Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: dr inż. Krystyna Krygier dr inż. Marian Rubik Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z2.05 Montaż instalacji centralnego ogrzewania zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Instalacje centralnego ogrzewania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Odbiorniki ciepła Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Odbiór instalacji centralnego ogrzewania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy o rodzajach instalacji centralnego ogrzewania, odbiornikach ciepła, armaturze stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania, oraz regulacji tych instalacji. Ponadto dostarczy on informacji dotyczących montażu instalacji centralnego ogrzewania. Poradnik zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś opanować, aby przystąpić do poznawania tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj wskazaną literaturę w rozdziale 6 oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do wykonania ćwiczenia, pytania sprawdzające zasób wiedzy potrzebnej do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających opanowanie przez Ciebie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po zapoznaniu się z materiałem spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa:,,montaż instalacji centralnego ogrzewania, której treści teraz poznasz wraz z poznanymi dotychczas jednostkami modułowymi, w których utrwaliłeś umiejętności wykonywania instalacji z różnych rodzajów materiałów, ułatwi Ci poprawny montaż instalacji centralnego ogrzewania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas nauki. 3

5 713[02].Z2 Technologia montażu instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji sanitarnych 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z1.04 Montaż instalacji z tworzyw sztucznych 713[02].Z1.05 Montaż instalacji centralnego ogrzewania 713[02].Z2.06 Instalacja urządzeń grzewczych i wymienników ciepła Schemat 713[02].Z2.07 Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Montaż instalacji centralnego ogrzewania uczeń powinien umieć: rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali, miedzi i tworzyw sztucznych, oceniać stan techniczny rur i łączników stalowych, miedzianych i tworzywowych stosowanych do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych, miedzianych i z tworzywa, wykonywać połączenia nierozłączne rur instalacyjnych stalowych metodą spawania gazowego, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji do przegród budynku, prowadzić instalacje różnymi sposobami, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów oraz sprzętu, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji centralnego ogrzewania., wykonać prace montażowe i odbiorcze instalacji co, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż, wykonać grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania, wykonać pompowe instalacje centralnego ogrzewania, wyznaczyć miejsca montażu uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować elementy uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, dokonać regulacji zamontowanego uzbrojenia instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować systemy ogrzewania przez promieniowanie, skompletować grzejniki, zawiesić odbiorniki ciepła, połączyć odbiorniki ciepła z instalacją centralnego ogrzewania, zainstalować aparaturę kontrolno-pomiarową w instalacji centralnego ogrzewania, zainstalować urządzenia i przewody odpowietrzające w instalacji centralnego ogrzewania, zamontować urządzenia zabezpieczające, wykonać próbę ciśnieniową odbiorników ciepła, przygotować instalację centralnego ogrzewania do próby na zimno, sprawdzić szczelność instalacji centralnego ogrzewania poddanej próbie na zimno, przygotować instalację centralnego ogrzewania do próby na gorąco, wykonać regulację instalacji centralnego ogrzewania krzyżowanie nastawy w zaworach termostatycznych i podpionowych, sprawdzić pracę instalacji centralnego ogrzewania w stanie gorącym, przygotować instalację centralnego ogrzewania do odbioru. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Instalacje centralnego ogrzewania Materiał nauczania Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła, urządzeń zabezpieczających, grzejników, armatury (zaworów), połączonych między sobą przewodami. Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95 o C. Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na: 1. Sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego: ogrzewanie grawitacyjne, ogrzewanie pompowe, 2. Sposób rozprowadzenia przewodów: z rozdziałem górnym, z rozdziałem dolnym (w układzie poziomym lub rozdzielaczowym), 3. Sposób zabezpieczenia instalacji: naczyniem wzbiorczym otwartym, zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Instalacja grawitacyjna centralnego ogrzewania Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury (rys.1) Ogrzewanie grawitacyjne może być wykonywane z rozdziałem górnym lub dolnym. Ogrzewanie z rozdziałem dolnym to instalacja, w której przewody rozprowadzające gorącą wodę prowadzone są w piwnicy budynku. Od tych przewodów poprowadzona jest dalsza część instalacji. W ogrzewaniu z rozdziałem górnym główny przewód instalacji doprowadza gorącą wodę na poddasze budynku, skąd jest ona rozprowadzana w całym budynku. Ogrzewanie grawitacyjne stosuje się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m. 7

9 Rys. 1. Schemat ogrzewania grawitacyjnego [10] Instalacja pompowa centralnego ogrzewania Pompowe instalacje centralnego ogrzewania (rys. 2) są najbardziej rozpowszechnione. W instalacji pompowej przepływ wody wymusza pompa obiegowa. Zadaniem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji spowodowanych oporami tarcia w przewodach oraz oporami miejscowymi (kształtek, armatury i urządzeń). Ogrzewanie pompowe pozwala na większą swobodę prowadzenia przewodów, a ich średnice są mniejsze niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Mamy możliwość montażu grzejnika poniżej kotła centralnego ogrzewania, instalacja ma mniejszą bezwładność cieplną, a tym samym rozruch instalacji jest szybszy niż ogrzewania grawitacyjnego. W zależności od rodzaju kotła centralnego ogrzewania, rozróżniamy instalacje systemu otwartego oraz systemu zamkniętego. Rys. 2. Schemat ogrzewania pompowego [10] 8

10 Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego (rys. 3) to taka, w której krążąca woda w instalacji styka się bezpośrednio z powietrzem w naczyniu wzbiorczym otwartym. W instalacji systemu zamkniętego, woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania nie styka się z powietrzem. Rys. 3. Schemat instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego [10] Instalacje, w których zamontowano kocioł na paliwo stałe należy projektować i wykonywać jako instalacje centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczone naczyniem wzbiorczym otwartym. W tego typu instalacjach, pompa może być zainstalowana na przewodzie, którym woda powraca z instancji centralnego ogrzewania do kotła, lub na przewodzie, którym woda gorąca płynie do grzejników. Instalacja systemu otwartego może być wykonywana zarówno z rozdziałem górnym, jak i dolnym. Najbardziej rozpowszechnione są instalacje z rozdziałem dolnym. Instalacja, w której źródłem ciepła są kotły na paliwo gazowe (gaz ziemny) lub paliwo ciekłe (olej opałowy) pracują z reguły w systemie zamkniętym i są zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym, przy czym pompa obiegowa może być zamontowana na powrocie lub zasilaniu. Każdy kocioł należy wyposażyć w aparaturę kontrolno-pomiarową. Rodzaj armatury zależy od typu kotła, oraz sposobu jego zabezpieczenia. Podstawową armaturą kontrolno-pomiarową kotłów na paliwo stałe, które pracują w systemie otwartym stanowią: termometr i manometr (hydrometr). Termometr umieszczony bezpośrednio na kotle, wskazuje temperaturę wody wypływającej z kotła do instalacji centralnego ogrzewania. Manometr (hydrometr) montujemy na rurze sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego otwartego. Wskazuje on poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym, a tym samym w całej instalacji centralnego ogrzewania. Na przyrządach pomiarowych należy zaznaczyć maksymalną wartość parametru, która może wystąpić podczas eksploatacji instalacji. 9

11 Podstawową armaturą kontrolno-pomiarową kotłów pracujących w systemie zamkniętym jest termometr oraz manometr. Na manometrze zaznaczony jest zakres ciśnienia eksploatacyjnego, które powinno panować w instalacji centralnego ogrzewania (zielone pole na tarczy manometru). Instalacje tego typu z reguły pracują z rozdziałem dolnym w układzie poziomym - trójnikowym (rys. 4) lub rozdzielaczowym (rys. 5). Układ rozdzielaczowy to taki, w którym każdy grzejnik zasilany jest oddzielną parą przewodów prowadzoną po stropie danej kondygnacji. Przewody prowadzone od grzejnika do szafki rozdzielaczowej wykonane są z jednego odcinka. Przewody te należy prowadzić w rurze osłonowej typu peszel lub w izolacji cieplnej. System ten pozwala na skuteczniejszą regulację instalacji niż w przypadku ogrzewania w układzie trójnikowym oraz umożliwia pomiar ilości zużywanego ciepła. Przewody wykonywane są z rur miedzianych lub z rur z tworzyw sztucznych. Rury miedziane łączone są za pomocą lutowania lutem miękkim, natomiast rury z tworzyw sztucznych łączone są za pomocą połączenia zaciskowego skręcanego lub zaprasowywanego. Rys. 4. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym [16] Rys. 5. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie rozdzielaczowym [19] 10

12 Instalacje ogrzewania płaszczyznowego Ogrzewanie płaszczyznowe to takie, w którym ciepło przekazywane jest do pomieszczenia za pośrednictwem otaczających przegród. W zależności od usytuowania płaszczyzny grzejnej rozróżniamy ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe, ścienne, sufitowe. Nośnikiem ciepła w tego typu ogrzewaniach jest woda. Podstawowym elementem ogrzewania podłogowego jest spirala grzejna ułożona na stropie, na odpowiedniej warstwie izolacji cieplnej (rys.6 i 7). Spirala grzejna może być ułożona w formie ślimaka (rys. 8) lub wężownicy (rys. 9). Rys. 6. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego [16] Rys. 7. Przekrój przez ogrzewanie podłogowe [19] 11

13 Rys. 8. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego w formie ślimaka [11] Rys. 9. Spirala grzejna ogrzewania podłogowego w formie wężownicy [11] System ogrzewania podłogowego pozwala na uzyskanie w ogrzewanym pomieszczeniu bardziej równomiernego rozkładu temperatury niż w ogrzewaniu grzejnikowym. Instalacje ogrzewania podłogowego mogą być wykonywane z rur miedzianych miękkich lub z rur z tworzyw sztucznych. Spiralę grzejną należy wykonać z jednego odcinka rury, rozwijanej ze zwoju. Wykonując płytę grzejną ogrzewania podłogowego należy: oczyścić powierzchnię podłogi, wyrównać ewentualne nierówności, ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej, ułożyć przyścienną warstwę izolacji, ułożyć warstwę izolacji cieplnej najczęściej styropian, połączyć brzegi styropianu taśmą klejącą, połączyć początek rury ogrzewania podłogowego z rozdzielaczem zasilającym, ułożyć, począwszy od rozdzielacza, wężownicę ogrzewania podłogowego z rozstawem zgodnym z dokumentacją, mocując rurę do styropianu za pomoca klipsów montażowych, ułożyć rurę odpływową powrót między zwojami rury zasilającej ( ułożenie ślimakowe), połączyć przewód powrotny z belką powrotną rozdzielacza powrotnego, wykonać próbę szczelności ułożonej wężownicy. Instalacje parowe Instalacje parowe niskiego ciśnienia to takie, w których ciśnienie pary nie przekracza 70 kpa. Źródłem ciepła w tej instalacji są kotły parowe niskoprężne. Instalacje centralnego ogrzewania niskiego ciśnienia wykonywane są: z rozdziałem dolnym, z rozdziałem górnym. 12

14 Eksploatacja instalacji grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest para niskoprężna jest kłopotliwa i dlatego obecnie są one rzadko stosowane. Połączenie instalacji centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła Połączenie instalacji centralnego ogrzewania z lokalnymi lub centralnymi źródłami ciepła odbywa się poprzez węzły ciepłownicze. Węzeł ciepłowniczy jest to zespół urządzeń służących do wymiany ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą i instalacją centralnego ogrzewania. W węźle przetwarzana jest temperatura i ciśnienie czynnika grzejnego oraz dokonuje się pomiaru i regulacji tych parametrów. Podstawowym urządzeniem każdego węzła ciepłowniczego jest przeponowy wymiennik ciepła. W zależności od zadań, jakie pełni węzeł ciepłowniczy, rozróżniamy: węzły ciepłownicze jednofunkcyjne (rys. 10) to takie, w których woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania podgrzewana jest w wymienniku ciepła. węzły ciepłownicze dwufunkcyjne (rys. 11) to takie, w których woda jest podgrzewana na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody. Rys. 10. Schemat węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego [15] A- dopływ czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego, B- odpływ czynnika grzewczego z węzła ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej, C- dopływ wody do instalacji centralnego ogrzewania, D- powrót wody z instalacji centralnego ogrzewania Rys. 11. Schemat węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego [15] A- dopływ czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego, B- odpływ czynnika grzewczego z węzła ciepłowniczego do sieci ciepłowniczej, C- dopływ wody do instalacji centralnego ogrzewania, D- powrót wody z instalacji centralnego ogrzewania, E- dopływ zimnej wody do wymiennika przygotowującego ciepłą wodę, F- dopływ ciepłej wody do instalacji, G- przewód cyrkulacyjny 13

15 Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania Zadaniem armatury stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania jest zapewnienie właściwej i bezpiecznej eksploatacji instalacji. Są to zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne i regulacyjne, filtry, grzejnikowe zawory termostatyczne, ręczne i automatyczne odpowietrzniki oraz naczynie wzbiorcze otwarte lub przeponowe, pompa. W instalacjach centralnego ogrzewania stosujemy zawory odcinające: grzybkowe (rys. 12) i kulowe (rys. 13). Zadaniem ich jest zamykanie, otwieranie lub regulacja strumienia wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania. Rys. 12. Zawór grzybkowy [10] Rys. 13. Zawór kulowy [6] Zadaniem zaworu zwrotnego (rys. 14) jest niedopuszczenie do przepływu wody w odwrotnym kierunku. Woda przepływająca przez zawór we właściwym kierunku przepływu unosi grzybek zaworu. 14

16 W momencie zmiany kierunku przepływu wody, grzybek zaworu jest dociskany do gniazda zaworu, tym samym odcina przepływ wody w kierunku przeciwnym. W instalacji centralnego ogrzewania zawory zwrotne montowane są przed pompami, czyli po stronie tłocznej pomp. Rys. 14. Zawór zwrotny [10] Zadaniem zaworu bezpieczeństwa (rys. 15 i rys. 16) jest zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa montuje się bezpośrednio na kotle centralnego ogrzewania lub bezpośrednio na przewodzie, którym gorąca woda płynie do instalacji. Na przewodzie łączącym zawór bezpieczeństwa z instalacją centralnego ogrzewania nie wolno montować żadnej armatury. Rys. 15. Zawór bezpieczeństwa [6] 15

17 Rys. 16. Zawór bezpieczeństwa [6] Grzejnikowy zawór termostatyczny (rys. 17 i 18) zbudowany jest z zaworu oraz głowicy termostatycznej. Zawór termostatyczny ma możliwość regulacji nastawy wstępnej, dzięki której przez grzejnik przepływa określona ilość wody. Wartość nastawy wstępnej podawana jest w dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania. Głowica termostatyczna nakręcana jest na zawór termostatyczny. Zadaniem głowicy termostatycznej jest regulacja temperatury w pomieszczeniu. Grzejnikowy zawór termostatyczny, wraz z głowicą termostatyczną, montujemy na przewodzie doprowadzającym wodę do grzejnika w pozycji poziomej. Rys. 17. Grzejnikowy zawór termostatyczny [16] 16

18 Rys. 18. Grzejnikowy zawór termostatyczny [16] W instalacjach centralnego ogrzewania stosujemy ręczne i automatyczne odpowietrzniki. Zadaniem ich jest usuwanie powietrza z instalacji. Odpowietrzniki automatyczne (rys. 19) montujemy w najwyższych punktach instalacji, natomiast w odpowietrzniki ręczne (rys. 20) wyposażane są grzejniki. Rys. 19. Odpowietrznik automatyczny [6] 17

19 Rys. 20. Odpowietrznik ręczny [6] Naczynie wzbiorcze otwarte stanowi wyposażenie każdej instalacji centralnego ogrzewania, w której źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe. Naczynie wzbiorcze otwarte (rys. 21), to bezciśnieniowy zbiornik w kształcie prostopadłościanu lub walca, zadaniem którego jest przejęcie przyrostu objętości wody w instalacji spowodowanego jej podgrzaniem. Naczynie wzbiorcze otwarte należy montować nad kotłem, na poddaszu budynku. Naczynie wraz z rurami zabezpieczającymi powinno być zabezpieczone przed zamarznięciem. Rys. 21. Schemat otwartego naczynia wzbiorczego [10] (na rysunku wymiary podano w milimetrach) 18

20 Przeponowe naczynie wzbiorcze (rys. 22 i 23), z zaworem bezpieczeństwa, stanowią zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego. Przeponowe naczynie wzbiorcze, to zbiornik ciśnieniowy z elastyczną membraną (gumową), oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej. Zadaniem przeponowego naczynia wzbiorczego jest kompensowanie zmiany objętości wody w instalacji, spowodowanej zmianami jej temperatury. Rys. 22. Zasada działania przeponowego naczynia wzbiorczego [6] 19

21 Rys. 23. Przeponowe naczynie wzbiorcze [6] Zadaniem pompy obiegowej (rys. 24) jest wymuszenie przepływu wody w instalacji centralnego ogrzewania. Pompę możemy zamontować zarówno na przewodzie zasilającym, jak i przewodzie powrotnym. Każda pompa powinna być wyposażona w zawór zwrotny oraz filtr. Filtr montujemy po stronie ssawnej pompy, a zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy. Rys. 24. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania [7] Szafka rozdzielaczowa (rys. 25), jest jednym z elementów ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym rozdzielaczowym oraz ogrzewania podłogowego. Wyposażenie szafki rozdzielaczowej stanowią dwa rozdzielacze: zasilający i powrotny. Rozdzielacz zasilający, w wersji podstawowej, wyposażony jest w następującą armaturę: zawór odcinający dopływ czynnika grzewczego do grzejnika, zawór spustowy do opróżniania instalacji z wody oraz automatyczny odpowietrznik. Rozdzielacz powrotny, w wersji podstawowej, wyposażony jest w następującą armaturę: zawór odcinający powrotny, zawór spustowy służący do opróżniania instalacji oraz automatyczny odpowietrznik. Rozdzielacz zasilający umiejscowiony jest w szafce rozdzielaczowej nad rozdzielaczem powrotny. Z reguły również montuje się zawory odcinające na każdej belce. 20

22 Rys. 25. Szafka rozdzielaczowa [16] Rozdzielacz (rys. 26) spełnia następujące funkcje: umożliwia zasilanie czynnikiem grzewczym (wodą) poszczególne obwody grzejne, poprawia sprawność rozdziału czynnika grzewczego (wody) w instalacji, ułatwia regulację przepływu wody w instalacji, instalację jest łatwiej wyregulować, w razie awarii można odciąć tylko uszkodzony obwód centralnego ogrzewania. Rys. 26. Rozdzielacz [16] 21

23 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1) Z jakich elementów zbudowana jest instalacja centralnego ogrzewania? 2) Jaka jest maksymalna temperatura wody w instalacji centralnego ogrzewania? 3) Z jakich rur możemy wykonywać instalacje centralnego ogrzewania? 4) Jaki jest podział instalacji centralnego ogrzewania? 5) Jak działa ogrzewanie grawitacyjne? 6) Jakie zadania spełnia pompa w instalacji centralnego ogrzewania? 7) Jakie zalety ma ogrzewanie pompowe w porównaniu z ogrzewaniem grawitacyjnym? 8) W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego? 9) W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego? 10) Czy rozróżniasz systemy instalacji centralnego ogrzewania na podstawie ich schematu ideowego? 11) Jak zbudowana jest szafka rozdzielaczowa wraz z rozdzielaczami? 12) Jakie znasz rodzaje ogrzewania płaszczyznowego? 13) W jaki sposób układa się spiralę grzejną w ogrzewaniu podłogowym? 14) Jakie jest maksymalne ciśnienie pary w ogrzewaniu parowym, niskociśnieniowym? 15) W jakim urządzeniu następuje wymiana ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą, a instalacją centralnego ogrzewania? 16) Jaką znasz armaturę stosowaną w instalacjach centralnego ogrzewania? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zmontuj fragment instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych z rozdziałem górnym wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp, 2) zgromadzić materiał niezbędny do wykonania zadania, 3) skompletować narzędzia, sprzęt, sprawdzając jednocześnie ich stan techniczny, 4) zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, 5) wyznaczyć osie przewodów fragmentu instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem górnym, 6) wyznaczyć miejsce montażu punktów mocowania rury miedzianej, 7) zamocować uchwyty do mocowania rury, 8) przygotować odcinki rur miedzianych do montażu, 9) zamocować rury w uchwytach zgodnie z dokumentacją, 10) połączyć rury za pomocą lutowania lutem miękkim, 11) zamontować zawór kulowy odcinający na pionie, 12) zamontować automatyczny zawór odpowietrzający, zgodnie z dokumentacją techniczną, 13) uporządkować stanowisko pracy, 14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 15) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 22

24 Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją zadania, odpowietrznik automatyczny ½", zawór kulowy, kształtki miedziane, łączniki ze stopów miedzi zgodnie z dokumentacją, uchwyty z kołkiem do mocowania rur, materiały pomocnicze: cyna do lutowania miękkiego, topnik, taśma teflonowa, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, przecinarka krążkowa, kalibrowniki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, komplet palników do lutowania miękkiego, butla z gazem, drabina, sprzęt gaśniczy, apteczka pierwszej pomocy, środki ochrony osobistej, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Zmontuj fragment instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym z rur tworzywowych typu PEX/Al/PEX wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w Instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp, 2) zgromadzić materiał niezbędny do wykonania zadania, 3) skompletować narzędzia, sprzęt, sprawdzając jednocześnie ich stan techniczny, 4) zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, 5) wyznaczyć osie przewodów fragmentu instalacji, 6) wyznaczyć miejsce montażu punktów mocowania rury typu PEX/Al/PEX, 7) zamocować uchwyty do mocowania rury, 8) przygotować odcinki rur z PEX/Al/PEX do montażu, 9) wykonać połączenie rur PEX/Al/PEX z pionem zasilającym i powrotnym, 10) zamontować rurę osłonową typu peszel, 11) ułożyć i zamocować w uchwytach rury zgodnie z dokumentacją, 12) zamontować zawory odcinające na końcach rur, 13) uporządkować stanowisko pracy, 14) ocenić jakość wykonanego ćwiczenia, 15) ocenić poprawność i estetykę wykonanego ćwiczenia. 23

25 Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia, film dydaktyczny prezentujący technologię montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur typu PEX/Al/PEX, rury typu PEX/Al/PEX o średnicach zgodnych z dokumentacją zadania, zawory kulowe ½, kształtki do połączeń zaciskowych zgodnie z dokumentacją, rura typu peszel zgodnie z dokumentacją, uchwyt z kołkiem do mocowania rur, materiały pomocnicze: taśma teflonowa, kołki plastikowe, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Zmontuj szafkę rozdzielaczową wraz z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją zawartą w instrukcji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie należy: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją zadania, 3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) wyposażyć się w środki ochrony osobistej, 5) zmontować na belce zasilającej wymagane wyposażenie zgodnie z dokumentacja, 6) zmontować na belce powrotnej wymagane wyposażenie zgodnie z dokumentacją, 7) połączyć za pomocą uchwytów obie belki rozdzielaczy, 8) wyznaczyć oś montażu szafki rozdzielaczowej zgodnie z dokumentacją, 9) wyznaczyć wysokość montażu szafki rozdzielaczowej, 10) zamocować szafkę rozdzielaczową, sprawdzić poziom ustawienia szafki, 11) zamocować kompletny rozdzielacz w szafce, 12) uporządkować stanowisko pracy, 13) zagospodarować niewykorzystany materiał, 14) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 15) ocenić poprawność wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja wykonania ćwiczenia, 24

26 film dydaktyczny, szafka rozdzielaczowa, komplet rozdzielaczy, wyposażenie rozdzielaczy, materiały pomocnicze: taśma teflonowa kołki plastikowe, komplet kluczy płaskich, komplet kluczy oczkowych, komplet kluczy hydraulicznych, komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżakowych, poziomnica, przymiar składany, młotek, kombinerki, wiertarka udarowa z kompletem wierteł, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozróżnić schemat instalacji grawitacyjnej? 2) rozróżnić schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie poziomym? 3) rozróżnić schemat instalacji centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym w układzie rozdzielaczowym? 4) wskazać różnice pomiędzy ogrzewaniem grawitacyjnym, a ogrzewaniem pompowym? 5) wskazać różnice pomiędzy ogrzewaniem systemu otwartego a ogrzewaniem systemu zamkniętego? 6) wskazać różnicę pomiędzy ogrzewaniem w układzie rozdzielaczowym, a ogrzewaniem w układzie poziomym? 7) narysować sposób układania spirali grzejnej w ogrzewaniu podłogowym? 8) określić zadanie jakie spełnia w instalacji centralnego ogrzewania zawór zwrotny? 9) rozróżnić schemat naczynia wzbiorczego otwartego? 10) zmontować fragment instalacji? 11) zmontować szafkę rozdzielaczową? 25

27 4.2. Odbiorniki ciepła Materiał nauczania Podział grzejników centralnego ogrzewania Podstawowymi odbiornikami ciepła w instalacji centralnego ogrzewania są grzejniki. Zadaniem grzejników jest przekazywanie ciepła od wody krążącej w instalacji do pomieszczenia. W zależności od sposobu oddawania ciepła grzejniki dzielimy na konwekcyjne i promieniujące. Grzejniki konwekcyjne to takie, w których przeważająca ilość ciepła przekazywana jest do pomieszczenia w wyniku ruchu powietrza, czyli unoszeniu ciepła. Grzejniki dzielimy w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Mogą być grzejniki: żeliwne, stalowe, miedziano -aluminiowe. W zależności od konstrukcji grzejniki możemy podzielić na: grzejniki z ogniw żeliwnych, stalowych, miedziano - aluminiowych (rys. 27), grzejniki z rur stalowych gładkich i ożebrowanych, oraz grzejniki stalowe płytowe. Rys. 27. Grzejniki z ogniw miedziano aluminiowych [3] Grzejniki stalowe płytowe, wykonane są z blachy stalowej. Wśród grzejników płytowych możemy wymienić grzejniki płytowe: De Longi, Cosmo Nova, Radson, Sterland, Purmo. Grzejniki płytowe PURMO produkowane są o wysokościach 300, 450, 600, 900 mm oraz w typoszeregu długości od 400 do 3000 mm. Grzejniki płytowe: typu C są zasilanie z boku, a grzejniki płytowe typu V mogą być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania od dołu. Grzejniki typu V mają fabrycznie wmontowany zawór termostatyczny. Grzejniki płytowe można instalować tylko w pomieszczeniach o małej wilgotności, a więc w pomieszczeniach mieszkalnych (pokojach).grzejników płytowych nie wolno instalować w łazienkach. Grzejniki C i V są wykonywane jako: typ 11 jednopłytowe z konwektorem, typ 21s dwupłytowe z jednym konwektorem, typ 22 dwupłytowe z dwoma konwektorami, typ 33 trójpłytowy z trzema konwektorami. 26

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ C.O.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 88/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne odbioru systemu Instalacyjnego QIK próba powietrzem

Wytyczne odbioru systemu Instalacyjnego QIK próba powietrzem Wytyczne odbioru systemu Instalacyjnego QIK próba powietrzem Lista kontrolna SI QIK 1) Zapoznałem się z wytycznymi odbioru instalacji SI QIK 2) Zapoznałem się z wytycznymi kontroli stanu szczęk Rems do

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver )

KARTA PRODUKTU (ver ) KARTA PRODUKTU (ver.01.01-2014) 1. Nazwa Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego z mosiądzu lub stali nierdzewnej 2. Cechy i przeznaczenie produktu Rozdzielacze firmy Capricorn przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.06/ )

KARTA PRODUKTU (ver.06/ ) KARTA PRODUKTU (ver.06/05.2012) 1. Nazwa Rozdzielacz ze stali nierdzewnej Capricorn 2. Cechy i przeznaczenie produktu Rozdzielacz firmy Capricorn Sp. z o.o. przystosowany jest do rozdzielania czynnika

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

- 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony. 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania 3

- 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony. 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania 3 - 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości 2 3. Opis techniczny 3 4. 1.0. Dane ogólne 3 5. 1.1. Podstawa opracowania 3 6. 1.2. Temat i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

(CPV ; CPV ; CPV : CPV ; )

(CPV ; CPV ; CPV : CPV ; ) kwieceń 013r. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. (CPV 45000000-7; CPV 45310000-0; CPV 45331100-7: CPV 45400000-1; ) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI STALOWE IMMERPAN. Nowoczesne Systemy Grzewcze

GRZEJNIKI STALOWE IMMERPAN. Nowoczesne Systemy Grzewcze GRZEJNIKI STALOWE IMMERPAN Grzejniki stalowe płytowe ImmerPan z podłączeniem bocznym z podłączeniem dolnym Immerpan to stalowe grzejniki płytowe, stworzone do zapewnienia komfortu w mieszkaniach, domach,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przebudowy instalacji c.o.

Opis techniczny przebudowy instalacji c.o. OPIS TECHICZY do projektu budowlanego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wymiana grzejników w budynku Zespole Szkół Specjalnych we wsi Pęchery - Łbiska. 1. PODSTAWA OPRACOWAIA : Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR. 1 2. OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 3. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA : 1. WYDRUK DANYCH Z PROGRAMU TERMO-DANFOSS 2,1 4. CZEŚĆ GRAFICZNA 1. INSTALACJA CO - RZUT PIWNIC

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne)

RODZAJE OGRZEWAŃ. (grawitacyjne) RODZAJE OGRZEWAŃ Ogrzewania (grawitacyjne) powietrzne 1 kocioł, 2 komin, 3 dopływ powietrza zewnętrznego, 4 kanał nawiewny, 5 dopływ powietrza ciepłego do pomieszczeń, 6 usuwanie powietrza ochłodzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo