Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: dr inż. Krystyna Krygier dr inż. Marian Rubik Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z2.05 Montaż instalacji centralnego ogrzewania zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Instalacje centralnego ogrzewania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Odbiorniki ciepła Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Odbiór instalacji centralnego ogrzewania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy o rodzajach instalacji centralnego ogrzewania, odbiornikach ciepła, armaturze stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania, oraz regulacji tych instalacji. Ponadto dostarczy on informacji dotyczących montażu instalacji centralnego ogrzewania. Poradnik zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś opanować, aby przystąpić do poznawania tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj wskazaną literaturę w rozdziale 6 oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do wykonania ćwiczenia, pytania sprawdzające zasób wiedzy potrzebnej do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających opanowanie przez Ciebie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po zapoznaniu się z materiałem spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa:,,montaż instalacji centralnego ogrzewania, której treści teraz poznasz wraz z poznanymi dotychczas jednostkami modułowymi, w których utrwaliłeś umiejętności wykonywania instalacji z różnych rodzajów materiałów, ułatwi Ci poprawny montaż instalacji centralnego ogrzewania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas nauki. 3

5 713[02].Z2 Technologia montażu instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji sanitarnych 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z1.04 Montaż instalacji z tworzyw sztucznych 713[02].Z1.05 Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.06 Instalacja urządzeń grzewczych i wymienników ciepła Schemat 713[02].Z2.07 Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Montaż instalacji centralnego ogrzewania uczeń powinien umieć: rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali, miedzi i tworzyw sztucznych, oceniać stan techniczny rur i łączników stalowych, miedzianych i tworzywowych stosowanych do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych, miedzianych i z tworzywa, wykonywać połączenia nierozłączne rur instalacyjnych stalowych metodą spawania gazowego, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji do przegród budynku, prowadzić instalacje różnymi sposobami, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów oraz sprzętu, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji centralnego ogrzewania., wykonać prace montażowe i odbiorcze instalacji co, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, wykonać grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania, wykonać pompowe instalacje centralnego ogrzewania, wyznaczyć miejsca montażu uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować elementy uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, dokonać regulacji zamontowanego uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować systemy ogrzewania przez promieniowanie, skompletować grzejniki, zawiesić odbiorniki ciepła, połączyć odbiorniki ciepła z instalacją centralnego ogrzewania, zainstalować aparaturę kontrolno-pomiarową w instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować urządzenia i przewody odpowietrzające w instalacji centralnego ogrzewania, zamontować urządzenia zabezpieczające, wykonać próbę ciśnieniową odbiorników ciepła, przygotować instalację centralnego ogrzewania do próby na zimno, sprawdzić szczelność instalacji centralnego ogrzewania poddanej próbie na zimno, przygotować instalację centralnego ogrzewania do próby na gorąco, wykonać regulację instalacji centralnego ogrzewania krzyżowanie nastawy w zaworach termostatycznych i podpionowych, sprawdzić pracę instalacji centralnego ogrzewania w stanie gorącym, przygotować instalację centralnego ogrzewania do odbioru. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Instalacje centralnego ogrzewania Materiał nauczania Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła, urządzeń zabezpieczających, grzejników, armatury (zaworów), połączonych między sobą przewodami. Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95 o C. Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na: 1. Sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego: ogrzewanie grawitacyjne, ogrzewanie pompowe, 2. Sposób rozprowadzenia przewodów: z rozdziałem górnym, z rozdziałem dolnym (w układzie poziomym lub rozdzielaczowym), 3. Sposób zabezpieczenia instalacji: naczyniem wzbiorczym otwartym, zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Instalacja grawitacyjna centralnego ogrzewania Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury (rys.1) Ogrzewanie grawitacyjne może być wykonywane z rozdziałem górnym lub dolnym. Ogrzewanie z rozdziałem dolnym to instalacja, w której przewody rozprowadzające gorącą wodę prowadzone są w piwnicy budynku. Od tych przewodów poprowadzona jest dalsza część instalacji. W ogrzewaniu z rozdziałem górnym główny przewód instalacji doprowadza gorącą wodę na poddasze budynku, skąd jest ona rozprowadzana w całym budynku. Ogrzewanie grawitacyjne stosuje się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m. 7

9 Rys. 1. Schemat ogrzewania grawitacyjnego [10] Instalacja pompowa centralnego ogrzewania Pompowe instalacje centralnego ogrzewania (rys. 2) są najbardziej rozpowszechnione. W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Mamy możliwość montażu grzejnika poniżej kotła centralnego ogrzewania, instalacja ma mniejszą bezwładność cieplną, a tym samym rozruch instalacji jest szybszy niż ogrzewania grawitacyjnego. W zależności od rodzaju kotła centralnego ogrzewania, rozróżniamy instalacje systemu otwartego oraz systemu zamkniętego. Rys. 2. Schemat ogrzewania pompowego [10] 8

10 Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego (rys. 3) to taka, w której krążąca woda w instalacji styka się bezpośrednio z powietrzem w naczyniu wzbiorczym otwartym. W instalacji systemu zamkniętego, woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania nie styka się z powietrzem. Rys. 3. Schemat instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego [10] Instalacje, w których zamontowano kocioł na paliwo stałe należy projektować i wykonywać jako instalacje centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczone naczyniem wzbiorczym otwartym. W tego typu instalacjach, pompa może być zainstalowana na przewodzie, którym woda powraca z instancji centralnego ogrzewania do kotła, lub na przewodzie, którym woda gorąca płynie do grzejników. Instalacja systemu otwartego może być wykonywana zarówno z rozdziałem górnym, jak i dolnym. Najbardziej rozpowszechnione są instalacje z rozdziałem dolnym. Instalacja, w której źródłem ciepła są kotły na paliwo gazowe (gaz ziemny) lub paliwo ciekłe (olej opałowy) pracują z reguły w systemie zamkniętym i są zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym, przy czym pompa obiegowa może być zamontowana na powrocie lub zasilaniu. Każdy kocioł należy wyposażyć w aparaturę kontrolno-pomiarową. Rodzaj armatury zależy od typu kotła, oraz sposobu jego zabezpieczenia. Podstawową armaturą kontrolno-pomiarową kotłów na paliwo stałe, które pracują w systemie otwartym stanowią: termometr i manometr (hydrometr). Termometr umieszczony bezpośrednio na kotle, wskazuje temperaturę wody wypływającej z kotła do instalacji centralnego ogrzewania. Manometr (hydrometr) montujemy na rurze sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego otwartego. Wskazuje on poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym, a tym samym w całej instalacji centralnego ogrzewania. Na przyrządach pomiarowych należy zaznaczyć maksymalną wartość parametru, która może wystąpić podczas eksploatacji instalacji. 9

11 Podstawową armaturą kontrolno-pomiarową kotłów pracujących w systemie zamkniętym jest termometr oraz manometr. Na manometrze zaznaczony jest zakres ciśnienia eksploatacyjnego, które powinno panować w instalacji centralnego ogrzewania (zielone pole na tarczy manometru). Instalacje tego typu z reguły pracują z rozdziałem dolnym w układzie poziomym - trójnikowym (rys. 4) lub rozdzielaczowym (rys. 5). Układ rozdzielaczowy to taki, w którym każdy grzejnik zasilany jest oddzielną parą przewodów prowadzoną po stropie danej kondygnacji. Przewody prowadzone od grzejnika do szafki rozdzielaczowej wykonane są z jednego odcinka. Przewody te należy prowadzić w rurze osłonowej typu peszel lub w izolacji cieplnej. System ten pozwala na skuteczniejszą regulację instalacji niż w przypadku ogrzewania w układzie trójnikowym oraz umożliwia pomiar ilości zużywanego ciepła. Przewody wykonywane są z rur miedzianych lub z rur z tworzyw sztucznych. Rury miedziane łączone są za pomocą lutowania lutem miękkim, natomiast rury z tworzyw sztucznych łączone są za pomocą połączenia zaciskowego skręcanego lub zaprasowywanego. Rys. 4. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym [16] Rys. 5. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie rozdzielaczowym [19] 10

12 Instalacje ogrzewania płaszczyznowego Ogrzewanie płaszczyznowe to takie, w którym ciepło przekazywane jest do pomieszczenia za pośrednictwem otaczających przegród. W zależności od usytuowania płaszczyzny grzejnej rozróżniamy ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe, ścienne, sufitowe. Nośnikiem ciepła w tego typu ogrzewaniach jest woda. Podstawowym elementem ogrzewania podłogowego jest spirala grzejna ułożona na stropie, na odpowiedniej warstwie izolacji cieplnej (rys.6 i 7). Spirala grzejna może być ułożona w formie ślimaka (rys. 8) lub wężownicy (rys. 9). Rys. 6. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego [16] Rys. 7. Przekrój przez ogrzewanie podłogowe [19] 11

13 Rys. 8. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego w formie ślimaka [11] Rys. 9. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego w formie wężownicy [11] System ogrzewania podłogowego pozwala na uzyskanie w ogrzewanym pomieszczeniu bardziej równomiernego rozkładu temperatury niż w ogrzewaniu grzejnikowym. Instalacje ogrzewania podłogowego mogą być wykonywane z rur miedzianych miękkich lub z rur z tworzyw sztucznych. Spiralę grzejną należy wykonać z jednego odcinka rury, rozwijanej ze zwoju. Wykonując płytę grzejną ogrzewania podłogowego należy: oczyścić powierzchnię podłogi, wyrównać ewentualne nierówności, ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej, ułożyć przyścienną warstwę izolacji, ułożyć warstwę izolacji cieplnej najczęściej styropian, połączyć brzegi styropianu taśmą klejącą, połączyć początek rury ogrzewania podłogowego z rozdzielaczem zasilającym, ułożyć, począwszy od rozdzielacza, wężownicę ogrzewania podłogowego z rozstawem zgodnym z dokumentacją, mocując rurę do styropianu za pomoca klipsów montażowych, ułożyć rurę odpływową powrót między zwojami rury zasilającej ( ułożenie ślimakowe), połączyć przewód powrotny z belką powrotną rozdzielacza powrotnego, wykonać próbę szczelności ułożonej wężownicy. Instalacje parowe Instalacje parowe niskiego ciśnienia to takie, w których ciśnienie pary nie przekracza 70 kpa. Źródłem ciepła w tej instalacji są kotły parowe niskoprężne. Instalacje centralnego ogrzewania niskiego ciśnienia wykonywane są: z rozdziałem dolnym, z rozdziałem górnym. 12

14 Eksploatacja instalacji grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest para niskoprężna jest kłopotliwa i dlatego obecnie są one rzadko stosowane. Połączenie instalacji centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła Połączenie instalacji centralnego ogrzewania z lokalnymi lub centralnymi źródłami ciepła odbywa się poprzez węzły ciepłownicze. Węzeł ciepłowniczy jest to zespół urządzeń służących do wymiany ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą i instalacją centralnego ogrzewania. W węźle przetwarzana jest temperatura i ciśnienie czynnika grzejnego oraz dokonuje się pomiaru i regulacji tych parametrów. Podstawowym urządzeniem każdego węzła ciepłowniczego jest przeponowy wymiennik ciepła. W zależności od zadań, jakie pełni węzeł ciepłowniczy, rozróżniamy: węzły ciepłownicze jednofunkcyjne (rys. 10) to takie, w których woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania podgrzewana jest w wymienniku ciepła. węzły ciepłownicze dwufunkcyjne (rys. 11) to takie, w których woda jest podgrzewana na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody. Rys. 10. Schemat węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego [15] A- dopływ czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego, B- odpływ czynnika grzewczego z węzła ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej, C- dopływ wody do instalacji centralnego ogrzewania, D- powrót wody z instalacji centralnego ogrzewania Rys. 11. Schemat węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego [15] A- dopływ czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego, B- odpływ czynnika grzewczego z węzła ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej, C- dopływ wody do instalacji centralnego ogrzewania, D- powrót wody z instalacji centralnego ogrzewania, E- dopływ zimnej wody do wymiennika przygotowującego ciepłą wodę, F- dopływ ciepłej wody do instalacji, G- przewód cyrkulacyjny 13

15 Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania Zadaniem armatury stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania jest zapewnienie właściwej i bezpiecznej eksploatacji instalacji. Są to zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne i regulacyjne, filtry, grzejnikowe zawory termostatyczne, ręczne i automatyczne odpowietrzniki oraz naczynie wzbiorcze otwarte lub przeponowe, pompa. W instalacjach centralnego ogrzewania stosujemy zawory odcinające: grzybkowe (rys. 12) i kulowe (rys. 13). Zadaniem ich jest zamykanie, otwieranie lub regulacja strumienia wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Rys. 12. Zawór grzybkowy [10] Rys. 13. Zawór kulowy [6] Zadaniem zaworu zwrotnego (rys. 14) jest niedopuszczenie do przepływu wody w odwrotnym kierunku. Woda przepływająca przez zawór we właściwym kierunku przepływu unosi grzybek zaworu. 14

16 W momencie zmiany kierunku przepływu wody, grzybek zaworu jest dociskany do gniazda zaworu, tym samym odcina przepływ wody w kierunku przeciwnym. W instalacji centralnego ogrzewania zawory zwrotne montowane są przed pompami, czyli po stronie tłocznej pomp. Rys. 14. Zawór zwrotny [10] Zadaniem zaworu bezpieczeństwa (rys. 15 i rys. 16) jest zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa montuje się bezpośrednio na kotle centralnego ogrzewania lub bezpośrednio na przewodzie, którym gorąca woda płynie do instalacji. Na przewodzie łączącym zawór bezpieczeństwa z instalacją centralnego ogrzewania nie wolno montować żadnej armatury. Rys. 15. Zawór bezpieczeństwa [6] 15

17 Rys. 16. Zawór bezpieczeństwa [6] Grzejnikowy zawór termostatyczny (rys. 17 i 18) zbudowany jest z zaworu oraz głowicy termostatycznej. Zawór termostatyczny ma możliwość regulacji nastawy wstępnej, dzięki której przez grzejnik przepływa określona ilość wody. Wartość nastawy wstępnej podawana jest w dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania. Głowica termostatyczna nakręcana jest na zawór termostatyczny. Zadaniem głowicy termostatycznej jest regulacja temperatury w pomieszczeniu. Grzejnikowy zawór termostatyczny, wraz z głowicą termostatyczną, montujemy na przewodzie doprowadzającym wodę do grzejnika w pozycji poziomej. Rys. 17. Grzejnikowy zawór termostatyczny [16] 16

18 Rys. 18. Grzejnikowy zawór termostatyczny [16] W instalacjach centralnego ogrzewania stosujemy ręczne i automatyczne odpowietrzniki. Zadaniem ich jest usuwanie powietrza z instalacji. Odpowietrzniki automatyczne (rys. 19) montujemy w najwyższych punktach instalacji, natomiast w odpowietrzniki ręczne (rys. 20) wyposażane są grzejniki. Rys. 19. Odpowietrznik automatyczny [6] 17

19 Rys. 20. Odpowietrznik ręczny [6] Naczynie wzbiorcze otwarte stanowi wyposażenie każdej instalacji centralnego ogrzewania, w której źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe. Naczynie wzbiorcze otwarte (rys. 21), to bezciśnieniowy zbiornik w kształcie prostopadłościanu lub walca, zadaniem którego jest przejęcie przyrostu objętości wody w instalacji spowodowanego jej podgrzaniem. Naczynie wzbiorcze otwarte należy montować nad kotłem, na poddaszu budynku. Naczynie wraz z rurami zabezpieczającymi powinno być zabezpieczone przed zamarznięciem. Rys. 21. Schemat otwartego naczynia wzbiorczego [10] (na rysunku wymiary podano w milimetrach) 18

20 Przeponowe naczynie wzbiorcze (rys. 22 i 23), z zaworem bezpieczeństwa, stanowią zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego. Przeponowe naczynie wzbiorcze, to zbiornik ciśnieniowy z elastyczną membraną (gumową), oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej. Zadaniem przeponowego naczynia wzbiorczego jest kompensowanie zmiany objętości wody w instalacji, spowodowanej zmianami jej temperatury. Rys. 22. Zasada działania przeponowego naczynia wzbiorczego [6] 19

21 Rys. 23. Przeponowe naczynie wzbiorcze [6] Zadaniem pompy obiegowej (rys. 24) jest wymuszenie przepływu wody w instalacji centralnego ogrzewania. Pompę możemy zamontować zarówno na przewodzie zasilającym, jak i przewodzie powrotnym. Każda pompa powinna być wyposażona w zawór zwrotny oraz filtr. Filtr montujemy po stronie ssawnej pompy, a zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy. Rys. 24. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania [7] Szafka rozdzielaczowa (rys. 25), jest jednym z elementów ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym rozdzielaczowym oraz ogrzewania podłogowego. Wyposażenie szafki rozdzielaczowej stanowią dwa rozdzielacze: zasilający i powrotny. Rozdzielacz zasilający, w wersji podstawowej, wyposażony jest w następującą armaturę: zawór odcinający dopływ czynnika grzewczego do grzejnika, zawór spustowy do opróżniania instalacji z wody oraz automatyczny odpowietrznik. Rozdzielacz powrotny, w wersji podstawowej, wyposażony jest w następującą armaturę: zawór odcinający powrotny, zawór spustowy służący do opróżniania instalacji oraz automatyczny odpowietrznik. Rozdzielacz zasilający umiejscowiony jest w szafce rozdzielaczowej nad rozdzielaczem powrotny. Z reguły również montuje się zawory odcinające na każdej belce. 20

22 Rys. 25. Szafka rozdzielaczowa [16] Rozdzielacz (rys. 26) spełnia następujące funkcje: umożliwia zasilanie czynnikiem grzewczym (wodą) poszczególne obwody grzejne, poprawia sprawność rozdziału czynnika grzewczego (wody) w instalacji, ułatwia regulację przepływu wody w instalacji, instalację jest łatwiej wyregulować, w razie awarii można odciąć tylko uszkodzony obwód centralnego ogrzewania. Rys. 26. Rozdzielacz [16] 21

23 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1) Z jakich elementów zbudowana jest instalacja centralnego ogrzewania? 2) Jaka jest maksymalna temperatura wody w instalacji centralnego ogrzewania? 3) Z jakich rur możemy wykonywać instalacje centralnego ogrzewania? 4) Jaki jest podział instalacji centralnego ogrzewania? 5) Jak działa ogrzewanie grawitacyjne? 6) Jakie zadania spełnia pompa w instalacji centralnego ogrzewania? 7) Jakie zalety ma ogrzewanie pompowe w porównaniu z ogrzewaniem grawitacyjnym? 8) W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego? 9) W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego? 10) Czy rozróżniasz systemy instalacji centralnego ogrzewania na podstawie ich schematu ideowego? 11) Jak zbudowana jest szafka rozdzielaczowa wraz z rozdzielaczami? 12) Jakie znasz rodzaje ogrzewania płaszczyznowego? 13) W jaki sposób układa się spiralę grzejną w ogrzewaniu podłogowym? 14) Jakie jest maksymalne ciśnienie pary w ogrzewaniu parowym, niskociśnieniowym? 15) W jakim urządzeniu następuje wymiana ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą, a instalacją centralnego ogrzewania? 16) Jaką znasz armaturę stosowaną w instalacjach centralnego ogrzewania? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zmontuj fragment instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z rozdziałem górnym wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp, 2) zgromadzić materiał niezbędny do wykonania zadania, 3) skompletować narzędzia, sprzęt, sprawdzając jednocześnie ich stan techniczny, 4) zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, 5) wyznaczyć osie przewodów fragmentu instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem górnym, 6) wyznaczyć miejsce montażu punktów mocowania rury miedzianej, 7) zamocować uchwyty do mocowania rury, 8) przygotować odcinki rur miedzianych do montażu, 9) zamocować rury w uchwytach zgodnie z dokumentacją, 10) połączyć rury za pomocą lutowania lutem miękkim, 11) zamontować zawór kulowy odcinający na pionie, 12) zamontować automatyczny zawór odpowietrzający, zgodnie z dokumentacją techniczną, 13) uporządkować stanowisko pracy, 14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 15) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 22

24 Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją zadania, odpowietrznik automatyczny ½", zawór kulowy, kształtki miedziane, łączniki ze stopów miedzi zgodnie z dokumentacją, uchwyty z kołkiem do mocowania rur, materiały pomocnicze: cyna do lutowania miękkiego, topnik, taśma teflonowa, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, przecinarka krążkowa, kalibrowniki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, komplet palników do lutowania miękkiego, butla z gazem, drabina, sprzęt gaśniczy, apteczka pierwszej pomocy, środki ochrony osobistej, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Zmontuj fragment instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym z rur tworzywowych typu PEX/Al/PEX wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w Instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp, 2) zgromadzić materiał niezbędny do wykonania zadania, 3) skompletować narzędzia, sprzęt, sprawdzając jednocześnie ich stan techniczny, 4) zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, 5) wyznaczyć osie przewodów fragmentu instalacji, 6) wyznaczyć miejsce montażu punktów mocowania rury typu PEX/Al/PEX, 7) zamocować uchwyty do mocowania rury, 8) przygotować odcinki rur z PEX/Al/PEX do montażu, 9) wykonać połączenie rur PEX/Al/PEX z pionem zasilającym i powrotnym, 10) zamontować rurę osłonową typu peszel, 11) ułożyć i zamocować w uchwytach rury zgodnie z dokumentacją, 12) zamontować zawory odcinające na końcach rur, 13) uporządkować stanowisko pracy, 14) ocenić jakość wykonanego ćwiczenia, 15) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. 23

25 Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia, film dydaktyczny prezentujący technologię montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur typu PEX/Al/PEX, rury typu PEX/Al/PEX o średnicach zgodnych z dokumentacją zadania, zawory kulowe ½, kształtki do połączeń zaciskowych zgodnie z dokumentacją, rura typu peszel zgodnie z dokumentacją, uchwyt z kołkiem do mocowania rur, materiały pomocnicze: taśma teflonowa, kołki plastikowe, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Zmontuj szafkę rozdzielaczową wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją zadania, 3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) wyposażyć się w środki ochrony osobistej, 5) zmontować na belce zasilającej wymagane wyposażenie zgodnie z dokumentacja, 6) zmontować na belce powrotnej wymagane wyposażenie zgodnie z dokumentacją, 7) połączyć za pomocą uchwytów obie belki rozdzielaczy, 8) wyznaczyć oś montażu szafki rozdzielaczowej zgodnie z dokumentacją, 9) wyznaczyć wysokość montażu szafki rozdzielaczowej, 10) zamocować szafkę rozdzielaczową, sprawdzić poziom ustawienia szafki, 11) zamocować kompletny rozdzielacz w szafce, 12) uporządkować stanowisko pracy, 13) zagospodarować niewykorzystany materiał, 14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 15) ocenić poprawność wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia, 24

26 film dydaktyczny, szafka rozdzielaczowa, komplet rozdzielaczy, wyposażenie rozdzielaczy, materiały pomocnicze: taśma teflonowa kołki plastikowe, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozróżnić schemat instalacji grawitacyjnej? 2) rozróżnić schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym? 3) rozróżnić schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie rozdzielaczowym? 4) wskazać różnice pomiędzy ogrzewaniem grawitacyjnym, a ogrzewaniem pompowym? 5) wskazać różnice pomiędzy ogrzewaniem systemu otwartego a ogrzewaniem systemu zamkniętego? 6) wskazać różnicę pomiędzy ogrzewaniem w układzie rozdzielaczowym, a ogrzewaniem w układzie poziomym? 7) narysować sposób układania spirali grzejnej w ogrzewaniu podłogowym? 8) określić zadanie jakie spełnia w instalacji centralnego ogrzewania zawór zwrotny? 9) rozróżnić schemat naczynia wzbiorczego otwartego? 10) zmontować fragment instalacji? 11) zmontować szafkę rozdzielaczową? 25

27 4.2. Odbiorniki ciepła Materiał nauczania Podział grzejników centralnego ogrzewania Podstawowymi odbiornikami ciepła w instalacji centralnego ogrzewania są grzejniki. Zadaniem grzejników jest przekazywanie ciepła od wody krążącej w instalacji do pomieszczenia. W zależności od sposobu oddawania ciepła grzejniki dzielimy na konwekcyjne i promieniujące. Grzejniki konwekcyjne to takie, w których przeważająca ilość ciepła przekazywana jest do pomieszczenia w wyniku ruchu powietrza, czyli unoszeniu ciepła. Grzejniki dzielimy w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Mogą być grzejniki: żeliwne, stalowe, miedziano -aluminiowe. W zależności od konstrukcji grzejniki możemy podzielić na: grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych, miedziano - aluminiowych (rys. 27), grzejniki z rur stalowych gładkich i ożebrowanych, oraz grzejniki stalowe płytowe. Rys. 27. Grzejniki z ogniw miedziano aluminiowych [3] Grzejniki stalowe płytowe, wykonane są z blachy stalowej. Wśród grzejników płytowych możemy wymienić grzejniki płytowe: De Longi, Cosmo Nova, Radson, Sterland, Purmo. Grzejniki płytowe PURMO produkowane są o wysokościach 300, 450, 600, 900 mm oraz w typoszeregu długości od 400 do 3000 mm. Grzejniki płytowe: typu C są zasilanie z boku, a grzejniki płytowe typu V mogą być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania od dołu. Grzejniki typu V mają fabrycznie wmontowany zawór termostatyczny. Grzejniki płytowe można instalować tylko w pomieszczeniach o małej wilgotności, a więc w pomieszczeniach mieszkalnych (pokojach).grzejników płytowych nie wolno instalować w łazienkach. Grzejniki C i V są wykonywane jako: typ 11 jednopłytowe z konwektorem, typ 21s dwupłytowe z jednym konwektorem, typ 22 dwupłytowe z dwoma konwektorami, typ 33 trójpłytowy z trzema konwektorami. 26

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

afp40-761 Katowice ul. Panewnicka 107

afp40-761 Katowice ul. Panewnicka 107 autorska firma projektowa Sp. z o.o. afp40-761 Katowice ul. Panewnicka 107 tel. /fax 032 205 81 23 afpp@afp.pl OBIEKT : MODERNIZACJA MIESZKANIA DLA POTRZEB DOMU DZIECKA ZAKĄTEK FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1

Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1 Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1 Każdy student zna trud egzaminów i wie, że bez odpowiedniego przygotowania ciężko je zdać. Aby Wam ulżyć w trudach nauki, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t

45331100-7 - 1.Wst 2. Materiały 3. Sprz t 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CO w budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul Sikorskiego 8 w Bielsku-Białej wg pozycji-słownik Zamówień Publicznych: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne Zestawy dekoracyjne Bogactwo oferty zestawów zaworów grzejnikowych Alterna daje możliwość idealnego dopasowania elementów instalacji grzewczej do charakteru i wystroju konkretnego wnętrza. Dbając o wystrój

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Opracowanie zawiera: I. INFORMACJA O PLANIE BIOZ II. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY III. WYNIKI OBLICZEŃ IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Lipowa 24/1 INWESTOR: MZBK ul. Dekana 10 64-100 Leszno TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Dynacon Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje stosowanego gazu

Rodzaje stosowanego gazu INSALACJA GAZOWA Dokumenty normujące PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego instalacja wodno kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej,kanalizacji deszczowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku projektowanym - świetlicy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

16mm IP-TEC-FLZL-AL0100 77211600 11,30 SZT 10 TB 17mm IP-TEC-FLZL-AL0200 77211700 11,30 SZT 10 TB 20mm IP-TEC-FLZL-AL0300 77212000** 12,30 SZT 10 TB

16mm IP-TEC-FLZL-AL0100 77211600 11,30 SZT 10 TB 17mm IP-TEC-FLZL-AL0200 77211700 11,30 SZT 10 TB 20mm IP-TEC-FLZL-AL0300 77212000** 12,30 SZT 10 TB Rura do ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT / EVOH typ 2 max. parametry pracy: temperatura: 90 C, ciśnienie: 6 BAR 16 x 2,0mm IP-TEC-FLRU-000100 77121630 3,80 m 300 TB 16 x 2,0mm IP-TEC-FLRU-000200 77121660

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Instalacja grzewcza

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Instalacja grzewcza OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 6/2014 INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA Instalacja grzewcza w budynkach szpitalnych W ramach centralnego ogrzewania, ze względu na rodzaj czynnika grzejnego, wyróżnia się instalacje

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo