PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa części pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Przemyślu dz. nr 1126, 1128 i 1132 obr. 207 ul. Waygarta 8, Przemyśl Zespół opracowujący: CONSTRUCTION PROJECT BranŜa Imię i Nazwisko Projektant : mgr inŝ. Sławomir Neupauer nr upr. PDK/0138/POOS/09 Instalacje sanitarne Sprawdzający : inŝ. Józef Boroń nr upr. GT-8341/53/77 mgr inŝ. Maciej Radoń mgr inŝ. Arkadiusz Miłek INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE Przedmiot i zakres opracowania INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obliczenia zapotrzebowania ciepła i instalacji c.o Ogólne załoŝenia projektowe instalacji c.o Szczegółowy opis rozwiązania instalacji c.o Instalacja centralnego ogrzewania Odpowietrzenie instalacji Napełnianie i odwodnienie instalacji Regulacja hydrauliczna instalacji Badania i próby szczelności WENTYLACJA POMIESZCZEŃ Ogólne załoŝenia projektowe instalacji wentylacyjnej INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA UWAGI KOŃCOWE... 8 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr CO1 Rzut budynku instalacje centralnego ogrzewania skala 1:50, Rys. nr CO2 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania skala b/s, III. Obliczenia 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem wentylacji przebudowanych pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Zakresem opracowania objęto: wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacyjnej mieszanej W przebudowanych pomieszczeniach budynku Prokuratury Okręgowej w Przemyślu istniejąca instalacja centralnego ogrzewania zostanie przebudowana. Instalacja rurowa stalowa wraz z grzejnikami Ŝeliwnymi Ŝeberkowymi zostanie zdemontowana. Dla powstałych pomieszczeń zostanie wykonana nowa instalacja c.o. wraz z grzejnikami płytowymi stalowymi. Zasilanie instalacji w czynnik grzewczy realizowane będzie istniejącymi rurociągami. Dla przebudowanych pomieszczeń zostanie wykonana instalacja wentylacyjna grawitacyjna wspomagana hybrydowymi obrotowymi nasadami kominowymi. 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepła i instalacji c.o. Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Temperatury obliczeniowe pomieszczeń nieogrzewanych oraz otoczenia jak dla III strefy klimatycznej (-20 o C) przyjęto wg normy PN-82/B Norma strat ciepła - PN EN Norma SZE EN Ogólne załoŝenia projektowe instalacji c.o. Zasilanie instalacji grzewczej istniejącymi rurociągami. Czynnikiem grzewczym będzie woda niskoparametrowa o temperaturze zasilenia 70 C i powrotu 50 C. 3

4 Instalację centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururową. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie. Instalacja prowadzona będzie natynkowo na systemowych uchwytach. Podejścia pod grzejniki rurami miedzianymi z dolnymi i bocznymi podejściami pod grzejniki Szczegółowy opis rozwiązania instalacji c.o Instalacja centralnego ogrzewania Projektowane pomieszczenia budynku ogrzewane za pomocą niskotemperaturowej dwururowej instalacji centralnego ogrzewania. Czynnikiem grzewczym będzie woda o parametrach obliczeniowych 70/50 o C. Projektowana instalacja ogrzewania wykonana zostanie z rur miedzianych twardych w/g PN-EN 1057:1999 lub w/g PN-EN :2003 i PN-EN :2003 łączonych na lut miękki. Projektuje się rurociągi o średnicach 15 1,0mm, 22 1,0mm i 28 1,5mm. Połączenia instalacji za pomocą kształtek lutowanych. Połączenia z urządzeniami i armaturą skręcane na gwint. Ogrzewanie pomieszczeń zostało zaprojektowane za pomocą stalowych, płytowych grzejników wodnych dolno zasilanych np. Radson Integra (szt. 2) i boczno zasilanych np. Radson Compact (szt. 3). Grzejniki dolno zasilane Integra posiadają wbudowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną M30 1,5 ½. Podłączenie grzejników od dołu wykonać przez dwururowy blok zaworowy odcinający kątowy z nastawą wstępną typu RLV-KS DN15. Odcinek przewodu wyprowadzonego od ściany do zaworu naleŝy wykonać z zastosowaniem podejścia i złącza alternatywnego. Grzejniki wyposaŝyć w głowice termostatyczne np. typ RTS-K Everis 013L4250. Grzejniki boczno zasilane wyposaŝyć na zasilaniu w zawór termostatyczny RA-N DN15 kątowy z nastawą wstępną, oraz zawór odcinający z nastawą wstępną typu RLV-k DN15 montowany na powrocie. Grzejniki wyposaŝyć w głowice termostatyczne np. typ RTS-K Everis 013L4230. Podłączenie grzejników wykonać przez odcinek przewodu wyprowadzonego od ściany do zaworu z zastosowaniem złącza alternatywnego. Wielkość, typ, połoŝenie i wartość nastaw zaprojektowanych grzejników podano w części rysunkowej projektu. 4

5 Grzejniki montować na ścianie za pomocą zestawu montaŝowego (na wyposaŝeniu grzejnika) na wysokości ok. 15cm nad posadzką (wolna przestrzeń do parapetu min. 10 cm). Nad grzejnikiem płytowym usytuowanym przy ścianie pełnej, wykonać parapet (15 cm nad grzejnikiem i wystające po 10 cm poza jego boki), zapobiegający powstawaniu ciemnych smug na ścianie. KaŜdy grzejnik wyposaŝony jest w odpowietrznik ręczny i komplet uchwytów. Rurociągi rozprowadzające w budynku prowadzić natynkowo w przestrzeni przyposadzkowej. Rurociągi montować do ścian za pomocą podpór stalowych o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia, przenoszenia obciąŝeń i zapewniających wydłuŝenia liniowe. Kompensacja wydłuŝeń przewodów naturalna. Maksymalne odległości między podporami przewodów wg Wymagań Technicznych Cobrti Instal zeszyt 6 (WTWiOIO) tablica 6. PoniewaŜ rozprowadzenie rurociągów instalacji centralnego ogrzewania realizowane będzie po wierzchu ścian w pomieszczeniach ogrzewanych nie zostało zaprojektowane izolowanie termiczne rurociągów. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (przejścia przez strop - 10 mm) od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać ok. 50 mm poza obrys ściany i 20 mm poza obrys stropu. Tuleje naleŝy wypełnić materiałem trwale plastycznym miękkim, który umoŝliwi ruchy cieplne przewodów. Trasy i średnice rur c.o. pokazano na rzutach w części graficznej opracowania Odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenie instalacji według normy PN-91/B przez automatyczne zawory odpowietrzające montowane na przewodach zasilających i powrotnych w najwyŝszych punktach. Zawory odpowietrzające montować z zaworem kulowym odcinającym DN15 umoŝliwiającym demontaŝ odpowietrzacza. Odpowietrzanie instalacji realizowane będzie równieŝ przez ręczne zawory odpowietrzające standardowo zamontowane na grzejnikach Napełnianie i odwodnienie instalacji. Napełnienie zładu naleŝy wykonać wodą uzdatnioną, zmiękczoną do 2 o z dodatkiem inhibitora korozji. Odwodnienie instalacji odbywać się będzie przez zawory spustowe montowane w najniŝszych punktach instalacji. Wodę spuszczaną z instalacji odprowadzić naleŝy do kanalizacji po schłodzeniu. Do odwadniania instalacji zastosowano równieŝ korki spustowe w blokach zaworowych na grzejnikach. 5

6 Regulacja hydrauliczna instalacji. Na włączeniu projektowanej instalacji naleŝy wykonać automatyczne zawory równowaŝące DN20. Regulację hydrauliczną instalacji wykonać przez odpowiednie ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych i zaworów przyłączeniowych grzejników. Na głowicy termostatycznej naleŝy wykonać nastawę zgodnie z poŝądaną temperaturą w pomieszczeniu i zablokować Badania i próby szczelności. Próby, badania, regulację oraz odbiory wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL r. Próby ciśnieniowe wykonać po zakończeniu montaŝu rurociągów i wykonaniu płukania. Próbę szczelności przeprowadzić wodą zimną na ciśnienie równe ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 0,2 MPa. Wynik próby naleŝy uznać za pozytywny, jeŝeli w czasie 20 min nie nastąpi spadek ciśnienia, przeciekanie wody. Następnie naleŝy wykonać próbę na gorąco wodą o temperaturze i ciśnieniu roboczym z nadzorowaniem ruchu próbnego przez 72 godz. Próby podlegają protokolarnemu zapisowi w dzienniku budowy. 3. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ Ogólne załoŝenia projektowe instalacji wentylacyjnej W projektowanym obiekcie przewidziano zastosowanie wentylacji w układzie mieszanym. Dla pomieszczeń biurowych oznaczonych 1/7 i 1/8 zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejące kanały grawitacyjne. Dla pozostałych pomieszczeń tj. 1/5, 1/6 i 1/9 projektuje się wentylację hybrydową polegającą na montaŝu na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej obrotowych nasad kominowych o śr. 150mm (3 szt.) słuŝących do wspomagania ciągu kominowego. Hybrydowe obrotowe nasady kominowe montowane na wylotach kominów wentylacyjnych są urządzeniami dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego, dodatkowo wyposaŝone są elektronicznie komutowane silniki bezszczotkowe małej mocy. Zasilanie energetyczne i sterowanie hybrydowymi nasadami kominowymi wg części elektrycznej opracowania. Dla projektowanych pomieszczeń zakłada się dwukrotną wymianę powietrza na godzinę i wynosi: pomieszczenie 1/5 (korytarz) 40 m³/h, pomieszczenie 1/6 (biuro) 84 m³/h, pomieszczenie 1/7 (biuro) 75 m³/h, 6

7 pomieszczenie 1/8 (biuro) 92 m³/h, pomieszczenie 1/9 (biuro) 94 m³/h, Zgodnie z normą PN-83/B-03430; Az3:2000 minimalna ilość powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach jest zapewniona. Materiały i urządzenia Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego naleŝy wykonać jako kołowe typu SPIRO o śr. ø160mm z blachy stalowej ocynkowanej. W pomieszczeniach zastosować anemostaty wywiewne ø160mm zamontowane w suficie podwieszonym. Przewody wentylacyjne izolować termicznie za pomocą gotowych otulin z wełny mineralnej gr. 5 cm. Dopływ powietrza do pomieszczeń przez infiltrację oraz przez nawiewniki okienne ciśnieniowo samoregulujące o wydajności ok. V=30m³/h - montowane w ramie skrzydła okna. 4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane naleŝy stosować zasady BHP i p.-poŝ. gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i przyszłych uŝytkowników instalacji. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. W trakcie realizacji projektowanych robót budowlanych naleŝy zwrócić szczególną uwagę na: roboty związane z montaŝem instalacji, przebijanie otworów kucie bruzd wewnątrz budynku gdzie mogą znajdować się przewody energetyczne, prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach, prace związane z cięciem i gięciem rur, W trakcie budowy instalacji występują następujące główne zagroŝenia wpływające na warunki BHP: moŝliwość poraŝenia prądem przy kuciu bruzd i otworów, moŝliwość zapłonu lub wybuchu gazu przy pracach instalacyjnych, W związku z tym naleŝy przestrzegać następujących zaleceń: przed przystąpieniem do prac montaŝowych naleŝy sprawdzić stan techniczny sprzętu i narzędzi, 7

8 w pomieszczeniach, w których prowadzone będą prace zapewnić stosowną wymianę powietrza, przed kuciem ścian dokładnie zlokalizować przebieg przewodów elektrycznych, prace na wysokości wykonywać z rusztowań wyposaŝonych w balustrady i drabin zapewniających stabilne oparcie dla pracownika stosować odpowiedni sprzęt ochronny (rękawice, ubranie, okulary), Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kaŝde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 5. UWAGI KOŃCOWE Instalację centralnego ogrzewania naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL r. Instalacja powinna być szczelna, a woda w instalacji musi spełniać wymagania normy PN-93/C-4607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. W trakcie montaŝu i eksploatacji instalacji naleŝy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. Projektował: mgr inŝ. Sławomir Neupauer 8

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo