TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CHŁODNICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CHŁODNICZA"

Transkrypt

1 TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTALACJA CHŁODNICZA I. Część opisowa Opis techniczny, II. Część rysunkowa Spis rysunków: Nr rys. Temat rysunku Skala 2.1 Instalacja centralnego ogrzewania rzutu piwnic 1: Instalacja centralnego ogrzewania fragment rzutu parteru 1: Instalacja centralnego ogrzewania rzut piętra 1: Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania Schemat doprowadzenia ciepła do central Instalacja chłodnicza rzut piwnic 1: Schemat doprowadzenia chłodu do central -

2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i instalacji chłodniczej dla dokumentacji projektowej modernizacji systemów grzewczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hali sportowej OSIR w Gorlicach, w ramach zadania Termomodernizacji hali sportowej OSIR w Gorlicach przy ul. Sportowej 9, Gorlicach, Gmina Gorlice. Zadaniem nowoprojektowanej instalacji jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich temperatur wewnętrznych w okresie grzewczym. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę techniczną stanowią poniŝsze materiały: - rysunki architektoniczno -budowlane z inwentaryzacji, - wytyczne w zakresie funkcji pomieszczeń i wymaganych temperatur powietrza, - wytyczne projektowania instalacji ogrzewania dla tego typu obiektów, - normy i przepisy obowiązujące w kraju, - uzgodnienia z Inwestorem obiektu oraz międzybranŝowe. 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I CIEPLNA BUDYNKU Budynek połoŝony jest w III strefie klimatycznej wykonany jest w technologii tradycyjnej. Składa się z części socjalno - administracyjnej, (do której zaliczają się biura, szatnie, prysznice na obu kondygnacjach oraz wszystkie pomieszczenia na kondygnacji piwnicy) oraz hali sportowej. Ściany zewnętrzne, podłogi na gruncie oraz dachy budynku w pełni odpowiadać będą wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) w tym wymaganiom dotyczącym oszczędności i izolacyjności cieplnej. Współczynniki przenikania ciepła obliczono przy pomocy programu Instal-Therm OZC dla przegród określonych w projekcie architektoniczno budowlanym. 4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA NA INSTALACJE GRZEWCZE Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania poszczególnych pomieszczeń zostało obliczone przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN- EN 12831, PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 14683, PN-EN

3 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku: Opis Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na C.O (część socjalno - administracyjna obiektu): Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na C.O (hala sportowa): Ciepło technologiczne central wentylacyjnych Parametry 62,24 kw 137,40 kw 279,80 kw 5. OPIS PROJEKTOWANYEYCH INSTALACJI OGRZEWCZYCH. Projektowaną instalacja C.O. będzie wykonana z rur wielowarstwowych systemu GEBERIT( lub równowaŝnych) w układzie mieszanym z trójnikami w posadzkach oraz z rur stalowych. Z rur stalowych wykonana będzie instalacja C.O. prowadzona na kondygnacji piwnicy oraz instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Przewody C.O. prowadzone w posadzce układać łagodnymi łukami w kształcie litery "S", mocować do podłoŝa co 2.0 m. Nie naciągać. SkrzyŜowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, ograniczyć do niezbędnego minimum. Nad skrzyŝowaniami wzmocnić posadzkę przez zastosowanie siatki Rabitza. ŹRÓDŁO CIEPŁA W budynku hali sportowej OSIR w Gorlicach instalacja grzewcza będzie zasilana z wymiennikowni zlokalizowanej na poziomie piwnic. Projekt wymiennikowni jest odrębnym opracowaniem. Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej 70/55 o C. GRZEJNIKI Do ogrzewania pomieszczeń zastosować: w części socjalno -administracyjnej (na parterze i piętrze) grzejniki zintegrowane RADSON INTEGRA oraz grzejniki RADSON INTEGRA HIGIENICZNE z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego na poziomie piwnic grzejnik RADSON COMPACT, na gałązce zasilającej naleŝy zastosować zawór termostatyczny, natomiast na gałązce powrotnej zawór odcinający firmy Danfoss lub równowaŝne KaŜdy grzejnik naleŝy wyposaŝyć w automatyczny zawór odpowietrzający. Miejscową regulację temperatury w pomieszczeniu wykonuje się przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną, wyposaŝonych we wzmocnione głowice termostatyczne (antywandaliczne).

4 MONTAś GRZEJNIKÓW Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŝy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Zastosowane grzejniki płytowe naleŝy mocować do ściany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki naleŝy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. Grzejnik naleŝy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umoŝliwiający montaŝ i demontaŝ bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, stosując łączniki podłączeniowe dostępne w systemie zastosowanych grzejników. Podłączenie grzejników z ściany poprzez armaturę przyłączeniową kątową typu Vekotec firmy Heimeier. APARATY GRZEWCZE BIDDLE W pomieszczeniu hali sportowej zastosowano dodatkowo 4 aparaty grzewcze Biddle, typ NOZ 50-W3-D ( lub równowaŝnych), które pełnić będą rolę tzw. destryfikatorów zapewniających wymieszanie powietrza w okresach grzewczych. W przypadku ewentualności wyłączenia wentylacji mechanicznej przejmą rolę ogrzewania całej hali sportowej. Obieg grzewczy dla aparatów Biddle wykonany jest z rur stalowych. Parametry instalacji grzewczej do aparatów Bidlle to 70/55 o C. CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale wentylacyjne będą wyposaŝone w nagrzewnice, zasilane glikolem etylenowym 35 % o parametrach 80/60 o C. Centrale wentylacyjne naleŝy zasilić z odrębnego obiegu grzewczego. Obieg grzewczy dla central wykonany jest z rur stalowych. 6. WYKONANIE INSTALACJI 6.1.ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW GRZEWCZYCH. Główne przewody instalacji C.O. rozprowadzające czynnik grzewczy z wymiennikowni do pionów będą wykonane ze stali i będą prowadzone pod stropem kondygnacji. Następnie pionami instalacja centralnego ogrzewania rozprowadza czynnik grzewczy na poszczególne piętra do grzejników, które będą podłączone od dołu. Obieg grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykonać z rur stalowych i prowadzić pod stropem kondygnacji piwnicy.

5 Obieg grzewczy do aparatów Biddle naleŝy z wymiennikowni szachtem instalacyjnym wyprowadzić pod strop pomieszczenia hali sportowej i rozprowadzić zgodnie z rysunkiem nr 2.3. Instalacja dla aparatów Biddle jest wykonana z rur stalowych. Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moŝe znajdować się Ŝadne połączenie a ich średnica powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Przewody poziome będą prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, Ŝeby w najniŝszych miejscach załamań przewodów zapewnić moŝliwość odwadniania instalacji, a w najwyŝszych miejscach załamań przewodów moŝliwość odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone pod stropami będą mocowane na podporach stałych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŝ wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykonać rur stalowych, które naleŝy zaizolować pianką poliuretanową. Rury łączyć przez spawanie. Przewody zasilający i powrotny naleŝy prowadzić obok siebie ułoŝone równolegle w sposób umoŝliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.. Dla rur stalowych odległość podparć wynosi: dn 25-32mm 3,0m dn 40mm 3,5m dn 50mm 4,0m dn 65mm 3,5m Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŝliwić łatwy i trwały montaŝ przewodu oraz zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody naleŝy prowadzić w sposób zapewniający naturalną kompensację wydłuŝeń cieplnych na załamaniach. 6.2.ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników montowanych w najwyŝszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbudowane w przyjętych grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosować zawory odcinające. W przypadku konieczności opróŝnienia z wody instalacji rozprowadzającej C.O. prowadzonej w warstwach posadzkowych, naleŝy zastosować spręŝone powietrze do przedmuchania przewodów. 6.3.REGULACJA CIŚNIENIA I TEMPERATURY Dla prawidłowego działania przyjętej automatyki regulacyjnej niezbędne jest zastosowanie pomp obiegowych o regulowanej automatycznej prędkości obrotowej, które ujęte zostały w projekcie wymiennikowni (wg oddziel. Projektu Wymiennikowni). Przed zamontowaniem zaworów termostatycznych instalację naleŝy wypłukać. Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartości temperatury na termostatach grzejnikowych.

6 Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŝy poddać ją próbie ciśnienia. Wymagane ciśnienie próbne w instalacji: P pr= 6,0 bar 6.4.IZOLACJA TERMICZNA Instalację C.O. z rur wielowarstwowych, prowadzoną w posadzce, jak równieŝ pod stropem piwnicy izolować termicznie stosując gotowe otuliny z pianki polietylenowej lub innego materiału o wsp. przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/(mK). MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŝy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŝszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 7. INSTALACJA ZASILANIA CHŁODNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ DLA HALI SPORTOWEJ OSIR W GORLICACH (ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH) WYNISI: Q ch = 248,30 kw W celu pokrycia wymaganej ilości chłodu dla central klimatyzacyjnych, zastosowane zostaną agregaty chłodnicze LSE 366 w wersji zewnętrznej. Agregaty wyposaŝone będą w skraplacze przystosowane do chłodzenia roztworem glikolu 35%. P Typy urządzeń wg specyfikacji i kart doborowych. Temp. wody po wyjściu z agregatu: -6/11 0 C. Instalację chłodniczą z agregatów chłodniczych zlokalizowanych na zewnątrz prowadzić w istniejącym Ŝelbetowym, podziemnym kanale wentylacyjnym, łączącym wentylatornię z istniejącą zewnętrzną czerpnią powietrza ( patrz rys. pt. Instalacja chłodnicza rzut piwnic). 8. KOMPENSACJA WYDŁUśEŃ TERMICZNYCH Kompensacja wydłuŝeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. 9. UWAGI KOŃCOWE 1. Wykonawca wyŝej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 2. NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie załoŝonych parametrów. 3. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moŝe zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do akceptacji przez Inwestora i jednostki projektowej.

7 4. Wszystkie podane ilości w wykazie naleŝy sprawdzić na podstawie załączonych rysunków. 5. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieŝności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji naleŝy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 6. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem lub projektantem. 7. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do uŝytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. Całość instalacji naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych cz. II. Opracował: mgr inŝ. Jacek Pietruszka

8 10. WYNIKI OBLICZEŃ OBLICZENIA STRAT CIEPŁA

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo