Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej"

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej R.S.M. nr 4/1/2014 z dnia r

2 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia (Dz.U. 54/1997 poz. 348 z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 74/ 1999 poz.836 z późniejszymi zmianami) 3. Polska norma PN-EN 835 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego. 4. Polska norma PN-EN 834 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną. 1.Postanowienia ogólne 2 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych i innych pomieszczeń wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania na zasobach RSM. 3 Ujęte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Użytkownik lokalu członek posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność do lokalu, najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego. 2. Podzielnik kosztów ogrzewania urządzenie wskaźnikowe, montowane na grzejniku, rejestruje ono określone dane fizyczne odnoszące się do funkcjonowania tego grzejnika w okresie rozliczeniowym, które wprowadzone do algorytmu rozliczeń, pozwala na ustalenie udziału kosztu ciepła oddanego przez grzejnik w koszcie ciepła dostarczonego do budynku. 3. Ciepłomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości ciepła w jednostkach fizycznych [GJ]. 4. Koszty energii cieplnej koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz Dostawcy ciepła, na które składają się koszty stałe i zmienne. 5. Lokal lokal mieszkalny, użytkowy lub pomieszczenie gospodarcze. 6. Spółdzielnia Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot gospodarczy 7. Przedsiębiorstwo Energetyczne podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. 8. Grupa węzłowa grupa lokali mieszkalnych i użytkowych przynależnych do jednego węzła cieplnego i jednego licznika ciepła Poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania jak rury przyłączeniowe (piony, gałązki), grzejniki, zawory termostatyczne bez względu na rodzaj prawa do lokalu stanowią wspólną własność wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości. 2. Podzielniki kosztów ogrzewania w poszczególnych lokalach stanowią własność użytkowników lokali, od chwili podpisania karty montażowej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd RSM może zdecydować, że właścicielem podzielników jest Spółdzielnia, np. w lokalach użytkowych. 3. Pierwszy montaż podzielników w budynku lub montaż podzielników po zmianie sposobu rozliczania kosztów c.o. jest finansowany przez użytkowników poszczególnych lokali na podstawie faktur wystawionych przez RSM.

3 4. Wymiana podzielników kosztów ogrzewania spowodowana upływem zalecanego okresu działania podzielników i wyczerpaniem baterii w istniejących podzielnikach jest finansowana przez RSM w ramach eksploatacji i konserwacji bieżącej. 5. W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy użytkownika lokalu lub wystąpienia usterki podzielnika po okresie gwarancyjnym, koszty jego wymiany pokrywa użytkownik lokalu Podstawą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania są całkowite koszty dostarczonej energii cieplnej do budynku, na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę ciepła, wynikających z odczytów urządzeń pomiarowych w budynku i kosztów stałych. 2. Koszty dostarczonej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku za okres od 1czerwca danego roku do 31 maja roku następnego tj. za pełne 12- miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Zarząd RSM może zdecydować, że rozliczanie kosztów ogrzewania w pawilonach wolnostojących będzie odbywać się z inną częstotliwością, np. raz na miesiąc Obsługę Systemu Indywidualnego Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach opomiarowanych wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania dokonuje specjalistyczna firma rozliczeniowa na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 7 1. W systemie indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania odbywa się na podstawie odczytów zużycia ciepła z ciepłomierza w budynku oraz odczytów podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych danego budynku. 2. Koszty określone w 4 pkt. 1 składają się z: a. kosztów stałych tj. - za zamówioną moc cieplną - za usługi przesyłowe - udostępnienie węzła b. kosztów zmiennych tj. - za zużytą energię cieplną - za usługi przesyłowe cz. zmienna - za nośnik ciepła Wyszczególniony podział i wielkość kosztów, zawarty jest w Taryfie dla Ciepła przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. Algorytm rozliczeń w lokalach opomiarowanych, właściwy dla danego typu i rodzaju podzielników, wykorzystywany w komputerowym systemie rozliczania kosztów, pozwala na określenie udziału kosztów ciepła zużytego w okresie rozliczeniowym dla poszczególnych, indywidualnych odbiorców w łącznym koszcie ciepła zużytego w budynku. Załącznik nr 1 algorytm rozliczania kosztów c.o. Załącznik nr 2 współczynnik LAF do wglądu w Zespole ds. rozliczeń centralnego ogrzewania. 4. Dla ustalenia zużycia ciepła w lokalach nieopomiarowanych w budynkach opomiarowanych, wyposażonych w podzielniki kosztów c.o. i rozliczanych w oparciu o ich wskazanie, przyjmuje się zużycie ciepła z lokalu o największym zużyciu w danej grupie węzłowej w przeliczeniu na 1 m W budynkach mieszkalnych o wyborze sposobu rozliczania ciepła w poszczególnych grupach węzłowych wyposażonych w zawory termostatyczne decyduje bezwzględna większość użytkowników lokali mieszkalnych. Użytkownicy lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym

4 posiadający wspólną instalację centralnego ogrzewania z częścią mieszkalną budynku, muszą dostosować się do sposobu rozliczania wybranego przez bezwzględną większość użytkowników lokali mieszkalnych. W wolnostojących budynkach handlowo usługowych należących do jednej grupy węzłowej o wyborze sposobu rozliczania ciepła może decydować bezwzględna większość użytkowników lokali użytkowych lub bezwzględna większość udziału w powierzchni ogrzewanej lokali użytkowych. Termin i sposób wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania kosztów ogrzewania określa i zatwierdza Zarząd RSM. 6. W grupach węzłowych w budynkach mieszkalnych wyposażonych w zawory termostatyczne przed zmianą sposobu rozliczania kosztów ogrzewania na wniosek bezwzględnej większości użytkowników lokali mieszkalnych, Spółdzielnia przeprowadza pisemną ankietę w celu określenia sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Wraz z ankietą do użytkowników kierowana jest informacja o skutkach związanych ze zmianą systemu rozliczania. W wolnostojących budynkach handlowo usługowych ankieta dotycząca sposobu rozliczania kosztów ogrzewania przeprowadzana jest na wniosek większości użytkowników lokali użytkowych lub na wniosek RSM. Ankieta oprócz wariantu wyboru powinna zawierać pouczenie, iż osoba nie korzystająca z możliwości zajęcia stanowiska poprzez oddanie wypełnionej ankiety, przyjmuje jako wiążącą decyzję bezwzględnej większości użytkowników lokali mieszkalnych zlokalizowanych w jednej grupie węzłowej budynku mieszkalnego. W przypadku wolnostojących budynków handlowo usługowych, ankieta powinna zawierać pouczenie, że osoba nie korzystająca z możliwości zajęcia stanowiska poprzez oddanie wypełnionej ankiety, przyjmuje jako wiążącą decyzję bezwzględnej większości użytkowników lokali użytkowych lub bezwzględnej większości udziału w powierzchni ogrzewanej lokali użytkowych (kryterium dla wolnostojących budynków handlowo - usługowych jest ustalane przez Zarząd RSM). 7. W przypadku rezygnacji użytkowników lokali mieszkalnych z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, koszty energii cieplnej dostarczonej do grupy węzłowej za okres od danego roku do roku następnego zostaną podzielone proporcjonalnie na wszystkich użytkowników rozliczanego budynku, w przeliczeniu na 1m 2 powierzchni zajmowanego lokalu. Powyższa zmiana sposobu rozliczania może być dokonana na wniosek podpisany przez bezwzględną większość użytkowników lokali mieszkalnych. Po złożeniu stosownego wniosku RSM przeprowadza pisemną ankietę zgodnie z pkt. 6. Termin i sposób wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania kosztów ogrzewania określa i zatwierdza Zarząd RSM. 8. Budynki nieopomiarowane, bez modernizacji rozlicza się wg licznika energii cieplnej zainstalowanego w danym budynku. W przypadku, gdy w budynku nieopomiarowanym bez modernizacji jest więcej niż jeden licznik ciepła, koszty energii cieplnej rozlicza się z sumy wskazań wszystkich liczników zainstalowanych w danym budynku. 9. W przypadku demontażu grzejników przez użytkowników bez zgody Spółdzielni, bądź w przypadku, gdy prawidłowe określenie zużycia ciepła na grzejniku jest nie możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika lokalu w budynkach opomiarowanych wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, pomieszczenia te, rozlicza się wg maksymalnego zużycia ciepła pomieszczeń w danym pionie Dla obliczania zużycia ciepła w lokalach rozliczanych przy pomocy podzielników stosuje się trzyskładnikowy podział kosztów, tj: a. Koszt stały dostawcy ciepła obejmuje opłaty stałe dostawcy ciepła (według faktur) ponoszone w okresie rozliczeniowym. b. Koszt ogrzewania części nieopomiarowanej obejmuje koszty ciepła związane z ciepłem emitowanym przez nieopomiarowane grzejniki w pomieszczeniach wspólnych, nieopomiarowanych łazienkach oraz z pozostałą nieopomiarowaną mocą grzewczą w jednej grupie węzłowej emitowaną przez poziomy i piony grzewcze. Składnik ten wynosi 30% całkowitych kosztów zmiennych dostawcy ciepła.

5 c. Koszty zmienne według podzielników koszty ciepła rejestrowane przez podzielniki kosztów ogrzewania zabudowane na grzejnikach. Składnik ten wynosi 70% z całkowitych kosztów zmiennych dostawcy ciepła. 2. Suma udziałów kosztu ogrzewania części nieopomiarowanej i kosztu zmiennego według podzielników w danej grupie węzłowej zawsze wynosi 100% całkowitych kosztów zmiennych dostawcy ciepła. 3. Podział kosztów zgodnie z pkt. 1.2 obowiązuje od okresu rozliczeniowego 2013/ W systemie indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stosuje się współczynniki redukcyjne LAF dla lokali mieszkalnych i użytkowych z racji odmiennego ich usytuowania w bryle budynku. Współczynniki LAF wyliczone są indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego na podstawie rzeczywistych strat ciepła. Wielkość współczynnika LAF może być weryfikowana przy dokonywaniu zmian w właściwościach termicznych budynku Koszt za usługę rozliczenia kosztów c.o. w indywidualnym systemie rozliczania, wykonaną przez firmę rozliczeniową dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego, ponoszą wszyscy użytkownicy będący w systemie rozliczeniowym. 2. Koszt standardowej usługi rozliczeniowej obejmującej w przypadku: - wyparkowych podzielników ogrzewania odczyt, wymianę ampuły, założenie plomby, wprowadzenie danych do systemu, wykonanie rozliczenia i wydruk rozliczenia. - elektronicznych podzielników ogrzewania odczyt, wprowadzenie danych do systemu, wykonanie rozliczenia i wydruk rozliczenia stanowi odrębną pozycję w kwicie rozliczeniowym wystawionym przez firmę użytkownikowi. 3. Koszt usług dodatkowych (np. odczyt dodatkowy, ponowny montaż podzielnika po jego uszkodzeniu itp.) stanowi również odrębną pozycję, której wysokość określona jest w cenniku usług firmy dokonującej rozliczenia. III. Odczyt i rozliczenie kosztów c.o. przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania. 11 Odczyty wyparkowych podzielników kosztów ogrzewania i wymianę ampuł w wyparkowych podzielnikach kosztów, dokonuje się w dwóch terminach podstawowych wyznaczonych w dniach od 20 maja do 10 lipca Odczyty podzielników elektronicznych wykonywane są w dwóch terminach podstawowych wyznaczonych w dniach od 1 czerwca do 10 lipca. 2. W szczególnych przypadkach w lokalach użytkowych rozliczanych z wykorzystaniem podzielników elektronicznych przesyłających dane drogą radiową Zarząd RSM może zdecydować o comiesięcznym rozliczaniu kosztów ogrzewania. 13 O terminie odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz nazwie firmy wykonującej rozliczenia, użytkownik lokalu będzie powiadomiony przez firmę rozliczeniową w formie informacji na tablicy ogłoszeń, w drzwiach lub w skrzynce pocztowej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Dwa podstawowe terminy odczytów są wliczone w koszt rozliczenia ciepła. Powyższe nie dotyczy podzielników elektronicznych przesyłających dane drogą radiową.

6 14 Dopuszcza się wykonanie dodatkowego terminu odczytu indywidualnego na wniosek użytkownika w terminie do 10 lipca. Koszt odczytu w dodatkowym terminie jest płatny i obciąża użytkownika Przedstawiciel firmy rozliczeniowej, dokonujący odczytu zobowiązany jest okazać dokument identyfikacyjny. 2. Z tytułu wykonywanej usługi nie może być pobierana bezpośrednio przez przedstawiciela firmy jakakolwiek opłata od użytkownika Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal i umożliwić łatwy dostęp do podzielników kosztów ogrzewania w celu dokonania ich odczytu w wyznaczonym terminie. 2. Podstawą przyjęcia odczytów z podzielników kosztów ogrzewania do rozliczenia jest kwit odczytu, potwierdzony przez użytkownika lokalu podpisem. 3. W przypadku wykonania odczytu w lokalu i nie potwierdzenia przez użytkownika na kwicie odczytu, lokal zostanie rozliczony tak jak lokale nieopomiarowane. 4. Użytkownik lokalu, który nie wyraził zgody na montaż podzielników kosztów c.o., bądź nie udostępnił lokalu do odczytu w wyznaczonych terminach i nie skorzystał z dodatkowego terminu odczytu, rozliczony zostanie według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych. 17 W ciągu 6 tygodni od dokonania odczytu końcowego tj. po drugim, podstawowym terminie odczytu ( 11), następuje indywidualne rozliczenie należności za ciepło dostarczone na cele centralnego ogrzewania Przekazane przez firmę rozliczenie kosztów c.o., zatwierdzone przez Zarząd RSM, zostanie dostarczone mieszkańcom do dnia 31 sierpnia każdego roku. 2. Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnie kosztami a pobranymi zaliczkami od użytkownika, - nadwyżki zostaną rozliczone na poczet bieżącego czynszu, po skompensowaniu ewentualnego zadłużenia wobec Spółdzielni z innych tytułów w ciągu 30 dni od daty doręczenia rozliczenia a pozostałą nadwyżkę wypłaci z kasy. - niedopłaty użytkownicy zobowiązani są uregulować w terminie, który każdorazowo określa Zarząd. 19 Do czasu rozliczenia kosztów c.o. użytkownik zobowiązany jest wnosić w okresach miesięcznych, opłaty zaliczkowe z tytułu ogrzewania lokalu Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania mieszkań rozliczanych w systemie z wykorzystaniem podzielników kosztów ogrzewania jest wyznaczana indywidualnie dla każdego lokalu w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na spodziewany wzrost cen energii cieplnej, wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych i zmienność warunków cieplnych w lokalach. Wysokość rezerwy jest ustalana procentowo, a miesięczna stawka przedpłat dla każdego lokalu na następny okres jest obliczana według algorytmu:

7 S P = S L x (1 + R) Gdzie: S P -stawka przedpłat za c.o. prognozowana na następny okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] S L - rzeczywista stawka opłat za c.o. w mieszkaniu za poprzedni okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] R - rezerwa wyrażona w procentach 1a. Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania mieszkań rozliczanych w systemie z wykorzystaniem podzielników kosztów ogrzewania, w których rozliczenie za poprzedni okres rozliczeniowy nastąpiło w oparciu o obliczenia szacunkowe, jest wyznaczana w oparciu o uśrednioną stawkę ogrzewania 1 m 2 w danej grupie węzłowej w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na spodziewany wzrost cen energii cieplnej, wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych i zmienność warunków cieplnych w lokalach. Wysokość rezerwy jest ustalana procentowo, a miesięczna stawka przedpłat dla każdego mieszkania na następny okres jest obliczana według algorytmu: S P = S U x (1 + R) Gdzie: S P -stawka przedpłat za c.o. prognozowana na następny okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] S U - uśredniona stawka opłat za ogrzewanie 1m 2 w budynku za poprzedni okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] R - rezerwa wyrażona w procentach 2. Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania mieszkań rozliczanych w systemie według powierzchni lokali w grupach węzłowych bez podzielników jest wyznaczana indywidualnie dla każdej grupy węzłowej w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na spodziewany wzrost cen energii cieplnej, wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych i zmienność warunków cieplnych w lokalach. Wysokość rezerwy jest ustalana procentowo, a miesięczna stawka przedpłat dla każdego mieszkania na następny okres jest obliczana według algorytmu: S P = S B x (1 + R) Gdzie: S P - stawka przedpłat za c.o. prognozowana na następny okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] S B - rzeczywista stawka opłat za c.o. w budynku za poprzedni okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] R - rezerwa wyrażona w procentach 3. Nowe prognozowane stawki przedpłat za ogrzewanie mieszkań są naliczane począwszy od września każdego roku i będą obowiązywały do sierpnia roku następnego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość prognozowanych stawek przedpłat za ogrzewanie może być zmieniona przez Zarząd RSM w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

8 5. O zmianie wysokości stawek przedpłat za c.o. Spółdzielnia powiadomi użytkowników lokali poprzez dostarczenie wydruków czynszowych. 6. Na każdy okres rozliczeniowy w budynkach rozliczanych z wykorzystaniem podzielników kosztów ogrzewania, zostaje ustalona minimalna i maksymalna wysokość zaliczki prognozowanej na ogrzewanie wyrażona w zł/m 2 /m-c, która będzie obowiązywała od września do sierpnia roku następnego. Górny i dolny pułap zaliczki na ogrzewanie w w/w budynkach każdorazowo zatwierdza Zarząd RSM. 7. Wysokość rezerwy R jest każdego roku zatwierdzana przez Zarząd RSM. 8. Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania lokali użytkowych rozliczanych w systemie z zastosowaniem podzielników oraz według powierzchni użytkowej ustalana jest co miesiąc w oparciu o koszty ogrzewania wynikające z odczytów głównych liczników ciepła i opłat stałych według algorytmu: a) Koszty zmienne S Z = P L x K Z / P C Gdzie: Sz - Miesięczna stawka przedpłat za koszty zmienne z tytułu ogrzewania lokalu użytkowego P L - Powierzchnia ogrzewanego lokalu użytkowego K Z - Miesięczny koszt zużycia ciepła wynikający ze wskazań licznika ciepła, do którego przyporządkowany jest lokal użytkowy P C - Powierzchnia całkowita wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, podlegających pod jeden licznik ciepła. b) Koszty stałe S S = P L x K S / P C Gdzie: S S - Miesięczna stawka przedpłat za koszty stałe z tytułu ogrzewania lokalu użytkowego P L - Powierzchnia ogrzewanego lokalu użytkowego K S - Miesięczny koszt stały wynikający z mocy zamówionej w budynku, do którego przyporządkowany jest lokal użytkowy P C - Powierzchnia całkowita wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, podlegających pod jeden licznik ciepła. IV. Postanowienia końcowe. 22 W trakcie trwania okresu rozliczeniowego może być przeprowadzona wyrywkowa kontrola działania podzielników kosztów ogrzewania na wniosek użytkownika, Spółdzielni lub firmy rozliczającej. W przypadku stwierdzenia działań zmierzających do sfałszowania przez użytkownika wyniku odczytu, rozliczenie kosztów ogrzewania wykonane zostanie według zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane. Dodatkowo Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztem odczytu dodatkowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wartości odczytu, spisanych na kwitach odczytu, potwierdzonych przez użytkownika W przypadku uszkodzenia plomb na podzielnikach, rozliczenie kosztów ogrzewania nastąpi według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych. 2. Zabrania się użytkownikowi lokalu dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w elementy instalacji c.o. w tym spuszczania wody z instalacji grzewczej.

9 3. Za uszkodzenie podzielnika lub jego plomby Spółdzielnia obciąży użytkownika lokalu kosztami według cennika firmy dokonującej rozliczenia. 4. W przypadku, jeżeli opłaty nie pokrywają szkody, Spółdzielnia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Na wynik rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania użytkownik lokalu ma prawo zgłosić do Zarządu Spółdzielni pisemną reklamację w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, lecz nie później niż do 31 października danego roku. 6. Spółdzielnia ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia. 7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od obowiązku uregulowania należności wynikających z rozliczenia kosztów c.o. 8. W przypadku uznania reklamacji i zwrotu naliczonych kosztów ogrzewania, kwota zwrotu obciąża koszty stałe ogrzewania budynku w kolejnym okresie rozliczeniowym Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnie o każdym uszkodzeniu instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz lokalu, zerwaniu lub uszkodzeniu podzielnika kosztów wraz z plombami oraz uszkodzeniu zaworu termostatycznego. 2. W przypadkach spornych i trudności z ustaleniem przyczyn uszkodzenia, Spółdzielnia powołuje specjalną komisję do zbadania przyczyn uszkodzenia, komisja określa także zasady stanowiące podstawę rozliczeń z tytułu kosztów centralnego ogrzewania biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz pozostałe uregulowania niniejszego regulaminu. 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody RSM. 4. W przypadku wymiany grzejników przez użytkowników lokali lub remontu polegającego na czasowym demontażu grzejników, okres, w którym grzejniki są zdemontowane nie może być dłuższy niż 24 godz. 5. Z tytułu czasowego demontażu grzejników użytkownikowi lokalu nie przysługuje żadna bonifikata w kosztach za c.o. 6. W przypadku uporczywego naruszania zasad ujętych w pkt.4 okres demontażu grzejników w lokalu zostanie rozliczony według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych W przypadku zmiany lub zbycia lokalu, jeżeli użytkownicy nie dojdą do porozumienia, Spółdzielnia lub firma rozliczająca może dokonać odczytu międzyokresowego wskazań podzielników, a rozliczenie wykona firma rozliczająca na koniec okresu rozliczeniowego na koszt zwalniającego i nabywającego lokal mieszkalny lub użytkowy. Wysokość opłaty wynika z cennika usług firmy rozliczającej. 2. W przypadku braku odczytu międzyokresowego, rozliczenie kosztów ogrzewania wykona firma rozliczająca na koniec okresu rozliczeniowego na koszt nabywcy lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Cały okres rozliczeniowy w tym przypadku będzie rozliczony na nabywcę lokalu. 3. Przed planowanym remontem związanym z wymianą grzejników w lokalu opomiarowanym, użytkownik lokalu ma obowiązek skontaktować się z firmą rozliczającą koszty c.o. lub z RSM w celu ustalenia terminu przełożenia podzielników na nowe grzejniki. 4. Przełożenia podzielników na nowe grzejniki może dokonać tylko przedstawiciel firmy rozliczającej koszty c.o.

10 5. W przypadku nie dopilnowania obowiązku przełożenia podzielników na nowe grzejniki przez użytkownika lokalu, zużycie ciepła zostanie określone metodą szacunkową jak dla lokali nieopomiarowanych. 6. W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o. na wniosek użytkownika użytkownik lokalu ponosi koszty związane z przemontowaniem podzielnika. 7. Odczyt międzyokresowy w okresie trwania sezonu grzewczego może być przeprowadzony na wniosek zbywcy lub nabywcy lokalu nie wcześniej i nie później niż w terminie 30 dni od planowanego lub dokonanego przekazania lokalu. 25 Od lutego 2014 roku w nieruchomościach, w których planuje się montaż lub wymianę podzielników, należy montować podzielniki na wszystkich grzejnikach łącznie z grzejnikami w pomieszczeniach sanitarnych 26 Termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego ustala Zarząd Spółdzielni. 27 Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/8/2012 z dnia r. 28 Niniejszy Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/1/2014 z dnia r Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11 Załącznik nr 1 Algorytm rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Całkowite koszty ogrzewania nieruchomości Koszty stałe według faktur dostawcy ciepła + koszty uznanych reklamacji za poprzedni okres rozliczeniowy Koszty zmienne według faktur dostawcy ciepła Koszty stałe = stawka [zł/m 2 ] Suma powierzchni lokali w nieruchomości Koszty ogrzewania części nieopomiarowanej (udział ustalany przez Zarząd RSM) Koszty zmienne według podzielników (udział ustalany przez Zarząd RSM) Koszty ogrzewania części nieopomiarowanej = stawka [zł/m 2 ] Suma powierzchni lokali w nieruchomości Koszty zmienne według podzielników = stawka [zł/jedn.] Suma jednostek zużycia w nieruchomości Załącznik nr 2 W rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem podzielników stosuje się 2 rodzaje współczynników: 1. Współczynniki lokalowe LAF współczynniki wyrównawcze zależne od rzeczywistych strat ciepła, wyliczane indywidualnie dla każdego lokalu. Współczynniki korekcyjne LAF z wyszczególnieniem dla poszczególnych mieszkań znajdują się do wglądu w Dziale Rozliczeń c.o. 2. Współczynniki grzejnikowe UF współczynniki identyfikacji i oceny grzejnika, wyliczone są dla każdego opomiarowanego grzejnika w nieruchomości, ich wielkość zależy od mocy cieplnej grzejnika oraz rodzaju i sposobu montażu podzielnika kosztów ogrzewania (skatalogowana baza grzejników zawierająca dane dla typów, producentów oraz wielkości grzejników będąca składnikiem systemu rozliczeniowego, objęta jest ochroną prawa autorskiego firmy rozliczającej).

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1.Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej R.S.M. nr 6/13/2014 z dnia 21.10.2014 nr 2/10/2015 z dnia 29.09.2015 (aneks

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE STARÓWKA" W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólno 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Regulamin zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach PODSTAWOE ZASADY PRAWNO ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE GOSPDOARKI CIEPLNEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia 29.02.2016r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja"

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Sobieskiego 14,15,20,22

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Sobieskiego 14,15,20,22 załącznik I. INFORMACJE OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Sobieskiego 14,15,20,22 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku.

REGULAMIN. zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. TEKST JEDNOLITY I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

T E K S T J E D N O L I T Y

T E K S T J E D N O L I T Y REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZEŃ CIEPŁA PRZEZNACZONEGO NA OGRZEWANIE LOKALI I BUDYNKÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ CENTRALNIE DO BUDYNKÓW W BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOŚCICE W TARNOWIE.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOŚCICE W TARNOWIE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOŚCICE W TARNOWIE. Rozdział I Podstawy prawne 1 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w SM OM.

2. Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w SM OM. REGULAMIN zasad rozliczeń zużytej energii cieplnej dla celów c.o. na podstawie wskazań podzielników kosztów w zasobach SM Osiedle Młodych w Poznaniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY Tekst jednolity obejmujący: Tekst pierwotny: 27.08.2013r.; Aneks nr 1 z 28.01.2014 r.; Aneks

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne

1. Postanowienia wstępne REGULAMIN rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych w budynkach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW - Tekst jednolity - ROZDZIAŁ I Niniejszy Regulamin dotyczy zasobów Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej,,spółdzielnią. Rozliczenia kosztów centralnego

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE R E G U L A M I N podziału kosztów energii cieplnej na użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Barycz w Miliczu zużywanej na potrzeby ogrzewania i rozliczanej w oparciu o radiowe podzielniki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć:

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć: Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w budynkach mieszkalnych położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Cel wprowadzenia systemu indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Cel wprowadzenia systemu indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej REGULAMIN ROZLICZEŃ kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych zaworów termostatycznych, podzielników kosztów i wodomierzy c.w.u. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach 1. Podstawy prawne Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach 1.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Załącznik do uchwały Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 22.11.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich I. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne (załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) SBM Sztuka ul. Dzika 15 00-172 Warszawa Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania.

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania. Załącznik do uchwały nr 89/2011 Rady Nadzorczej RSM Ursus z dnia 15 grudnia 2011r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/2014 Rady Nadzorczej SM z dnia 18.06.2014r. REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SBMN. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SBMN. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r. 1. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r.. Podstawa prawna : 1.Statut SBMN w Warszawie z dnia 25.02.1991 z późniejszymi zmianami. 2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Tekst jednolity Regulaminu uchwalonego w dniu 19.12.2011 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 48/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 19.09.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. 1 Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami w zakresie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA Tekst jednolity 25.01.2015 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regul am in roz licz eń k osztów ene rgii c iep l nej p rzez nac zone j na og rzewani e b udynków w zas oba ch

Regul am in roz licz eń k osztów ene rgii c iep l nej p rzez nac zone j na og rzewani e b udynków w zas oba ch Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/IX/2015 z dnia 28.09.2015 r. Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą"

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY DO INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. Regulamin dotyczy dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Charakterystyka kosztów dostawy ciepła

REGULAMIN. Charakterystyka kosztów dostawy ciepła REGULAMIN indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej dostarczanej do mieszkań w budynkach RSM Budowlani w Gdańsku na potrzeby centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników kosztów

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie

2 Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie R E G U L A M I N rozliczania kosztów ogrzewania lokali obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie TEKST JEDNOLITY I Postanowienia ogólne. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 6/2010 REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi:

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi: Ramowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. TEKST JEDNOLITY 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 16/09/15, Uchwała Nr 17/10/15 w sprawie zatwierdzenia protokołów nr 03/2015 i 04/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 18/10/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce I. Akty prawne. 1. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej opracowano w oparciu o: 1) Ustawę

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo