PROJEKT BUDOWLANY Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szarocinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szarocinie"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane RUDOLF GRUCELA i SYNOWIE ul. Wiejska 26, Kamienna Góra PROJEKT BUDOWLANY Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szarocinie Adres inwestycji: Szarocin 110, dz. Nr 73 i 74 obr. Szarocin Inwestor: Gmina Kamienna Góra Adres inwestora: Kamienna Góra ul. Wojska Polskiego 10 Zgodnie z art. 20. ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i stanowi podstawę niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Autorzy: Architektura i konstrukcja: Projektant: mgr inż. WŁODZIMIERZ WILK, Zam. Krzeszów, Kamienna Góra Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. Nr ewid. 557/01/DUW Instalacje sanitarne: Projektant: inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI, zam. ul. Słowackiego 30/1, Kamienna Góra. Upr. bud. do proj. bez ogran.w specjaln. instalacyjnej w zakr. sieci, inst. i urz.: wod., kan., ciepln. went. i gaz. Nr ewid. 591/01/DUW. Instalacje elektryczne: Projektant: inż. LEON MIŚKOWICZ, zam. ul. T.Kościuszki 15E/10, Kamienna Góra. Upr. bud. do proj. I kier. rob.bud.bez ogran.w specjalności sieci inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nr ewid. 2424/93/E Kamienna Góra wrzesień 2007r.

2 Projekt zawiera.....kolejno ponumerowanych stron Spis treści : I. OPIS TECHNICZNY 1. Układ technologiczny kotłowni. 2. Instalacja centralnego ogrzewania. 3. Instalacja cwu. 4. Wentylacja kotłowni. 5. Instalacja kominowa. 6. Instalacja elektryczna. 7. Roboty budowlane. 8. Kategoria geotechniczna. 9. Informacja BIOZ. II. OBLICZENIA. III. ZAŁĄCZNIKI. Opinia kominiarska, Mapa do celów projektowych IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1.A Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. 2.A Projekt elewacji z wejściem do budynku 1:100 Rys. 1S. Rzut instalacji parteru. 1:100 Rys. 2S. Rozwinięcie instalacji c.o. 1: 75 Rys. 3S. Schemat technologiczny kotłowni. Rys. 1K. Rzut piwnicy. Roboty budowlane. 1:100 Rys. 2K. Przekrój konstrukcji schodów 1:100

3 1. Układ technologiczny kotłowni Zaprojektowano instalację grzewczą centralnego ogrzewania, grzejnikową, pompową opartą na kotle węglowym o mocy 25 kw. Kocioł opalany paliwem stałym należy sytuować w adaptowanym pomieszczeniu piwnicznym, zachowując zapisy PN-87/B Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Kocioł obsługiwać będzie obieg grzejnikowy centralnego ogrzewania oraz obieg zasilania wymiennika pojemnościowego ciepłej wody użytkowej o objętości 150 dm 3 i mocy 9 kw. Do projektu nie przyjmowano konkretnego urządzenia kotłowego oraz wymiennika wody użytkowej, pozostawiając wybór w gestii Inwestora. Zastrzega się jednak by kocioł opalany paliwem stałym, spełniał obowiązujące przepisy i wymagania techniki grzewczej i nie przekraczał 25 kw mocy zainstalowanej. Wymiennik ciepłej wody nie powinien ze względu na charakter instalacji cwu przekraczać objętości 150 dm 3 i powinien być przystosowany do zasilania go wodą grzewczą o temperaturze max. 90 o C. Do projektu przyjęto zabezpieczenie instalacji grzewczej c.o. oraz kotła w systemie otwartym, zgodnie z obowiązującą normą PN-91/B Całość układu zabezpieczenie została przedstawiona na rysunku technologicznym kotłowni. Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności użytkowej 8,3 dm 3 typu A należy sytuować w przestrzeniu podsufitowej świetlicy. Średnica rury bezpieczeństwa dn 25. Przewody wyprowadzone z naczynia tj. przelewowy i sygnalizacyjny należy sprowadzić do pomieszczenia kotłowni, do zbiornika magazynującego nośnik ciepła. Do utrzymania obiegu w układzie c.o. przyjęto pompę 32Poe25c f-my Leszno, której wydajność regulowana jest elektronicznie. Pompę należy sytuować na przewodzie zasilającym, na wyjściu z kotła. Zaleca się wbudowanie w przewód powrotny do kotła filtroodmulnik, do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych instalacji. Układ uzupełniania wody w instalacji należy bezwzględnie wyposażyć w zawór antyskażeniowy klasy BA, wodomierz, oraz filtr siatkowy.

4 Na życzenie Inwestora w kotłowni zainstalowany zostanie niezależny układ dozujący środek przeciwzamarzeniowy np. FERNOX ALPHI 11, którego zadaniem jest zabezpieczenie antyzamarzeniowe instalacji oraz ochrona inhibitorowa instalacji. Aby uzyskać odpowiednią ochronę przed mrozem należy układem dozującym wprowadzić dostateczną ilość preparatu do zładu. Uwaga! Instalacja z preparatem przeciw zamarzaniu musi być oznakowana przywieszką z napisem Nie opróżniać instalacji, która zapobiega przypadkowemu opróżnieniu obiegu. Obieg zasilania wymiennika ciepłej wody należy wyposażyć w pompę 25Por30c f-my Leszno. Układ sterowania układem zasilania wymiennika cwu opierać się ma na sterowniku kotła w systemie włącz-wyłacz, w funkcji temperatury cwu. Do obliczeń hydraulicznych przyjęto maksymalną moc wymiennika cwu na poziomie 9 kw.. Wymiennik cwu należy włączyć w obieg kotła bezpośrednio i zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa wg PN-76/B Do projektu przyjęto zawór membranowy typu 2115, ½, SYR. Zawór należy wbudować w przewód wody zimnej zasilającej wymiennik. W kotłowni należy zastosować wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną zgodnie z opinią kominiarską. W kotłowni należy zastosować układ odprowadzenia spalin zgodnie z opinią kominiarską. 2. Instalacja centralnego ogrzewania Dla budynku przewidziano ogrzewania wodne, pompowe, grzejnikowe 90/70 o C, oparte na grzejnikach płytowych C-22 o wysokości 500/600 mm f-my Purmo, o długościach jak na załączonych rysunkach (Grzejniki oraz zawory z głowicami termostatycznymi stanowią materiał inwestora) Obiegi wodne instalacji należy wykonać z przewodów miedzianych instalacyjnych wg DIN 1706 łączony poprzez lutowanie miękkie. Łączenia przewodów miedzianych z elementami stalowymi należy realizować przy użyciu specjalnych łączników przejściowych. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych kitem plastycznym.

5 Średnica zewnętrzna x grubość ścianki Odchyłka średnicy zewnętrznej mm Odchyłka grubości ścianki mm Średnica wewnętrzna mm Masa kg/m Pojemność dm3/m Odpowiednik rury stalowej cale 15x1,0 0,045 0, ,39 0,133 3/8 18x1,0 0,045 0, ,48 0,201 ½ 22x1,0 0,060 0, ,59 0,14 ¾ 28x1,5 0,060 0, ,11 0, x1,5 0,070 0, ,4 0,804 1 ź 42x1,5 0,070 0, ,7 1,195 1 ½ 54x2,0 0,070 0, ,91 1,963 2 Do regulacji indywidualnej poszczególnych w pomieszczeniach należy zastosować zawory grzejnikowe proste pojedynczej regulacji, typ 499 FOCUS f-my Comap, bez nastaw wstępnych. Właściwą regulację wstępną należy wykonać w oparciu o zawory grzejnikowe powrotne proste z nastawą wstępną, typ 3429 E, model trójfunkcyjny: odcinanie, regulacja, blokada nastawy, z gwintem zewnętrznym, f-my Comap Nastawy zaworów należy ustalić podczas pierwszego rozruchu instalacji, zaś wstępne ustawienie nastaw należy przyjąć z rysunku rozwinięcia instalacji. W instalacji należy zastosować odpowietrzniki automatyczne ½ sytuowane na grzejnikach, względnie w kilku wybranych punktach instalacji z wyprowadzeniem przewodu pionowego ponad wysokość grzejników, zakończonego odpowietrznikiem. Ponieważ projektowana instalacja jest układem otwartym wiodącą rolę odpowietrzenia pełnić będzie naczynie wzbiorcze. Montaż instalacji, próby na zimno i na gorąco należy wykonać zgodnie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz.ii oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania instalacji z rur i kształtek miedzianych

6 3. Instalacja cwu Rozwiązanie dostarczania ciepłej wody użytkowej do punktów poboru opiera się na wstępnym ogrzaniu wody użytkowej w kotłowni przy wykorzystaniu wymiennika pojemnościowego. Dalej woda ma zostać doprowadzona do istniejącego podgrzewacza elektrycznego usytuowanego w kuchni. Pozwoli to na ewentualne dogrzanie wody elektrycznie w przypadku obniżonej wydajności kotłowni w sezonie jesiennym lub wiosennym. Woda użytkowa przygotowana w wymienniku będzie kierowana przewodem polipropylenowym PP 32 x 5.4 PN20 do kuchni z istniejącym podgrzewaczem elektrycznym. 4. Wentylacja kotłowni Dla doprowadzenia powietrza z zewnątrz, zaprojektowano czerpnię wentylacyjną o wymiarach 0,20 [m] x 0,20 [m], którego dolna krawędź umieszczona będzie 0,30 [m] od posadzki. Wyjście przewodu wentylacji nawiewnej zakończyć żaluzją stałą. Dla potrzeb wentylacji wywiewnej pracować będzie kanał wentylacyjny typu Z, o wymiarach 0,20 [m] x 0,20 [m], którego górna krawędź umieszczona będzie 3,0 [m] od posadzki. Długość kanału min. 2m. 5. Instalacja kominowa Dla odprowadzenia spalin z kotła służyć będzie istniejący układ kominowy, połączony z kotłem czopuchem stalowym. 6. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. 6.1 Wstęp Podstawa prawna opracowania projektu Niniejszy projekt został opracowany na zlecenie Gminy Kamienna Góra ul. Aleja Wojska Polskiego Zakres projektu Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne: Instalację Oświetlenia podstawowego, Instalację gniazd wtyczkowych 230 V, Instalację ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

7 Instalację połączeń wyrównawczych Założenia i materiały Za podstawę do opracowania projektu posłużyły materiały: Obowiązujące przepisy budowlane PBUE Normy PN/E Projekt architektoniczny-konstrukcyjny Katalogi typowych rozdzielnic n/n, Katalogi branżowe osprzętu i urządzeń elektrycznych, Uzgodnienia z inwestorem, Wizja lokalna. 6.2 OPIS TECHNICZNY Zasilanie Obiekt w części przeznaczonej na kotłownię węglową zasilany będzie z istniejącej instalacji WLZ i istniejącej rozdzielni zainstalowanej w pomieszczeniu świetlicy na parterze Rozdzielnica istniejąca RK Zastosowana rozdzielnia RK typ 2 x IP 55 produkcji LEGRAND-FAEL. W rozdzielni RK zainstalowane są wyłączniki nadmiarowe typu S 301 i P A 0,03A zabezpieczające poszczególne obwody Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych Instalacja obejmuje obwody odbiorcze, oświetleniowe dla opraw oświetleniowych hermetycznych wykonane przewodami kabelkowymi typu YDY 3x1,5 mm2 ułożonymi na tynku lub na uchwytach, ewentualnie w listwach elektroinstalacyjnych LE. Do oświetlenia pomieszczeń należy zastosować oprawy oświetleniowe hermetyczne świetlówkowe typu 2x36 PACIFIK TCW 095/236 D produkcji PHILIPS, LUB 2X KL POLIW. Ip-65 Produkcji POLAM-REM, lub 2x 36 OMEGA PO-236PC IP-65 produkcji ES SYSTEM Wrocław, lub 2x36 OPFa-236 IP-65 produkcji ELGO GOSTYNIN. Osprzęt instalacyjny nadtynkowy hermetyczny z tworzywa sztucznego. Obwody gniazd wtyczkowych 2P+PE oraz obwód zasilania rozdzielni RK wykonać przewodem kabelkowym typu YDY 3x2,5 mm2 ułożonym w tynku lub rurach instalacyjnych

8 PCV. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przycisk p.poż zainstalować przy wejściu do kotłowni Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączanie napięcia zasilania. Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim ( ochrona dotykowa) przewiduje się ułożenie przewodu PE do którego należy podłączyć styki ochronne gniazd wtyczkowych. W obiekcie należy zainstalować tzw. szynę wyrównawczą GSW wykonaną z płaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 25x4 lub drutem Fe/Zn o średnicy 7 mm, do której należy podłączyć wszystkie metalowe części konstrukcji i wyposażenia instalacyjnego obiektu, przewody uziemiające podłączone z uziomami naturalnymi i sztucznymi. Instalację elektryczną wewnętrzną odbiorczą w całym budynku wykonać w pięcioprzewodowym układzie TN-S. W pomieszczeniach należy dodatkowo wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze przewodem PE, oraz z wszystkimi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i centralnego ogrzewania. Instalację ochronną wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN/E z dalszymi zmianami Uwagi końcowe Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem projektu, obowiązującymi przepisami PBUE, oraz odnośnymi normami PN/E. Wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów i skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej, wyniki zaprotokółować. Szczególną uwagą należy zwrócić na staranność wykonania połączeń przewodów uziemiających i ochronnych PE. Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano lampy sufitowe świetlówkowe. Instalację zasilania oświetlenia wnętrz należy wykonać przewodem YDYp 3-4 x1,5 mm2. Trasy prowadzenia przewodów pokazano odpowiednio na rzucie piwnicy.

9 W kotłowni należy zainstalować wyłącznik jednobiegunowy. W pomieszczeniu kotłowni i w piwnicy instalację oświetlenia należy wykonać jako natynkową w rurkach instalacyjnych mocowanych na uchwytach odstępowych. Instalację gniazd wtyczkowych podobnie jak oświetlenia należy wykonać jako nadtynkową. Obwody zasilające należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm2. Do zabezpieczeń obwodów gniazd wtyczkowych i oświetlenia zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe. Instalację zasilić z pomieszczenia świetlicy poprzez skrzynkę bezpiecznikową. Łączna moc przyłączonych urządzeń wyniesie 400 W. 7. Roboty budowlane W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać następujące roboty: Nowoprojektowana kotłownia zlokalizowana będzie w wyznaczonej części pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku. W związku z modernizacją istniejących pomieszczeń na potrzeby projektowanej kotłowni należy wykonać następujący zakres robót: wykonanie na zewnątrz wejścia do kotłowni ze schodami betonowymi wg projektu (w przypadku okładziny płytkami muszą spełniac odpowiednio antypoślizgowość) ; wykonanie betonowego murku oporowego przy schodach zewnętrznych z bloczków betonowych; wydzielenie pomieszczenia kotłowni o powerzchni 8,20 m2 i składu opału o powerzchni 6,15 m2 ścianą murowaną 25cm z cegły pełnej na fundamencie 55x35cm zbrojonego prętami żebrowanymi Fi-12 mm ; istniejący odpływ z rury spustowej przenieść na teren poza obręb schodów wykonanie nowego kanału wentylacji nawiewnej dla kotłowni, wykonanie wentylacji kotłowni wywiewnej grawitacyjnej typu Z ; wykonanie fundamentu pod kocioł i zasobnik c.w.u. o wysokości min.10 [cm] nad poziom podłogi fundament w postaci płyty betonowej grubości 20cm na podłożu betonowym; wyrównanie i naprawa posadzki w pomieszczeniu kotłowni i składu opału; montaż drzwi do kotłowni stalowych, atestowanych, otwieranych na

10 zewnątrz kotłowni, od wewnątrz drzwi powinny mieć zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem - nadproże otworu istniejące; montaż drzwiczek stalowych do składu opału w istniejącym oknie pomalowanie pomieszczenia kotłowni 2-krotnie farba emulsyjną 8. Kategoria geotechniczna. Warunki gruntowe. Konstrukcja schodów zewnętrznych i budowę ściany w piwnicy zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie fundamentu ściany i murku oporowego schodów należy wykonać w warstwie gruntów rodzimych w poziomie posadowienia istniejących ław fundamentowych. 9. Informacja BIOZ Wykonanie robót budowlanych ujętych w opracowaniu nie wymaga sporządzenia planu BIOZ.

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH MAREK LISIECKI 64 100 LESZNO UL OBROŃCÓW ZBARAŻA 8 NIP 697-102-75-36 Tel kom 0 605823495 TEMAT: OBIEKT: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa... 1 2. zawartość opracowania... 2 3. opis techniczny... 3-13 1. podstawa opracowania... 3 2. zakres opracowania... 3 3. opis technologii kotłowni... 3 4. obliczenia...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo