Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: dr inż. Krystyna Krygier dr inż. Marian Rubik Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z2.05 Montaż instalacji centralnego ogrzewania zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Instalacje centralnego ogrzewania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Odbiorniki ciepła Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Odbiór instalacji centralnego ogrzewania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy o rodzajach instalacji centralnego ogrzewania, odbiornikach ciepła, armaturze stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania, oraz regulacji tych instalacji. Ponadto dostarczy on informacji dotyczących montażu instalacji centralnego ogrzewania. Poradnik zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś opanować, aby przystąpić do poznawania tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj wskazaną literaturę w rozdziale 6 oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do wykonania ćwiczenia, pytania sprawdzające zasób wiedzy potrzebnej do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających opanowanie przez Ciebie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po zapoznaniu się z materiałem spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa:,,montaż instalacji centralnego ogrzewania, której treści teraz poznasz wraz z poznanymi dotychczas jednostkami modułowymi, w których utrwaliłeś umiejętności wykonywania instalacji z różnych rodzajów materiałów, ułatwi Ci poprawny montaż instalacji centralnego ogrzewania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas nauki. 3

5 713[02].Z2 Technologia montażu instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji sanitarnych 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z1.04 Montaż instalacji z tworzyw sztucznych 713[02].Z1.05 Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.06 Instalacja urządzeń grzewczych i wymienników ciepła Schemat 713[02].Z2.07 Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Montaż instalacji centralnego ogrzewania uczeń powinien umieć: rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali, miedzi i tworzyw sztucznych, oceniać stan techniczny rur i łączników stalowych, miedzianych i tworzywowych stosowanych do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych, miedzianych i z tworzywa, wykonywać połączenia nierozłączne rur instalacyjnych stalowych metodą spawania gazowego, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji do przegród budynku, prowadzić instalacje różnymi sposobami, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów oraz sprzętu, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji centralnego ogrzewania., wykonać prace montażowe i odbiorcze instalacji co, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, wykonać grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania, wykonać pompowe instalacje centralnego ogrzewania, wyznaczyć miejsca montażu uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować elementy uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, dokonać regulacji zamontowanego uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować systemy ogrzewania przez promieniowanie, skompletować grzejniki, zawiesić odbiorniki ciepła, połączyć odbiorniki ciepła z instalacją centralnego ogrzewania, zainstalować aparaturę kontrolno-pomiarową w instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować urządzenia i przewody odpowietrzające w instalacji centralnego ogrzewania, zamontować urządzenia zabezpieczające, wykonać próbę ciśnieniową odbiorników ciepła, przygotować instalację centralnego ogrzewania do próby na zimno, sprawdzić szczelność instalacji centralnego ogrzewania poddanej próbie na zimno, przygotować instalację centralnego ogrzewania do próby na gorąco, wykonać regulację instalacji centralnego ogrzewania krzyżowanie nastawy w zaworach termostatycznych i podpionowych, sprawdzić pracę instalacji centralnego ogrzewania w stanie gorącym, przygotować instalację centralnego ogrzewania do odbioru. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Instalacje centralnego ogrzewania Materiał nauczania Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła, urządzeń zabezpieczających, grzejników, armatury (zaworów), połączonych między sobą przewodami. Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95 o C. Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na: 1. Sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego: ogrzewanie grawitacyjne, ogrzewanie pompowe, 2. Sposób rozprowadzenia przewodów: z rozdziałem górnym, z rozdziałem dolnym (w układzie poziomym lub rozdzielaczowym), 3. Sposób zabezpieczenia instalacji: naczyniem wzbiorczym otwartym, zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Instalacja grawitacyjna centralnego ogrzewania Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury (rys.1) Ogrzewanie grawitacyjne może być wykonywane z rozdziałem górnym lub dolnym. Ogrzewanie z rozdziałem dolnym to instalacja, w której przewody rozprowadzające gorącą wodę prowadzone są w piwnicy budynku. Od tych przewodów poprowadzona jest dalsza część instalacji. W ogrzewaniu z rozdziałem górnym główny przewód instalacji doprowadza gorącą wodę na poddasze budynku, skąd jest ona rozprowadzana w całym budynku. Ogrzewanie grawitacyjne stosuje się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m. 7

9 Rys. 1. Schemat ogrzewania grawitacyjnego [10] Instalacja pompowa centralnego ogrzewania Pompowe instalacje centralnego ogrzewania (rys. 2) są najbardziej rozpowszechnione. W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Mamy możliwość montażu grzejnika poniżej kotła centralnego ogrzewania, instalacja ma mniejszą bezwładność cieplną, a tym samym rozruch instalacji jest szybszy niż ogrzewania grawitacyjnego. W zależności od rodzaju kotła centralnego ogrzewania, rozróżniamy instalacje systemu otwartego oraz systemu zamkniętego. Rys. 2. Schemat ogrzewania pompowego [10] 8

10 Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego (rys. 3) to taka, w której krążąca woda w instalacji styka się bezpośrednio z powietrzem w naczyniu wzbiorczym otwartym. W instalacji systemu zamkniętego, woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania nie styka się z powietrzem. Rys. 3. Schemat instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego [10] Instalacje, w których zamontowano kocioł na paliwo stałe należy projektować i wykonywać jako instalacje centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczone naczyniem wzbiorczym otwartym. W tego typu instalacjach, pompa może być zainstalowana na przewodzie, którym woda powraca z instancji centralnego ogrzewania do kotła, lub na przewodzie, którym woda gorąca płynie do grzejników. Instalacja systemu otwartego może być wykonywana zarówno z rozdziałem górnym, jak i dolnym. Najbardziej rozpowszechnione są instalacje z rozdziałem dolnym. Instalacja, w której źródłem ciepła są kotły na paliwo gazowe (gaz ziemny) lub paliwo ciekłe (olej opałowy) pracują z reguły w systemie zamkniętym i są zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym, przy czym pompa obiegowa może być zamontowana na powrocie lub zasilaniu. Każdy kocioł należy wyposażyć w aparaturę kontrolno-pomiarową. Rodzaj armatury zależy od typu kotła, oraz sposobu jego zabezpieczenia. Podstawową armaturą kontrolno-pomiarową kotłów na paliwo stałe, które pracują w systemie otwartym stanowią: termometr i manometr (hydrometr). Termometr umieszczony bezpośrednio na kotle, wskazuje temperaturę wody wypływającej z kotła do instalacji centralnego ogrzewania. Manometr (hydrometr) montujemy na rurze sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego otwartego. Wskazuje on poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym, a tym samym w całej instalacji centralnego ogrzewania. Na przyrządach pomiarowych należy zaznaczyć maksymalną wartość parametru, która może wystąpić podczas eksploatacji instalacji. 9

11 Podstawową armaturą kontrolno-pomiarową kotłów pracujących w systemie zamkniętym jest termometr oraz manometr. Na manometrze zaznaczony jest zakres ciśnienia eksploatacyjnego, które powinno panować w instalacji centralnego ogrzewania (zielone pole na tarczy manometru). Instalacje tego typu z reguły pracują z rozdziałem dolnym w układzie poziomym - trójnikowym (rys. 4) lub rozdzielaczowym (rys. 5). Układ rozdzielaczowy to taki, w którym każdy grzejnik zasilany jest oddzielną parą przewodów prowadzoną po stropie danej kondygnacji. Przewody prowadzone od grzejnika do szafki rozdzielaczowej wykonane są z jednego odcinka. Przewody te należy prowadzić w rurze osłonowej typu peszel lub w izolacji cieplnej. System ten pozwala na skuteczniejszą regulację instalacji niż w przypadku ogrzewania w układzie trójnikowym oraz umożliwia pomiar ilości zużywanego ciepła. Przewody wykonywane są z rur miedzianych lub z rur z tworzyw sztucznych. Rury miedziane łączone są za pomocą lutowania lutem miękkim, natomiast rury z tworzyw sztucznych łączone są za pomocą połączenia zaciskowego skręcanego lub zaprasowywanego. Rys. 4. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym [16] Rys. 5. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie rozdzielaczowym [19] 10

12 Instalacje ogrzewania płaszczyznowego Ogrzewanie płaszczyznowe to takie, w którym ciepło przekazywane jest do pomieszczenia za pośrednictwem otaczających przegród. W zależności od usytuowania płaszczyzny grzejnej rozróżniamy ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe, ścienne, sufitowe. Nośnikiem ciepła w tego typu ogrzewaniach jest woda. Podstawowym elementem ogrzewania podłogowego jest spirala grzejna ułożona na stropie, na odpowiedniej warstwie izolacji cieplnej (rys.6 i 7). Spirala grzejna może być ułożona w formie ślimaka (rys. 8) lub wężownicy (rys. 9). Rys. 6. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego [16] Rys. 7. Przekrój przez ogrzewanie podłogowe [19] 11

13 Rys. 8. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego w formie ślimaka [11] Rys. 9. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego w formie wężownicy [11] System ogrzewania podłogowego pozwala na uzyskanie w ogrzewanym pomieszczeniu bardziej równomiernego rozkładu temperatury niż w ogrzewaniu grzejnikowym. Instalacje ogrzewania podłogowego mogą być wykonywane z rur miedzianych miękkich lub z rur z tworzyw sztucznych. Spiralę grzejną należy wykonać z jednego odcinka rury, rozwijanej ze zwoju. Wykonując płytę grzejną ogrzewania podłogowego należy: oczyścić powierzchnię podłogi, wyrównać ewentualne nierówności, ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej, ułożyć przyścienną warstwę izolacji, ułożyć warstwę izolacji cieplnej najczęściej styropian, połączyć brzegi styropianu taśmą klejącą, połączyć początek rury ogrzewania podłogowego z rozdzielaczem zasilającym, ułożyć, począwszy od rozdzielacza, wężownicę ogrzewania podłogowego z rozstawem zgodnym z dokumentacją, mocując rurę do styropianu za pomoca klipsów montażowych, ułożyć rurę odpływową powrót między zwojami rury zasilającej ( ułożenie ślimakowe), połączyć przewód powrotny z belką powrotną rozdzielacza powrotnego, wykonać próbę szczelności ułożonej wężownicy. Instalacje parowe Instalacje parowe niskiego ciśnienia to takie, w których ciśnienie pary nie przekracza 70 kpa. Źródłem ciepła w tej instalacji są kotły parowe niskoprężne. Instalacje centralnego ogrzewania niskiego ciśnienia wykonywane są: z rozdziałem dolnym, z rozdziałem górnym. 12

14 Eksploatacja instalacji grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest para niskoprężna jest kłopotliwa i dlatego obecnie są one rzadko stosowane. Połączenie instalacji centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła Połączenie instalacji centralnego ogrzewania z lokalnymi lub centralnymi źródłami ciepła odbywa się poprzez węzły ciepłownicze. Węzeł ciepłowniczy jest to zespół urządzeń służących do wymiany ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą i instalacją centralnego ogrzewania. W węźle przetwarzana jest temperatura i ciśnienie czynnika grzejnego oraz dokonuje się pomiaru i regulacji tych parametrów. Podstawowym urządzeniem każdego węzła ciepłowniczego jest przeponowy wymiennik ciepła. W zależności od zadań, jakie pełni węzeł ciepłowniczy, rozróżniamy: węzły ciepłownicze jednofunkcyjne (rys. 10) to takie, w których woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania podgrzewana jest w wymienniku ciepła. węzły ciepłownicze dwufunkcyjne (rys. 11) to takie, w których woda jest podgrzewana na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody. Rys. 10. Schemat węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego [15] A- dopływ czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego, B- odpływ czynnika grzewczego z węzła ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej, C- dopływ wody do instalacji centralnego ogrzewania, D- powrót wody z instalacji centralnego ogrzewania Rys. 11. Schemat węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego [15] A- dopływ czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego, B- odpływ czynnika grzewczego z węzła ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej, C- dopływ wody do instalacji centralnego ogrzewania, D- powrót wody z instalacji centralnego ogrzewania, E- dopływ zimnej wody do wymiennika przygotowującego ciepłą wodę, F- dopływ ciepłej wody do instalacji, G- przewód cyrkulacyjny 13

15 Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania Zadaniem armatury stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania jest zapewnienie właściwej i bezpiecznej eksploatacji instalacji. Są to zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne i regulacyjne, filtry, grzejnikowe zawory termostatyczne, ręczne i automatyczne odpowietrzniki oraz naczynie wzbiorcze otwarte lub przeponowe, pompa. W instalacjach centralnego ogrzewania stosujemy zawory odcinające: grzybkowe (rys. 12) i kulowe (rys. 13). Zadaniem ich jest zamykanie, otwieranie lub regulacja strumienia wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Rys. 12. Zawór grzybkowy [10] Rys. 13. Zawór kulowy [6] Zadaniem zaworu zwrotnego (rys. 14) jest niedopuszczenie do przepływu wody w odwrotnym kierunku. Woda przepływająca przez zawór we właściwym kierunku przepływu unosi grzybek zaworu. 14

16 W momencie zmiany kierunku przepływu wody, grzybek zaworu jest dociskany do gniazda zaworu, tym samym odcina przepływ wody w kierunku przeciwnym. W instalacji centralnego ogrzewania zawory zwrotne montowane są przed pompami, czyli po stronie tłocznej pomp. Rys. 14. Zawór zwrotny [10] Zadaniem zaworu bezpieczeństwa (rys. 15 i rys. 16) jest zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa montuje się bezpośrednio na kotle centralnego ogrzewania lub bezpośrednio na przewodzie, którym gorąca woda płynie do instalacji. Na przewodzie łączącym zawór bezpieczeństwa z instalacją centralnego ogrzewania nie wolno montować żadnej armatury. Rys. 15. Zawór bezpieczeństwa [6] 15

17 Rys. 16. Zawór bezpieczeństwa [6] Grzejnikowy zawór termostatyczny (rys. 17 i 18) zbudowany jest z zaworu oraz głowicy termostatycznej. Zawór termostatyczny ma możliwość regulacji nastawy wstępnej, dzięki której przez grzejnik przepływa określona ilość wody. Wartość nastawy wstępnej podawana jest w dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania. Głowica termostatyczna nakręcana jest na zawór termostatyczny. Zadaniem głowicy termostatycznej jest regulacja temperatury w pomieszczeniu. Grzejnikowy zawór termostatyczny, wraz z głowicą termostatyczną, montujemy na przewodzie doprowadzającym wodę do grzejnika w pozycji poziomej. Rys. 17. Grzejnikowy zawór termostatyczny [16] 16

18 Rys. 18. Grzejnikowy zawór termostatyczny [16] W instalacjach centralnego ogrzewania stosujemy ręczne i automatyczne odpowietrzniki. Zadaniem ich jest usuwanie powietrza z instalacji. Odpowietrzniki automatyczne (rys. 19) montujemy w najwyższych punktach instalacji, natomiast w odpowietrzniki ręczne (rys. 20) wyposażane są grzejniki. Rys. 19. Odpowietrznik automatyczny [6] 17

19 Rys. 20. Odpowietrznik ręczny [6] Naczynie wzbiorcze otwarte stanowi wyposażenie każdej instalacji centralnego ogrzewania, w której źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe. Naczynie wzbiorcze otwarte (rys. 21), to bezciśnieniowy zbiornik w kształcie prostopadłościanu lub walca, zadaniem którego jest przejęcie przyrostu objętości wody w instalacji spowodowanego jej podgrzaniem. Naczynie wzbiorcze otwarte należy montować nad kotłem, na poddaszu budynku. Naczynie wraz z rurami zabezpieczającymi powinno być zabezpieczone przed zamarznięciem. Rys. 21. Schemat otwartego naczynia wzbiorczego [10] (na rysunku wymiary podano w milimetrach) 18

20 Przeponowe naczynie wzbiorcze (rys. 22 i 23), z zaworem bezpieczeństwa, stanowią zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego. Przeponowe naczynie wzbiorcze, to zbiornik ciśnieniowy z elastyczną membraną (gumową), oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej. Zadaniem przeponowego naczynia wzbiorczego jest kompensowanie zmiany objętości wody w instalacji, spowodowanej zmianami jej temperatury. Rys. 22. Zasada działania przeponowego naczynia wzbiorczego [6] 19

21 Rys. 23. Przeponowe naczynie wzbiorcze [6] Zadaniem pompy obiegowej (rys. 24) jest wymuszenie przepływu wody w instalacji centralnego ogrzewania. Pompę możemy zamontować zarówno na przewodzie zasilającym, jak i przewodzie powrotnym. Każda pompa powinna być wyposażona w zawór zwrotny oraz filtr. Filtr montujemy po stronie ssawnej pompy, a zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy. Rys. 24. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania [7] Szafka rozdzielaczowa (rys. 25), jest jednym z elementów ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym rozdzielaczowym oraz ogrzewania podłogowego. Wyposażenie szafki rozdzielaczowej stanowią dwa rozdzielacze: zasilający i powrotny. Rozdzielacz zasilający, w wersji podstawowej, wyposażony jest w następującą armaturę: zawór odcinający dopływ czynnika grzewczego do grzejnika, zawór spustowy do opróżniania instalacji z wody oraz automatyczny odpowietrznik. Rozdzielacz powrotny, w wersji podstawowej, wyposażony jest w następującą armaturę: zawór odcinający powrotny, zawór spustowy służący do opróżniania instalacji oraz automatyczny odpowietrznik. Rozdzielacz zasilający umiejscowiony jest w szafce rozdzielaczowej nad rozdzielaczem powrotny. Z reguły również montuje się zawory odcinające na każdej belce. 20

22 Rys. 25. Szafka rozdzielaczowa [16] Rozdzielacz (rys. 26) spełnia następujące funkcje: umożliwia zasilanie czynnikiem grzewczym (wodą) poszczególne obwody grzejne, poprawia sprawność rozdziału czynnika grzewczego (wody) w instalacji, ułatwia regulację przepływu wody w instalacji, instalację jest łatwiej wyregulować, w razie awarii można odciąć tylko uszkodzony obwód centralnego ogrzewania. Rys. 26. Rozdzielacz [16] 21

23 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1) Z jakich elementów zbudowana jest instalacja centralnego ogrzewania? 2) Jaka jest maksymalna temperatura wody w instalacji centralnego ogrzewania? 3) Z jakich rur możemy wykonywać instalacje centralnego ogrzewania? 4) Jaki jest podział instalacji centralnego ogrzewania? 5) Jak działa ogrzewanie grawitacyjne? 6) Jakie zadania spełnia pompa w instalacji centralnego ogrzewania? 7) Jakie zalety ma ogrzewanie pompowe w porównaniu z ogrzewaniem grawitacyjnym? 8) W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego? 9) W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego? 10) Czy rozróżniasz systemy instalacji centralnego ogrzewania na podstawie ich schematu ideowego? 11) Jak zbudowana jest szafka rozdzielaczowa wraz z rozdzielaczami? 12) Jakie znasz rodzaje ogrzewania płaszczyznowego? 13) W jaki sposób układa się spiralę grzejną w ogrzewaniu podłogowym? 14) Jakie jest maksymalne ciśnienie pary w ogrzewaniu parowym, niskociśnieniowym? 15) W jakim urządzeniu następuje wymiana ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą, a instalacją centralnego ogrzewania? 16) Jaką znasz armaturę stosowaną w instalacjach centralnego ogrzewania? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zmontuj fragment instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z rozdziałem górnym wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp, 2) zgromadzić materiał niezbędny do wykonania zadania, 3) skompletować narzędzia, sprzęt, sprawdzając jednocześnie ich stan techniczny, 4) zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, 5) wyznaczyć osie przewodów fragmentu instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem górnym, 6) wyznaczyć miejsce montażu punktów mocowania rury miedzianej, 7) zamocować uchwyty do mocowania rury, 8) przygotować odcinki rur miedzianych do montażu, 9) zamocować rury w uchwytach zgodnie z dokumentacją, 10) połączyć rury za pomocą lutowania lutem miękkim, 11) zamontować zawór kulowy odcinający na pionie, 12) zamontować automatyczny zawór odpowietrzający, zgodnie z dokumentacją techniczną, 13) uporządkować stanowisko pracy, 14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 15) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 22

24 Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją zadania, odpowietrznik automatyczny ½", zawór kulowy, kształtki miedziane, łączniki ze stopów miedzi zgodnie z dokumentacją, uchwyty z kołkiem do mocowania rur, materiały pomocnicze: cyna do lutowania miękkiego, topnik, taśma teflonowa, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, przecinarka krążkowa, kalibrowniki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, komplet palników do lutowania miękkiego, butla z gazem, drabina, sprzęt gaśniczy, apteczka pierwszej pomocy, środki ochrony osobistej, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Zmontuj fragment instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym z rur tworzywowych typu PEX/Al/PEX wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w Instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp, 2) zgromadzić materiał niezbędny do wykonania zadania, 3) skompletować narzędzia, sprzęt, sprawdzając jednocześnie ich stan techniczny, 4) zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, 5) wyznaczyć osie przewodów fragmentu instalacji, 6) wyznaczyć miejsce montażu punktów mocowania rury typu PEX/Al/PEX, 7) zamocować uchwyty do mocowania rury, 8) przygotować odcinki rur z PEX/Al/PEX do montażu, 9) wykonać połączenie rur PEX/Al/PEX z pionem zasilającym i powrotnym, 10) zamontować rurę osłonową typu peszel, 11) ułożyć i zamocować w uchwytach rury zgodnie z dokumentacją, 12) zamontować zawory odcinające na końcach rur, 13) uporządkować stanowisko pracy, 14) ocenić jakość wykonanego ćwiczenia, 15) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. 23

25 Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia, film dydaktyczny prezentujący technologię montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur typu PEX/Al/PEX, rury typu PEX/Al/PEX o średnicach zgodnych z dokumentacją zadania, zawory kulowe ½, kształtki do połączeń zaciskowych zgodnie z dokumentacją, rura typu peszel zgodnie z dokumentacją, uchwyt z kołkiem do mocowania rur, materiały pomocnicze: taśma teflonowa, kołki plastikowe, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Zmontuj szafkę rozdzielaczową wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją zadania, 3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) wyposażyć się w środki ochrony osobistej, 5) zmontować na belce zasilającej wymagane wyposażenie zgodnie z dokumentacja, 6) zmontować na belce powrotnej wymagane wyposażenie zgodnie z dokumentacją, 7) połączyć za pomocą uchwytów obie belki rozdzielaczy, 8) wyznaczyć oś montażu szafki rozdzielaczowej zgodnie z dokumentacją, 9) wyznaczyć wysokość montażu szafki rozdzielaczowej, 10) zamocować szafkę rozdzielaczową, sprawdzić poziom ustawienia szafki, 11) zamocować kompletny rozdzielacz w szafce, 12) uporządkować stanowisko pracy, 13) zagospodarować niewykorzystany materiał, 14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 15) ocenić poprawność wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia, 24

26 film dydaktyczny, szafka rozdzielaczowa, komplet rozdzielaczy, wyposażenie rozdzielaczy, materiały pomocnicze: taśma teflonowa kołki plastikowe, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozróżnić schemat instalacji grawitacyjnej? 2) rozróżnić schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym? 3) rozróżnić schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie rozdzielaczowym? 4) wskazać różnice pomiędzy ogrzewaniem grawitacyjnym, a ogrzewaniem pompowym? 5) wskazać różnice pomiędzy ogrzewaniem systemu otwartego a ogrzewaniem systemu zamkniętego? 6) wskazać różnicę pomiędzy ogrzewaniem w układzie rozdzielaczowym, a ogrzewaniem w układzie poziomym? 7) narysować sposób układania spirali grzejnej w ogrzewaniu podłogowym? 8) określić zadanie jakie spełnia w instalacji centralnego ogrzewania zawór zwrotny? 9) rozróżnić schemat naczynia wzbiorczego otwartego? 10) zmontować fragment instalacji? 11) zmontować szafkę rozdzielaczową? 25

27 4.2. Odbiorniki ciepła Materiał nauczania Podział grzejników centralnego ogrzewania Podstawowymi odbiornikami ciepła w instalacji centralnego ogrzewania są grzejniki. Zadaniem grzejników jest przekazywanie ciepła od wody krążącej w instalacji do pomieszczenia. W zależności od sposobu oddawania ciepła grzejniki dzielimy na konwekcyjne i promieniujące. Grzejniki konwekcyjne to takie, w których przeważająca ilość ciepła przekazywana jest do pomieszczenia w wyniku ruchu powietrza, czyli unoszeniu ciepła. Grzejniki dzielimy w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Mogą być grzejniki: żeliwne, stalowe, miedziano -aluminiowe. W zależności od konstrukcji grzejniki możemy podzielić na: grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych, miedziano - aluminiowych (rys. 27), grzejniki z rur stalowych gładkich i ożebrowanych, oraz grzejniki stalowe płytowe. Rys. 27. Grzejniki z ogniw miedziano aluminiowych [3] Grzejniki stalowe płytowe, wykonane są z blachy stalowej. Wśród grzejników płytowych możemy wymienić grzejniki płytowe: De Longi, Cosmo Nova, Radson, Sterland, Purmo. Grzejniki płytowe PURMO produkowane są o wysokościach 300, 450, 600, 900 mm oraz w typoszeregu długości od 400 do 3000 mm. Grzejniki płytowe: typu C są zasilanie z boku, a grzejniki płytowe typu V mogą być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania od dołu. Grzejniki typu V mają fabrycznie wmontowany zawór termostatyczny. Grzejniki płytowe można instalować tylko w pomieszczeniach o małej wilgotności, a więc w pomieszczeniach mieszkalnych (pokojach).grzejników płytowych nie wolno instalować w łazienkach. Grzejniki C i V są wykonywane jako: typ 11 jednopłytowe z konwektorem, typ 21s dwupłytowe z jednym konwektorem, typ 22 dwupłytowe z dwoma konwektorami, typ 33 trójpłytowy z trzema konwektorami. 26

Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05

Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Hartman Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04

Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marzena Więcek Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: dr

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALOWANIE CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo