjnego wraz z aktualną legitymacją studencką, dokumentacją potwierdzającą stan zdrowia (wzór kwestionariusza stanowi 5

6 załącznik nr 1) 3. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia studenta nie mogą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem do Rzecznika, z wyłączeniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 4. Jeżeli Rzecznik uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku studenta, może on żądać uzupełnienia dokumentacji lub odbycia wizyty lekarskiej, celem uzyskania dokumentacji potwierdzającej aktualny stan zdrowia studenta. 5. Pełnomocnik na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy ze studentem określa jego indywidualne potrzeby. 6. W przypadku, gdy student posiada czasowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć kolejne (uaktualnione) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 7. W przypadku nie uzyskania i nie dostarczenia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności student traci prawo do przyznanej formy wsparcia. 8. Jeżeli przedstawiona dokumentacja oraz przeprowadzone konsultacje nie potwierdzają związku pomiędzy stanem zdrowia studenta, a trudnościami w realizacji programu studiów, Uczelnia może odmówić udzielenia lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Od odmowy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć do Rzecznika w terminie nie przekraczających 14 dni od daty otrzymania decyzji. 9. Dokumentacja dotycząca osób niepełnosprawnych, a w szczególności informacje na temat stanu zdrowia i zgłaszanych przez studenta problemów objęte są klauzulą poufności i ochroną danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) Wsparcie studenta niepełnosprawnego ze strony Uczelni poprzez stosowanie rozwiązań alternatywnych udzielane jest na podstawie pisemnego wniosku studenta złożonego do Dyrektora Instytutu za pośrednictwem Rzecznika. Rzecznik opiniuje każdy wniosek studenta, proponując określone formy i okres stosowania rozwiązań alternatywnych. 2. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta niepełnosprawnego podejmuje Dyrektor Instytutu. 6

7 6 1. Jeżeli niepełnosprawność znacznie utrudnia lub uniemożliwia studentowi udział w zajęciach na zasadach ogólnych, student może ubiegać się o: a) okresowe, całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia, b) zmianę form sprawdzenia wiedzy w trakcie trwania zajęć, c) pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. 2. Jeżeli niepełnosprawność studenta uniemożliwia samodzielne sporządzenie notatek Dyrektor może udzielić zgody na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych rejestrujących przebieg zajęć (np. dyktafon, notes brajlowski, komputer przenośny). 3. W przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do podpisania deklaracji o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich) (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2.) 7 1. Student, któremu niepełnosprawność znacznie utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z materiałów dydaktycznych (wykorzystywanych w trakcie zajęć, zaliczeniowych, egzaminacyjnych) udostępnionych w formie standardowej, może ubiegać się o dostosowanie tych materiałów do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych. 2. Dostosowanie materiałów dydaktycznych polega na zastosowaniu alternatywnej formy zapisu tych materiałów w postaci: a) druku o zwiększonej wielkości czcionki, b) nagrania audio, c) nagrania wideo, d) zapisu elektronicznego. 3. Zmiany formy zapisu materiałów dydaktycznych koordynuje Rzecznik lub inna jednostka organizacyjna Uczelni, w ramach posiadanego zaplecza technicznego. 4. Materiały dydaktyczne (wykorzystywane w trakcie zajęć, zaliczeniowe i egzaminacyjne) przekazywane są przez właściwego nauczyciela akademickiego odpowiedniej jednostce organizacyjnej dokonującej zmiany formy ich zapisu. Materiały przekazywane są nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie których będą wykorzystywane i 14 dni przed terminem zaliczenia lub egzaminu. 7

8 8 1. Student, któremu niepełnosprawność znacznie utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie zaliczenia lub zdawanie egzaminu na zasadach ogólnych (w ustalonym czasie, formie, trybie i terminie) może ubiegać się o: a) wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu, b) zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych (komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne), c) zastosowanie alternatywnych form zapisu, d) zmianę formy (zaliczenia/egzaminu) pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną, e) wyznaczenie innego miejsca przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, f) przełożenie terminu zaliczenia/egzaminu. 2. Jeżeli niepełnosprawność znacznie utrudnia lub uniemożliwia studentowi przystąpienie do egzaminów w terminach przewidzianych w ramach sesji egzaminacyjnej, student może ubiegać się o przełożenie terminów egzaminów poza okres trwania sesji. Terminy egzaminów ustalane są przez studenta z osobami wyznaczonymi do ich przeprowadzenia. 9 Dopuszcza się stosowanie wobec studentów niepełnosprawnych innych rozwiązań alternatywnych niż wymienione w 6-7, o ile nie są one sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), Statutu i Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. IV. WYDATKOWANIE DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE STWARZANIEM STUDENTOM, BĘDĄCYM OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE KSZTAŁCENIA Uczelnia otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 8

9 2. Dofinansowaniem może być objęty student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 3. Środki, o których mowa w ust. 1, na umotywowany wniosek studenta przeznacza się w szczególności na finansowanie następujących kosztów kształcenia: 3.1 zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym, w celu stworzenia bezpłatnej wypożyczalni sprzętu np. dyktafonów, powiększalników, itp., 3.2 doposażenie biblioteki uczelnianej w sprzęt i oprogramowanie komputerowe ułatwiające naukę osobom niepełnosprawnym, np. klawiatura dla osób niedowidzących, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe 3.3 zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne 3.4 finansowanie form wsparcia dla studentów niepełnosprawnych w zakresie spraw związanych z kształceniem oraz kształtowaniem ścieżki zawodowej rozumianych jako: pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, lub pomoc doradcy zawodowego. 3.5 finansowanie organizowanych przez Uczelnię szkoleń, warsztatów, konferencji, które w bezpośredni sposób są skierowane do studentów niepełnosprawnych pomagając im uzyskać wiedzę i kształtować umiejętności przydatne do rozwoju potencjału osobistego 3.6 udział pracowników i studentów Uczelni w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, organizowanych przez inne instytucje, które w bezpośredni sposób są skierowane do studentów niepełnosprawnych, pomagając im uzyskać wiedzę i kształtować umiejętności przydatne do rozwoju potencjału osobistego, 3.7 dojazdy na Uczelnię, jeżeli student nie jest w stanie samodzielnie poruszać się lub wymaga opieki osoby trzeciej, i jeżeli terminy dojazdów na Uczelnię pokrywają się z terminami obowiązków dydaktycznych studenta. 3.8 transport w formie transportu własnego, zlecenia lub refundacji kosztów studentom niepełnosprawnym na podstawie przedstawionego rachunku. 3.9 dostęp do materiałów dydaktycznych: przeniesienie na alfabet Braille a podręczników akademickich i bieżących materiałów dydaktycznych, przygotowanie grafik wypukłych, zakup materiałów dydaktycznych 3.10 efektywną naukę języków obcych: kształcenie lektorów języków obcych w zakresie specyficznej metodologii i wykorzystywanego sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania, realizacja specjalistycznych lektoratów dostosowanych do potrzeb 9

10 osób niepełnosprawnych (specjalistyczna metodologia nauczania, czas nauki dostosowany do potrzeb studentów, niewielkie, umożliwiające efektywną naukę grupy zajęciowe), dofinansowanie indywidualnych lektoratów z języków obcych, dodatkowe lektoraty 3.11 likwidowanie barier komunikacyjnych ze studentami głuchymi: tłumaczenie zajęć dydaktycznych na język migowy 3.12 dostosowanie zajęć wychowania fizycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych 3.13 wsparcie merytoryczne konsultantów i podnoszenie ich kompetencji zawodowych 3.14 adaptację sposobu sprawdzania postępów w nauce studentów posiadających uzasadnione specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z niepełnosprawności, dostosowanie formy egzaminów/zaliczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 3.15 dodatkowe uzupełniające dydaktyczne zajęcia 3.16 obozy szkoleniowe dla studentów niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjnoszkoleniowe, wyjazd studentów na Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych 3.17 integracja środowiska studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych 3.18 pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz w szczególnych przypadkach także dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców lub lektorów dojeżdżających do niechodzących studentów, opłacenie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (w tym pokrywanie kosztów ich wynagrodzenia, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, itp.), wynagrodzeń psychologów i psychiatrów, dla nauczycieli akademickich uczących studentów niepełnosprawnych na indywidualnym toku studiów oraz innych terapeutów prowadzących zajęcia ze studentami niepełnosprawnymi 3.19 warsztaty edukacyjne dla studentów niepełnosprawnych 3.20 usługi asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej podczas zajęć dydaktycznych zakup komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby dostępu do materiałów dydaktycznych 3.22 pełną dostępność architektoniczną budynków dydaktycznych, administracyjnych, obiektów sportowych. Budowa podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także mających trudności z pokonywaniem schodów. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach uczelni 3.23 zakup sprzętu komputerowego do biblioteki i czytelni uczelnianych oraz instytutów w ramach stanowisk dla osób niepełnosprawnych 10

11 3.24 zakup sprzętu i oprogramowania do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu dla osób ze schorzeniami 3.25 dofinansowanie innych zadań pozwalających studentom niepełnosprawnym na pełny udział w procesie kształcenia. 4. Poza wnioskiem studenta Uczelnia może m.in. 4.1 wprowadzać w obiektach udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów 4.2 zaspokajać potrzeby studentów niepełnosprawnych umożliwiające funkcjonowanie w roli studenta w sferze naukowej, kulturowej i sportowej 4.3 sfinansować wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw studentów niepełnosprawnych 4.4 sfinansować wynagrodzenie osób udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, tj. wsparcia psychologicznego, prawnego, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wsparcia doradcy zawodowego 4.5 dostosować zajęcia wychowania fizycznego do potrzeb studentów niepełnosprawnych 4.6 dostosować warunki zakwaterowania w Domu Studenta do potrzeb osób niepełnosprawnych 4.7 organizować Dni Adaptacyjne dla studentów niepełnosprawnych 4.8 wyposażać Instytuty w sprzęt ratunkowy oraz przeszkalać pracowników 4.9 kształtować wśród pracowników uczelni prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Przygotowywać kadrę akademicką do pracy ze studentami niepełnosprawnymi 4.10 przygotowywać ulotki informacyjne dla kandydatów na studia 4.11 wprowadzić inne udogodnienia pozwalających studentom niepełnosprawnym na pełny udział w procesie kształcenia Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2013 roku. 2. Niniejszym traci moc regulamin w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku z 2010 roku. 11

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo