Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej"

Transkrypt

1 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej R.S.M. nr 4/1/2014 z dnia r

2 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia (Dz.U. 54/1997 poz. 348 z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 74/ 1999 poz.836 z późniejszymi zmianami) 3. Polska norma PN-EN 835 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego. 4. Polska norma PN-EN 834 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną. 1.Postanowienia ogólne 2 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych i innych pomieszczeń wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania na zasobach RSM. 3 Ujęte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Użytkownik lokalu członek posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność do lokalu, najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego. 2. Podzielnik kosztów ogrzewania urządzenie wskaźnikowe, montowane na grzejniku, rejestruje ono określone dane fizyczne odnoszące się do funkcjonowania tego grzejnika w okresie rozliczeniowym, które wprowadzone do algorytmu rozliczeń, pozwala na ustalenie udziału kosztu ciepła oddanego przez grzejnik w koszcie ciepła dostarczonego do budynku. 3. Ciepłomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości ciepła w jednostkach fizycznych [GJ]. 4. Koszty energii cieplnej koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz Dostawcy ciepła, na które składają się koszty stałe i zmienne. 5. Lokal lokal mieszkalny, użytkowy lub pomieszczenie gospodarcze. 6. Spółdzielnia Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podmiot gospodarczy 7. Przedsiębiorstwo Energetyczne podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. 8. Grupa węzłowa grupa lokali mieszkalnych i użytkowych przynależnych do jednego węzła cieplnego i jednego licznika ciepła Poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania jak rury przyłączeniowe (piony, gałązki), grzejniki, zawory termostatyczne bez względu na rodzaj prawa do lokalu stanowią wspólną własność wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości. 2. Podzielniki kosztów ogrzewania w poszczególnych lokalach stanowią własność użytkowników lokali, od chwili podpisania karty montażowej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd RSM może zdecydować, że właścicielem podzielników jest Spółdzielnia, np. w lokalach użytkowych. 3. Pierwszy montaż podzielników w budynku lub montaż podzielników po zmianie sposobu rozliczania kosztów c.o. jest finansowany przez użytkowników poszczególnych lokali na podstawie faktur wystawionych przez RSM.

3 4. Wymiana podzielników kosztów ogrzewania spowodowana upływem zalecanego okresu działania podzielników i wyczerpaniem baterii w istniejących podzielnikach jest finansowana przez RSM w ramach eksploatacji i konserwacji bieżącej. 5. W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy użytkownika lokalu lub wystąpienia usterki podzielnika po okresie gwarancyjnym, koszty jego wymiany pokrywa użytkownik lokalu Podstawą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania są całkowite koszty dostarczonej energii cieplnej do budynku, na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę ciepła, wynikających z odczytów urządzeń pomiarowych w budynku i kosztów stałych. 2. Koszty dostarczonej energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku za okres od 1czerwca danego roku do 31 maja roku następnego tj. za pełne 12- miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Zarząd RSM może zdecydować, że rozliczanie kosztów ogrzewania w pawilonach wolnostojących będzie odbywać się z inną częstotliwością, np. raz na miesiąc Obsługę Systemu Indywidualnego Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach opomiarowanych wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania dokonuje specjalistyczna firma rozliczeniowa na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 7 1. W systemie indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania odbywa się na podstawie odczytów zużycia ciepła z ciepłomierza w budynku oraz odczytów podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych danego budynku. 2. Koszty określone w 4 pkt. 1 składają się z: a. kosztów stałych tj. - za zamówioną moc cieplną - za usługi przesyłowe - udostępnienie węzła b. kosztów zmiennych tj. - za zużytą energię cieplną - za usługi przesyłowe cz. zmienna - za nośnik ciepła Wyszczególniony podział i wielkość kosztów, zawarty jest w Taryfie dla Ciepła przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. Algorytm rozliczeń w lokalach opomiarowanych, właściwy dla danego typu i rodzaju podzielników, wykorzystywany w komputerowym systemie rozliczania kosztów, pozwala na określenie udziału kosztów ciepła zużytego w okresie rozliczeniowym dla poszczególnych, indywidualnych odbiorców w łącznym koszcie ciepła zużytego w budynku. Załącznik nr 1 algorytm rozliczania kosztów c.o. Załącznik nr 2 współczynnik LAF do wglądu w Zespole ds. rozliczeń centralnego ogrzewania. 4. Dla ustalenia zużycia ciepła w lokalach nieopomiarowanych w budynkach opomiarowanych, wyposażonych w podzielniki kosztów c.o. i rozliczanych w oparciu o ich wskazanie, przyjmuje się zużycie ciepła z lokalu o największym zużyciu w danej grupie węzłowej w przeliczeniu na 1 m W budynkach mieszkalnych o wyborze sposobu rozliczania ciepła w poszczególnych grupach węzłowych wyposażonych w zawory termostatyczne decyduje bezwzględna większość użytkowników lokali mieszkalnych. Użytkownicy lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym

4 posiadający wspólną instalację centralnego ogrzewania z częścią mieszkalną budynku, muszą dostosować się do sposobu rozliczania wybranego przez bezwzględną większość użytkowników lokali mieszkalnych. W wolnostojących budynkach handlowo usługowych należących do jednej grupy węzłowej o wyborze sposobu rozliczania ciepła może decydować bezwzględna większość użytkowników lokali użytkowych lub bezwzględna większość udziału w powierzchni ogrzewanej lokali użytkowych. Termin i sposób wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania kosztów ogrzewania określa i zatwierdza Zarząd RSM. 6. W grupach węzłowych w budynkach mieszkalnych wyposażonych w zawory termostatyczne przed zmianą sposobu rozliczania kosztów ogrzewania na wniosek bezwzględnej większości użytkowników lokali mieszkalnych, Spółdzielnia przeprowadza pisemną ankietę w celu określenia sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Wraz z ankietą do użytkowników kierowana jest informacja o skutkach związanych ze zmianą systemu rozliczania. W wolnostojących budynkach handlowo usługowych ankieta dotycząca sposobu rozliczania kosztów ogrzewania przeprowadzana jest na wniosek większości użytkowników lokali użytkowych lub na wniosek RSM. Ankieta oprócz wariantu wyboru powinna zawierać pouczenie, iż osoba nie korzystająca z możliwości zajęcia stanowiska poprzez oddanie wypełnionej ankiety, przyjmuje jako wiążącą decyzję bezwzględnej większości użytkowników lokali mieszkalnych zlokalizowanych w jednej grupie węzłowej budynku mieszkalnego. W przypadku wolnostojących budynków handlowo usługowych, ankieta powinna zawierać pouczenie, że osoba nie korzystająca z możliwości zajęcia stanowiska poprzez oddanie wypełnionej ankiety, przyjmuje jako wiążącą decyzję bezwzględnej większości użytkowników lokali użytkowych lub bezwzględnej większości udziału w powierzchni ogrzewanej lokali użytkowych (kryterium dla wolnostojących budynków handlowo - usługowych jest ustalane przez Zarząd RSM). 7. W przypadku rezygnacji użytkowników lokali mieszkalnych z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, koszty energii cieplnej dostarczonej do grupy węzłowej za okres od danego roku do roku następnego zostaną podzielone proporcjonalnie na wszystkich użytkowników rozliczanego budynku, w przeliczeniu na 1m 2 powierzchni zajmowanego lokalu. Powyższa zmiana sposobu rozliczania może być dokonana na wniosek podpisany przez bezwzględną większość użytkowników lokali mieszkalnych. Po złożeniu stosownego wniosku RSM przeprowadza pisemną ankietę zgodnie z pkt. 6. Termin i sposób wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania kosztów ogrzewania określa i zatwierdza Zarząd RSM. 8. Budynki nieopomiarowane, bez modernizacji rozlicza się wg licznika energii cieplnej zainstalowanego w danym budynku. W przypadku, gdy w budynku nieopomiarowanym bez modernizacji jest więcej niż jeden licznik ciepła, koszty energii cieplnej rozlicza się z sumy wskazań wszystkich liczników zainstalowanych w danym budynku. 9. W przypadku demontażu grzejników przez użytkowników bez zgody Spółdzielni, bądź w przypadku, gdy prawidłowe określenie zużycia ciepła na grzejniku jest nie możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika lokalu w budynkach opomiarowanych wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, pomieszczenia te, rozlicza się wg maksymalnego zużycia ciepła pomieszczeń w danym pionie Dla obliczania zużycia ciepła w lokalach rozliczanych przy pomocy podzielników stosuje się trzyskładnikowy podział kosztów, tj: a. Koszt stały dostawcy ciepła obejmuje opłaty stałe dostawcy ciepła (według faktur) ponoszone w okresie rozliczeniowym. b. Koszt ogrzewania części nieopomiarowanej obejmuje koszty ciepła związane z ciepłem emitowanym przez nieopomiarowane grzejniki w pomieszczeniach wspólnych, nieopomiarowanych łazienkach oraz z pozostałą nieopomiarowaną mocą grzewczą w jednej grupie węzłowej emitowaną przez poziomy i piony grzewcze. Składnik ten wynosi 30% całkowitych kosztów zmiennych dostawcy ciepła.

5 c. Koszty zmienne według podzielników koszty ciepła rejestrowane przez podzielniki kosztów ogrzewania zabudowane na grzejnikach. Składnik ten wynosi 70% z całkowitych kosztów zmiennych dostawcy ciepła. 2. Suma udziałów kosztu ogrzewania części nieopomiarowanej i kosztu zmiennego według podzielników w danej grupie węzłowej zawsze wynosi 100% całkowitych kosztów zmiennych dostawcy ciepła. 3. Podział kosztów zgodnie z pkt. 1.2 obowiązuje od okresu rozliczeniowego 2013/ W systemie indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stosuje się współczynniki redukcyjne LAF dla lokali mieszkalnych i użytkowych z racji odmiennego ich usytuowania w bryle budynku. Współczynniki LAF wyliczone są indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego na podstawie rzeczywistych strat ciepła. Wielkość współczynnika LAF może być weryfikowana przy dokonywaniu zmian w właściwościach termicznych budynku Koszt za usługę rozliczenia kosztów c.o. w indywidualnym systemie rozliczania, wykonaną przez firmę rozliczeniową dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego, ponoszą wszyscy użytkownicy będący w systemie rozliczeniowym. 2. Koszt standardowej usługi rozliczeniowej obejmującej w przypadku: - wyparkowych podzielników ogrzewania odczyt, wymianę ampuły, założenie plomby, wprowadzenie danych do systemu, wykonanie rozliczenia i wydruk rozliczenia. - elektronicznych podzielników ogrzewania odczyt, wprowadzenie danych do systemu, wykonanie rozliczenia i wydruk rozliczenia stanowi odrębną pozycję w kwicie rozliczeniowym wystawionym przez firmę użytkownikowi. 3. Koszt usług dodatkowych (np. odczyt dodatkowy, ponowny montaż podzielnika po jego uszkodzeniu itp.) stanowi również odrębną pozycję, której wysokość określona jest w cenniku usług firmy dokonującej rozliczenia. III. Odczyt i rozliczenie kosztów c.o. przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania. 11 Odczyty wyparkowych podzielników kosztów ogrzewania i wymianę ampuł w wyparkowych podzielnikach kosztów, dokonuje się w dwóch terminach podstawowych wyznaczonych w dniach od 20 maja do 10 lipca Odczyty podzielników elektronicznych wykonywane są w dwóch terminach podstawowych wyznaczonych w dniach od 1 czerwca do 10 lipca. 2. W szczególnych przypadkach w lokalach użytkowych rozliczanych z wykorzystaniem podzielników elektronicznych przesyłających dane drogą radiową Zarząd RSM może zdecydować o comiesięcznym rozliczaniu kosztów ogrzewania. 13 O terminie odczytów podzielników kosztów ogrzewania oraz nazwie firmy wykonującej rozliczenia, użytkownik lokalu będzie powiadomiony przez firmę rozliczeniową w formie informacji na tablicy ogłoszeń, w drzwiach lub w skrzynce pocztowej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Dwa podstawowe terminy odczytów są wliczone w koszt rozliczenia ciepła. Powyższe nie dotyczy podzielników elektronicznych przesyłających dane drogą radiową.

6 14 Dopuszcza się wykonanie dodatkowego terminu odczytu indywidualnego na wniosek użytkownika w terminie do 10 lipca. Koszt odczytu w dodatkowym terminie jest płatny i obciąża użytkownika Przedstawiciel firmy rozliczeniowej, dokonujący odczytu zobowiązany jest okazać dokument identyfikacyjny. 2. Z tytułu wykonywanej usługi nie może być pobierana bezpośrednio przez przedstawiciela firmy jakakolwiek opłata od użytkownika Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal i umożliwić łatwy dostęp do podzielników kosztów ogrzewania w celu dokonania ich odczytu w wyznaczonym terminie. 2. Podstawą przyjęcia odczytów z podzielników kosztów ogrzewania do rozliczenia jest kwit odczytu, potwierdzony przez użytkownika lokalu podpisem. 3. W przypadku wykonania odczytu w lokalu i nie potwierdzenia przez użytkownika na kwicie odczytu, lokal zostanie rozliczony tak jak lokale nieopomiarowane. 4. Użytkownik lokalu, który nie wyraził zgody na montaż podzielników kosztów c.o., bądź nie udostępnił lokalu do odczytu w wyznaczonych terminach i nie skorzystał z dodatkowego terminu odczytu, rozliczony zostanie według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych. 17 W ciągu 6 tygodni od dokonania odczytu końcowego tj. po drugim, podstawowym terminie odczytu ( 11), następuje indywidualne rozliczenie należności za ciepło dostarczone na cele centralnego ogrzewania Przekazane przez firmę rozliczenie kosztów c.o., zatwierdzone przez Zarząd RSM, zostanie dostarczone mieszkańcom do dnia 31 sierpnia każdego roku. 2. Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnie kosztami a pobranymi zaliczkami od użytkownika, - nadwyżki zostaną rozliczone na poczet bieżącego czynszu, po skompensowaniu ewentualnego zadłużenia wobec Spółdzielni z innych tytułów w ciągu 30 dni od daty doręczenia rozliczenia a pozostałą nadwyżkę wypłaci z kasy. - niedopłaty użytkownicy zobowiązani są uregulować w terminie, który każdorazowo określa Zarząd. 19 Do czasu rozliczenia kosztów c.o. użytkownik zobowiązany jest wnosić w okresach miesięcznych, opłaty zaliczkowe z tytułu ogrzewania lokalu Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania mieszkań rozliczanych w systemie z wykorzystaniem podzielników kosztów ogrzewania jest wyznaczana indywidualnie dla każdego lokalu w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na spodziewany wzrost cen energii cieplnej, wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych i zmienność warunków cieplnych w lokalach. Wysokość rezerwy jest ustalana procentowo, a miesięczna stawka przedpłat dla każdego lokalu na następny okres jest obliczana według algorytmu:

7 S P = S L x (1 + R) Gdzie: S P -stawka przedpłat za c.o. prognozowana na następny okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] S L - rzeczywista stawka opłat za c.o. w mieszkaniu za poprzedni okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] R - rezerwa wyrażona w procentach 1a. Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania mieszkań rozliczanych w systemie z wykorzystaniem podzielników kosztów ogrzewania, w których rozliczenie za poprzedni okres rozliczeniowy nastąpiło w oparciu o obliczenia szacunkowe, jest wyznaczana w oparciu o uśrednioną stawkę ogrzewania 1 m 2 w danej grupie węzłowej w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na spodziewany wzrost cen energii cieplnej, wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych i zmienność warunków cieplnych w lokalach. Wysokość rezerwy jest ustalana procentowo, a miesięczna stawka przedpłat dla każdego mieszkania na następny okres jest obliczana według algorytmu: S P = S U x (1 + R) Gdzie: S P -stawka przedpłat za c.o. prognozowana na następny okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] S U - uśredniona stawka opłat za ogrzewanie 1m 2 w budynku za poprzedni okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] R - rezerwa wyrażona w procentach 2. Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania mieszkań rozliczanych w systemie według powierzchni lokali w grupach węzłowych bez podzielników jest wyznaczana indywidualnie dla każdej grupy węzłowej w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy na spodziewany wzrost cen energii cieplnej, wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych i zmienność warunków cieplnych w lokalach. Wysokość rezerwy jest ustalana procentowo, a miesięczna stawka przedpłat dla każdego mieszkania na następny okres jest obliczana według algorytmu: S P = S B x (1 + R) Gdzie: S P - stawka przedpłat za c.o. prognozowana na następny okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] S B - rzeczywista stawka opłat za c.o. w budynku za poprzedni okres rozliczeniowy wyrażona w [pln/m 2 /m-c] R - rezerwa wyrażona w procentach 3. Nowe prognozowane stawki przedpłat za ogrzewanie mieszkań są naliczane począwszy od września każdego roku i będą obowiązywały do sierpnia roku następnego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość prognozowanych stawek przedpłat za ogrzewanie może być zmieniona przez Zarząd RSM w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

8 5. O zmianie wysokości stawek przedpłat za c.o. Spółdzielnia powiadomi użytkowników lokali poprzez dostarczenie wydruków czynszowych. 6. Na każdy okres rozliczeniowy w budynkach rozliczanych z wykorzystaniem podzielników kosztów ogrzewania, zostaje ustalona minimalna i maksymalna wysokość zaliczki prognozowanej na ogrzewanie wyrażona w zł/m 2 /m-c, która będzie obowiązywała od września do sierpnia roku następnego. Górny i dolny pułap zaliczki na ogrzewanie w w/w budynkach każdorazowo zatwierdza Zarząd RSM. 7. Wysokość rezerwy R jest każdego roku zatwierdzana przez Zarząd RSM. 8. Wysokość zaliczki z tytułu ogrzewania lokali użytkowych rozliczanych w systemie z zastosowaniem podzielników oraz według powierzchni użytkowej ustalana jest co miesiąc w oparciu o koszty ogrzewania wynikające z odczytów głównych liczników ciepła i opłat stałych według algorytmu: a) Koszty zmienne S Z = P L x K Z / P C Gdzie: Sz - Miesięczna stawka przedpłat za koszty zmienne z tytułu ogrzewania lokalu użytkowego P L - Powierzchnia ogrzewanego lokalu użytkowego K Z - Miesięczny koszt zużycia ciepła wynikający ze wskazań licznika ciepła, do którego przyporządkowany jest lokal użytkowy P C - Powierzchnia całkowita wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, podlegających pod jeden licznik ciepła. b) Koszty stałe S S = P L x K S / P C Gdzie: S S - Miesięczna stawka przedpłat za koszty stałe z tytułu ogrzewania lokalu użytkowego P L - Powierzchnia ogrzewanego lokalu użytkowego K S - Miesięczny koszt stały wynikający z mocy zamówionej w budynku, do którego przyporządkowany jest lokal użytkowy P C - Powierzchnia całkowita wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, podlegających pod jeden licznik ciepła. IV. Postanowienia końcowe. 22 W trakcie trwania okresu rozliczeniowego może być przeprowadzona wyrywkowa kontrola działania podzielników kosztów ogrzewania na wniosek użytkownika, Spółdzielni lub firmy rozliczającej. W przypadku stwierdzenia działań zmierzających do sfałszowania przez użytkownika wyniku odczytu, rozliczenie kosztów ogrzewania wykonane zostanie według zasad obowiązujących lokale nieopomiarowane. Dodatkowo Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztem odczytu dodatkowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wartości odczytu, spisanych na kwitach odczytu, potwierdzonych przez użytkownika W przypadku uszkodzenia plomb na podzielnikach, rozliczenie kosztów ogrzewania nastąpi według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych. 2. Zabrania się użytkownikowi lokalu dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w elementy instalacji c.o. w tym spuszczania wody z instalacji grzewczej.

9 3. Za uszkodzenie podzielnika lub jego plomby Spółdzielnia obciąży użytkownika lokalu kosztami według cennika firmy dokonującej rozliczenia. 4. W przypadku, jeżeli opłaty nie pokrywają szkody, Spółdzielnia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Na wynik rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania użytkownik lokalu ma prawo zgłosić do Zarządu Spółdzielni pisemną reklamację w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, lecz nie później niż do 31 października danego roku. 6. Spółdzielnia ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia. 7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od obowiązku uregulowania należności wynikających z rozliczenia kosztów c.o. 8. W przypadku uznania reklamacji i zwrotu naliczonych kosztów ogrzewania, kwota zwrotu obciąża koszty stałe ogrzewania budynku w kolejnym okresie rozliczeniowym Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnie o każdym uszkodzeniu instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz lokalu, zerwaniu lub uszkodzeniu podzielnika kosztów wraz z plombami oraz uszkodzeniu zaworu termostatycznego. 2. W przypadkach spornych i trudności z ustaleniem przyczyn uszkodzenia, Spółdzielnia powołuje specjalną komisję do zbadania przyczyn uszkodzenia, komisja określa także zasady stanowiące podstawę rozliczeń z tytułu kosztów centralnego ogrzewania biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz pozostałe uregulowania niniejszego regulaminu. 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody RSM. 4. W przypadku wymiany grzejników przez użytkowników lokali lub remontu polegającego na czasowym demontażu grzejników, okres, w którym grzejniki są zdemontowane nie może być dłuższy niż 24 godz. 5. Z tytułu czasowego demontażu grzejników użytkownikowi lokalu nie przysługuje żadna bonifikata w kosztach za c.o. 6. W przypadku uporczywego naruszania zasad ujętych w pkt.4 okres demontażu grzejników w lokalu zostanie rozliczony według zasad jak dla lokali nieopomiarowanych W przypadku zmiany lub zbycia lokalu, jeżeli użytkownicy nie dojdą do porozumienia, Spółdzielnia lub firma rozliczająca może dokonać odczytu międzyokresowego wskazań podzielników, a rozliczenie wykona firma rozliczająca na koniec okresu rozliczeniowego na koszt zwalniającego i nabywającego lokal mieszkalny lub użytkowy. Wysokość opłaty wynika z cennika usług firmy rozliczającej. 2. W przypadku braku odczytu międzyokresowego, rozliczenie kosztów ogrzewania wykona firma rozliczająca na koniec okresu rozliczeniowego na koszt nabywcy lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Cały okres rozliczeniowy w tym przypadku będzie rozliczony na nabywcę lokalu. 3. Przed planowanym remontem związanym z wymianą grzejników w lokalu opomiarowanym, użytkownik lokalu ma obowiązek skontaktować się z firmą rozliczającą koszty c.o. lub z RSM w celu ustalenia terminu przełożenia podzielników na nowe grzejniki. 4. Przełożenia podzielników na nowe grzejniki może dokonać tylko przedstawiciel firmy rozliczającej koszty c.o.

10 5. W przypadku nie dopilnowania obowiązku przełożenia podzielników na nowe grzejniki przez użytkownika lokalu, zużycie ciepła zostanie określone metodą szacunkową jak dla lokali nieopomiarowanych. 6. W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o. na wniosek użytkownika użytkownik lokalu ponosi koszty związane z przemontowaniem podzielnika. 7. Odczyt międzyokresowy w okresie trwania sezonu grzewczego może być przeprowadzony na wniosek zbywcy lub nabywcy lokalu nie wcześniej i nie później niż w terminie 30 dni od planowanego lub dokonanego przekazania lokalu. 25 Od lutego 2014 roku w nieruchomościach, w których planuje się montaż lub wymianę podzielników, należy montować podzielniki na wszystkich grzejnikach łącznie z grzejnikami w pomieszczeniach sanitarnych 26 Termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego ustala Zarząd Spółdzielni. 27 Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/8/2012 z dnia r. 28 Niniejszy Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/1/2014 z dnia r Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11 Załącznik nr 1 Algorytm rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Całkowite koszty ogrzewania nieruchomości Koszty stałe według faktur dostawcy ciepła + koszty uznanych reklamacji za poprzedni okres rozliczeniowy Koszty zmienne według faktur dostawcy ciepła Koszty stałe = stawka [zł/m 2 ] Suma powierzchni lokali w nieruchomości Koszty ogrzewania części nieopomiarowanej (udział ustalany przez Zarząd RSM) Koszty zmienne według podzielników (udział ustalany przez Zarząd RSM) Koszty ogrzewania części nieopomiarowanej = stawka [zł/m 2 ] Suma powierzchni lokali w nieruchomości Koszty zmienne według podzielników = stawka [zł/jedn.] Suma jednostek zużycia w nieruchomości Załącznik nr 2 W rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem podzielników stosuje się 2 rodzaje współczynników: 1. Współczynniki lokalowe LAF współczynniki wyrównawcze zależne od rzeczywistych strat ciepła, wyliczane indywidualnie dla każdego lokalu. Współczynniki korekcyjne LAF z wyszczególnieniem dla poszczególnych mieszkań znajdują się do wglądu w Dziale Rozliczeń c.o. 2. Współczynniki grzejnikowe UF współczynniki identyfikacji i oceny grzejnika, wyliczone są dla każdego opomiarowanego grzejnika w nieruchomości, ich wielkość zależy od mocy cieplnej grzejnika oraz rodzaju i sposobu montażu podzielnika kosztów ogrzewania (skatalogowana baza grzejników zawierająca dane dla typów, producentów oraz wielkości grzejników będąca składnikiem systemu rozliczeniowego, objęta jest ochroną prawa autorskiego firmy rozliczającej).

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 Łódź, 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...4 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 zwanym dalej DOSTAWCĄ reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo